Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRIJAVLJIVANJU I EVIDENTIRANJU ODUZETE IMOVINE

("Sl. glasnik RS", br. 45/2005 i 72/2011 - dr. zakon)

Član 1

Ovim zakonom uređuje se postupak prijavljivanja i evidentiranja imovine koja je na teritoriji Republike Srbije oduzeta bez naknade tržišne vrednosti ili pravične naknade, primenom propisa i akata o nacionalizaciji, agrarnoj reformi, konfiskaciji, sekvestraciji, eksproprijaciji i drugih propisa donetih i primenjivanih posle 9. marta 1945. godine.

Član 2

Imovinom, u smislu ovog zakona, smatra se pravo svojine na nepokretnim i pokretnim stvarima, kao i druga imovinska prava.

Član 3

Prijavu oduzete imovine po odredbama ovog zakona podnose fizička lica kojima je imovina oduzeta primenom propisa iz člana 1. ovog zakona (u daljem tekstu: raniji vlasnik) ili njihovi naslednici, odnosno pravni sledbenici.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se Republičkoj direkciji za imovinu Republike Srbije (u daljem tekstu: Direkcija), u dva primerka, neposredno ili poštom preporučeno, na Obrascu POI, koji je odštampan uz ovaj zakon i čini njegov sastavni deo.

Evidencija prijavljene imovine - registar imovine vodi se kao javna i elektronska baza podataka.

Član 4

Odredbe ovog zakona ne odnose se na ranije vlasnike ili njihove naslednike, odnosno pravne sledbenike kojima je zakonom ili međunarodnim ugovorom, odnosno sporazumom utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu na teret inostrane države.

Član 5

Uz prijavu iz člana 3. ovog zakona podnosi se:

1) kopija akta o oduzimanju imovine ili drugi materijalni dokaz iz koga se vide podaci o oduzetoj imovini i osnovu oduzimanja;

2) dokaz o svojstvu podnosioca prijave, ukoliko nije raniji vlasnik (rešenje o nasleđivanju, odnosno drugi dokaz o pravnom sledbeništvu sa ranijim vlasnikom ili dokaz o smrti lica čija je imovina oduzeta i dokaz o srodstvu sa tim licem);

3) drugi akti i podaci za koje podnosilac prijave smatra da su od značaja za njegovu identifikaciju i identifikaciju oduzete imovine.

O izvršenom evidentiranju imovine izdaje se potvrda najkasnije u roku od sedam dana od dana podnošenja prijave iz člana 3. ovog zakona.

Član 6

Prijava iz člana 3. ovog zakona može se podneti najkasnije do 30. juna 2006. godine.

Član 7

Direkcija vodi evidenciju o prijavljenoj imovini, na osnovu podataka sadržanih u prijavi iz člana 3. ovog zakona i podataka kojima raspolažu državni organi i organizacije, organi i organizacije jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i drugi organi i organizacije.

Član 8*

(Prestao da važi)

Član 9

Pravni osnov i prava u pogledu vraćanja imovine ili obeštećenja po osnovu oduzete imovine prijavljene po odredbama ovog zakona, kao i postupak po zahtevu za ostvarivanje prava na povraćaj oduzete imovine ili obeštećenje za tu imovinu, urediće se posebnim zakonom.

Zahtev za ostvarivanje prava po posebnom zakonu iz stava 1. ovog člana, može se podneti samo ako je prijava oduzete imovine podneta u roku iz člana 6. ovog zakona.

Član 10

Vraćanje oduzete imovine crkvama i verskim zajednicama urediće se posebnim zakonom.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac POI

 

Republička direkcija za imovinu

 

Republike Srbije

 

ul. Gračanička br. 8

 

11000 Beograd

 

 

PRIJAVA
ODUZETE IMOVINE

U skladu sa članom 3. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju oduzete imovine, podnosim prijavu oduzete imovine:

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE

 

   ime (ime roditelja) prezime

 

JMBG (lični broj)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

ADRESA

 
OPŠTINA  

 

 

PODACI O ODUZETOJ IMOVINI

A) PRAVNI OSNOV, NAČIN I VREME ODUZIMANJA IMOVINE

 

 
 

B) NEPOKRETNOSTI

VRSTA
(stan, kuća, poslovni prostor, zemljište i drugo)
I POVRŠINA U M2

LOKACIJA
NEPOKRETNOSTI

(opština, mesto, ulica, broj, KO)

NAZIV,
odnosno ime lica koje je u posedu nepokretnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V) POKRETNE STVARI

 

 

 
 

 (vrsta, količina)

G) IMOVINSKA PRAVA

 

 
 

 (vrsta, količina)

Uz prijavu podnosim:

1. Akt o oduzimanju imovine ili drugi materijalni dokaz iz koga se vide podaci o oduzetoj imovini ili osnov oduzimanja

2. Dokaz o svojstvu podnosioca prijave, ukoliko nije raniji vlasnik (rešenje o nasleđivanju ili dokaz o smrti lica čija je imovina oduzeta i dokaz o srodstvu sa tim licem)

3.

 

 

 

 

 

U __________________________, dana _________________ godine

 

Podnosilac prijave

 

________________________________

Napomena Direkcije: