Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RATIFIKACIJI EVROPSKOG SPORAZUMA O RADU POSADE NA VOZILIMA KOJA OBAVLJAJU MEĐUNARODNE DRUMSKE PREVOZE (AETR), SA PROTOKOLOM O POTPISIVANJU

("Sl. list SFRJ", br. 30/74)

ČLAN 1

Ratifikuje se Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR), sa Protokolom o potpisivanju, sačinjen 1. jula 1970. godine u Ženevi, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Evropskog sporazuma i Protokola u originalu na francuskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

 

EVROPSKI SPORAZUM
O RADU POSADE NA VOZILIMA KOJA OBAVLJAJU MEĐUNARODNE DRUMSKE PREVOZE (AETR)

Strane ugovornice,

U želji da pomognu razvoj i unaprede međunarodni drumski prevoz putnika i robe,

Uviđajući potrebu da se pojača bezbednost drumskog saobraćaja, da se regulišu neki uslovi zapošljenja u međunarodnom drumskom saobraćaju u skladu sa principima Međunarodne organizacije rada i da se dogovorno donesu neke mere u cilju obezbeđenja poštovanja takvih pravila,

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1

Definicije

U smislu ovog sporazuma:

a) izraz "vozilo" označava svako motorno vozilo ili prikolicu, ovaj izraz označava i svaki skup vozila,

b) izraz "automobil" označava svako vozilo na motorni pogon koje se kreće po drumu svojim sopstvenim sredstvima i služi za drumski prevoz lica ili robe ili za drumsku vuču vozila koja se koriste za prevoz putnika ili robe, ovaj izraz ne obuhvata poljoprivredne traktore,

c) izraz "prikolica" označava svako vozilo namenjeno da bude zakačeno za motorno vozilo, ovaj izraz obuhvata poluprikolice,

d) izraz "poluprikolica" označava svaku prikolicu koja je namenjena da bude tako zakačena za motorno vozilo da se delimično oslanja na njega i da znatan deo njene težine i težine njenog tereta podnosi pomenuto motorno vozilo,

e) izraz "skup vozila" označava zakačena vozila koja u drumskom saobraćaju učestvuju kao jedna jedinica,

f) izraz "maksimalna dozvoljena težina" označava maksimalnu težinu natovarenog vozila koju je nadležni organ zemlje u kojoj je vozilo registrovano proglasio kao dopuštenu,

g) izraz "drumski prevoz" označava:

i) svako kretanje po drumu praznog ili natovarenog vozila, namenjenog za prevoz lica, koje - pored sedišta za vozača - ima više od osam mesta za sedenje,

ii) svako kretanje po drumu praznog ili natovarenog vozila, namenjenog za prevoz robe,

iii) svako kretanje koje istovremeno obuhvata kretanje predviđeno pod i) ili ii) ove definicije, na koje se neposredno nastavlja ili mu prethodi, prevoz vozila morem, železnicom, vazdušnim ili rečnim putem,

h) izraz "međunarodni drumski prevoz" označava svaki drumski prevoz koji obuhvata prelaženje bar jedne granice,

i) izraz "redovan prevoz putnika" označava prevoz lica prema određenoj frekvenciji i na određenoj relaciji, s tim što se u toku takvog prevoza putnici mogu uzimati i ostavljati na napred određenim stanicama.

Pravilnik o korišćenju linije ili dokumenta koja služe umesto njega, odobrena od strane nadležnih javnih organa strana ugovornica, a koja je prevoznik objavio pre početka njihove primene, definišu uslove prevoza, naročito frekvenciju, red vožnje, cenovnike i obavezu prevoza, ukoliko ti uslovi nisu tačno određeni zakonskim tekstom ili propisima.

Bez obzira ko je organizator prevoza, za redovne prevoze smatraju se oni prevozi koji obezbeđuju prevoz lica određenih kategorija, isključujući druge putnike, ukoliko se takvi prevozi vrše pod uslovima navedenim u prvom stavu ove definicije, npr. prevoz radnika na radno mesto ili prevoz ovih u mesto stanovanja ili prevoz učenika u škole i iz škola kućama,

j) izraz "vozač" označava svako lice, plaćeno ili ne koje upravlja vozilom, makar i za kratko vreme, ili koje se nalazi u vozilu da bi u slučaju potrebe moglo da vozi,

k) izraz "član posade" označava vozača ili ma koje od sledećih lica, bilo da su vozač ili ta lica plaćena ili ne:

i) suvozač, odnosno svako lice koje prati vozača da bi mu pomoglo pri nekim manevrisanjima i uzimajući skoro redovno stvarno učešće u radnjama koje zahteva prevoz, a nije vozač u smislu tačke j) ovog člana,

ii) kondukter, tj. svako lice koje prati vozača vozila kojim se prevoze lica, a posebno je zaduženo za izdavanje ili kontrolu karata ili drugih isprava koje daju pravo putnicima da putuju tim vozilom,

l) izraz "sedmica" označava svaki vremenski period od sedam uzastopnih dana,

m) izraz "dnevni odmor" označava svaki neprekidni vremenski period odmora u smislu odredaba člana 6. ovog sporazuma, kada član posade može slobodno raspolagati svojim vremenom,

n) izraz "period van službe" označava svaki neprekidan vremenski period od najmanje 15 minuta van dnevnog odmora, kada član posade može slobodno da raspolaže svojim vremenom,

o) izraz "profesionalna delatnost" označava aktivnosti predstavljene simbolima iz rubrika 6, 7 i 7a dnevnog izveštaja iz individualne kontrolne knjižice koja je data u prilogu ovog sporazuma.

Član 2

Polje primene

1. Ovaj sporazum primenjuje se na teritoriji svake strane ugovornice na svaki međunarodni prevoz drumom koji se obavlja vozilom registrovanim na teritoriji pomenute strane ugovornice ili na teritoriji svake druge strane ugovornice.

2. Međutim,

a) ako u toku međunarodnog drumskog prevoza jedan ili više članova posade ne napušta nacionalnu teritoriju na kojoj je normalno zapošljen, strana ugovornica kojoj ta teritorija pripada može da ne primeni odredbe ovog sporazuma u pogledu toga ili tih članova posade,

b) osim u slučaju suprotnog dogovora između strana ugovornica čija se teritorija koristi, ovaj sporazum se ne primenjuje na međunarodne prevoze robe u drumskom saobraćaju koji se obavljaju vozilom čija maksimalna dozvoljena težina ne prelazi 3,5 tone,

c) dve strane ugovornice čije se teritorije dodiruju mogu se dogovoriti da se na međunarodne drumske prevoze koji su ograničeni na njihove dve teritorije primenjuju odredbe nacionalnog zakonodavstva zemlje u kojoj je vozilo registrovano, kao i odredbe arbitražnih presuda i kolektivnih ugovora koji su na snazi u toj zemlji, kada ovo vozilo:

- ne izlazi, na jednoj od tih teritorija, iz pogranične zone, a koja je definisana sporazumno između dve strane ugovornice kao pogranična zona, ili

- upotrebljava jednu od tih teritorija samo u cilju tranzita,

d) strane ugovornice mogu se dogovoriti da odredbe nacionalnog zakonodavstva države u kojoj je vozilo registrovano, kao i odredbe arbitražnih presuda i kolektivnih ugovora koji su na snazi u toj zemlji budu jedine odredbe koje se primenjuju na neke međunarodne drumske prevoze na njihovoj teritoriji, s tim da put od tačke polaska do tačke dolaska vozila bude kraći od 100 km, kao i na redovne putničke linije.

Član 3

Primena nekih odredaba Sporazuma na drumske prevoze koji se obavljaju vozilima koja dolaze iz zemalja koje nisu strane ugovornice

1. Svaka strana ugovornica primenjuje na svojoj teritoriji na međunarodne drumske prevoze koji se obavljaju vozilom registrovanim na teritoriji države koja nije članica Sporazuma, odredbe koje su isto toliko stroge kao i one koje su predviđene u čl. 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. ovog sporazuma i u članu 12. ovog sporazuma, tač. 1, 2, 6. i 7.

2. Međutim, svaka strana ugovornica može da ne primenjuje odredbe tačke 1. ovog člana:

a) na međunarodne drumske prevoze robe koji se vrše vozilom čija maksimalna dozvoljena težina ne prelazi 3,5 tone,

b) na međunarodne drumske prevoze koji su ograničeni na njenu teritoriju, kao i na teritoriju pogranične države koja nije članica ovog sporazuma, ukoliko vozilo na njenoj teritoriji ne izlazi iz zone koja je pored granice a definisana je kao pogranična zona, ili ako to vozilo koristi njenu teritoriju samo u tranzitu.

Član 4

Opšti principi

1. Prilikom međunarodnog drumskog prevoza na koji se primenjuje ovaj sporazum, preduzeće i članovi posade moraju voditi računa, što se tiče vremena, odmora i vožnje kao i sastava posade, o propisima nacionalnog zakonodavstva koji su na snazi na teritoriji države u kojoj je član posade normalno zapošljen, kao i o odredbama arbitražnih presuda i kolektivnim ugovorima koji važe u toj oblasti, s tim što se trajanje odmora i vožnje određuje, prema tom zakonodavstvu, tim arbitražnim presudama ili kolektivnim ugovorima. Ukoliko tako primenjivani propisi nisu bar toliko strogi kao i propisi iz čl. 6, 7, 8, 9, 10. i 11. ovog sporazuma, moraju se poštovati ovi poslednji.

2. Osim u slučaju kada se strane ugovornice dogovore ili kada, primenom tačke 2. člana 2, neke odredbe sporazuma ne budu primenjivane, nijedna strana ugovornica neće tražiti poštovanje odredaba svoga nacionalnog zakonodavstva po pitanjima koja su predmet ovog sporazuma, od strane preduzeća druge strane ugovornice ili od strane posade vozila koju je registrovala druga strana ugovornica, ako su ovi propisi stroži od propisa ovog sporazuma.

Član 5

Uslovi koje vozači moraju da ispunjavaju

1. Najniže doba starosti za vozače vozila namenjenih za međunarodni drumski prevoz robe, određeno je:

a) za vozila čija je maksimalna dozvoljena težina 7,5 tona ili manja - da imaju navršenih 18 godina,

b) za ostala vozila:

i) da imaju navršenu 21 godinu, ili

ii) 18 navršenih godina, pod uslovom da zainteresovani poseduje uverenje o stručnoj spremi u kome se konstatuje da je završio za vozača vozila namenjenog za drumski prevoz robe, koju priznaje strana ugovornica na čijoj je teritoriji vozilo registrovano. Međutim, kada je reč o vozačima koji imaju manje od 21 godine, svaka strana ugovornica može:

- da im zabrani upravljanje ovim vozilima na svojoj teritoriji, čak i kada poseduju prethodno navedeno uverenje, ili

- da takvu vožnju dozvoli samo imaocima uverenja za koja je ustanovila da su izdata posle završene obuke za vozača vozila za prevoz robe koja odgovara obuci predviđenoj njenim nacionalnim zakonodavstvom.

2. Ako se u vozilu moraju nalaziti dva vozača na osnovu odredaba člana 10. ovog sporazuma, jedan od vozača treba da ima navršenu 21 godinu.

3. Minimalno doba starosti vozača za međunarodni drumski prevoz putnika utvrđeno je za navršenu 21 godinu.

4. Vozači treba da budu ozbiljni i dostojni poverenja. Moraju imati dovoljno iskustva i neophodnu spremu za obavljanje traženih usluga.

Član 6

Dnevni odmor

1. a) Sa izuzetkom slučajeva predviđenih u tač. 3. i 4. ovog člana, svaki član posade u robnom međunarodnom prevozu treba da koristi dnevni odmor od najmanje 11 (jedanaest) uzastopnih časova, u toku perioda od 24 (dvadesetčetiri) časa koji prethode vremenu u kome on vrši jednu od svojih profesionalnih delatnosti;

b) Dnevni odmor predviđen u stavu a) ove tačke može da se smanji na 9 (devet) uzastopnih časova, najviše dva puta u toku sedmice, pod uslovom da se odmor uzme u mestu normalnog boravišta člana posade, ili na 8 (osam) uzastopnih časova, najviše dva puta u toku jedne sedmice, u slučaju da se odmor ne može koristiti iz razloga izvršenja prevoza u mestu normalnog boravišta člana porodice.

2. a) Sa izuzetkom slučajeva predviđenih u tač. 3. i 4. ovog člana, svaki član posade u međunarodnom drumskom putničkom saobraćaju treba da koristi, u toku perioda od 24 (dvadesetčetiri) časa koji prethode vremenu u kome on vrši neku od svojih profesionalnih delatnosti:

i) dnevni odmor od najmanje 10 (deset) uzastopnih časova bez mogućnosti smanjenja u toku sedmice, ili

ii) dnevni odmor od najmanje 11 (jedanaest) uzastopnih časova, s tim što se taj odmor dva puta u toku sedmice može smanjiti na 10 (deset) uzastopnih časova, i dva puta sedmično na 9 (devet) uzastopnih časova pod uslovom da u ova dva poslednja postoji prekid predviđen u redu vožnje, i to u neprekidnom trajanju od najmanje 4 (četiri) uzastopna časa, ili dva prekida predviđena u redu vožnje sa neprekidnim trajanjem od najmanje 2 (dva) uzastopna časa i da u toku ovih prekida član posade ne obavlja nikakvu od svojih profesionalnih delatnosti ni bilo koji drugi profesionalni rad.

b) Individualna kontrolna knjižica predviđena u članu 12. treba da sadrži podatke koji omogućuju da se identifikuje režim dnevnog odmora koji u toku tekuće sedmice uživa član posade u međunarodnom drumskom putničkom saobraćaju.

3. Ako u vozilu ima dva vozača, a vozilo ne raspolaže ležajem koji omogućuje članovima posade da se udobno opruže, svaki član posade treba da koristi dnevni odmor od najmanje 10 (deset) uzastopnih časova u toku perioda od 27 (dvadesetsedam) časova koji prethodi vremenu u kome on vrši neku od svojih profesionalnih delatnosti.

4. Kada se dva vozača nalaze u vozilu u kome postoji ležaj koji članovima posade omogućuje da se udobno opruže, svaki član posade treba da uživa dnevni odmor od najmanje 8 (osam) uzastopnih časova za vreme perioda od 30 (trideset) članova koji prethodi vremenu u kome on obavlja neku od svojih profesionalnih delatnosti.

5. Periodi odmora pomenuti u ovom članu provode se van vozila. Međutim, ako vozilo raspolaže ležajem koji omogućuje da se članovi posade opruže udobno, vreme odmora može se provesti na tom ležaju ukoliko vozilo stoji.

Član 7

Vreme trajanja vožnje u toku jednog dana, maksimalno trajanje vožnje u toku sedam dana i u toku 14 uzastopnih dana

1. Ukoliko trajanje vremena vožnje između dva uzastopna perioda dnevnog odmora, prema odredbama člana 6. ovog sporazuma, u daljem tekstu: "dnevno trajanje vožnje", ne može preći 8 (osam) časova.

2. Za vozače koji su dodeljeni za druga vozila, osim onih koja su pomenuta u članu 10. ovog sporazuma, dnevno trajanje vožnje može da iznosi, odstupajući od odredbe tačke 1. ovog člana, do 9 (devet) časova i to najviše dva puta u toku jedne sedmice.

3. Trajanje vožnje ne može da pređe 48 (četrdesetosam) časova u toku jedne sedmice, ni 92 (devedesetdva) časa u toku dve uzastopne sedmice.

Član 8

Maksimalno trajanje vožnje

1. a) Vreme neprekidnog trajanja vožnje ne može preći 4 (četiri) časa, osim u slučaju kada vozač ne može da stigne do odgovarajućeg stajališta ili do mesta opredeljenja, vreme vožnje može tada da se produži najviše 30 (trideset) minuta i to ukoliko se time ne krše odredbe člana 7. Sporazuma.

b) Smatra se neprekidnom vožnjom svaki period vožnje u toku koga nije bilo drugih prekida osim onih koji su pomenuti u dole navedenim tač. 2. i 3. ovog člana.

2. a) Za vozače koji su dodeljeni vozilima predviđenim u članu 10. ovog sporazuma vožnja mora biti prekinuta u trajanju najmanje jednog sata po isteku vremenskog perioda predviđenog u tački 1. ovog člana;

b) Taj prekid se može zameniti sa dva druga prekida od po najmanje 30 (trideset) uzastopnih minuta svaki, koji su tako raspoređeni u toku dnevnog trajanja vožnje da se time ne odstupa od odredbe tačke 1. ovog člana.

3. a) Za vozače koji su dodeljeni drugim vozilima osim onih koja su pomenuta u članu 10. ovog sporazuma i kada dnevna vožnja ne prelazi 8 (osam) časova vožnje se mora prekinuti po isteku perioda predviđenog u tački 1. ovog člana i to u trajanju od najmanje 30 (trideset) uzastopnih minuta.

b) Taj se prekid može zameniti sa dva druga prekida od najmanje 20 (dvadeset) neprekidnih minuta svaki, ili sa tri prekida od po 15 (petnaest) uzastopnih minuta svaki, koji se svi mogu uklopiti u period trajanja vožnje predviđen u tački 1. ovog člana, ili se mogu tako odrediti da jednim delom budu u toku trajanja vožnje a drugim delom neposredno posle vožnje.

c) Kada dnevno trajanje vožnje prelazi 8 (osam) časova, vozač je dužan da prekida vožnju najmanje dva puta u trajanju od 30 (trideset) uzastopnih minuta.

4. U toku prekida predviđenih u tač. 2. ili 3. ovog člana vozač ne može da vrši nikakvu profesionalnu delatnost osim nadgledanja vozila i njegovog tereta. Ako u vozilu ima dva vozača, smatra se da su tač. 2. ili 3. ovog člana zadovoljene ako vozač koji koristi prekid u vožnji ne obavlja ni jednu od aktivnosti prikazanih pod simbolom u rubrici 7a dnevnog lista individualne kontrolne knjižice predviđene u članu 12. ovog sporazuma.

Član 9

Sedmični odmor

1. Pored dnevnih odmora u toku dana predviđenih u članu 6. ovog sporazuma, svaki član posade treba da koristi sedmični odmor od najmanje 24 (dvadesetčetiri) časa neprekidno koji treba da prethodi ili da se nastavlja neposredno na dnevni period odmora, u skladu sa odredbama pomenutog člana 6.

2. a) Međutim, u periodu od 1. aprila do 30. septembra zaključno, sedmični odmor predviđen u tački 1. ovog člana može da bude zamenjen, kada je reč o članovima posade vozila namenjenih za međunarodni drumski prevoz putnika, odmorom od najmanje 60 (šezdeset) uzastopnih časova koje treba iskoristiti u potpunosti pre isteka svakog perioda od najviše 14 (četrnaest) uzastopnih dana. Ovaj odmor treba da prethodi ili da se nastavi neposredno na period dnevnog odmora, u smislu odredaba člana 6. ovog sporazuma.

b) Odredba ove tačke ne primenjuje se na članove posade vozila u redovnom putničkom saobraćaju.

Član 10

Sastav posade

Kada je reč:

a) o skupu vozila sa više od jedne prikolice ili poluprikolice,

b) o skupu vozila namenjenom za prevoz putnika, a maksimalna dozvoljena težina prikolice ili poluprikolice prelazi 5 tona,

c) o skupu vozila namenjenom za prevoz robe, a maksimalna dozvoljena težina skupa vozila prelazi 20 tona, uz vozača treba da se nalazi i drugi vozač od samog početka putovanja ili da se vozač zameni drugim vozačem posle pređenih 450 km, ukoliko rastojanje koje treba preći između dva uzastopna perioda dnevnog odmora prelazi 450 km.

Član 11

Izuzetni slučajevi

Pod uslovom da se ne dovodi u pitanje bezbednost saobraćaja, vozač može da odstupi od odredaba čl. 6, 7, 8. i 10. ovog sporazuma u slučaju opasnosti, u slučaju više sile, radi pružanja pomoći ili zbog kvara, onoliko koliko je potrebno da se obezbedi sigurnost vozila, putnika ili tereta, ili da bi mogao da stigne do pogodnog stajališta ili, prema okolnostima, da bi stigao do cilja svog putovanja. Vozač mora da navede vrstu i razlog odstupanja od odredaba u individualnoj kontrolnoj knjižici.

Član 12

Individualna kontrolna knjižica za vozačko osoblje

1. Svaki vozač ili suvozač upisuje u svoju individualnu kontrolnu knjižicu u toku dana pregled svoje profesionalne delatnosti i svojih časova odmora. On uvek nosi uza se tu knjižicu i pokazuje je na svako traženje službenika kontrolnog organa.

2. U prilogu ovog sporazuma tačno se određuju karakteristike kojima treba da odgovara ova knjižica, kao i propisi u pogledu njenog vođenja.

3. Strane ugovornice preduzeće sve potrebne mere oko izdavanja i kontrole individualnih kontrolnih knjižica, a, pre svega, mere koje obezbeđuju da jedan član posade ne može istovremeno da koristi dve kontrolne knjižice.

4. Svako preduzeće vodi registar individualnih kontrolnih knjižica koje upotrebljava, registar će sadržati najmanje ime vozača ili suvozača kome je izdata knjižica, sa potpisom vozača ili suvozača, broj knjižice, datum njenog predavanja vozaču ili suvozaču i datum poslednjeg dnevnog listića koji je ispunio vozač ili suvozač pre konačnog predavanja knjižice preduzeću posle upotrebe.

5. Preduzeća čuvaju upotrebljene knjižice najmanje 12 meseci posle datuma poslednjeg upisa i pokazuju ih na traženje kontrolnih organa isto kao i registre o njihovom izdavanju.

6. U trenutku kada počinje međunarodni drumski prevoz svaki vozač ili suvozač treba da poseduje individualnu kontrolnu knjižicu, saglasno navodima iz priloga ovog sporazuma, u kojoj se nalaze podaci koji se odnose na 7 (sedam) dana koji su prethodili danu početka prevoza. Međutim, ako nacionalno zakonodavstvo države u kojoj vozač ili suvozač normalno vrši svoju profesionalnu delatnost ne predviđa obavezu upotrebe individualne kontrolne knjižice, kako je to određeno u prilogu ovog sporazuma, van međunarodnih drumskih prevoza, dovoljno je da individualna kontrolna knjižica, kako je to određeno u prilogu ovog sporazuma, ima u rubrikama 12 i 13 dnevnih listova ili u sedmičnom izveštaju podatke koji se odnose na "neprekidne odmore koji prethode preuzimanju dužnosti" i na "dnevne periode vožnje" za vreme predmetnih 7 (sedam) dana.

7. Svaka strana ugovornica može u slučaju kada je vozilo registrovano u državi koja nije članica Sporazuma, da zahteva umesto individualne kontrolne knjižice, saglasno odredbama ovog sporazuma, isprave koje su sačinjene u istoj formi kao i dnevni listovi pomenute knjižice.

Član 13

Kontrola koju vrši preduzeće

1. Preduzeće treba da organizuje drumski prevoz tako da članovi posade budu u stanju da se pridržavaju odredaba ovog sporazuma.

2. Preduzeće treba redovno da kontroliše periode vožnje i drugi rad, kao i časove odmora, služeći se svim ispravama kojima raspolaže, npr. individualnim kontrolnim knjižicama. Ako konstatuje kršenje ovog sporazuma, ono mora to da spreči i da preduzme mere da se ti prekršaji ne ponavljaju, npr. menjajući redove vožnje i itinerere.

Član 14

Mere radi obezbeđenja primene Sporazuma

1. Svaka strana ugovornica preduzima sve potrebne mere radi obezbeđenja poštovanja odredaba ovog sporazuma, posebno kontrolne mere koje se vrše na putevima i u lokalima odgovarajućih preduzeća. Nadležne uprave strana ugovornica obaveštavaju se o opštim merama koje su preduzete u tom cilju.

2. Strane ugovornice pružaju jedna drugoj pomoć, u pogledu tačne primene sporazuma, kao i efikasne kontrole, svaka strana ugovornica naročito nastoji da putem kontrole individualnih kontrolnih knjižica proveri poštovanje odredaba ovog sporazuma u toku obavljanja međunarodnog prevoza drumom vozilima registrovanim na njenoj teritoriji.

3. U slučaju kada jedna strana ugovornica konstatuje da je lice koje stalno boravi na teritoriji druge strane ugovornice učinilo težak prekršaj odredaba ovog sporazuma, uprava prve strane obaveštava upravu druge strane o konstatovanom prekršaju, a u slučaju potrebe i o preduzetoj sankciji.

Član 15

Prelazne odredbe

Ako ovaj sporazum, saglasno tački 4. člana 16, stupi na snagu pre 31. decembra 1973. godine, strane ugovornice se slažu da do tog datuma:

a) odstupanjem od odredaba tač. 1. i 2. člana 7. ovog sporazuma ukupno vreme vožnje (dnevno trajanje vožnje) između dva uzastopna perioda dnevnog odmora, u skladu sa odredbama člana 6. ovog sporazuma, ne prelazi 9 (devet) časova, ma kakvo bilo vozilo ili skup vozila kojima se upravlja,

b) svako pozivanje u ovom sporazumu na odredbe tač. 1. i 2. člana 7. tumačiće se kao pozivanje na odredbe stava a) ovog člana.

Član 16

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum je otvoren za potpisivanje do 31. marta 1971. godine, a posle tog datuma za pristupanje zemalja članica Evropske ekonomske komisije i zemalja koje su primljene u komisiju sa savetodavnim pravom, saglasno tački 8. mandata te komisije.

2. Ovaj sporazum podleži ratifikaciji.

3. Instrumenti o ratifikovanju ili pristupanju deponuju se kod generalnog sekretara OUN-a.

4. Ovaj sporazum stupa na snagu 180 (sto osamdesetog) dana od dana deponovanja osmog instrumenta o ratifikovanju ili pristupanju.

5. Za svaku državu koja ratifikuje ovaj sporazum ili mu pristupi posle deponovanja 8 (osmog) instrumenta o ratifikovanju ili pristupanju, kako je predviđeno u tački 4. ovog člana, ovaj sporazum stupa na snagu 180 (sto osamdesetog) dana od dana deponovanja, od strane te države, instrumenta o ratifikovanju ili pristupanju.

Član 17

1. Svaka strana ugovornica može da otkaže ovaj sporazum saopštenjem upućenim generalnom sekretaru OUN.

2. Otkazivanje ima dejstvo 6 (šest) meseci posle dana kada je generalni sekretar o tome primio saopštenje.

Član 18

Dejstvo ovog sporazuma prestaje ako posle njegovog stupanja na snagu broj strana ugovornica bude manji od 3 (tri) za vreme bilo kog perioda od 12 (dvanaest) uzastopnih meseci.

Član 19

1. Prilikom potpisivanja ovog sporazuma ili deponovanja svog instrumenta o ratifikovanju ili pristupanju, ili u svakom kasnijem trenutku, svaka država može da izjavi, saopštenjem upućenim generalnom sekretaru OUN, da se važenje ovog sporazuma proteže na sve ili na deo teritorija koje ona predstavlja na međunarodnom planu. Ovaj sporazum se primenjuje na teritoriju ili teritorije navedene u saopštenju počev od 180 (sto osamdesetog) dana od dana kada je generalni sekretar primio ovo saopštenje ili, ako tog dana ovaj sporazum još nije stupio na snagu, od dana njegovog stupanja na snagu.

2. Svaka država koja bude izjavila, u smislu prethodne tačke, da ovaj sporazum primenjuje na teritoriji koju predstavlja na međunarodnom planu može, saglasno članu 17. ovog sporazuma, da otkaže ovaj sporazum u odnosu na pomenutu teritoriju.

Član 20

1. Svaki spor između dve ili više strana ugovornica u pogledu tumačenja ili primene ovog sporazuma rešava se, po mogućstvu, pregovorima između strana u sporu.

2. Svaki spor koji se ne reši putem pregovora iznosi se na arbitražu ako bilo koja od strana ugovornica u sporu to zahteva, pa se prema tome, predaje jednom ili više izabranih sudija koje su strane u sporu sporazumno izabrale. Ako se u toku 3 (tri) meseca, računajući od dana traženja arbitraže, strane u sporu ne slože u pogledu izabranog ili izabranih sudija, svaka od tih strana može zahtevati od generalnog sekretara OUN da odredi samo jednog izabranog sudiju kome će spor biti predat na rešavanje.

3. Presuda izabranog sudije ili izabranih sudija, određenih u smislu prethodne tačke, obavezna je za strane ugovornice u sporu.

Član 21

1. Svaka država može, prilikom potpisivanja ili ratifikovanja ovog sporazuma ili pristupanja, da izjavi da se ne smatra vezanom tač. 2. i 3. člana 20. ovog sporazuma. Ostale strane ugovornice neće biti vezane ovim tačkama u odnosu na svaku stranu ugovornicu koja je stavila takvu rezervu.

2. Ako je neka država, prilikom deponovanja svog instrumenta o ratifikovanju ili pristupanju, stavila neku drugu rezervu a ne rezervu predviđenu u tački 1. ovog člana, generalni sekretar OUN saopštava tu rezervu državama koje su već deponovale svoj instrument o ratifikovanju ili pristupanju, a nisu kasnije otkazale ovaj sporazum. Rezerva se smatra prihvaćenom ako se, u roku od 6 (šest) meseci računajući od tog saopštenja, nijedna od tih država nije suprotstavila njenom pristupanju. U suprotnom slučaju rezerva se ne prihvata i ako je država koja ju je stavila ne povuče - deponovanje instrumenata o ratifikovanju ili pristupanju te države neće imati dejstvo. Kod primene ove tačke neće se voditi računa o suprotstavljanju onih država čija su pristupanja ili ratifikovanja bez dejstva, saglasno ovoj tački, zbog rezervi koje budu formulisale.

3. Svaka strana ugovornica koja bude unela rezervu u Protokol o potpisivanju ovog sporazuma ili koja bude stavila rezervu prihvaćenu u smislu tač. 1. i 2. ovog člana, može u svakom trenutku da ukine tu rezervu saopštenjem upućenim generalnom sekretaru.

Član 22

1. Pošto ovaj sporazum ostane na snazi u toku perioda od 3 (tri) godine, svaka strana ugovornica može, saopštenjem upućenim generalnom sekretaru OUN, da zahteva sazivanje konferencije u cilju revizije Sporazuma. Generalni sekretar saopštava ovaj zahtev svim stranama ugovornicama i saziva konferenciju za reviziju ako mu, u roku od 4 (četiri) meseca računajući od dana saopštenja koje je on uputio, najmanje 1/3 (jedna trećina) strana ugovornica potvrdi svoju saglasnost s tim zahtevom.

2. Ako je sazvana konferencija u smislu prethodne tačke, generalni sekretar obaveštava o tome sve strane ugovornice i poziva ih da podnesu, u roku od 3 (tri) meseca, predloge koje žele da razmotri konferencija. Generalni sekretar saopštava svim stranama ugovornicama privremeni dnevni red konferencije i tekst ovih predloga, najmanje 3 (tri) meseca pre dana otvaranja konferencije.

3. Generalni sekretar poziva na svaku konferenciju, koja je sazvana ovom članu, sve države predviđene u tački 1. člana 16. ovog sporazuma.

Član 23

1. Svaka strana ugovornica može da predloži jedan ili više amandmana na ovaj sporazum. Tekst svakog predloga amandmana dostavlja se generalnom sekretaru OUN koji ga saopštava svim stranama ugovornicama i s njim upoznaje ostale države predviđene u tački 1. člana 16. ovog sporazuma.

2. U roku od 6 (šest) meseci, računajući od dana kada generalni sekretar saopšti nacrt amandmana, svaka strana ugovornica može da obavesti generalnog sekretara:

a) da ima primedbu na predloženi amandman,

b) ili, iako ima nameru da prihvati predlog, da uslovi neophodni za to prihvatanje nisu još ispunjeni u njenoj državi.

3. Ako neka strana ugovornica, koja je uputila saopštenje predviđeno u tački 2b) ovog člana ne saopšti generalnom sekretaru svoje prihvatanje, može u roku od 9 (devet) meseci, računajući od dana isteka roka od 6 (šest) meseci predviđenog za saopštenje, da podnese primedbu na predloženi amandman.

4. Ako je primedba na predlog amandmana formulisana u uslovima predviđenim u tač. 2. i 3. ovog člana, amandman će se smatrati neprihvaćenim i neće imati dejstvo.

5. Ako na predlog amandmana nije data nikakva primedba u uslovima predviđenim u tač. 2. i 3. ovog člana, amandman će se smatrati prihvaćenim jednog od sledećih datuma:

a) kada nijedna strana ugovornica nije uputila saopštenje u smislu tačke 2b) ovog člana - po isteku roka od 6 (šest) meseci predviđenog u tački 2. ovog člana,

b) kada je najmanje jedna strana ugovornica uputila saopštenje u smislu tačke 2b) ovog člana - dana koji je najbliži sledećim datumima:

- datumu kada su sve strane ugovornice koje su uputile takvo saopštenje obavestile generalnog sekretara da prihvataju predlog, s tim što se taj datum prenosi na istek roka od 6 (šest) meseci predviđen u tački 2. ovog člana ukoliko su sva prihvatanja saopštena posle tog isteka,

- datumu isticanja roka od 9 (devet) meseci predviđenog u tački 3. ovog člana.

6. Svaki amandman koji se smatra prihvaćenim stupa na snagu posle 3 (tri) meseca, računajući od dana kada se smatra prihvaćenim.

7. Generalni sekretar, što je pre moguće, upućuje svim stranama ugovornicama saopštenje kojim ih obaveštava da li je stavljena neka primedba protiv predloga amandmana u smislu tačke 2a) ovog člana, i da li su mu jedna ili više članica ugovornica uputile saopštenje u smislu tačke 2b) ovog člana. U slučaju da su jedna ili više strana ugovornica uputile takvo saopštenje, on naknadno obaveštava sve strane ugovornice da li su strana ili strane ugovornice koje su uputile takvo saopštenje stavile primedbu protiv predloga amandmana ili ga prihvataju.

8. Nezavisno od postupka oko amandmana predviđenog u tač. 1. do 6. ovog člana, prilog uz ovaj sporazum može da se izmeni dogovorom između nadležnih uprava svih strana ugovornica. Ako odgovorna uprava jedne strane ugovornice izjavi da je njeno nacionalno zakonodavstvo obavezuje da svoj pristanak uslovi dobivanjem posebne dozvole u tu svrhu ili odobrenjem zakonodavnog organa, smatra se da je nadležna uprava zainteresovane strane ugovornice dala pristanak za izmenu priloga tek u momentu kada je ova nadležna uprava izjavila generalnom sekretaru da je dobila potrebnu dozvolu ili odobrenje. Dogovorom između nadležnih uprava određuje se datum stupanja na snagu izmenjenog priloga i može se predvideti da u prelaznom periodu ostane na snazi stari prilog, u potpunosti ili delimično, uporedo sa izmenjenim prilogom.

Član 24

Osim saopštenja predviđenih u čl. 22. i 23. ovog sporazuma, generalni sekretar OUN saopštava državama predviđenim u tački 1. člana 16. ovog sporazuma i:

a) ratifikovanja i pristupanja u smislu člana 16. ovog sporazuma,

b) datume stupanja na snagu ovog sporazuma, saglasno članu 16. ovog sporazuma,

c) otkazivanja u smislu člana 17. ovog sporazuma,

d) prestanak važenja ovog sporazuma u smislu člana 18. ovog sporazuma,

e) saopštenja primljena u smislu člana 19. ovog sporazuma,

f) izjave i saopštenja primljene u smislu člana 21. ovog sporazuma, i

g) stupanje na snagu svakog amandmana u smislu člana 23. ovog sporazuma.

Član 25

Protokol o potpisivanju ovog sporazuma ima istu snagu, važnost i trajanje kao i sam ovaj sporazum i smatraće se njegovim sastavnim delom.

Član 26

Posle 31. marta 1971. godine, original ovog sporazuma deponuje se kod generalnog sekretara OUN koji njegove overene kopije dostavlja svakoj državi predviđenoj u tački 1. člana 16. ovog sporazuma.

 

Prilog

INDIVIDUALNA KONTROLNA KNJIŽICA

OPŠTE ODREDBE

Podsetnik o propisima

1. Poželjno je da individualna kontrolna knjižica sadrži kao podsetnik glavne odredbe koje treba da poštuje član posade.

Obeležavanje broja knjižice

2. Broj na kontrolnoj knjižici se obeležava perforiranjem ili se odštampava na njoj.

Format knjižice

3. Individualna kontrolna knjižica je standardnog formata A-6 (105 X 148 mm) ili većeg formata.

Potpisivanje knjižice

4. Potpis člana posade se nalazi istovremeno na dnevnom listu i na nedeljnom izveštaju. Potpis poslodavca se nalazi na nedeljnom izveštaju.

Sadržina knjižice

5. Pod rezervom odredaba niže navedene tačke 7, individualna kontrolna knjižica odgovara priloženom modelu, ona sadrži:

a) naslovnu stranu,

b) uputstva za držanje knjižice,

c) dnevne listove,

d) jedan primerak ispunjenog dnevnog lista,

e) nedeljne izveštaje.

6. Svaka strana ugovornica utvrđuje, za knjižice izdate na njenoj teritoriji, način na koji član posade treba da ubeležava periode svoje profesionalne delatnosti koji nisu periodi vožnje. U tom cilju, svaka strana ugovornica može izabrati jedan od sledećih načina:

a) periodi profesionalne delatnosti, ubeležavaju se pod znakom perioda efektivnog rada i ostalih perioda

osim vožnje, bez razlike između službe,

b) periodi profesionalne delatnosti, osim vožnje, ubeležavaju se tako što se razlikuju:


- pod znakom

stvarni rad, osim vožnje,


- pod znakom ubeleženih

periodi službe osim onih znakovima

i

    

7. Svaka strana ugovornica može propisati za individualne kontrolne knjižice izdate na njenoj teritoriji:

a) ubeležavanje na jednoj traci, koja se odnosi na period od 0 do 24 časa, dijagrama koji se nalazi na dnevnom listu,

b) držanje više od jednog primerka dnevnog lista,

c) podatke ili dodatne rubrike ili varijante, pod uslovom da opšti izgled knjižice ne bude promenjen i da brojevi ili velika slova u pogledu rubrika koje se nalaze u sledećem modelu budu neizmenjeni,

d) svaku promenu ili dodatni podatak koje odredbe utvrđene prema gornjoj tački 6. učine neophodnim u pogledu znakova koji odgovaraju rubrikama

7

, 7a

, 14

i 14 a

dnevnog lista,

e) da se ne ispunjavaju rubrike u vezi sa rubrikama Ha, Hb i/ili I nedeljnog izveštaja,

f) da se ne otcepe dnevni listovi stariji od dve nedelje.

 

MODEL INDIVIDUALNE KONTROLNE KNJIŽICE

 

a) NASLOVNA STRANA

 

I

Individualna kontrolna knjižica za članove posade za drumski prevoz

II

Zemlja _________________________________________

III

Prvi datum korišćenja knjižice _______________ 19______

IV

Poslednji datum korišćenja knjižice ____________ 19______

V

Prezime, ime, datum rođenja i adresa nosioca knjižice
________________________________________________

VI

Ime, adresa, broj telefona i eventualno pečat preduzeća


Knjižica br. ________________

 

b) UPUTSTVA

 

UPUTSTVA
ZA DRŽANJE INDIVIDUALNE KONTROLNE KNJIŽICE

 

1. Ova individualna kontrolna knjižica je izdata shodno (naznačenje nadležnog zakonodavstva ili zakonodavstava)


Za preduzeće

2. Pošto ispunite rubrike V i VI na naslovnoj strani, predate knjižicu svakom članu posade, shodno zakonodavstvu ili zakonodavstvima ubeleženim u gornjoj tački 1.

3. Unesite u jedan registar imena lica kojima je uručena knjižica, uz oznaku broja upisa svake knjižice i datuma uručenja. Zahtevajte od nosioca da se potpiše u registar.

4. Dajte nosiocu sva korisna uputstva u pogledu propisanog čuvanja knjižice.

5. Pregledajte svake nedelje ili, u slučaju sprečenosti, što ranije dnevne listove i nedeljni izveštaj. Potpišite nedeljni izveštaj.

6. Povucite iskorišćene knjižice vodeći računa o datumu utvrđenom u tački 9. i držite ih na raspolaganju službenika zaduženih za kontrolu, za vreme perioda od najmanje dvanaest meseci. Upišite u registar pomenut u tački 3. datum poslednjeg dnevnog lista.

Za člana posade

7. Ovo je vaša lična kontrolna knjižica. Treba da je imate kod sebe kada ste na dužnosti i da je pokažete na zahtev službenika zaduženog za kontrolu. Predajte kontrolnu knjižicu vašem poslodavcu prilikom napuštanja preduzeća.

8. Predajte je vašem poslodavcu svake nedelje ili, u slučaju sprečenosti, što ranije - da bi mogao da proveri ono što ste upisali i da potpiše nedeljni izveštaj.

9. Kada je knjižica završena, zadržite je dve nedelje, da biste je u svakom trenutku mogli pokazati službenicima zaduženim za kontrolu. Vratite je zatim, što je pre moguće, vašem poslodavcu. Zadržite kopiju nedeljnih izveštaja.

Naslovna strana

10. Proverite da li su vaše ime, prezime, datum rođenja i adresa tačno napisani (rubrika V).

11. Upišite datum kada prvi put koristite ovu knjižicu (rubrika III).

12. Posle korišćenja upišite poslednji datum korišćenja (rubrika IV).

Dnevni list

13. Ispunite dnevni list za svaki dan u toku kojeg ste bili zapošljeni kao član posade.

14. Upišite u rubrici 2 registarski broj svakog vozila korišćenog u toku dana.

15. Korišćeni znaci imaju sledeće značenje:

ukupno trajanje dnevnog odmora pre preuzimanja dužnosti,

dnevni odmor,

vreme van službe,

vreme vožnje

(I varijanta)*

 

 

 

vreme profesionalne delatnosti, osim vožnje

(II varijanta)*

 

 

 

efektivan rad, osim vožnje,

vreme službe osim onog pomenutog pod znacima

i

16. Označite vaš period dnevnog odmora (znak

),

vaše vreme van službe (znak

) i vreme za koje se bavite

delatnostima koje su predstavljane znacima (prva varijanta)* rubrika 6

i 7

, (druga

varijanta)*

7

i

7a

povlačeći horizontalnu crtu

ispod odgovarajućih časova a naspram odgovarajućih znakova i povezujući horizontalne linije sa vertikalnim linijama. Tako će se dobiti neprekidna linija po čitavoj dužini trake (vidi primer u knjižici).

17. Upisivanje treba da bude izvršeno na početku i na kraju svakog perioda na koji se odnosi.

18. U rubrici 16 ("Primedbe") upišite, u datom slučaju, ime drugog vozača. Osim toga ova rubrika se može koristiti za objašnjenje eventualnog prekršaja pravila ili ispravku podataka navedenih u drugim rubrikama (videti tačku 25). Poslodavac ili službenici zaduženi za kontrolu mogu takođe upisati svoje primedbe.

19. U rubrici 12

označite broj časova neprekidnog odmora

(dnevni odmor) koji prethodi preuzimanju dužnosti. Ako se ovaj period proteže na dva dana, cifra će predstavljati ukupno vreme odmora s kraja prethodnog dana i vreme odmora na početku dana na koji se odnosi list.

20. Pre polaska upišite u rubriku 11 "Početak službe" kilometražu prema brojaču kilometara, na kraju službe - upišite u rubrici 11 "kraj službe" novu kilometražu i zabeležite ukupan pojedini put.

21. Potpišite dnevni list.

_____________
*) Korišćena varijanta zavisiće od izbora koji učini strana ugovornica shodno tački 6. Opštih odredbi. Samo tako izabrana varijanta ubeležava se u individualne kontrolne knjižice.

Nedeljni izveštaj

22. Ovaj izveštaj treba da se sačini na kraju nedeljnog perioda u kome je ispunjen jedan ili više dnevnih listova. Za dane kada ste bili na službi a niste bili član posade, tj. kada nije bilo potrebno ispunjavati dnevni list, upišite cifru "0" u rubrici G i trajanje vremena službe u rubrikama Ha i Hb, ako niste obavljali neku od predviđenih delatnosti upišite cifru "0" u odgovarajuću rubriku. Za dane kada niste bili na službi, upišite cifru "0" u rubrike G, Ha i Hb i dodajte objašnjenje kao "na godišnjem odmoru", "na odsustvu".

23. Unesite u rubriku F i G cifre koje se nalaze u rubrikama 12 i 13 odgovarajućih dnevnih listova.

Dopunsko uputstvo za slučaj kada nacionalno zakonodavstvo obavezuje članove posade da vode individualnu kontrolnu knjižicu samo za međunarodni prevoz.

24. Pre nego što preduzmete međunarodni prevoz, treba uneti u dnevne listove, za sedam dana koji prethode danu otpočinjanja ovog prevoza, u rubrikama 12 i 13, naznake u vezi sa ukupnim trajanjem neprekidnog odmora koji prethodi preuzimanju dužnosti i sa vremenom dnevne vožnje ili ispuniti nedeljni izveštaj za ovih sedam dana.

Opšte primedbe

25. Na knjižici se ne sme ni grepsti, ni precrtavati, ni dodavati; greške, čak i obične tehničke, treba da se isprave u rubrici "Primedbe" (rubrika 16).

26. Nijedan list ne sme biti uništen.

27. Sva upisivanja treba da se vrše mastilom.

C) DNEVNI LIST

 

Knjiga br.

2. Registarski brojevi jednog ili više vozila

1. DNEVNI LIST

3. Dan i datum

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mesto preuzimanja službe:

9. Mesto prestanka službe:

      Prevoz robe
10. Najveća dozvoljena težina svih vozila*) (u datom slučaju)

      Prevoz putnika ili robe
10a. Režim izabranog dnevnog odmora:

 

12.                

Broj časova

11. Brojač kilometraže: Kraj službe:                   km/milja
                                      Početak službe:             km/milja
         Ukupan put: _________________________________________ km/milja

13.                

 

14.                

 

19. Primedbe i potpis:

14a.                

 

15. Ukupno
13+14+14a
u datom slučaju

 

*) Vučno vozilo sa prikolicom ili vozilo sa prikolicom

 

D) PRIMERAK ISPUNJENOG DNEVNOG LISTA

 

Knjiga br. 45

2. Registarski brojevi
   jednog ili više vozila
   3.462 HB 75

1. DNEVNI LIST
BR. 21

3. Dan i datum
Utorak 15. septembar 1972.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

 

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Mesto preuzimanja službe: PARIZ

           Mesto prestanka službe: ANVERS

10. Prevoz robe
      Najveća dozvoljena težina svih vozila*) (u datom slučaju)                                          19 T

10a. Prevoz putnika
        Režim izabranog dnevnog odmora (10")

12.            

Broj časova           12

11. Brojač kilometraže: Kraj službe:                          9/430 km/milja
                                      Početak službe:                   1/090 km/milja

                          ________________________________________
             Ukupan put: _____________________________________ 340 km/milja

13.            

6 1/2

14.            

1/2

16. Primedbe i potpis:

 

14a.          

2 1/2

15. Ukupno
13+14+14a
u datom slučaju

9 1/2

*) Vučno vozilo sa prikolicom ili vozilo sa prikolicom

 

Primedba 1.

U praksi, odeljci uporedo sa rubrikama 10. i 10a. ispunjavaju se oba na istom dnevnom listu samo u slučajevima kada jedan član posade istog dana izvrši istovremeno jedan prevoz putnika i jedan prevoz robe. U rubrici 10a (koju ispunjavaju samo članovi posade vozila namenjenih za prevoz putnika) treba upisati "10h" ili "11h" prema sistemu dnevnog odmora koji se primenjuje na člana posade.

Primedba 2.

U rubrici 12. označavanje 12 časova ukupnog trajanja neprekidnog odmora koji prethodi preuzimanju dužnosti znači da je vozač završio svoj rad uoči toga dana u 19 časova. Naime, dodajući na 7 časova označenih u rubrici 4, 5 časova koji su uključeni između 19 i 24 časa prethodnog dana, dolazi se do ukupnog iznosa od 12 časova.

e) NEDELJNI IZVEŠTAJ

 

A.                          Prezime i ime člana posade
               __________________________________________________

B.                          NEDELJNI IZVEŠTAJ

C.                          Od ______________ do _____________ 19_____ zaključno

D.   Dani
       nedeljnog
       perioda

 

 

 

 

 

 

Ukupan
nedeljni
period

E.    Dnevni
        list br.

 

 

 

 

 

 

F.      

 

 

 

 

 

 

Trajanje
profesionalne
delatnosti

G.

 

 

 

 

 

 

 

Ha.

 

 

 

 

 

 

 

Hb. .

 

 

 

 

 

 

 

I
G + Ha + Hb

 

 

 

 

 

 

 

K.   Primedbe:
      _______________________________________
      _______________________________________
      _______________________________________
L.   Datum prethodnog nedeljnog odmora: ___________________
M.  Potpis člana posade: ________________________________
N.  Potpis poslodavca: __________________________________

     Knjižica broj ______________

 

 

PROTOKOL O POTPISIVANJU

U trenutku potpisivanja Evropskog sporazuma o radu posada na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze, dole potpisani, propisno ovlašćeni, složili su se o sledećem:

Strane ugovornice izjavljuju da ovaj sporazum ne prejudicira odredbe koje, u datom slučaju, o trajanju rada i obimu radnog dana mogu kasnije da budu sačinjene.

Ad član 4 Sporazuma

Odredbe tačke 1. ovog člana ne treba da se tumače kao da omogućuju da se van države registrovanja vozila koje obavlja prevoz, primenjuju zabrane vožnje, u izvesne dane ili u izvesne časove, koje mogu postojati u toj državi za izvesne kategorije vozila. Odredbe tačke 2. ovog člana ne treba da se tumače kao da onemogućavaju stranu ugovornicu da na svojoj teritoriji nameće poštovanje odredaba svog nacionalnog zakonodavstva koje, u izvesnim danima ili u izvesnim časovima, zabranjuje kretanje nekih kategorija vozila.

Svaka strana ugovornica, članica u posebnom sporazumu, kao što predviđa član 4. tačka 2. ovog sporazuma, i koja bi dozvolila vršenje međunarodnog prevoza koji počinje i završava se na teritoriji članica u pomenutom posebnom sporazumu u vozilima koja su registrovana na teritoriji jedne države koja je strana ugovornica u AETR, ali koja nije članica u pomenutom posebnom sporazumu, može postaviti kao uslov za zaključenje dvostranih ili višestranih sporazuma koji omogućavaju ove prevoze, da se posade koje obavljaju ove prevoze pridržavaju na teritoriji država članica u posebnom sporazumu odredaba ove poslednje.

Ad član 12 Sporazuma

Dole potpisani se obavezuju da razmotre kada sporazum bude na snazi, unošenje u sporazum putem amandmana, jedne klauzule koja predviđa upotrebu kontrolnog aparata odobrenog tipa ugrađenog na vozilu, koji bi, po mogućstvu, zamenio individualnu kontrolnu knjižicu.

Ad član 14 Sporazuma

Strane ugovornice priznaju da je poželjno:

- da svaka strana ugovornica preduzme potrebne mere kako bi bila u stanju da goni prekršaje odredaba Sporazuma, ne samo ako su počinjeni na njenoj teritoriji već i na teritoriji neke druge države u toku međunarodnog drumskog prevoza koje je obavilo vozilo koje je ona registrovala,

- da pružaju uzajamnu pomoć u cilju kažnjavanja počinjenih prekršaja.

Ad prilog uz Sporazum

Odstupajući od tačke 4. opštih odredaba priloga uz Sporazum, Švajcarska može da ne zahteva da poslodavci potpisuju nedeljne izveštaje individualne kontrolne knjižice.

U potvrdu čega, dole potpisani, propisno ovlašćeni u tom cilju, potpisali su ovaj protokol.

Sačinjeno u Ženevi, prvog jula hiljadu devet stotina sedamdesete godine, u jednom primerku, na engleskom i francuskom jeziku, s tim što su oba teksta podjednako verodostojna.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".