Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA

("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se: pojam, vrste, registracija, identitet, članstvo, poslovi, imovina i odgovornost za obaveze privrednih komora, odnos privrednih komora sa drugim organima i organizacijama, organi, posebna tela za rešavanje sporova, opšti akti i finansiranje privrednih komora, finansijski izveštaji, poslovne knjige i revizija privrednih komora, granska udruženja, opšta udruženja preduzetnika, kao i javnost rada.

Član 2

Privredne komore su interesne, poslovno-stručne i neprofitne organizacije privrednih subjekata koje povezuje zajednički poslovni interes, u cilju usklađivanja i zastupanja interesa članova i podsticanja privrednih aktivnosti.

II VRSTE PRIVREDNIH KOMORA

Član 3

U Republici Srbiji postoje Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina, kao posebne organizacije jedinstvenog komorskog sistema Republike Srbije, sa svojstvom pravnog lica.

U Republici Srbiji mogu postojati i ugovorne privredne komore, u skladu sa ovim zakonom.

Član 4

Privredna komora Srbije je samostalna i nezavisna u svom radu.

Privredna komora Srbije obavlja poslove utvrđene ovim zakonom i Statutom, na teritoriji Republike Srbije.

Privredna komora Srbije obrazuje, kao svoje organizacione delove, regionalne privredne komore.

Regionalne privredne komore obrazuju se za područje upravnih okruga, koji su obrazovani posebnim propisom.

Regionalne privredne komore mogu biti obrazovane za područje jednog ili više upravnih okruga.

Privredna komora Srbije može, vodeći računa o ukupnom razvoju, zajedničkim i međusobno usklađenim ciljevima i jedinstvenim interesima privrede, obrazovati regionalne privredne komore i za područje više opština, čije teritorije pripadaju različitim upravnim okruzima.

Privredna komora Srbije obrazuje privrednu komoru za područje glavnog grada.

Član 5

U autonomnim pokrajinama, u skladu sa Ustavom i ovim zakonom, postoje privredne komore autonomnih pokrajina, kao posebne organizacije jedinstvenog komorskog sistema Republike Srbije.

Odredbe ovog zakona kojima se uređuje registracija, organi i nadležnost organa, Sud časti, finansijski izveštaji, poslovne knjige i revizija, granska udruženja, javnost rada i parlament preduzetnika Privredne komore Srbije, shodno se primenjuju na privredne komore autonomnih pokrajina.

Međusobne odnose Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina, koji nisu uređeni ovim zakonom, privredne komore će urediti posebnim aktom, na način kojim se obezbeđuje jedinstvo komorskog sistema, a čija sadržina je u skladu sa ovim zakonom.

Član 6

Ugovornu privrednu komoru za ostvarivanje zajedničkog poslovnog interesa na određenoj teritoriji ili u određenoj privrednoj grani može osnovati najmanje 100 privrednih subjekata.

Ugovorna privredna komora prestaje sa radom ako se broj članova smanji ispod broja propisanog stavom 1. ovog člana, u neprekidnom trajanju od tri meseca.

Prestanak rada ugovorne privredne komore uređuje se propisima kojima se uređuje postupak registracije privrednih komora.

III REGISTRACIJA

Član 7

Privredne komore upisuju se u Registar privrednih komora, u skladu sa posebnim zakonom, kojim se uređuje postupak registracije.

Ugovorne privredne komore stiču svojstvo pravnog lica danom upisa u Registar privrednih komora.

Član 8

Strana privredna komora može da osnuje predstavništvo na teritoriji Republike Srbije u cilju unapređivanja poslovnih veza i privredne razmene između privrednih subjekata iz države u kojoj je strana privredna komora osnovana i privrednih subjekata koji su članovi Privredne komore Srbije.

Predstavništvo strane privredne komore nema svojstvo pravnog lica.

Predstavništvo strane privredne komore može da obavlja poslove na teritoriji Republike Srbije nakon upisa u Registar predstavništava stranih privrednih komora.

Poslove upisa u Registar predstavništava stranih privrednih komora vrši Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), kao poverene poslove.

Agencija vodi Registar iz stava 3. ovog člana preko Registratora privrednih komora.

Visinu naknade za upis predstavništava strane privredne komore u Registar iz stava 3. ovog člana i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra iz stava 3. ovog člana, određuje upravni odbor Agencije, uz saglasnost Vlade.

Ministar nadležan za poslove privrede propisuje sadržinu i način vođenja Registra iz stava 3. ovog člana.

IV IDENTITET

Član 9

Privredne komore sa svojstvom pravnog lica, u skladu sa osnivačkim aktom, odnosno statutom, imaju naziv pod kojim obavljaju poslove i istupaju u pravnom saobraćaju, uz dodatak sedišta. Naziv privrednih komora mora biti na srpskom jeziku i pismu koje je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Privredne komore sa svojstvom pravnog lica u poslovanju mogu koristiti jedan ili više skraćenih naziva, ako su ti nazivi navedeni u osnivačkom aktu, odnosno statutu privredne komore, pod istim uslovima i na način pod kojim se koristi pun naziv.

Regionalne privredne komore u svom nazivu sadrže "Privredna komora Srbije", uz dodatak "Regionalna privredna komora" i oznaku naziva upravnog okruga.

Privredna komora glavnog grada u svom nazivu sadrži "Privredna komora Srbije", uz dodatak "Privredna komora Beograda".

Privredne komore sa svojstvom pravnog lica imaju svoj pečat, znak i druge simbole vizuelnog identiteta, u skladu sa osnivačkim aktom, odnosno statutom privredne komore.

V ČLANOVI PRIVREDNIH KOMORA

Član 10

Članovi Privredne komore Srbije, u skladu sa ovim zakonom, su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Republike Srbije.

Pravna lica iz stava 1. ovog člana postaju članovi Privredne komore Srbije upisom u Registar privrednih subjekata, u skladu sa posebnim zakonom, kojim se uređuje postupak registracije.

Fizička lica iz stava 1. ovog člana su članovi Privredne komore Srbije preko opštih udruženja preduzetnika. Opšta udruženja preduzetnika su kolektivni članovi Privredne komore Srbije.

Zadruge su kolektivni članovi Privredne komore Srbije preko zadružnih saveza. Kolektivni članovi Privredne komore Srbije mogu biti udruženja i društva, organizacije koje obavljaju delatnost u oblastima zdravstvene, socijalne, boračke, odnosno invalidske zaštite, društvene brige o deci i drugim oblastima, kao što je socijalna sigurnost, obrazovanje, nauka, kultura, fizička kultura, kao i organizacije koje svojom delatnošću unapređuju rad i poslovanje privrednih subjekata ili su u oblastima koje su utvrđene zakonom.

Kolektivni članovi Privredne komore Srbije mogu biti i ugovorne privredne komore.

Članovi Privredne komore Srbije, koji imaju sedište, odnosno koji obavljaju delatnost na teritoriji autonomnih pokrajina, u skladu sa ovim zakonom, istovremeno su i članovi privrednih komora autonomnih pokrajina.

Članovi Privredne komore Srbije imaju jednaka prava i obaveze.

Članovi Privredne komore Srbije ostvaruju svoje interese preko granskih udruženja, opštih udruženja preduzetnika, kao i preko izabranih predstavnika u organima.

Član 11

Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina vode evidenciju svojih članova.

Privredna komora Srbije svojim aktom bliže uređuje jedinstvenu sadržinu i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana.

Evidencije članova Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina su javni akti na osnovu kojih se izdaju odgovarajuća uverenja i potvrde koja imaju svojstvo javnih isprava.

VI POSLOVI

1. Osnovni poslovi Privredne komore Srbije

Član 12

Privredna komora Srbije obavlja sledeće poslove:

1) usaglašava, formuliše, zastupa i štiti interes svojih članova pred nadležnim državnim organima i institucijama u uređenju privrednog sistema i definisanju mera ekonomske politike;

2) pokreće inicijative za donošenje zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i mera ekonomske politike;

3) formuliše i obrazlaže stavove privrede na nacrte zakona i drugih propisa od značaja za privredu, u skladu sa članom 19. ovog zakona;

4) vrši određena javna ovlašćenja koja su joj poverena potvrđenim međunarodnim ugovorima i posebnim zakonima;

5) izdaje potvrde o bonitetu svojih članova;

6) pruža podršku privredi u ispunjavanju obaveza koje proizlaze iz procesa pristupanja Evropskoj uniji i harmonizovanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije;

7) uspostavlja i unapređuje ekonomsku saradnju privrede sa inostranstvom, vrši promociju privrednih potencijala i privlačenje stranih investicija;

8) sprovodi aktivnosti na unapređenju konkurentnosti privrede u celini;

9) podstiče istraživanje, inovacije i razvoj ekonomije bazirane na znanju, inovativnosti i savremenim naučno-tehnološkim dostignućima;

10) pruža podršku razvoju tehnološke infrastrukture privrede i informacionog društva;

11) podržava razvoj ekološke svesti u privredi i usaglašavanje privrednih i društvenih interesa u oblasti ekologije;

12) unapređuje razvoj preduzetništva;

13) priprema programe poslovne edukacije u skladu sa potrebama privrede i organizuje formalne i neformalne oblike poslovne edukacije;

14) utvrđuje pravila dobrog poslovnog ponašanja svojih članova, odnosno donosi uzanse;

15) rešava sporove pred Arbitražom Privredne komore Srbije, odnosno vodi postupke pred Sudom časti Privredne komore Srbije;

16) pruža usluge posredovanja u rešavanju sporova u privredi;

17) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Potvrde, uverenja i druge isprave koje Privredna komora Srbije izdaje u vršenju javnih ovlašćenja imaju svojstvo javnih isprava.

Privredna komora Srbije organizuje vršenje javnih ovlašćenja iz st. 1. i 2. ovog člana, na način koji je u najboljem interesu njenih članova.

Član 13

Privredna komora Srbije može, u skladu sa Statutom, osnivati svoja predstavništva u inostranstvu, ako je to u interesu njenih članova.

Privredna komora Srbije može, u saradnji sa Vladom, osnivati centre spoljne trgovine, radi zastupanja ekonomskih interesa i promocije privrede u inostranstvu.

Privredna komora Srbije i Vlada posebnim aktom uređuju status, poslove i način osnivanja centara spoljne trgovine u inostranstvu.

2. Osnovni poslovi regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada

Član 14

Regionalne privredne komore i privredna komora glavnog grada, obavljaju sledeće poslove:

1) proučavaju pitanja koja se odnose na privredne grane zastupljene u regionalnoj privrednoj komori, odnosno privrednoj komori glavnog grada, prate pojave bitne za privredni život upravnog okruga, odnosno glavnog grada i vrše ocenu njihovog dejstva na privredu upravnog okruga, odnosno glavnog grada i Republike Srbije;

2) podstiču razvoj privrede, preduzetništva i preduzetničke inicijative na području upravnog okruga, glavnog grada i Republike Srbije, preko parlamenta privrednika regionalne privredne komore, odnosno privredne komore glavnog grada, kao i učešćem u radu organa i tela Privredne komore Srbije;

3) učestvuju u organizaciji javnih rasprava na području regionalne privredne komore, odnosno privredne komore glavnog grada o predlozima zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i o predlogu mera ekonomske politike;

4) učestvuju u usaglašavanju i formulisanju stavova na nivou Privredne komore Srbije o predlozima zakona i drugih propisa od značaja za privredu, kao i u definisanju mera ekonomske politike, radi pokretanja inicijativa pred nadležnim državnim organima;

5) daju mišljenja na predloge odluka organa lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, kojim se uvode dodatna finansijska opterećenja za privredu;

6) prate realizaciju pokrenutih inicijativa od značaja za privredu i izveštavaju privrednike o rezultatima;

7) usklađuju međusobne interese privrednika upravnog okruga, odnosno glavnog grada;

8) podstiču poslovnu saradnju i poslovno povezivanje privrednika upravnog okruga, odnosno glavnog grada;

9) po pozivu, učestvuju u radu organa lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, nadležnih za poslove privrede;

10) sarađuju sa organima lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, na definisanju i realizovanju razvojnih projekata okruga i opština u sastavu upravnog okruga, odnosno glavnog grada;

11) pružaju podršku organima lokalne samouprave, odnosno glavnog grada, u privlačenju investitora;

12) učestvuju u organizaciji lokalnih, regionalnih i prekograničnih privrednih skupova i manifestacija;

13) pripremaju projektne aplikacije i realizuju projekte po pozivima Evropske unije, međunarodnih organizacija, fondova i drugih stranih i domaćih institucija i organizacija, samostalno ili uz podršku Privredne komore Srbije;

14) obavljaju poslove javnih ovlašćenja i izdaju potvrde, uverenja i druge isprave;

15) vrše periodičnu analizu potreba privrede za uslugama i pokreću inicijative za unapređenje postojećih i razvoj novih usluga, u skladu sa zahtevima i potrebama privrednika;

16) pružaju privrednicima usluge i stručnu pomoć, radi poboljšanja i unapređivanja poslovanja;

17) obezbeđuju privrednicima pravovremene i kvalitetne poslovne informacije;

18) organizuju edukaciju (predavanja, seminare, specijalizovane kurseve) radi unapređenja znanja i veština privrednika;

19) staraju se o negovanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala i poštovanju pravila dobrog poslovnog ponašanja;

20) staraju se o unapređenju rada postojećih i osnivanju novih opštih udruženja preduzetnika;

21) vrše i druge poslove od interesa za privrednike na području regionalne privredne komore, odnosno privredne komore glavnog grada;

22) obavljaju i druge poslove koji su im preneti od strane Privredne komore Srbije.

3. Osnovni poslovi privrednih komora autonomnih pokrajina

Član 15

Privredne komore autonomnih pokrajina obavljaju sledeće poslove:

1) učestvuju u organizovanju javnih rasprava na području autonomnih pokrajina i Privrednoj komori Srbije dostavljaju stavove i mišljenja privrednika na predloge zakona i drugih propisa od značaja za privredu;

2) sarađuju sa organima autonomnih pokrajina na definisanju i realizovanju razvojnih projekata autonomnih pokrajina;

3) pokreću inicijative pred organima autonomnih pokrajina za uređenje pitanja u oblastima prostornog planiranja i razvoja, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova, turizma, ugostiteljstva, banja i lečilišta, zaštite životne sredine, industrije i zanatstva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja i uređivanja puteva;

4) organizuju sajmove i druge privredne manifestacije od pokrajinskog značaja;

5) predstavljaju privredu autonomne pokrajine u oblasti međuregionalne saradnje;

6) vode postupke pred Sudom časti;

7) obavljaju poslove koji su im preneti od strane Privredne komore Srbije;

8) obavljaju i druge poslove utvrđene statutom, u skladu sa zakonom.

4. Poslovi ostalih privrednih komora

Član 16

Poslovi ugovornih privrednih komora utvrđuju se njihovim osnivačkim aktom, u skladu sa ovim zakonom.

VII IMOVINA

Član 17

Privredne komore sa svojstvom pravnog lica imaju svoju imovinu.

Imovinu privrednih komora čini pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, udeli i akcije u privrednim društvima, pravo industrijske svojine, potraživanja i druga imovinska prava.

Privredne komore slobodno upravljaju, koriste i raspolažu svojom imovinom, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom, odnosno statutom.

VIII ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

Član 18

Privredne komore sa svojstvom pravnog lica za svoje obaveze odgovaraju celokupnom svojom imovinom.

Privredne komore ne odgovaraju za obaveze svojih članova, a članovi privredne komore ne odgovaraju za njene obaveze.

IX ODNOS PRIVREDNE KOMORE SRBIJE SA DRUGIM ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA

Član 19

Privredna komora Srbije sarađuje sa Narodnom skupštinom, Vladom, nadležnim organima državne uprave i institucijama i njihovim radnim grupama, u vezi sa pitanjima od interesa za privredu, i to:

1) Privredna komora Srbije, zastupajući interese svojih članova, učestvuje u pripremi nacrta zakona i drugih propisa od značaja za privredu, što obuhvata i dostavljanje obrazloženog stava privrede nadležnom ministarstvu;

2) Privredna komora Srbije priprema i dostavlja nadležnom ministarstvu analizu primene pojedinačnih propisa od značaja za privredu, sa predlozima za poboljšanje kvaliteta primene tih propisa;

3) Privredna komora Srbije kvartalno dostavlja Vladi posebnu analizu primene propisa od značaja za privredu, sa predlozima za poboljšanje kvaliteta primene tih propisa.

Privredna komora Srbije, može po pozivu, da ovlasti svoje predstavnike da učestvuju u radu radnih grupa organa državne uprave i institucija iz stava 1. ovog člana.

Privredna komora Srbije, u cilju uspostavljanja socijalnog dijaloga, sarađuje sa organizacijama poslodavaca i sindikatima zaposlenih, po pitanjima radnopravnog položaja zaposlenih i drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

Privredna komora Srbije sarađuje sa naučnoistraživačkim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu, radi obezbeđivanja savremenog i kontinuiranog poslovnog obrazovanja svojih članova.

Privredna komora Srbije sarađuje sa drugim privrednim komorama osnovanim u skladu sa ovim zakonom, kao i sa odgovarajućim udruženjima, institucijama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Državni organi, organizacije i agencije nadležni za poslove registracije privrednih subjekata, carine, statistike, tržišta rada i drugo, dostavljaju bez naknade Privrednoj komori Srbije podatke od značaja za privredni sistem.

X ORGANI

Član 20

Privrednom komorom Srbije i privrednim komorama autonomnih pokrajina upravljaju članovi preko svojih predstavnika u njihovim organima, koji se biraju na način utvrđen statutom, tako da se obezbedi ravnomerna zastupljenost interesa privrede.

Organi Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsednik.

Privredna komora Srbije ima i potpredsednike i generalnog sekretara.

Organi regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada su parlament privrednika i direktor, čiji se izbor i nadležnosti utvrđuju odlukom o obrazovanju, u skladu sa Statutom Privredne komore Srbije.

Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina, međusobnim učešćem u upravljanju, odnosno međusobnim srazmernim učešćem u članstvu organa, obezbeđuju funkcionalno jedinstvo komorskog sistema Republike Srbije.

Pitanje iz stava 5. ovoga člana bliže se uređuje aktom iz člana 5. stav 3. ovog zakona, a srazmerno učešće podrazumeva da procenat učešća u organima Privredne komore Srbije koje biraju privredne komore autonomnih pokrajina i parlamenti privrednika regionalnih privrednih komora sa teritorije autonomnih pokrajina, bude jednak procentu učešća u organima privrednih komora autonomnih pokrajina koje bira Privredna komora Srbije.

Članovi organa privrednih komora autonomnih pokrajina koje imenuje Privredna komora Srbije u smislu stava 6. ovog člana, moraju biti upisani u evidenciju iz člana 11. stav 1. ovog zakona.

Član 21

Izabrani predstavnici u organima Privredne komore Srbije mogu zasnovati radni odnos u Privrednoj komori Srbije na određeno vreme, za period trajanja funkcije koju obavljaju, u skladu sa zakonom i Statutom.

1. Organi Privredne komore Srbije

a) Skupština

Član 22

Skupština je najviši organ Privredne komore Srbije.

Skupština donosi Statut i druga opšta akta utvrđena Statutom, program rada i finansijski plan; usvaja izveštaj o radu i finansijske izveštaje; donosi odluke o raspolaganju nepokretnostima i imovinom velike vrednosti, u skladu sa Statutom; bira i razrešava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora, predsednika i potpredsednike; utvrđuje stavove u oblasti ekonomskog razvoja i privrednog sistema; odlučuje o drugim značajnim privrednim pitanjima i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

Skupštinu sačinjavaju predstavnici članova Privredne komore Srbije koji se biraju na način utvrđen Statutom.

Članovi Skupštine biraju se po teritorijalnom i granskom principu, u skladu sa Statutom.

Po teritorijalnom principu, članove Skupštine Privredne komore Srbije biraju parlamenti privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno parlament privrednika privredne komore glavnog grada.

b) Upravni odbor

Član 23

Upravni odbor je organ upravljanja Privrednom komorom Srbije.

Upravni odbor: priprema predloge akata za Skupštinu; izvršava odluke i zaključke Skupštine; donosi opšta i druga akta utvrđena Statutom; donosi odluke o izboru direktora regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada, uz konsultaciju sa parlamentima privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada; obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

v) Nadzorni odbor

Član 24

Nadzorni odbor: vrši kontrolu zakonitosti rada Privredne komore Srbije; kontroliše sprovođenje Statuta i opštih akata; kontroliše finansijsko i materijalno poslovanje i ostvaruje uvid u izvršavanje obaveza članova Privredne komore Srbije.

g) Predsednik

Član 25

Predsednik predstavlja i zastupa Privrednu komoru Srbije, rukovodi i usklađuje rad i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

Predsednik je po funkciji predsednik Upravnog odbora.

Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini.

d) Potpredsednik

Član 26

Privredna komora Srbije može imati jednog ili više potpredsednika, koje na predlog predsednika bira Skupština.

Potpredsednik je po funkciji član Upravnog odbora.

Potpredsednik za svoj rad odgovara Skupštini i predsedniku.

đ) Generalni sekretar

Član 27

Privredna komora Srbije ima generalnog sekretara, koga na predlog predsednika imenuje Upravni odbor.

Generalni sekretar zastupa Privrednu komoru Srbije; stara se o pripremama sednica organa i tela Privredne komore Srbije i o izvršavanju odluka i drugih akata organa i tela; pomaže predsedniku u obavljanju njegovih poslova; obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Generalni sekretar za svoj rad odgovara Upravnom odboru i predsedniku.

2. Organi regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada

Član 28

Organi regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada su parlament privrednika i direktor.

Parlament privrednika iz stava 1. ovog člana bira članove Skupštine Privredne komore Srbije, razmatra uticaj propisa i mera ekonomske politike na poslovanje privrednih subjekata sa područja regionalnih privrednih komora, odnosno glavnog grada i svoje stavove dostavlja Skupštini Privredne komore Srbije radi usaglašavanja, formulisanja, zastupanja i zaštite njihovih interesa pred nadležnim državnim organima i institucijama.

Nadležnost i način izbora parlamenta privrednika bliže se uređuju Statutom Privredne komore Srbije.

3. Organi ugovornih privrednih komora

Član 29

Ugovorne privredne komore imaju organe utvrđene osnivačkim aktom, odnosno statutom.

XI POSEBNA TELA ZA REŠAVANJE SPOROVA

1. Sud časti

Član 30

Pri Privrednoj komori Srbije i privrednim komorama autonomnih pokrajina obrazuje se Sud časti.

Odeljenja Suda časti Privredne komore Srbije mogu se obrazovati pri regionalnim privrednim komorama, odnosno privrednoj komori glavnog grada.

Sud časti može se obrazovati pri ugovornim privrednim komorama.

Sud časti odlučuje u slučajevima povrede dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.

Sud časti je nezavisan i samostalan u svom radu.

Odluke Suda časti su konačne i izvršne.

Organizacija, sastav, postupak, način rada Suda časti i mere koje izriče uređuju se opštim aktom koje donosi Skupština Privredne komore Srbije.

2. Arbitraža

Član 31

Pri Privrednoj komori Srbije obrazuje se Arbitraža Privredne komore Srbije.

Arbitraža Privredne komore Srbije odlučuje, miri i posreduje kada je njena nadležnost ugovorena u privrednim sporovima između domaćih i/ili stranih privrednih subjekata.

Arbitraža Privredne komore Srbije je nezavisna i samostalna u svom radu.

Odluka Arbitraže Privredne komore Srbije je konačna i izvršna.

Organizacija, sastav, postupak i način rada Arbitraže Privredne komore Srbije uređuju se opštim aktom koji donosi Skupština Privredne komore Srbije.

XII OPŠTI AKTI

Član 32

Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina imaju statut, a regionalne privredne komore i privredna komora glavnog grada imaju odluku o obrazovanju.

Statutom privrednih komora bliže se uređuju prava, obaveze i odgovornost članova; zadaci; oblici rada i organizovanja; delokrug i ovlašćenja organa i tela; sastav, broj članova, način izbora i trajanje mandata članova organa; način upravljanja i odlučivanja; sadržaj i način ostvarivanja saradnje sa nadležnim državnim organima i drugim organizacijama; sadržaj i način saradnje sa privrednim komorama i sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu; javnost rada i obaveštavanje članova; način obezbeđenja sredstava za rad; položaj i zadaci stručne službe; postupak donošenja i objavljivanja statuta i drugih opštih akata, kao i druga pitanja značajna za rad privredne komore.

Statut Privredne komore Srbije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije", kao i u glasilu ili na internet stranici Privredne komore Srbije.

Statuti ugovornih privrednih komora objavljuju se u njihovom glasilu ili na internet stranici privredne komore.

Opšti akti ugovornih privrednih komora moraju biti u skladu sa statutom.

XIII FINANSIRANJE

Član 33

Sredstva za rad Privredne komore Srbije obezbeđuju se od članarine, naknada za usluge i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Visinu jedinstvene članarine, osnovicu i stopu za obračun, način i rokove plaćanja članarine, utvrđuje odlukom Skupština Privredne komore Srbije, uz konsultacije sa privrednim komorama autonomnih pokrajina, vodeći računa o ekonomskoj snazi članova i ravnomernosti regionalnog razvoja, uz primenu principa solidarnosti među članovima i poštovanje načela racionalnosti i ekonomičnosti u poslovanju Privredne komore Srbije.

Pravna lica koja postaju članovi Privredne komore Srbije u smislu člana 10. stav 2. ovog zakona, ne plaćaju članarinu godinu dana od dana osnivanja.

Jedinstvena članarina se uplaćuje na račun Privredne komore Srbije.

Sredstva za rad privrednih komora autonomnih pokrajina obezbeđuju se iz jedinstvene članarine i iz drugih izvora. Način i kriterijumi raspodele članarine uređuju se aktom iz člana 5. stav 3. ovog zakona, tako da visina prihoda privrednih komora autonomnih pokrajina, po osnovu članarine, ne bude niža od jedne trećine ukupne članarine prikupljene od njihovih članova koji imaju sedište na teritoriji autonomnih pokrajina.

Aktom iz stava 5. ovog člana uređuje se visina prihoda privrednih komora autonomnih pokrajina po osnovu članarina prikupljenih od njihovih članova koji obavljaju delatnost na teritoriji autonomnih pokrajina.

Sredstva za rad regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada obezbeđuju se iz jedinstvene članarine, naknada za usluge, od zakupa, projekata i iz drugih izvora.

Kontrola naplate i trošenja članarine vrši se na način utvrđen opštim aktom Privredne komore Srbije.

Privredna komora Srbije eventualni višak prihoda nad rashodima na godišnjem nivou, koristi isključivo za ostvarivanje poslova utvrđenih ovim zakonom i Statutom.

XIV FINANSIJSKI IZVEŠTAJI, POSLOVNE KNJIGE I REVIZIJA

Član 34

Privredna komora Srbije vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže reviziji finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Finansijski izveštaji i izveštaji o radu Privredne komore Srbije i njenih organa podnose se Skupštini na način utvrđen Statutom.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana shodno se primenjuju i na ugovorne privredne komore.

XV GRANSKA UDRUŽENJA

Član 35

Radi zajedničkog unapređivanja rada i poslovanja, usklađivanja posebnih i zajedničkih interesa, predlaganja mera za unapređenje privrednog ambijenta i poboljšanje uslova poslovanja, članovi Privredne komore Srbije se, prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju, organizuju u granska udruženja, u skladu sa Statutom.

XVI OPŠTA UDRUŽENJA PREDUZETNIKA

Član 36

Radi ostvarivanja i zaštite svojih interesa i unapređenja ekonomskog položaja preduzetnika, kao i radi razmatranja i rešavanja pitanja od zajedničkog interesa, preduzetnici se organizuju u opšta udruženja preduzetnika.

Članovi opštih preduzetnika su preduzetnici, kao poslovno sposobna fizička lica koja obavljaju delatnost u cilju ostvarivanja prihoda, registrovana u skladu sa zakonom.

Opšta udruženja preduzetnika osnivaju se za područja regionalnih privrednih komora i privredne komore glavnog grada ili za područje jedne ili više opština, i to za jednu ili više privrednih delatnosti, u skladu sa aktom o osnivanju.

Član 37

Akt o osnivanju opšteg udruženja preduzetnika donosi se na osnivačkoj skupštini i sadrži:

1) naziv i sedište opšteg udruženja;

2) područje za koje se osniva opšte udruženje;

3) privrednu delatnost za koje se osniva opšte udruženje;

4) organe opšteg udruženja.

Član 38

Skupština opšteg udruženja donosi statut.

Statutom opšteg udruženja uređuju se zadaci udruženja, organi i tela udruženja i njihov delokrug i sastav, način izbora i vreme trajanja mandata članova organa i tela udruženja, prava i dužnosti članova udruženja, način finansiranja udruženja, kao i druga pitanja od značaja za rad udruženja.

Član 39

Opšte udruženje ima svojstvo pravnog lica.

Opšte udruženje upisuje se u registar opštih udruženja koji vodi Privredna komora Srbije.

Privredna komora Srbije utvrđuje način vođenja registra opštih udruženja.

Član 40

Radi usaglašavanja zajedničkih interesa i predlaganja mera za poboljšanje uslova poslovanja i ekonomskog položaja preduzetnika, u Privrednoj komori Srbije može se obrazovati parlament preduzetnika, u skladu sa Statutom.

Skupština Privredne komore Srbije, određuje broj i sastav, kao i način izbora članova parlamenta preduzetnika, u skladu sa Statutom.

XVII JAVNOST RADA

Član 41

Rad Privredne komore Srbije je javan.

Javnost rada Privredne komore Srbije ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom i Statutom.

Javnost rada Privredne komore Srbije obezbeđuje se na sledeći način:

1) održavanjem javnih sednica organa i tela;

2) redovnim informisanjem članova i javnosti o radu;

3) objavljivanjem odluka organa komore;

4) saradnjom sa sredstvima javnog informisanja;

5) izdavanjem brošura, časopisa i drugih publikacija;

6) na druge načine bliže definisane opštim aktima.

XVIII NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA

Član 42

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina uskladiće svoje statute sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a organizaciju, druga opšta akta i organe uskladiće sa odredbama ovog zakona u roku od dvanaest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ako Skupština Privredne komore Srbije ili skupštine privrednih komora autonomnih pokrajina na dve uzastopne zakazane sednice ne donesu statute privrednih komora u skladu sa ovim zakonom, privremene statutarne odluke doneće upravni odbori ovih privrednih komora.

Član 44

Akt iz člana 8. stav 7. ovog zakona, ministar nadležan za poslove privrede će doneti u roku od 3 meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 45

Članovi Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, predsednici, potpredsednici i generalni sekretari Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina, ostaju članovi ovih organa, odnosno na funkcijama, do izbora novih.

Član 46

Regionalne privredne komore i Privredna komora Beograda, organizovane u skladu sa Zakonom o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01, 36/09 i 99/11 - dr. zakon), mogu se pripojiti Privrednoj komori Srbije ukoliko:

1) ispune kriterijume utvrđene odlukom koju, u roku od trideset dana od dana stupanja na snagu Statuta Privredne komore Srbije, donosi Upravni odbor Privredne komore Srbije;

2) donesu odluku o pripajanju Privrednoj komori Srbije, u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona;

3) Upravni odbor Privredne komore Srbije donese odluku o prihvatanju pripajanja, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o pripajanju iz tačke 2) ovog člana;

4) zaključe ugovor o pripajanju Privrednoj komori Srbije, u roku od 30 dana od dana donošenja odluke iz tačke 3) ovog člana.

Privredna komora Srbije obrazuje jednu ili više regionalnih privrednih komora, odnosno privrednu komoru glavnog grada, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora o pripajanju. Prava, obaveze, imovinu i sredstva, kao i dokumentaciju i poslove regionalnih privrednih komora, odnosno Privredne komore Beograda, ukoliko se pripoje Privrednoj komori Srbije, preuzima Privredna komora Srbije.

Pravo svojine na nepokretnoj imovini regionalnih privrednih komora i Privredne komore Beograda koje se, u skladu sa odredbama ovog člana pripoje Privrednoj komori Srbije, danom pripajanja prelaze u imovinu Privredne komore Srbije.

Pravo korišćenja na nepokretnoj imovini regionalnih privrednih komora i Privredne komore Beograda na imovini u javnoj svojini, koje se, u skladu sa odredbama ovog člana pripoje Privrednoj komori Srbije, danom pripajanja prelaze u pravo korišćenja Privredne komore Srbije.

Privredna komora Srbije ne može raspolagati imovinom iz stava 3. ovog člana bez prethodno pribavljenog mišljenja parlamenata privrednika regionalnih privrednih komora, odnosno privredne komore glavnog grada.

Zaposleni u regionalnim privrednim komorama i Privrednoj komori Beograda, koje se u skladu sa odredbama ovog člana pripoje Privrednoj komori Srbije, postaju zaposleni Privredne komore Srbije registracijom pripajanja i raspoređuju se na rad u regionalne privredne komore u sedištima regionalnih privrednih komora pre pripajanja, odnosno u privrednoj komori glavnog grada.

Regionalne privredne komore, odnosno Privredna komora Beograda, ukoliko se ne pripoje Privrednoj komori Srbije, dužne su da usklade svoju organizaciju, organe i opšte akte kao ugovorne privredne komore iz člana 6. ovog zakona, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Regionalne privredne komore i Privredna komora Beograda prestaju da postoje ukoliko ne izvrše usklađivanje u propisanom roku. Ukoliko regionalne privredne komore i Privredna komora Beograda prestanu da postoje, jer nisu izvršile usklađivanje u propisanom roku, odnosno ukoliko prestanu da postoje iz drugih razloga, likvidacioni ostatak se prenosi Privrednoj komori Srbije.

Član 47

Privredne komore prema delatnostima, organizovane u skladu sa Zakonom o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01, 36/09 i 99/11 - dr. zakon), dužne su da usklade svoju organizaciju, organe i opšte akte kao ugovorne privredne komore iz člana 6. ovog zakona, u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ukoliko privredne komore prema delatnostima ne izvrše usklađivanje u propisanom roku, prestaju da postoje.

Član 48

Do usklađivanja sa ovim zakonom organizacije, akata i organa, postojeće privredne komore organizovane u skladu sa Zakonom o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01, 36/09 i 99/11 - dr. zakon) i njihovi organi nastavljaju da rade na način i pod uslovima pod kojima su osnovani.

Član 49

Opšta udruženja preduzetnika organizovana u skladu sa Zakonom o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01, 36/09 i 99/11 - dr. zakon), nastavljaju da rade u skladu sa ovim zakonom.

Privredna komora Srbije doneće akt o načinu vođenja registra opštih udruženja preduzetnika iz člana 39. stav 3. ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Opšta udruženja preduzetnika obavezna su da podnesu prijavu za upis u registar iz člana 39. stav 2. ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Za prijavu za upis u registar, iz stava 3. ovog člana, ne plaća se naknada.

Ukoliko opšta udruženja preduzetnika ne podnesu prijavu na način i u roku u skladu sa stavom 3. ovog člana, prestaju da postoje, tako što se sprovodi postupak likvidacije.

Član 50

Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina na dan stupanja na snagu ovog zakona stiču, u skladu sa ovim zakonom, pravo svojine na nepokretnostima (zgradama i drugim objektima, građevinskom i drugom zemljištu) u javnoj svojini, na kojima na dan stupanja na snagu ovog zakona, pravo korišćenja ili drugo imovinsko pravo imaju Privredna komora Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina, a koje je upisano u registru nepokretnosti.

Pravo svojine iz stava 1. ovog člana upisuje se u registar nepokretnosti na osnovu zahteva Privredne komore Srbije, odnosno privrednih komora autonomnih pokrajina, uz koji se dostavlja dokaz o tome da je na dan stupanja na snagu ovog zakona u korist Privredne komore Srbije i privredne komore autonomnih pokrajina bilo upisano pravo korišćenja, odnosno drugo imovinsko pravo.

Upis prava svojine iz stava 1. ovog člana izvršiće se na osnovu ovog zakona.

Privredna komora Srbije će nepokretnosti iz stava 1. ovog člana isključivo koristiti u funkciji obavljanja svoje delatnosti.

U slučaju prestanka rada Privredne komore Srbije nepokretnosti se vraćaju u javnu svojinu, odnosno postaju nepokretnosti u javnoj svojini Republike Srbije.

Član 51

Danom stupanja na snagu ovog zakona Sud časti Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda i sudovi časti regionalnih privrednih komora nastavljaju sa radom u skladu sa statutom komora i ovim zakonom, a sudovi časti regionalnih privrednih komora i Privredne komore Beograda, koje se, u skladu sa ovim zakonom pripoje Privrednoj komori Srbije, prestaju da postoje tim danom, uz ustupanje predmeta Sudu časti Privredne komore Srbije.

Stalni izbrani sud Privredne komore Srbije u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prestaje da postoji, uz ustupanje predmeta Arbitraži Privredne komore Srbije.

Spoljnotrgovinska arbitraža pri Privrednoj komori Srbije uskladiće svoju organizaciju i naziv u skladu sa članom 31. ovog zakona u roku od devet meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 52

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o privrednim komorama ("Službeni glasnik RS", br. 65/01, 36/09 i 99/11 - dr. zakon), osim odredaba čl. 8, 9. i 21, koje važe do 1. januara 2017. godine.

XX STUPANJE NA SNAGU

Član 53

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 10. i 33. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine.