Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRETVARANJU DRUŠTVENE SVOJINE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U DRUGE OBLIKE SVOJINE

("Sl. glasnik RS", br. 49/92, 54/96 i 62/2006 - dr. zakon)

 

Član 1

Poljoprivredno zemljište u društvenoj svojini koje je pravno lice steklo po osnovu Zakona o agrarnoj reformi i propisima o nacionalizaciji poljoprivrednog zemljišta u državnoj je svojini.

Poljoprivredno zemljište u društvenoj svojini koje je pravno lice steklo na osnovu pravnog posla, kao sredstvo za proizvodnju, društveni je kapital tog preduzeća.

Član 2*

(Prestao da važi)

Član 3

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i preduzeća koja koriste poljoprivredno zemljište iz člana 1. ovog zakona, izvršiće popis tog zemljišta i odgovarajuće promene u zemljišnim, odnosno drugim javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti najkasnije do 31. decembra 1997. godine.

Preduzeće je dužno da vodi evidenciju o poljoprivrednom zemljištu koje koristi.

Način i postupak utvrđivanja i evidentiranja poljoprivrednog zemljišta odrediće ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Čl. 4 i 5*

(Prestali da važe)

Član 6*

Preduzeće ne može otuđiti ili zameniti poljoprivredno zemljište pre izvršenog popisa zemljišta u državnoj svojini.

Preduzeće ne može vršiti pretvaranje društvenog kapitala u druge oblike svojine pre nego što izvrši popis zemljišta u državnoj svojini i odgovarajuće promene u zemljišnim, odnosno drugim javnim knjigama o evidenciji nepokretnosti.

Član 7*

(Prestao da važi)

Član 8

Preduzeće koje namerava da prestane da koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, o tome obaveštava ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana, preduzeće je dužno da dostavi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede najkasnije tri meseca pre prestanka korišćenja tog zemljišta.

Čl. 9 i 10*

(Prestali da važe)

Član 11

Zemljište u društvenoj svojini može se otuđiti pod tržišnim uslovima ako se prethodno ponudi na prodaju ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, a ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede u roku od 30 dana ne prihvati ovu ponudu.

Član 12*

(Prestao da važi)

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".