Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU PRELAZNOG SPORAZUMA O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 83/2008)

ČLAN 1

Potvrđuje se Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, koji je potpisan 29. aprila 2008. godine u Luksemburgu, na srpskom i zvaničnim jezicima Evropske unije.

ČLAN 2

Tekst Prelaznog sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

 

PRELAZNI SPORAZUM O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA
IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE

EVROPSKA ZAJEDNICA,

u daljem tekstu "Zajednica",

s jedne strane, i

REPUBLIKA SRBIJA, u daljem tekstu "Srbija",

s druge strane,

u daljem tekstu "strane"

Uzimajući u obzir:

1) da je Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republika Srbija, sa druge strane, (u daljem tekstu "Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju" ili "SSP") potpisan u Briselu 29. aprila 2008. godine,

2) da je svrha Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju uspostavljanje bliskog i trajnog odnosa koji se zasniva na uzajamnosti i obostranom interesu, što bi Srbiji trebalo da omogući dalje jačanje i širenje postojećih odnosa sa Evropskom unijom,

3) da je neophodno obezbediti razvoj trgovinskih veza, jačanjem i širenjem prethodno uspostavljenih odnosa,

4) u tom cilju je neophodno sprovesti, što je brže moguće, posredstvom Prelaznog sporazuma (u daljem tekstu "Sporazum"), odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o trgovini i trgovinskim pitanjima;

5) određene odredbe uključene u Protokol 4 o kopnenom transportu uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koje se tiču drumskog tranzitnog saobraćaja, neposredno su povezane sa slobodnim protokom robe, zbog čega je neophodno njihovo uključivanje u ovaj sporazum;

6) u odsustvu ranije osnovanih ugovornih struktura, ovim sporazumom se osniva Odbor za sprovođenje ovog sporazuma;

7) da je trgovina određenim tekstilnim proizvodima regulisana Sporazumom od 31. marta 2005. godine između Evropske zajednice i Republike Srbije, i potvrđujući da će ovaj sporazum isteći nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju;

ODLUČILE SU da zaključe ovaj sporazum i u tom cilju su odredile svoje ovlašćene predstavnike:

EVROPSKA ZAJEDNICA
dr Dimitrij Rupel
Ministar spoljnih poslova Republike Slovenije
Predsedavajući Saveta Evropske unije
Oli Ren,

Član Komisije Evropskih zajednica (u daljem tekstu "Evropska zajednica") zadužen za Proširenje

SRBIJA
Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Srbije

KOJI SU SE, nakon što su razmenili punomoćja za potpisivanje, u odgovarajućoj formi,

DOGOVORILI O SLEDEĆEM:

Naslov I

OPŠTA NAČELA

Član 1

(SSP Član 2)

Poštovanje demokratskih načela i ljudskih prava, proglašenih u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i definisanih u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Završnom aktu iz Helsinkija i Pariskoj povelji za novu Evropu, poštovanje načela međunarodnog prava, uključujući punu saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, vladavine prava, kao i načela tržišne privrede u skladu sa Dokumentom Bonske konferencije KEBS o privrednoj saradnji, predstavljaće osnov unutrašnje i spoljne politike strana i činiće suštinske elemente ovog sporazuma.

Član 2

(SSP Član 9)

Sporazum će biti u celosti usklađen sa odgovarajućim odredbama Svetske trgovinske organizacije i sproveden na način saglasan ovim odredbama, posebno članovima XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine (GATT 1994) i članom V Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS).

Naslov II

SLOBODAN PROTOK ROBE

Član 3

(SSP Član 18)

1. Zajednica i Srbija će, u periodu od najviše šest godina, počevši od stupanja na snagu ovog sporazuma, postepeno uspostaviti bilateralnu zonu slobodne trgovine u skladu sa odredbama ovog sporazuma i odredbama GATT 1994 i Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu "STO"). U tom procesu, one će voditi računa o dole navedenim posebnim uslovima.

2. Kombinovana nomenklatura robe će se primenjivati na klasifikaciju robe u trgovini između ugovornih strana.

3. Za potrebe ovog sporazuma, carine i dažbine koje imaju isto dejstvo kao i carine, uključuju svaku carinu ili dažbinu na uvoz ili izvoz robe, uključujući bilo koji oblik dodatnih taksi ili dažbina na uvoz ili izvoz, ali ne uključuju:

(a) dažbine jednake unutrašnjem oporezivanju propisanom u skladu sa odredbama stava 2. člana III GATT 1994;

(b) antidamping ili kompenzatorne mere;

(v) dažbine koje su srazmerne pruženim uslugama.

4. Za svaki proizvod, bazna carina na koju se primenjuje naknadno sniženje carinske stope određeno ovim sporazumom biće:

(a) Zajednička carinska tarifa, ustanovljena Uredbom Saveta (EEZ) br. 2658/871, primenjena na erga omnes bazi na dan potpisivanja ovog sporazuma;

(b) Carinska tarifa Srbije2.

5. Ako se, nakon potpisivanja ovog sporazuma, primeni bilo kakvo sniženje carina na erga omnes osnovi, posebno u slučaju sniženja carina nastalog kao rezultat:

a) pregovora o carinama u okviru STO, ili

b) u slučaju pristupanja Srbije STO, ili

v) naknadnih sniženja carina nakon pristupanja Srbije STO,

te snižene carine će zameniti baznu carinu iz stava 4 ovog člana od dana od kada se primenjuje navedeno sniženje.

6. Zajednica i Srbija će obaveštavati jedna drugu o svojim odgovarajućim baznim carinama i njihovim izmenama.

___________________
1Uredba Saveta (EEZ) br. 2658/87 (SL L 256, 07.09.1987, str. 1) sa godišnjim izmenama i dopunama
2Zakon o carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", broj 62/2005 i 61/2007)

Poglavlje I

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Član 4

(SSP Član 19)

Definicija

1. Odredbe ovog poglavlja primenjivaće se na proizvode poreklom iz Zajednice ili iz Srbije navedene u Glavama 25 do 97 Kombinovane nomenklature, osim proizvoda navedenih u aneksu I, stav I, (2) STO Sporazuma o poljoprivredi.

2. Trgovina proizvodima obuhvaćenim Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju odvijaće se između strana u skladu sa odredbama tog Ugovora.

3. Odredbe ovog sporazuma će se primenjivati na proizvode od tekstila u skladu sa Sporazumom o trgovini tekstilnim proizvodima između Republike Srbije i Evropske zajednice od 31. marta 2005. godine.

Član 5

(SSP Član 20)

Koncesije Zajednice za industrijske proizvode

1. Carine na uvoz industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije u Zajednicu, kao i dažbine koje imaju isto dejstvo ukidaju se stupanjem na snagu ovog sporazuma.

2. Količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz u Zajednicu industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije ukidaju se stupanjem na snagu ovog sporazuma.

Član 6

(SSP Član 21)

Koncesije Srbije za industrijske proizvode

1. Carine na uvoz u Srbiju industrijskih proizvoda poreklom iz Zajednice, osim onih navedenih u Aneksu I, ukidaju se stupanjem na snagu ovog sporazuma;

2. Dažbine koje imaju isto dejstvo kao carine na uvoz u Srbiju industrijskih proizvoda poreklom iz Zajednice ukidaju se stupanjem na snagu ovog sporazuma;

3. Carine na uvoz industrijskih proizvoda u Srbiju poreklom iz Zajednice, navedene u Aneksu I, postepeno će se smanjivati i ukidati u skladu sa vremenskim rasporedom navedenim u tom Aneksu;

4. Količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz industrijskih proizvoda u Srbiju poreklom iz Zajednice ukidaju se stupanjem na snagu ovog sporazuma.

Član 7

(SSP Član 22)

Carine i ograničenja izvoza

1. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, Zajednica i Srbija će u međusobnoj trgovini ukinuti sve carine na izvoz i dažbine koje imaju isto dejstvo.

2. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, Zajednica i Srbija će međusobno ukinuti sva količinska ograničenja na izvoz i mere koje imaju isto dejstvo.

Član 8

(SSP Član 23)

Brža sniženja carina

Srbija iskazuje spremnost da snizi svoje carine u trgovini sa Zajednicom brže nego što je predviđeno u članu 21, ako to dozvole opšte privredno stanje i stanje u odgovarajućem privrednom sektoru.

Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma će u tom smislu analizirati situaciju i dati odgovarajuće preporuke.

Poglavlje II

POLJOPRIVREDA I RIBARSTVO

Član 9

(SSP Član 24)

Definicije

1. Odredbe ovog Poglavlja primenjivaće se na trgovinu proizvodima poljoprivrede i ribarstva poreklom iz Zajednice ili iz Srbije.

2. Izraz "proizvodi poljoprivrede i ribarstva" odnosi se na proizvode navedene u Glavama 1 do 24 Kombinovane nomenklature i na proizvode navedene u Aneksu I, član I, (ii) Sporazuma o poljoprivredi Svetske trgovinske organizacije.

3. Ova definicija obuhvata ribu i proizvode ribarstva navedene u Glavi 3, tarifnim brojevima 1604 i 1605 i tarifni podbrojevi 0511 91, 2301 20 i ex 1902 20 ("punjena testenina sa sadržajem više od 20% po masi ribe, ljuskara, mekušaca i drugih vodenih beskičmenjaka").

Član 10

(SSP Član 25)

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

Protokol 1 sadrži dogovor o trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima koji su u njemu navedeni.

Član 11

(SSP Član 26)

Koncesije Zajednice na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije

1. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Zajednica će ukinuti sva količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije.

2. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Zajednica će ukinuti sve carine i dažbine koje imaju isto dejstvo na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije, osim proizvoda obuhvaćenih tarifnim brojevima 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 i 2204 Kombinovane nomenklature.

Za proizvode obuhvaćene Glavama 7 i 8 Kombinovane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primenu ad valorem stopa carine i specifične carine, ukidanje se primenjuje samo na ad valorem deo carine.

3. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Zajednica će utvrditi carine koje se primenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda od junetine ("baby beef") poreklom iz Srbije definisanih u Aneksu II, i to na 20% od ad valorem stope carina i 20% od specifične carine navedene u Zajedničkoj carinskoj tarifi Evropskih zajednica, u okviru godišnje carinske kvote od 8,700 tona izraženih u težini polutki.

4. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma Zajednica će primeniti bescarinski pristup uvozu u Zajednicu za proizvode poreklom iz Srbije obuhvaćene tarifnim brojevima 1701 i 1702 Kombinovane nomenklature, u okviru godišnje carinske kvote od 180,000 tona (neto mase).

Član 12

(SSP Član 27)

Koncesije Srbije za poljoprivredne proizvode

1. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Srbija će ukinuti sva količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Zajednice.

2. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma Srbija će:

a. ukinuti carinske dažbine koje se primenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Zajednice, navedenih u Aneksu III (a);

b. ukinuti progresivno carinske dažbine koje se primenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Zajednice, navedenih u Aneksu III (b) u skladu sa dinamikom navedenom za svaki proizvod u Aneksu;

v. smanjiti progresivno carinske dažbine koje se primenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Zajednice, navedenih u Aneksu III (v) i (g) u skladu sa dinamikom navedenom za svaki proizvod u tim aneksima.

Član 13

(SSP Član 28)

Protokol o vinu i alkoholnim pićima

Protokolom 2 je utvrđen režim koji će se primenjivati na vina i alkoholna pića.

Član 14

(SSP Član 29)

Koncesije Zajednice za ribu i proizvode od ribe

1. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Zajednica će ukinuti sva količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz ribe i proizvoda od ribe poreklom iz Srbije.

2. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Zajednica će ukinuti sve carine i mere koje imaju isto dejstvo, na ribu i riblje proizvode poreklom iz Srbije, osim onih nabrojanih u Aneksu IV. Proizvodi navedeni u Aneksu IV podležu odredbama koje su u njemu sadržane.

Član 15

(SSP Član 30)

Koncesije Srbije za ribu i proizvode od ribe

1. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Srbija će ukinuti sva količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz ribe i proizvoda od ribe poreklom iz Zajednice.

2. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, Srbija će ukinuti sve carine i mere koje imaju isto dejstvo na ribu i proizvode od ribe poreklom iz Zajednice, osim onih koji su navedeni u Aneksu V. Proizvodi navedeni u Aneksu V podležu odredbama koje se u njemu nalaze.

Član 16

(SSP Član 31)

Klauzula o reviziji

Vodeći računa o obimu trgovine proizvodima poljoprivrede i ribarstva između strana, njihovoj posebnoj osetljivosti, pravilima zajedničkih politika Zajednice i poljoprivredne politike i politike ribarstva u Srbiji, ulozi poljoprivrede i ribarstva u privredi Srbije, posledicama multilateralnih pregovora o trgovini u okviru Svetske trgovinske organizacije, kao i konačnog pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, Zajednica i Srbija će u Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma, najkasnije 3 godine nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, za svaki pojedinačni proizvod i na uređenoj i odgovarajućoj uzajamnoj osnovi, istražiti mogućnosti za odobravanje daljih uzajamnih koncesija u cilju primene veće liberalizacije trgovine proizvodima poljoprivrede i ribarstva.

Član 17

(SSP Član 32)

Zaštitne mere za poljoprivredu i ribarstvo

1. Bez obzira na ostale odredbe ovog sporazuma, posebno člana 26, imajući u vidu posebnu osetljivost tržišta poljoprivrednih i ribljih proizvoda, ukoliko uvoz proizvoda poreklom iz jedne od strana koje su predmet koncesija dodeljenih u skladu sa članovima 10, 11, 12, 13, 14 i 15, prouzrokuje ozbiljan poremećaj na tržištu ili u domaćim regulatornim mehanizmima druge strane, obe strane će odmah započeti konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rešenja. U očekivanju takvog rešenja, pogođena strana može preduzeti odgovarajuće mere koje smatra neophodnim.

2. U slučaju da kumulativni izvoz proizvoda poreklom iz Srbije, navedenih u Aneksu V Protokola 3, dostigne nivo od 115% proseka računatog za prethodne tri kalendarske godine, Srbija i Zajednica će, u roku od pet radnih dana, početi konsultacije u cilju analiziranja i ocenjivanja kretanja izvoza ovih proizvoda u Zajednicu, i gde je to potrebno, naći zadovoljavajuća rešenja kako bi se izbegao poremećaj tržišta usled izvoza ovih proizvoda u Zajednicu.

Bez uticaja na stav 1. ovog člana, u slučaju da kumulativni izvoz proizvoda poreklom iz Srbije, navedenih u Aneksu V Protokola 3, poraste za preko 30% u obimu u toku kalendarske godine, u poređenju sa prosečnim izvozom merenim za prethodne tri kalendarske godine, Zajednica može da suspenduje preferencijalni tretman koji se primenjuje na proizvode koji su doveli do porasta izvoza.

U slučaju da se donese odluka o suspenziji preferencijalnog tretmana, Zajednica će, u roku od pet radnih dana, obavestiti Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma o meri koju preduzima i ući u konsultacije sa Srbijom, kako bi dogovorila mere kojima će se izbeći poremećaj u trgovini proizvodima navedenim u Aneksu V Protokola 3.

Zajednica će ponovo uspostaviti preferencijalni tretman čim se efektivnom primenom dogovorenih mera ili primenom bilo koje druge mere koju su strane preduzele, otkloni poremećaj u trgovini.

Odredbe stavova 3, 4, 5. i 6, člana 26. primenjivaće se mutatis mutandis i na aktivnosti navedene u ovom stavu.

3. Strane će razmotriti funkcionisanje mehanizma navedenog u stavu 2. ovog člana, najkasnije 3 godine nakon stupanja ovog sporazuma na snagu. Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma može da odluči o odgovarajućim izmenama mehanizma iz stava 2. ovog člana.

Član 18

(SSP Član 33)

Zaštita oznaka geografskog porekla za proizvode poljoprivrede i ribarstva i prehrambene proizvode, sa izuzetkom vina i alkoholnih pića

1. Srbija će obezbediti zaštitu oznaka geografskog porekla Zajednice registrovanih u Zajednici na osnovu Uredbe Saveta (EZ) broj 510/2006 od 20. marta 2006. godine o zaštiti geografskih oznaka i naznaka porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode3, u skladu sa odredbama ovog člana. Oznake geografskog porekla iz Srbije će moći da se registruju u Zajednici pod uslovima navedenim u gorepomenutoj Uredbi.

2. Srbija će na svojoj teritoriji zabraniti svaku upotrebu imena zaštićenih u Zajednici za slične proizvode koji ne zadovoljavaju uslove za korišćenje oznake geografskog porekla. Ovo će se primenjivati čak i kada je navedeno pravo geografsko poreklo, kada se konkretna geografska oznaka koristi u prevodu, kada je ime praćeno izrazima poput "vrsta", "tip", "stil", "imitacija", "metod" ili drugim izrazima tog tipa.

3. Srbija će odbiti registraciju žiga čija upotreba odgovara situaciji navedenoj u stavu 2. ovog člana.

4. Žigovi čija upotreba odgovara situaciji navedenoj u stavu 2. ovog člana, a koji su registrovani u Srbiji ili stečeni upotrebom, neće se više koristiti pet godina nakon stupanja na snagu ovog sporazuma. Međutim, ovo se neće primenjivati na žigove registrovane u Srbiji ili žigove stečene upotrebom, a koji su u vlasništvu državljana trećih država, pod uslovom da nisu takve prirode da mogu na bilo koji način da zavedu potrošače u pogledu kvaliteta, karakteristika i geografskog porekla robe.

5. Svaka upotreba oznaka geografskog porekla zaštićenih u skladu sa stavom 1. ovog člana kao uobičajenih izraza u opštoj upotrebi za takve robe u Srbiji prestaće najkasnije 5 godina nakon stupanja na snagu ovog sporazuma.

6. Srbija će obezbediti da roba izvezena sa njene teritorije, 5 godina nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, ne krši odredbe ovog člana.

7. Srbija će obezbediti zaštitu navedenu u stavovima 1. do 6. ovog člana, kako na sopstvenu inicijativu, tako i na zahtev zainteresovane strane.

________________
3SL L 93, 31.03.2006. str. 12, sa izmenama i dopunama učinjenim Uredbom Saveta (EZ) broj 1791/2006 (SL L 363, 20.12.2006, str. 1)

Poglavlje III

OPŠTE ODREDBE

Član 19

(SSP Član 34)

Obuhvat

Odredbe ovog poglavlja primenjivaće se na trgovinu svim proizvodima između strana, osim u slučajevima kada je drugačije predviđeno ovim sporazumom ili Protokolom 1.

Član 20

(SSP Član 35)

Povoljnije koncesije

Odredbe ovog naslova neće ni na koji način uticati na jednostranu primenu povoljnijih mera od bilo koje strane.

Član 21

(SSP Član 36)

Mirovanje

1. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, u trgovini između Zajednice i Srbije neće biti uvedene nove carine na uvoz ili izvoz ili dažbine koje imaju isto dejstvo, niti će one koje se već primenjuju biti povećavane.

2. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, u trgovini između Zajednice i Srbije neće biti uvedena nova količinska ograničenja na uvoz i izvoz ili mere koje imaju isto dejstvo, niti će se one koje već postoje učiniti restriktivnijim.

3. Ne dovodeći u pitanje koncesije dodeljene shodno članovima 11, 12, 13, 14 i 15, odredbe stavova 1. i 2. ovog člana neće ni na koji način ograničiti sprovođenje poljoprivredne politike i politike ribarstva Srbije i Zajednice, kao ni preduzimanje bilo kojih mera u okviru ovih politika, u meri u kojoj to ne šteti režimu uvoza iz Aneksa II-V i Protokola 1.

Član 22

(SSP Član 37)

Zabrana fiskalne diskriminacije

1. Zajednica i Srbija će se uzdržavati od uvođenja, i ukinuće ukoliko postoji, svaku meru ili praksu unutrašnje fiskalne prirode, kojom se proizvodi jedne strane, neposredno ili posredno, diskriminišu u odnosu na slične proizvode koji potiču sa teritorije druge strane.

2. Za proizvode koji se izvezu na teritoriju jedne od strana ne mogu se ostvariti koristi od povraćaja unutrašnjeg posrednog oporezivanja u iznosu koji premašuje iznos posrednog poreza koji je na njih nametnut.

Član 23

(SSP Član 38)

Dažbine fiskalne prirode

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina primenjivaće se i na carinske dažbine fiskalne prirode.

Član 24

(SSP Član 39)

Carinske unije, zone slobodne trgovine i prekogranični dogovori

1. Ovim sporazumom se ne isključuje očuvanje i uspostavljanje carinskih unija, zona slobodne trgovine ili dogovora o prekograničnom prometu, u meri u kojoj se ne menjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim sporazumom.

2. Tokom prelaznog perioda određenog u članu 18, ovaj sporazum neće uticati na sprovođenje posebnih preferencijalnih dogovora kojima se uređuje kretanje robe, utvrđenih ili u pograničnim Sporazumima prethodno zaključenim između jedne ili više država članica i Srbije ili koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma navedenih u Naslovu III, koje je Srbija zaključila radi unapređenja regionalne trgovine.

3. Strane će u okviru Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma održavati konsultacije u vezi sa sporazumima opisanim u stavovima 1. i 2. ovog člana i, kada to bude potrebno, u vezi sa drugim važnim pitanjima koja se odnose na njihove trgovinske politike prema trećim državama. Posebno u slučaju pristupanja treće države Uniji, ovakve konsultacije će se održavati kako bi se obezbedilo uzimanje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Srbije navedenih u ovom sporazumu.

Član 25

(SSP Član 40)

Damping i subvencije

1. Nijedna odredba ovog sporazuma ne sprečava bilo koju od strana da preduzme odbrambene trgovinske mere u skladu sa stavom 2 ovog člana i članom 41.

2. Ako jedna od strana ustanovi da se u trgovini sa drugom stranom sprovodi damping i/ili subvencije na osnovu kojih je moguće uvesti kompenzatorne mere, ta strana može da preduzme odgovarajuće mere protiv ovakve prakse u skladu sa Sporazumom STO o sprovođenju člana VI GATT 1994. godine ili Sporazumom STO o subvencijama i kompenzatornim merama, kao i odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.

Član 26

(SSP Član 41)

Zaštitna klauzula

1. Odredbe člana XIX GATT 1994. godine i Sporazuma STO o zaštitnim merama primenjuju se između strana.

2. Bez obzira na stav 1. ovog člana, kada se neki proizvod jedne strane uvozi na teritoriju druge strane u toliko povećanim količinama i pod takvim uslovima da prouzrokuje ili preti da prouzrokuje:

a) ozbiljnu štetu domaćoj industriji sličnih ili direktno konkurentnih proizvoda na teritoriji strane uvoznice ili

b) ozbiljne poremećaje u bilo kom sektoru privrede ili teškoće koje mogu da dovedu do ozbiljnog pogoršanja ekonomske situacije u nekoj oblasti strane uvoznice,

strana koja uvozi može preduzeti odgovarajuće bilateralne zaštitne mere pod uslovima i u skladu sa postupcima navedenim u ovom članu.

3. Bilateralne zaštitne mere usmerene na uvoz iz druge strane ne smeju prevazilaziti ono što je konkretno neophodno da se otklone problemi, utvrđeni stavom 2, koji su nastali kao posledica primene ovog sporazuma. Usvojena zaštitna mera bi trebalo da se sastoji u obustavljanju povećanja ili u smanjenju preferencijalnih margina predviđenih ovim sporazumom za proizvod u pitanju do maksimalne granice koja odgovara osnovnoj carini iz člana 3, stav 4 (a) i (b) i stav 5 za isti proizvod. Takve mere će obuhvatati jasne elemente koji definišu njihovo postepeno ukidanje, najkasnije do kraja utvrđenog perioda, i ne smeju da se primenjuju duže od 2 godine.

U krajnje vanrednim okolnostima mere mogu biti produžene za još najviše 2 godine. Nijedna bilateralna zaštitna mera neće se primenjivati na uvoz proizvoda na koji se takva mera primenjivala u vremenskom periodu koji je jednak onom periodu tokom koga je ta mera prethodno bila primenjivana, pod uslovom da je period neprimenjivanja mere najmanje 2 godine, računajući od momenta prestanka primene mere.

4. Pre preduzimanja mera predviđenih u slučajevima navedenim u ovom članu ili u slučajevima na koje se primenjuje stav 5 (b) ovog člana, Zajednica s jedne strane, i Srbija s druge strane će, što je pre moguće, dostaviti Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma sve relevantne informacije neophodne za temeljnu analizu situacije, u cilju pronalaženja prihvatljivog rešenja za strane u pitanju.

5. Radi sprovođenja stavova 1, 2, 3. i 4. ovog člana primenjivaće se sledeće odredbe:

a) Problemi koji nastanu zbog situacije navedene u ovom članu biće odmah dostavljeni na razmatranje Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma, koji može da donese bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih problema.

Ako Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma ili strana izvoznica nisu doneli odluku kojom se otklanjaju problemi, ili ako nije pronađeno drugo zadovoljavajuće rešenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma, strana uvoznica može usvojiti odgovarajuće mere radi otklanjanja problema u skladu sa ovim članom. Prilikom odabira zaštitnih mera, prvenstvo mora da se da merama koje najmanje remete sprovođenje ovog sporazuma. Zaštitne mere primenjene u skladu sa članom XIX GATT 1994. godine i Sporazumom STO o zaštitnim merama očuvaće nivo/marginu preferencija odobrenih ovim sporazumom.

b) Kada vanredne ili kritične okolnosti koje zahtevaju neposredno delovanje onemogućavaju prethodno obaveštavanje ili ispitivanje, šta god da je slučaj, strana u pitanju može, u situacijama navedenim u ovom članu, odmah da primeni privremene mere potrebne za otklanjanje problema i da o tome odmah obavesti drugu stranu.

Zaštitne mere moraju se odmah prijaviti Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma i o njima će se voditi periodične konsultacije u okviru tog tela, posebno u cilju utvrđivanja vremenskog rasporeda njihovog ukidanja, čim to okolnosti dozvole.

6. U slučaju da Zajednica, s jedne strane, ili Srbija, s druge strane, podvrgnu uvoz proizvoda, koji bi mogli da izazovu probleme navedene u ovom članu, upravnom postupku čija je svrha brzo pribavljanje informacija o smeru trgovinskih tokova, o tome će obavestiti drugu stranu.

Član 27

(SSP Član 42)

Klauzula o nestašici

1. Kada ispunjavanje odredaba ovog naslova dovede do:

a) kritične nestašice, ili opasnosti od nestašice, prehrambenih ili drugih proizvoda neophodnih za stranu izvoznicu; ili

b) reeksporta u treću državu proizvoda na koji strana izvoznica primenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mere ili dažbine koje imaju isto dejstvo, i kada navedene situacije izazovu, ili bi mogle da izazovu velike teškoće za izvoznu stranu

ta strana može preduzeti odgovarajuće mere pod uslovima i u skladu sa procedurama navedenim u ovom članu.

2. Prilikom odabira mera, prednost se mora dati onima koje najmanje remete sprovođenje dogovora iz ovog sporazuma. Ove mere se neće primenjivati na način koji bi bio sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima preovlađuju isti uslovi, ili sredstvo prikrivenog ograničenja trgovine i biće ukinute kada uslovi više ne opravdavaju njihovo postojanje.

3. Pre preduzimanja mera predviđenih u stavu 1. ovog člana ili što je pre moguće u slučajevima na koje se primenjuje stav 4. ovog člana, Zajednica i Srbija će, u zavisnosti od slučaja, dostaviti Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma sva relevantna obaveštenja, u cilju pronalaženja rešenja prihvatljivog za obe strane. Strane se mogu, u okviru Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma, dogovoriti o bilo kojim sredstvima potrebnim za prevazilaženje teškoća. Ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma ne postigne dogovor, strana izvoznica može na izvoz proizvoda u pitanju primeniti mere iz ovog člana.

4. Kada vanredne i kritične okolnosti koje zahtevaju neposredno delovanje onemogućavaju prethodno obaveštavanje i ispitivanje, u zavisnosti od slučaja, Zajednica ili Srbija mogu odmah primeniti mere predostrožnosti potrebne za rešavanje situacije i o tome će odmah obavestiti drugu stranu.

5. O svim merama primenjenim shodno ovom članu mora se odmah obavestiti Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma i o njima će se voditi periodične konsultacije u okviru tog tela, posebno u cilju utvrđivanja rasporeda njihovog ukidanja, čim to okolnosti dozvole.

Član 28

(SSP Član 43)

Državni monopoli

Srbija će postepeno prilagoditi sve državne monopole komercijalnog karaktera kako bi obezbedila da, do isteka 3 godine od stupanja ovog sporazuma na snagu, više ne postoji diskriminacija između državljana država članica Evropske unije i Srbije u pogledu uslova pod kojima se roba nabavlja i prodaje.

Član 29

(SSP Član 44)

Pravila o poreklu

Osim ukoliko je drugačije regulisano ovim sporazumom, Protokol 3 reguliše previla o poreklu za primenu odredaba ovog sporazuma.

Član 30

(SSP Član 45)

Dozvoljena ograničenja

Ovaj sporazum ne sprečava zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili tranzita robe opravdane na osnovu javnog morala, javnog interesa ili javne bezbednosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umetničke, istorijske i arheološke vrednosti ili zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, ove zabrane ili ograničenja neće biti sredstva proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine između strana.

Član 31

(SSP Član 46)

Izostanak administrativne saradnje

1. Strane su saglasne da je administrativna saradnja suštinska za sprovođenje i kontrolu preferencijalnog tretmana dozvoljenog u skladu sa ovim Naslovom i ističu svoju spremnost za suzbijanje nepravilnosti i prevara u vezi sa carinama i srodnim oblastima.

2. Kada jedna od strana na osnovu objektivnih informacija ustanovi, da je izostala administrativna saradnja i/ili da postoje nepravilnosti ili prevare shodno ovom Naslovu, strana u pitanju može privremeno da suspenduje odgovarajući preferencijalni tretman proizvoda u pitanju u skladu sa ovim članom.

3. U smislu ovog člana, izostanak administrativne saradnje obuhvata, inter alia:

(a) ponovljeno nepoštovanje obaveze provere porekla konkretnog proizvoda;

(b) ponovljeno odbijanje ili neopravdano kašnjenje u sprovođenju i/ili dostavljanju rezultata naknadne verifikacije dokaza o poreklu;

(v) ponovljeno odbijanje ili neopravdano kašnjenje u pribavljanju ovlašćenja da se sprovedu misije administrativne saradnje koje proveravaju verodostojnost dokumenata ili tačnost informacija relevantnih za davanje preferencijalnog tretmana.

U smislu ovog člana, utvrđivanje nepravilnosti ili prevare se može uraditi, inter alia, kada postoji značajan rast, bez zadovoljavajućeg objašnjenja, uvoza robe koji prevazilazi uobičajen nivo proizvodnih i izvoznih kapaciteta druge strane, a koji je povezan sa objektivnim informacijama u vezi sa nepravilnostima ili prevarama.

4. Privremena suspenzija povlašćenog položaja proizvoda će se uvesti pod sledećim uslovima:

(a) Strana koja je ustanovila, na osnovu objektivnih informacija, da je izostala administrativna saradnja i/ili da postoje nepravilnosti ili prevare, obavestiće, bez nepotrebnog odlaganja, Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma o svom nalazu zajedno sa objektivnim informacijama i započeti konsultacije u okviru Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma, na osnovu svih relevantnih informacija i objektivnih nalaza, u cilju postizanja prihvatljivog rešenja za obe strane.

(b) Ukoliko strane započnu konsultacije u okviru Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma, kao što je gore navedeno, a ne nađu prihvatljivo rešenje u roku od 3 meseca nakon obaveštavanja, oštećena strana može privremeno da obustavi odgovarajući preferencijalni tretman proizvoda u pitanju. Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma će bez nepotrebnog odlaganja biti obavešten o privremenoj suspenziji.

(v) U skladu sa ovim članom, privremena suspenzija, će biti ograničena na ono što je potrebno da se zaštite finansijski interesi strane u pitanju. Ona neće trajati duže od šest meseci nakon čega može biti obnovljena. Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma mora da bude obavešten odmah nakon usvajanja privremenih suspenzija. O njima će se voditi periodične konsultacije u okviru Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma, posebno u pogledu njihovog okončanja čim uslovi za njihovu primenu više ne budu postojali.

5. Istovremeno sa obaveštavanjem Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma shodno stavu 4(a) ovog člana, strana u pitanju treba da objavi obaveštenje uvoznicima u Službenom glasniku. U obaveštenju uvoznicima treba da bude naveden proizvod za koji je utvrđeno, na osnovu objektivnih informacija, da ne postoji administrativna saradnja i/ili da postoje nepravilnosti ili prevara.

Član 32

(SSP Član 47)

U slučaju greške nadležnih organa u pravilnom upravljanju povlašćenim sistemom pri izvozu, a posebno u primeni odredaba Protokola 3 ovog sporazuma kada ovakva greška dovede do posledica u vezi sa uvoznim carinama, ugovorna strana koju ove posledice pogađaju može da zahteva od Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma da ispita mogućnost usvajanja svih odgovarajućih mera u cilju rešavanja situacije

Član 33

(SSP Član 48)

Primena ovog sporazuma neće uticati na primenu odredaba prava Zajednice na Kanarska ostrva.

Naslov III

DRUGE ODREDBE O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA

Član 34

(SSP Član 61(1))

Tranzitni saobraćaj

Definicije

(Protokol 4 SSP, član 3 (a) i (b))

U svrhu ovog protokola, primenjivaće se sledeće definicije:

a) Tranzitni saobraćaj Zajednice: prevoz stvari koji obavlja prevoznik koji je osnovan u Zajednici u tranzitu preko teritorije Srbije na relaciji do države članice Zajednice ili iz nje;

b) Tranzitni saobraćaj Srbije: prevoz stvari koji obavlja prevoznik koji je osnovan u Srbiji u tranzitu iz Srbije preko teritorije Zajednice sa odredištem u trećoj zemlji ili stvari iz treće zemlje kojima je odredište Srbija.

Opšte odredbe

(Protokol 4 SSP, članovi 11(2), (3) i (5))

1. Strane se ovim saglašavaju da dopuste tranzitnom saobraćaju Zajednice neograničen pristup preko Srbije, a tranzitnom saobraćaju Srbije preko Zajednice počevši od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Ako se kao posledica prava odobrenih u skladu sa stavom 1 tranzitni saobraćaj prevoznika iz Zajednice poveća u tolikoj meri da izazove ili preti da izazove ozbiljnu štetu putnoj infrastrukturi i/ili protoku saobraćaja na pravcima navedenim u Memorandumu o razumevanju za razvoj osnovne transportne infrastrukturne mreže za Jugoistočnu Evropu koji su potpisali ministri iz regiona i Evropska komisija u junu 2004. godine, i ako se pod istim uslovima pojave problemi na teritoriji Zajednice blizu granica Srbije, pitanje će biti podneto Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma u skladu sa članom 44 ovog sporazuma. Strane mogu da predlože izuzetne, privremene, nediskriminatorne mere, ako je to potrebno, za ograničavanje ili ublažavanje takve štete.

3. Strane će se uzdržati od bilo kakvog jednostranog delovanja koje bi moglo dovesti do diskriminacije između prevoznika ili vozila iz Zajednice i prevoznika ili vozila iz Srbije. Svaka ugovorna strana će preduzeti sve korake potrebne radi olakšavanja drumskog transporta prema teritoriji druge ugovorne strane ili preko nje.

Pojednostavljivanje formalnosti

(Protokol 4 SSP, Član 19(1) i (3))

1. Strane su saglasne da pojednostave protok stvari železnicom i drumom, bilateralno ili u tranzitu.

2. Strane su saglasne, u meri u kojoj je to potrebno, da preduzmu zajedničke aktivnosti u pogledu usvajanja daljih mera pojednostavljivanja, kao i da podstiču usvajanje takvih mera.

Sprovođenje

(Protokol 4 SSP, Član 21(2) i (2 (d))

Saradnja između Strana odvijaće se u okviru posebnog pododbora Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma koji će biti osnovan u skladu sa članom 45 ovog sporazuma. Posebno će se koordinisati nadzor, predviđanja i druge statističke poslove u vezi sa međunarodnim transportom, a posebno tranzitnim saobraćajem.

Član 35

(SSP Član 62)

Strane se obavezuju da odobre sva plaćanja i prenose na tekući račun bilansa plaćanja između Zajednice i Srbije u slobodno konvertibilnoj valuti i u skladu s odredbama člana VIII Statuta Međunarodnog monetarnog fonda.

Član 36

(SSP Član 69)

1. Strane će nastojati, kada je to moguće, da izbegnu nametanje restriktivnih mera, uključujući mere koje se odnose na uvoz, radi platnog bilansa. Strana koja usvoji takve mere dostaviće, što je pre moguće, drugoj strani raspored njihovog ukidanja.

2. Kada se jedna ili više država članica ili Srbija nalazi u ozbiljnim platnobilansnim teškoćama ili joj takve teškoće prete, Zajednica ili Srbija mogu, u skladu s uslovima utvrđenim u Sporazumu STO, usvojiti restriktivne mere, uključujući mere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenog trajanja, a koje ne mogu prekoračiti ono što je strogo potrebno da bi se popravio platni bilans. Zajednica ili Srbija, zavisno od situacije, o tome će odmah obavestiti drugu stranu.

3. Nijedna restriktivna mera neće se primenjivati na prenose koji se odnose na ulaganja, naročito ne na povraćaj uložene sume ili ponovno uloženog iznosa, ili bilo kakvih prihoda koji iz njega proizlaze.

Član 37

(SSP Član 71)

Odredbe ovog sporazuma ne dovode u pitanje primenu bilo koje mere koju je donela jedna od strana, neophodne radi sprečavanja izbegavanja mera koje se odnose na pristup trećih država tržištu odnosne strane na osnovu odredaba ovog sporazuma.

Član 38

(SSP Član 73)

Konkurencija i ostale ekonomske odredbe

1. Sledeće nije u skladu sa pravilnim funkcionisanjem Sporazuma u meri u kojoj može uticati na trgovinu između Zajednice i Srbije:

i. sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i usaglašena praksa između preduzeća, čiji je cilj ili posledica sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije;

ii. zloupotreba dominantnog položaja od strane jednog ili više preduzeća na teritorijama Zajednice ili Srbije, u celini ili na njihovom značajnom delu;

iii. svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima.

2. Svako postupanje suprotno ovom članu ocenjivaće se na osnovu kriterijuma koji proističu iz primene pravila konkurencije koja se primenjuju u Zajednici, naročito iz članova 81., 82., 86. i 87. Ugovora o EZ i instrumenata tumačenja koje su usvojile institucije Zajednice.

3. Ugovorne strane će obezbediti da se operativno nezavisnom telu povere ovlašćenja neophodna za potpunu primenu stava 1(i) i 1(ii) ovog člana, u odnosu na privatna i javna preduzeća i preduzeća kojima su dodeljena posebna prava.

4. Srbija će osnovati operativno nezavisno telo kojem će se poveriti ovlašćenja neophodna za potpunu primenu stava 1(iii) ovog člana u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga sporazuma. To telo će, između ostalog, imati ovlašćenja da odobrava šeme državne pomoći i dodelu individualne pomoći u skladu sa stavom 2. ovog člana, kao i ovlašćenje da naredi povraćaj državne pomoći koja je nezakonito dodeljena.

5. Zajednica i Srbija će, svaka sa svoje strane, obezbediti transparentnost u oblasti državne pomoći, tako što će, između ostalog, jedna drugoj dostavljati redovan godišnji izveštaj ili drugi odgovarajući dokument, sledeći metodologiju i prikaz koji je sadržan u pregledu državne pomoći Zajednice. Na zahtev jedne ugovorne strane druga strana će pružiti informacije o određenim pojedinačnim slučajevima javne pomoći.

6. Srbija će načiniti sveobuhvatan popis šema pomoći koje su uspostavljene pre osnivanja tela iz stava 4. i takve će šeme pomoći uskladiti sa kriterijumima iz stava 2. ovog člana u roku ne dužem od 4 godine od stupanja na snagu ovog sporazuma.

7. (a) Radi primene odredaba stava 1(iii) ugovorne strane prihvataju da će se tokom prvih 5 godina od dana stupanja na snagu ovog sporazuma svaka državna pomoć koju dodeli Srbija ocenjivati, uzimajući u obzir činjenicu da će se Srbija smatrati područjem koje je identično područjima Zajednice koja su opisana u članu 87(3)(a) Ugovora o EZ.

(b) U roku od 4 godine od dana stupanja na snagu ovoga sporazuma Srbija će dostaviti Evropskoj komisiji svoje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP) po glavi stanovnika koji su usklađeni na nivou NUTS II. Telo iz stava 4. i Evropska komisija će potom zajedno oceniti podobnost regija u Srbiji, i na osnovu toga maksimalni intenzitet pomoći, da bi se izradila karta regionalne pomoći na osnovu odgovarajućih smernica Zajednice.

8. Ukoliko je primereno, Protokol 4 utvrđuje pravila o državnoj pomoći u industriji čelika. Ovim Protokolom utvrđuju se pravila primenljiva u slučaju dodeljivanja pomoći za restruktuiranje u industriji čelika. Protokol će naglasiti izuzetan karakter ovakve pomoći i činjenicu da bi pomoć bila ograničena u vremenu i vezana za smanjenje kapaciteta u okviru programa izvodljivosti.

9. U pogledu proizvoda na koje se odnosi Poglavlje II, Naslova IV:

a) stav 1 (iii) se neće primenjivati;

b) svako postupanje suprotno stavu 1(i) ocenjivaće se prema kriterijumima koje je utvrdila Zajednica na osnovu članova 36 i 37. Ugovora o EZ i posebnih instrumenata Zajednice koji su usvojeni na toj osnovi.

10. Ako jedna od ugovornih strana smatra da je određeno postupanje nespojivo sa uslovima iz stava 1 ovog člana, ona može preduzeti odgovarajuće mere nakon konsultacija u okviru Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma ili trideset radnih dana nakon što se obratila radi takvih konsultacija.

Ništa iz ovoga člana neće sprečavati i neće na bilo koji način uticati na Zajednicu ili Srbiju da preduzimaju kompenzatorne mere u skladu sa odgovarajućim članovima GATT 1994. godine i Sporazuma STO o subvencijama i kompenzatornim merama i sa svojim odgovarajućim zakonodavstvima.

Član 39

(SSP Član 74)

Javna preduzeća

Istekom roka od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, Srbija će primeniti na javna preduzeća i preduzeća kojima su dodeljena posebna prava načela koja su utvrđena u Ugovoru o EZ, sa posebnim upućivanjem na član 86.

Posebna prava javnih preduzeća tokom prelaznog perioda neće uključivati mogućnost nametanja kvantitativnih ograničenja ili mera koje imaju isto dejstvo na uvoz iz Zajednice u Srbiju.

Član 40

(SSP Član 75)

Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina

1. Saglasno odredbama ovoga člana i Aneksa VI, ugovorne strane potvrđuju važnost koju pridaju obezbeđenju odgovarajuće i delotvorne zaštite i primene prava intelektualne, industrijske i komercijalne svojine.

2. Od stupanja na snagu ovog sporazuma, ugovorne strane će, u pogledu priznanja i zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine, uzajamno garantovati privrednim društvima i državljanima ugovornih strana, tretman ne manje povoljan od onog koji ugovorne strane garantuju bilo kojoj trećoj državi u skladu sa bilateralnim sporazumima.

3. Srbija će preduzeti neophodne mere kako bi najkasnije 5 godina od stupanja na snagu ovog sporazuma obezbedila nivo zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine koji je sličan nivou koji postoji u Zajednici, uključujući i delotvorna sredstva za sprovođenje tih prava.

4. Srbija se obavezuje da pristupi, u gore pomenutom roku, multilateralnim konvencijama o pravima intelektualne, industrijske i komercijalne svojine na koje se upućuje u Aneksu VI. Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma može odlučiti da obaveže Srbiju da pristupi određenim multilateralnim konvencijama u ovoj oblasti.

5. Ako se u oblasti intelektualne, industrijske i komercijalne svojine pojave problemi koji štetno utiču na uslove trgovine, oni će biti hitno upućeni Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma, na zahtev bilo koje ugovorne strane, radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rešenja.

Član 41

(SSP Član 99)

Carine

Strane će sarađivati kako bi garantovale poštovanje svih odredaba koje treba da se usvoje u oblasti trgovine i kako bi se postiglo usklađivanje carinskog sistema u Srbiji sa sistemom u Zajednici, čime će se otvoriti put merama liberalizacije koje se predviđaju ovim sporazumom i za postepeno usklađivanje srpskih carinskih propisa sa pravnim tekovinama Zajednice.

U okviru saradnje uzeće se u obzir prioritetne oblasti koje se tiču pravnih tekovina Zajednice u oblasti carina.

Protokol 5 utvrđuje pravila o uzajamnoj administrativnoj pomoći između strana u oblasti carina.

Naslov IV

INSTITUCIONALNE, OPŠTE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

(SSP član 119)

Ovim se osniva Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma, koji će nadzirati primenu i sprovođenje ovog sporazuma. On će se sastajati na odgovarajućem nivou u redovnim vremenskim razmacima i kada to okolnosti zahtevaju. On će razmatrati sva važna pitanja koja proističu u okviru ovog Sporazuma i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Član 43

(SSP član 120)

1. Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma će se sastojati od članova Saveta Evropske unije i članova Evropske komisije, s jedne, i članova Vlade Srbije s druge strane.

2. Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma će doneti svoj Poslovnik o radu.

3. Članovi Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma mogu odrediti da budu zastupljeni u skladu sa uslovima utvrđenim Poslovnikom o radu Odbora.

4. Odborom za sprovođenje Prelaznog sporazuma će, naizmenično, predsedavati predstavnik Evropske zajednice i predstavnik Srbije, u skladu sa odredbama koje će biti utvrđene Poslovnikom o radu Odbora.

5. U pitanjima koja se nje tiču, Evropska investiciona banka će učestvovati u radu Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma u svojstvu posmatrača.

Član 44

(SSP član 121)

Radi postizanja ciljeva ovog sporazuma, Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma ima ovlašćenje da, u predviđenim slučajevima, donosi odluke u okviru delokruga ovog sporazuma. Donesene odluke će obavezivati ugovorne strane, koje će morati da preduzmu mere neophodne za njihovo sprovođenje. Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma takođe može davati odgovarajuće preporuke. Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma će sačinjavati svoje odluke i preporuke na osnovu dogovora postignutog među stranama.

Član 45

(SSP član 123)

Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma može osnivati pododbore.

Član 46

(SSP član 126)

Svaka strana obavezuje se, unutar delokruga ovog sporazuma, da obezbedi da fizička i pravna lica druge strane imaju pristup, bez diskriminacije u odnosu na vlastite državljane, nadležnim sudovima i upravnim organima strana radi zaštite svojih ličnih i imovinskih prava.

Član 47

(SSP Član 127)

Nijedna odredba ovog sporazuma ne sprečava stranu da preduzme mere:

a) koje smatra nužnim kako bi sprečila otkrivanje informacija suprotno svojim suštinskim bezbednosnim interesima;

b) koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, municijom ili ratnim materijalom, ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju preko potrebnu u obrambene svrhe, pod uslovom da takve mere ne narušavaju uslove konkurencije u odnosu na proizvode koji nisu izričito namenjeni u vojne svrhe;

v) koje smatra bitnim za vlastitu bezbednost u slučaju ozbiljnih unutrašnjih poremećaja koji utiču na očuvanje zakona i reda, u vreme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu pretnju, ili radi ispunjavanja obaveza koje je prihvatila da bi se očuvali mir i međunarodna bezbednost.

Član 48

(SSP Član 128)

1. U oblastima obuhvaćenim ovim sporazumom i bez uticaja na posebne odredbe koje su u njemu sadržane:

a) rešenja koja Srbija primeni u odnosu na Zajednicu ne smeju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili privrednih društava;

b) rešenja koje Zajednica primeni u odnosu na Srbiju ne smeju dovesti ni do kakve diskriminacije između državljana Srbije, kao i srpskih privrednih društava.

2. Odredbe stava 1. ne dovode u pitanje pravo strana da primene relevantne odredbe svoga poreskog zakonodavstva na poreske obveznike koji nisu u identičnoj situaciji u pogledu svoga prebivališta.

Član 49

(SSP Član 129)

1. Strane će preduzeti sve opšte ili posebne mere koje su potrebne za ispunjavanje svojih obaveza prema ovom sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ciljevi utvrđeni ovim sporazumom.

2. Strane su saglasne da će se odmah savetovati preko odgovarajućih kanala na zahtev bilo koje od strana radi raspravljanja bilo kojeg pitanja koje se tiče tumačenja ili primene ovog sporazuma i drugih relevantnih aspekata odnosa između strana.

3. Svaka strana uputiće Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma svaki spor koji se tiče primene ili tumačenja ovog sporazuma. U tom slučaju, primenjivaće se član 50 i, ukoliko je to potrebno, Protokol 6.

Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma može da reši sve sporove donošenjem odluke koja ima obavezujuće dejstvo.

4. Ako jedna od strana smatra da je druga strana propustila da ispuni neku obavezu iz ovog sporazuma, ona može preduzeti odgovarajuće mere. Pre toga će, osim u posebno hitnim slučajevima, dostaviti Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma sve neophodne informacije koje su potrebne za temeljno ispitivanje situacije radi pronalaženja rešenja koje je prihvatljivo stranama.

Pri odabiru mera prednost se mora dati onim merama koje najmanje narušavaju primenu ovog sporazuma. O tim merama se odmah mora obavestiti Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma i one će biti predmet konsultacija unutar Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma ili bilo drugog tela osnovanog na osnovu člana 46, ako to druga strana zatraži.

5. Odredbe stavova 2, 3. i 4. ni na koji način ne utiču i ne dovode u pitanje članove 17, 25, 26, 27, 31. i Protokola 3 (Definicija koncepta o poreklu proizvoda i metoda administrativne saradnje).

Član 50

(SSP Član 130)

1. Kada nastane spor između strana o tumačenju ili primeni ovog sporazuma, bilo koja strana će podneti drugoj strani i Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma zvanični zahtev da se predmet spora reši.

Kada jedna strana smatra da mera koju je preduzela druga strana ili propust druge strane da preduzme neku radnju predstavljaju povredu obaveza shodno ovom sporazumu, zvanični zahtev će sadržati razloge za ovakvo mišljenje i naznačiti, ukoliko je to slučaj, da strana može da preduzme mere predviđene stavom 4, člana 49.

2. Strane će nastojati da reše spor započinjanjem konsultacija, u dobroj veri, u okviru Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma i ostalim telima predviđenim stavom 3, u cilju nalaženja uzajamno prihvatljivog rešenja u što kraćem roku.

3. Strane će dostaviti Odboru za sprovođenje Prelaznog sporazuma sve bitne informacije potrebne za detaljno razmatranje slučaja.

Sve dok spor ne bude rešen, o njemu će se raspravljati na svakom sastanku Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma, osim ukoliko je pokrenut arbitražni postupak predviđen Protokolom 6. Spor će se smatrati rešenim kada Odbor za sprovođenje Prelaznog sporazuma donese obavezujuću odluku kojom rešava predmet spora predviđen stavom 3, člana 49, ili kada izjavi da spor više ne postoji.

Konsultacije o sporu mogu da se održavaju na bilo kom sastanku Odbora za sprovođenje Prelaznog sporazuma ili bilo kog relevantnog odbora ili tela osnovanog shodno članu 45, kao što je dogovoreno između strana ili na zahtev jedne od strana. Konsultacije mogu da se odvijaju i pismenim putem.

Sve informacije otkrivene tokom konsultacija ostaće poverljive.

4. Za pitanja u delokrugu primene Protokola 6, svaka strana može dostaviti predmet spora na rešavanje putem arbitraže u skladu sa tim Protokolom, kada strane nisu uspele da reše spor u roku od dva meseca od pokretanja postupka za rešavanje spora u skladu sa stavom 1.

Član 51

(SSP Član 131)

Sve dok se ne postignu jednaka prava pojedinaca i ekonomskih subjekata na osnovu ovog sporazuma, ovaj sporazum neće uticati na prava koja su im osigurana postojećim sporazumima koji obavezuju jednu ili više država članica, s jedne strane i Srbiju, s druge strane.

Član 52

(SSP Član 17)

Saradnja sa drugim državama kandidatima za pristupanje Evropskoj uniji koje nisu obuhvaćene Procesom stabilizacije i pridruživanja

1. Srbija treba da podstiče saradnju i zaključi konvenciju o regionalnoj saradnji sa svakom državom kandidatom za pristupanje EU u bilo kojoj od oblasti saradnje obuhvaćenih ovim sporazumom. Ove konvencije treba da omoguće postepeno usklađivanje bilateralnih odnosa između Srbije i te države sa odgovarajućim delom odnosa između Evropske zajednice i njenih država članica i te države.

2. Srbija će započeti pregovore sa Turskom koja je uspostavila carinsku uniju sa EU, u cilju zaključivanja, na osnovu obostranog interesa, Sporazuma kojim bi se ustanovila zona slobodne trgovine u skladu sa članom XXIV GATT 1994, kao i liberalizovalo poslovno nastanjivanje i pružanje usluga između njih na nivou jednakom ovom sporazumu u skladu sa članom V GATS.

Ovi pregovori treba da započnu što je pre moguće, sa ciljem zaključivanja gore pomenutog Sporazuma pre isteka prelaznog perioda iz člana 3 (1).

Član 53

(SSP Član 132)

Protokoli 1, 2, 3, 4, 5. i 6. i Aneksi I, II, III, IV, V i VI čine sastavni deo ovog sporazuma.

Član 54

Ovaj sporazum će se primenjivati do momenta stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, potpisanog 29. aprila 2008. godine u Luksemburgu.

Svaka strana može otkazati ovaj sporazum na taj način što će obavestiti drugu stranu. Ovaj sporazum prestaje da važi šest meseci od dana slanja takvog obaveštenja.

Svaka strana može da suspenduje ovaj sporazum, sa trenutnim dejstvom suspenzije, u slučaju ako druga strana ne poštuje neki od suštinskih elemenata ovog sporazuma.

Član 55

(SSP Član 134)

Za potrebe ovog sporazuma, pojam "strane" znači Zajednica, s jedne strane, i Republika Srbija, s druge strane.

Član 56

(SSP Član 135)

Ovaj sporazum se primenjuje, s jedne strane, na teritorije na koje se primenjuju ugovori kojima se osnivaju Evropska zajednica i Evropska zajednica za atomsku energiju i u skladu sa uslovima utvrđenim tim ugovorima i na teritoriju Srbije, s druge strane.

Ovaj sporazum se ne primenjuje na Kosovu koje je trenutno pod međunarodnom upravom u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999. godine. Ovo ne dovodi u pitanje sadašnji status Kosova niti određivanje njegovog konačnog položaja prema istoj Rezoluciji.

Član 57

(SSP Član 136)

Generalni sekretar Saveta Evropske unije je depozitar ovog sporazuma.

Član 58

(SSP Član 137)

Sporazum je sastavljen u dva primerka na bugarskom, španskom, češkom, danskom, nemačkom, estonskom, grčkom, engleskom, francuskom, italijanskom, letonskom, litvanskom, mađarskom, malteškom, holandskom, poljskom, portugalskom, rumunskom, slovačkom, slovenačkom, finskom, švedskom i srpskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako verodostojan.

Član 59

(SSP Član 138)

Strane će odobriti ovaj sporazum u skladu sa svojim propisanim procedurama.

Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca koji sledi nakon dana kada su strane jedna drugu obavestile o okončanju postupaka koji su navedeni u prvom stavu. U slučaju da procedura navedena u stavu 1 nije završena kako bi omogućila njegovo stupanje na snagu 1. jula 2008. godine, ovaj sporazum će se privremeno primenjivati od tog datuma.

Sačinjeno u Luksemburgu, dvadesetdevetog aprila dvehiljadeosme.

Za Republiku Srbiju

Božidar Đelić

Za Evropsku Zajednicu

Oli Ren

 

Dimitrije Rupel

 

LISTA ANEKSA I PROTOKOLA

 

ANEKSI

- Aneks I (član 6) - Koncesije Srbije na industrijske proizvode poreklom iz Evropske zajednice

- Aneks II (član 11) - Definicija proizvoda od junetine "baby beef"

- Aneks III (član 12) - Koncesije Srbije na poljoprivredne proizvode

- Aneks IV (član 14) - Koncesije Evropske zajednice za srpske riblje proizvode

- Aneks V (član 15) - Koncesije Srbije na ribu i riblje proizvode

- Aneks VI (član 40) - Pravo intelektualne, industrijske i komercijalne svojine

PROTOKOLI

- Protokol 1 (član 10) - Trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima

- Protokol 2 (član 13) - Vina i alkoholna pića

- Protokol 3 (član 29) - Definicija pojma "proizvodi sa poreklom" i metodi administrativne saradnje

- Protokol 4 (član 38) - Državna pomoć industriji čelika

- Protokol 5 (član 41) - Uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima

- Protokol 6 (član 50) - Rešavanje sporova

Aneks I (a)

SRPSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ ZAJEDNICE

(navedeno u Članu 6)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

a) danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,

b) 1. januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

v) 1. januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.