Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 95/2018)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Oblast primene

Član 1

Ovim zakonom uređuju se: radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vreme upravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf, odnosno graničnik brzine, u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf, odnosno graničnik brzine; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvođača tahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima i graničnicima brzine (u daljem tekstu: poslovi radionice) i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe (u daljem tekstu: dozvola); službene evidencije i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, bezbednosti i zdravlja na radu članova posade vozila.

Pri obavljanju međunarodnog prevoza primenjuju se odredbe potvrđenog Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR) (u daljem tekstu: AETR sporazum), odredbe ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

Član 2

Ovaj zakon se primenjuje na drumski prevoz:

1) tereta, kada je najveća dozvoljena masa vozila veća od 3,5 t;

2) putnika, vozilima koja su svojom konstrukcijom i opremom prilagođena za prevoz više od devet lica, uključujući vozača.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na drumski prevoz:

1) vozilima čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 40 km/h;

2) vozilima čiji je vlasnik odnosno korisnik policija, služba civilne zaštite i vatrogasna služba, kada se prevoz obavlja u svrhu izvršavanja zadataka službi i pod njihovim nadzorom;

3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja, uključujući i vozila koja se koriste za prevoz humanitarne pomoći, kada se za ovakav prevoz ne ostvaruje profit;

4) specijalizovanim vozilima koja se koriste u medicinske svrhe;

5) vozilima koja se ispituju na putu u svrhu tehničkog razvoja ili održavanja, i novim ili prepravljenim vozilima koja nisu registrovana za kretanje u saobraćaju;

6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za nekomercijalni prevoz tereta;

7) vozilima od istorijskog značaja (oldtajmer), po propisima države u kojoj su registrovana, a koja se koriste za nekomercijalni prevoz putnika ili tereta;

8) specijalnim vozilima za prevoz oštećenih i neispravnih vozila, a koja se koriste do 100 km od sedišta, odnosno ogranka prevoznika;

9) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za prevoz materijala, opreme ili mehanizacije koju vozač koristi u toku svog rada i koja se koriste najdalje do 100 km od sedišta odnosno ogranka prevoznika, ukoliko upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona ne primenjuju se na međunarodni drumski prevoz vozilima u javnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona ne primenjuju se na drumski prevoz koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije:

1) specijalizovanim vozilima za prevoz opreme cirkusa i zabavnih parkova;

2) specijalizovanim vozilima za prevoz novca i/ili dragocenosti;

3) specijalizovanim vozilima za prevoz košnica.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe čl. 4-12. ovog zakona ne primenjuju se na drumski prevoz koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije:

1) vozilima za održavanje kanalizacionih sistema, za zaštitu od poplava, za održavanje vodovodnih, gasovodnih i elektrodistributivnih instalacija, za sakupljanje i odlaganje smeća;

2) vozilima za održavanje i upravljanje putevima;

3) vozilima za održavanje telefonsko-telegrafske mreže, za radio-televizijsku difuziju i vozilima službi i organa bezbednosti Republike Srbije za otkrivanje radio ili televizijskih predajnika i/ili prijemnika;

4) vozilima koja se koriste za prikupljanje mleka sa stočnih gazdinstava i za dopremanje posuda za mleko ili mlečnih proizvoda namenjenih za životinjsku ishranu;

5) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste kod pružalaca univerzalnih usluga, u skladu sa propisima iz oblasti poštanskih usluga, za isporuku pošiljaka kao univerzalne usluge koja se koriste najdalje do 100 km od sedišta, odnosno ogranka prevoznika, pod uslovom da upravljanje vozilom ne predstavlja osnovno zanimanje vozača;

6) teretnim vozilima namenjenim za vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uslove koje mora da ispuni tahograf, odnosno graničnik brzine, u pogledu odobrenja tipa i načina korišćenja tahografa i graničnika brzine, tahografskih listića i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf, odnosno graničnik brzine, primenjuje se i na teretna vozila i autobuse kojima se vrši osposobljavanje kandidata za vozača.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona ne primenjuju se na drumski prevoz koji se obavlja vozilima čiji je vlasnik ili korisnik Vojska Srbije, kao i vozilima vojnih snaga drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste puteve Republike Srbije.

Poseban propis o radnom vremenu, pauzama i odmorima posade vojnih vozila u drumskom prevozu, vremenu upravljanja vojnim vozilom, uslovima koje mora da ispuni tahograf, odnosno graničnik brzine, u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica donosi ministar nadležan za poslove odbrane.

Vozila u koja mora biti ugrađen tahograf i izuzeća od ugradnje tahografa definisana su propisom kojim se uređuju uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na drumski prevoz putnika vozilima sa 7+1 i 8+1 mesta za sedenje kojima se obavlja limo servis.

Definicije

Član 3

Izrazi korišćeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Vozilo je svako motorno vozilo, vučno vozilo, prikolica ili poluprikolica uključujući i skup vozila, i to:

(1) motorno vozilo je svako vozilo sa sopstvenim pogonom namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu, osim šinskih vozila i traktora, koje se u normalnim okolnostima koristi za prevoz putnika i tereta,

(2) vučno vozilo je svako vozilo sa sopstvenim pogonom, osim šinskih vozila i traktora, koje je po konstrukciji namenjeno i osposobljeno da vuče, gura ili na bilo koji drugi način pokreće prikolice, poluprikolice, priključke za izvođenje radova ili mehanizaciju,

(3) prikolica je svako priključno vozilo konstruisano za spajanje sa motornim ili vučnim vozilom,

(4) poluprikolica je priključno vozilo bez prednje osovine, koja se sa motornim ili vučnim vozilom spaja na takav način da se značajan deo njene i težine tereta prenosi na vučno ili motorno vozilo.

1a) Vozilo koje ne spada u oblast primene ovog zakona je vozilo za prevoz tereta najveće dozvoljene mase do 3,5 tone, odnosno putničko vozilo izuzev vozila sa 7+1 i 8+1 mesta za sedenje kojima se obavlja limo servis, odnosno vozilo koje obavlja drumski prevoz iz člana 2. st. 2-5. ovog zakona.

2) Član posade vozila je svako fizičko lice, koje se nalazi u vozilu i koje za prevoznika obavlja usluge drumskog prevoza, nezavisno od činjenice da li je plaćeno ili ne, i može da bude:

(1) vozač, odnosno lice koje makar i na kratko upravlja vozilom ili koje se nalazi u vozilu u okviru svojih poslova, kako bi po potrebi upravljalo vozilom,

(2) suvozač, odnosno lice koje prati vozača da bi mu pomoglo prilikom manevrisanja vozilom i uzima redovno učešće u radnjama koje zahteva prevoz, a nije vozač u smislu podtačke (1) ove tačke,

(3) kondukter, odnosno lice koje prati vozača vozila za linijski prevoz putnika, koje je posebno zaduženo za izdavanje ili kontrolu karata ili drugih isprava koje daju pravo putnicima da budu prevezeni tim vozilom,

(4) pripravnik, odnosno lice koje treba da se obuči za samostalan rad u struci.

3) Višečlana posada predstavlja najmanje dva vozača koja mogu da upravljaju vozilom, tokom svakog perioda upravljanja vozilom, između dva uzastopna dnevna odmora ili između dnevnog i nedeljnog odmora. Prisustvo drugog, odnosno drugih vozača nije obavezno jedino tokom prvog časa upravljanja vozilom.

4) Prevoznik je pravno lice ili preduzetnik, udruženje ili grupa lica koje nema status pravnog lica, bilo profitno ili neprofitno, ili državni organ, organ teritorijalne autonomije i organ lokalne samouprave, koje obavlja drumski prevoz, bilo javni ili za sopstvene potrebe.

5) Radionica za tahografe je privredno društvo, odnosno javno preduzeće koje ima dozvolu za obavljanje poslova radionice.

6) Tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila, koji se sastoji od jedinice u vozilu, senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja i jedinice u vozilu, i može biti analogni ili digitalni.

7) Analogni tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza i evidentiranja podataka o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozača.

8) Digitalni tahograf je uređaj koji se ugrađuje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza, evidentiranja, štampanja, čuvanja i preuzimanja podataka, o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozača.

8a) "Smart" tahograf je digitalni tahograf koji zadovoljava uslove iz čl. 8, 9. i 10. Uredbe (EU) broj 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta kao i uslove iz Aneksa 1C Sprovedbene Uredbe Komisije (EU) broj 2016/799.

9) Jedinica u vozilu je tahograf bez senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja.

10) Tahografska kartica (u daljem tekstu: kartica) je nosač podataka koja se koristi u digitalnom tahografu i koja omogućava identifikaciju vlasnika kartice, kao i preuzimanje i čuvanje podataka, i može biti:

(1) Tahografska kartica prve generacije, koja zadovoljava uslove propisane Dodatkom 1B Aneksa AETR sporazuma;

(2) Tahografska kartica druge generacije, koja zadovoljava uslove propisane Uredbom (EU) broj 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta kao i uslove iz Aneksa 1C Sprovedbene Uredbe Komisije (EU) broj 2016/799.

11) Tahografski listić je listić predviđen za evidentiranje i čuvanje predviđenih zapisa, koji se postavlja u analogni tahograf i po kome pisač analognog tahografa obavlja kontinualno beleženje predviđenih zapisa.

12) Kartica vozača je tahografska kartica, koju izdaje nadležni organ, kojom se vozač identifikuje i koja omogućava čuvanje podataka o aktivnostima vozača.

13) Kartica nadzornog organa je tahografska kartica, koju izdaje nadležni organ, kojom se identifikuje nadzorni organ odnosno ovlašćeno lice tog organa i koja omogućava pristup podacima sačuvanim u memoriji tahografa, na kartici vozača, odnosno na kartici radionice u cilju njihovog čitanja, štampanja odnosno preuzimanja.

14) Kartica prevoznika je tahografska kartica, koju izdaje nadležni organ, kojom se identifikuje vlasnik kartice i koja omogućava prikaz, preuzimanje i štampanje podataka sačuvanih u tahografu koji se odnose na tog prevoznika.

15) Kartica radionice je tahografska kartica, koju izdaje nadležni organ, kojom se identifikuje vlasnik kartice i koja omogućava pregled, kalibraciju i aktivaciju tahografa, odnosno preuzimanje podataka sa tahografa.

16) Nevažeća kartica je tahografska kartica sa greškom ili tahografska kartica koja nije zadovoljila inicijalnu proveru autentičnosti, odnosno čiji datum početka važnosti još nije nastupio ili čiji je rok važnosti istekao.

17) Kalibracija digitalnog tahografa je postupak ažuriranja ili potvrde parametara vozila, uključujući identifikaciju i karakteristike vozila, koji se čuvaju u memoriji tahografa, korišćenjem kartice radionice.

18) Preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa je postupak kopiranja, sa digitalnim potpisom, dela ili svih podataka evidentiranih u memoriji jedinice u vozilu ili u memoriji tahografske kartice, pod uslovom da se ovim procesom ne menjaju niti brišu sačuvani podaci.

19) Ugradnja je postupak postavljanja tahografa u vozilo po specifikaciji proizvođača tahografa.

20) Aktivacija je postupak kojim digitalni tahograf, korišćenjem kartice radionice, postaje osposobljen da u potpunosti realizuje sve funkcije.

21) Kontrola je skup aktivnosti kojim se utvrđuje da li se može pristupiti ugradnji novog ili opravljenog tahografa, odnosno pregledu tahografa, i utvrđuje i evidentira slučajno ili namerno prouzrokovana neispravnost tahografa.

22) Pregled je skup aktivnosti koji se obavlja radi provere: ispravnosti tahografa, da li podešavanja odgovaraju parametrima vozila i da li je uređaj ili naprava za manipulaciju povezan sa tahografom.

23) Demontaža podrazumeva preduzimanje radnji kojima se tahograf ili deo tahografa, osim jedinice u vozilu analognog tahografa, skida sa vozila.

24) Opravka je dovođenje u ispravno stanje tahografa ili dela tahografa koje zahteva prekid njihovog napajanja ili prekid njihove veze sa ostalim delovima tahografa ili otvaranje senzora kretanja, odnosno jedinice u vozilu.

25) Odobrenje tipa je postupak izdavanja sertifikata, od nadležnog organa, da tahograf, deo tahografa, tahografski listić, odnosno tahografske kartice ispunjavaju zahteve ovog zakona i AETR sporazuma, odnosno Uredbe (EU) broj 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta i Aneksa 1C Sprovedbene Uredbe Komisije (EU) broj 2016/799 za "smart" tahografe i tahografske kartice druge generacije.

26) Graničnik brzine je uređaj, dograđen na pogonski agregat ili je sastavni deo sistema za upravljanje pogonskim agregatom, koji je namenjen da ograničava najveću brzinu kretanja motornih vozila.

27) Nedelja je vremenski period koji započinje u ponedeljak u 00:00 časova a završava se u nedelju u 24:00 časa.

28) Odmor je neprekidni vremenski period tokom koga član posade može slobodno da raspolaže svojim vremenom.

29) Dnevni odmor je odmor koji može da bude:

(1) puni dnevni odmor koji neprekidno traje najmanje 11 časova ili se može podeliti na dva dela i to tako da prvi deo odmora traje neprekidno najmanje tri časa, a drugi neprekidno ne manje od devet časova;

(2) skraćeni dnevni odmor koji neprekidno traje manje od 11 časova, ali ne manje od 9 časova.

30) Nedeljni odmor je odmor koji može da bude:

(1) puni nedeljni odmor koji neprekidno traje najmanje 45 časova;

(2) skraćeni nedeljni odmor koji neprekidno traje manje od 45 časova, ali ne manje od 24 časa.

31) Pauza je prekid upravljanja vozilom tokom kojeg vozač ne sme da upravlja vozilom, niti obavlja ostale poslove i koje se isključivo koristi za odmor i oporavak.

32) Mesto rada člana posade vozila je:

(1) lokacija gde se obavlja osnovna delatnost prevoznika koji je angažovao člana posade vozila, odnosno druge lokacije prevoznika, bez obzira da li su one u istom mestu gde i sedište prevoznika ili lokacija gde se obavlja osnovna delatnost;

(2) vozilo u kome se nalazi član posade vozila kada je na dužnosti;

(3) ostala mesta gde se obavljaju poslovi vezani za prevoz koji je u toku.

33) Radno vreme je vremenski period od početka do završetka rada, tokom koga se član posade vozila nalazi na svom mestu rada, na raspolaganju poslodavcu i obavlja svoje poslove, uključujući i svaki rad za prevoznika ili drugog poslodavca, a posebno obuhvata:

(1) vreme upravljanja vozilom;

(2) ostalo radno vreme odnosno vreme za realizaciju ostalih poslova u okviru drumskog prevoza, u koje spadaju:

- utovar i istovar,

- pružanje pomoći putnicima pri ulasku i izlasku iz vozila,

- nega vozila i ostale intervencije tehničkog održavanja,

- svi ostali poslovi koji imaju za cilj da se osigura bezbednost vozila, tereta i putnika ili da se zadovolje zakonske ili druge obaveze direktno vezane za prevozni proces koji je u toku, uključujući kontrolu utovara i istovara, administrativne formalnosti sa policijom, carinom, imigracionim organima itd.,

- vremena tokom kojih ne može slobodno da raspolaže svojim vremenom i tokom kojih se od njega zahteva da bude na svom mestu rada, spreman da započne sa radom, odnosno izvršavanjem svojih predviđenih zadataka (vreme čekanja), a posebno tokom čekanja na utovar ili istovar, kada pre odlaska ili neposredno pre početka samog perioda vreme čekanja nije unapred poznato.

34) Ostali poslovi su sve radne aktivnosti člana posade vozila u okviru drumskog prevoza ili izvan njega osim upravljanja vozilom, uključujući i svaki rad za prevoznika ili drugog poslodavca.

35) Vreme upravljanja vozilom je vremenski period tokom koga vozač upravlja vozilom, a koje se evidentira automatski, poluautomatski ili ručno pod uslovima predviđenim u ovom zakonu.

36) Period upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom od početka upravljanja, od završetka odmora ili pauze pa sve do narednog odmora ili pauze, a može biti neprekidan ili podeljen.

37) Dnevno vreme upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom od završetka poslednjeg odmora, odnosno između dva uzastopna odmora.

38) Nedeljno vreme upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom tokom nedelje.

39) Vreme raspoloživosti je vremenski period koji se ne smatra radnim vremenom i koji obuhvata:

(1) vremenske periode tokom kojih poslodavac zahteva od člana posade da bude u pripravnosti, odnosno spreman da započne ili nastavi sa upravljanjem vozilom ili obavljanjem ostalih poslova ali ne zahteva da bude na svom mestu rada, a posebno vreme kada član posade prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vozom, vreme čekanja na graničnim prelazima, i vreme tokom zabrana kretanja vozila; pomenuti periodi i njihovo predviđeno trajanje treba pre odlaska ili neposredno pre početka samog perioda da budu unapred poznati članu posade vozila;

(2) u slučaju višečlanih posada, vreme koje vozač provede, ne upravljajući vozilom, na sedištu ili ležaju u kabini vozila u pokretu.

40) Noćno vreme je vreme između 00:00 i 04:00 časa.

41) Noćni rad je rad koji se obavlja tokom noćnog vremena.

42) Žig je slovno brojčana oznaka koja se utiskuje na plombu tahografa.

43) Aktivnosti vozača su radnje koje obuhvataju upravljanje vozilom, ostale poslove, raspoloživost, pauzu, odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor.

44) Nekomercijalni prevoz je svaki drumski prevoz, osim javnog prevoza ili prevoza za sopstvene potrebe, koji se obavlja isključivo za lične potrebe vozača, za koji se ne prima naknada za obavljanje prevoza, odnosno kojim se ne ostvaruje prihod.

45) Drumski prevoz je prevoz putnika ili tereta, koji obuhvata sve aktivnosti vezane za prevoz, uključujući i kretanje praznog vozila, koji se potpuno ili delimično obavlja na javnom putu.

Član 3a

Na pitanja postupka koja nisu drukčije uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

II RADNO VREME I VREME UPRAVLJANJA VOZILOM

Član 4

Prosečno nedeljno radno vreme člana posade vozila u periodu od bilo koja četiri uzastopna kalendarska meseca ne sme da bude duže od 48 časova, uključujući i prekovremeni rad.

Najduže dnevno radno vreme člana posade uključujući i prekovremeni rad ne sme da bude duže od 14 časova u periodu od 24 časa.

Najduže nedeljno radno vreme člana posade vozila može da iznosi 60 časova, uključujući i prekovremeni rad.

Godišnji odmor, odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i ostala odsustva sa rada uz naknadu zarade u smislu propisa o radu, u svrhe izračunavanja prosečnog nedeljnog radnog vremena iz stava 1. ovog člana, svodi se na najviše osam časova dnevno, odnosno najviše 48 časova nedeljno, u zavisnosti od ugovorenog radnog vremena.

Ako član posade vozila obavlja noćni rad, radno vreme ne sme da bude duže od deset časova tokom perioda od 24 časa.

Ukoliko je član posade vozila angažovan kod više prevoznika, odnosno poslodavaca ili je i sam prevoznik, radno vreme člana posade vozila predstavlja zbir svih časova rada kod svih prevoznika, odnosno poslodavaca kod kojih je angažovan.

Prevoznik, odnosno poslodavac koji je angažovao člana posade vozila iz stava 6. ovog člana, nalaže članu posade vozila u pisanom ili elektronskom obliku da mu dostavi izvod iz evidencije o radnom vremenu kod drugog ili drugih prevoznika, odnosno poslodavaca.

Član posade vozila dužan je da izvod iz evidencije iz stava 7. ovog člana dostavi najkasnije do sedmog u narednom mesecu za kalendarski mesec koji prethodi tekućem mesecu, u pisanom ili elektronskom obliku.

Vozač mora tačno i adekvatno da evidentira vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona, ostale poslove definisane pod ostalim radnim vremenom, vremena raspoloživosti, odmore i pauze. Ovi podaci se unose ručno na poleđinu tahografskih listića ili termalnog papira za ispis, odnosno preko tastera za ručni unos digitalnog tahografa.

Vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona evidentira se kao ostalo radno vreme.

Prevoznik je dužan da obavesti članove posade vozila o odredbama ovog zakona i internim pravilima preduzeća u pogledu radnog vremena i odmora, o čemu poseduje dokaz.

Prevoznik je dužan da vodi propisanu evidenciju o radnom vremenu člana posade vozila, koja isključivo sadrži ime, prezime, jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG), datum i mesto rođenja člana posade kao podatke o ličnosti.

Podaci u evidenciji iz stava 12. ovog člana moraju da odgovaraju:

1) za vozača: podacima preuzetim sa tahografa, odnosno tahografskog listića, odnosno kartice vozača, odnosno potvrde o aktivnosti vozača odnosno štampanih ispisa, odnosno ručnih unosa;

2) za druge članove posade vozila osim vozača: podacima preuzetim sa putnog naloga, odnosno drugog dokumenta na kojem član posade ručno beleži svoje aktivnosti i koji isključivo sadrži ime i prezime i JMBG člana posade vozila kao podatke o ličnosti, kao i datum na koji se odnosi ručni unos i potpis člana posade vozila.

Prevoznik mora da čuva dokaz iz stava 11. ovog člana i evidencije iz stava 12. ovog člana dve godine po isteku perioda na koji se odnose i dužan je da, na zahtev nadležnog organa, iste pruži na uvid.

Na zahtev člana posade vozila, u pisanom ili elektronskom obliku, prevoznik je dužan da mu izda izvod iz evidencije o radnom vremenu.

Prevoznik je dužan da obavesti člana posade vozila o rasporedu radnog vremena i promeni rasporeda najmanje 24 časa unapred.

Odredbe ovog zakona isključuju primenu odredaba propisa o radu koje se odnose na preraspodelu radnog vremena.

Zbog objektivnih ili tehničkih razloga ili razloga u vezi organizacije rada, može se usvojiti odstupanje od perioda iz stava 1. ovog člana, a na osnovu kolektivnih ugovora, dogovora između predstavnika poslodavaca i zaposlenih, pri čemu period ne sme biti duži od šest meseci.

Bliži propis o načinu izračunavanja prosečnog nedeljnog radnog vremena iz stava 1. ovog člana, kao i sadržaju i načinu vođenja evidencije iz stava 12. ovog člana donosi ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministar) uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove rada.

Vreme upravljanja vozilom

Član 5

Dnevno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude duže od devet časova. Izuzetno, dnevno vreme upravljanja vozilom može da se produži na deset časova najviše dva puta nedeljno.

Nedeljno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude duže od 56 časova.

Ukupno vreme upravljanja vozilom u toku bilo koje dve uzastopne nedelje ne sme da bude duže od 90 časova.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, dnevno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude duže od osam časova.

Početkom dnevnog vremena upravljanja smatra se trenutak završetka neprekidnog dela odmora u trajanju od najmanje sedam časova.

Vremena upravljanja vozilom obuhvataju sva vremena upravljanja vozilom na teritoriji strana ugovornica AETR sporazuma i država koje nisu strane ugovornice AETR sporazuma.

Pauze

Član 6

Najkasnije nakon perioda upravljanja vozilom od četiri časa i 30 minuta, vozač mora da koristi neprekidnu pauzu od najmanje 45 minuta, osim ako ne započinje sa korišćenjem dnevnih ili nedeljnih odmora.

Pauza iz stava 1. ovog člana ne uračunava se u radno vreme.

Pauza iz stava 1. ovog člana može da se zameni prvom pauzom od najmanje 15 minuta i drugom od najmanje 30 minuta, raspoređenim tokom pomenutog perioda upravljanja vozilom ili neposredno nakon njega tako da budu u skladu sa odredbama stava 1. ovog člana.

Izuzetno od st. 1. i 3. ovog člana, u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, vozač mora da koristi pauzu u trajanju od najmanje pet minuta na svakom polaznom stajalištu pre svakog polaska.

Vreme raspoloživosti može se smatrati pauzom.

Vreme pauze se može smatrati odmorom u toku dnevnog rada.

Odmori u toku dnevnog rada

Član 7

Član posade vozila, najkasnije nakon šest časova neprekidnog rada, mora da prekine radno vreme odmorom u toku dnevnog rada.

Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 30 minuta ako radno vreme člana posade vozila traje više od šest, a manje od devet časova.

Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 45 minuta ako radno vreme člana posade vozila traje više od devet, a manje od dvanaest časova.

Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 60 minuta ako radno vreme člana posade vozila traje više od dvanaest časova.

Odmor u toku dnevnog rada može se koristiti u više delova u trajanju od po najmanje 15 minuta raspoređenih tokom radnog vremena.

Odmor u toku dnevnog rada ne uračunava se u radno vreme.

Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na javni linijski gradski i prigradski prevoz putnika, odnosno na međumesni linijski prevoz putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije.

Dnevni i nedeljni odmor

Član 8

Član posade vozila mora da koristi dnevne i nedeljne odmore.

Član posade vozila mora da iskoristi novi dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora.

Dnevni odmor može da se produži tako da postane pun nedeljni odmor ili skraćeni nedeljni odmor.

Izuzetno od stava 2. ovog člana vozač koji je član višečlane posade mora da iskoristi novi dnevni odmor u trajanju od najmanje devet časova u roku od 30 časova od završetka dnevnog ili nedeljnog odmora.

Član posade vozila može imati najviše tri skraćena dnevna odmora između svaka dva nedeljna odmora.

U toku bilo koje dve uzastopne nedelje, član posade vozila mora da koristi najmanje dva puna nedeljna odmora ili jedan puni nedeljni odmor i jedan skraćeni nedeljni odmor.

Nedeljni odmor mora da započne najkasnije po završetku šestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora.

Izuzetno od stava 7. ovog člana, član posade vozila koji obavlja međunarodni vanlinijski prevoz putnika, može da odloži korišćenje nedeljnog odmora najkasnije do završetka 12 uzastopnih 24-časovnih perioda od završetka prethodnog punog nedeljnog odmora, uz istovremeno ispunjenje sledećih uslova:

1) da međunarodni prevoz traje najmanje 24 uzastopna časa van države u kojoj je prevoz započet;

2) da nakon odlaganja nedeljnog odmora član posade koristi dva puna nedeljna odmora ili jedan pun nedeljni odmor i jedan skraćeni nedeljni odmor;

3) da se prevoz obavlja vozilom u koje je ugrađen digitalni tahograf;

4) da tokom vremenskog perioda između 22:00 i 6:00 časova, vozilom upravlja višečlana posada ili period upravljanja bez pauze iz člana 6. ovog zakona ne traje duže od tri časa.

U slučaju korišćenja skraćenog nedeljnog odmora, član posade je dužan da nadoknadi vremensku razliku do punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja treće nedelje računajući od nedelje u kojoj je korišćen skraćeni nedeljni odmor. Svaka vremenska razlika koja se koristi za nadoknađivanje skraćenog nedeljnog odmora mora da se iskoristi u celini tako da se nadoveže na drugi odmor u trajanju od najmanje devet časova.

Izuzetno od st. 6. i 9. ovog člana, posada vozila u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije koristi najmanje skraćeni nedeljni odmor kojem se dodaje vreme dnevnog odmora.

Nedeljni odmor koji se proteže u dve nedelje može da se računa u bilo kojoj, ali isključivo u jednoj od te dve nedelje.

Član posade vozila može da koristi dnevni odmor i skraćeni nedeljni odmor u vozilu, ukoliko u njemu postoji ležaj za spavanje svakog člana posade vozila i ako je vozilo u stanju mirovanja.

Pun dnevni odmor koji koristi član posade vozila koje se prevozi trajektom ili vozom, može se prekinuti, ne više od dva puta, ostalim aktivnostima koje ukupno ne traju duže od jednog časa. Tokom ovako korišćenog punog dnevnog odmora član posade vozila mora imati pristup ležaju u kabini trajekta ili kušet kolima.

Vreme putovanja člana posade vozila do mesta preuzimanja, odnosno od mesta predaje vozila na koje se ovaj zakon odnosi, pri čemu se drugo pomenuto vozilo ne nalazi u mestu boravka člana posade vozila, niti u uobičajenom mestu rada člana posade vozila računa se i evidentira kao vreme raspoloživosti.

Vreme kada član posade prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vozom se ne sme računati i evidentirati kao odmor, osim kada član posade ima pristup ležaju u kabini trajekta ili kušet kolima.

Vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona do mesta preuzimanja, odnosno od mesta predaje vozila na koje se ovaj zakon odnosi, pri čemu se drugo pomenuto vozilo ne nalazi u mestu boravka vozača, niti u uobičajenom mestu rada vozača, računa se kao ostalo radno vreme.

Član 9

Član posade vozila ima prava na odgovarajuću zaradu, odnosno naknadu zarade u skladu sa propisima o radu, odnosno u skladu sa propisima kojima se uređuju plate.

Za vreme raspoloživosti član posade ostvaruje pravo na odgovarajuću naknadu na način utvrđen propisom o radu, odnosno u skladu sa propisima kojima se uređuju plate, po osnovu vremena pripravnosti.

Prevoznik ne sme isplaćivati nagrade ili dodatke na zaradu vozačima koje angažuje na osnovu pređenog puta, odnosno količine prevezenog tereta, ukoliko se time ugrožava bezbednost saobraćaja na putevima, odnosno podstiče kršenje ovog zakona.

Član 10

Prevoznik je dužan da organizuje rad vozača tako da se vozači pridržavaju odredaba ovog zakona.

Prevoznik je dužan da da odgovarajuća uputstva vozaču i da vrši njihovu redovnu kontrolu kako bi se obezbedilo poštovanje odredaba ovog zakona.

Prevoznici, pošiljaoci tereta, špedicije, agencije i ostali organizatori prevoza su odgovorni da se prevoz organizuje, odnosno obavi u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 11

Ukoliko je vozač u određenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godišnjem odmoru, odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o aktivnostima vozača (u daljem tekstu: Potvrda).

Izuzetno od stava 1. ovog člana Potvrda se ne izdaje za vremena, odnosno aktivnosti vozača koje se evidentiraju pomoću tahografa ili ručnim unosom.

Potvrdu sačinjava prevoznik u dva primerka i popunjava je u štampanom obliku, odnosno putem računara. Jedan primerak Potvrde se izdaje vozaču, a drugi se čuva po redosledu izdavanja u sedištu prevoznika u periodu od dve godine od trenutka njenog izdavanja.

Potvrda isključivo sadrži prezime i ime odgovornog lica prevoznika, radno mesto odgovornog lica prevoznika, prezime i ime vozača, datum rođenja vozača, broj vozačke dozvole, lične karte ili pasoša vozača, datum početka rada vozača kod prevoznika i potpise odgovornog lica i vozača kao podatke o ličnosti i mora da bude pravilno popunjena pre početka putovanja.

Bliži izgled, sadržaj i način popunjavanja Potvrde iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Član 12

Vozač može da odstupi od odredaba čl. 5-8. ovog zakona, odnosno čl. 6-8. AETR sporazuma, u meri u kojoj je to potrebno da bi se osigurala bezbednost putnika, vozila ili tereta, ukoliko se time ne ugrožava bezbednost saobraćaja, a kako bi se omogućilo vozilu da stigne do prvog pogodnog prostora za parkiranje vozila. Vozač mora da naznači razlog za ovakvo odstupanje ručno na poleđini tahografskih listića ili termalnog papira za ispis ili na drugom validnom dokumentu, najkasnije po dolasku na pogodni prostor za parkiranje vozila.

III TAHOGRAFI

Odobrenje tipa tahografa

Član 13

Sertifikat o odobrenju tipa tahografa, dela tahografa, modela tahografskog listića ili tahografske kartice izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) na zahtev proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji u skladu sa odredbama ovog zakona i AETR sporazuma, odnosno Uredbe (EU) broj 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta i Sprovedbene Uredbe Komisije (EU) broj 2016/799 za "smart" tahografe i tahografske kartice druge generacije.

Sertifikat o odobrenju tipa izdat od ovlašćenog organa druge države potpisnice AETR sporazuma priznaje se u Republici Srbiji.

Agencija vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o odobrenju tipa koji sadrži podatke o vrsti odobrenja i pravnom licu kome je odobrenje izdato, kao i druge neophodne podatke koji su sadržani u sertifikatu o odobrenju tipa.

Proizvođač tahografa, ovlašćeni predstavnik proizvođača u Republici Srbiji ili uvoznik dužan je da Agenciji, najkasnije do isporuke dostavi podatke o proizvodima koje isporučuje na tržište Republike Srbije.

Poslove iz st. 1. i 3. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Korišćenje tahografa

Član 14

 

U vozilo mora biti ugrađen samo jedan tahograf. Naknadna ugradnja tahografa vrši se u radionici za tahografe koja ima odgovarajuću dozvolu.

Tahograf koji je ugrađen u vozilo mora biti odobrenog tipa.

Prevoznici i vozači vozila u koje je ugrađen digitalni tahograf su odgovorni za ispravnost tahografa i dužni su da obezbede propisno korišćenje digitalnog tahografa i kartica vozača.

Prevoznici i vozači vozila u koje je ugrađen analogni tahograf su odgovorni za ispravnost tahografa i dužni su da obezbede propisno korišćenje analognog tahografa i tahografskih listića.

Zabranjeno je falsifikovanje, brisanje ili uništavanje podataka evidentiranih na tahografskom listiću, memorisanih u tahografu ili na kartici vozača, kao i na ispisima sa digitalnog tahografa.

Zabranjeno je korišćenje uređaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, signalom koji se od izvora signala šalje ka tahografu, tahografskim listićem ili karticom vozača koje mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja ili uništavanja memorisanih ili evidentiranih podataka. U vozilu ne sme da se nalazi uređaj ili naprava koja se može koristiti u svrhu izvršenja navedenih manipulacija.

Član 15

Kada je u vozilo ugrađen analogni tahograf prevoznik mora da obezbedi dovoljan broj tahografskih listića imajući u vidu trajanje prevoza i eventualnu obavezu zamene oštećenih listića ili listića koje je oduzeo nadzorni organ. Prevoznik daje vozačima samo odgovarajuće listiće čiji model ima odobrenje tipa za korišćenje u tahografu koji je ugrađen u vozilo.

Kada je u vozilo ugrađen digitalni tahograf prevoznik i vozač moraju da obezbede dovoljno papira za ispis za realizaciju ispisa u slučaju kontrole, koji mora da ima odobrenje tipa za korišćenje u tahografu koji je ugrađen u vozilo.

Prevoznik čuva tahografske listiće i ispise po hronološkom redu i u čitljivom obliku dve godine nakon datuma njihovog korišćenja i dužan je da, na zahtev nadležnog organa, iste pruži na uvid.

Na zahtev vozača prevoznik daje kopije tahografskih listića, štampanih ispisa i podataka preuzetih sa kartica vozača, odnosno izvod iz evidencije o radnom vremenu vozača.

Prevoznik čija su vozila opremljena digitalnim tahografom dužan je da obezbedi da se odgovarajući podaci sa digitalnog tahografa i kartice vozača preuzimaju na računar ili na drugo samostalno sredstvo za čuvanje podataka u propisanim rokovima, koji mu moraju biti pristupačni.

Prevoznik je dužan da podatke iz stava 5. ovog člana čuva dve godine nakon evidentiranja i da, na zahtev nadležnog organa, iste pruži na uvid.

Prevoznik je dužan da čuva dve godine zapisnike i druge relevantne podatke dobijene od nadzornih organa u vezi sa obavljenim nadzorom u prostorijama prevoznika i na putu.

Član 16

Vozač može posedovati najviše jednu važeću karticu vozača i ovlašćen je da koristi samo sopstvenu personalizovanu karticu vozača.

Vozač ne sme da koristi oštećenu, neispravnu ili nevažeću karticu vozača. Izuzetno, nevažeća kartica vozača sme da se koristi u tahografu samo za pregled, štampanje odnosno preuzimanje podataka.

Vozači su dužni da koriste tahografske listiće ili karticu vozača svakog dana tokom koga upravljaju vozilom, od trenutka preuzimanja vozila.

Tahografski listić ili kartica vozača mora se nalaziti u tahografu kad god je vozač u vozilu, odnosno obavlja ostale aktivnosti u vezi sa vozilom ili tekućim prevozom.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, tahografski listić ili kartica vozača može se izvaditi iz tahografa na zahtev nadzornog organa, odnosno pre početka korišćenja dnevnog ili skraćenog nedeljnog odmora u vozilu u slučaju kada bi tahografski listić bio duže korišćen od 24 časa, odnosno u slučaju iz člana 12. ovog zakona, odnosno kada vozač nije u stanju da koristi tahograf zbog udaljenosti od vozila u skladu sa članom 16. stav 9. ovog zakona.

Tahografski listić ne sme da se koristi duže od perioda za koji je predviđen.

Vozač mora adekvatno da zaštiti tahografske listiće i karticu vozača i ne sme da koristi zaprljane ili oštećene tahografske listiće ili karticu vozača.

Vozač je dužan da pravovremeno koristi odgovarajuće preklopnike ili tastere na analognom tahografu, odnosno tastere na digitalnom tahografu za evidentiranje vremena upravljanja, ostalog radnog vremena, vremena raspoloživosti, pauza i odmora vozača.

Ako, zbog udaljenosti od vozila, vozač nije u stanju da koristi tahograf ugrađen u vozilo, aktivnosti vozača osim upravljanja vozilom se upisuju na poleđinu tahografskog listića ručno, odnosno evidentiraju automatski ili drugim sredstvima, čitko i bez prljanja listića, ako je u vozilo ugrađen analogni tahograf, ili po povratku u vozilo na karticu vozača korišćenjem aplikacije za ručni unos tahografa, ako je u vozilo ugrađen digitalni tahograf. U tom slučaju, nadzorni organ prilikom nadzora na putu ne sme zahtevati od vozača potvrdu o aktivnostima iz člana 11. ovog zakona.

Ako vozilom u koje je ugrađen digitalni tahograf upravlja višečlana posada, dva vozača su dužna da svoje kartice vozača umetnu u odgovarajuće čitače na tahografu, a ostali vozači dužni su da vode ručni unos o svojim aktivnostima, osim upravljanja vozilom.

Tahografski listić mora biti čitko popunjen svim propisanim podacima.

Ako vozilom u koje je ugrađen analogni tahograf upravlja višečlana posada, dva vozača su dužna da pravilno postave i pravovremeno menjaju tahografske listiće tako da se relevantni podaci vezani za upravljanje vozilom evidentiraju na tahografskom listiću vozača, a ostali vozači dužni su da vode ručni unos o svojim aktivnostima, osim upravljanja vozilom.

Vreme na analognom tahografu mora da se podudara sa zvaničnim vremenom države u kojoj je registrovano vozilo, a na digitalnom tahografu mora da se podudara sa univerzalnim (UTC) vremenom.

Na početku i po završetku radnog vremena u vozilu u koje je ugrađen digitalni tahograf, vozač je dužan da u digitalni tahograf unese standardnu slovnu oznaku države u kojoj se vozilo u tom trenutku nalazi.

Bliži propis o načinu korišćenja tahografa donosi ministar.

Član 17

U slučaju oštećenja tahografskog listića, odnosno oštećenja ili neispravnosti kartice vozača, koji sadrže evidentirane podatke, vozač čuva oštećeni listić, odnosno oštećenu ili neispravnu karticu vozača zajedno sa rezervnim tahografskim listićem koji koristi u svrhu zamene.

Ako je kartica vozača oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, tada vozač:

1) na početku dnevnog vremena upravljanja vozilom, štampa dnevni ispis sa vozila kojim upravlja i na poleđini tog štampanog ispisa: upisuje podatke kojima se utvrđuje njegov identitet (ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača) i potpisuje se; pravovremeno evidentira ostalo radno vreme, vreme raspoloživosti, vreme pauza i odmora;

2) po završetku dnevnog vremena upravljanja vozilom, štampa dnevni ispis sa vozila koji sadrži vremena koja su evidentirana na tahografu ili upisuje na poleđini ispisa vreme upravljanja vozilom, ostalo radno vreme, vreme raspoloživosti, vreme pauza i odmora koja je koristio od štampanja ispisa na početku dnevnog vremena upravljanja vozilom ukoliko ih tahograf nije evidentirao, kao i podatke kojima se utvrđuje njegov identitet (ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača) i potpisuje se.

Član 18

Ako upravlja vozilom u koje je ugrađen analogni tahograf, na zahtev nadzornog organa, vozač je dužan da nosi sa sobom i pruži na uvid:

1) tahografske listiće za tekući dan i prethodnih 28 dana;

2) karticu vozača, ako je poseduje;

3) sve ručne unose ili štampane ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana;

4) potvrde o aktivnostima vozača, ako ih poseduje, i

5) dokaz o izrečenoj sankciji za konstatovane povrede AETR sporazuma, odnosno ovog zakona za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Ako upravlja vozilom u koje je ugrađen digitalni tahograf, na zahtev nadzornog organa, vozač je dužan da nosi sa sobom i pruži na uvid:

1) karticu vozača;

2) sve ručne unose ili štampane ispise koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana;

3) tahografske listiće za tekući dan i prethodnih 28 dana ukoliko je upravljao vozilom u koji je ugrađen analogni tahograf;

4) potvrde o aktivnostima vozača, ako ih poseduje;

5) dokaz o izrečenoj sankciji za konstatovane povrede AETR sporazuma, odnosno ovog zakona za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Ručni unosi, odnosno štampani ispisi iz stava 1. tačka 3) i stava 2. tačka 2) ovog člana prilažu se u slučajevima propisanim odredbama člana 12, člana 16. stav 10, člana 17. stav 2. i člana 20. stav 2. ovog zakona za period kada je vozač upravljao vozilom u koje je ugrađen digitalni tahograf.

Vozač je dužan da dostavi prevozniku nosače podataka iz st. 1. i 2. ovog člana i dokaze iz st. 1. i 2. tačka 5) ovog člana, osim kartice vozača, prvog narednog radnog dana nakon 29 kalendarskih dana, odnosno po povratku u sedište prevoznika.

Vozač je dužan da dostavi prevozniku podatke sa kartice vozača, odnosno da mu omogući njihovo preuzimanje, najkasnije u roku od 28 kalendarskih dana od prethodnog preuzimanja.

Izuzetno, vozač kada upravlja vozilom u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km ne mora da nosi sa sobom nosače podataka iz stava 1. tač. 1) i 3) i stava 2. tač. 2) i 3) ovog člana.

Član 19

Vozila u koja mora biti ugrađen graničnik brzine, kada učestvuju u saobraćaju na putu, moraju imati ispravan, uključen i odgovarajuće podešen graničnik brzine.

Graničnik brzine koji se naknadno ugrađuje, odnosno koji je ugrađen u vozilo mora biti u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima propisanim UNECE pravilnikom broj 89.

Nakon naknadne ugradnje ili opravke graničnika brzine, odnosno nakon opravki na sistemu za dovod goriva mora se izvršiti kontrola usklađenosti brzine određene graničnikom brzine sa vrednošću brzine upisanom na informativnoj nalepnici.

Zabranjeno je korišćenje uređaja ili naprave za manipulaciju koji može da dovede do neovlašćene izmene signala koji se šalje graničniku brzine. U vozilu ne sme da se nalazi uređaj ili naprava koja se može koristiti u svrhu izvršenja navedenih manipulacija.

Bliže uslove koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu ugradnje i upotrebe graničnika brzine propisuje ministar.

Član 20

Neispravan tahograf u vozilu koje se koristi opravlja se u radionici za tahografe najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka neispravnosti tahografa.

Za period tokom koga nije moguće koristiti tahograf ili je isti neispravan, vozač upisuje na poleđinu tahografskog listića, na poleđinu termalnog papira za ispis ili na odgovarajući listić koji se prilaže uz tahografski listić, podatke kojim se utvrđuje njegov identitet (ime i prezime, broj vozačke dozvole, odnosno broj kartice vozača) i potpisuje se i pravovremeno beleži sva vremena, odnosno aktivnosti, koja tahograf više ne evidentira ili ne štampa na ispravan način.

Član 21

Ako je kartica vozača oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, vozač podnosi zahtev za izdavanje kartice vozača Agenciji u roku od sedam dana.

Vozač je dužan da prijavi gubitak ili krađu kartice vozača nadležnim organima države u kojoj su se gubitak ili krađa dogodili.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, vozač je dužan da oštećenu ili neispravnu karticu vozača vrati Agenciji.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, vozač je dužan da Agenciji priloži dokaz o prijavi gubitka ili krađe kartice vozača.

Za slučaj iz stava 1. ovog člana, vozač može da nastavi da upravlja vozilom bez kartice vozača najviše 15 kalendarskih dana, odnosno do povratka u sedište prevoznika, pod uslovom da podnese dokaz da tokom tog perioda ne može da koristi karticu vozača, odnosno da je ne može pružiti na uvid.

IV KARTICE

Član 22

Kartica vozača izdaje se vozaču na period ne duži od pet godina.

Kartica prevoznika izdaje se prevozniku, na ime lica koje je prevoznik ovlastio, na period ne duži od pet godina.

Kartica nadzornog organa izdaje se nadzornom organu koji vrši nadzor na putu ili u prostorijama prevoznika u skladu sa odredbama ovog zakona, na ime ovlašćenog lica, na period ne duži od dve godine.

Kartica radionice izdaje se tehničaru zaposlenom u radionici za tahografe na period ne duži od jedne godine.

Nadležnost za izdavanje kartica

Član 23

Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama ovog zakona i AETR sporazuma, odnosno Uredbe (EU) broj 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta i Aneksa 1C Sprovedbene Uredbe Komisije (EU) broj 2016/799 za tahografske kartice druge generacije.

Poslove iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Postupak izdavanja kartica

Član 24

Kartice iz člana 22. ovog zakona izdaju se na zahtev podnosioca.

Zahtev za izdavanje kartice vozača isključivo sadrži ime i prezime podnosioca zahteva, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i državu rođenja, adresu prebivališta, grad, poštanski broj i državu, broj telefona, adresu elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, broj memorijske kartice (ukoliko je već poseduje), broj vozačke dozvole, naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu, državu koja je izdala vozačku dozvolu, važnost vozačke dozvole, kategorije vozila za koje ima vozačku dozvolu, broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kao podatke o ličnosti.

Zahtev za izdavanje kartice prevoznika isključivo sadrži ime i prezime odgovornog lica za memorijske kartice prevoznika, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i državu rođenja, adresu prebivališta, grad, poštanski broj i državu, broj telefona, adresu elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, broj mobilnog telefona i potpis odgovornog lica kao podatke o ličnosti.

Zahtev za izdavanje kartice nadzornog organa isključivo sadrži ime i prezime službenog lica, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i državu rođenja, adresu prebivališta, grad, poštanski broj i državu, broj telefona, adresu elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kao podatke o ličnosti.

Zahtev za izdavanje kartice radionice isključivo sadrži ime i prezime odgovornog lica radionice, ime i prezime tehničara, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i državu rođenja, adresu prebivališta, grad, poštanski broj i državu, broj telefona, adresu elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, broj memorijske kartice (ukoliko je već poseduje), broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kao podatke o ličnosti.

Poslovi Agencije u vezi sa izdavanjem kartica obuhvataju:

1) odlučivanje po zahtevu za izdavanje kartice;

2) poslove izrade kartice (proizvodnja, personalizacija i generisanje potrebnih elektronskih ključeva);

3) uručivanje kartice;

4) vođenje evidencije u skladu sa ovim zakonom.

Poslove iz stava 6. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Izrada kartica

Član 25

Izrada kartica vrši se u Republici Srbiji.

Poslove izrade kartica vrši pravno lice koje je odabrano u posebnom postupku, na period od deset godina (u daljem tekstu: proizvođač kartica).

Član 26

Postupak izbora proizvođača kartica iz člana 25. ovog zakona sprovodi Agencija, najkasnije godinu dana pre isteka roka važećeg ugovora za poslove izrade kartica. Postupak izbora proizvođača kartica sprovodi se shodnom primenom odredaba zakona kojim je regulisana oblast javnih nabavki, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

Uslovi koje proizvođač kartica mora da ispuni, pored obaveznih uslova iz stava 1. ovog člana, su:

1) da raspolaže odgovarajućim prostorijama za obavljanje poslova izrade kartica;

2) da na raspolaganju ima odgovarajuću neophodnu opremu i sredstva za obavljanje poslova izrade kartica;

3) (brisana)

4) da raspolaže odgovarajućim finansijskim osiguranjem u pogledu vrste i visine u svrhu zakonitog i primerenog obavljanja poslova definisanih ugovorom;

5) da se ne radi o radionici za tahografe u smislu ovog zakona;

6) da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, postupak prinudne naplate ili likvidacije;

7) da njemu ili licu čiji je proizvođač kartica pravni sledbenik u poslednjih pet godina nisu zabranjeni ili na drugi način oduzeti poslovi izrade kartica, odnosno da u istom periodu nije jednostrano raskinuo ugovor o obavljanju poslova izrade kartica.

Uslove iz stava 2. ovog člana proizvođač kartica mora ispunjavati tokom vremena za koje je izabran.

Ukoliko proizvođač kartica prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. ovog člana može nastaviti sa izdavanjem kartica dok se ne okonča novi postupak izbora proizvođača kartica, a ne duže od šest meseci.

Vrsta i visina finansijskog osiguranja iz stava 2. tačka 4. ovog člana mora da bude takva da pokrije očekivane troškove Agencije u vezi sa eventualnim raskidanjem ugovora, raspisivanjem novog postupka izbora proizvođača kartica i formiranjem novog ugovora za poslove izrade kartica, do trenutka kada novi proizvođač kartica počne da izdaje kartice.

Sadržaj konkursne dokumentacije, rokove za podnošenje i javno otvaranje ponuda, način i postupak otvaranja ponuda utvrđuje Agencija.

Merilo za izbor proizvođača kartica

Član 27

Izbor proizvođača vrši se prema kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude.

Raskid ugovora za poslove izrade kartica

Član 28

Agencija raskida ugovor za poslove izrade kartica sa proizvođačem kartica ako utvrdi:

1) da proizvođač kartica ne ispunjava neki od uslova iz člana 26. ovog zakona, odnosno da je istekao rok iz člana 26. stav 4. ovog zakona;

2) da proizvođač kartica, odnosno zaposleni, prilikom obavljanja poslova definisanih ugovorom krši odredbe ovog zakona;

3) da je pravnosnažnom presudom proizvođač kartica ili zaposleni kod proizvođača kartica, osuđen za krivično delo iz oblasti poslova definisanih ugovorom;

4) da je proizvođač kartica dao lažne izjave, podatke ili dokumenta u ponudi, odnosno u postupku provere uslova iz člana 26. ovog zakona.

U slučaju raskida ugovora i u slučaju prestanka ugovora usled isteka roka ugovora, odnosno u slučaju izbora novog proizvođača kartica proizvođač kartica dužan je da novom proizvođaču kartica, danom raskida ugovora ili danom isteka ugovorenog roka, bez naplate troškova, preda kompletnu dokumentaciju koju poseduje u elektronskom i papirnom obliku. Ako dotadašnji proizvođač kartica ne postupi u skladu sa odlukom, navedena dokumentacija mu se oduzima. Rešenje o oduzimanju dokumentacije donosi ministar.

Cena izdavanja kartice

Član 29

Cenu izdavanja kartice određuje Vlada na predlog Agencije.

Kartica se plaća unapred. U slučaju odbijanja zahteva za izdavanje kartice, uplaćeni novac za troškove izrade kartice vraća se podnosiocu zahteva u roku od 15 dana.

Proizvođač kartica dužan je da razvija i održava sistem, tokom čitavog perioda izrade kartica, bez dodatnog uticaja na povećanje cene kartice.

Evidencije o karticama

Član 30

Agencija vodi evidenciju o izdatim karticama, u skladu sa propisom o zaštiti podataka o ličnosti, koja sadrži podatke o:

1) kartici vozača (ime i prezime vozača, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i država rođenja, adresa prebivališta, grad, poštanski broj, država, broj telefona, adresa elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, reg. broj vozačke dozvole, naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu, država koja je izdala vozačku dozvolu, važnost vozačke dozvole, kategorije vozila za koje poseduje vozačku dozvolu, adresa na koju želi da mu se dostavi kartica, broj mobilnog telefona, digitalna fotografija i skenirani potpis);

2) kartici prevoznika (broj kartica za izdavanje, naziv prevoznika, ime i prezime odgovornog lica, adresa, odnosno sedište prevoznika, poštanski broj, grad, matični broj, poreski identifikacioni broj, adresa elektronske pošte, broj telefona prevoznika, ime i prezime odgovornog lica za memorijske kartice prevoznika, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i država rođenja, adresa prebivališta, grad, poštanski broj i država, broj telefona, adresa elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, broj mobilnog telefona i skenirani potpis odgovornog lica prevoznika);

3) kartici nadzornog organa (naziv nadzornog organa, adresa odnosno sedište nadzornog organa, poštanski broj, grad, kontakt osoba, broj telefona nadzornog organa, ime i prezime službenog lica, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i država rođenja, adresa prebivališta, grad, poštanski broj i država, broj telefona, adresa elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, adresa na koju želi da mu se dostavi kartica, broj mobilnog telefona, digitalna fotografija i skenirani potpis);

4) kartici radionice (naziv radionice za tahografe, ime i prezime odgovornog lica, adresa odnosno sedište radionice za tahografe, poštanski broj, grad, matični broj, poreski identifikacioni broj, oznaka radionice za tahografe, adresa elektronske pošte, broj telefona radionice za tahografe, ime i prezime tehničara - vlasnika kartice, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i država rođenja tehničara, adresa prebivališta tehničara, grad, poštanski broj i država, broj telefona, adresa elektronske pošte, reg. broj lične karte, odnosno pasoša, važnost i naziv organa koji je izdao ličnu kartu, odnosno pasoš, adresa na koju želi da mu se dostavi kartica i PIN kod, koja nije adresa radionice za tahografe, broj mobilnog telefona, digitalna fotografija i skenirani potpis tehničara);

5) svim vrstama kartica (broj kartice, datum početka važenja kartice, datum prestanka važenja kartice, status kartice - važeća, zaplenjena od strane nadležnog nadzornog organa, poništena, privremeno oduzeta, trajno oduzeta, nevažeća, u postupku zamene, izgubljena, ukradena, neispravna, oštećena, otkazana);

6) ukupnom stanju svih vrsta kartica (personalizovanih kartica, otpremljenih kartica, grešaka prilikom izrade, zaliha kartica, kartica u opticaju, nepreuzetih kartica, oštećenih kartica).

Agencija je dužna da vodi i evidenciju o elektronskim ključevima i drugim elektronskim zapisima na karticama u elektronskom obliku.

Agencija, podatke koje vodi u skladu sa odredbama ovog člana, prosleđuje i razmenjuje sa nadležnim nadzornim organima i organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država putem zajedničke mreže.

Organ nadležan za povezivanje sa komunikacionom mrežnom infrastrukturom i servisom za prenos podataka između državnih administracija Evropske unije obavlja poslove tehničke podrške u uspostavljanju i vođenju pristupa zajedničkoj mreži, kao i poslove koji se odnose na sprovođenje mera zaštite i obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti podataka koji se prosleđuju i razmenjuju putem zajedničke mreže.

Radi vršenja nadzora, nadzorni organi imaju pristup podacima iz evidencija iz st. 1. i 2. ovog člana, i odgovarajućim podacima nadležnih organa drugih država putem zajedničke mreže, u skladu sa zakonom i odredbama međunarodnih ugovora.

Evidencije iz st. 1. i 2. ovog člana čuvaju se trajno.

Poslove iz st. 1. i 2. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

V RADIONICA ZA TAHOGRAFE

Poslovi radionice

Član 31

Radionica za tahografe obavlja poslove u vezi sa tahografima, koji su delatnost od opšteg interesa, i to:

1) ugradnja i aktivacija tahografa;

2) kontrola i pregled tahografa;

3) demontaža i opravka tahografa.

Radionica za tahografe mora obavljati poslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana i za analogne i za digitalne tahografe.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, radionica za tahografe ne mora da obavlja poslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana za "smart" tahografe".

Poslovi iz stava 1. ovog člana moraju se obavljati na propisan način i u skladu sa odredbama AETR sporazuma za analogne i digitalne tahografe, odnosno Uredbe (EU) broj 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta i Aneksa 1C Sprovedbene Uredbe Komisije (EU) broj 2016/799 za "smart" tahografe, koji su u upotrebi.

Prilikom vršenja poslova iz stava 1. tačka 2) ovog člana radionica za tahografe za ispravan tahograf, čija podešavanja odgovaraju parametrima vozila i sa kojim nije povezan uređaj ili naprava za manipulaciju izdaje Uverenje o ispravnosti tahografa i informativnu nalepnicu. Uverenje o ispravnosti tahografa isključivo sadrži ime i prezime i adresu vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila, i broj kartice radionice, kao podatke o ličnosti.

Radionica za tahografe koja obavlja pregled tahografa istovremeno vrši i posao kontrole graničnika brzine.

Radionica za tahografe obavlja posao naknadne ugradnje graničnika brzine.

Radionica za tahografe vodi Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. ovog člana za analogne tahografe, Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana za digitalne tahografe i Evidencije o poslovima radionice iz st. 6. i 7. ovog člana koje isključivo sadrže ime, prezime i matični broj vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila i ime i prezime tehničara, kao i podatke o ličnosti i čuva ih dve godine.

Radionica za tahografe vodi Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. tačka 2) ovog člana za digitalne tahografe, koja isključivo sadrži ime, prezime i matični broj vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila i ime i prezime tehničara i broj kartice radionice, kao podatke o ličnosti i čuva ih tri godine.

Bliži opis poslova iz st. 1, 6. i 7. ovog člana sadržinu Uverenja o ispravnosti tahografa i informativne nalepnice i način vođenja evidencija iz st. 8. i 9. ovog člana donosi ministar na predlog Agencije.

Dozvola

Član 32

Poslove iz člana 31. ovog zakona može da obavlja privredno društvo, odnosno javno preduzeće koje ispunjava propisane uslove i koje ima dozvolu izdatu u skladu sa odredbama ovog zakona.

Dozvola iz stava 1. ovog člana je javna isprava (rešenje) koju izdaje Agencija sa rokom važenja od pet godina.

Dozvolom se određuje koje od poslova iz člana 31. radionica za tahografe obavlja i u skladu sa tim poslovima dodeljuje se žig za pregled tahografa, odnosno žig za opravku tahografa.

Privredno društvo, odnosno javno preduzeće može poslove radionice obavljati na više lokacija, pri čemu se za svaku lokaciju mora dobiti posebna dozvola.

Dozvola iz stava 1. ovog člana neće se izdati privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću nad kojim je pokrenut postupak prinudne naplate.

Žalba na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje.

Poslove iz stava 2. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 33

Dozvola iz člana 32. stav 1. ovog zakona se izdaje na zahtev podnosioca, koji isključivo sadrži ime, prezime i JMBG rukovodioca radionice za tahografe i tehničara kao podatke o ličnosti.

Privredno društvo, odnosno javno preduzeće koje podnosi zahtev za izdavanje dozvole mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je registrovano u Agenciji za privredne registre;

2) da ima zaposlenog rukovodioca radionice za tahografe;

3) da ima zaposlena najmanje dva tehničara;

4) da poseduje odgovarajuće objekte za obavljanje poslova za koje podnosi zahtev;

5) da je prilaz objektima izgrađen, označen i ne ometa odvijanje saobraćaja;

6) da poseduje odgovarajuće prostorije i opremu koji omogućavaju da dokumentacija o poslovima radionice i podaci sa tahografa, budu evidentirani i sačuvani na odgovarajući način, da budu dostupni nadzornim organima, i da obezbedi zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa propisima;

7) da poseduje odgovarajuću mernu opremu koja ima dokaz o sledivosti;

8) da poseduje odgovarajuće uređaje, opremu i alat za obavljanje poslova za koje podnosi zahtev;

9) da ima zaposlenog tehničara koji ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti kod proizvođača "smart" tahografa, odnosno njegovog predstavnika, iz koje se mora videti za koji tip "smart" tahografa je tehničar stručno osposobljen, ukoliko podnosi zahtev da obavlja poslove za "smart" tahografe iz člana 31. stav 1. ovog zakona;

10) da je poslovanje usklađeno sa standardom sistema menadžmenta kvalitetom;

11) da ima uređen odnos sa proizvođačem tahografa, odnosno njegovim predstavnikom u Republici Srbiji, ukoliko podnosi zahtev da obavlja poslove iz člana 31. stav 1. tač. 1) i 3) ovog zakona, odnosno poslove za "smart" tahografe iz člana 31. stav 1. ovog zakona;

12) da ima uređen odnos sa proizvođačem graničnika brzine, odnosno njegovim predstavnikom, ukoliko podnosi zahtev da obavlja posao naknadne ugradnje graničnika brzine iz člana 31. stav 7. ovog zakona;

13) da ima zaposlenog tehničara koji ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti kod proizvođača graničnika brzine, odnosno njegovog predstavnika, iz koje se mora videti za koji tip graničnika brzine je tehničar stručno osposobljen, ukoliko podnosi zahtev da obavlja naknadnu ugradnju graničnika brzine iz člana 31. stav 7. ovog zakona;

14) da nije u postupku likvidacije ili da nad njim nije otvoren postupak stečaja koji se sprovodi bankrotstvom;

15) dokaz o izvršenoj uplati takse, odnosno naknade.

Dozvola se neće izdati privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću kome je u poslednjih pet godina do dana podnošenja zahteva oduzeta dozvola zbog nepropisnog obavljanja poslova iz člana 31. ovog zakona.

Dozvola je neprenosiva.

U toku perioda važenja dozvole radionica za tahografe je dužna da obezbedi ispunjenost propisanih uslova iz ovog člana za obavljanje poslova za koje ima dozvolu.

Kada prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. tač. 2) do 9) ovog člana radionica za tahografe privremeno prestaje sa radom i ne sme da obavlja poslove radionice, o čemu je dužna da obavesti Agenciju najkasnije u roku od tri radna dana.

Privremeni prestanak rada može trajati najduže tri meseca.

Radionica za tahografe koja je privremeno prestala sa radom može nastaviti sa radom tek kada otkloni nedostatke i o tome obavesti Agenciju.

Bliže propise o uslovima koje mora da ispuni privredno društvo, odnosno javno preduzeće, način dokazivanja ispunjavanja uslova i sadržinu zahteva za izdavanje, produžetak i izmenu dozvole donosi ministar na predlog Agencije.

Izmena dozvole

Član 34

Dozvola se može izmeniti, po službenoj dužnosti ili na zahtev radionice za tahografe, u slučaju:

1) promene objekta radionice za tahografe;

2) promene poslova radionice;

3) gubitka alata za žigosanje.

Agencija donosi rešenje o izmeni dozvole koje sadrži podatke o izmeni, dok dozvola u ostalim delovima ostaje nepromenjena.

Žalba na rešenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje.

Poslove iz stava 2. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Oduzimanje dozvole

Član 35

Agencija može rešenjem privremeno oduzeti dozvolu radionici za tahografe, na period ne duži od tri meseca, ako se utvrdi da je obavljala poslove radionice u periodu kada nije ispunjavala neki od propisanih uslova iz člana 33. ovog zakona za obavljanje poslova za koje ima dozvolu, odnosno ukoliko radionica za tahografe ne obavlja poslove radionice na propisan način.

Agencija rešenjem oduzima dozvolu radionici za tahografe ako utvrdi:

1) da nakon isteka privremenog prestanka sa radom iz člana 33. ovog zakona nije ispunila propisane uslove;

2) da nakon isteka perioda na koji je privremeno oduzeta dozvola nije ispunila propisane uslove;

3) da je prestala da ispunjava propisane uslove iz člana 33. stav 2. tač. 1) ili 14) ovog zakona.

Agencija rešenjem oduzima dozvolu radionici za tahografe ako je radionici u roku od pet godina najmanje dva puta privremeno oduzeta dozvola.

Agencija može rešenjem oduzeti dozvolu radionici za tahografe na sopstveni zahtev radionice za tahografe.

Privredno društvo, odnosno javno preduzeće, odnosno preduzetnik kome je rešenjem oduzeta dozvola, obavezno je da Agenciji dostavi sve kartice radionice, žigove i neiskorišćene obrasce uverenja o ispravnosti tahografa u rešenjem ostavljenom roku.

U slučaju oduzimanja dozvole, svu dokumentaciju i evidencije koje vodi prema ovom zakonu privredno društvo, odnosno javno preduzeće, odnosno preduzetnik dužan je da čuva do isteka za to propisanog roka. U slučaju da privredno društvo, odnosno javno preduzeće, odnosno preduzetnik prestane da postoji odgovorno lice o tome obaveštava Agenciju i dostavlja svu dokumentaciju i evidencije koje je radionica za tahografe vodila.

Žalba na rešenja iz st. 1-4. ovog člana ne odlaže izvršenje.

Poslove iz st. 1-4. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Obaveze radionice za tahografe

Član 36

Radionica za tahografe može obavljati samo poslove za koje poseduje važeću dozvolu izdatu od strane Agencije.

Radionica za tahografe je obavezna da poslove radionice obavlja na lokaciji i u objektima za koju je dobila dozvolu.

Izuzetno, radionica za tahografe može, uz saglasnost Agencije, obavljati poslove radionice, osim opravke tahografa i naknadne ugradnje graničnika brzine, i na drugoj lokaciji.

Radno vreme radionice za tahografe mora trajati najmanje osam sati u toku svakog radnog dana.

Radionica za tahografe mora obezbediti da se poslovi radionice mogu obaviti tokom celog radnog vremena.

U slučaju promene odgovornog lica, rukovodioca radionice za tahografe ili zaposlenih tehničara, radionica za tahografe je dužna da o tome obavesti Agenciju u roku od sedam dana od dana nastale promene.

Ukoliko radionica za tahografe prestane da ispunjava neki od uslova iz člana 33. stav 2. tač. 10)-13) ovog zakona, privremeno prestaje da obavlja poslove radionice na koje se odnosi navedeni uslov, o čemu je dužna da obavesti Agenciju najkasnije u roku od tri radna dana.

U slučaju gubitka alata za žigosanje radionica za tahografe je dužna da najkasnije prvog sledećeg radnog dana o tome obavesti Agenciju.

Radionica za tahografe je, u slučaju demontaže digitalnog tahografa, dužna da preuzme sve podatke koji su na njemu evidentirani, za poslednja tri meseca, zaključno sa danom kada je došlo do neispravnosti ili greške, uključujući ime i prezime vozača i broj kartice vozača kao podatke o ličnosti.

Podatke iz stava 9. ovog člana radionica za tahografe dostavlja prevozniku, u čijem je vozilu bio digitalni tahograf ili kod kojeg je zaposlen vozač na kog se odnose podaci o vremenu upravljanja vozilom i odmorima.

O preuzimanju podataka iz stava 9. ovog člana radionica za tahografe vodi evidenciju, koja isključivo sadrži ime i prezime vozača i broj kartice vozača i ime i prezime tehničara, kao podatke o ličnosti.

Evidencija iz stava 11. ovog člana čuva se dve godine od dana preuzimanja.

Nemogućnost preuzimanja ili ispisa podataka

Član 37

Ako nije moguće izvršiti preuzimanje podataka, ali je moguće napraviti ispise iz digitalnog tahografa, radionica za tahografe o tome obaveštava prevoznika.

Radionica za tahografe pravi ispise iz stava 1. ovog člana za poslednja tri meseca i dostavlja ih prevozniku.

Ukoliko nije moguće napraviti ni ispise iz digitalnog tahografa, radionica za tahografe izdaje potvrdu o nemogućnosti preuzimanja podataka.

Potvrda o nemogućnosti preuzimanja podataka, pored rednog broja potvrde i mesta i datuma njenog izdavanja, sadrži i podatke:

1) o radionici za tahografe (naziv, adresa i oznaka žiga za pregled tahografa i podaci o tehničaru koji je pokušao da obavi preuzimanje ili ispis podataka, njegov potpis i broj kartice radionice kao podatke o ličnosti);

2) o motornom vozilu (identifikaciona oznaka vozila - VIN oznaka, registarska oznaka, marka (proizvođač) i tip);

3) o digitalnom tahografu (proizvođač, tip, serijski broj, godina proizvodnje, mesto ugradnje u kabini motornog vozila, oznaka odobrenja tipa, vidljivost podataka sa informativne nalepnice ili pločice, odnosno utvrđivanje njene čitljivosti i opis neispravnosti);

4) o prevozniku i vozaču (naziv i sedište prevoznika i broj kartice vozača kao podatak o ličnosti).

Potvrdu o nemogućnosti preuzimanja podataka radionica za tahografe je dužna da izradi u tri primerka, od kojih jedan primerak potvrde izdaje prevozniku, odnosno vlasniku vozila, jedan šalje Agenciji, a jedan primerak čuva u radionici za tahografe dve godine.

Digitalni tahograf iz stava 3. ovog člana radionica za tahografe šalje na analizu kod ovlašćenog predstavnika proizvođača tahografa u Republici Srbiji ili Agenciji ukoliko ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača tahografa u Republici Srbiji.

Ovlašćeni predstavnik proizvođača tahografa dostavlja Agenciji izveštaj o analizi i, ukoliko je moguće, preuzete podatke ili ispise iz digitalnog tahografa.

Ako se utvrdi da je došlo do izdavanja potvrde o nemogućnosti preuzimanja podataka za tahograf sa koga je moguće preuzeti podatke ili napraviti ispise, troškove dodatnog pregleda snosi radionica za tahografe koja je pomenutu potvrdu izdala.

Rukovodilac radionice za tahografe

Član 38

Rukovodilac radionice za tahografe jeste lice koje mora da ispunjava sledeće uslove:

1) da je imenovano od organa upravljanja ili odgovornog lica u privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću;

2) da je zaposleno u radionici za tahografe na neodređeno vreme s punim radnim vremenom;

3) da u prethodnih pet godina, dok je obavljalo poslove rukovodioca radionice, radionici za tahografe nije oduzeta dozvola zbog nepropisnog obavljanja poslova iz člana 31. ovog zakona;

4) da u prethodnih pet godina nije pravnosnažno osuđivano za krivično delo iz grupa krivičnih dela protiv privrede, protiv državnih organa, protiv pravnog saobraćaja i protiv službene dužnosti;

5) da nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice za tahografe.

Rukovodilac radionice za tahografe odgovoran je da:

1) tehničari koriste svoje kartice radionice;

2) čuva na sigurnom mestu kartice radionice, alat za žigosanje i neiskorišćene obrasce uverenja o ispravnosti tahografa, kada nisu u upotrebi;

3) se stara o bezbednosti i čuvanju elektronskih i drugih podataka u vezi poslova radionice;

4) najkasnije prvog sledećeg radnog dana obavesti Agenciju o nestanku (gubitku ili krađi) kartice radionice;

5) se stara da se podaci sa kartice radionice redovno preuzimaju;

6) se stara o sledivosti merne opreme;

7) obavesti Agenciju o promeni podataka sa oglasne table radionice za tahografe;

8) najkasnije u roku od sedam dana od dana nastale promene obavesti Agenciju o promeni odgovornog lica, rukovodioca radionice za tahografe ili zaposlenih tehničara.

Rukovodilac radionice za tahografe može da obavlja i poslove tehničara ukoliko ispunjava uslove za tehničara.

Tehničar

Član 39

Poslove radionice može obavljati samo tehničar zaposlen u radionici za tahografe koji poseduje važeću licencu tehničara i koji nema rešenje o suspenziji licence tehničara.

Tehničar mora poslove iz člana 31. ovog zakona obavljati savesno, na propisan način i u skladu sa odredbama AETR sporazuma, za tahografe koji su u upotrebi.

Tehničar je dužan da:

1) koristi svoju karticu radionice i alat za žigosanje;

2) izdaje odgovarajuća propisana dokumenta;

3) redovno preuzima podatke sa svoje kartice radionice;

4) se tokom korišćenja kartice stara o fizičkoj bezbednosti svoje kartice radionice;

5) obavesti rukovodioca radionice za tahografe o nestanku (gubitku ili krađi), odnosno neispravnosti svoje kartice radionice.

Tehničar može posedovati najviše jednu važeću karticu radionice.

Licenca tehničara

Član 40

Licencu tehničara, koja isključivo sadrži ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG tehničara i broj licence kao podatke o ličnosti, izdaje Agencija na period od pet godina.

Licenca tehničara izdaće se na zahtev, koji isključivo sadrži ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG i potpis podnosioca zahteva kao podatke o ličnosti, licu koje ima položen ispit iz oblasti poznavanja, kontrole i pregleda tahografa i poznavanja propisa kojima je uređena oblast tahografa (u daljem tekstu: ispit), kome u prethodnih godinu dana nije oduzeta licenca tehničara.

Uz prijavu za polaganje ispita lice prilaže dokaz da ima najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju u području rada saobraćaj, elektrotehnika ili mašinstvo i obrada metala.

Ispit organizuje i sprovodi Agencija.

Licenca tehničara iz stava 1. ovog člana obnoviće se na zahtev tehničaru ako je u prethodnih pet godina od predaje zahteva prisustvovao na najmanje četiri seminara unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe (u daljem tekstu: seminar), sa različitim nastavnim planom od kojih najmanje dva organizuje i sprovodi Agencija.

Za obnavljanje licence tehničar može prisustvovati seminaru koji ne organizuje i sprovodi Agencija, a realizuje se prema nastavnom planu na koji je Agencija dala saglasnost.

Način organizovanja i sprovođenja ispita, sadržinu programa ispita i način izdavanja i obnavljanja licence propisuje Agencija.

Način organizovanja i sprovođenja seminara i sadržinu programa seminara propisuje Agencija.

Visinu troškova polaganja ispita i naknadu za pohađanje seminara propisuje Vlada na predlog Agencije.

Poslove iz st. 1, 4, 5, 7. i 8. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Član 41

U slučaju da utvrdi nepropisan rad tehničara, Agencija donosi rešenje o suspenziji licence tehničara na vremenski period koji ne može biti duži od godinu dana.

Ako je tehničaru u roku od pet godina licenca tehničara bila suspendovana najmanje dva puta Agencija donosi rešenje o oduzimanju licence tehničara.

Žalba izjavljena protiv rešenja o suspenziji licence tehničara iz stava 1. ovog člana, odnosno rešenja o oduzimanju licence tehničara iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Poslove iz st. 1. i 2. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Evidencija o radionicama za tahografe i tehničarima

Član 42

Agencija vodi evidenciju o:

1) izdatim dozvolama, izmenama dozvola i oduzetim dozvolama;

2) žigovima i otisku pečata radionice za tahografe;

3) tehničarima;

4) rešenjima donetim u skladu sa ovim zakonom.

Evidencija iz stava 1. tačka 1) ovog člana isključivo sadrži ime i prezime rukovodioca radionice za tahografe i ime i prezime tehničara kao podatke o ličnosti.

Evidencija iz stava 1. tačka 3) ovog člana isključivo sadrži ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG, adresu prebivališta, broj telefona, adresu elektronske pošte, stepen i vrstu stručne spreme, kao podatke o ličnosti.

Agencija objavljuje na svojoj internet stranici spisak radionica za tahografe, izdatih kartica radionice, žigova za pregled tahografa i žigova za opravku tahografa.

Agencija ima obavezu da nadležnim nadzornim organima i organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država, na njihov zahtev, dostavi podatke iz evidencije, u skladu sa odredbama AETR sporazuma.

Evidencije iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Bliže propise o sadržini i načinu vođenja evidencija iz stava 1. ovog člana propisuje Ministar na predlog Agencije.

Poslove iz stava 1. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

VI NADZOR

Član 43

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrše ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja preko republičkih inspektora za drumski saobraćaj i Ministarstvo unutrašnjih poslova, svako u okviru svog delokruga.

Nadzor na putu vrše ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Nadzor u prostorijama prevoznika vrše ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Nadzor nad radom radionice za tahografe vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja preko republičkih inspektora za drumski saobraćaj.

Stručni nadzor nad radom radionice za tahografe vrši Agencija samostalno ili u saradnji sa republičkim inspektorom za drumski saobraćaj. U slučaju utvrđene nepravilnosti prilikom stručnog nadzora nad radom radionica za tahografe, republički inspektor za drumski saobraćaj je nadležan za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Poslove koordinacije nadzora obavlja ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Nadzor nad radom Agencije obavlja ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Ministarstvo iz stava 7. ovog člana rešava po žalbama izjavljenim na rešenja Agencije.

Poslove iz stava 5. ovog člana Agencija obavlja kao poverene.

Na pitanja inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, koja nisu posebno uređena ovim zakonom, primenjuje se zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Poveravanje poslova inspekcijskog nadzora

Član 43a

Poverava se organu autonomne pokrajine vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Ovlašćeno lice organa autonomne pokrajine u vršenju poslova inspekcijskog nadzora iz stava 1. ovog člana ima dužnosti i ovlašćenja kao republički inspektor za drumski saobraćaj.

Član 44

Nadzor nad radom posade vozila i prevoznika se vrši na putu i u prostorijama prevoznika i obuhvata najmanje 3% od ukupnog broja dana rada vozača na koje se ovaj zakon odnosi u prevozu putnika i tereta, od čega se najmanje 30% kontroliše na putu, a najmanje 50% u prostorijama prevoznika.

O sprovedenom nadzoru, nadzorni organi dostavljaju godišnji izveštaj Ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja razmenjuje podatke prikupljene iz nadzora s nadležnim nadzornim organima i organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država.

Nadzorni organi su ovlašćeni da sankcionišu odnosno pokreću prekršajni postupak protiv vozača i prevoznika za prekršaj odredaba ovog zakona, odnosno AETR sporazuma, koji je uočen na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na državu u kojoj je prekršaj učinjen, ukoliko za taj prekršaj vozač, odnosno prevoznik nije prethodno sankcionisan.

Član 45

Izveštaj iz člana 44. sadrži podatke o broju kontrolisanih vozača na putu, broju izvršenih nadzora u prostorijama prevoznika, broju kontrolisanih radnih dana, kao i broju i vrsti otkrivenih prekršaja, razvrstano u zavisnosti od toga da li se radi o prevozu putnika ili tereta.

Podaci u izveštaju razvrstavaju se:

1) za nadzor na putu po:

(1) kategoriji puta, odnosno da li se radi o autoputu, ostalim putevima prvog reda ili putu drugog reda, lokalnim putevima i ulicama;

(2) državi u kojoj je registrovano vozilo;

(3) vrsti tahografa: analogni ili digitalni;

2) za nadzor u prostorijama prevoznika po:

(1) vrsti prevoza, odnosno da li se radi o međunarodnom ili prevozu koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, prevozu putnika ili tereta, prevozu za sopstvene potrebe ili javnom prevozu;

(2) veličini voznog parka prevoznika;

(3) vrsti tahografa: analogni ili digitalni.

Član 46

Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvršenje prekršaja u smislu ovog zakona je:

1) Tahografski listić;

2) Štampani ispis sa digitalnog tahografa ili kartice vozača;

3) Podaci sa digitalnog tahografa ili kartice vozača ili kartice radionice u elektronskom obliku;

4) Ručni unosi na poleđini tahografskog listića ili papira za ispis iz digitalnog tahografa;

5) Potvrda o aktivnostima vozača;

6) Foto zapis vozila, tahografa, uređaja ili naprave za manipulaciju, na kome se vide bitna obeležja prekršaja;

7) Uverenje o ispravnosti tahografa, odnosno informativna nalepnica;

8) Zapisnik o nadzoru izvršenom na osnovu ovog zakona;

9) Zapisnik o stručnom nadzoru izvršenom na osnovu ovog zakona;

10) Zapisnik o ugradnji i opravci tahografa;

11) Zapisnik o pregledu analognog tahografa;

12) Zapisnik o kalibraciji digitalnog tahografa;

13) Zapisnik o kontroli tahografa;

14) Potvrda o nemogućnosti preuzimanja podataka.

Član 47

Nadzor na putu se organizuje na različitim lokacijama i u različito vreme tako da se pokrije dovoljan procenat putne mreže kako bi se sprečilo izbegavanje nadzora.

Nadzor na putu obuhvata najmanje:

1) dnevno i nedeljno vreme upravljanja vozilom, pauze, dnevno i nedeljno vreme odmora, evidencije koje se moraju nalaziti u vozilu, odnosno tahografske listiće, podatke na kartici vozača, u memoriji tahografa, odnosno na štampanim ispisima najviše za tekući dan i prethodnih 28 dana;

2) sva prekoračenja brzine vozila evidentirana tahografom, tokom kojih brzina vozila prelazi 90 km/h za vozila vrste N3 ili 100 km/h za vozila vrste M3 najviše za tekući dan i prethodnih 28 dana;

3) ako je moguće, trenutne brzine vozila koje evidentira tahograf tokom najviše 24 prethodna časa korišćenja vozila;

4) ispravnost tahografa odnosno postojanje uređaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listićem, ispisom ili karticom vozača koje mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja ili uništavanja memorisanih ili evidentiranih podataka, odnosno do ometanja razmene podataka između sastavnih delova tahografa ili njihove izmene.

Nadzor na putu može da se usmeri na pojedine tačke iz stava 2. ovog člana.

O izvršenom nadzoru na putu sačinjava se zapisnik koji se uručuje vozaču, kao pisani dokaz o izvršenom nadzoru, a čiji izgled i sadržinu propisuje Ministar uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prilikom nadzora na putu utvrđuje se:

1) država registracije vozila;

2) država prebivališta vozača;

3) država sedišta prevoznika;

4) mesto početka i kraja putovanja;

5) vrsta tahografa (analogni ili digitalni).

Nadzorni organi se osposobljavaju i opremaju za vršenje nadzora na putu i u prostorijama prevoznika. Oprema za nadzor obuhvata uređaje za:

1) preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa i kartice vozača, učitavanje, analizu odnosno prenos podataka u centralnu bazu podataka radi analize;

2) proveru tahografskih listića;

3) analizu sa programskom podrškom za proveru i potvrdu digitalnog potpisa elektronskih podataka, kao i analizu detaljnog profila brzine vozila.

Nadzorni organi, najmanje šest puta godišnje, učestvuju u vršenju zajedničkih nadzora na putu vozača i vozila obuhvaćenih ovim zakonom. Zajednički nadzor na putu vrše istovremeno nadzorni organi dve ili više država, svaki na teritoriji svoje države.

Ako se prilikom nadzora na putu vozača vozila registrovanog u drugoj državi posumnja da je počinjen prekršaj koji se ne može ustanoviti tokom nadzora zbog nedostatka podataka, nadležni nadzorni organi predmetnih država se međusobno ispomažu u cilju razjašnjenja situacije.

Član 48

Prilikom nadzora na putu nadzorni organ ima ovlašćenje da:

1) isključi vozilo iz saobraćaja ukoliko tahograf nije ugrađen u vozilo, odnosno tahograf nije propisno ugrađen, odnosno ugrađeni tahograf nema odobrenje tipa, nije pregledan u propisanom roku ili neispravnost tahografa nije otklonjena, a istekao je rok od sedam dana od dana nastanka neispravnosti;

2) uputi vozilo na kontrolni pregled u radionicu za tahografe ukoliko posumnja da tahograf, odnosno graničnik brzine, i drugi elementi povezani sa tahografom, odnosno graničnikom brzine, ne rade ispravno, odnosno u vozilu postoji uređaj ili naprava za manipulaciju sa tahografom, odnosno sa signalom ka graničniku brzine, tahografskim listićem ili karticom vozača, ukoliko se utvrdi neslaganje podataka sa informativne nalepnice sa stvarnim stanjem na vozilu odnosno tahografu i isključi vozilo po dolasku u radionicu za tahografe;

3) zahteva od vozača da omogući kontrolu tahografa, odnosno graničnika brzine, i pruži na uvid tahografske listiće sa evidentiranim podacima, karticu vozača ili ispis sa tahografa, odnosno omogući pregled tahografskih listića sa evidentiranim podacima, kartice vozača ili štampanje ispisa sa tahografa;

4) privremeno oduzme tahografski listić sa evidentiranim podacima ili ispis s tahografa kao dokaz o izvršenju prekršaja, odnosno u istu svrhu napravi kopiju podataka sa kartice vozača ili tahografa;

5) isključi vozača iz saobraćaja ukoliko prilikom nadzora utvrdi da je vozač premašio dozvoljeno dnevno vreme upravljanja vozilom, odnosno nije započeo propisani dnevni ili nedeljni odmor;

6) oduzme sopstvenu personalizovanu karticu vozača i isključi vozača iz saobraćaja ukoliko otkrije da je važeća kartica vozača falsifikovana ili da je kartica vozača u posedu vozača pribavljena na osnovu lažnih izjava odnosno falsifikovanih dokumenata, odnosno oduzme personalizovanu karticu vozača koju vozač koristi, a koja nije njegova sopstvena;

7) oduzme uređaj ili napravu za manipulaciju sa tahografom, odnosno sa signalom ka graničniku brzine, tahografskim listićem ili karticom vozača.

Isključenje iz stava 1. tač. 1), 2), 5) i 6) ovog člana traje do otklanjanja razloga za isključenje.

U slučaju privremenog oduzimanja tahografskog listića sa evidentiranim podacima ili ispisa s tahografa iz stava 1. tačka 4) ovog člana nadzorni organ je dužan da izda odgovarajuću potvrdu.

Ukoliko se prilikom kontrolnog pregleda iz stava 1. tačka 2) ovog člana utvrdi postojanje uređaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, odnosno sa signalom ka graničniku brzine, tahografskim listićem ili karticom vozača radionica za tahografe će isti oduzeti i staviti na raspolaganje nadzornom organu koji je uputio vozilo na kontrolni pregled u radionicu za tahografe.

Ukoliko se prilikom kontrolnog pregleda iz stava 1. tačka 2) ovog člana utvrdi neispravnost tahografa, odnosno graničnika brzine, i drugih elemenata povezanih sa tahografom, odnosno graničnikom brzine, postojanje uređaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, odnosno sa signalom ka graničniku brzine, tahografskim listićem ili karticom vozača ili neslaganje podataka sa informativne nalepnice sa stvarnim stanjem na vozilu odnosno tahografu, odnosno graničniku brzine, troškove kontrolnog pregleda snosi vlasnik odnosno korisnik vozila, a ukoliko se ne utvrde neispravnosti odnosno neslaganja troškove kontrolnog pregleda snosi ministarstvo čiji je nadzorni organ naložio kontrolni pregled.

Oduzetu karticu vozača iz stava 1. tačka 6) ovog člana nadzorni organ dostavlja Agenciji. Ukoliko je oduzetu karticu vozača izdala druga država, Agencija vraća karticu nadležnom organu države koja je izdala karticu, navodeći razloge za njeno oduzimanje. Ukoliko se očekuje da povraćaj kartice traje duže od dve nedelje, Agencija obaveštava nadležni organ države koja je izdala karticu o razlozima za oduzimanje kartice u roku od dve nedelje.

Za prekršaje predviđene ovim zakonom, nadzorni organ ima ovlašćenje da privremeno oduzme putnu ispravu ili drugu ispravu za prelazak državne granice, odnosno saobraćajnu dozvolu licu koje nema prebivalište ili stalni boravak u Republici Srbiji, licu koje bi odlaskom u inostranstvo na duže vreme izbeglo odgovornost za prekršaj propisan ovim zakonom, odnosno licu koje prekršaj učini vozilom za koje nisu izdate registarske tablice Republike Srbije. Zadržavanje oduzetih isprava traje do prestanka razloga zbog kojih su oduzete.

Član 49

Kada se prilikom nadzora članova posade vozila iz država ugovornica AETR sporazuma otkrije i sankcioniše povreda odredaba AETR sporazuma i odredaba ovog zakona, u aktu kojim se izriče prekršajna sankcija, pored odredaba ovog zakona navode se i odredbe AETR sporazuma, ukoliko ih sadrži.

Član 50

Nadzor u prostorijama prevoznika, pored nadzora iz člana 47. stav 2. ovog zakona obuhvata i nadzor:

1) nedeljnih odmora i vremena upravljanja vozilom između nedeljnih odmora;

2) pridržavanja ograničenja vremena upravljanja vozilom tokom dve uzastopne nedelje;

3) radnih vremena članova posade vozila;

4) tahografskih listića, podataka i štampanih ispisa sa digitalnog tahografa i sa kartice vozača;

5) potvrda o aktivnostima vozača.

Tokom nadzora nadzorni organi mogu proveravati i zajedničku odgovornost prevoznika, pošiljaoca tereta, špedicija i ostalih učesnika u organizaciji prevoza, što obuhvata proveru da ugovori o prevozu omogućavaju poštovanje odredaba ovog zakona.

Nadzorni organi su dužni da prilikom nadzora u prostorijama prevoznika uzmu u obzir sve informacije dobijene od nadležnih organa drugih država o počinjenim prekršajima odredaba ovog zakona odnosno AETR sporazuma koji se odnose na datog prevoznika ili njegove vozače.

Nadzor koji se vrši u prostorijama nadzornih organa na osnovu traženih dokumenata, isprava ili podataka koje je prevoznik predao na zahtev nadzornog organa smatra se nadzorom u prostorijama prevoznika.

Stručni nadzor nad radom radionice za tahografe

Član 51

Prilikom stručnog nadzora Agencija proverava:

1) da li radionica za tahografe ispunjava propisane uslove za izdavanje dozvole iz člana 33. ovog zakona;

2) da li se poslovi radionice za tahografe obavljaju na propisan način i u skladu sa odredbama AETR sporazuma odnosno Uredbe (EU) broj 165/2014 Evropskog parlamenta i Saveta i Sprovedbene uredbe Komisije (EU) broj 2016/799.

Lica zaposlena u radionici za tahografe dužna su da Agenciji omoguće nesmetano preduzimanje radnji iz stava 1. ovog člana.

Nakon izvršenog stručnog nadzora Agencija dostavlja republičkom inspektoru za drumski saobraćaj zapisnik o stručnom nadzoru.

Nadzor nad izdavanjem tahografskih kartica

Član 52

Nadzor nad izdavanjem tahografskih kartica vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Procena rizika

Član 53

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja uvodi kriterijume za procenu rizika za prevoznike zasnovane na broju i ozbiljnosti prekršaja ovog zakona koje počini prevoznik odnosno njegovi vozači, kao i informacijama o prekršajima dobijenim od drugih država.

Sistem za procenu rizika isključivo sadrži ime, prezime, JMBG, datum i mesto rođenja člana posade kao podatke o ličnosti.

U svrhu procene rizika koristiće se kategorizacija prekršaja po ozbiljnosti u skladu sa ovim zakonom.

Rizik prema stepenu može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan.

Nadzor je srazmeran procenjenom riziku, odnosno prevoznici koji su visokog i kritičnog stepena rizika se kontrolišu češće i detaljnije.

Kriterijume za procenu rizika, postupak sprovođenja procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika bliže uređuje ministar.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 54

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne vodi propisanu evidenciju o radnom vremenu članova posade vozila, suprotno članu 4. stav 12. ovog zakona;

2) ako na zahtev nadležnog organa ne pruži na uvid propisanu evidenciju o radnom vremenu članova posade vozila, suprotno članu 4. stav 14. ovog zakona;

3) ako je dnevno vreme upravljanja vozilom vozača duže od dozvoljenog za najmanje 50%, a vozač tokom ovog perioda nije koristio deo odmora u neprekidnom trajanju od najmanje 4 časa i 30 minuta, suprotno članu 5. stav 1. ovog zakona (član 6. stav 1. AETR sporazuma);

4) ako je nedeljno vreme upravljanja vozilom vozača najmanje 70 časova, suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 6. stav 2. AETR sporazuma);

5) ako je vreme upravljanja vozilom vozača u toku dve uzastopne nedelje najmanje 112 časova i 30 minuta, suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3. AETR sporazuma);

6) ako u vozilo, čiji je vlasnik ili korisnik, ne ugradi tahograf ili ugradi više od jednog tahografa, suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona (član 10. stav 1. AETR sporazuma);

7) ako u vozilo, čiji je vlasnik ili korisnik, ne izvrši naknadnu ugradnju tahografa u radionici za tahografe koja ima odgovarajuću dozvolu, suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona (član 10. stav 1. AETR sporazuma);

8) ako je u vozilo, čiji je vlasnik ili korisnik, ugrađen tahograf koji nije odobrenog tipa, odnosno nije u skladu sa zahtevima AETR sporazuma, suprotno članu 14. stav 2. ovog zakona (član 10. stav 2. AETR sporazuma);

9) ako se utvrdi falsifikovanje, brisanje ili uništavanje podataka evidentiranih na tahografskom listiću ili na ispisu sa digitalnog tahografa, odnosno memorisanih u tahografu ili na kartici vozača, suprotno članu 14. stav 5. ovog zakona (član 12. stav 8. Aneksa AETR sporazuma);

10) ako se u vozilu, čiji je vlasnik ili korisnik, nalazi uređaj ili naprava za manipulaciju sa tahografom, signalom koji se od izvora signala šalje ka tahografu, tahografskim listićem ili karticom vozača koja može da dovede do falsifikovanja, brisanja ili uništavanja memorisanih ili evidentiranih podataka, suprotno članu 14. stav 6. ovog zakona (član 12. stav 8. Aneksa AETR sporazuma);

11) ako na zahtev nadležnog organa ne pruži na uvid tahografske listiće i ispise, suprotno članu 15. stav 3. ovog zakona (član 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

12) ako ne preuzima podatke sa digitalnog tahografa i kartice vozača, suprotno članu 15. stav 5. ovog zakona (član 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

13) ako na zahtev nadležnog organa ne pruži na uvid podatke sa digitalnog tahografa i kartice vozača, suprotno članu 15. stav 6. ovog zakona (član 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

14) ako u vozilo, čiji je vlasnik ili korisnik, u koje mora biti ugrađen graničnik brzine, kada učestvuje u saobraćaju na putu, nije ugrađen graničnik brzine, suprotno članu 19. stav 1. ovog zakona;

15) ako je u vozilo, čiji je vlasnik ili korisnik, u koje mora biti ugrađen graničnik brzine, kada učestvuje u saobraćaju na putu, naknadno ugrađen graničnik brzine koji nije u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima propisanim UNECE pravilnikom broj 89, suprotno članu 19. stav 2. ovog zakona;

16) ako se utvrdi da u vozilu, čiji je vlasnik ili korisnik, postoji uređaj ili naprava za manipulaciju koji može da dovede do neovlašćene izmene signala koji se šalje graničniku brzine, suprotno članu 19. stav 4. ovog zakona;

17) ako naknadnu ugradnju graničnika brzine ne obavi u radionici za tahografe, suprotno članu 31. stav 6. ovog zakona.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 120.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 25.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 55

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 120.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako je prosečno nedeljno radno vreme člana posade vozila u bilo kom četvoromesečnom periodu, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 60 časova, suprotno članu 4. stav 1. ovog zakona;

2) ako je dnevno radno vreme člana posade, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 16 časova u periodu od 24 časa, suprotno članu 4. stav 2. ovog zakona;

3) ako je nedeljno radno vreme člana posade vozila, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 70 časova, suprotno članu 4. stav 3. ovog zakona;

4) ako je radno vreme člana posade vozila koji obavlja noćni rad, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 13 časova tokom perioda od 24 časa, suprotno članu 4. stav 5. ovog zakona;

5) ako vozač ne evidentira, netačno ili neadekvatno evidentira vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona, odnosno ostalo radno vreme, odnosno vreme raspoloživosti, odnosno odmore, suprotno članu 4. stav 9. ovog zakona;

6) ako podaci u evidenciji za vozača ne odgovaraju podacima preuzetim sa tahografskih listića, kartice vozača, potvrde o aktivnosti vozača, štampanih ispisa, suprotno članu 4. stav 13. ovog zakona;

7) ako podaci u evidenciji za druge članove posade vozila osim vozača ne odgovaraju podacima preuzetim sa putnog naloga, odnosno drugog dokumenta, suprotno članu 4. stav 13. ovog zakona;

8) ako ne čuva evidencije o radnom vremenu članova posade vozila dve godine po isteku perioda na koji se odnose, suprotno članu 4. stav 14. ovog zakona;

9) ako je dnevno vreme upravljanja vozilom vozača duže od dozvoljenog za najmanje 2 časa, suprotno članu 5. stav 1. ovog zakona (član 6. stav 1. AETR sporazuma) i članu 5. stav 4. ovog zakona;

10) ako je nedeljno vreme upravljanja vozilom vozača najmanje 65 časova, a kraće od 70 časova, suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 6. stav 2. AETR sporazuma);

11) ako je vreme upravljanja vozilom vozača u toku dve uzastopne nedelje najmanje 105 časova, a kraće od 112 časova i 30 minuta, suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3. AETR sporazuma);

12) ako je period upravljanja vozilom vozača najmanje šest časova, suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 1. AETR sporazuma);

13) ako član posade vozila, najkasnije nakon šest časova neprekidnog rada, ne prekine radno vreme odmorom u toku dnevnog rada, suprotno članu 7. stav 1. ovog zakona;

14) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od šest, a najduže devet časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje najviše 10 minuta, suprotno članu 7. stav 2. ovog zakona;

15) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od devet, a najviše 12 časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje najviše 20 minuta, suprotno članu 7. stav 3. ovog zakona;

16) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od 12 časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje najviše 30 minuta, suprotno članu 7. stav 4. ovog zakona;

17) ako član posade vozila ne iskoristi puni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od osam časova i 30 minuta, pod uslovom da korišćenje skraćenog dnevnog odmora nije dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

18) ako član posade vozila ne iskoristi skraćeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od sedam časova, pod uslovom da je korišćenje skraćenog dnevnog odmora dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

19) ako član posade vozila ne iskoristi podeljeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a drugi deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od sedam časova, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

20) ako član višečlane posade ne iskoristi dnevni odmor u roku od 30 časova nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 30 časova je kraći od sedam časova, suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona (član 8. stav 3. AETR sporazuma);

21) ako u toku bilo koje dve uzastopne nedelje član posade ne iskoristi najmanje dva puna nedeljna odmora ili jedan pun nedeljni odmor i jedan skraćeni nedeljni odmor, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

22) ako umesto skraćenog nedeljnog odmora član posade vozila iskoristi odmor kraći od 20 časova, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

23) ako umesto punog nedeljnog odmora član posade vozila iskoristi odmor kraći od 36 časova, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

24) ako po završetku šestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila započne korišćenje nedeljnog odmora nakon najmanje 12 časova, suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona (član 8. stav 6.a) i c) AETR sporazuma);

25) ako po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila započne korišćenje nedeljnog odmora nakon najmanje 12 časova, suprotno članu 8. stav 8. ovog zakona (član 8. stav 6.b) AETR sporazuma);

26) ako po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila koristi jedan pun i jedan skraćeni nedeljni odmor koji u zbiru traju kraće od dozvoljenog, a najviše 65 časova, suprotno članu 8. stav 8. tačka 2) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(2) AETR sporazuma);

27) ako vozač koji nije član višečlane posade po završetku šestog 24-časovnog perioda tokom vremenskog perioda između 22:00 i 6:00 časova upravlja vozilom najmanje četiri časa i 30 minuta, suprotno članu 8. stav 8. tačka 4) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(4) AETR sporazuma);

28) ako član posade ne nadoknadi vremensku razliku do punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja treće nedelje računajući od nedelje u kojoj je korišćen skraćeni nedeljni odmor, odnosno ne nadoveže vremensku razliku do punog odmora na drugi odmor u trajanju od najmanje devet časova, suprotno članu 8. stav 9. ovog zakona (član 8. st. 6.a)(2) i 7. AETR sporazuma);

29) ako umesto skraćenog nedeljnog odmora koji se dodaje vremenu dnevnog odmora član posade vozila u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije iskoristi odmor kraći od dozvoljenog za više od 4 časa, suprotno članu 8. stav 10. ovog zakona;

30) ako se nagrade ili dodaci na zaradu isplaćuju vozačima na osnovu pređenog puta, odnosno količine prevezenog tereta, čime se ugrožava bezbednost saobraćaja na putevima, odnosno podstiče kršenje ovog zakona, suprotno članu 9. stav 3. ovog zakona (član 11. stav 3. AETR sporazuma);

31) ako je rad vozača organizovan tako da vozači ne mogu da se pridržavaju odredaba ovog zakona, odnosno ne da odgovarajuća uputstva vozaču ili ne vrši njihovu redovnu kontrolu, suprotno članu 10. st. 1. i 2. ovog zakona (član 11. st. 1. i 2. AETR sporazuma);

32) ako se prevoz ne organizuje, odnosno ne obavi u skladu sa odredbama ovog zakona, suprotno članu 10. stav 3. ovog zakona (član 11. stav 5. AETR sporazuma);

33) ako izda Potvrdu za vremena odnosno aktivnosti vozača za period u kome ta vremena odnosno aktivnosti nisu utvrđene za tog vozača, suprotno članu 11. stav 1. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

34) ako izda Potvrdu za vremena odnosno aktivnosti vozača koje se evidentiraju, odnosno koje su evidentirane pomoću tahografa ili ručnim unosom, suprotno članu 11. stav 2. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

35) ako se ne stara o ispravnosti i o propisnom korišćenju digitalnog tahografa koji nije plombiran, odnosno nema informativnu nalepnicu, odnosno nije pregledan u radionici nakon uočavanja odstupanja vremena od univerzalnog (UTC) vremena za više od 20 minuta, suprotno članu 14. stav 3. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

36) ako se ne stara o ispravnosti i o propisnom korišćenju tahografa koji nije pregledan u radionici nakon promene dimenzije pogonskih točkova, odnosno nakon promene registracione oznake vozila, suprotno članu 14. st. 3. i 4. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

37) ako se ne stara o propisnom korišćenju tahografa koji ima mogućnost evidentiranja podataka za samo jednog vozača, a koristi ga višečlana posada, suprotno članu 14. st. 3. i 4. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

38) ako se ne stara o ispravnosti i o propisnom korišćenju analognog tahografa koji nije plombiran, odnosno nema informativnu nalepnicu, odnosno nema natpisnu pločicu ili nalepnicu, suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

39) ako ne čuva tahografske listiće i ispise po hronološkom redu i u čitkom obliku u propisanom roku, suprotno članu 15. stav 3. ovog zakona (član 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

40) ako ne preuzima podatke sa digitalnog tahografa i kartice vozača, u propisanom roku, usled čega dolazi do gubitka relevantnih podataka, odnosno nemogućnosti čitanja podataka sa tahografa, suprotno članu 15. stav 5. ovog zakona (član 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

41) ako ne čuva podatke sa digitalnog tahografa i kartice vozača u propisanom roku, suprotno članu 15. stav 6. ovog zakona (član 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

42) ako vozač ne čuva oštećeni listić, odnosno oštećenu ili neispravnu karticu vozača, koji sadrže evidentirane podatke, suprotno članu 17. stav 1. ovog zakona (član 12. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

43) ako vozač ne štampa dnevni ispis sa vozila na početku, odnosno po završetku upravljanja vozilom ili ne upisuje propisane podatke na poleđini štampanog ispisa, suprotno članu 17. stav 2. ovog zakona ukoliko je kartica vozača oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena (član 13. stav 2.b) Aneksa AETR sporazuma);

44) ako u vozilu, čiji je vlasnik ili korisnik, u koje mora biti ugrađen graničnik brzine, kada učestvuje u saobraćaju na putu, graničnik brzine nije ispravan, odnosno nije uključen, suprotno članu 19. stav 1. ovog zakona;

45) ako se, nakon naknadne ugradnje ili opravke graničnika brzine, odnosno nakon opravki na sistemu za dovod goriva, ne izvrši kontrola usklađenosti brzine određene graničnikom brzine sa vrednošću brzine upisanom na informativnoj nalepnici, suprotno članu 19. stav 3. ovog zakona;

46) ako se neispravan tahograf u vozilu koje se koristi, čiji je vlasnik ili korisnik, ne opravi u radionici za tahografe, suprotno članu 20. stav 1. ovog zakona (član 9. stav 1. i član 13. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

47) ako se neispravan tahograf u vozilu koje se koristi ne opravi u roku od sedam dana od dana nastanka neispravnosti tahografa, suprotno članu 20. stav 1. ovog zakona (član 13. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

48) ako, ukoliko je tahograf neispravan ili ga nije moguće koristiti, vozač ne upisuje propisane podatke na poleđini tahografskog listića, na poleđini termalnog papira za ispis ili na odgovarajući listić koji se prilaže uz tahografski listić, ili ne beleži pravovremeno sva vremena, odnosno aktivnosti koje tahograf više ne evidentira ili ne štampa na ispravan način, suprotno članu 20. stav 2. ovog zakona (član 13. stav 2.a) Aneksa AETR sporazuma).

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 80.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 15.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 56

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 60.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako je prosečno nedeljno radno vreme člana posade vozila u bilo kom četvoromesečnom periodu, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 56 časova, a kraće od 60 časova, suprotno članu 4. stav 1. ovog zakona;

2) ako je dnevno radno vreme člana posade, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 15 časova, a kraće od 16 časova u periodu od 24 časa, suprotno članu 4. stav 2. ovog zakona;

3) ako je nedeljno radno vreme člana posade vozila, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 65 časova, a kraće od 70 časova, suprotno članu 4. stav 3. ovog zakona;

4) ako je radno vreme člana posade vozila koji obavlja noćni rad, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 11 časova, a kraće od 13 časova tokom perioda od 24 časa, suprotno članu 4. stav 5. ovog zakona;

5) ako ne naloži članu posade vozila u pisanom ili elektronskom obliku da mu dostavi izvod iz evidencije o radnom vremenu kod drugog ili drugih prevoznika, odnosno poslodavaca, suprotno članu 4. stav 7. ovog zakona;

6) ako ne obavesti članove posade vozila, u pisanom ili elektronskom obliku, o odredbama ovog zakona i internim pravilima preduzeća u pogledu radnog vremena i odmora, suprotno članu 4. stav 11. ovog zakona;

7) ako na zahtev člana posade vozila, u pisanom ili elektronskom obliku, ne izda izvod iz evidencije o radnom vremenu, suprotno članu 4. stav 15. ovog zakona;

8) ako je dnevno vreme upravljanja vozilom vozača duže od dozvoljenog za najmanje 1 čas, a kraće od 2 časa, suprotno članu 5. stav 1. ovog zakona (član 6. stav 1. AETR sporazuma) i članu 5. stav 4. ovog zakona;

9) ako je nedeljno vreme upravljanja vozilom vozača najmanje 60 časova, a kraće od 65 časova, suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 6. stav 2. AETR sporazuma);

10) ako je vreme upravljanja vozilom u toku dve uzastopne nedelje vozača najmanje 100 časova a kraće od 105 časova, suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3. AETR sporazuma);

11) ako je period upravljanja vozilom vozača najmanje pet časova, a kraći od šest časova, suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 1. AETR sporazuma);

12) ako u javnom linijskom gradskom ili prigradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, vozač ne iskoristi pauzu od najmanje pet minuta na svakom polaznom stajalištu pre svakog polaska, suprotno članu 6. stav 4. ovog zakona;

13) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od šest, a najviše devet časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje duže od 10 minuta, a najviše 20 minuta, suprotno članu 7. stav 2. ovog zakona;

14) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od devet, a najviše 12 časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje duže od 20 minuta, a najviše 30 minuta, suprotno članu 7. stav 3. ovog zakona;

15) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od 12 časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje duže od 30 minuta, a najviše 45 minuta, suprotno članu 7. stav 4. ovog zakona;

16) ako član posade vozila ne iskoristi puni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje osam časova i 30 minuta, a kraći od 10 časova, pod uslovom da korišćenje skraćenog dnevnog odmora nije dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

17) ako član posade vozila ne iskoristi skraćeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje sedam časova, a kraći od osam časova pod uslovom da je korišćenje skraćenog dnevnog odmora dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

18) ako član posade vozila ne iskoristi podeljeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a drugi deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje sedam časova, a kraći od osam časova, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

19) ako član višečlane posade ne iskoristi dnevni odmor u roku od 30 časova nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 30 časova je najmanje sedam časova, a kraći od osam časova, suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona (član 8. stav 3. AETR sporazuma);

20) ako umesto skraćenog nedeljnog odmora član posade vozila iskoristi odmor od najmanje 20 časova, a kraći od 22 časa, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

21) ako umesto punog nedeljnog odmora član posade vozila iskoristi odmor od najmanje 36 časova, a kraći od 42 časa, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

22) ako po završetku šestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila, nakon najmanje 3 časa, a kraće od 12 časova, započne korišćenje nedeljnog odmora, suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona (član 8. stav 6.a) i c) AETR sporazuma);

23) ako po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila, nakon najmanje 3 časa, a kraće od 12 časova, započne korišćenje nedeljnog odmora, suprotno članu 8. stav 8. ovog zakona (član 8. stav 6.b) AETR sporazuma);

24) ako po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila koristi jedan pun i jedan skraćeni nedeljni odmor koji u zbiru traju duže od 65 časova, a najviše 67 časova, suprotno članu 8. stav 8. tačka 2) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(2) AETR sporazuma);

25) ako vozač koji nije član višečlane posade po završetku šestog 24-časovnog perioda tokom vremenskog perioda između 22:00 i 6:00 časova upravlja vozilom duže od tri časa i 15 minuta, a kraće od četiri časa i 30 minuta, suprotno članu 8. stav 8. tačka 4) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(4) AETR sporazuma);

26) ako umesto skraćenog nedeljnog odmora koji se dodaje vremenu dnevnog odmora član posade vozila u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije koristi odmor kraći od dozvoljenog za više od 2 časa, a manje od 4 časa, suprotno članu 8. stav 10. ovog zakona;

27) ako ne izda potvrdu o aktivnostima vozača za određene periode vremena iz člana 11. stav 1. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

28) ako ne sačini potvrdu o aktivnostima vozača u dva primerka ili je ne popuni u štampanom obliku, odnosno putem računara, suprotno članu 11. stav 3. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

29) ako ne čuva, po redosledu izdavanja, potvrdu o aktivnostima vozača u sedištu prevoznika u periodu od dve godine od trenutka njenog izdavanja, suprotno članu 11. stav 3. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

30) ako potvrda o aktivnostima vozača nije popunjena, odnosno nije propisno popunjena pre početka putovanja, suprotno članu 11. stav 4. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

31) ako se ne stara o ispravnosti tahografa i o propisnom korišćenju tahografa koji nije pregledan u propisanom roku, suprotno članu 14. st. 3. i 4. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

32) ako se vreme na analognom tahografu vozila čiji je vlasnik ili korisnik ne podudara sa zvaničnim vremenom države u kojoj je registrovano vozilo, odnosno na digitalnom tahografu sa univerzalnim (UTC) vremenom uz dozvoljeno odstupanje do 20 minuta, suprotno članu 16. stav 13. ovog zakona (član 12. stav 3. prva alineja Aneksa AETR sporazuma);

33) ako u vozilu, čiji je vlasnik ili korisnik, u koje mora biti ugrađen graničnik brzine, kada učestvuje u saobraćaju na putu, graničnik brzine nije odgovarajuće podešen, suprotno članu 19. stav 1. ovog zakona.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 57

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako je prosečno nedeljno radno vreme člana posade vozila u bilo kom četvoromesečnom periodu, uključujući i prekovremeni rad, duže od dozvoljenih 48 časova, a kraće od 56 časova, suprotno članu 4. stav 1. ovog zakona;

2) ako je dnevno radno vreme člana posade vozila, uključujući i prekovremeni rad, duže od dozvoljenih 14 časova, a kraće od 15 časova u periodu od 24 časa, suprotno članu 4. stav 2. ovog zakona;

3) ako je nedeljno radno vreme člana posade vozila, uključujući i prekovremeni rad, duže od dozvoljenih 60 časova, a kraće od 65 časova, suprotno članu 4. stav 3. ovog zakona;

4) ako je radno vreme člana posade vozila koji obavlja noćni rad, uključujući i prekovremeni rad, duže od dozvoljenih deset časova, a kraće od 11 časova tokom perioda od 24 časa, suprotno članu 4. stav 5. ovog zakona;

5) ako je dnevno vreme upravljanja vozilom vozača duže od dozvoljenog za više od 15 minuta, a manje od jednog časa, suprotno članu 5. stav 1. ovog zakona (član 6. stav 1. AETR sporazuma) i članu 5. stav 4. ovog zakona;

6) ako je nedeljno vreme upravljanja vozilom vozača duže od dozvoljenih 56 časova za više od 15 minuta, a kraće od 60 časova, suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 6. stav 2. AETR sporazuma);

7) ako je vreme upravljanja vozilom u toku dve uzastopne nedelje vozača duže od dozvoljenih 90 časova za više od 15 minuta, a kraće od 100 časova, suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3. AETR sporazuma);

8) ako je period upravljanja vozilom vozača duži od dozvoljenih četiri časa i 30 minuta za više od 15 minuta, a kraći od pet časova, suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 1. AETR sporazuma);

9) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od šest, a najviše devet časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje duže od 20 minuta, a kraće od 30 minuta, suprotno članu 7. stav 2. ovog zakona;

10) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od devet, a najviše 12 časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje duže od 30 minuta, a kraće od 45 minuta, suprotno članu 7. stav 3. ovog zakona;

11) ako za radno vreme člana posade vozila koje traje duže od 12 časova, odmor u toku dnevnog rada člana posade vozila traje duže od 45 minuta, a kraće od 60 minuta, suprotno članu 7. stav 4. ovog zakona;

12) ako član posade vozila ne iskoristi puni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje deset časova, a kraći od dozvoljenog za više od 15 minuta, pod uslovom da korišćenje skraćenog dnevnog odmora nije dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

13) ako član posade vozila ne iskoristi skraćeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje osam časova, a kraći od dozvoljenog za više od 15 minuta, pod uslovom da je korišćenje skraćenog dnevnog odmora dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

14) ako član posade vozila ne iskoristi podeljeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a drugi deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje osam časova, a kraći od dozvoljenog za više od 15 minuta, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

15) ako član višečlane posade ne iskoristi dnevni odmor u roku od 30 časova nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 30 časova je najmanje osam časova, a kraći od dozvoljenog za više od 15 minuta, suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona (član 8. stav 3. AETR sporazuma);

16) ako umesto skraćenog nedeljnog odmora član posade vozila iskoristi odmor od najmanje 22 časa, a kraći od 24 časa, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

17) ako umesto punog nedeljnog odmora član posade vozila iskoristi odmor od najmanje 42 časa, a kraći od 45 časova, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

18) ako po završetku šestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila, nakon manje od 3 časa započne korišćenje nedeljnog odmora, suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona (član 8. stav 6.a) i c) AETR sporazuma);

19) ako po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila, nakon manje od 3 časa započne korišćenje nedeljnog odmora, suprotno članu 8. stav 8. ovog zakona (član 8. stav 6.b) AETR sporazuma);

20) ako po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora član posade vozila koristi jedan pun i jedan skraćeni nedeljni odmor koji u zbiru traju kraće od dozvoljenog, a duže od 67 časova, suprotno članu 8. stav 8. tačka 2) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(2) AETR sporazuma);

21) ako umesto skraćenog nedeljnog odmora koji se dodaje vremenu dnevnog odmora član posade vozila u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, koristi odmor kraći od dozvoljenog za najviše dva časa, suprotno članu 8. stav 10. ovog zakona;

22) ako u vozilu u koji je ugrađen analogni tahograf vozač nema dovoljan broj tahografskih listića, odnosno odgovarajuće tahografske listiće koji imaju odobrenje tipa za korišćenje u analognom tahografu koji je ugrađen u vozilo, suprotno članu 15. stav 1. ovog zakona (član 11. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

23) ako u vozilu u koje je ugrađen digitalni tahograf vozaču ne obezbedi dovoljnu količinu odgovarajućeg papira za ispis koji ima odobrenje tipa za digitalni tahograf koji je ugrađen u vozilo, suprotno članu 15. stav 2. ovog zakona;

24) ako ne preuzima podatke sa digitalnog tahografa i kartice vozača, u propisanom roku usled čega ne dolazi do gubitka relevantnih podataka, suprotno članu 15. stav 5. ovog zakona (član 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

25) ako ne čuva godinu dana zapisnike i druge relevantne podatke dobijene od nadzornih organa u vezi sa obavljenim nadzorom u prostorijama prevoznika i na putu, suprotno članu 15. stav 7. ovog zakona.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 58

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) čije je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za najmanje 50%, a koje tokom ovog perioda nije koristilo deo odmora u neprekidnom trajanju od najmanje 4 časa i 30 minuta, suprotno članu 5. stav 1. ovog zakona (član 6. stav 1. AETR sporazuma);

2) čije je nedeljno vreme upravljanja vozilom najmanje 70 časova, suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 6. stav 2. AETR sporazuma);

3) čije je vreme upravljanja vozilom u toku dve uzastopne nedelje najmanje 112 časova i 30 minuta, suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3. AETR sporazuma);

4) ako u vozilo, čiji je vlasnik ili korisnik, ne ugradi tahograf ili ugradi više od jednog tahografa, suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona (član 10. stav 1. AETR sporazuma);

5) ako u vozilo, čiji je vlasnik ili korisnik, ne izvrši naknadnu ugradnju tahografa u radionici za tahografe koja ima odgovarajuću dozvolu, suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona (član 10. stav 1. AETR sporazuma);

6) ako je u vozilo, čiji je vlasnik ili korisnik, ugrađen tahograf koji nije odobrenog tipa, odnosno nije u skladu sa zahtevima AETR sporazuma, suprotno članu 14. stav 2. ovog zakona (član 10. stav 2. AETR sporazuma);

7) kod koga se utvrdi falsifikovanje, brisanje ili uništavanje podataka evidentiranih na tahografskom listiću ili na ispisu sa digitalnog tahografa, odnosno memorisanih u tahografu ili na kartici vozača, suprotno članu 14. stav 5. ovog zakona (član 12. stav 8. Aneksa AETR sporazuma);

8) ako se u vozilu nalazi uređaj ili naprava za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listićem ili karticom vozača koji mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja ili uništavanja memorisanih ili evidentiranih podataka, suprotno članu 14. stav 6. ovog zakona (član 12. stav 8. Aneksa AETR sporazuma);

9) koje poseduje više od jedne važeće sopstvene personalizovane kartice vozača, suprotno članu 16. stav 1. ovog zakona (član 11. stav 4.a) Aneksa AETR sporazuma);

10) koje poseduje, odnosno koristi personalizovanu karticu vozača koja nije njegova sopstvena, suprotno članu 16. stav 1. ovog zakona (član 11. stav 4.a) Aneksa AETR sporazuma);

11) koje koristi oštećenu, neispravnu ili nevažeću karticu vozača u digitalnom tahografu, suprotno članu 16. stav 2. ovog zakona (član 11. stav 4.a) Aneksa AETR sporazuma);

12) koje ne koristi svoj tahografski listić u analognom tahografu, odnosno karticu vozača u digitalnom tahografu, suprotno članu 16. stav 3. ovog zakona (član 12. stav 2.a) Aneksa AETR sporazuma);

13) koje, u slučaju višečlane posade, ne umetne svoju karticu vozača u odgovarajući čitač na digitalnom tahografu, odnosno ne vodi ručni unos o svojim aktivnostima osim upravljanja vozilom kada drugi vozači koriste digitalni tahograf, suprotno članu 16. stav 10. ovog zakona (član 12. stav 2.a) Aneksa AETR sporazuma);

14) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko svoje prezime, odnosno svoje ime, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.a) Aneksa AETR sporazuma);

15) koje, u slučaju višečlane posade, nepravilno postavi, odnosno nepravovremeno menja poziciju tahografskih listića tako da se relevantni podaci vezani za upravljanje vozilom ne evidentiraju na tahografskom listiću vozača vozila u koje je ugrađen analogni tahograf, odnosno ne vodi ručni unos o svojim aktivnostima osim upravljanja vozilom kada drugi vozači koriste analogni tahograf, suprotno članu 16. stav 12. ovog zakona (član 12. stav 2.c) Aneksa AETR sporazuma);

16) koje ne čuva oštećeni listić, odnosno oštećenu ili neispravnu karticu vozača, koji sadrže evidentirane podatke, suprotno članu 17. stav 1. ovog zakona (član 12. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

17) koje ne štampa dnevni ispis sa vozila na početku, odnosno po završetku upravljanja vozilom ili ne upisuje propisane podatke na poleđini štampanog ispisa, suprotno članu 17. stav 2. ovog zakona ukoliko je kartica vozača oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena (član 13. stav 2.b) Aneksa AETR sporazuma);

18) koje prilikom nadzora na putu ne pruži zahtevane isprave na uvid ovlašćenom licu nadzornog organa, suprotno članu 18. ovog zakona (član 12. stav 7. Aneksa AETR sporazuma);

19) ako u vozilu postoji uređaj ili naprava za manipulaciju koji može da dovede do neovlašćene izmene signala koji se šalje graničniku brzine, suprotno članu 19. stav 4. ovog zakona.

Član 59

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 40.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) čije je prosečno nedeljno radno vreme u bilo kom četvoromesečnom periodu, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 60 časova, suprotno članu 4. stav 1. ovog zakona;

2) čije je dnevno radno vreme, uključujući i prekovremeni rad najmanje 16 časova u periodu od 24 časa, suprotno članu 4. stav 2. ovog zakona;

3) čije je nedeljno radno vreme, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 70 časova, suprotno članu 4. stav 3. ovog zakona;

4) čije je radno vreme kada obavlja noćni rad, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 13 časova tokom perioda od 24 časa, suprotno članu 4. stav 5. ovog zakona;

5) koje ne evidentira, netačno ili neadekvatno evidentira vreme upravljanja vozilom, koje ne spada u oblast primene ovog zakona, ostalo radno vreme, vreme raspoloživosti, odmore i pauze, suprotno članu 4. stav 9. ovog zakona;

6) čije je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za najmanje 2 časa, suprotno članu 5. stav 1. ovog zakona (član 6. stav 1. AETR sporazuma) i članu 5. stav 4. ovog zakona;

7) čije je nedeljno vreme upravljanja vozilom najmanje 65 časova, a kraće od 70 časova, suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 6. stav 2. AETR sporazuma);

8) čije je vreme upravljanja vozilom u toku dve uzastopne nedelje najmanje 105 časova, a kraće od 112 časova i 30 minuta, suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3. AETR sporazuma);

9) čiji je period upravljanja vozilom najmanje šest časova, suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 1. AETR sporazuma);

10) koje u javnom linijskom prigradskom i gradskom prevozu putnika, odnosno u međumesnom linijskom prevozu putnika na linijama dužine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, ne iskoristi pauzu od najmanje 5 minuta na svakom polaznom stajalištu pre svakog polaska, suprotno članu 6. stav 4. ovog zakona;

11) koje najkasnije nakon šest časova neprekidnog rada, ne prekine radno vreme odmorom u toku dnevnog rada, suprotno članu 7. stav 1. ovog zakona;

12) koje za radno vreme koje traje duže od šest, a najviše devet časova, koristi odmor u toku dnevnog rada od najviše 10 minuta, suprotno članu 7. stav 2. ovog zakona;

13) koje za radno vreme koje traje duže od devet, a najviše 12 časova, koristi odmor u toku dnevnog rada od najviše 20 minuta, suprotno članu 7. stav 3. ovog zakona;

14) koje za radno vreme koje traje duže od 12 časova, koristi odmor u toku dnevnog rada od najviše 30 minuta, suprotno članu 7. stav 4. ovog zakona;

15) koje ne iskoristi puni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od osam časova i 30 minuta, pod uslovom da korišćenje skraćenog dnevnog odmora nije dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

16) koje ne iskoristi skraćeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od sedam časova, pod uslovom da je korišćenje skraćenog dnevnog odmora dozvoljeno suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

17) koje ne iskoristi podeljeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a drugi deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od sedam časova, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

18) koje, kao član višečlane posade, ne iskoristi dnevni odmor u roku od 30 časova nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 30 časova je kraći od sedam časova, suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona (član 8. stav 3. AETR sporazuma);

19) koje u toku bilo koje dve uzastopne nedelje ne iskoristi najmanje dva puna nedeljna odmora ili jedan pun nedeljni odmor i jedan skraćeni nedeljni odmor, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

20) koje umesto skraćenog nedeljnog odmora iskoristi odmor kraći od 20 časova, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma), odnosno članu 8. stav 10. ovog zakona;

21) koje umesto punog nedeljnog odmora iskoristi odmor kraći od 36 časova, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

22) koje po završetku šestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora započne korišćenje nedeljnog odmora nakon najmanje 12 časova, suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona (član 8. stav 6.a) i c) AETR sporazuma);

23) koje po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora započne korišćenje nedeljnog odmora nakon najmanje 12 časova, suprotno članu 8. stav 8. ovog zakona (član 8. stav 6.b) AETR sporazuma);

24) koje po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora koristi jedan pun i jedan skraćeni nedeljni odmor koji u zbiru traju kraće od dozvoljenog, a najviše 65 časova, suprotno članu 8. stav 8. tačka 2) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(2) AETR sporazuma);

25) koje kao vozač koji nije član višečlane posade po završetku šestog 24-časovnog perioda tokom vremenskog perioda između 22:00 i 6:00 časova upravlja vozilom najmanje četiri časa i 30 minuta, suprotno članu 8. stav 8. tačka 4) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(4) AETR sporazuma);

26) koje ne nadoknadi vremensku razliku do punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja treće nedelje računajući od nedelje u kojoj je koristilo skraćeni nedeljni odmor, odnosno ne nadoveže vremensku razliku do punog odmora na drugi odmor u trajanju od najmanje devet časova, suprotno članu 8. stav 9. ovog zakona (član 8. st. 6.a)(2) i 7. AETR sporazuma);

27) koje koristi Potvrdu za vremena odnosno aktivnosti vozača za period u kome ta vremena odnosno aktivnosti nisu utvrđene za tog vozača, suprotno članu 11. stav 1. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

28) koje koristi Potvrdu za vremena odnosno aktivnosti vozača koje se evidentiraju, odnosno koje su evidentirane pomoću tahografa ili ručnim unosom, suprotno članu 11. stav 2. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

29) koje se ne stara o ispravnosti i o propisnom korišćenju digitalnog tahografa koji nije plombiran, odnosno nema informativnu nalepnicu, odnosno nije pregledan u radionici nakon uočavanja odstupanja vremena od univerzalnog (UTC) vremena za više od 20 minuta, suprotno članu 14. stav 3. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

30) koje se ne stara o propisnom korišćenju digitalnog tahografa usled nepropisnog korišćenja funkcije "OUT OF SCOPE", suprotno članu 14. stav 3. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

31) koje se ne stara o ispravnosti i o propisnom korišćenju tahografa koji nije pregledan u radionici nakon promene dimenzije pogonskih točkova, odnosno nakon promene registracione oznake vozila, suprotno članu 14. st. 3. i 4. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

32) koje se ne stara o propisnom korišćenju tahografa koji ima mogućnost evidentiranja podataka za samo jednog vozača, a koristi ga višečlana posada, suprotno članu 14. st. 3. i 4. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

33) koje se ne stara o ispravnosti i o propisnom korišćenju analognog tahografa koji nije plombiran, odnosno nema informativnu nalepnicu, odnosno nema natpisnu pločicu ili nalepnicu, suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

34) koje se ne stara o propisnom korišćenju tahografskih listića u pogledu istovremenog korišćenja više sopstvenih tahografskih listića, suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona;

35) koje se ne stara o propisnom korišćenju tahografskih listića u pogledu nepropisnog naznačavanja na poleđini tahografskog listića natpisa "VAN OBLASTI PRIMENE", odnosno natpisa "LINIJSKI", suprotno članu 14. stav 4. ovog zakona;

36) čiji se tahografski listić ili kartica vozača ne nalazi u tahografu kada je u vozilu, odnosno obavlja ostale aktivnosti u vezi sa vozilom ili tekućim prevozom usled čega nisu zabeležene aktivnosti vozača na tahografskom listiću ili kartici vozača, suprotno članu 16. stav 4. ovog zakona (član 12. stav 2.a) Aneksa AETR sporazuma);

37) koje koristi tahografski listić u analognom tahografu duže od perioda za koji je predviđen usled čega dolazi do gubitka relevantnih podataka, odnosno nemogućnosti čitanja zabeleženih podataka, suprotno članu 16. stav 6. ovog zakona (član 12. stav 2.a) Aneksa AETR sporazuma);

38) koje koristi zaprljan ili oštećen tahografski listić ili karticu vozača, a evidentirani podaci na tahografskom listiću ili kartici vozača nisu čitki, suprotno članu 16. stav 7. ovog zakona (član 12. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

39) koje ne koristi odgovarajuće preklopnike ili tastere na analognom tahografu, odnosno tastere na digitalnom tahografu, odnosno ne koristi ih pravovremeno za evidentiranje vremena upravljanja, odnosno ostalog radnog vremena, odnosno vremena raspoloživosti, odnosno odmora vozača, suprotno članu 16. stav 8. ovog zakona (član 12. stav 3. druga alineja Aneksa AETR sporazuma);

40) koje ne upisuje na tahografski listić ručno svoje aktivnosti osim upravljanja vozilom, čitko i bez prljanja listića, ako je u vozilo ugrađen analogni tahograf, odnosno ne vrši ručni unos svojih aktivnosti u digitalni tahograf korišćenjem aplikacije za ručni unos, suprotno članu 16. stav 9. ovog zakona (član 12. stav 2.b) Aneksa AETR sporazuma);

41) koje prilikom nadzora na putu nema tahografske listiće za tekući dan i prethodnih 28 dana, suprotno članu 18. ovog zakona (član 12. stav 7. Aneksa AETR sporazuma);

42) koje prilikom nadzora na putu nema karticu vozača, ako je poseduje, sa podacima za tekući dan i prethodnih 28 dana, suprotno članu 18. ovog zakona (član 12. stav 7. Aneksa AETR sporazuma);

43) koje prilikom nadzora na putu nema ručne unose ili štampane ispise ili dokaze o izrečenim sankcijama koji se odnose na tekući dan i prethodnih 28 dana ili potvrde o aktivnosti vozača, suprotno članu 18. ovog zakona (član 12. stav 7. Aneksa AETR sporazuma);

44) ako ugrađeni graničnik brzine nije uključen, suprotno članu 19. stav 1. ovog zakona;

45) koje, ukoliko je tahograf neispravan ili ga nije moguće koristiti, ne upisuje propisane podatke na poleđini tahografskog listića, na poleđini termalnog papira za ispis ili na odgovarajući listić koji se prilaže uz tahografski listić, ili ne beleži pravovremeno sva vremena, odnosno aktivnosti koje tahograf više ne evidentira, odnosno ne štampa na ispravan način, suprotno članu 20. stav 2. ovog zakona (član 13. stav 2.a) Aneksa AETR sporazuma);

46) koje ne prijavi gubitak ili krađu kartice vozača nadležnim organima države u kojoj su se gubitak ili krađa dogodili, suprotno članu 21. stav 2. ovog zakona (član 13. stav 3. Aneksa AETR sporazuma).

Član 60

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) čije je prosečno nedeljno radno vreme u bilo kom četvoromesečnom periodu, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 56 časova, a kraće od 60 časova suprotno članu 4. stav 1. ovog zakona;

2) čije je dnevno radno vreme, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 15 časova, a kraće od 16 časova u periodu od 24 časa, suprotno članu 4. stav 2. ovog zakona;

3) čije je nedeljno radno vreme, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 65 časova, a kraće od 70 časova suprotno članu 4. stav 3. ovog zakona;

4) čije je radno vreme kada obavlja noćni rad, uključujući i prekovremeni rad, najmanje 11 časova, a kraće od 13 časova tokom perioda od 24 časa, suprotno članu 4. stav 5. ovog zakona;

5) koje ne dostavi, odnosno ne dostavi pravovremeno prevozniku izvod iz evidencije o radnom vremenu kod drugog ili drugih prevoznika, odnosno poslodavaca u pisanom ili elektronskom obliku, suprotno članu 4. stav 8. ovog zakona;

6) čije je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za najmanje 1 čas, a kraće od 2 časa, suprotno članu 5. stav 1. ovog zakona (član 6. stav 1. AETR sporazuma) i članu 5. stav 4. ovog zakona;

7) čije je nedeljno vreme upravljanja vozilom najmanje 60 časova, a kraće od 65 časova, suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 6. stav 2. AETR sporazuma);

8) čije je vreme upravljanja vozilom u toku dve uzastopne nedelje najmanje 100 časova, a kraće od 105 časova, suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3. AETR sporazuma);

9) čiji je period upravljanja vozilom najmanje pet časova, a kraći od šest časova, suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 1. AETR sporazuma);

10) koje za radno vreme koje traje duže od šest, a najviše devet časova, koristi odmor u toku dnevnog rada duži od 10 minuta, a najviše 20 minuta, suprotno članu 7. stav 2. ovog zakona;

11) koje za radno vreme koje traje duže od devet, a najviše 12 časova, koristi odmor u toku dnevnog rada duži od 20 minuta, a najviše 30 minuta, suprotno članu 7. stav 3. ovog zakona;

12) koje za radno vreme koje traje duže od 12 časova, koristi odmor u toku dnevnog rada duži od 30 minuta, a najviše 45 minuta, suprotno članu 7. stav 4. ovog zakona;

13) koje ne iskoristi puni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje osam časova i 30 minuta, a kraći od 10 časova, pod uslovom da korišćenje skraćenog dnevnog odmora nije dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

14) koje ne iskoristi skraćeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje sedam časova, a kraći od osam časova, pod uslovom da je korišćenje skraćenog dnevnog odmora dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

15) koje ne iskoristi podeljeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a drugi deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je najmanje sedam časova, a kraći od osam časova, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

16) koje kao član višečlane posade ne iskoristi dnevni odmor u roku od 30 časova nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 30 časova je najmanje sedam časova, a kraći od osam časova, suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona (član 8. stav 3. AETR sporazuma);

17) koje umesto skraćenog nedeljnog odmora iskoristi odmor od najmanje 20 časova, a kraći od 22 časa, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma), odnosno članu 8. stav 10. ovog zakona;

18) koje umesto punog nedeljnog odmora iskoristi odmor od najmanje 36 časova, a kraći od 42 časa, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

19) koje po završetku šestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora, nakon najmanje 3 časa, a kraće od 12 časova, započne korišćenje nedeljnog odmora, suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona (član 8. stav 6.a) i c) AETR sporazuma);

20) koje po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora, nakon najmanje 3 časa, a kraće od 12 časova, započne korišćenje nedeljnog odmora, suprotno članu 8. stav 8. ovog zakona (član 8. stav 6.b) AETR sporazuma);

21) koje po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora koristi jedan pun i jedan skraćeni nedeljni odmor koji u zbiru traju duže od 65 časova, a najviše 67 časova, suprotno članu 8. stav 8. tačka 2) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(2) AETR sporazuma);

22) koji kao vozač koji nije član višečlane posade, po završetku šestog 24-časovnog perioda tokom vremenskog perioda između 22:00 i 6:00 časova upravlja vozilom duže od tri časa, a kraće od četiri časa i 30 minuta, suprotno članu 8. stav 8. tačka 4) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(4) AETR sporazuma);

23) čija potvrda o aktivnostima vozača nije popunjena, odnosno nije propisno popunjena pre početka putovanja, suprotno članu 11. stav 4. ovog zakona (Aneks - Dodatak 3 stav 1. AETR sporazuma);

24) koje se ne stara o ispravnosti tahografa i o propisnom korišćenju tahografa koji nije pregledan u propisanom roku, suprotno članu 14. st. 3. i 4. ovog zakona (član 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

25) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko datum početka rada na vozilu, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.b) Aneksa AETR sporazuma);

26) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko datum završetka rada na vozilu, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.b) Aneksa AETR sporazuma);

27) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko stanje odometra na početku rada na vozilu, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.d) Aneksa AETR sporazuma);

28) ako se vreme na analognom tahografu ne podudara sa zvaničnim vremenom države u kojoj je registrovano vozilo, odnosno sa univerzalnim (UTC) vremenom na digitalnom tahografu uz dozvoljeno odstupanje do 20 minuta, suprotno članu 16. stav 13. ovog zakona (član 12. stav 3. prva alineja Aneksa AETR sporazuma);

29) koje se ne potpiše na poleđini štampanog ispisa, suprotno članu 17. stav 2. ovog zakona ukoliko je kartica vozača oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena (član 13. stav 2.b) Aneksa AETR sporazuma);

30) koje ne dostavi pravovremeno prevozniku nosače podataka i dokaze, osim kartice vozača, suprotno članu 18. stav 4. ovog zakona;

31) koje ne dostavi prevozniku podatke sa kartice vozača ili mu ne omogući njihovo preuzimanje najkasnije u roku od 28 kalendarskih dana od prethodnog preuzimanja, suprotno članu 18. stav 5. ovog zakona;

32) koje nije podnelo zahtev za izdavanje nove kartice vozača Agenciji u roku od sedam dana od kada je kartica vozača postala oštećena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, suprotno članu 21. stav 1. ovog zakona (član 12. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

33) koje nije vratilo oštećenu ili neispravnu karticu vozača Agenciji, suprotno članu 21. stav 3. ovog zakona, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice vozača (član 13. stav 3. Aneksa AETR sporazuma).

Član 61

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) čije je prosečno nedeljno radno vreme u bilo kom četvoromesečnom periodu, uključujući i prekovremeni rad, duže od dozvoljenih 48 časova, a kraće od 56 časova suprotno članu 4. stav 1. ovog zakona;

2) čije je dnevno radno vreme, uključujući i prekovremeni rad, duže od dozvoljenih 14 časova, a kraće od 15 časova u periodu od 24 časa, suprotno članu 4. stav 2. ovog zakona;

3) čije je nedeljno radno vreme, uključujući i prekovremeni rad, duže od dozvoljenih 60 časova, a kraće od 65 časova suprotno članu 4. stav 3. ovog zakona;

4) čije je radno vreme kada obavlja noćni rad, uključujući i prekovremeni rad, duže od dozvoljenih deset časova, a kraće od 11 časova tokom perioda od 24 časa, suprotno članu 4. stav 5. ovog zakona;

5) čije je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za manje od jednog časa, suprotno članu 5. stav 1. ovog zakona (član 6. stav 1. AETR sporazuma) i članu 5. stav 4. ovog zakona;

6) čije je nedeljno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenih 56 časova, a kraće od 60 časova, suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 6. stav 2. AETR sporazuma);

7) čije je vreme upravljanja vozilom u toku dve uzastopne nedelje duže od dozvoljenih 90 časova, a kraće od 100 časova, suprotno članu 5. stav 3. ovog zakona (član 6. stav 3. AETR sporazuma);

8) čiji je period upravljanja vozilom duži od dozvoljenih četiri časa i 30 minuta, a kraći od pet časova, suprotno članu 6. stav 1. ovog zakona (član 7. stav 1. AETR sporazuma);

9) koje za radno vreme koje traje duže od šest, a najviše devet časova, koristi odmor u toku dnevnog rada duži od 20 minuta, a kraći od 30 minuta, suprotno članu 7. stav 2. ovog zakona;

10) koje za radno vreme koje traje duže od devet, a najviše 12 časova, koristi odmor u toku dnevnog rada duži od 30 minuta, a kraći od 45 minuta, suprotno članu 7. stav 3. ovog zakona;

11) koje za radno vreme koje traje duže od 12 časova, koristi odmor u toku dnevnog rada duži od 45 minuta, a kraći od 60 minuta, suprotno članu 7. stav 4. ovog zakona;

12) koje ne iskoristi puni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od dozvoljenih 11 časova, a najmanje deset časova, pod uslovom da korišćenje skraćenog dnevnog odmora nije dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

13) koje ne iskoristi skraćeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od dozvoljenih devet časova, a najmanje osam časova, pod uslovom da je korišćenje skraćenog dnevnog odmora dozvoljeno, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

14) koje ne iskoristi podeljeni dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a drugi deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 24 časa je kraći od dozvoljenih devet časova, a najmanje osam časova, suprotno članu 8. stav 2. ovog zakona (član 8. stav 2. AETR sporazuma);

15) koje kao član višečlane posade ne iskoristi dnevni odmor u roku od 30 časova nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, a deo odmora koji ulazi u navedeni rok od 30 časova je kraći od dozvoljenih devet časova, a najmanje osam časova, suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona (član 8. stav 3. AETR sporazuma);

16) koje umesto skraćenog nedeljnog odmora iskoristi odmor od najmanje 22 časa, a kraći od 24 časa, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma), odnosno članu 8. stav 10. ovog zakona;

17) koje umesto punog nedeljnog odmora iskoristi odmor od najmanje 42 časa, a kraći od 45 časova, suprotno članu 8. stav 6. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

18) koje po završetku šestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora, nakon najviše 3 časa, započne korišćenje nedeljnog odmora, suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona (član 8. stav 6. AETR sporazuma);

19) koje po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora, nakon najviše 3 časa, započne korišćenje nedeljnog odmora, suprotno članu 8. stav 8. ovog zakona (član 8. stav 6.b) AETR sporazuma);

20) koje po završetku dvanaestog 24-časovnog perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora koristi jedan pun i jedan skraćeni nedeljni odmor koji u zbiru traju kraće od dozvoljenih 69 časova, a duže od 67 časova, suprotno članu 8. stav 8. tačka 2) ovog zakona (član 8. stav 6.b)(2) AETR sporazuma);

21) koje u vozilu u koji je ugrađen analogni tahograf nema dovoljan broj tahografskih listića, odnosno odgovarajuće tahografske listiće koji imaju odobrenje tipa za korišćenje u analognom tahografu koji je ugrađen u vozilo, suprotno članu 15. stav 1. ovog zakona (član 11. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

22) koje u vozilu u koji je ugrađen digitalni tahograf nema dovoljno odgovarajućeg papira za ispis koji ima odobrenje tipa za digitalni tahograf koji je ugrađen u vozilo, suprotno članu 15. stav 2. ovog zakona;

23) čiji se tahografski listić ili kartica vozača ne nalazi u tahografu kad je vozač u vozilu, odnosno obavlja ostale aktivnosti u vezi sa vozilom ili tekućim prevozom, ali su ipak zabeležene sve aktivnosti vozača na tahografskom listiću ili kartici vozača, suprotno članu 16. stav 4. ovog zakona (član 12. stav 2.a) Aneksa AETR sporazuma);

24) koje koristi tahografski listić u analognom tahografu duže od perioda za koji je predviđen usled čega ne dolazi do gubitka relevantnih podataka, odnosno postoji mogućnost čitanja zabeleženih podataka, suprotno članu 16. stav 6. ovog zakona (član 12. stav 2.a) Aneksa AETR sporazuma);

25) koje koristi zaprljan ili oštećen tahografski listić ili karticu vozača, a evidentirani podaci na tahografskom listiću ili kartici vozača su čitki, suprotno članu 16. stav 7. ovog zakona (član 12. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

26) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko mesto početka rada na vozilu u kome se koristi tahografski listić, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.b) Aneksa AETR sporazuma);

27) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko mesto završetka rada na vozilu u kome se koristi tahografski listić, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.b) Aneksa AETR sporazuma);

28) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko registarski broj vozila u kome se koristi tahografski listić, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.c) Aneksa AETR sporazuma);

29) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko stanje na odometru na završetku rada na vozilu u kome se koristi tahografski listić, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.d) Aneksa AETR sporazuma);

30) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko razliku stanja odometra između završetka i početka rada na vozilu u kome se koristi tahografski listić, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.d) Aneksa AETR sporazuma);

31) koje na tahografskom listiću ne popuni ili ne popuni čitko vreme promene vozila u kome se koristi tahografski listić, suprotno članu 16. stav 11. ovog zakona (član 12. stav 5.e) Aneksa AETR sporazuma);

32) koje u digitalni tahograf ne unese podatke o državi početka, odnosno završetka rada na vozilu, suprotno članu 16. stav 14. ovog zakona (član 12. stav 5.bis. Aneksa AETR sporazuma).

Član 62

Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik:

1) ako ne dostavi Agenciji podatke o proizvodima koje isporuči na tržište Republike Srbije, suprotno članu 13. stav 4. ovog zakona;

2) ako graničnik brzine koji naknadno ugradi u vozilo nije u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima, suprotno članu 19. stav 2. ovog zakona;

3) ako poslove radionice obavlja za tahografe koji nisu u upotrebi, suprotno članu 31. stav 4. ovog zakona;

4) ako izda Uverenje o ispravnosti tahografa za tahograf koji nije ispravan ili čija podešavanja ne odgovaraju parametrima vozila ili sa kojim je povezan uređaj ili naprava za manipulaciju, suprotno članu 31. stav 5. ovog zakona;

5) ako za vreme dok ne ispunjava neki od uslova iz člana 33. stav 2. tač. 2)-9) obavlja poslove radionice, suprotno članu 33. stav 5. ovog zakona;

6) ako nakon oduzimanja dozvole ne dostavi Agenciji sve kartice radionice ili žigove ili neiskorišćene obrasce uverenja o ispravnosti tahografa, suprotno članu 35. stav 5. ovog zakona;

7) ako, u slučaju oduzimanja dozvole, ne čuva do isteka za to propisanog roka svu dokumentaciju ili evidencije koje vodi prema ovom zakonu, suprotno članu 35. stav 6. ovog zakona;

8) ako obavlja poslove za koje ne poseduje važeću dozvolu izdatu od strane Agencije, suprotno članu 36. stav 1. ovog zakona;

9) ako poslove radionice obavlja na lokaciji ili u objektima za koje nije dobilo dozvolu, suprotno članu 36. stav 2. ovog zakona;

10) ako za vreme dok ne ispunjava neki od uslova iz člana 33. stav 2. tač. 10)-13) obavlja poslove radionice na koje se odnosi navedeni uslov, suprotno članu 36. stav 7. ovog zakona;

11) ako u slučaju demontaže digitalnog tahografa, ne preuzme sve podatke koji su na njemu evidentirani, za poslednja tri meseca, zaključno sa danom kada je došlo do neispravnosti ili greške, uključujući i lične podatke, suprotno članu 36. stav 9. ovog zakona;

12) ako izda potvrdu o nemogućnosti preuzimanja podataka suprotno članu 37. stav 3. ovog zakona, a ovlašćeni predstavnik proizvođača tahografa preuzme podatke ili napravi ispise iz digitalnog tahografa u skladu sa članom 37. stav 8. ovog zakona;

13) ako jedan primerak potvrde o nemogućnosti preuzimanja podataka ne pošalje Agenciji, suprotno članu 37. stav 5. ovog zakona;

14) ako poslove radionice obavlja lice koje ne poseduje važeću licencu tehničara ili tehničar koji ima rešenje o suspenziji licence tehničara, suprotno članu 39. stav 1. ovog zakona;

15) ako lice zaposleno u radionici ne omogući ili spreči Agenciju da nesmetano preduzme radnje iz člana 51. stav 1. ovog zakona, suprotno članu 51. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 30.000 do 60.000 dinara ili radom u javnom interesu u trajanju od najmanje 240 časova kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 30.000 do 60.000 dinara ili radom u javnom interesu u trajanju od najmanje 240 časova kazniće se odgovorno lice u pravnom licu ako, u slučaju da privredno društvo, odnosno javno preduzeće, odnosno preduzetnik prestanu da postoje, o tome ne obavesti Agenciju ili ne dostavi svu dokumentaciju ili evidencije koje je radionica za tahografe vodila, suprotno članu 35. stav 6. ovog zakona.

Član 63

Novčanom kaznom u iznosu od 80.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik:

1) ako poslove kontrole ili pregleda tahografa ne obavlja za analogne ili digitalne tahografe, osim za "smart" tahografe suprotno članu 31. stav 2. ovog zakona;

2) ako poslove radionice ne obavlja na propisan način, suprotno članu 31. stav 4. ovog zakona;

3) ako obavlja poslove pregleda tahografa a istovremeno ne vrši i posao kontrole graničnika brzine, suprotno članu 31. stav 6. ovog zakona;

4) ako ne vodi evidenciju o poslovima radionice, suprotno članu 31. st. 8. i 9. ovog zakona;

5) ako ne obezbedi da se poslovi radionice mogu obaviti tokom celog radnog vremena, suprotno članu 36. stav 5. ovog zakona;

6) ako o promeni odgovornog lica ili rukovodioca radionice za tahografe ili zaposlenih tehničara ne obavesti Agenciju najkasnije u roku od sedam dana od dana nastale promene, suprotno članu 36. stav 6. ovog zakona;

7) ako najkasnije u roku od tri dana ne obavesti Agenciju da je prestalo da ispunjava uslov iz člana 33. stav 2. tač. 10) ili 11) ili 12) ili 13), suprotno članu 36. stav 7. ovog zakona;

8) ako najkasnije prvog sledećeg radnog dana ne obavesti Agenciju o gubitku alata za žigosanje, suprotno članu 36. stav 8. ovog zakona;

9) ako prevozniku, u čijem je vozilu bio digitalni tahograf ili kod kojeg je zaposlen vozač na kog se odnose podaci o vremenu upravljanja vozilom i odmorima, ne dostavi podatke koje je preuzelo ili prenelo prilikom demontaže digitalnog tahografa, suprotno članu 36. stav 10. ovog zakona;

10) ako, u slučaju da nije moguće izvršiti preuzimanje podataka, ali je moguće napraviti ispise iz digitalnog tahografa, ne napravi ispise za poslednja tri meseca ili ih ne dostavi prevozniku, suprotno članu 37. stav 2. ovog zakona;

11) ako potvrdu o nemogućnosti preuzimanja podataka ne izda prevozniku, odnosno vlasniku vozila ili ne čuva jedan primerak u radionici za tahografe dve godine, suprotno članu 37. stav 5. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara ili radom u javnom interesu u trajanju od 80 do 240 časova kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 64

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 80.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik:

1) ako, nakon otklanjanja nedostataka, nastavi sa radom a da o tome ne obavesti Agenciju, suprotno članu 33. stav 8. ovog zakona;

2) ako digitalni tahograf za koji je izdalo potvrdu o nemogućnosti preuzimanja podataka ne pošalje na analizu kod ovlašćenog predstavnika proizvođača tahografa ili Agenciji ukoliko ne postoji ovlašćeni predstavnik proizvođača tahografa u Republici Srbiji, suprotno članu 37. stav 6. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 dinara ili radom u javnom interesu u trajanju od 40 do 80 časova kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

Član 65

Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 80.000 dinara ili radom u javnom interesu u trajanju od 360 časova kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako tehničari prilikom obavljanja poslova ne koriste svoje kartice radionice, suprotno članu 38. stav 2. tačka 1) ovog zakona;

2) ako ne čuva na sigurnom mestu kartice radionice ili alat za žigosanje, kada nisu u upotrebi, ili neiskorišćene obrasce uverenja o ispravnosti tahografa, suprotno članu 38. stav 2. tačka 2) ovog zakona;

3) ako se ne stara o bezbednosti ili čuvanju elektronskih ili drugih podataka u vezi poslova radionice, suprotno članu 38. stav 2. tačka 3) ovog zakona;

4) ako najkasnije prvog sledećeg radnog dana ne obavesti Agenciju o nestanku (gubitku ili krađi) kartice radionice, suprotno članu 38. stav 2. tačka 4) ovog zakona;

5) ako poslove radionice obavlja za tahografe koji nisu u upotrebi, suprotno članu 39. stav 2. ovog zakona;

6) ako prilikom vršenja poslova ne koristi svoju karticu radionice ili alat za žigosanje, suprotno članu 39. stav 3. tačka 1) ovog zakona;

7) ako izda neodgovarajući ili nepropisan dokument, suprotno članu 39. stav 3. tačka 2) ovog zakona;

8) ako poseduje više od jedne važeće kartice radionice, suprotno članu 39. stav 4. ovog zakona;

9) ako ne omogući ili spreči Agenciju da nesmetano preduzme radnje iz člana 51. stav 1. ovog zakona, suprotno članu 51. stav 2. ovog zakona.

Član 66

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu u trajanju od najmanje 240 časova kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako se ne stara da se podaci sa kartice radionice preuzimaju redovno, suprotno članu 38. stav 2. tačka 5) ovog zakona;

2) ako se ne stara o sledivosti merne opreme, suprotno članu 38. stav 2. tačka 6) ovog zakona;

2a) ako o promeni odgovornog lica ili rukovodioca radionice za tahografe ili zaposlenih tehničara ne obavesti Agenciju najkasnije u roku od sedam dana od dana nastale promene, suprotno članu 38. stav 2. tačka 8) ovog zakona;

3) ako poslove radionice ne obavlja savesno ili ne obavlja na propisan način ili obavlja suprotno odredbama AETR sporazuma, suprotno članu 39. stav 2. ovog zakona;

4) ako ne preuzima redovno podatke sa svoje kartice radionice, suprotno članu 39. stav 3. tačka 3) ovog zakona;

5) ako se tokom korišćenja ne stara o fizičkoj bezbednosti svoje kartice radionice, suprotno članu 39. stav 3. tačka 4) ovog zakona;

6) ako ne obavesti rukovodioca radionice za tahografe o nestanku (gubitku ili krađi) ili neispravnosti svoje kartice radionice, suprotno članu 39. stav 3. tačka 5) ovog zakona.

Član 67

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara ili radom u javnom interesu u trajanju od 120 do 240 časova kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne obavesti Agenciju o promeni podataka sa oglasne table radionice za tahografe, suprotno članu 38. stav 2. tačka 7) ovog zakona.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 68

Dozvole izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona, na osnovu Uredbe o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, i o primeni sistema digitalnih tahografa ("Službeni glasnik RS", broj 54/10), važe do isteka roka na koje su izdate.

Licence tehničara izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona, na osnovu Uredbe o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, i o primeni sistema digitalnih tahografa ("Službeni glasnik RS", broj 54/10), važe najduže pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Proizvođač kartica koji je izabran na javnom tenderu do dana stupanja na snagu ovog zakona, na osnovu Uredbe o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, i o primeni sistema digitalnih tahografa ("Službeni glasnik RS", broj 54/10), vrši poslove izrade kartica najduže do isteka roka na koji je izabran.

Licu koje ima položen ispit, do dana stupanja na snagu ovog zakona, iz oblasti poznavanja, kontrole i pregleda tahografa i poznavanja propisa kojima je uređena oblast tahografa izdaje se licenca, ako uz zahtev za izdavanje licence priloži dokaz o ispunjavanju uslova da ima najmanje srednje obrazovanje u trogodišnjem trajanju u području rada saobraćaj, elektrotehnika ili mašinstvo i obrada metala.

Član 69

Novoproizvedena vozila na koja se odnosi ovaj zakon i sa kojima se prevoz obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije prvi put registrovana nakon 1. jula 2011. godine u Republici Srbiji, moraju da imaju ugrađen digitalni tahograf.

Analogni tahograf koji se nalazi u upotrebi sa nacionalnom oznakom odobrenja B-03-022, može da se koristi do isteka Uverenja o ispravnosti tahografa, a najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Analogni tahograf koji se nalazi u upotrebi sa nacionalnom oznakom odobrenja B-03-004 može da se koristi do isteka Uverenja o ispravnosti tahografa, a najkasnije dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 70

Vozila iz člana 19. stav 1. ovog zakona, koja se prvi put registruju u Republici Srbiji posle 1. jula 2011. godine, moraju da imaju ugrađen graničnik brzine.

Vozila u koja mora biti ugrađen graničnik brzine, kada učestvuju u saobraćaju na putu, a koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji pre 1. jula 2011. godine, moraju da se prilagode uslovima iz člana 19. ovog zakona počev od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Član 71

Propisi za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 72

Do donošenja propisa iz člana 71. primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US i 55/14) i Uredbe o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, i o primeni sistema digitalnih tahografa ("Službeni glasnik RS", broj 54/10), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 73

Odluka o ceni izdavanja memorijske kartice za digitalne tahografe ("Službeni glasnik RS", broj 100/11) ostaje na snazi dok Vlada ne odredi cenu izdavanja kartice iz člana 29. stav 1. ovog zakona.

Član 74

Rešavanje zahteva podnetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa Uredbom o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, i o primeni sistema digitalnih tahografa ("Službeni glasnik RS", broj 54/10), rešavaju se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 75

Sprovođenje nadzora u skladu sa članom 44. vršiće se od 1. januara 2016. godine.

Član 76

(Brisan)

Član 77

Odredba člana 47. stav 7. primenjivaće se počev od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Član 78

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 45. stav 2, čl. 243, 244. i 245, član 279. stav 1. tačka 7) i član 301. stav 1. tačka 4) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Službeni glasnik RS", br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - US i 55/14) i Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz i o primeni sistema digitalnih tahografa ("Službeni glasnik RS", broj 54/10).

Član 79

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 41

Vozila koja stupanjem na snagu ovog zakona imaju obavezu ugradnje tahografa, moraju ugraditi tahograf najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prevoznici i vozači koji stupanjem na snagu ovog zakona dobijaju obavezu korišćenja tahografa moraju da počnu sa korišćenjem tahografa najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Istekom roka od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, prevoznik mora pružiti na uvid tahografske listiće i podatke sa digitalnog tahografa, za poslednje dve godine.

Licence tehničara izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona obnoviće se prvi put na zahtev tehničaru koji je u prethodnih pet godina od predaje zahteva prisustvovao na najmanje dva seminara unapređenja znanja za tehničara u radionici za tahografe, sa različitim nastavnim planom, koje organizuje i sprovodi Agencija.

Član 42

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".