Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I EVROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE O SARADNJI U OBLASTI PATENATA (SPORAZUM O SARADNJI I PROŠIRENJU), SA ANEKSOM

("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 14/2004)

ČLAN 1

Ratifikuje se Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata (Sporazum o saradnji i proširenju), sa Aneksom, koji je sačinjen 26. novembra 2001. godine u Minhenu, u originalu na srpskom, nemačkom, engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst sporazuma, sa Aneksom, u originalu na srpskom, nemačkom, engleskom i francuskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM
IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I EVROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE O SARADNJI U OBLASTI PATENATA (SPORAZUM O SARADNJI I PROŠIRENJU)

SAVEZNA VLADA Savezne Republike Jugoslavije, koju predstavlja gospodin Petar Trojanović, savezni ministar privrede i unutrašnje trgovine

i

EVROPSKA PATENTNA ORGANIZACIJA ("ORGANIZACIJA"), koju predstavlja gospodin Ingo Kober, predsednik Evropskog zavoda za patente ("EPO"),

IMAJUĆI U VIDU

Konvenciju o izdavanju evropskih patenata od 5. oktobra 1973. godine ("Konvencija o evropskom patentu") i, posebno, njen člana 33 (4),

Zakon o patentima Savezne Republike Jugoslavije od 24. marta 1995. godine, posebno, njegov član 11.

UZIMAJUĆI U OBZIR

Da Zakon o patentima Savezne Republike Jugoslavije obezbeđuje nivo zaštite sličan postojećem u državama članicama Evropske patentne organizacije,

Da će Savezna Republika Jugoslavija obezbediti sistem koji omogućuje da se efekti evropskih patenata prošire na njenu teritoriju u skladu sa odredbama priloženim uz ovaj sporazum ("sistem proširenja"),

POŠTO JE

Savezna Republika Jugoslavija ugovorna strana Ugovora o saradnji u oblasti patenata i naznačila je EPO kao organ za međunarodni rešerš i prethodno ispitivanje na osnovu pomenutog ugovora,

PRIZNAJUĆI

Potrebu da se u potpunosti primene standardi Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS Sporazum),

BELEŽEĆI

Zahtev Savezne Republike Jugoslavije za administrativnu podršku od EPO-a u implementiranju takvog sistema,

UVERENI

Da je saradnja između Organizacije i Savezne Republike Jugoslavije od uzajamnog interesa i da će ojačati zaštitu industrijske svojine u Evropi,

SAGLASILE SU SE O SLEDEĆEM:

 

Član 1

Predmet sporazuma

Ugovorne strane će sarađivati u okviru ovog sporazuma da bi dalje razvile infrastrukturu za efikasni patentni sistem u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Član 2

Tehnička saradnja

U okviru svojih sposobnosti Organizacija će pomoći Saveznoj Republici Jugoslaviji posebno u:

(a) obezbeđivanju osnovne obuke i specijalizacije za zaposlene u Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu Savezne Republike Jugoslavije (Zavod) i za stručnjake drugih vladinih tela čiji rad obuhvata patentnu materiju;

(b) organizovanju i razvijanju njenog sistema patentnih zastupnika;

(v) razvijanju odgovarajuće dokumentacije za usluge patentnih informacija;

(g) izdavanju zvaničnih publikacija Zavoda;

(d) modernizovanju sistema patentnih informacija;

(đ) izgradnji informatičkog sistema za postupak priznavanja patenata i administriranja patentima.

Član 3

Pravna i administrativna saradnja

(1) Ugovorne strane će redovno razmenjivati informacije o pravnom razvoju koji se odnosi na patentne sisteme svake od njih.

(2) Ako Savezna Republika Jugoslavija bude to zahtevala, Organizacija će dati savet o predlozima za donošenje ili izmenu pravnih odredbi koje se odnose na patentni sistem Savezne Republike Jugoslavije.

(3) EPO i Zavod će sarađivati sa ciljem da pripreme implementaciju sistema proširenja.

Član 4

Postupanje po zahtevima za proširenje

(1) EPO će prihvatiti, obraditi i objaviti svaki zahtev za proširenje evropskih patenata na Saveznu Republiku Jugoslaviju i dostaviće Zavodu sve neophodne informacije koje se odnose na postupak vezan za evropske patentne prijave i odnosne patente.

(2) U okviru svojih sposobnosti, EPO će na zahtev pružiti pomoć Zavodu dostavljanjem svih drugih korisnih informacija.

Član 5

Informacije koje se odnose na proširene evropske patente

Zavod će obavestiti EPO o pravnom statusu svakog proširenog evropskog patenta, posebno o njegovoj nevažnosti, prestanku, odricanju ili poništaju.

Član 6

Finansijska pitanja

(1) Taksa za proširenje je 102 evra za svaki zahtev za proširenje i prikuplja je EPO. 76,5 evra od takse za proširenje pripada Zavodu i transferiše se na poseban bankarski račun Zavoda, u skladu sa namerom Savezne Republike Jugoslavije da se ta taksa koristi za unapređenje rada Zavoda i jačanje industrijske svojine u Saveznoj Republici Jugoslaviji, uključujući podršku za patentiranje pronalazaka u inostranstvu. EPO zadržava 25,5 evra od takse za proširenje, da bi pokrio troškove prouzrokovane izvršavanjem poslova koji su u vezi sa sistemom proširenja.

(2) Iznos takse za proširenje i deo te takse koji zadržava EPO mogu biti izmenjeni sporazumom između predsednika EPO-a i direktora Zavoda.

Član 7

Zajednički komitet

(1) Osnovaće se zajednički komitet radi razmatranja svih pitanja koja proističu iz ovog sporazuma i njegove implementacije. Komitet će biti sastavljen od predstavnika EPO-a i Zavoda. Predstavnici drugih vladinih tela koja su uključena u primeni ili na koje primena ovog sporazuma direktno utiče mogu da budu konsultovani.

(2) Komitet će se sastajati na inicijativu direktora Zavoda ili predsednika EPO. Dnevni red za svaki sastanak, mesto i vreme sastanka biće utvrđeni dogovorom između dva zavoda.

Član 8

Implementacija sporazuma

(1) Zadatke ugovornih strana koji proizlaze iz ovog sporazuma izvršiće EPO i Zavod. EPO može da poveri pojedinačne zadatke iz člana 2. ovog sporazuma patentnim zavodima država ugovornica Konvencije o evropskom patentu, pod uslovom njihove saglasnosti.

(2) Detalji o implementaciji ovog Sporazuma biće određeni dogovorom između direktora Zavoda i predsednika EPO.

Član 9

Izmene sporazuma

Na zahtev Organizacije ili Savezne Republike Jugoslavije ugovorne strane će stupiti u pregovore o izmeni ovog sporazuma.

Član 10

Trajanje sporazuma

(1) Ovaj sporazum zaključuje se na period od 5 godina i biće produžavan za periode od 2 godine, osim ako ugovorna strana tome pismeno prigovori najkasnije 6 meseci pre kraja perioda u kome je sporazum na snazi.

(2) Ovaj sporazum bilo koja ugovorna strana može otkazati pismenim putem; otkaz će stupiti na snagu jednu godinu nakon što je druga strana primila obaveštenje o otkazu, osim ako pomenuto obaveštenje ne predviđa duži period ili se ugovorne strane saglase o kraćem periodu.

(3) Ako je ovaj sporazum prestao, članovi 4. do 6. nastaviće da se primenjuju na svaku evropsku patentnu prijavu za koju je podnet zahtev za proširenje pre njegovog prestanka, i na svaki evropski patent priznat na osnovu takve prijave.

Član 11

Stupanje na snagu

Datum na koji će ovaj sporazum stupiti na snagu biće određen uzajamnom razmenom nota između dve strane, koja će uslediti nakon što Savezna Republika Jugoslavija donese propis u skladu sa odredbama predviđenim u Aneksu ovog sporazuma.

 

Aneks

ODREDBE ZA PROŠIRENJE EVROPSKIH PATENATA
NA SAVEZNU REPUBLIKU JUGOSLAVIJU

Član 1

Proširenje efekata evropskih patenata

(1) Prijava evropskog patenta i evropski patent proširen na Saveznu Republiku Jugoslaviju koji su predmet odredaba koje slede, imaće isti efekat i biće tretirane pod istim uslovima kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent na osnovu Zakona o patentima.

(2) U smislu ovih odredbi,

a) "prijava evropskog patenta" znači prijavu za evropski patent podnetu na osnovu Konvencije o evropskom patentu (KEP), kao i međunarodnu prijavu podnetu na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenta (PCT) za koje Evropski patentni zavod (EPO) obavlja poslove kao naznačeni ili izabrani zavod i u kojima je naznačena Savezna Republika Jugoslavija;

b) "prošireni evropski patent" znači evropski patent priznat od EPO-a na osnovu prijave evropskog patenta za koju je zahtevano proširenje na Saveznu Republiku Jugoslaviju;

v) "nacionalna prijava patenta" znači prijavu patenta koja je podneta Saveznom zavodu za intelektualnu svojinu Savezne Republike Jugoslavije ("Zavod") na osnovu Zakona o patentima;

g) "nacionalni patent" znači patent priznat na osnovu nacionalne prijave patenta.

Član 2

Zahtev za proširenje

(1) Prijava evropskog patenta i evropski patent priznat za takvu prijavu biće prošireni na Saveznu Republiku Jugoslaviju na zahtev prijavioca. Za svaku prijavu evropskog patenta smatraće se da je podnet zahtev za proširenje ako je podnet na ili nakon datuma kada je Sporazum o saradnji između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Evropske patentne organizacije stupio na snagu.

(2) Zavod će objaviti svaki zahtev za proširenje, što je pre moguće, nakon što je obavešten od EPO-a da je plaćena propisana taksa za proširenje, ali ne pre isteka roka od 18 meseci od datuma podnošenja ili, ako je zatraženo pravo prvenstva, najranijeg datuma prvenstva.

(3) Zahtev za proširenje može biti povučen u svako vreme. Zahtev će se smatrati povučenim kada propisana taksa za proširenje nije plaćena u roku ili kada je prijava evropskog patenta konačno odbijena, povučena ili se smatra povučenom. Zavod će, što je pre moguće, objaviti te informacije ako je zahtev za proširenje već bio objavljen u skladu sa stavom (2).

Član 3

Taksa za proširenje

(1) Taksa za proširenje na osnovu člana 2(2) plaća se EPO-u u rokovima koji su propisani na osnovu EPC za plaćanje takse za naznačenje.

(2) Taksa za proširenje može biti plaćena i u naknadnom roku predviđenom u pravilu 85a(2) KEP, pod uslovom da se u tom periodu plati iznos uvećan za 50%.

(3) Za plaćanje taksi za proširenje primenjivaće se, mutatis mutandis pravila KEP koja se odnose na takse. Valjano plaćene takse za proširenje se ne refundiraju.

Član 4

Efekti prijave evropskog patenta

(1) Prijava evropskog patenta kojoj je utvrđen datum podnošenja biće ekvivalentna urednoj nacionalnoj prijavi patenta, sa zahtevanim pravom prvenstva za prijavu evropskog patenta, gde je to odgovarajuće, kakav god bio ishod tog zahteva.

(2) Objavljena prijava evropskog patenta će privremeno imati zaštitu na osnovu člana 58. Zakona o patentima od datuma kada prijavilac dostavi prevod patentnih zahteva objavljene prijave evropskog patenta na srpskom jeziku, licu koje koristi pronalazak u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

(3) Prijava evropskog patenta smatraće se da nema ab initio efekte pomenute u stavu (2) kada je zahtev za proširenje povučen ili se smatra povučenim.

Član 5

Efekti evropskih patenata

(1) Prošireni evropski patent, pod uslovima iz stavova (2) do (6), daje ista prava kao i nacionalni patent na osnovu člana 56. Zakona o patentima, od datuma kada je objavljen podatak o priznanju evropskog patenta od strane EPO-a.

(2) U roku od 3 meseca od datuma kada je podatak o priznanju evropskog patenta objavljen, vlasnik patenta će dostaviti Zavodu prevod spisa evropskog patenta na srpskom jeziku i platiće propisanu taksu za objavu.

(3) Ako, kao rezultat postupka opozicije pokrenute u EPO-u, evropski patent opstane sa izmenjenim patentnim zahtevima, vlasnik patenta će, u roku od 3 meseca od datuma kada je objavljena odluka da se evropski patent sa izmenama održi, dostaviti Zavodu prevod izmenjenih patentnih zahteva na srpskom jeziku i platiti propisanu taksu za objavu.

(4) Zavod će objaviti svaki prevod blagovremeno podnet na osnovu stava (2) ili (3).

(5) Ako prevod pomenut u stavu (2) ili (3) nije podnet blagovremeno, ili propisana taksa nije plaćena u određenom roku, prošireni evropski patent smatraće se nevažećim ab initio.

(6) Prošireni evropski patent i prijava evropskog patenta na kojoj je on zasnovan smataće se da nemaju ab initio efekte predviđene u stavu (1) i članu 4(2) u meri u kojoj je patent opozvan u postupku opozicije pred EPO-om.

Član 6

Autentični tekst prijava evropskih patenata ili evropskih patenata

(1) Tekst prijave evropskog patenta ili evropskog patenta na jeziku postupka koji se vodi u EPO-u biće autentični tekst u bilo kom postupku u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

(2) Međutim, prevod kakav je dostavljen na osnovu člana 5. ili 6. smatraće se takođe autentičnim, osim u postupku opoziva, kada prijava ili patent na jeziku prevoda daju zaštitu koja je uža od one koja je data na jeziku postupka.

(3) Prijavilac ili vlasnik patenta mogu podneti ispravljeni prevod patentnih zahteva prijave evropskog patenta ili evropskog patenta. Ispravljeni prevod neće imati bilo kakvog pravnog dejstva dok ne bude objavljen od strane Zavoda. Svako lice koje, u dobroj veri, koristi ili je učinilo efektivne i ozbiljne pripreme za korišćenje pronalaska, čije korišćenje ne bi predstavljalo povredu prijave ili patenta u prvobitnom prevodu, može, nakon što je ispravljeni prevod počeo da dejstvuje, nastaviti takvo korišćenje, u okviru svog posla ili za njegove potrebe, bez plaćanja.

Član 7

Prava ranijeg datuma

(1) Prijava evropskog patenta za koju je plaćena taksa za proširenje i prošireni evropski patent će imati u odnosu na nacionalnu prijavu patenta i nacionalni patent iste efekte stanja tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent na osnovu članova 6, 7. i 8. Zakona o patentima.

(2) Nacionalna prijava patenta i nacionalni patent imaće u odnosu na prošireni evropski patent isti efekat stanja tehnike koji imaju u odnosu na nacionalni patent na osnovu članova 6, 7. i 8. Zakona o patentima.

Član 8

Kumulativna zaštita

Kada prošireni evropski patent i nacionalni patent imaju isti datum podnošenja ili, kada je zatraženo pravo prvenstva, isti datum prvenstva bude priznat istom licu ili njegovom pravnom sledbeniku, nacionalni patent neće imati efekat u meri u kojoj pokriva isti pronalazak kao prošireni evropski patent, od datuma kada je rok za pokretanje opozicije evropskog patenta istekao bez pokretanja opozicije, ili od datuma od kada je postupak opozicije završen konačnom odlukom o održanju evropskog patenta.

Član 9

Takse za obnovu za proširene evropske patente

Takse za održavanje prava iz proširenog evropskog patenta plaćaju se Zavodu za godine koje slede iza godine u kojoj je podatak o priznanju evropskog patenta objavljen.

Član 10

Primena KEP

Odredbe KEP i njenog Pravilnika za primenu neće se primenjivati osim ako drugačije nije predviđeno ovim odredbama.

Sačinjeno u Minhenu dana 26. novembra 2001. godine, u dva originala na srpskom, nemačkom, engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je svaki tekst podjednako autentičan.

Za Saveznu vladu

Za Evropsku

Savezne Republike Jugoslavije

patentnu organizaciju

Petar Trojanović, s. r.

Ingo Kober, s. r.

savezni ministar privrede

predsednik Evropskog

i unutrašnje trgovine

zavoda za patente

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SCG - Međunarodni ugovori".