Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA

("Sl. glasnik RS", br. 99/2010 i 57/2018)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, uslovi i postupak za izdavanje dozvole za proizvodnju, promet, izvoz, uvoz i tranzit psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, uslovi za gajenje, preradu i promet biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, kao i druga pitanja iz ove oblasti značajna za zaštitu života i zdravlja ljudi.

Psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 2

Psihoaktivne kontrolisane supstance u smislu ovog zakona su supstance koje se nalaze na Spisku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: Spisak).

Psihoaktivne kontrolisane supstance iz stava 1. ovog člana su:

1) opojne droge, odnosno narkotici;

2) psihotropne supstance;

3) proizvodi biološkog porekla koji imaju psihoaktivno dejstvo;

4) druge psihoaktivne kontrolisane supstance.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) opojna droga je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Jedinstvenom konvencijom o opojnim drogama ("Službeni list SFRJ", broj 2/64), odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem smanjujući osećaj bola, izazivajući pospanost ili budnost, halucinacije, smetnje u motornim funkcijama, kao i druge patološke ili funkcionalne promene centralnog nervnog sistema;

2) psihotropna supstanca je svaka supstanca biološkog, odnosno sintetičkog porekla koja se nalazi na Spisku, u skladu sa Konvencijom o psihotropnim supstancama ("Službeni list SFRJ", broj 40/73), odnosno supstanca koja deluje primarno na centralni nervni sistem i menja moždane funkcije, zbog čega se menja percepcija, raspoloženje, svest i ponašanje;

3) preparat je magistralni i galenski lek izrađen u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva;

4) biljka ili deo biljke je svaka biljka iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca, a koja je na Spisku u skladu sa potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

5) makova slama (Stramentum Papaveris) je osušena zrela čaura i stabljika maka, koje se koriste kao prirodna industrijska sirovina za dobijanje opijumskih alkaloida, a posebno morfina;

6) konoplja je cvetni ili plodni vrh biljke roda Cannabis, odnosno deo biljke roda Cannabis koji je iznad zemlje, uključujući i vrh;

7) grm koke su svi primerci vrste Erythroxylon, a list koke je list grma koke, osim hemijski obrađenog lista iz kog su uklonjeni svi alkaloidi, uključujući i alkaloide ekgoninske klase (kao što su kokain, ekgonin i drugi);

8) gajenje biljke je setva, odnosno sadnja, gajenje i žetva, odnosno berba biljke ili delova biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca;

9) izvoz ili uvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je njihovo fizičko prenošenje iz jedne države u drugu;

10) posedovanje je državina psihoaktivne kontrolisane supstance nad kojom se vrši faktička vlast ili na drugi način sprovode aktivnosti pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

11) sindrom zavisnosti je skup fizioloških, bihevioralnih i kognitivnih fenomena koji se pojavljuju posle ponavljane upotrebe neke supstance ili grupe supstanci, koji karakterišu: jaka želja za uzimanjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, teškoće u kontroli upotrebe i pored štetnih posledica, povećanje podnošljivosti, prioritetna usmerenost ka psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci uz zapostavljanje drugih aktivnosti i obaveza, a ponekad i apstinencijalno somatsko stanje;

12) zloupotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su zabranjene, kao i upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na način, u količinama i za indikacije za koje nisu propisane;

13) nedozvoljena proizvodnja i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je gajenje biljke iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca, posedovanje sredstava za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i proizvodnja, promet i posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance suprotno odredbama ovog zakona;

14) nova psihoaktivna supstanca je supstanca u čistom obliku ili u obliku preparata koja nije propisana prema Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama Ujedinjenih nacija iz 1961. godine, izmenama i dopunama Protokola iz 1972. godine i Konvencijom o psihotropnim supstancama Ujedinjenih nacija iz 1971. godine, a koja može da predstavlja zdravstvenu ili socijalnu pretnju, kao i supstance koje su propisane navedenim Konvencijama;

15) preparat označava mešavinu koja sadrži jednu ili više novih psihoaktivnih supstanci.

Komisija za psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 4

Radi usklađivanja stručnih stavova u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i davanja stručnih mišljenja u skladu sa ovim zakonom, Vlada obrazuje Komisiju za psihoaktivne kontrolisane supstance koju čine predstavnici ministarstava nadležnih za: zdravlje, prosvetu, unutrašnje poslove, rad, socijalnu politiku, odbranu, omladinu i sport, kulturu i informisanje, pravdu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine, veterinu, državnu upravu i lokalnu samoupravu, finansije - uprava carina, predstavnici Bezbednosno-informativne agencije i Kancelarije za borbu protiv droga, kao i istaknuti stručnjaci u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: Komisija).

Sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Član 4a

Poslove koji se odnose na sistem ranog upozoravanja u cilju brze razmene podataka o proizvodnji, trgovini, upotrebi i rizicima od pojave novih psihoaktivnih supstanci kako bi se sprečile njihove štetne posledice, pravovremeno reagovalo u slučaju pojave nove psihoaktivne supstance na tržištu i postigla brza komunikacija između kompetentnih tela na nacionalnom i evropskom nivou, obavlja Ministarstvo - preko Centra za monitoring droga i zavisnosti od droga (u daljem tekstu: Centar) u kome se vrše i poslovi kontaktne tačke za saradnju sa EMCDDA i određuje kontakt osoba.

Poslove iz stava 1. ovog člana Centar vrši u saradnji sa ministarstvima nadležnim za: prosvetu, unutrašnje poslove, rad, socijalnu politiku, odbranu, omladinu i sport, kulturu, pravdu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine, veterinu, državnu upravu i lokalnu samoupravu, finansije - uprava carina, Kancelarijom za borbu protiv droga, Bezbednosno-informativnom agencijom, organizacijama, institutima i zavodima nadležnim za poslove javnog zdravlja, organizacijama civilnog društva i drugim zainteresovanim subjektima.

Zabrane u oblasti proizvodnje, prometa, upotrebe i dostave psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 5

Zabranjena je proizvodnja, promet i upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i dostava psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, osim pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Zabranjeno je gljive iz porodice Psilocybe, kao i druge gljive iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, dostavljati na bilo koji način drugim licima.

Na proizvodnju, promet, upotrebu i dostavu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz stava 1. ovog člana, primenjuju se propisi kojima se uređuju krivična dela.

Zabrana davanja i odlaganja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 6

Zabranjeno je s hranom, pićem ili na bilo koji drugi način davati psihoaktivne kontrolisane supstance, osim u svrhu propisanog lečenja, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Zabranjeno je psihoaktivne kontrolisane supstance i medicinska sredstva koja su upotrebljena za njihovu primenu odlagati na način i na mestu koje nije posebno određeno za tu svrhu, suprotno ovom zakonu i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 7

Oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u smislu ovog zakona, je svaki oblik davanja informacija o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama opštoj i stručnoj javnosti.

Zabranjeno je oglašavanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci:

1) kojim se bilo koje lice navodi na zaključak da psihoaktivne kontrolisane supstance spadaju u hranu, dodatke hrani ili predmete opšte upotrebe;

2) kojim se bilo kojem licu, na bilo koji način, daju netačne i nepotpune informacije, odnosno kojim se kod bilo kojeg lica stvara zabluda u vezi s primenom, odnosno upotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) upotrebom slike, crteža, znakova, izraza ili teksta kojim bi bilo koje lice moglo da se dovede u zabludu u vezi sa sastavom, svojstvom, namenom ili dejstvom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ne smatra se oglašavanjem u smislu stava 1. ovog člana objavljivanje stručnih stavova i obaveštenja o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama u stručnim knjigama i drugim stručnim publikacijama, na stručnim skupovima, kao i u sredstvima informisanja u kojima se iznose stavovi stručne javnosti.

II KLASIFIKACIJA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

Spisak

Član 8

Ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) utvrđuje Spisak, na predlog Komisije.

Spisak iz stava 1. ovog člana sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance u skladu s potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija koje uređuju oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i psihoaktivne kontrolisane supstance utvrđene na predlog organa nadležnih u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Spisak se objavljuje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Podaci o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koje se nalaze na Spisku

Član 9

Spisak sadrži sledeće podatke o svakoj psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci: hemijsko ime (naziv prema Međunarodnoj uniji za čistu i primenjenu hemiju - IUPAC), bruto-hemijsku formulu i tarifni stav iz nomenklature Carinske tarife (HS broj).

Ako postoje stereoizomeri čija je struktura poznata, na Spisak se dodaju i njihove odgovarajuće oznake (R/S, E/Z, cis/trans i dr.), dok se stereoizomeri čija struktura nije poznata označavaju izrazom "svi stereoizomeri".

Na Spisak se dodaju i internacionalni nezaštićeni naziv (INN) psihoaktivne kontrolisane supstance, CAS broj (Chemical Abstract Service Number), takođe poznat kao broj iz Međunarodnog registra hemikalija, pojedini alternativni, trivijalni, odnosno nazivi na latinskom jeziku.

Razvrstavanje Spiska u Liste

Član 10

Psihoaktivne kontrolisane supstance na Spisku razvrstavaju se u liste od 1 do 7, u skladu s potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija:

1) Lista 1 obuhvata opojne droge koje se koriste u terapijske i naučno-istraživačke svrhe, u skladu s Listom 1 i Listom 2 Jedinstvene konvencije o opojnim drogama;

2) Lista 2 obuhvata opojne droge koje mogu prouzrokovati oštećenje zdravlja ljudi, u skladu s Listom 4 Jedinstvene konvencije o opojnim drogama;

3) Lista 3 obuhvata preparate koji sadrže opojne droge, a koriste se u terapijske svrhe, u skladu s Listom 3 Jedinstvene konvencije o opojnim drogama;

4) Lista 4 obuhvata psihotropne supstance koje mogu prouzrokovati teško oštećenje zdravlja ljudi, u skladu s Listom 1 Konvencije o psihotropnim supstancama;

5) Lista 5 obuhvata psihotropne supstance koje se koriste u ograničene terapijske i naučnoistraživačke svrhe, u skladu s Listom 2 Konvencije o psihotropnim supstancama;

6) Lista 6 obuhvata psihotropne supstance koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe, u skladu s Listom 3 Konvencije o psihotropnim supstancama;

7) Lista 7 obuhvata psihotropne supstance koje se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe, u skladu s Listom 4 Konvencije o psihotropnim supstancama.

Psihoaktivne kontrolisane supstance koje su navedene u konvencijama Ujedinjenih nacija za oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ne mogu biti svrstane u listu koja zahteva niži stepen kontrole nego što je propisano konvencijama iz stava 1. ovog člana.

Preparati koji sadrže dve ili više psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 11

Preparat koji sadrži dve ili više psihoaktivnih kontrolisanih supstanci podleže nadzoru koji se primenjuje na najstrože kontrolisanu psihoaktivnu supstancu u tom preparatu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Ograničenje korišćenja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 12

Psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u Listi 2 i Listi 4 Spiska koriste se u naučnoistraživačke svrhe, a samo izuzetno i u terapijske svrhe, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 3, 5, 6 i 7 Spiska mogu da se koriste u terapijske i naučnoistraživačke svrhe, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Primena propisa o lekovima

Član 13

Na lekove koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u Spisku, primenjuju se propisi o lekovima i medicinskim sredstvima, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

III IDENTIFIKACIJA I ISPITIVANJE PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

Laboratorije za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 14

Fizičko-hemijsku identifikaciju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci može da obavlja pravno lice koje ima dozvolu za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u skladu sa ovim zakonom (u daljem tekstu: ovlašćena laboratorija).

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, ovlašćena laboratorija može da obavlja i identifikaciju novih psihoaktivnih supstanci.

O identifikovanoj novoj psihoaktivnoj supstanci koja se ne nalazi na Spisku, ovlašćena laboratorija dužna je da obavesti Ministarstvo nadležno za zdravlje (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od 15 dana od dana kada je identifikovala novu psihoaktivnu supstancu.

Uslove u pogledu prostora, opreme i kadra koje mora da ispunjava ovlašćena laboratorija propisuje ministar.

Spisak ovlašćenih laboratorija objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 14a

Za dostavljanje uzoraka psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i razmenu podataka o analiziranim uzorcima, u skladu sa međunarodnim obavezama, određuje se, u ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Nacionalna kontaktna tačka za prenos i analizu uzoraka zaplenjenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Nacionalna kontaktna tačka iz stava 1. ovog člana dužna je da dostavlja polugodišnje i godišnje izveštaje Ministarstvu o obavljenim razmenama uzoraka psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove propisuje način rada Nacionalne kontaktne tačke iz stava 1. ovog člana.

Fizičko-hemijsku analizu oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci uključujući i nove psihoaktivne supstance koje su predmet krivičnog dela prema odredbama Krivičnog zakonika, obavljaju ovlašćene laboratorije Ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Bezbednosno-informativne agencije.

O identifikovanoj novoj psihoaktivnoj supstanci koja se ne nalazi na Spisku, ovlašćene laboratorije iz stava 4. ovog člana dužne su da obaveste Ministarstvo u roku od 15 dana od dana kada su identifikovale novu psihoaktivnu supstancu.

Fizičko-hemijska identifikacija psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u ovlašćenoj laboratoriji

Član 15

Ovlašćena laboratorija obavlja fizičko-hemijsku identifikaciju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci:

1) koje su uzrok trovanja, bolesti zavisnosti ili smrti ljudi;

2) čija se proizvodnja, promet i upotreba vrši u suprotnosti sa ovim zakonom;

3) koje su novootkrivene, a koje bi trebalo da budu kontrolisane;

4) u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Ispitivanje postojanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u ljudskom organizmu

Član 16

Radi ispitivanja postojanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u organizmu lica koje ispoljava simptome trovanja, bolesti zavisnosti ili poremećaja svesti, uzima se biološki materijal.

U slučaju smrti čiji je uzrok upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ili čiji je uzrok nepoznat, a postoji sumnja da je nastupila kao posledica upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, radi potvrde, odnosno utvrđivanja uzroka, uzima se biološki materijal od preminulog radi ispitivanja postojanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u telu.

Biološki materijal je:

1) urin, kosa, odnosno krv uzeti od živog lica;

2) urin, kosa, krv, odnosno uzorak tkiva uzeti od preminulog;

3) drugi biološki materijal uzet na propisan način.

Biološki materijal iz stava 3. tačka 1) ovog člana uzima se na osnovu:

1) sprovođenja programskih aktivnosti u skladu sa zakonom;

2) sumnje da je zbog moguće upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ugroženo zdravlje ili život lica koje se ispituje, odnosno lica iz njegove okoline, u skladu sa zakonom.

Način i uslove pod kojima se uzima biološki materijal iz st. 1-4. ovog člana propisuje ministar.

Pretklinička ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 17

Pretklinička ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci obavljaju se u laboratorijama čiji je rad usaglašen sa smernicama Dobre laboratorijske prakse u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva.

Saglasnost za sprovođenje pretkliničkog ispitivanja iz stava 1. ovog člana rešenjem izdaje ministar.

Dozvola za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije

Član 18

Pravno lice koje namerava da obavlja poslove fizičko-hemijske identifikacije psihoaktivnih kontrolisanih supstanci podnosi Ministarstvu zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije.

Ministar rešenjem izdaje dozvolu za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije.

Ministar može u postupku izdavanja dozvole iz stava 2. ovog člana da zatraži mišljenje Komisije.

Sastavni deo rešenja iz stava 2. ovog člana je obrazac dozvole za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije.

Razlozi za ukidanje rešenja kojim je izdata dozvola za ovlašćenu laboratoriju

Član 19

Ministar donosi rešenje kojim se ukida rešenje kojim je izdata dozvola za ovlašćenu laboratoriju:

1) na zahtev ovlašćene laboratorije;

2) ako je u postupku sprovođenja nadzora utvrđeno da ovlašćena laboratorija više ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Referentna laboratorija

Član 20

Ministar donosi rešenje kojim određuje laboratoriju za obavljanje poslova referentne laboratorije za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (u daljem tekstu: referentna laboratorija).

Ministar može u postupku izdavanja rešenja iz stava 1. ovog člana da zatraži mišljenje Komisije.

Referentna laboratorija obavlja sledeće poslove:

1) uspostavlja jedinstvene kriterijume i metode za sprovođenje standarda za rad ovlašćenih laboratorija;

1a) vrši poslove ranog upozoravanja o pojavi novih psihoaktivnih supstanci i bez odlaganja obaveštava Ministarstvo zdravlja, koje o tome obaveštava EMCDDA;

2) razvija metode analize u skladu s međunarodnim standardima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje je dužna da potvrdi;

3) uspostavlja sistem kontrole kvaliteta za sopstvene potrebe, kao i za potrebe ovlašćenih laboratorija;

4) vrši usluge analize i superanalize;

5) vrši uporedne testove za ovlašćene laboratorije u cilju jedinstvene primene analitičkih metoda;

6) priprema nacionalne vodiče za uzorkovanje i rukovanje uzorcima;

7) priprema, primenjuje i prosleđuje referentne standarde za potrebe analiza;

8) sarađuje s nacionalnim laboratorijama drugih zemalja u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

9) razmenjuje informacije dobijene od nacionalnih laboratorija drugih zemalja s ovlašćenim laboratorijama u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

10) organizuje obuku lica zaposlenih u ovlašćenoj laboratoriji o praktičnoj primeni novih laboratorijskih metoda;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Radi obavljanja pojedinih poslova iz stava 3. ovog člana referentna laboratorija može zaključiti ugovor sa drugim pravnim licima.

Rešenje ministra iz stava 1. ovog člana objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O izvršenim poslovima iz stava 3. ovog člana referentna laboratorija, na zahtev Ministarstva dostavlja godišnji izveštaj o radu.

Odgovorno lice u ovlašćenoj, odnosno referentnoj laboratoriji

Član 21

Ovlašćena, odnosno referentna laboratorija mora da ima odgovorno lice za identifikaciju i ispitivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i zamenika odgovornog lica.

Odgovorno lice i zamenik odgovornog lica iz stava 1. ovog člana mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Za odgovorno lice, odnosno zamenika odgovornog lica iz stava 1. ovog člana ne može biti određeno lice protiv koga je pokrenut postupak za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno kome je pravnosnažnom presudom izrečena kazna za krivično delo iz oblasti proizvodnje, stavljanja u promet, držanja, odnosno uživanja opojnih droga, odnosno lice kome je izrečena kazna za privredni prestup iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Odgovorno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da o svakoj promeni uslova iz člana 14. ovog zakona na osnovu kojih je izdata dozvola obavesti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana kada je promena nastupila, kao i da, bez odlaganja, obavesti Ministarstvo o bilo kakvom neuobičajenom zahtevu za analizu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

IV PROIZVODNJA I PROMET PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Proizvodnja i promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 22

Proizvodnja psihoaktivne kontrolisane supstance, u smislu ovog zakona, jeste priprema, izolovanje, sinteza, prečišćavanje, modifikacija, prerada, mešanje, pakovanje i svaki drugi postupak kojim se dobija ili se doprinosi dobijanju psihoaktivne kontrolisane supstance korišćenjem hemijskih, fizičkih i bioloških procesa, a koju obavlja pravno lice u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona (u daljem tekstu: proizvodnja).

Promet psihoaktivne kontrolisane supstance, u smislu ovog zakona, jeste promet na veliko koji obuhvata: izvoz, uvoz, tranzit, prevoz, skladištenje, distribuciju, prodaju, kupovinu, posredovanje pri kupovini ili prodaji i slično, a koji obavlja pravno lice u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona (u daljem tekstu: promet).

Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 23

Zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju može da podnese Ministarstvu:

1) pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju leka, odnosno proizvođač aktivnih supstanci koji je upisan u registar proizvođača aktivnih supstanci, u skladu s propisima kojima se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava;

2) pravno lice koje proizvodi hemikalije i koje je upisano u registar hemikalija u skladu s propisima kojima se uređuje oblast hemikalija;

3) druga pravna lica, u skladu sa zakonom.

Zahtev za izdavanje dozvole za promet može da podnese Ministarstvu pravno lice iz stava 1. ovog člana, kao i pravno lice kome je izdata dozvola za promet lekova i medicinskih sredstava na veliko, odnosno pravno lice kome je izdata dozvola za promet hemikalija na veliko.

Zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 24

Zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance sadrži:

1) naziv i sedište pravnog lica koje podnosi zahtev;

2) naziv i količinu psihoaktivne kontrolisane supstance koja se proizvodi, odnosno koja se upotrebljava u proizvodnji, odnosno čiji se promet vrši dok važi dozvola;

3) ime, adresu, matični broj i druge podatke lica odgovornog za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance i njegovog zamenika, u skladu sa ovim zakonom;

4) spisak opreme za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

5) rok na koji se traži izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

6) druge podatke značajne za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance na zahtev Ministarstva.

Podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za proizvodnju psihoaktivne kontrolisane supstance dužan je da priloži i opis tehnološkog postupka proizvodnje.

Izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 25

Proizvodnju, odnosno promet može da obavlja pravno lice kome je Ministarstvo izdalo dozvolu za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Pravno lice koje je dobilo dozvolu za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci može da obavlja i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz svog proizvodnog programa, na osnovu dozvole za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, koja je izdata u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se za tačno određenu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, određenu količinu koja se proizvodi, odnosno čiji se promet obavlja dok važi dozvola, za određeno mesto proizvodnje, određenu prostoriju i postrojenje.

Zabranjeno je da pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet prenese dozvolu za proizvodnju, odnosno promet, na bilo koje drugo pravno ili fizičko lice.

Uslovi za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 26

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se pravnom licu:

1) koje ima lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, a koje može da obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom;

2) koje ima zastupnika pravnog lica, odnosno lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance iz tačke 1) ovog člana kome nije izrečena pravnosnažna presuda za privredni prestup za delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno prekursora;

3) koje ima zastupnika pravnog lica, odnosno lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance iz tačke 1) ovog člana protiv kojeg nije pokrenut postupak za krivično delo iz oblasti proizvodnje, odnosno prometa opojnih droga, odnosno prekursora;

4) koje je obezbedilo uslove za skladištenje psihoaktivne kontrolisane supstance u posebnim prostorijama, u kojima se ne skladište ostali proizvodi ili koje je obezbedilo metalne sefove, u skladu sa ovim zakonom;

5) koje ispunjava i druge uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Sadržaj dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 27

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance sadrži sledeće podatke:

1) naziv i sedište pravnog lica koje se bavi proizvodnjom, odnosno prometom psihoaktivne kontrolisane supstance;

2) mesto proizvodnje, odnosno prometa psihoaktivne kontrolisane supstance;

3) naziv psihoaktivne kontrolisane supstance za koju je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

4) količinu psihoaktivne kontrolisane supstance za koju se dozvola izdaje;

5) rok na koji se dozvola za proizvodnju, odnosno promet izdaje;

6) druge podatke od značaja za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet.

Sadržaj i obrazac dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance propisuje ministar.

Rok za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 28

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se u roku od 90 dana od dana prijema zahteva za izdavanje dozvole koji sadrži potpunu dokumentaciju, koja je propisana ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Rok na koji se izdaje dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 29

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se na pet godina, a važi od dana izdavanja dozvole.

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance može se izdati i na period kraći od pet godina, na zahtev podnosioca za izdavanje dozvole.

Izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 30

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se rešenjem koje donosi ministar.

Sastavni deo rešenja iz stava 1. ovog člana je obrazac dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance.

Spisak pravnih lica kojima je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i izmena i dopuna spiska objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Odgovorno lice za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 31

Pravno lice, pre nego što podnese zahtev za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet, mora da ima zaposleno lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance (u daljem tekstu: odgovorno lice), kao i zamenika odgovornog lica s kojima je zaključilo ugovor o radu na neodređeno vreme s punim radnim vremenom.

Odgovorno lice, kao i zamenik odgovornog lica iz stava 1. ovog člana mora da ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i odgovarajuću stručnu spremu i stečena potrebna znanja iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da obezbedi blagovremeno i kontinuirano sticanje znanja iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za odgovorno lice i zamenika odgovornog lica.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da, ako odgovorno lice, odnosno zamenik odgovornog lica prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana, ili iz drugih razloga postane nesposobno za obavljanje svojih poslova, ili ako prestane da radi, imenuje novo odgovorno lice, odnosno zamenika odgovornog lica u roku od deset dana od dana kada je nastupila promena.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o svim promenama koje se odnose na odgovorno lice, kao i na njegovog zamenika.

Obaveze odgovornog lica

Član 32

Odgovorno lice zaduženo je za organizaciju procesa proizvodnje, odnosno prometa psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i za vođenje evidencije o proizvodnji, odnosno prometu psihoaktivne kontrolisane supstance i podnošenje izveštaja Ministarstvu.

Odgovorno lice donosi pravila kojima se obezbeđuje nesmetana proizvodnja, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance i koja se ne mogu menjati bez njegovog pismenog pristanka.

Odgovorno lice dužno je da o svakoj promeni uslova na osnovu kojih je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance u skladu sa ovim zakonom obavesti Ministarstvo u roku od 15 dana od nastale promene, kao i da bez odlaganja obavesti Ministarstvo o nedozvoljenoj proizvodnji, odnosno prometu psihoaktivne kontrolisane supstance, neuobičajenim porudžbinama, krađi psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i o drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi s proizvodnjom, odnosno prometom psihoaktivne kontrolisane supstance.

Odgovorno lice u ime pravnog lica podnosi Ministarstvu:

1) zahtev za dobijanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

2) zahtev za dobijanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance.

Razlozi za ukidanje rešenja kojim je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 33

Ministar donosi rešenje kojim se ukida rešenje kojim je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance:

1) na zahtev pravnog lica kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

2) ako pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci izmeni uslove na osnovu kojih je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) ako Ministarstvo u postupku sprovođenja nadzora utvrdi da pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance više ne ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

4) ako pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ne postupi po izrečenim merama Ministarstva u skladu s ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

5) ako je pravnom licu pravnosnažnom presudom izrečena kazna za privredni prestup za delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

6) ako je protiv zastupnika pravnog lica, odnosno protiv odgovornog lica, kao i njegovog zamenika pokrenut postupak za krivično delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje proizvodnje, odnosno prometa psihoaktivne kontrolisane supstance, ili ako je tim licima pravnosnažnom presudom izrečena kazna za krivično delo iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

7) u drugim slučajevima u skladu sa ovim zakonom.

U rešenju o ukidanju rešenja kojim je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance određuje se rok za postupanje s preostalim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Obnova dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 34

Dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance obnavlja se nakon isteka roka na koji je dozvola izdata, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev za obnovu dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance podnosi odgovorno lice najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance.

Na postupak obnove dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance primenjuju se odredbe ovog zakona kojima je uređeno izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance.

Posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance bez dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 35

Posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance bez dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 3, 5, 6 ili 7 Spiska, dozvoljeno je:

1) zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe (u daljem tekstu: privatna praksa) radi obavljanja delatnosti, u skladu sa zakonom;

2) veterinarskim organizacijama radi obavljanja delatnosti, u skladu sa zakonom;

3) ustanovama socijalne zaštite za smeštaj štićenika, odnosno korisnika u količini koja je neophodna za terapiju štićenika, odnosno korisnika;

4) pravnim licima ovlašćenim za uništavanje oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

5) apotekama osnovanim kao zdravstvena ustanova i privatna praksa (u daljem tekstu: apoteka) radi izdavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na osnovu recepta, za izradu galenskih i magistralnih lekova, odnosno za skladištenje;

6) državnim organima za obavljanje aktivnosti iz njihovih nadležnosti, u skladu sa zakonom;

7) punoletnim pacijentima i roditeljima, odnosno starateljima maloletnih pacijenata, odnosno članovima uže porodice, u količini koju odredi doktor medicine ili doktor stomatologije;

8) kapetanima plovnih i vazdušnih transportnih sredstava u količini neophodnoj za apoteku transportnog sredstva;

9) drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu s ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Uslove pod kojima može da se poseduje psihoaktivna kontrolisana supstanca iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance za naučnoistraživačku delatnost

Član 36

Pravno lice koje obavlja naučnoistraživačku delatnost, odnosno vrši hemijske sinteze, hemijske modifikacije ili izolovanje psihoaktivne kontrolisane supstance kao i njihovih derivata, u skladu s propisima kojima se uređuje naučnoistraživačka delatnost, vojni instituti koji obavljaju naučnoistraživačku delatnost u skladu s posebnim propisima, toksikološke laboratorije, laboratorije zdravstvenih instituta, kao i specijalizovane dijagnostičke laboratorije mogu u naučne i obrazovne svrhe posedovati psihoaktivnu kontrolisanu supstancu na osnovu saglasnosti koju rešenjem daje ministar.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se za pojedinačnu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, a najviše u količini potrebnoj za godišnju upotrebu u redovnoj delatnosti.

Kliničko ispitivanje leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu

Član 37

Pre započinjanja kliničkog ispitivanja leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, u skladu s propisima kojima se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, podnosilac zahteva za izdavanje dozvole za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka dužan je da Ministarstvu podnese zahtev za dobijanje saglasnosti za upotrebu leka koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe kliničkog ispitivanja. Saglasnost iz stava 1. ovog člana rešenjem daje ministar.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana daje se za pojedinačnu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, a najviše u količini koja je potrebna za sprovođenje kliničkog ispitivanja leka.

Obaveštavanje ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove

Član 38

O podnetim zahtevima za izdavanje dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i o izdatim dozvolama za proizvodnju, odnosno promet Ministarstvo obaveštava ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Skladištenje psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 39

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da skladišti psihoaktivnu kontrolisanu supstancu iz lista 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska u zaključanim prostorijama, na čijem ulazu je istaknut natpis da je neovlašćenim licima zabranjen pristup, a čija su vrata, prozori, zidovi, tavanice i podovi napravljeni od materijala koji otežava pristup skladištenim supstancama.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana samo odgovornom licu predaje na upotrebu i čuvanje ključeve prostorije u kojoj se skladišti psihoaktivna kontrolisana supstanca.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da preduzme mere za zaštitu od oštećenja, gubitka, krađe i zloupotrebe uskladištene psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i opreme koja se koristi za njenu proizvodnju, tako što će obezbediti stalno prisustvo službe obezbeđenja i odgovarajuće tehničke uređaje.

Pravno lice koje na osnovu člana 35. ovog zakona može da poseduje psihoaktivne kontrolisane supstance iz lista 1, 3, 5, 6 i 7 Spiska bez dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance ne mora da ispunjava uslove iz st. 1-3. ovog člana, ali je dužno da organizuje uslove za njeno skladištenje u prostorijama u kojima je zabranjen pristup neovlašćenim licima, kao i da ima metalne ormane sa sigurnosnom bravom.

Zabranjeno je izlaganje uskladištene psihoaktivne kontrolisane supstance procesu koji može da izmeni njene karakteristike, odnosno njeno pakovanje.

Transport psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 40

Transport psihoaktivne kontrolisane supstance može da obavlja pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i drugo pravno lice koje obavlja delatnost prevoza pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance iz lista 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska, transportuju se isključivo u metalnim kontejnerima sa sigurnosnom bravom ili u posebno konstruisanom prtljažniku s mehanizmom za zaključavanje ili u zatvorenom odeljku vozila koji je adaptiran tako da psihoaktivne kontrolisane supstance ne mogu da dospeju van njega.

Tokom transporta priroda psihoaktivne kontrolisane supstance i pakovanje ne smeju biti izmenjeni.

Tokom utovara i istovara psihoaktivne kontrolisane supstance mora da bude obezbeđen fizički nadzor.

Pravno lice koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da preduzme mere opreza da se prevozno sredstvo ne bi koristilo za nedozvoljen promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Pravci kojima se transportuju psihoaktivne kontrolisane supstance moraju da budu povremeno menjani i ne smeju da budu poznati javnosti.

Pravno lice koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da pismenim putem obavesti fizičko lice koje obavlja transport da transportuje psihoaktivnu kontrolisanu supstancu, kao i da tom licu da svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa ovim zakonom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance koje se transportuju moraju da budu označene na takav način da neovlašćeno lice ne može da ustanovi šta se transportuje.

Pravno lice koje vrši transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo i ministarstvo nadležan za unutrašnje poslove o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da se radi o nedozvoljenom prometu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i o količini i vrsti nestalih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Na transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz lista 3 i 7 Spiska ne primenjuju se odredbe ovog člana.

Pakovanje i označavanje psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 41

Psihoaktivna kontrolisana supstanca u transportu mora da bude upakovana u posebnu transportnu ambalažu koja je oblepljena dvostruko crvenom trakom da se u toku transporta ne može otvoriti.

Spoljašnje i unutrašnje pakovanje leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu obeležava se u skladu sa zakonom kojim se uređuju lekovi i medicinska sredstva i propisima donetim za sprovođenje tog zakona.

Promet psihoaktivne kontrolisane supstance na veliko i na malo

Član 42

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet na veliko psihoaktivne kontrolisane supstance može psihoaktivnu kontrolisanu supstancu da prodaje samo drugom pravnom licu kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance, da je kupuje od njega, prevozi ili na drugi način stavlja u promet.

Promet na malo lekova koji sadrže psihoaktivnu kontrolisanu supstancu obavlja se u apoteci u skladu sa zakonom.

Procena potreba za psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Član 43

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da obavesti Ministarstvo o količini psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje će se proizvoditi, odnosno uvoziti u narednoj kalendarskoj godini, najkasnije do 30. aprila tekuće godine.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da po svakom zahtevu Ministarstva dostavi podatke iz stava 1. ovog člana, a najkasnije u roku od deset radnih dana od dana kada je primilo zahtev Ministarstva.

Određivanje godišnje količine psihoaktivne kontrolisane supstance za proizvodnju

Član 44

Ministarstvo odobrava najveću količinu psihoaktivne kontrolisane supstance, kojom je pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance ovlašćeno da raspolaže radi ostvarivanja plana proizvodnje, odnosno prometa u kalendarskoj godini.

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance može da podnese Ministarstvu zahtev za izdavanje dopune dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u delu koji se odnosi na njihovu količinu.

Ministar izdaje dozvolu iz stava 2. ovog člana.

Ograničenje zaliha psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 45

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance može da poseduje na zalihama najviše onu količinu psihoaktivne kontrolisane supstance za koju je Ministarstvu dostavilo procenu iz člana 43. ovog zakona i koju je Ministarstvo odobrilo.

V IZVOZ, UVOZ I TRANZIT PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 46

Izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance može da obavlja samo pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance.

Za svaki pojedinačan izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance ministar izdaje dozvolu.

Sadržaj zahteva za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 47

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance podnosi se Ministarstvu.

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance sadrži:

1) ime i adresu proizvođača, izvoznika, uvoznika i posrednika;

2) internacionalni nezaštićeni naziv (INN) svake supstance ili, ako to nije moguće, drugi naziv supstance sa Spiska i njen farmaceutski oblik;

3) količinu psihoaktivne kontrolisane supstance koja se izvozi, odnosno uvozi;

4) način prevoza, kao i granični prelaz na teritoriji Republike Srbije;

5) druge podatke u skladu sa ovim zakonom.

Sadržaj dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 48

Dozvola za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance sadrži sledeće podatke:

1) ime i adresu proizvođača, izvoznika, uvoznika i posrednika;

2) internacionalni nezaštićeni naziv (INN) svake supstance ili, ako to nije moguće, drugi naziv supstance sa Spiska i njen farmaceutski oblik;

3) količinu psihoaktivne kontrolisane supstance koja se izvozi, odnosno uvozi;

4) način prevoza, kao i granični prelaz na teritoriji Republike Srbije;

5) druge podatke u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance ne može se prenositi na drugo pravno lice.

Trajanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 49

Dozvola za uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se za period od tri meseca i važi od dana izdavanja.

Dozvola za izvoz psihoaktivne kontrolisane supstance izdaje se za period koji određuje ministar u skladu s periodom važenja dozvole za uvoz, odnosno drugog akta nadležnog organa države u koju se izvozi psihoaktivna kontrolisana supstanca.

Dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana može da se na zahtev izvoznika, odnosno uvoznika izda i na kraći period.

Pravno lice koje je izvršilo izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da u roku od 15 dana od dana izvršenog izvoza, odnosno uvoza obavesti Ministarstvo o količini izvezene, odnosno uvezene psihoaktivne kontrolisane supstance.

Ukoliko izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance nije izvršen u periodu određenom u dozvoli za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance, pravno lice kome je izdata dozvola za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da o tome pismenim putem obavesti Ministarstvo i da mu vrati sve primerke dozvole za izvoz, odnosno uvoz koje poseduje u roku od 15 dana od dana prestanka važenja dozvole za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance.

Ministarstvo vraća dozvolu za uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance državi koja je izdala tu dozvolu i obaveštava nadležnu državu da izvoz psihoaktivne kontrolisane supstance nije izvršen.

Izdavanje dozvole za izvoz psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 50

Dozvola za izvoz psihoaktivne kontrolisane supstance može da se izda ako se podnese dozvola za uvoz, odnosno drugi odgovarajući akt nadležnog organa druge države.

Ministarstvo dostavlja jedan primerak dozvole za izvoz nadležnom organu države u koju se izvozi.

Iznošenje, odnosno unošenje psihoaktivne kontrolisane supstance prilikom prelaska državne granice

Član 51

Izvozom, odnosno uvozom u smislu ovog zakona ne smatra se:

1) iznošenje preko državne granice ograničene količine psihoaktivne kontrolisane supstance ako se iznosi za potrebe zdravstvenih ili veterinarskih usluga koje pružaju jedinice Vojske Srbije koje su aktivne u inostranstvu;

2) unošenje preko državne granice ograničene količine psihoaktivne kontrolisane supstance ako su ostatak rezervi koje su bile obezbeđene za aktivnosti jedinica Vojske Srbije nakon što su prestale ili ograničene njihove aktivnosti u inostranstvu;

3) unošenje preko državne granice ograničene količine psihoaktivne kontrolisane supstance ako je proglašena elementarna nepogoda ili vanredno stanje u skladu sa zakonom.

Uslove za iznošenje, odnosno unošenje psihoaktivne kontrolisane supstance preko državne granice, kao i potrebnu dokumentaciju propisuje ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove odbrane i ministra nadležnog za unutrašnje poslove.

Prenošenje psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe lične terapije prilikom prelaska državne granice

Član 52

Prenošenjem psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe lične terapije prilikom prelaska državne granice, u smislu ovog zakona, smatra se iznošenje, odnosno unošenje one količine psihoaktivne kontrolisane supstance koja je licu koje prelazi državnu granicu potrebna za ličnu terapiju ili za terapiju životinje koja putuje s njim, a koja ne može da bude veća od mesečne potrebe u toku kalendarske godine.

Količina psihoaktivne kontrolisane supstance koju lice koje prelazi državnu granicu nosi sa sobom za lečenje konvulzija ne može da bude veća od šestomesečne potrebe u toku kalendarske godine.

Lice iz stava 1. ovog člana mora da poseduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa ovim zakonom i dužno je da je na zahtev nadležnog carinskog organa pokaže na uvid.

Lice iz stava 1. ovog člana ne mora da poseduje dokumentaciju iz stava 3. ovog člana za psihoaktivne kontrolisane supstance u originalnom proizvođačkom pakovanju i u količini od jednog pakovanja koje sadrži najviše do 30 pojedinačnih doza.

Uslove za prenošenje psihoaktivne kontrolisane supstance prilikom prelaska državne granice za potrebe lične terapije, kao i potrebnu dokumentaciju propisuje ministar.

Tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 53

Tranzit, u smislu ovog zakona, jeste prevoz pošiljke koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu preko teritorije Republike Srbije, bez promene vlasništva nad pošiljkom i bez promene krajnjeg odredišta i korisnika.

Pravno lice ne može da obavi tranzit pošiljke koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu bez dozvole za izvoz koju je izdala zemlja iz koje se psihoaktivna kontrolisana supstanca izvozi, kao i bez dozvole za uvoz koju je izdala zemlja u koju se psihoaktivna kontrolisana supstanca uvozi.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, za tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance nije potrebna dozvola za izvoz ako za tu psihoaktivnu kontrolisanu supstancu nadležni organ države iz koje potiče pošiljka psihoaktivne kontrolisane supstance ne predviđa izdavanje dozvole za izvoz.

Tokom tranzita pošiljka koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu mora biti pod carinskim nadzorom.

Tokom tranzita pošiljka koja sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu ne sme da se istovara iz prevoznog sredstva navedenog u dozvolama za izvoz, odnosno uvoz.

Prevoznik je dužan da obezbedi uslove da tokom tranzita priroda psihoaktivne kontrolisane supstance ostane neizmenjena i da se ne izgubi psihoaktivna kontrolisana supstanca, kao i da originalno pakovanje i pečati ostanu neizmenjeni.

Ministarstvo obaveštava nadležni carinski organ o državama čiji nadležni organi ne predviđaju izdavanje dozvola za izvoz određenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci iz stava 3. ovog člana.

Vazdušni tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 54

Odredbe člana 53. ovog zakona ne primenjuju se na pošiljke čiji se tranzit obavlja vazdušnim putem ako vazdušno prevozno sredstvo ne sleće na teritoriju Republike Srbije.

Ako vazdušno prevozno sredstvo sleće na teritoriju Republike Srbije, na pošiljku se primenjuju odredbe ovog zakona kojima je uređen izvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

U slučaju nužnog prizemljenja vazdušnog prevoznog sredstva, pošiljka psihoaktivne kontrolisane supstance mora da se nalazi pod carinskim nadzorom.

Obaveze nadležnog carinskog organa prilikom izvoza, uvoza i tranzita psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 55

Nadležni carinski organ dužan je da na dozvoli za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance upiše datum i mesto sprovođenja carinskog postupka i ime lica koje je sprovelo postupak.

Primerak dozvole iz stava 1. ovog člana nadležni carinski organ dužan je da dostavi Ministarstvu.

Nadležni carinski organ dužan je da tokom provere tranzita na dozvoli za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance upiše datum i mesto sprovođenja carinskog postupka i ime lica koje je sprovelo postupak, kako prilikom ulaska pošiljke psihoaktivne kontrolisane supstance u carinsko područje Republike Srbije, tako i prilikom njenog izlaska iz carinskog područja Republike Srbije.

Pošiljka psihoaktivne kontrolisane supstance koju privremeno zadržava nadležni carinski organ

Član 56

Nadležni carinski organ privremeno zadržava pošiljku psihoaktivne kontrolisane supstance koja nema propisanu izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu ili koja ne odgovara uslovima iz dozvole dok se ne utvrde podaci o toj pošiljci i na osnovu utvrđenih podataka ne utvrdi novo carinsko dozvoljeno postupanje.

Slobodne carinske zone i carinska skladišta

Član 57

Odredbe ovog zakona koje se odnose na uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance primenjuju se i na psihoaktivne kontrolisane supstance koje se unose u slobodne zone ili smeštaju u carinska skladišta.

VI GAJENJE BILJAKA IZ KOJIH SE MOGU DOBITI PSIHOAKTIVNE KONTROLISANE SUPSTANCE

Gajenje biljaka

Član 58

Zabranjeno je gajenje biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, kao i njihov promet i posedovanje, osim pod uslovima propisanim ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Zabranjeno je:

1) gajenje vrsta i varijeteta konoplje (rod Cannabis) koji mogu sadržati više od 0,3% supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola;

2) gajenje grma koke iz porodice Erythroxylon;

3) gajenje maka (Papaver somniferum L, Papaveraceae);

4) gajenje biljke kat iz roda Catha (Catha edulis);

5) gajenje biljke pejota (Lophophora williamsii);

6) gajenje pečuraka iz roda Psilocybe koje sadrže halucinogeni alkaloid psilocibin;

7) gajenje parazitskih gljivica Claviceps purpurea (Fries) Tulasne, Clavicipitaceae (poznatih kao ergot gljivice) radi izolovanja, odnosno prerade liserginske kiseline.

Na zabranu iz stava 2. ovog člana primenjuju se propisi kojima se uređuju krivična dela.

Samonikle biljke

Član 59

Samonikla biljka iz koje se može dobiti psihoaktivna kontrolisana supstanca mora biti uništena.

Biljku iz stava 1. ovog člana dužno je da, bez odlaganja, uništi lice koje po bilo kom osnovu poseduje, koristi, odnosno ima vlasništvo nad zemljištem na kome je biljka izrasla.

Ako se biljka iz st. 1. i 2. ovog člana ne uništi u roku od sedam dana od dana izricanja mere za uništenje koju je doneo nadležni organ, uništava je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Dozvoljeno gajenje konoplje

Član 60

Dozvoljeno je gajenje konoplje (Cannabis) samo radi proizvodnje vlakana, proizvodnje semena za ishranu životinja, daljeg razmnožavanja, prerade, ispitivanja kvaliteta semena, kao i njegovog prometa.

Dozvoljeno je gajenje konoplje samo pravnom, odnosno fizičkom licu koje ima dozvolu koju je izdalo ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Dozvola iz stava 2. ovog člana može da se izda samo ako je sklopljen ugovor o proizvodnji i otkupu konoplje s pravnim licem koje je registrovano za otkup i proizvodnju konoplje, odnosno za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana.

Dozvola iz stava 2. ovog člana može da se izda i pravnom licu koje gaji konoplju ako je to pravno lice registrovano za otkup i proizvodnju konoplje, odnosno za obavljanje delatnosti iz stava 1. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede propisuje:

1) sortu konoplje (Cannabis) koju je dozvoljeno gajiti;

2) uslove koje mora ispunjavati pravno ili fizičko lice za dobijanje dozvole za gajenje konoplje;

3) način izdavanja i rok važenja dozvole, kao i troškove izdavanja dozvole za gajenje konoplje (Cannabis);

4) ostale uslove za dozvoljeno gajenje konoplje (Cannabis) u skladu sa zakonom.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede o svakoj okolnosti koja ukazuje na mogućnost da su konoplja ili delovi konoplje upotrebljeni ili da bi mogli biti upotrebljeni za nedozvoljenu proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede obaveštava Ministarstvo o obavljenoj kontroli gajenja konoplje.

Gajenje maka koji nije namenjen za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 61

Dozvoljeno je gajenje maka (Papaver somniferum L.) samo u prehrambene svrhe.

Dozvoljeno je gajenje maka samo pravnom, odnosno fizičkom licu kome je izdata dozvola ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede koje prati i analizira površine zasejane makom.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da prijavi gajenje maka ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede najkasnije u roku od 30 dana od dana setve.

Sadržaj prijave, način i postupak izdavanja, kao i obrazac dozvole iz stava 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede o svakoj okolnosti koja ukazuje na mogućnost da su mak ili delovi maka upotrebljeni ili da bi mogli biti upotrebljeni za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (zarezivanje ili branje zelenih čaura maka).

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da delove biljke preostale po košenju ili branju koji mogu služiti za proizvodnju psihoaktivne kontrolisane supstance (slama maka) uništi odmah posle košenja ili branja biljke, u prisustvu ovlašćenog lica ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede obaveštava Ministarstvo o obavljenoj kontroli gajenja maka.

Izvoz, odnosno uvoz slame maka

Član 62

Za izvoz, odnosno uvoz slame maka potrebna je dozvola za izvoz, odnosno uvoz slame maka.

Zahtev za dobijanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz slame maka podnosi se Ministarstvu.

Dozvolu za izvoz, odnosno uvoz slame maka izdaje ministar.

VII PRIMENA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI U OKVIRU ZAŠTITE ZDRAVLJA

Primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 63

Primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci je upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za lečenje obolelih ljudi i životinja, u skladu sa zakonom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance u zdravstvenoj zaštiti ljudi mogu da se primenjuju isključivo u obavljanju zdravstvene delatnosti prilikom sprovođenja mera i aktivnosti zdravstvene zaštite, u skladu sa stručno utvrđenim stavovima i medicinskom doktrinom.

Psihoaktivne kontrolisane supstance u veterinarskoj medicini za potrebe zdravstvene zaštite životinja mogu da se primenjuju isključivo u svrhu stručno opravdanih i naučno dokazanih terapijskih zahvata na životinjama.

Zdravstvena zaštita ljudi

Član 64

Primena psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenoj zaštiti ljudi obavlja se u skladu sa ovim zakonom i propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita.

Lečenje iz stava 1. ovog člana može da se obavlja isključivo u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi koje su osnovane u skladu sa zakonom i mora biti usklađeno sa stručno utvrđenim stavovima i medicinskom doktrinom, kao i sa propisanim standardima, smernicama i protokolima.

U zdravstvenoj zaštiti psihoaktivne kontrolisane supstance primenjuju se:

1) za lečenje bolesti zavisnosti;

2) za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno za potrebe terapijskih postupaka, odnosno intervencija.

U postupku uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, Komisija daje stručno mišljenje radi usklađivanja stručnih stavova u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Na uvođenje novih zdravstvenih tehnologija u zdravstvenoj zaštiti iz stava 3. ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita u delu koji se odnosi na procenu zdravstvenih tehnologija.

Zabranjeno je lečenje bolesti zavisnosti upotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci van zdravstvenih ustanova, odnosno privatne prakse, odnosno drugih pravnih lica koja obavljaju određene poslove zdravstvene delatnosti u skladu s propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita.

Način i uslove za primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi za lečenje bolesti zavisnosti, kao i način i uslove za primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijske postupke, odnosno intervencije, propisuje ministar.

Propisivanje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 65

Psihoaktivne kontrolisane supstance koje se primenjuju u zdravstvenoj delatnosti iz člana 63. stav 2. ovog zakona izdaju se isključivo na lekarski recept, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Referentne zdravstvene ustanove

Član 66

Radi obavljanja poslova zdravstvene zaštite, primene, praćenja i unapređivanja jedinstvene metodologije u prevenciji, dijagnostici, lečenju i rehabilitaciji bolesti zavisnosti, ministar utvrđuje referentne zdravstvene ustanove, u skladu sa zakonom.

Ministar rešenjem utvrđuje ustanove iz stava 1. ovog člana.

Zdravstvena zaštita životinja

Član 67

Zdravstvena zaštita životinja iz člana 63. stav 3. ovog zakona obavlja se u veterinarskim organizacijama u skladu s propisima o obavljanju veterinarske delatnosti.

Psihoaktivne kontrolisane supstance koje se primenjuju u veterinarskoj medicini iz člana 63. stav 3. ovog zakona izdaju se isključivo na recept, odnosno nalog za propisivanje i izdavanje lekova, u skladu sa zakonom.

Spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 68

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije na svom sajtu objavljuje poseban spisak lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje je izdata dozvola za lek, odnosno za koje je obnovljena dozvola za lek, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole, kao i spisak lekova čije serije su obustavljene ili čiji je promet zabranjen, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava.

Inspekcija nadležna za oblast lekova i medicinskih sredstava dužna je da u roku od osam dana od dana povlačenja, obustave ili zabrane prometa leka, odnosno serije leka koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance, o tome obavesti inspekciju nadležnu za oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Uvoz lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje nije izdata dozvola za lek

Član 69

Ministar, na zahtev pravnog lica kome je izdata dozvola za promet psihoaktivne kontrolisane supstance na veliko, može za potrebe zdravstvenih ustanova i privatne prakse ili veterinarskih organizacija da izda dozvolu za uvoz lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje nije izdata dozvola za lek u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, a koji su namenjeni lečenju određenog pacijenta ili grupe pacijenata, odnosno za naučnoistraživačke svrhe.

Količina leka koji sadrži psihoaktivne kontrolisane supstance iz stava 1. ovog člana ne sme biti veća od šestomesečne potrebe zdravstvene ustanove ili veterinarske organizacije, odnosno potrebe naučnog istraživanja.

Inspektor za opojne droge (u daljem tekstu: inspektor), kontroliše količinu uvezenih lekova iz stava 1. ovog člana.

VIII PROGRAMSKE AKTIVNOSTI ZA PREVENCIJU, LEČENJE I SMANJENJE POTRAŽNJE PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

Smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 70

Programske aktivnosti za prevenciju, lečenje i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci predstavljaju skup sveobuhvatnih mera i aktivnosti kojima je cilj smanjenje broja korisnika psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, smanjenje socijalnih i zdravstvenih posledica korišćenja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i pomoć u reintegraciji bivših zavisnika u društvo.

Radi smanjenja potražnje iz stava 1. ovog člana, kao i radi smanjenja štete i lečenja obolelih od bolesti zavisnosti, koje su nastale zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, nadležni organi, organi jedinica lokalne samouprave, zdravstvene ustanove, privatna praksa, obrazovne ustanove kao i druge nadležne organizacije, dužni su da planiraju, organizuju i primenjuju propisane mere, kao i da kontrolišu sprovođenje tih mera, odnosno da obezbeđuju materijalna i druga sredstva za njihovo sprovođenje, u skladu sa zakonom.

Programske aktivnosti u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 71

Programske aktivnosti u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci moraju biti u skladu sa ovim zakonom.

Usklađivanje i sprovođenje programskih aktivnosti iz stava 1. ovog člana prati Komisija.

Rehabilitacija i socijalna reintegracija

Član 72

Licima koja su lečena od bolesti zavisnosti obezbeđuje se, u skladu sa zakonom, rehabilitacija i socijalna reintegracija da bi se uključila u različite oblike društvenog života, da bi im se poboljšao kvalitet života i smanjile štetne posledice prouzrokovane korišćenjem psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Instituti i zavodi za javno zdravlje

Član 73

Instituti i zavodi za javno zdravlje, u okviru svojih zakonom utvrđenih poslova učestvuju u sprovođenju programskih aktivnosti za prevenciju bolesti zavisnosti i smanjenje potražnje psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i prate njihovo sprovođenje na teritoriji jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine, odnosno Republike Srbije.

Ustanove iz stava 1. ovog člana dužne su da o svojim aktivnostima iz stava 1. ovog člana redovno podnose izveštaj Centru, koji se nalazi u okviru Ministarstva.

IX DUŽNOSTI OBAVEŠTAVANJA I EVIDENCIJE

Registar

Član 74

Pravno, odnosno fizičko lice, zdravstvena ustanova i privatna praksa koji obavljaju poslove u skladu sa ovim zakonom, upisuju se u odgovarajući registar, koji se vodi u skladu sa ovim zakonom.

Registri koji se vode u skladu sa ovim zakonom su:

1) Registar pravnih i fizičkih lica koja gaje biljke od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance;

2) Registar pravnih lica koja obavljaju proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) Registar pravnih lica koja obavljaju promet na veliko psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

4) Registar apoteka koje obavljaju promet na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci navedenih u listama 1, 3, 5 i 6 Spiska u skladu s propisima;

5) Registar pravnih lica koja obavljaju uvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

6) Registar pravnih lica koja obavljaju izvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

7) Registar pravnih lica koja obavljaju izvoz, odnosno uvoz slame maka;

8) Registar pravnih lica koja poseduju psihoaktivne kontrolisane supstance radi obavljanja naučnoistraživačke delatnosti;

9) Registar zdravstvenih ustanova i privatne prakse koji sprovode lečenje bolesti zavisnosti;

10) Registar zdravstvenih ustanova i privatne prakse koji za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija, primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 5 i 6 Spiska;

11) Registar veterinarskih organizacija koje prilikom pružanja usluga zdravstvene zaštite životinja primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance navedene u listama 1, 5 i 6 Spiska.

Registre iz stava 2. ovog člana vodi Ministarstvo.

U registre iz stava 2. ovog člana upisuju se osnovni podaci: naziv, sedište i adresa, delatnost, matični broj, kao i drugi podaci koji su značajni za registar.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Ministarstvu prijave svaku promenu osnovnih podataka upisanih u registar najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je nastala promena.

Sadržinu i način vođenja registara iz stava 2. ovog člana propisuje ministar.

Dokumentacije i evidencije

Član 75

Lice iz člana 74. stav 1. ovog zakona, koje je upisano u registar koji vodi Ministarstvo, dužno je da ima odgovarajuću dokumentaciju koja prati delatnost koju obavlja i da vodi odgovarajuće evidencije u skladu sa ovim zakonom.

Dokumentaciju i evidencije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da čuva propisanu dokumentaciju najmanje pet godina od dana izdavanja, dobijanja, odnosno sačinjavanja dokumentacije.

Za potpunost i tačnost podataka o kojima se vodi evidencija u skladu sa ovim zakonom odgovorno je lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, koje obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, zastupnik pravnog lica, odnosno fizičko lice koje obavlja delatnost u skladu sa ovim zakonom.

Lice iz stava 1. ovog člana sačinjava izveštaj na osnovu evidencije koju vodi i odgovorno je za potpunost i tačnost podataka u izveštaju koji je dužno da dostavi Ministarstvu.

Ministarstvo overava evidencije koje vode lica iz člana 74. stav 2, tač. 3) - 4) i tač. 9) - 10) ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i propisima koji se donose za sprovođenje ovog zakona.

Evidencija o slučajevima trovanja, smrti, kao i zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 76

Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužni su da vode evidenciju o slučajevima:

1) trovanja i smrtnih slučajeva koji su nastupili kao posledica prekomerne upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

2) zloupotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne su da obaveste Ministarstvo o trovanju, odnosno smrtnim slučajevima iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koji su potvrđeni u skladu sa članom 16. ovog zakona najkasnije u roku od tri dana od dana kada je potvrđen uzrok trovanja, odnosno smrti.

Evidenciju o slučajevima iz stava 1. tačka 1) ovog člana za teritoriju Republike Srbije vodi Ministarstvo.

Način vođenja evidencija o slučajevima iz stava 1. ovog člana kao i način izveštavanja propisuje ministar.

Izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u svrhe lečenja bolesti zavisnosti

Član 77

Zdravstvena ustanova i privatna praksa koje sprovode lečenje bolesti zavisnosti vode evidenciju o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa ovim zakonom.

Zdravstvena ustanova i privatna praksa dužne su da Ministarstvu dostave tromesečne izveštaje i izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu.

Tromesečni izveštaji iz stava 2. ovog člana dostavljaju se najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, a izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužne su da na zahtev Ministarstva dostave vanredni izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u svrhu lečenja bolesti zavisnosti najkasnije u roku od deset dana od dana kada su primile zahtev Ministarstva.

Izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija

Član 78

Zdravstvena ustanova i privatna praksa koje za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija, primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance iz liste 1, 3, 5 i 6 Spiska vode evidenciju o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa ovim zakonom.

Zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa dužne su da Ministarstvu dostave tromesečne izveštaje i izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu.

Tromesečni izveštaji iz stava 2. ovog člana dostavljaju se najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, a izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa dužne su da na zahtev Ministarstva dostave vanredni izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za potrebe lečenja, uključujući i simptomatsko lečenje, odnosno terapijskih postupaka, odnosno intervencija, a najkasnije u roku od deset dana od dana kada su primile zahtev Ministarstva.

Redovni izveštaji

Član 79

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj o izvozu, odnosno uvozu svake psihoaktivne kontrolisane supstance najkasnije 15 dana po obavljenom izvozu, odnosno uvozu.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:

1) izjavu pravnog lica iz stava 1. ovog člana o obavljenom izvozu, odnosno uvozu psihoaktivne kontrolisane supstance;

2) original ili overenu kopiju Jedinstvene carinske isprave (JCI obrazac) koju izdaje nadležni carinski organ;

3) izjavu o stvarnoj količini izvezenih, odnosno uvezenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

4) dozvolu za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance;

5) druge podatke o psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci na zahtev Ministarstva.

Periodični izveštaji

Član 80

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da dostavi Ministarstvu tromesečni izveštaj o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini svake psihoaktivne kontrolisane supstance najkasnije 15 dana po završetku svakog tromesečja.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:

1) naziv psihoaktivne kontrolisane supstance;

2) izjavu o količini psihoaktivne kontrolisane supstance;

3) naziv zemlje izvoza, odnosno uvoza psihoaktivne kontrolisane supstance;

4) druge podatke o psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci na zahtev Ministarstva.

Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj za prethodnu kalendarsku godinu najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Izveštaj iz stava 3. ovog člana mora da sadrži:

1) naziv izvezenih, odnosno uvezenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

2) izjavu o količini izvezenih, odnosno uvezenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) naziv zemlje izvoza, odnosno uvoza psihoaktivne kontrolisane supstance;

4) naziv i količinu svake supstance korišćene u proizvodnji druge psihoaktivne kontrolisane supstance;

5) stanje zaliha svih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, zaključno sa 31. decembrom prethodne godine;

6) druge podatke o psihoaktivnoj kontrolisanoj supstanci na zahtev Ministarstva.

Izveštaji o posedovanju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u naučnoistraživačkim organizacijama

Član 81

Pravno lice koje obavlja naučnoistraživačku delatnost u skladu sa članom 36. ovog zakona dužno je da dostavi Ministarstvu izveštaj o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama upotrebljenim u prethodnoj godini, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži:

1) naziv i izjavu o količini psihoaktivnih kontrolisanih supstanci upotrebljenih u naučnoistraživačke svrhe;

2) naziv i izjavu o količini uništenih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) podatke o stanju zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, zaključno sa 31. decembrom godine za koju se podnosi izveštaj;

4) druge podatke o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama na zahtev Ministarstva.

Vanredni izveštaji

Član 82

Pravno lice iz člana 80. stav 1. i člana 81. stav 1. ovog zakona dužno je da na zahtev Ministarstva dostavi vanredne izveštaje u bilo kom trenutku u toku godine u roku od deset radnih dana od dana kada je primilo zahtev Ministarstva.

Izveštaji o posebnim okolnostima

Član 83

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, promet, odnosno za posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance u svrhu naučnoistraživačke delatnosti, odnosno zdravstvena ustanova i privatna praksa koje primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance pod uslovima propisanim ovim zakonom dužni su da bez odlaganja obaveste Ministarstvo o:

1) nestanku psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

2) neuobičajenim porudžbinama psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) drugim nedozvoljenim aktivnostima u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Popis psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 84

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno zdravstvena ustanova i privatna praksa, koje primenjuju psihoaktivne kontrolisane supstance pod uslovima propisanim ovim zakonom, dužni su da najmanje na kraju svake godine, a po potrebi i na zahtev Ministarstva, popišu psihoaktivne kontrolisane supstance tako što će izmeriti i izbrojati psihoaktivne kontrolisane supstance, a zatim uporediti ustanovljeno stanje s bilansom tekuće godine.

U slučaju razlika između bilansa i popisa, lice iz stava 1. ovog člana dužno je da bez odlaganja obavesti Ministarstvo.

Obaveze pravnog lica koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 85

Pravno lice koje obavlja transport psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužno je da u svakom transportu:

1) poseduje kopiju dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koja je izdata u skladu sa ovim zakonom, odnosno da poseduje kopiju navedene dozvole koja je izdata pravnom licu za koje vrši uslugu transporta psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

2) poseduje izjavu pravnog lica za koje vrši uslugu transporta psihoaktivnih kontrolisanih supstanci o nameni psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje se prevoze.

Izveštaj apoteke o prometu na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 86

Apoteka koja obavlja promet na malo psihoaktivnih kontrolisanih supstanci dužna je da dostavi Ministarstvu izveštaj o potrošnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za prethodnu kalendarsku godinu, u kojem navodi i stanje zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci navedenih u listama 1, 3, 5 i 6 Spiska, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Apoteka je dužna da u roku od 30 dana od dana kada prestane da obavlja delatnost za koju je registrovana obavesti Ministarstvo o stanju zaliha i daljem postupanju sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Izveštaj lica koje uzgaja biljke od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 87

Lice koje uzgaja biljke iz čl. 60. i 61. ovog zakona dužno je da do kraja juna tekuće godine podnese izveštaj ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede:

1) o površini zemljišta zasejanog tokom tekuće godine biljkama iz čl. 60. i 61. ovog zakona, uključujući naziv registrovanog varijeteta biljke, ime i broj katastarske parcele;

2) o proceni površine zemljišta na kojoj namerava da gaji biljke iz čl. 60. i 61. ovog zakona tokom naredne kalendarske godine.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da, tokom vegetacije a pre žetve, ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavi izveštaj o površini zemljišta i načinu raspolaganja biljkama iz čl. 60. i 61. ovog zakona, uključujući ime registrovane podvrste, ime i broj katastarske parcele, najmanje pet dana pre žetve.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da do kraja decembra tekuće godine ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavi izveštaj o:

1) površini zemljišta zasejanog biljkama iz čl. 60. i 61. ovog zakona, površini zemljišta na kome je izvršena žetva biljaka iz čl. 60. i 61. ovog zakona, uključujući ime registrovane podvrste, ime i broj katastarske parcele;

2) količini sakupljene konoplje i semena konoplje, odnosno slame i semena maka.

Izveštaj o izvozu i uvozu slame maka

Član 88

Pravno lice koje je obavilo izvoz, odnosno uvoz slame maka dužno je da podnese Ministarstvu tromesečni izveštaj o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini slame maka, najkasnije 15 dana po završetku svakog tromesečja.

X NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 89

U Ministarstvu se obavljaju poslovi državne uprave u oblasti proizvodnje, prometa i primene psihoaktivnih kontrolisanih supstanci kao i nadzora u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, i poslovi Centra iz člana 4a ovog zakona.

Poslovi Ministarstva

Član 90

Ministarstvo u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci obavlja sledeće poslove:

1) izdaje dozvolu za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije;

2) daje saglasnost za sprovođenje pretkliničkog ispitivanja;

3) donosi rešenje kojim određuje referentnu laboratoriju;

4) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvolu za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance;

5) izdaje dozvolu za izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance;

6) daje saglasnost za posedovanje psihoaktivne kontrolisane supstance za naučnoistraživačku delatnost;

7) daje saglasnost za upotrebu lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance pre započinjanja kliničkog ispitivanja leka;

8) utvrđuje način skladištenja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su upotrebljene u nedozvoljene svrhe i utvrđuje dalje postupanje s njima;

9) vodi registre i evidencije u skladu sa ovim zakonom;

10) prati i analizira snabdevenost tržišta psihoaktivnim kontrolisanim supstancama;

11) preduzima mere za unapređenje stanja u oblasti primene psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u oblasti medicine i u naučne svrhe;

12) sarađuje s organima državne uprave nadležnim u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

13) prati potrošnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi;

14) sarađuje s ustanovama i udruženjima u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

15) sarađuje s pravnim i fizičkim licima, kao i sa jedinicama lokalne samouprave i pruža informacije i stručna uputstva za sprovođenje propisa u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

16) informiše javnost o uticaju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci na zdravlje ljudi, o merama za smanjenje rizika i bezbednom korišćenju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

17) prati međunarodne i domaće programske aktivnosti u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

18) pruža stručnu i administrativno-tehničku potporu Komisiji;

19) prati i priprema programe iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

20) prati naučna dostignuća u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

21) sprovodi politiku Vlade, akcije i programe za prevenciju, smanjenje potrošnje i smanjenje štete nastale upotrebom, odnosno zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

22) podnosi Vladi godišnje izveštaje o radu i stanju u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

23) donosi vodiče dobre prakse za oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

24) vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona;

25) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

U izvršavanju poslova iz stava 1. tač. 1) do 9) i tačka 24) ovog člana primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Izdavanje potvrde o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 91

Lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i njegov zamenik moraju da imaju potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Troškove obuke lica iz stava 1. ovog člana, snosi pravno lice koje obavlja proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Informacije o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama koje se odnose na sticanje znanja o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama Ministarstvo objavljuje na svom sajtu.

Ministarstvo izdaje potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci odgovornom licu i zameniku odgovornog lica.

Potvrda iz stava 4. ovog člana izdaje se na rok od tri godine i lice koje nastavlja da obavlja poslove odgovornog lica i njegovog zamenika dužno je da dobije novu potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Na zahtev odgovornog lica u pravnom licu kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci Ministarstvo izdaje potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i za druga lica koja neposredno učestvuju u proizvodnji, odnosno prometu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Način izdavanja, obrazac i sadržaj potvrde o stečenim znanjima, kao i program za sticanje znanja u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci propisuje ministar.

Komisija za praćenje posledica nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i unapređenje stanja u lokalnoj samoupravi

Član 92

Radi praćenja posledica nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i usklađivanja rada svih tela i udruženja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kao i radi davanja smernica za dalje delovanje, nadležni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje komisiju za praćenje posledica nastalih zloupotrebom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i predlaganje mera za unapređenje stanja u toj oblasti.

Broj članova, način rada, sastav i druga pitanja značajna za rad komisije iz stava 1. ovog člana određuju se aktom o njenom obrazovanju.

Komisije iz stava 1. ovog člana međusobno razmenjuju informacije i stavove i dostavljaju potrebne informacije Komisiji iz člana 4. ovog zakona radi usklađivanja stručnih stavova i aktivnosti.

Međunarodna saradnja

Član 93

Ministarstvo ostvaruje saradnju sa agencijama Ujedinjenih nacija, kao što su Međunarodni biro za kontrolu narkotika (INCB), Svetska zdravstvena organizacija (WHO) i drugim organizacijama i telima Ujedinjenih nacija, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo ostvaruje saradnju sa organima Evropske unije u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i sa Evropskim centrom za praćenje droga i zavisnosti od droga (EMCDDA).

Izveštaji koje Ministarstvo dostavlja EMCDDA dostavljaju se i Kancelariji za borbu protiv droga.

Ministarstvo sarađuje sa agencijama, odnosno državnim organima drugih zemalja koje se bave raznim aspektima u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Ministarstvo sprovodi potvrđene konvencije Ujedinjenih nacija u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i obezbeđuje sprovođenje postupaka koji osiguravaju dostupnost psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za primenu u medicini, kao i u naučne svrhe.

Ministarstvo dostavlja Međunarodnom birou za kontrolu narkotika izveštaje o:

1) poljoprivrednim površinama koje su zasejane biljkama od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance;

2) zaplenjenim količinama psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) sprovođenju međunarodnih ugovora o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama;

4) proizvodnji biljaka od kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance;

5) proizvodnji psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

6) izvozu i uvozu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

7) primeni psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

8) zalihama psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

9) druge izveštaje na zahtev Međunarodnog biroa za kontrolu narkotika.

Dostavljanje podataka i obaveštenja

Član 94

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede dostavlja Ministarstvu podatke i obaveštenja o površinama na kojima se gaje biljke od kojih mogu da se dobiju psihoaktivne kontrolisane supstance.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i nadležni carinski organ dostavljaju Ministarstvu podatke i obaveštenja o količinama oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, o broju krivičnih dela ili prekršaja u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dostavlja Ministarstvu podatke i obaveštenja o broju lica kažnjenih za krivična dela, odnosno za privredne prestupe, odnosno prekršaje u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama kao i o izrečenim merama obaveznog lečenja.

Organ državne uprave nadležan za obradu statističkih podataka dostavlja Ministarstvu podatke i obaveštenja o smrtnim slučajevima koji su nastupili kao posledica neodgovarajuće, odnosno nedozvoljene upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

XI POVERLJIVOST INFORMACIJA

Član 95

Zaposleni u ministarstvima nadležnim u oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i članovi Komisije, dužni su da kao službenu tajnu čuvaju sve podatke iz dokumentacije koja se prilaže uz zahtev koji se podnosi u skladu sa ovim zakonom, a naročito:

1) ako su podaci tajni, odnosno koji kao celina ili u preciznom obliku i skupu svojih komponenata nisu opštepoznati ili nisu lako dostupni licima koja se uobičajeno bave tom vrstom informacija;

2) ako podaci imaju komercijalnu vrednost zbog svoje tajnosti, i to dok ta tajnost traje;

3) ako su to podaci za koje podnosilac zahteva u skladu sa ovim zakonom, pod datim okolnostima, preduzima razumne korake da ih održi tajnim.

Radi suzbijanja nelojalne konkurencije, lica iz stava 1. ovog člana ne smeju da otkrivaju informacije iz dokumentacije koja je podneta Ministarstvu, osim uz saglasnost podnosioca zahteva, odnosno osim podataka koji su dostupni stručnoj i opštoj javnosti radi davanja informacija o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama.

U slučaju povrede obaveze iz st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se propisi koji se odnose na zaštitu službene tajne.

Na zaštitu podataka iz stava 2. ovog člana primenjuju se i propisi o zaštiti industrijske svojine.

XII NADZOR U OBLASTI PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI

Član 96

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za sprovođenje ovog zakona vrši Ministarstvo, preko inspektora, u okviru delokruga utvrđenog zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Inspektor obavlja poslove nadzora samostalno, na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana inspektor može preduzeti i druge mere i radnje u okviru prava i dužnosti utvrđenih posebnim zakonima.

Inspektor ima službenu legitimaciju i znak kojima se identifikuje i kojima potvrđuje svojstvo inspektora prilikom vršenja nadzora, a čiji izgled i sadržaj propisuje ministar nadležan za poslove državne uprave.

Član 97

U vršenju nadzora iz člana 96. ovog zakona, inspektor ima ovlašćenje da:

1) pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju koja se odnosi na proizvodnju i promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, izvoz, uvoz i tranzit, kao i na primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

2) pregleda dokumentaciju o odgovornom licu, njegovom zameniku, kao i licima koja neposredno učestvuju u proizvodnji, odnosno prometu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

3) sasluša i uzme izjavu od odgovornog lica, kao i od drugih zainteresovanih lica;

4) pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, opremu, vozila i stanje zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

5) uzme kopije pregledanih dokumenata koji su predmet nadzora, kao i da pribavi dokaze o utvrđenom činjeničnom stanju fotografisanjem objekata, proizvodnog prostora, opreme i dr.;

6) uzme uzorke psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za ispitivanje i fizičko-hemijsku identifikaciju;

7) utvrdi ispunjenost uslova za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

8) utvrdi ispunjenost uslova za obavljanje poslova ovlašćene laboratorije;

9) naredi da se preduzmu druge mere u skladu sa obavezama utvrđenim potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija koje uređuju oblast psihoaktivnih kontrolisanih supstanci;

10) naredi da se preduzmu propisane mere i druge radnje u skladu sa zakonom.

Član 98

U vršenju nadzora iz člana 96. ovog zakona inspektor ima pravo i dužnost da:

1) naredi pravnom licu da uskladi poslovanje, odnosno otkloni nedostatke u pogledu uslova propisanih ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona u ostavljenom roku;

2) zabrani pravnom licu da obavlja proizvodnju, odnosno promet, odnosno da primenjuje psihoaktivne kontrolisane supstance ako ne uskladi svoje poslovanje sa zakonom, odnosno ne otkloni uočene nedostatke u ostavljenom roku;

3) zabrani pravnom licu da obavlja proizvodnju, odnosno promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ako te poslove ne obavlja u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona;

4) naredi da se stavi van prometa, odnosno oduzme psihoaktivna kontrolisana supstanca pravnom licu koje obavlja proizvodnju, promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci suprotno odredbama ovog zakona;

5) obavesti drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan, kao i da podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo, odnosno privredni prestup, odnosno da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Mere iz stava 1. tač. 2) - 4) ovog člana traju dok pravno lice kome je izrečena navedena mera ne otkloni nepravilnosti zbog kojih je ta mera izrečena.

Član 99

O svakom izvršenom pregledu i radnjama preduzetim u postupku nadzora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, inspektor je dužan da sačini zapisnik koji sadrži nalaz stanja.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana uručuje se pravnom, odnosno fizičkom licu nad kojim je izvršen nadzor.

Inspektor na osnovu zapisnika iz stava 1. ovog člana donosi rešenje kojim nalaže mere i radnje pravnom, odnosno fizičkom licu nad kojim je izvršen nadzor u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Preduzimanje izuzetno hitnih mera radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, inspektor može da naredi i usmenim rešenjem koje se unosi u zapisnik koji sadrži nalaz stanja, u skladu sa zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Protiv rešenja koje donosi inspektor iz st. 3. i 4. ovog člana, može da se izjavi žalba ministru. Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 100

Pravna lica dužna su da postupe po rešenju inspektora iz člana 99. st. 3. i 4. ovog zakona u roku i na način koji je određen tim rešenjem.

Član 101

Pravno lice kome je izdata dozvola za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance dužno je da inspektoru omogući pristup u poslovne prostorije i nesmetano obavljanje poslova nadzora, da mu bez naknade stavi na raspolaganje dovoljnu količinu uzoraka za fizičko-hemijsku identifikaciju, kao i da na zahtev inspektora pruži sva obaveštenja i podatke potrebne za vršenje nadzora u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Troškove laboratorijskih ispitivanja iz stava 1. ovog člana snosi pravno lice koje obavlja delatnost u objektu u kojem se nadzor vrši.

Član 102

Troškove nastale u postupku inspekcijskog nadzora koji je sproveden na zahtev stranke snosi podnosilac zahteva.

Ministar propisuje visinu troškova.

Sredstva ostvarena uplatom u postupku po zahtevu stranke prihod su budžeta Republike Srbije sa namenom finansiranja troškova koji nastanu u vezi sa sprovođenjem tog postupka.

Član 103

Carinski nadzor nad izvozom, uvozom i tranzitom psihoaktivnih kontrolisanih supstanci vrši nadležni carinski organ u skladu sa zakonom.

Nadzor nad gajenjem biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede u skladu sa zakonom.

XIII POSTUPAK SA ODUZETIM PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA

Postupak sa oduzetim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Član 104

Psihoaktivne kontrolisane supstance oduzete na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, a koje ne mogu da se upotrebe kao sirovina za proizvodnju ili u druge svrhe, uništavaju se u skladu sa zakonom.

Neposredno posle oduzimanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci od strane nadležnih organa, vrši se uzorkovanje ukupne količine zaplenjenih supstanci, a neposredno zatim kvalitativna hemijska analiza istih uzoraka. Pre uništavanja ukupne količine navedenih zaplenjenih supstanci može se ponovo vršiti uzorkovanje i kvalitativna hemijska analiza.

Po završenom uzorkovanju i fizičko-hemijskoj analizi u ovlašćenim laboratorijama ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, uzorci se osiguravaju bezbednim zatvaranjem i deponuju na mesta određena za skladištenje ovakvih uzoraka do uništavanja.

Psihoaktivne kontrolisane supstance, osim lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, koje su oduzete na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, a koje mogu da se upotrebe kao sirovina za proizvodnju ili u druge svrhe u skladu sa zakonom, mogu da se prodaju ili ustupe bez naknade pravnom licu koje ispunjava uslove za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance u skladu sa ovim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom psihoaktivne kontrolisane supstance iz stava 4. ovog člana, prihod su budžeta Republike Srbije.

Pravno lice od koga su oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance, u skladu sa ovim zakonom, snosi troškove skladištenja i uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Mesto skladištenja, odnosno uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci određuje organ koji je naložio meru skladištenja, odnosno uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Način čuvanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, njihovo skladištenje, uzorkovanje i uništavanje, propisuje Vlada.

Zabranjeno je rukovanje, promet, odnosno upotreba psihoaktivnih kontrolisanih supstanci za koje je nadležni organ izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa zakonom.

Komisija za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci

Član 105

Za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci oduzetih na osnovu odluke nadležnog organa u skladu sa zakonom, Vlada obrazuje Komisiju.

Komisiju za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci čine predstavnici ministarstava nadležnih za poslove: zdravlja, unutrašnjih poslova, životne sredine i finansija - nadležni carinski organ.

U radu Komisije iz stava 2. ovog člana učestvuje i predstavnik organ koji je izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci.

Mandat članova Komisije iz stav 2. ovog člana traje četiri godine.

Izveštaj o uništenim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama Komisija za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci jednom godišnje dostavlja Vladi.

Komisija za kontrolu postupka uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u roku od 15 dana od dana uništavanja psihoaktivne kontrolisane supstance obaveštava Ministarstvo, a primerak obaveštenja dostavlja se organu koji je izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Evidencije i izveštaji o oduzetim, uništenim, prodatim, odnosno ustupljenim psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

Član 106

Ministarstvo vodi evidenciju o vrsti i količini psihoaktivnih kontrolisanih supstanci koje su oduzete, uništene, prodate, odnosno ustupljene u skladu sa ovim zakonom; o pravnim, odnosno fizičkim licima koja obavljaju proizvodnju, promet, odnosno primenu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci a od kojih su oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance, odnosno o pravnim licima kojima su prodate, odnosno ustupljene oduzete psihoaktivne kontrolisane supstance.

Postupanje sa neupotrebljivim lekovima koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance

Član 107

Neupotrebljivi lekovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast lekova i medicinskih sredstava, a koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, uništavaju se u skladu sa zakonom.

XIV KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 108

Novčanom kaznom od 1.000.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice:

1) ako obavlja proizvodnju, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u suprotnosti sa ovim zakonom (član 5. stav 1, član 25. st. 1. i 2, član 26, član 31. st. 1. i 4, član 32. st. 1. i 3, član 40. stav 1, član 42. stav 1, član 44, član 45. i član 46);

2) ako obavlja fizičko-hemijsku identifikaciju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u suprotnosti sa odredbom člana 14. st. 1. i 3. ovog zakona;

3) ako prenese dozvolu za proizvodnju, odnosno promet na bilo koje drugo pravno ili fizičko lice (član 25. stav 4);

4) ako prenese dozvolu za izvoz, odnosno uvoz na drugo pravno lice (član 48. stav 2);

5) ako obavlja tranzit psihoaktivne kontrolisane supstance u suprotnosti sa odredbom člana 53. st. 2-6. ovog zakona;

6) ako gaji biljke iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance, obavlja njihov promet ili ako ih poseduje (član 58. st. 1. i 2);

7) ako gaji konoplju u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, kao i ako ne obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede o svakoj okolnosti koja ukazuje na mogućnost da su konoplja ili delovi konoplje upotrebljeni ili da bi mogli biti upotrebljeni za nedozvoljenu proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 60);

8) ako gaji mak u suprotnosti sa ovim zakonom, odnosno ako ne obavesti nadležni organ o svakoj okolnosti koja ukazuje na sumnju da su mak ili delovi maka upotrebljeni ili da bi mogli biti upotrebljeni za proizvodnju psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, odnosno ne uništi delove biljke preostale posle košenja ili branja koji mogu služiti za proizvodnju psihoaktivne kontrolisane supstance (član 61);

9) ako vrši uvoz, odnosno izvoz slame maka u suprotnosti sa odredbom člana 62. ovog zakona;

10) ako vrši uvoz lekova koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance za koje nije izdata dozvola za lek u suprotnosti sa odredbom člana 69. stav 1. ovog zakona;

11) ako rukuje, vrši promet, odnosno upotrebljava psihoaktivne kontrolisane supstance za koje je nadležni organ izrekao meru uništavanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa zakonom (član 104. stav 6).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Član 109

Novčanom kaznom od 800.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) vrši dostavu gljiva iz porodice Psilocybe, kao i drugih gljiva iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance (član 5. stav 2);

2) daje, odlaže, odnosno ostavlja psihoaktivne kontrolisane supstance i medicinska sredstva koja su iskorišćena za njihovu primenu u suprotnosti sa odredbom člana 6. ovog zakona;

3) vrši oglašavanje psihoaktivne kontrolisane supstance u suprotnosti sa odredbom člana 7. ovog zakona;

4) nema odgovorno lice za identifikacije i ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ili zamenika odgovornog lica, kao i ako odgovorno lice u propisanom roku ne obavesti Ministarstvo o promeni uslova na osnovu kojih je izdata dozvola, odnosno ne obavesti Ministarstvo o bilo kakvom neuobičajenom zahtevu za analizu psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 21. st. 1. i 4);

5) bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo o promeni odgovornog lica, odnosno njegovog zamenika (član 31. stav 5);

6) ne podnese zahtev za obnovu dozvole za proizvodnju, odnosno promet psihoaktivne kontrolisane supstance najkasnije 90 dana pre isteka roka važenja dozvole za proizvodnju, odnosno promet (član 34. stav 2);

7) obavlja naučnoistraživačku delatnost u suprotnosti sa odredbom člana 36. ovog zakona;

8) započne postupak kliničkog ispitivanja leka koji sadrži psihoaktivnu kontrolisanu supstancu pre dobijanja saglasnosti iz člana 37. stav 1. ovog zakona;

9) skladišti psihoaktivnu kontrolisanu supstancu sa lista 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska u suprotnosti sa odredbom člana 39. ovog zakona;

10) obavlja transport psihoaktivne kontrolisane supstance sa lista 1, 2, 4, 5 i 6 Spiska u suprotnosti sa odredbom člana 40. st. 2-9. ovog zakona;

11) pakuje i označava psihoaktivne kontrolisane supstance u suprotnosti sa odredbom člana 41. ovog zakona;

12) ne obavesti Ministarstvo u propisanom roku da izvoz, odnosno uvoz psihoaktivne kontrolisane supstance nije izvršen u periodu određenom u dozvoli za izvoz, odnosno uvoz, kao i ne obavesti Ministarstvo o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini psihoaktivne kontrolisane supstance u propisanom roku (član 49. st. 4. i 5);

13) bez odlaganja ne obavesti Ministarstvo o posebnim okolnostima u vezi sa psihoaktivnim kontrolisanim supstancama (član 83).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 80.000 do 200.000 dinara.

Član 110

Uz kaznu iz čl. 108. i 109. ovog zakona pravnom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane određene privredne delatnosti od tri do deset godina.

Psihoaktivna kontrolisana supstanca koja je predmet privrednog prestupa oduzeće se bez naknade.

Prekršaji

Član 111

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.500.000 dinara kažnjava se za prekršaj pravno lice:

1) ako za odgovorno lice, odnosno zamenika odgovornog lica u ovlašćenoj, odnosno referentnoj laboratoriji odredi lice u suprotnosti sa odredbom člana 21. st. 2. i 3. ovog zakona;

2) ako lice odgovorno za proizvodnju, odnosno promet, kao i njegov zamenik nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije i odgovarajuću stručnu spremu i stečena potrebna znanja iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 31. stav 2);

3) ako lice odgovorno za proizvodnju ne donese pravila kojima se obezbeđuje nesmetana proizvodnja, odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 32. stav 2);

4) ako poseduje psihoaktivne kontrolisane supstance za naučnoistraživačku delatnost u suprotnosti sa odredbom člana 36. stav 1. ovog zakona;

5) ako ne dostavi Ministarstvu podatke o količinama psihoaktivne kontrolisane supstance koja će se proizvoditi, odnosno uvoziti za narednu kalendarsku godinu, kao i ako u propisanom roku ne postupi na zahtev Ministarstva (član 43);

6) ako primenjuje psihoaktivne kontrolisane supstance suprotno odredbama člana 64. st. 2. i 6. ovog zakona;

7) ako pravno lice koje obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom ne prijavi Ministarstvu svaku promenu osnovnih podataka upisanih u registar u propisanom roku (član 74. stav 5);

8) ako obavlja poslove u skladu sa ovim zakonom, a nema odgovarajuću dokumentaciju i ne vodi odgovarajuće evidencije (član 75);

9) ako zdravstvena ustanova ne vodi evidenciju o slučajevima trovanja, o smrtnim slučajeva koji su nastupili kao posledica prekomerne upotrebe psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i o zloupotrebi psihoaktivnih kontrolisanih supstanci, kao i ako u propisanom roku ne obavesti Ministarstvo u skladu sa odredbom člana 76. ovog zakona.

10) ako zdravstvena ustanova ne postupa u saglasnosti sa odredbom člana 77. ovog zakona;

11) ako zdravstvena ustanova ne postupa u saglasnosti sa odredbom člana 78. ovog zakona;

12) ako ne dostavi Ministarstvu izveštaj o uvozu svake psihoaktivne kontrolisane supstance u propisanom roku (član 79);

13) ako ne dostavi Ministarstvu periodični izveštaj o izvezenim, odnosno uvezenim količinama svake psihoaktivne kontrolisane supstance u propisanom roku (član 80);

14) ako ne dostavi Ministarstvu izveštaj o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama upotrebljenim u prethodnoj godini u propisanom roku (član 81);

15) ako ne dostavi Ministarstvu vanredne izveštaje u propisanom roku (član 82);

16) ako ne obavesti bez odlaganja Ministarstvo o posebnim okolnostima u odnosu na psihoaktivne kontrolisane supstance (član 83);

17) ako ne izvrši popis psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa odredbom člana 84. ovog zakona;

18) ako ne poseduje propisanu dokumentaciju tokom obavljanja transporta psihoaktivnih kontrolisanih supstanci u skladu sa članom 85. ovog zakona;

19) ako u propisanom roku ne obavesti Ministarstvo o stanju zaliha psihoaktivnih kontrolisanih supstanci i daljem postupanju s njima (član 86. stav 2);

20) ako ne podnese ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede u propisanom roku izveštaje u skladu sa odredbom člana 87. ovog zakona;

21) ako ne podnese Ministarstvu tromesečni izveštaj o izvezenoj, odnosno uvezenoj količini slame maka, najkasnije 15 dana od završetka svakog tromesečja, u skladu sa odredbom člana 88. ovog zakona;

22) ako lice odgovorno za proizvodnju odnosno promet psihoaktivnih kontrolisanih supstanci nema potvrdu o stečenim znanjima iz oblasti psihoaktivnih kontrolisanih supstanci (član 91. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i zastupnik pravnog lica, odnosno odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara.

Član 112

Ako radnje iz člana 111. stav 1. tač. 19) i 20) ovog zakona učini preduzetnik, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara.

Ako radnje iz člana 111. stav 1. tač. 5) - 7), 9) - 11), 17) i 19) ovog zakona učini zdravstveni radnik preduzetnik, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara.

Uz kaznu iz st. 1. i 2. ovog člana preduzetniku, odnosno zdravstvenom radniku preduzetniku može se izreći i zaštitna mera zabrane vršenja zdravstvene delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 113

Novčanom kaznom od 40.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) ako vrši dostavu psihoaktivne kontrolisane supstance, biljaka iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance (član 5. stav 1), kao i gljiva iz porodice Psilocybe, kao i drugih gljiva iz kojih se mogu dobiti psihoaktivne kontrolisane supstance u suprotnosti sa odredbom člana 5. stav 2. ovog zakona;

2) ako odlaže, odnosno ostavlja psihoaktivne kontrolisane supstance i medicinska sredstva koja su iskorišćena za njihovu primenu u suprotnosti sa odredbom člana 6. stav 2. ovog zakona;

3) ako oglašava psihoaktivnu kontrolisanu supstancu u suprotnosti sa odredbom člana 7. ovog zakona.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 114

Pravno lice koje obavlja poslove proizvodnje, prometa, odnosno poslove identifikacije i ispitivanja psihoaktivnih kontrolisanih supstanci nastavlja s radom u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, a do dobijanja dozvole za proizvodnju, promet, odnosno obavljanje poslova ovlašćene laboratorije u skladu s ovim zakonom.

Inspekcija Ministarstva dužna je da u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi ispunjenost uslova za proizvodnju, odnosno za promet, odnosno za obavljanje poslova ovlašćene laboratorije.

Pravnom licu koje ne dobije dozvolu za proizvodnju, odnosno za promet, odnosno za obavljanje delatnosti ovlašćene laboratorije u roku iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo neće izdati dozvolu za uvoz, odnosno izvoz psihoaktivnih kontrolisanih supstanci sve dok ne dobije dozvolu za proizvodnju, odnosno promet u skladu s ovim zakonom.

Član 115

Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primenjuju se propisi koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 116

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o proizvodnji i prometu opojnih droga ("Službeni list SRJ", broj 46/96 i "Službeni glasnik RS", br. 37/02 i 108/05) i Zakon o određivanju organa za vršenje određenih poslova u oblasti proizvodnje i prometa opojnih droga ("Službeni glasnik SRS", broj 8/80).

Član 117

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".