Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 i 68/2015 - dr. zakoni)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari, uslovi izgradnje, održavanja i rada autobuskih stanica i autobuskih stajališta i drugi uslovi u pogledu organizacije i obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeća značenja:

1) "javni prevoz" jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se na osnovu ugovora o prevozu;

2) "linijski prevoz" jeste javni prevoz koji se obavlja na određenoj liniji po redu vožnje;

3) "linija" jeste određeni prevozni put od početne do krajnje stanice, odnosno stajališta sa jednim ili više polazaka, odnosno povrataka;

4) "vanlinijski prevoz" jeste javni prevoz za koji se uslovi prevoza utvrđuju posebno za svaki prevoz;

5) "auto-taksi prevoz" jeste vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putničkim automobilom koji ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

6) "prevoz za sopstvene potrebe" jeste prevoz koji obavljaju privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica radi zadovoljavanja potreba u obavljanju svoje delatnosti;

7) "autobuska stanica" jeste objekat u kome se vrši prihvat i otpremanje autobusa, prtljaga i stvari, ukrcavanje i iskrcavanje putnika, izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

8) "autobusko stajalište" jeste uređen prostor pored kolovoza, odnosno označeni prostor na kolovozu na kojima se zaustavljaju autobusi radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i prtljaga;

9) "putni nalog" jeste akt na osnovu kojeg vozilo može da obavlja prevoz u drumskom saobraćaju;

10) "prevoznik" jeste privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koje obavlja delatnost javnog prevoza;

11) "red vožnje" jeste akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji;

12) "putnik" jeste lice koje na osnovu ugovora ima pravo na prevoz;

13) (brisana)

14) "lokalni prevoz" jeste prevoz koji se obavlja na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika;

15) "BIS prevoz" jeste obavljanje međumesnog prevoza sa dva ili više autobusa istog prevoznika po istom redu vožnje na celoj liniji;

16) "kabotaža" jeste prevoz putnika ili stvari između naseljenih mesta na teritoriji Republike Srbije koji obavlja domaći prevoznik ili prevoznik koji ima sedište, odnosno poslovno sedište na teritoriji Republike Crne Gore, u obavljanju međurepubličkog prevoza;

16a) "trasa" je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika ili stvari od mesta polaska putnika, odnosno utovara stvari, do krajnjeg mesta odredišta putnika, odnosno krajnjeg mesta istovara stvari;

16b) "daljinar" je akt kojim se utvrđuje udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa između autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta na određenoj relaciji;

16v) "taksi tarifa" je ukupna cena auto-taksi prevoza koju čini zbir pojedinačnih cena, i to cena: za start, po jednom pređenom kilometru, po vremenu čekanja, po dolasku na adresu po pozivu i po komadu prtljaga koji se prevozi, pri čemu se putnici moraju obavestiti pre ulaska u taksi vozilo ukoliko se vrši naplata prevoza prtljaga, koja se određuje u zavisnosti od doba dana ili noći, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili praznik) i područja na kome se vožnja obavlja (teritorija jedne ili više opština ili gradova) i koja je učitana u merni instrument;

17) "taksimetar" jeste merni instrument koji stalno, za vreme vožnje ili stajanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje.

Član 3

Prevoz u drumskom saobraćaju obavlja se vozilima koja ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste vozila.

Vozila kojima se obavlja javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe moraju se redovno održavati i kontrolisati radi obezbeđivanja njihove stalne tehničke ispravnosti i bezbednog korišćenja u saobraćaju.

Vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju moraju biti registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Zabranjeno je, za vreme trajanja isključenja, koristiti vozilo koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja.

Član 4

U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz, putničkog automobila u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe i putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, mora se nalaziti putni nalog za vozilo popunjen na propisan način, potpisan od strane vozača i potpisan i overen od strane ovlašćenog lica.

Član 5

Autobus kojim se obavlja prevoz putnika u drumskom saobraćaju, osim autobusa kojim se obavlja gradsko-prigradski prevoz putnika, mora imati na bočnim stranama ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Teretno motorno vozilo kojim se obavlja prevoz stvari u drumskom saobraćaju mora imati na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine vozila, ispisano poslovno ime, odnosno firmu, a može imati i njegov znak koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi.

Putnički automobil u svojini fizičkog lica kojim to lice vrši prevoz za lične potrebe, putnički automobil privrednog subjekta kojim se obavlja prevoz, vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače i putnički automobil kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, na bočnim stranama ne mora imati ispisano poslovno ime, odnosno firmu, niti njegov znak.

Na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, ne može biti stavljeno poslovno ime, odnosno firma, niti se mogu stavljati drugi natpisi.

U vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika, ne može se nalaziti taksimetar.

Na bočnim stranama autobusa, odnosno na bočnim vratima ili bočnim stranama kabine teretnog motornog vozila ne mogu se stavljati drugi natpisi, osim natpisa iz st. 1. i 2. ovog člana.

Poslovno ime, odnosno firma, moraju biti na vozilu ispisani slovima visine najmanje 5 cm i bojom koja se bitno razlikuje od osnovne boje vozila.

Primalac lizinga i zakupac vozila smatra se vlasnikom vozila u smislu prava i obaveza iz st. 1, 2, 3, 4, 6. i 7. ovog člana.

Član 6

Vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza putnika ili javni prevoz stvari može obavljati privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik registrovan za obavljanje te vrste prevoza i ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti.

Linijski prevoz putnika može obavljati privredno društvo ili drugo pravno lice registrovano za obavljanje te vrste prevoza i ako ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti.

Prevoz za sopstvene potrebe može obavljati privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti, osim za putničke automobile.

Član 6a

Auto-taksi prevoz mogu obavljati pravna lica i preduzetnici čija je pretežna delatnost auto-taksi prevoz putnika, koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji imaju odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza putnika.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana ne mogu bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišćenje krovne oznake sa nazivom "TAXI", davanje dokumenata sa svojim poslovnim imenom, davanje taksi dozvole, davanje taksi vozila i drugo da omoguće drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju auto-taksi prevoz putnika.

Auto-taksi prevoz pod uslovima iz stava 1. ovog člana može se obavljati samo na teritoriji opštine, grada i grada Beograda za koju auto-taksi prevoznik ima izdato važeće odobrenje za obavljanje auto-taksi delatnosti.

Izuzetno, auto-taksi prevoznik može obaviti auto-taksi prevoz preko ili na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje auto-taksi delatnosti, ako je auto-taksi prevoz započet na teritoriji opštine, grada i grada Beograda od koje auto-prevoznik ima izdato važeće odobrenje za obavljanje delatnosti.

Auto-taksi prevoznik koji obavi prevoz u smislu stava 4. ovog člana obavezan je da odmah po obavljenom auto-taksi prevozu ukloni krovnu oznaku i ne može da pruža usluge auto-taksi prevoza na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje auto-taksi delatnosti.

U slučaju prevoza iz stava 4. ovog člana, kada isti putnik ima nameru da nakon iskrcavanja istim vozilom nastavi prevoz, auto-taksi prevoznik je dužan da ukloni krovnu oznaku u trenutku kada putnik napusti putnički prostor vozila, čeka na putnika bez zaustavljanja rada taksimetra, a po povratku tog putnika u putnički prostor vozila auto-taksi prevoznik je obavezan da na propisan način ponovo istakne auto-taksi oznaku.

Član 7

Opština, grad i grad Beograd uređuje i obezbeđuje, u skladu sa zakonom, organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedne opštine, grada i grada Beograda i auto-taksi prevoza.

II JAVNI PREVOZ

1. Zajedničke odredbe

Član 8

Javni prevoz putnika i stvari može se obavljati kao linijski i vanlinijski i auto-taksi prevoz.

Član 9

Linijski prevoz putnika može obavljati privredno društvo ili drugo pravno lice koje je vlasnik najmanje tri registrovana autobusa.

Vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza, može obavljati prevoznik koji je vlasnik najmanje jednog registrovanog autobusa.

Javni prevoz stvari može obavljati prevoznik vlasnik najmanje jednog registrovanog teretnog motornog vozila.

Auto-taksi prevoz može obavljati auto-taksi prevoznik koji je vlasnik najmanje jednog registrovanog putničkog vozila.

Primalac lizinga smatra se vlasnikom vozila u smislu st. 1, 2, 3. i 4. ovog člana.

Linijski prevoz putnika, vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza putnika, i javni prevoz stvari, prevoznik može obavljati i autobusima odnosno teretnim motornim vozilima uzetim u zakup, ako prethodno ispuni uslove iz st. 1, 2. i 3. ovog člana.

Član 10

Javni prevoz putnika ili stvari može obavljati prevoznik koji je upisan u akt kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika, koji se izdaje u skladu sa ovim zakonom.

Član 11

Javni prevoz putnika i stvari obavlja se u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim na osnovu ovog zakona i opštim uslovima prevoza.

Opšte uslove prevoza i daljinar za međumesni saobraćaj utvrđuje Privredna komora Srbije.

Opšti uslovi prevoza iz stava 2. ovog člana sadrže naročito: zaštitno vreme, način i uslove prijema putnika u autobus na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima, povlastice za prevoz određenih putnika, uslove za prijem i čuvanje prtljaga i stvari koji su primljeni na prevoz, pravila korišćenja vozila i uslove uskraćivanja prevoza (zabrana pušenja, uznemiravanje putnika i vozača i sl.), vrste naknada i doplata za posebne usluge, mogućnost korišćenja prelaznih voznih karata, način upoznavanja korisnika prevoza sa uslovima prevoza i sl.

Opšti uslovi prevoza moraju biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Prevoznik i posada vozila dužni su na zahtev korisnika prevoza dati na uvid opšte uslove prevoza.

Član 12

U vozilu kojim se obavlja javni prevoz putnika, ako posebnim propisima nije drugačije određeno, ne mogu se prevoziti deca ispod šest godina starosti bez pratioca, lica obolela od zaraznih bolesti, lica u napitom stanju, životinje, posmrtni ostaci, eksplozivi, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne, nagrizajuće, zarazne materije i organski peroksidi.

Član 13

U vozilu kojim se obavlja javni prevoz stvari mora se, za sve vreme prevoza, nalaziti tovarni list, odnosno drugi dokument koji sadrži sve podatke, kao i tovarni list.

2. Linijski prevoz

Član 14

Linijski prevoz putnika obavlja se kao:

1) gradski prevoz - na teritoriji grada, odnosno naseljenog mesta;

2) prigradski prevoz - između dva ili više naseljenih mesta na teritoriji opštine, grada i grada Beograda;

3) međumesni prevoz - između naseljenih mesta dve ili više opština.

4) (brisana)

Opština, grad i grad Beograd, svojom odlukom određuje stajališta koja se mogu koristiti za određenu vrstu linijskog prevoza putnika, koja se objavljuje u službenom glasilu opštine, grada i grada Beograda.

Ako opština, grad i grad Beograd ne odredi stajališta koja mogu da se koriste za linijski prevoz putnika, prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika može koristiti propisno izgrađena, uređena i obeležena autobuska stajališta na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, koja su uneta u red vožnje.

Član 15

Međumesni prevoz obavlja se autobusom koji ispunjava propisane uslove za međugradske autobuse sa najmanje dvadeset sedišta, a na linijama do 50 kilometara i prigradskim autobusom i gradskim autobusom na linijama do 15 kilometara.

Vreme polaska iz početne i krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta i vreme dolaska i polaska na svim autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima na liniji, mora biti usklađeno sa vremenom vožnje primerenim za bezbedno odvijanje saobraćaja.

Član 16

Prevoznik može otpočeti i obavljati linijski prevoz ako ima registrovan i overen red vožnje i dokaz o ispravnosti vozila.

Registraciju i overu reda vožnje za linijski prevoz putnika vrši:

1) za međumesni prevoz - ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2) za gradski i prigradski prevoz - organ opštinske, odnosno gradske uprave koji odredi opština, grad i grad Beograd.

Zahtev za registraciju i overu reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se od 15. do 30. aprila tekuće godine.

Uz zahtev za registraciju reda vožnje u međumesnom prevozu podnosi se: izvod iz registra o vršenju delatnosti javnog linijskog prevoza putnika; dokaz o ispunjenosti zakonom utvrđenih uslova; podaci o mogućnosti korišćenja autobuskih stajališta za određenu vrstu prevoza; ugovor o zajedničkom obavljanju međumesnog prevoza.

Red vožnje u međumesnom prevozu overava Ministarstvo sa rokom važenja od godinu dana i početkom važenja od 1. juna tekuće godine.

Ministarstvo vodi registar overenih redova vožnje koji sadrži naročito: redni broj, naziv prevoznika, naziv linije, broj polazaka na liniji, rok važenja reda vožnje i dr.

Registrovan i overen red vožnje glasi na prevoznika i neprenosiv je.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: ministar) donosi propis kojim bliže uređuje sadržinu obrasca reda vožnje i sadržinu i način vođenja registra i overe reda vožnje u međumesnom prevozu.

Opštinа, grad i grad Beograd uređuje način registracije i overe reda vožnje za gradski i prigradski prevoz.

Član 17

Registraciju i overu reda vožnje za linijski prevoz stvari vrši Ministarstvo sa rokom važenja od najmanje šest meseci.

Zahtev za registraciju i overu reda vožnje iz stava 1. ovog člana podnosi se 30 dana pre početka obavljanja prevoza.

Član 18

O otpočinjanju obavljanja linijskog prevoza prevoznik obaveštava korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Član 19

Prevoznik se mora pridržavati registrovanog i overenog reda vožnje.

U toku važenja reda vožnje linijski prevoz može se privremeno obustaviti ili izmeniti u slučajevima:

1) prekida saobraćaja zbog više sile ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) zbog mera nadležnog republičkog, opštinskog ili gradskog organa, koji neposredno utiču na ograničenje saobraćaja, dok te mere traju.

Prevoznik je dužan pre početka obustave prevoza iz stava 2. ovog člana o tome obavestiti organ nadležan za registraciju i overu reda vožnje, a preko sredstava javnog informisanja i korisnike prevoza.

Član 20

Red vožnje, odnosno polazak iz reda vožnje brisaće se iz registra ako prevoznik:

1) ne otpočne obavljati prevoz po registrovanom redu vožnje u roku od tri dana od dana početka važenja reda vožnje ili važenja režima obavljanja prevoza na liniji;

2) prestane obavljati prevoz po registrovanom redu vožnje duže od pet dana uzastopno;

3) povremeno obustavlja prevoz po registrovanom redu vožnje u ukupnom trajanju dužem od deset dana u toku važenja reda vožnje;

4) sa početne autobuske stanice, odnosno stajališta, ne obavlja polazak u vreme predviđeno registrovanim redom vožnje duže od 20 dana u periodu važenja reda vožnje, odnosno u režimu važenja obavljanja prevoza na liniji, već obavljanje polaska na liniji započinje pored početne autobuske stanice, odnosno sa autobuskog stajališta koje nije upisano kao početno u važeći red vožnje;

5) na koga ne glasi red vožnje, obavlja prevoz po registrovanom redu vožnje drugog prevoznika u ukupnom trajanju dužem od 15 dana u toku važenja reda vožnje.

Red vožnje, odnosno polazak iz reda vožnje brisaće se iz registra i u slučaju kada Sud časti Privredne komore Srbije utvrdi da je prevoznik povredio dobre poslovne običaje u prevozu.

Brisanje reda vožnje, odnosno polaska iz registra u slučajevima iz stava 1. ovog člana vrši organ nadležan za registraciju i overu reda vožnje.

Prevoznik kome je brisan red vožnje, odnosno polazak iz registrovanog reda vožnje u slučajevima iz stava 1. ovog člana ne može na toj relaciji u sledeća dva registraciona roka registrovati redove vožnje sa većim brojem polazaka od broja polazaka koje ima po izvršenom brisanju.

Član 21

Prevoznik je dužan u linijskom prevozu primiti svakog putnika i stvari u granicama raspoloživih mesta za putnike, odnosno korisne nosivosti vozila, ako zakonom nije drugačije određeno.

Prevoznik je dužan obezbediti prevoz prtljaga istovremeno s prevozom putnika kome prtljag pripada.

Stvari koje se ne smatraju ručnim prtljagom ne mogu se smeštati u delu vozila u kome se nalaze mesta za prevoz putnika.

Član 22

Prevoznik može prestati sa obavljanjem linijskog prevoza pod uslovom da je odjavio red vožnje, odnosno polazak iz registrovanog reda vožnje organu nadležnom za registraciju i overu reda vožnje najkasnije 10 dana pre prestanka obavljanja linijskog prevoza i da je u istom roku preko sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način najavio prestanak obavljanja linijskog prevoza.

Prevoznik koji je odjavio red vožnje iz stava 1. ovoga člana ne može na toj relaciji u sledeća dva registraciona roka registrovati redove vožnje sa većim brojem polazaka od broja polazaka koje ima po izvršenoj odjavi.

Član 23

U vozilu kojim se obavlja linijski prevoz mora se nalaziti:

1) važeći red vožnje, odnosno fotokopija važećeg reda vožnje overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica prevoznika;

2) važeći i overen cenovnik;

3) opšti uslovi prevoza;

4) istaknut, u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla, naziv linije sa naznačenjem najmanje jedne usputne autobuske stanice ili autobuskog stajališta, odnosno mesta ukrcavanja i iskrcavanja stvari, koji bliže određuje pravac linije, a u gradskom i prigradskom prevozu i sa strane pored ulaznih vrata;

5) ugovor o radu vozača ili potvrda da je vozač zaposlen kod prevoznika na koga je registrovan red vožnje;

6) osim u gradskom i prigradskom prevozu čitko popunjena, numerisana vozna karta izdata putniku za određenu relaciju sa upisanim datumom putovanja i cenom prevoza i sa zaštitnim znakom ili pečatom prevoznika, odnosno autobuske stanice ili putničke agencije koja je kartu izdala ili vozna karta prodata preko Interneta.

U važećem i overenom cenovniku iz stava 1. tačka 2) ovog člana cena prevoza po putnom kilometru ne može biti niža od propisane cene.

U autobusu kojim se obavlja "BIS prevoz" mora biti i dodatna tabla sa natpisom "BIS" i rednim brojem autobusa prema broju uključenih autobusa u "BIS prevozu".

Vlada utvrđuje najnižu cenu međumesnog prevoza po putnom kilometru na osnovu cene koštanja u javnom drumskom prevozu putnika, na predlog ministarstva nadležnog za poslove trgovine.

Cena usluge u gradskom i prigradskom prevozu i auto-taksi prevozu utvrđuje se posebnim aktom koji donosi opština, grad i grad Beograd.

Član 24

Prijem putnika u vozilo i iskrcavanje putnika u linijskom prevozu vrši se na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima koji su uneti u red vožnje.

Član 25

Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom mora vršiti usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima i u skladu sa opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica.

Opšte uslove poslovanja autobuskih stanica utvrđuje Privredna komora Srbije.

Privredna komora Srbije propisuje kategorizaciju autobuskih stanica.

Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da stanične usluge pruža i naplaćuje u skladu sa kategorijom autobuske stanice.

Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom mora na vidnom mestu istaći opšte uslove prevoza i opšte uslove poslovanja autobuske stanice.

Član 26

Prevoznik je dužan dostaviti registrovani i overeni red vožnje za svaku liniju i važeći cenovnik svim autobuskim stanicama koje su unete u red vožnje pre početka važenja reda vožnje.

Autobuska stanica mora sačiniti izvod iz reda vožnje i istaći ga na vidnom mestu u autobuskoj stanici najkasnije dan pre stupanja na snagu reda vožnje.

Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da prevozniku omogući nesmetan prijem, korišćenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u važeći red vožnje.

Član 27

Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom vodi tačnu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu.

Ministar propisuje sadržinu obrasca vođenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa.

Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da najkasnije do desetog u mesecu, dostavi tačan izveštaj o neobavljanju linijskog prevoza po overenim redovima vožnje, za prethodni mesec, republičkoj inspekciji za drumski saobraćaj.

Član 28

Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom ne može pružati usluge prevozniku koji obavlja prevoz bez registrovanog i overenog reda vožnje, odnosno bez odgovarajuće dozvole za prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Privredno društvo iz stava 1. ovog člana može prihvatati i otpremati autobuse u vanlinijskom prevozu na posebno označenim peronima koji se mogu koristiti u linijskom prevozu.

Privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom i prevoznik, dužni su da zaključe ugovor o pružanju staničnih usluga, sa rokom važenja od godinu dana u međumesnom saobraćaju i sa rokom važenja do isteka važenja dozvole u međunarodnom prevozu, u skladu sa zakonom i opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica.

Član 29

Autobuska stanica mora imati: poslovnu zgradu sa prostorom za prodaju voznih karata i drugih prevoznih isprava i davanje obaveštenja o prevozu; čekaonicu; garderobu i javni sanitarni čvor sa tekućom vodom, kao i prostor za autobuse sa peronima i parkiralište za autobuse i ispunjavati druge propisane uslove.

Autobusko stajalište mora imati propisane oznake i izgrađenu, odnosno označenu saobraćajnu površinu za zaustavljanje autobusa, izvod iz reda vožnje i ispunjavati druge propisane uslove.

Izvod iz reda vožnje na autobuskom stajalištu iz stava 2. ovog člana dužan je postaviti prevoznik.

Za korišćenje autobuskog stajališta ne može se putnicima i prevoznicima naplaćivati naknada.

U slučaju da autobuska stanica ne ispunjava propisane uslove smatraće se stajalištem.

Ministar propisuje bliže saobraćajno-tehničke i druge uslove za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta.

Član 30

Prevoznik u linijskom prevozu putnika osim u gradskom i prigradskom prevozu putnika dužan je da izda čitko popunjenu, numerisanu voznu kartu za određenu relaciju sa upisanim datumom putovanja i cenom prevoza i sa zaštitnim znakom ili pečatom prevoznika i numerisanu potvrdu za prevoz putničkog prtljaga sa zaštitnim znakom ili pečatom prevoznika.

Vozne karte i druge prevozne isprave za registrovane redove vožnje izdaju se u odgovarajućoj prostoriji autobuske stanice na obeleženim šalterima i u putničkim agencijama, a u vozilu kada stanica zaključi izdavanje karata i drugih prevoznih isprava.

Vozne karte i druge prevozne isprave mogu se prodavati i putem Interneta.

Izdavanje karata i drugih prevoznih isprava u autobuskoj stanici zaključuje se najkasnije pet minuta pre polaska vozila, s tim što autobuska stanica mora omogućiti licu, odnosno korisniku prevoza pristup vozilu, sve do polaska vozila.

3. Vanlinijski prevoz

Član 31

Vanlinijski prevoz putnika i stvari obavlja se na osnovu pismenog ugovora zaključenog između prevoznika i korisnika prevoza kojim se utvrđuje naročito: relacija sa utvrđenim polazištem i odredištem; vreme obavljanja prevoza; cena prevoza i mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika, odnosno mesta utovara i istovara stvari.

U vanlinijskom prevozu putnika prevoznik može za jednu vožnju zaključiti samo jedan ugovor koji mora biti numerisan i zaključen samo sa jednim korisnikom.

Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u vanlinijskom prevozu vrši se samo u mestima koja su utvrđena ugovorom iz stava 1. ovog člana.

Ugovor na osnovu koga se obavlja vanlinijski prevoz putnika i stvari mora biti popunjen čitko, tačno i zaključen pre postavljanja vozila za ukrcavanje putnika u polazištu.

Ugovor o prevozu putnika i spisak putnika, prevoznik mora da čuva dve godine od dana obavljenog prevoza.

U vanlinijskom prevozu putnika, osim vanlinijskog prevoza iz člana 31a stav 1. ovog zakona, prevoznik mora da ima dokaz o uplati cene vanlinijskog prevoza - vožnje, utvrđene ugovorom iz stava 1. ovog člana, za sve vreme obavljanja prevoza.

Član 31a

Kao vanlinijski prevoz putnika smatra se i prevoz radnika iz mesta stanovanja na posao i sa posla, odnosno đaka i studenata iz mesta stanovanja do škole i iz škole na osnovu pismenog ugovora, sa posebnim identifikacionim voznim ispravama (nedeljna, mesečna, godišnja i sl.) i bez primanja drugih putnika.

Prevoz putnika, osim vanlinijskog prevoza iz stava 1. ovog člana, koji se obavlja:

- na istom prevoznom putu,

- svakodnevno, odnosno istog dana u nedelji, i

- sa istim mestima ukrcavanja i iskrcavanja putnika, smatra se linijskim prevozom putnika.

Prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz putnika ne mogu ukrcavati i iskrcavati putnike na autobuskim stajalištima.

Član 32

U autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz putnika mora se nalaziti primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, opšti uslovi prevoza, spisak putnika za koje je ugovoren prevoz i u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla istaknut natpis: "Slobodna vožnja".

Spisak putnika iz stava 1. ovog člana mora biti popunjen čitko zaključen i overen pečatom prevoznika, pre postavljanja vozila za ukrcavanje putnika u polazištu.

Spisak putnika iz stava 1. ovog člana mora biti sačinjen posebno za svaku vožnju sadržanu u ugovoru o prevozu i u njemu se ne može nalaziti veći broj imena putnika od broja raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnoj dozvoli vozila.

U vozilu kojim se obavlja vanlinijski prevoz putnika ili stvari mora se nalaziti ugovor o radu vozača ili potvrda da je vozač zaposlen kod prevoznika koji obavlja vanlinijski prevoz.

4. Auto-taksi prevoz

Član 33

Auto-taksi prevoz putnika obavlja se fabrički proizvedenim putničkim automobilom koji ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata.

U putničkom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz mora biti na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksimetar i istaknut naziv auto-taksi prevoznika.

Na krovu putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz mora biti istaknut naziv: "TAXI".

Član 34

Putničkim automobilom kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika ne može se obavljati linijski prevoz putnika.

Auto-taksi prevoznik ne može koristiti autobuska stajališta koja su određena odlukom opštine, grada i grada Beograda za linijski prevoz putnika.

Član 35

Auto-taksi prevoznik je dužan da prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar ili preuzme potvrdu o fiksnoj ceni sa stajališta koja su od posebnog interesa za opštinu, grad ili grad Beograd.

Auto-taksi prevoznik za izvršenu uslugu prevoza naplaćuje cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza ili cenu po izdatoj potvrdi sa lokacija iz stava 1. ovog člana.

Auto-taksi prevoznik je dužan da, na zahtev korisnika usluge auto-taksi prevoza, izda račun za obavljeni prevoz koji sadrži datum, relaciju ili kilometražu, cenu prevoza i koji je potpisan i overen pečatom prevoznika.

Član 36

Opština, grada i grad Beograd propisuje bliže uslove za obavljanje auto-taksi prevoza.

Opština, grada i grad Beograd, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima, donosi program kojim definiše optimalno organizovanje auto-taksi prevoza.

Saobraćajno-tehnički uslovi iz stava 2. ovog člana definišu se u petogodišnjem planskom periodu, a na osnovu karakteristika prevoznih zahteva - vožnji, koje obavljaju stručne organizacije.

Opština, grad i grad Beograd svojom odlukom uređuju posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeležja taksi vozila i način obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom. Opština, grad i grad Beograd svojom odlukom utvrđuju i usklađuju ekonomski najnižu cenu u okviru taksi tarife po kojoj se auto-taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji.

Taksimetar mora biti podešen isključivo u skladu sa odlukom iz stava 4. ovog člana.

Opština, grad i grad Beograd vodi registar krovnih oznaka.

III PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE

Član 37

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, ako je vlasnik ili primalac lizinga najmanje jednog registrovanog vozila, može obavljati prevoz za sopstvene potrebe, i to:

1) prevoz stvari za zadovoljavanje potreba u obavljanju svoje delatnosti, a što podrazumeva prevoz koji privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja od proizvodnih objekata do svojih magacina ili od svojih magacina do svojih prodajnih objekata;

2) prevoz svojih radnika i prevoz članova porodice radnika za odlazak na odmor ili rekreaciju.

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice može obavljati prevoz putnika, odnosno stvari i vozilima uzetim u zakup, ako prethodno ispuni uslove iz stava 1. ovog člana.

Prevoz koji obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice od proizvodnih objekata do magacina ili prodajnih objekata trećih lica ili od svojih magacina do prodajnih objekata trećih lica ili između prodajnih objekata trećih lica, smatra se javnim prevozom stvari.

Član 38

Prevozom za sopstvene potrebe, u smislu ovog zakona, smatra se i prevoz lica koji vrše:

1) ugostiteljska privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost, kao i odmarališta kad prevoze svoje goste;

2) ustanove u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite kad prevoze bolesnike;

3) turistička privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju turističku delatnost kad na osnovu posebnog ugovora prevoze grupe turista bez usputnog primanja putnika;

4) kulturne, prosvetne i sportske organizacije, udruženja, zajednice i druge organizacije u tim oblastima kad prevoze svoje učenike, studente, nastavno osoblje, odnosno svoje članove;

5) organizacije koje vrše osposobljavanje kandidata za vozače; i

6) privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koji vrše pogrebne usluge.

Član 39

U autobusu kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti numerisan i čitko popunjen spisak lica koja se prevoze, potpisan od strane imaoca vozila. Spisak lica koja se prevoze mora biti zaključen pre postavljanja vozila za ukrcavanje u polazištu, a lica koja se prevoze moraju sa sobom imati identifikacione isprave.

U vozilu kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti ugovor o radu ili potvrda da je vozač zaposlen kod vlasnika vozila.

Spisak lica iz stava 1. ovog člana čuva se dve godine od dana obavljenog prevoza.

Na bočnim stranama ili u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla autobusa i teretnog motornog vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti natpis "Prevoz za sopstvene potrebe".

U teretnom motornom vozilu, kojim se obavlja prevoz stvari za sopstvene potrebe, mora biti dokument (otpremnica i sl.) iz koga se može utvrditi vlasnik i vrsta stvari koje se prevoze.

IV OSTALE ODREDBE

Član 40

(Brisan)

Član 41

Izdavanje i vođenje putnih naloga i evidencija o izdatim putnim nalozima mora se vršiti na propisan način.

Ministar propisuje bližu sadržinu, izdavanje i vođenje putnih naloga i evidenciju o izdatim putnim nalozima.

Član 42

Ministarstvo rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika i stvari iz čl. 3, 5, 6. i 9. ovog zakona.

Privredni subjekt, ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, podnosi pismeni zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika ili stvari.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prevoznik ministarstvu podnosi:

1) overenu fotokopiju važećeg rešenja Agencije za privredne registre;

2) dokaz u pogledu opremljenosti - overene fotokopije saobraćajnih dozvola za sva registrovana vozila koja koristi po osnovu vlasništva, lizinga ili zakupa;

3) overene ugovore o lizingu ili o zakupu za vozila koja koristi;

4) dokaz-fotografije vozila sa ispisanim poslovnim imenom privrednog subjekta na bočnim stranama-vratima vozila.

Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja dužno je da odluči o zahtevu iz stava 2. ovog člana u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja.

Ako ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja utvrdi da su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana, doneće rešenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u roku iz stava 4. ovog člana, odnosno ako oceni da nisu ispunjeni uslovi - rešenje o odbijanju zahteva.

Rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, za linijski prevoz putnika izdaje se sa rokom važenja od godinu dana, odnosno do isteka registracionog roka za koji se izdaje.

U rešenju kojim se utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, moraju se nalaziti registarske oznake svih vozila kojima prevoznik obavlja javni prevoz.

Prevoznik je dužan da Ministarstvu prijavi svaku promenu podataka u roku od 15 dana od dana promene, na osnovu kojih se utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana na osnovu čega Ministarstvo izdaje novo rešenje o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana.

Rešenje iz stava 1. ovog člana mora se nalaziti u vozilu za vreme obavljanja prevoza.

Na rešenje iz stava 1. ovog člana žalba nije dozvoljena, ali može da se pokrene upravni spor.

Član 43

Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova za rad autobuskih stanica, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetog na osnovu ovog zakona.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rešenjem koje je konačno.

V NADZOR

Član 44

Inspekcijski nadzor vrši Ministarstvo preko republičkog inspektora za drumski saobraćaj.

Republički inspektor za drumski saobraćaj ima pravo i dužnost da u vršenju inspekcijskog nadzora:

1) pregleda vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju i kontroliše potrebnu dokumentaciju za vozila (putne naloge za vozila, ugovore o zakupu vozila, tovarne listove, saobraćajne dozvole i drugo);

2) pregleda autobuske stanice i autobuska stajališta i drugu dokumentaciju privrednog društva koje upravlja autobuskom stanicom u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga;

3) kontroliše važeće i overene redove vožnje, ugovore o vanlinijskom prevozu sa spiskovima putnika i drugu dokumentaciju u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza;

4) kontroliše otpremnice, spiskove radnika i drugih lica koja imaju pravo na prevoz za sopstvene potrebe i druge dokumente u vezi sa obavljanjem prevoza stvari i lica za sopstvene potrebe;

5) utvrđuje identitet prevoznika, voznog osoblja i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza kontrolom ličnih karata i drugih odgovarajućih isprava;

6) kontroliše prevozna dokumenta u obavljanju javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;

7) kontroliše ugovore, prevozne isprave i poslovanje naručilaca prevoza, odnosno korisnika prevoza, koji se odnose na prevoz.

Član 44a

U vršenju inspekcijskog nadzora republički inspektor za drumski saobraćaj dužan je i ovlašćen da:

1) podnosi zahtev za brisanje reda vožnje kada utvrdi da prevoznik ne obavlja linijski prevoz putnika u skladu sa overenim redom vožnje;

2) naredi otklanjanje nedostataka u pogledu:

(1) ispunjenosti propisanih uslova i načina za obavljanje javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;

(2) propisanih uslova za rad autobuskih stanica i autobuskih stajališta;

(3) uredne kontrole tehničke ispravnosti vozila;

(4) pridržavanja reda vožnje;

(5) poslovanja privrednog društva koje upravlja autobuskom stanicom, i

(6) poslovanja prevoznika i izvršavanja zadataka i poslova posade vozila;

3) zabrani naplatu staničnih usluga stanicama koje ne ispunjavaju uslove propisane zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

4) zabrani prevoz i upotrebu saobraćajnih sredstava ako se prevoz obavlja, odnosno sredstva upotrebljavaju protivno propisima;

5) isključi vozilo kojim se vrši javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe protivno odredbama zakona, odredi mesto parkiranja i oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od pet dana, a u slučaju ponovnog isključivanja vozila istog prevoznika, privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica u trajanju od deset dana;

6) privremeno oduzme vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa, do pravosnažnog okončanja prekršajnog, odnosno postupka za privredne prestupe i izda potvrdu o oduzimanju vozila;

7) privremeno oduzme identifikacionu ispravu, kojom je utvrđeno pravo na obavljanje delatnosti, do otklanjanja utvrđene nepravilnosti i izda potvrdu o oduzimanju iste;

8) izriče i naplaćuje novčane kazne na licu mesta kada je to predviđeno ovim zakonom ili propisom donetim na osnovu ovog zakona.

Član 44b

Poverava se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i autotaksi prevoza.

Ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, kojima se uređuje lokalni prevoz, ima dužnosti i ovlašćenja iz čl. 44. i 44a ovog zakona.

Poverava se autonomnoj pokrajini vršenje poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona u obavljanju linijskog i vanlinijskog prevoza putnika i stvari i prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari, koji otpočinje i koji se završava na trasi na teritoriji autonomne pokrajine, kao i u pregledu autobuske stanice, autobuskog stajališta i druge dokumentacije privrednog društva koje upravlja autobuskom stanicom u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga.

Ovlašćeno lice autonomne pokrajine u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prevoza iz stava 3. ovog člana ima dužnosti i ovlašćenja iz čl. 44. i 44a ovog zakona.

Član 44v

Prevoznik, odnosno fizičko ili pravno lice, kome je u vršenju javnog prevoza ili prevoza za sopstvene potrebe isključeno vozilo, dužan je da na mestu parkiranja koje mu je određeno, obezbedi vozilo.

Privremeno oduzeto vozilo koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja ili privrednog prestupa čuva se, do pravosnažnog okončanja prekršajnog, odnosno postupka za privredne prestupe, o trošku vlasnika, odnosno lica od koga je privremeno oduzeto.

Način oduzimanja, čuvanja i postupanja sa vozilom iz stava 2. ovog člana propisuje ministar.

Član 44g

Privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice čiji objekti ili sredstva ili osoblje, odnosno rad podležu inspekcijskom nadzoru, dužan je da republičkom inspektoru za drumski saobraćaj omogući neometano vršenje inspekcijskog nadzora i da bez odlaganja omogući uvid u zahtevanu dokumentaciju i podatke, kao i nesmetan pristup objektima, sredstvima ili osoblju koji su u vezi sa obavljanjem delatnosti prevoza u drumskom saobraćaju.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da izvrše naložene inspekcijske mere.

Član 45

Republički inspektor za drumski saobraćaj za vreme obavljanja inspekcijskih poslova, može nositi službeno odelo.

Ministar propisuje izgled, sadržinu i korišćenje službenog odela.

Član 46

Republički inspektor za drumski saobraćaj, radi ostvarivanja pregleda, ima pravo da na putevima zaustavlja vozila, osim vozila Vojske Jugoslavije, vozila hitne pomoći i vozila organa unutrašnjih poslova.

Zaustavljanje vozila iz stava 1. ovoga člana vrši se isticanjem saobraćajnog znaka "zabranjen saobraćaj svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP".

Član 47

Protiv rešenja republičkog inspektora za drumski saobraćaj može se izjaviti žalba Vladi Republike Srbije u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Žalba se podnosi preko Ministarstva.

Protiv rešenja ovlašćenog lica opštinske, odnosno gradske uprave, može se izjaviti žalba Ministarstvu u roku od osam dana od dana dostavljanja.

Žalba izjavljena protiv rešenja iz st. 1. i 3. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

VI KAZNENE ODREDBE

Član 48

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) je na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, stavljeno poslovno ime, odnosno firma ili drugi natpis (član 5. stav 4);

2) se u vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim u putničkom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz, nalazi taksimetar (član 5. stav 5);

3) obavlja javni vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza putnika, ili javni prevoz stvari, a nije registrovan za obavljanje te vrste prevoza ili ako ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti (član 6. stav 1);

4) obavlja javni linijski prevoz putnika, a nije registrovan za obavljanje te vrste prevoza ili ako ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti (član 6. stav 2);

5) prevoz za sopstvene potrebe obavlja privredno društvo i drugo pravno lice, a ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti, osim za putničke automobile (član 6. stav 3);

6) obavlja auto-taksi prevoz, a nije mu pretežna delatnost auto-taksi prevoz ili nije registrovan u Registru privrednih subjekata za obavljanje auto-taksi delatnosti ili nema odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza (član 6a stav 1);

7) koristi autobuska stajališta koja opština, grad i grad Beograd nije odredio za određenu vrstu linijskog prevoza putnika (član 14. stav 2);

8) otpočne i obavlja linijski prevoz bez registrovanog i overenog reda vožnje (član 16. stav 1);

9) u toku važenja reda vožnje privremeno obustavi linijski prevoz suprotno odredbi člana 19. stav 2. ovog zakona;

10) u linijskom prevozu ne primi putnike i stvari u granicama raspoloživih mesta za putnike, odnosno korisne nosivosti vozila (član 21. stav 1);

11) obustavi obavljanje linijskog prevoza suprotno odredbi člana 22. stav 1. ovog zakona;

12) privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom ne vrši usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima (član 25. stav 1);

13) privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom stanične usluge ne pruža ili ne naplaćuje u skladu sa kategorijom autobuske stanice (član 25. stav 4);

14) privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom ne vodi tačnu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu (član 27. stav 1);

15) za korišćenje autobuskog stajališta naplaćuje naknadu (član 29. stav 4);

16) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odredbama o bližim uslovima za obavljanje auto-taksi prevoza putnika koje propisuje opština, grad i grad Beograd (član 36. stav 1);

17) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odluci kojom opština, grad i grad Beograd utvrđuje ekonomski najnižu cenu u okviru taksi tarife po kojoj se auto-taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji (član 36. stav 4).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 30.000 do 100.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu.

Za privredni prestup iz stava 1. tač. 1), 2), 11), 12), 13), 14) i 17) ovog člana može se odgovornom licu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja dužnosti u trajanju od šest meseci do tri godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz stava 1. tač. 1), 2), 11), 12), 13), 14) i 17).

Za privredni prestup iz stava 1. tač. 3), 4), 6), 7), 8), 10) i 15) ovog člana može se odgovornom licu izreći i zaštitna mera zabrane vršenja dužnosti u trajanju od šest meseci do dve godine u čijem je obavljanju izvršena radnja iz stava 1. tač. 3), 4), 6), 7), 8), 10) i 15).

Za privredni prestup iz stava 1. tačka 6) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje privrednog prestupa.

Član 49

Novčanom kaznom od 150.000 do 600.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) obavlja prevoz vozilima koja ne ispunjavaju uslove utvrđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima ili propisima o standardima za pojedine vrste vozila (član 3. stav 1);

2) obavlja javni prevoz i prevoz za sopstvene potrebe vozilima koja nisu redovno održavana i kontrolisana (član 3. stav 2);

3) obavlja prevoz u drumskom saobraćaju vozilima koja nisu registrovana na teritoriji Republike Srbije (član 3. stav 3);

4) koristi vozilo za vreme trajanja isključenja koje je u vršenju inspekcijskog nadzora isključeno iz saobraćaja (član 3. stav 4);

5) u vozilu nema putni nalog za vozilo popunjen, potpisan i overen na propisan način (član 4);

6) bilo kojom svojom radnjom omogući drugim pravnim ili fizičkim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju auto-taksi prevoz (član 6a stav 2);

7) auto-taksi prevoz obavlja van teritorije opštine, grada i grada Beograda za koju ima izdato važeće odobrenje za obavljanje auto-taksi delatnosti (član 6a stav 3);

8) ne ukloni krovnu oznaku ili pruža usluge auto-taksi prevoza na teritoriji opštine, grada i grada Beograda, od koje nema izdato važeće odobrenje za obavljanje auto-taksi delatnosti (član 6a stav 5);

9) postupi suprotno obavezama propisanim u odredbi člana 6a stav 6. ovog zakona;

10) u vozilu kojim obavlja javni prevoz stvari nema tovarni list ili drugi dokument o stvarima koje se prevoze (član 13);

11) međumesni prevoz putnika obavlja autobusom koji ne ispunjava uslove propisane odredbama člana 15. stav 1. ovog zakona;

12) otpočne i obavlja linijski prevoz bez dokaza o ispravnosti vozila (član 16. stav 1);

13) prevoznik na koga glasi registrovan i overen red vožnje prenese red vožnje na drugog prevoznika (član 16. stav 7);

14) ne obavesti korisnike prevoza o početku obavljanja linijskog prevoza (član 18);

15) se ne pridržava registrovanog i overenog reda vožnje (član 19. stav 1);

16) prijem putnika u vozilo i iskrcavanje putnika iz vozila ne vrši na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima koja su uneta u registrovani i overeni red vožnje (član 24);

17) autobuska stanica pruža usluge prevozniku suprotno odredbi člana 28. stav 1. ovog zakona;

18) privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom i prevoznik ne zaključe ugovor o pružanju staničnih usluga u skladu sa odredbom člana 28. stav 3. ovog zakona;

19) autobuska stanica ne ispunjava uslove propisane odredbom člana 29. stav 1. ovog zakona;

20) prevoznik u linijskom prevozu putnika izda voznu kartu suprotno odredbi člana 30. stav 1. ovog zakona;

21) se vozne karte i druge prevozne isprave izdaju suprotno odredbi člana 30. stav 2. ovog zakona;

22) vanlinijski prevoz putnika ili stvari obavlja suprotno odredbi člana 31. stav 1. ovog zakona;

23) u vanlinijskom prevozu putnika prevoznik zaključi više od jednog ugovora za jednu vožnju (član 31. stav 2);

24) ukrcavanje i iskrcavanje putnika u vanlinijskom prevozu ne vrši isključivo u mestima koja su utvrđena ugovorom (član 31. stav 3);

25) ugovor na osnovu koga se obavlja vanlinijski prevoz putnika i stvari nije popunjen čitko ili tačno ili nije zaključen pre postavljanja vozila za ukrcavanje putnika u polazištu (član 31. stav 4);

26) ugovor o prevozu putnika ili spisak putnika ne čuva dve godine od dana obavljenog prevoza (član 31. stav 5);

27) nema dokaz o uplati cene vanlinijskog prevoza - vožnje u skladu sa odredbom člana 31. stav 6. ovog zakona;

28) vanlinijski prevoz putnika ili stvari obavlja suprotno odredbi člana 31a stav 1. ovog zakona;

29) u vanlinijskom prevozu putnika ukrcava i iskrcava putnike na autobuskim stajalištima (član 31a stav 3);

30) ne obavlja auto-taksi prevoz fabrički proizvedenim putničkim automobilom koji ima najviše pet sedišta računajući i sedište vozača i najmanje četvoro vrata (član 33. stav 1);

31) u putničkom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz nije na vidnom mestu za korisnika prevoza ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksimetar ili nije istaknut naziv auto-taksi prevoznika (član 33. stav 2);

32) na krovu putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz nije istaknut naziv: "TAXI" (član 33. stav 3);

33) putničkim automobilom koji obavlja auto-taksi prevoz obavlja linijski prevoz putnika (član 34. stav 1);

34) koristi autobuska stajališta koja su određena odlukom opštine, grada i grada Beograda za linijski prevoz putnika (član 34. stav 2);

35) prilikom otpočinjanja prevoza ne uključi taksimetar ili ne preuzme potvrdu o fiksnoj ceni sa stajališta koja su od posebnog interesa za opštinu, grad ili grad Beograd (član 35. stav 1);

36) za izvršenu uslugu prevoza ne naplaćuje isključivo cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar ili cene iz potvrde o fiksnoj ceni prevoza u trenutku završetka prevoza (član 35. stav 2);

37) na zahtev korisnika usluge auto-taksi prevoza ne izda račun za obavljeni prevoz na način propisan u članu 35. stav 3. ovog zakona;

38) taksimetar nije podešen isključivo u skladu sa odlukom iz člana 36. stav 4. ovog zakona (član 36. stav 5);

39) obavlja prevoz za sopstvene potrebe suprotno odredbama člana 37. st. 1. i 2. ovog zakona;

40) u obavljanju prevoza za sopstvene potrebe prevozi stvari od proizvodnih objekata do magacina ili prodajnih objekata trećih lica, ili od svojih magacina do prodajnih objekata trećih lica ili između prodajnih objekata trećih lica (član 37. stav 3);

41) vrši redovno održavanje vozila, a ne ispunjava propisane uslove (član 40);

42) izdavanje i vođenje putnih naloga i evidenciju o izdatim putnim nalozima ne vrši na način propisan odredbom člana 41. stav 1. ovog zakona;

43) ne prijavi Ministarstvu svaku promenu u pogledu ispunjavanja uslova iz čl. 3, 5, 6. i 9. ovog zakona (član 42. stav 8);

44) postupi suprotno odredbama člana 44g stav 1. ovog zakona;

45) ne izvrši naložene inspekcijske mere (član 44g stav 2).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno u drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom od 80.000 do 200.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44) i 45) ovog člana.

Novčanom kaznom od 50.000 do 120.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 39), 40), 41), 42), 44) i 45) ovog člana.

Član 50

Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) obavlja linijski prevoz putnika, a nije vlasnik najmanje tri registrovana autobusa (član 9. stav 1);

2) obavlja vanlinijski prevoz putnika, a nije vlasnik najmanje jednog registrovanog autobusa (član 9. stav 2);

3) obavlja javni prevoz stvari, a nije vlasnik najmanje jednog registrovanog teretnog motornog vozila (član 9. stav 3);

4) obavlja auto-taksi prevoz, a nije vlasnik najmanje jednog registrovanog putničkog vozila (član 9. stav 4);

5) obavlja javni prevoz suprotno odredbama ovog zakona, propisima donetim na osnovu ovog zakona i opštim uslovima prevoza (član 11. stav 1);

6) u vozilu kojim obavlja javni prevoz putnika prevozi lica, životinje i stvari suprotno odredbi člana 12. ovog zakona;

7) pre početka obustave linijskog prevoza o tome ne obavesti nadležni organ, odnosno korisnike prevoza (član 19. stav 3);

8) ne obezbedi prevoz prtljaga istovremeno sa prevozom putnika (član 21. stav 2);

9) u sredstvima informisanja nije najavio prestanak obavljanja linijskog prevoza (član 22. stav 1);

10) u vozilu kojim obavlja linijski prevoz nema važeći red vožnje (član 23. stav 1. tačka 1);

11) u vozilu kojim obavlja linijski prevoz nema važeći i overen cenovnik (član 23. stav 1. tačka 2);

12) u važećem i overenom cenovniku iz člana 23. stav 1. tačka 2) ovog zakona utvrdi nižu cenu prevoza po putnom kilometru od propisane od strane nadležnog organa (član 23. stav 2);

13) u vozilu kojim obavlja linijski prevoz nema opšte uslove prevoza (član 23. stav 1. tačka 3);

14) u vozilu kojim obavlja linijski prevoz nema istaknut naziv linije na propisan način (član 23. stav 1. tačka 4);

15) u vozilu kojim se obavlja linijski prevoz nema ugovor o radu vozača ili potvrdu da je vozač zaposlen kod prevoznika na koga je registrovan red vožnje (član 23. stav 1. tačka 5);

16) vozna karta nije izdata putniku na način propisan odredbom člana 23. stav 1. tačka 6) ovog zakona;

17) autobuska stanica ne vrši usluge u skladu sa opštim uslovima poslovanja (član 25. stav 1);

18) privredno društvo koje upravlja autobuskom stanicom postupi suprotno odredbi člana 26. stav 3. ovog zakona;

19) najkasnije do desetog u mesecu, ne dostavi tačan izveštaj o neobavljanju linijskog prevoza po overenim redovima vožnje, za prethodni mesec, republičkoj inspekciji za drumski saobraćaj (član 27. stav 3);

20) autobusko stajalište ne ispunjava uslove propisane u članu 29. stav 2. ovog zakona ili na autobusko stajalište ne postavi izvod iz reda vožnje u skladu sa članom 29. stav 3. ovog zakona;

21) u autobusu kojim obavlja vanlinijski prevoz putnika nema primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, opšte uslove prevoza, spisak putnika za koje je ugovoren prevoz i u donjem desnom uglu vetrobranskog stakla istaknut natpis: "Slobodna vožnja" (član 32. stav 1);

22) u obavljanju vanlinijskog prevoza putnika nije popunilo čitko, zaključilo i overilo pečatom prevoznika spisak putnika pre postavljanja vozila za ukrcavanje putnika u polazištu (član 32. stav 2);

23) spisak putnika kojim se obavlja vanlinijski prevoz putnika nije sačinjen posebno za svaku vožnju sadržanu u ugovoru o prevozu ili se u njemu nalazi veći broj imena putnika od broja raspoloživih mesta upisanih u saobraćajnoj dozvoli (član 32. stav 3);

24) se u vozilu kojim se obavlja vanlinijski prevoz putnika ili stvari ne nalazi ugovor o radu vozača ili potvrda da je vozač zaposlen kod prevoznika koji obavlja vanlinijski prevoz (član 32. stav 4);

25) obavlja prevoz putnika za sopstvene potrebe suprotno odredbi člana 39. stav 1. ovog zakona;

26) se u vozilu kojim obavlja prevoz za sopstvene potrebe ne nalazi ugovor o radu ili potvrda da je vozač zaposlen kod vlasnika vozila (član 39. stav 2);

27) spisak lica ne čuva dve godine od dana obavljenog prevoza (član 39. stav 3);

28) obavlja prevoz za sopstvene potrebe, putnika ili stvari suprotno odredbi člana 39. stav 4. ovog zakona;

29) u teretnom motornom vozilu, kojim obavlja prevoz stvari za sopstvene potrebe, nema dokument (otpremnica i sl.) iz koga se može utvrditi vlasnik i vrsta stvari koje se prevoze (član 39. stav 5);

30) u vozilu za vreme obavljanja prevoza nema rešenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika i stvari (član 42. stav 9).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom od 25.000 do 100.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. tač. 2), 3), 4), 5), 6), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29) i 30) ovog člana.

Novčanom kaznom od 25.000 do 80.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 25), 26), 27), 28) i 29) ovog člana.

Član 51

Novčanom kaznom od 50.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

1) autobus kojim se obavlja prevoz nema na bočnim stranama ispisano poslovno ime, odnosno firmu (član 5. stav 1);

2) teretno motorno vozilo kojim se obavlja prevoz nema na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine ispisano poslovno ime, odnosno firmu (član 5. stav 2);

3) je na bočnim stranama autobusa, ili na bočnim vratima, odnosno na bočnim stranama kabine teretnog motornog vozila stavljen drugi natpis osim poslovnog imena, odnosno firme ili njegovog znaka koji uživa zaštitu u skladu sa zakonom kojim se uređuju žigovi (član 5. stav 6);

4) poslovno ime, odnosno firma nisu na vozilu ispisani na način propisan članom 5. stav 7. ovog zakona;

5) prevoznik ili posada vozila na zahtev korisnika prevoza ne da na uvid opšte uslove prevoza (član 11. stav 5);

6) stvari koje se ne smatraju ručnim prtljagom smešta u deo vozila za smeštaj putnika (član 21. stav 3);

7) u autobusu kojim se obavlja "BIS prevoz" nema dodatne table sa natpisom "BIS prevoz" ili redni broj autobusa (član 23. stav 3);

8) u autobuskoj stanici na vidnom mestu ne istakne opšte uslove prevoza i opšte uslove poslovanja autobuske stanice (član 25. stav 5);

9) ne dostavi registrovan i overen red vožnje za svaku liniju i važeći cenovnik svim autobuskim stanicama koje su unete u red vožnje pre početka važenja reda vožnje (član 26. stav 1);

10) ne sačini izvod iz reda vožnje i ne istakne ga na vidnom mestu u autobuskoj stanici najkasnije dan pre stupanja na snagu reda vožnje (član 26. stav 2);

11) ne omogući licu, odnosno korisniku prevoza pristup vozilu, sve do polaska vozila, a po zaključenju izdavanja karata i drugih prevoznih isprava (član 30. stav 4).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu.

Novčanom kaznom od 20.000 do 80.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 5) ovog člana.

Novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara kazniće se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 4) ovog člana.

Član 52

Novčanom kaznom od 150.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) je na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, stavljena firma ili drugi natpis (član 5. stav 4);

2) se u vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim u putničkom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz, nalazi taksimetar (član 5. stav 5);

3) obavlja vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza putnika, ili javni prevoz stvari, a nije registrovan za obavljanje te vrste prevoza ili ako ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti (član 6. stav 1);

4) obavlja prevoz za sopstvene potrebe, a ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti, osim za putničke automobile (član 6. stav 3);

5) obavlja auto-taksi prevoz, a nije mu pretežna delatnost auto-taksi prevoz ili nije registrovan u Registru privrednih subjekata za obavljanje auto-taksi delatnosti ili nema odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza (član 6a stav 1);

6) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odredbama o bližim uslovima za obavljanje auto-taksi prevoza putnika koje propisuje opština, grad i grad Beograd (član 36. stav 1);

7) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odluci kojom opština, grad i grad Beograd utvrđuje ekonomski najnižu cenu u okviru taksi tarife po kojoj se auto-taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji (član 36. stav 4).

Za prekršaj iz stava 1. tačka 5) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.

Za prekršaj iz stava 1. tačka 6) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u čijem vršenju je učinjen prekršaj.

Član 53

Novčanom kaznom od 80.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) je na krovu vozila kojim se obavlja prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, stavljeno poslovno ime, odnosno firma ili drugi natpis (član 5. stav 4);

2) se u vozilu kojim se obavlja prevoz putnika, odnosno lica, osim u putničkom automobilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz, nalazi taksimetar (član 5. stav 5);

3) obavlja vanlinijski prevoz putnika, osim auto-taksi prevoza putnika, ili javni prevoz stvari, a nije registrovan za obavljanje te vrste prevoza ili ako ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti (član 6. stav 1);

4) obavlja delatnost linijskog prevoza putnika suprotno odredbi člana 6. stav 2. ovog zakona;

5) obavlja prevoz za sopstvene potrebe a ne ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom u pogledu opremljenosti, osim za putničke automobile (član 6. stav 3);

6) obavlja auto-taksi prevoz, a nije registrovan u Registru privrednih subjekata za obavljanje auto-taksi delatnosti ili nema odobrenje nadležnog organa lokalne samouprave za obavljanje auto-taksi prevoza (član 6a stav 1);

7) obavlja auto-taksi prevoz putnika suprotno odredbama o bližim uslovima za obavljanje auto-taksi prevoza putnika koje propisuje opština, grad i grad Beograd (član 36. stav 1.).

Za prekršaj iz stava 1. tačka 6) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera oduzimanja predmeta - vozila koje je upotrebljeno za izvršenje prekršaja.

Za prekršaj iz stava 1. tačke 7) ovog člana obavezno se izriče i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u čijem vršenju je učinjen prekršaj.

Član 53a

(Brisan)

Član 53b

O izvršenju zaštitne mere oduzimanja predmeta iz člana 48. stav 5, člana 52. stav 2. i člana 53 stav 2. ovog zakona staraće se republički inspektor za drumski saobraćaj, odnosno ovlašćeno lice opštinske, odnosno gradske uprave, u vršenju poslova inspekcijskog nadzora nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona kojima se uređuje lokalni prevoz, koje je privremeno oduzelo vozilo.

Član 53v

Novčanom kaznom od 20.000 dinara kazniće se na mestu izvršenja prekršaja pravno lice za prekršaj iz člana 49. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 22), 31), 33), 43), 44), 45), člana 50. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 16), 18), 19), 30) i člana 51. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 8), 9), 11) ovog zakona.

Novčanom kaznom od 15.000 dinara kazniće se na mestu izvršenja prekršaja preduzetnik za prekršaj iz člana 49. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 22), 24), 25), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 40), 44), 45), člana 50. stav 1. tač. 2), 3), 4), 5), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 28), 29), člana 51. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i člana 52. stav 1. tač. 1), 2), 3), 6) i 7) ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se na mestu izvršenja prekršaja fizičko lice - vozač motornog vozila za prekršaj iz člana 49. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 44), 45), člana 50. stav 1. tač. 25), 26), 28), 29) i člana 53. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 5) ovog zakona.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54

Linijski prevoz putnika po postojećim redovima vožnje koji su registrovani u Privrednoj komori Srbije, Privrednoj komori Vojvodine i Privrednoj komori Kosova i Metohije prevoznici mogu obavljati do 31. maja 1996. godine.

Privredne komore iz stava 1. ovog člana, izvršiće registraciju i overu redova vožnje za period od 1. decembra 1995. godine.

Član 55

Privredna komora Srbije utvrdiće opšte uslove prevoza i opšte uslove poslovanja autobuskih stanica, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 56

Opština, odnosno grad određuje stajališta koja se mogu koristiti za određenu vrstu prevoza, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 57

Postojeće autobuske stanice moraju ispuniti uslove iz člana 29. stav 1. ovog zakona, do 31. maja l996. godine.

Postojeća autobuska stajališta pored magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva moraju ispuniti uslove iz člana 29. stav 2. ovog zakona do 31. decembra 1997. godine.

Autobuske stanice i autobuska stajališta koji ne ispune uslove u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, ne mogu se koristiti posle tog roka.

Član 58

Do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivaće se:

1) Pravilnik o sadržaju putnog naloga, načinu njegovog izdavanja, unošenja podataka i vođenju evidencije o izdatim putnim nalozima ("Službeni glasnik RS", br. 2/91 i 8/91);

2) Pravilnik o bližim saobraćajno-tehničkim i minimalnim sanitarno-tehničkim i higijenskim uslovima za izgradnju, održavanje i eksploataciju autobuskih stanica i stajališta ("Službeni glasnik RS", broj 2/91).

Član 59

Preduzeća, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji vrše prevoz u drumskom saobraćaju, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 60

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni glasnik SRS", broj 32/90 i "Službeni glasnik RS", broj 45/94).

Član 61

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

  

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

("Sl. glasnik RS", br. 66/2001)

Član 27[s1]

Međurepublički prevoz putnika po postojećim redovima vožnje koji su registrovani i overeni u Privrednoj komori Jugoslavije, prevoznici mogu obavljati do 30. novembra 2002. godine.

Član 28[s1]

Prevoznici koji su, do dana stupanja na snagu ovog zakona, obavljali međurepublički prevoz putnika po postojećim redovima vožnje koji su registrovani i overeni u Privrednoj komori Jugoslavije, bez zaključenog ugovora o zajedničkom obavljanju međurepubličkog prevoza, nisu dužni da za otpočinjanje i obavljanje međurepubličkog prevoza zaključe taj ugovor.

Član 29[s1]

Privredna komora Srbije utvrdiće opšte uslove prevoza za međurepublički prevoz u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 30[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o dopunama
Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

("Sl. glasnik RS", br. 62/2006)

Član 8[s2]

Propis iz člana 3. ovog zakona doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

("Sl. glasnik RS", br. 31/2011)

Član 46[s3]

Prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz putnika putničkim vozilima sa devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača dužni su da se usklade sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz putnika i javni prevoz stvari, kao i privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici ili fizička lica koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe dužni su da se usklade sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 50[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".