Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU ŽENEVSKOG AKTA HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA USVOJENOG NA DIPLOMATSKOJ KONFERENCIJI OD 2. JULA 1999. GODINE

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 42/2009)

ČLAN 1

Potvrđuje se Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojen na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ženevskog akta Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojenog na Diplomatskoj konferenciji od 2. jula 1999. godine, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

ŽENEVSKI AKT HAŠKOG SPORAZUMA
O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA
USVOJEN NA DIPLOMATSKOJ KONFERENCIJI OD 2. JULA 1999. GODINE

 

UVODNE ODREDBE

Skraćeni izrazi

Član 1

Za potrebe ovog Akta:

(i) "Haški sporazum" znači Haški sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskog dizajna, odsada je preimenovan u Haški sporazum o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna,

(ii) "ovaj Akt" znači Haški sporazum utvrđen ovim Aktom,

(iii) "Pravilnik" znači Pravilnik ovog Akta,

(iv) "propisan" znači propisan Pravilnikom,

(v) "Pariska konvencija" znači Parisku konvenciju za zaštitu industrijske svojine, potpisanu u Parizu 20. marta 1883, u njenom revidiranom, izmenjenom i dopunjenom obliku,

(vi) "međunarodna registracija" znači međunarodnu registraciju industrijskog dizajna izvršenu prema ovom Aktu,

(vii) "međunarodna prijava" znači međunarodnu registraciju,

(viii) "međunarodni registar" znači službenu zbirku podataka o međunarodnim registracijama koje vodi Međunarodni biro, i to podataka koje ovaj Akt ili Pravilnik zahtevaju ili dozvoljavaju da budu upisani, bez obzira na medij na kojem su ti podaci prijavljeni,

(ix) "lice" znači fizičko ili pravno lice,

(x) "podnosilac prijave" znači lice u čije je ime podnesena međunarodna prijava,

(xi) "nosilac" znači lice na čije je ime podnesena međunarodna prijava,

(xii) "međuvladina organizacija" znači međuvladinu organizaciju koja je stranka ovog Akta,

(xiii) "ugovorna strana" znači međuvladinu organizaciju koja je sposobna da postane strana ovog Akta u skladu sa članom 27. stavom 1. tačkom ii),

(xiv) "ugovorna strana podnosioca prijave" znači ugovornu stranu ili jednu od ugovornih strana iz koje je podnosilac prijave koji je ovlašćen da podnese međunarodnu prijavu pod uslovom da ispuni jedan od uslova koji je određen u čl. 3, u slučaju postojanja dve ili više ugovornih strana iz koje je prijavilac koji je ovlašćen da podnese međunarodnu prijavu iz čl. 3 "ugovorna strana podnosioca prijave" označava onu ugovornu stranu između više ugovornih strana koja je kao takva naznačena u međunarodnoj prijavi.

(xv) "teritorija ugovorne strane" znači, da kad je ugovorna strana država, teritoriju te države, a kad je ugovorna strana međuvladina organizacija, teritorija na kojoj se primenjuje konstitutivni ugovor te međuvladine organizacije.

(xvi) "zavod" znači telo kojem je ugovorna strana poverila priznavanje zaštite za industrijske dizajne koji važe na teritoriji te ugovorne strane.

(xvii) "zavod koji ispituje" znači zavod koji po službenoj dužnosti ispituje prijave za zaštitu industrijskog dizajna koje su mu podnete kako bi utvrdio da li industrijski dizajn ispunjava bar uslov novosti,

(xviii) "naznačene" znači zahtev da međunarodna registracija važi u ugovornoj strani, takođe znači upis tog zahteva u međunarodni registar,

(xix) "naznačena ugovorna strana" i "naznačeni zavod" znači ugovornu stranu, odnosno zavod ugovorne strane na koji se naznačenje odnosi,

(xx) "Akt iz 1934." znači Akt Haškog sporazuma potpisan u Londonu 2. juna 1934.,

(xxi) "Akt iz 1960." znači Akt Haškog sporazuma potpisan u Hagu 28. novembra 1960.,

(xxii) "Dodatni Akt iz 1961." znači Akt dodat Aktu iz 1934., potpisan u Monaku 18. novembra 1961.,

(xxiii) "Dopunski akt iz 1967." znači Dopunski Akt Haškog sporazuma, potpisan u Štokholmu 14. jula 1967. u njegovom izmenjenom i dopunjenom obliku,

(xxiv) "Unija" znači Hašku uniju osnovanu Haškim sporazumom od 6. novembra 1925. godine i potvrđenu Aktima iz 1934. i 1960, Dodatnim aktom iz 1961, Dopunskim aktom iz 1967, i ovim Aktom,

(xxv) "Skupština" znači Skupštinu iz člana 21(1)(a) ili svako telo koje zamenjuje tu Skupštinu,

(xxvi) "Organizacija" znači Svetsku organizaciju za intelektualnu svojinu,

(xxvii) "Generalni direktor" znači Generalnog direktora Organizacije,

(xxviii) "Međunarodni biro" znači Međunarodni biro Organizacije,

(xxix) "instrument o ratifikaciji" smatra se da uključuje i instrument o prihvatanju ili odobrenju.

Primena druge zaštite predviđene zakonima ugovornih strana i određenim međunarodnim ugovorima

Član 2

(1) [Zakoni ugovornih strana i određeni međunarodni ugovori] Odredbe ovog sporazuma nisu smetnja da se traži primena propisa koji daju veća prava po osnovu nacionalnog zakonodavstva ugovorne strane i ne utiču ni na koji način na zaštitu odobrenu umetničkim delima i delima primenjene umetnosti na osnovu međunarodnih ugovora i sporazuma autorskog prava ili na zaštitu koja se industrijskom dizajnu pruža prema Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine koji je dodat Sporazumu o osnivanju Svetske trgovinske organizacije.

(2) [Obaveza poštovanja Pariske konvencije] Svaka ugovorna strana mora da poštuje odredbe Pariske konvencije koje se odnose na industrijski dizajn.

Glava I

MEĐUNARODNA PRIJAVA I MEĐUNARODNA REGISTRACIJA

Pravo na podnošenje međunarodne prijave

Član 3

Svako lice koje je državljanin države koja je ugovorna strana ili države koja je članica međuvladine organizacije koja je ugovorna strana, ili ima prebivalište, ili stvarno i ozbiljno preduzeće na teritoriji ugovorne strane ima pravo da podnese međunarodnu prijavu.

Postupak podnošenja međunarodne prijave

Član 4

(1) [Direktno i indirektno podnošenje] (a) Međunarodna prijava može da se podnese, po izboru podnosioca prijave, direktno Međunarodnom birou ili preko zavoda ugovorne strane podnosioca prijave.

(b) Bez obzira na tačku (a) svaka ugovorna strana može izjavom da obavesti Generalnog direktora da se međunarodna prijava ne može podneti preko njenog zavoda.

(2) [Taksa za dostavljanje prijave u slučaju indirektnog podnošenja] Zavod ugovorne strane može da traži od podnosioca prijave da plati taksu za prosleđivanje svake međunarodne prijave koja se podnosi preko njega.

Sadržaj međunarodne prijave

Član 5

(1) [Obavezni sadržaj međunarodne prijave] Međunarodna prijava mora da se podnese na propisanom jeziku ili jednom od propisanih jezika i mora da sadrži ili uz nju da bude dostavljeno:

(i) zahtev za međunarodnu registraciju prema ovom Aktu;

(ii) propisani podaci o podnosiocu prijave;

(iii) propisan broj primeraka prikaza ili, po izboru podnosioca prijave, nekoliko različitih prikaza industrijskog dizajna koji je predmet međunarodne prijave, predstavljenih na propisani način; međutim, kad je industrijski dizajn dvodimenzionalan, a postoji zahtev za odlaganje objave koji je podnesen u skladu sa stavom (5), uz međunarodnu prijavu može, umesto prikaza, da bude dostavljen propisan broj primeraka industrijskog dizajna;

(iv) naznaka proizvoda ili više proizvoda koji čine industrijski dizajn, ili za koji će industrijski dizajn da se koristi, onako kako je propisano;

(v) oznaku naznačene ugovorne strane;

(vi) propisana taksa;

(vii) svi drugi propisani podaci.

(2) [Dodatni obavezni sadržaj međunarodne prijave] (a) Svaka ugovorna strana čiji zavod je zavod koji ispituje i čiji zakon, u trenutku kad postane stranom ovog Akta, zahteva da prijava za priznanje zaštite industrijskog dizajna sadrži neki od elemenata navedenih u tački (b), kako bi se toj prijavi priznao datum podnošenja prijave prema tom zakonu, može izjavom obavestiti Generalnog direktora o tim elementima.

(b) Elementi o kojima se može obavestiti shodno stavu (a) su sledeći:

(i) označenje identiteta autora industrijskog dizajna koji je predmet te prijave;

(ii) kratak opis prikaza ili karakterističnih odlika industrijskog dizajna koji je predmet te prijave;

(iii) zahtev.

(c) Kad međunarodna prijava sadrži naznačenje ugovorne strane koja je uputila obaveštenje prema tački (a), ona mora na propisani način da sadrži i svaki element koji je predmet tog obaveštenja.

(3) [Druga moguća sadržina međunarodne prijave] Međunarodna prijava može da sadrži ili da uz nju budu dostavljeni i drugi elementi koji su navedeni u Pravilniku.

(4) [Više industrijskih dizajna u istoj međunarodnoj prijavi] U skladu sa uslovima koji se mogu propisati, međunarodna prijava može da sadrži dva ili više industrijska dizajna.

(5) [Zahtev za odlaganje objave] Međunarodna prijava može sadržati zahtev za odlaganje objave.

Pravo prvenstva

Član 6

(1) [Traženje prava prvenstva] (a) Međunarodna prijava može da sadrži izjavu kojom se, prema članu 4. Pariske konvencije, traži pravo prvenstva iz jedne ili više ranijih prijava podnetih u ili za neku zemlju koja je strana te Konvencije ili neku zemlju koja je član Svetske trgovinske organizacije.

(b) Pravilnikom se može propisati da se izjava iz tačke (a) može izjaviti posle podnošenja međunarodne prijave. U tom slučaju mora da se Pravilnikom propiše krajnji datum do kog se takva izjava može izjaviti.

(2) [Međunarodna prijava koja je osnov za traženje prava prvenstva] Međunarodna prijava je od datuma svog podnošenja i bez obzira na njen konačni ishod, jednaka redovnom podnošenju u smislu člana 4. Pariske konvencije.

Takse za naznačenje

Član 7

(1) [Propisana taksa za naznačenje] Propisane takse uključuju, shodno stavu (2), taksu za naznačenje za svaku naznačenu ugovornu stranu.

(2) [Pojedinačna taksa za naznačenje] Svaka ugovorna strana čiji zavod je zavod koji ispituje, i svaka ugovorna strana koja je međuvladina organizacija može izjavom obavestiti Generalnog direktora da se, u vezi sa svakom međunarodnom prijavom u kojoj je naznačena i u vezi sa svakim produženjem važnosti međunarodne registracije koja proizilazi iz takve međunarodne prijave, propisana pojedinačna taksa iz stava (1) zamenjuje pojedinačnom taksom za naznačenje, čiji se iznos mora navesiti u izjavi i može biti promenjen u kasnijim izjavama. Navedeni iznos, pomenuta ugovorna strana može da odredi za prvi period zaštite i za svaki period posle produženja važnosti ili za maksimalni period zaštite koji odnosna ugovorna strana dopušta. Međutim, taj iznos ne sme da bude viši od odgovarajućeg iznosa koji zavod te ugovorne strane ima pravo da naplati od podnosioca prijave za priznanje zaštite za isti period i za isti broj industrijskih dizajna, pri čemu se taj iznos mora umanjiti za uštede koje proizilaze iz međunarodnog postupka.

(3) [Prenos taksi za naznačenje] Takse za naznačenje iz st. (1) i (2) Međunarodni biro upućuje onim ugovornim stranama kojima su te takse uplaćene.

Ispravka nepravilnosti

Član 8

(1) [Ispitivanje međunarodne prijave] Ako Međunarodni biro utvrdi da međunarodna prijava, u trenutku kad je primi Međunarodni biro, ne ispunjava uslove iz ovog akta i Pravilnika, on poziva podnosioca prijave da izvrši potrebne ispravke u propisanom roku.

(2) [Neispravljene nepravilnosti] (a) Ako podnosilac prijave ne postupi po pozivu u propisanom roku, smatra se, shodno tački (b), da se od međunarodne prijave odustalo.

(b) U slučaju nepravilnosti koja se odnosi na član 5(2), ili na poseban zahtev o kojem je ugovorna strana obavestila Generalnog direktora u skladu sa Pravilnikom, ako podnosilac prijave ne postupi po pozivu u propisanom roku, smatra se da međunarodna prijava ne sadrži naznačenje te ugovorne strane.

Datum podnošenja međunarodne prijave

Član 9

(1) [Direktno podneta međunarodna prijava] Kad se međunarodna prijava podnosi direktno Međunarodnom birou, datum podnošenja prijave, shodno stavu (3) je datum kada je Međunarodni biro primio međunarodnu prijavu.

(2) [Indirektno podneta međunarodna prijava] Kad se međunarodna prijava podnosi preko zavoda ugovorne strane podnosioca, datum podnošenja prijave se određuje kako je i propisano.

(3) [Međunarodna prijava sa određenim nepravilnostima] Kad međunarodna prijava koju primi Međunarodni biro sadrži takvu nepravilnost koja za sobom povlači nepriznavanje datuma podnošenja međunarodne prijave, kao datum podnošenja prijave smatraće se datum kada je Međunarodni biro primio ispravku te nepravilnosti.

Međunarodna registracija, datum međunarodne registracije, objava i tajni primerci međunarodne registracije

Član 10

(1) [Međunarodna registracija] Međunarodni biro registruje svaki industrijski dizajn koji je predmet međunarodne prijave neposredno posle prijema međunarodne prijave ili, u slučaju poziva na ispravku prema članu 8, neposredno posle prijema potrebnih ispravki. Registracija se obavlja bez obzira na to da li je prema članu 11. objava odložena ili nije.

(2) [Datum međunarodne registracije] (a) Shodno tački (b) datum međunarodne registracije je datum podnošenja međunarodne prijave.

(b) Ako međunarodna prijava na datum kada je primi Međunarodni biro sadrži nepravilnost koja se odnosi na član 5(2), datum međunarodne registracije biće onaj datum kada je Međunarodni biro primio ispravku te nepravilnosti, ili datum podnošenja međunarodne prijave, i to onaj od ta dva datuma koji je kasniji.

(3) [Objava] (a) Međunarodni biro objavljuje međunarodnu prijavu. Ta objava mora da se u svim ugovornim stranama smatra dovoljno javnom i od nosioca ne sme da se zahteva nikakva druga javnost.

(b) Međunarodni biro šalje primerak objave međunarodne registracije svakom naznačenom zavodu.

Usvajanjem člana 10, Diplomatska konferencija smatra da ništa u ovom članu ne sprečava prijavioca ili nosioca prava ili lice koje ima saglasnost prijavioca ili nosioca prava da ima uvid u međunarodnu prijavu ili međunarodnu registraciju.

(4) [Tajnost pre objave] Shodno stavu (5) i članu 11(4)(b) Međunarodni biro čuva u tajnosti svaku međunarodnu prijavu i svaku međunarodnu registraciju do objave.

(5) [Tajni primerci] (a) Neposredno posle izvršene registracije, Međunarodni biro šalje primerak međunarodne registracije, zajedno sa svim relevantnim izjavama, dokumentima ili primercima koji se dostavljaju uz međunarodnu prijavu, svakom zavodu koji je obavestio Međunarodni biro da želi da prima takve primerke i koji je naznačen u međunarodnoj prijavi.

(b) Do objave međunarodne registracije od strane Međunarodnog biro, nacionalni zavod mora da čuva u tajnosti svaki primerak međunarodne registracije koji joj je poslao Međunarodni biro i može da upotrebi spomenuti primerak samo u svrhu ispitivanja međunarodne registracije i prijava za zaštitu industrijskog dizajna podnetih u ugovornoj strani ili za ugovornu stranu za koju je taj biro nadležan. Naročito ne sme da otkrije sadržinu bilo koje takve registracije, osim u svrhu upravnog ili sudskog postupka koji uključuje spor o pravu na podnošenje međunarodne prijave na kojoj se zasniva međunarodna registracija. U slučaju takvog upravnog ili sudskog postupka, sadržina međunarodne registracije sme da se u poverenju otkrije strankama u postupku koje se moraju obavezati da će poštovati poverljivost otkrivanja.

Odlaganje objave

Član 11

(1) [Odredbe iz zakona ugovornih strana o odlaganju objave] (a) Ako zakon ugovorne strane predviđa odlaganje objave industrijskog dizajna za period koji je kraći od propisanog Pravilnikom, ugovorna strana izjavom obaveštava Generalnog direktora o dopuštenom periodu odlaganja.

(b) Ako zakon ugovorne strane ne predviđa odlaganje objave industrijskog dizajna, ugovorna strana će o tome izjavom obavestiti Generalnog direktora.

(2) [Odlaganje objave] Ako međunarodna prijava sadrži zahtev za odlaganje objave, objava se obavlja:

(i) kad nijedna od ugovornih strana naznačenih u međunarodnoj prijavi nije posle isteka propisanog roka dala izjavu prema stavu (1), ili

(ii) kad je neka od ugovornih strana naznačenih u međunarodnoj prijavi dala izjavu prema stavu (1)(a) posle isteka roka navedenog u toj izjavi ili kad je više takvih naznačenih ugovornih strana, posle isteka najkraćeg roka navedenog u njihovim izjavama.

(3) [Postupanje po zahtevima za odlaganje ako odlaganje nije moguće prema zakonu koji se primenjuje] Ako je zatraženo odlaganje objave, a neka od ugovornih strana naznačenih u međunarodnoj prijavi je dala izjavu prema stavu (1)(b) da odlaganje objave nije moguće prema njenom zakonu,

(i) shodno tački (ii), Međunarodni biro o tome obaveštava podnosioca prijave, ako u propisanom roku podnosilac prijave pismenim obaveštenjem Međunarodnom birou ne odustane od naznačenja te ugovorne strane, Međunarodni biro će smatrati da zahtev za odlaganje objave nije ni podnet;

(ii) kad, umesto da sadrži prikaze industrijskog dizajna, uz međunarodnu prijavu su dostavljeni primerci industrijskog dizajna, Međunarodni biro će smatrati da nije izvršeno naznačenje te ugovorne strane i o tome obaveštava podnosioca prijave.

(4) [Zahtev za raniju objavu ili za poseban pristup međunarodnoj registraciji] (a) U bilo kom trenutku tokom perioda odlaganja koje se primenjuje prema stavu (2), nosilac može zahtevati objavu nekog ili svih industrijskih dizajna koji su predmet međunarodne registracije, i u tom slučaju smatra se da je period odlaganja u odnosu na taj industrijski dizajn ili dizajne istekao onog datuma kad je Međunarodni biro primio takav zahtev.

(b) Nosilac takođe može, u bilo kom trenutku tokom perioda odlaganja koje se primenjuje prema stavu (2), zahtevati od Međunarodnog biroa da trećoj strani određenoj od strane nosioca izda izvod ili dopusti toj stranci pristup nekom ili svim industrijskim dizajnima koji su predmet međunarodne registracije.

(5) [Odricanje i ograničenje] (a) Ako u bilo kom trenutku tokom perioda odlaganja koje se primenjuje prema stavu (2) nosilac odustane od međunarodne registracije u odnosu na sve naznačene ugovorne strane, industrijski dizajn ili dizajni koji su predmet međunarodne registracije ne objavljuju se.

(b) Ako u bilo kom trenutku tokom perioda odlaganja koje se primenjuje prema stavu (2) nosilac ograniči međunarodnu registraciju, u odnosu na sve naznačene ugovorne strane, na jedan ili neke industrijske dizajne koji su predmet međunarodne registracije, drugi industrijski dizajn ili dizajni koji su predmet međunarodne registracije ne objavljuju se.

(6) [Objava i dostava prikaza] (a) Posle isteka svakog perioda odlaganja koje se primenjuje prema odredbama iz ovog člana, Međunarodni biro, shodno uplati propisanih taksi, objavljuje Međunarodnu registraciju. Ako takse nisu plaćene kao što je propisano, međunarodna registracija se briše i neće doći do objave.

(b) Kad je uz međunarodnu registraciju dostavljen jedan ili više primeraka industrijskog dizajna u skladu sa članom 5(1)(iii), podnosilac prijave mora Međunarodnom birou u propisanom roku da dostavi propisani broj primeraka prikaza svakog industrijskog dizajna koji je predmet te prijave. U obimu u kome to ne učini, međunarodna registracija se briše i ne dolazi do objave.

Odbijanje

Član 12

(1) [Pravo na odbijanje] Kad uslovi za priznanje zaštite po zakonu neke naznačene ugovorne strane nisu ispunjeni za neki ili sve industrijske dizajne koji su predmet međunarodne registracije, zavod te ugovorne strane može delimično ili u celini odbiti dejstva međunarodne registracije na teritoriji te ugovorne strane, pod uslovom da nijedan zavod ne sme delimično ili u celini da odbije dejstvo neke međunarodne registraciji iz razloga što uslovi koji se odnose na formu ili sadržinu međunarodne prijave, koji su predviđeni ovim aktom ili Pravilnikom, ili su mu dodati ili su različiti od tih uslova, nisu ispunjeni prema zakonu te ugovorne strane.

(2) [Obaveštenje o odbijanju] (a) Odbijanje dejstva međunarodne registracije zavod saopštava u obaveštenju o odbijanju Međunarodnom birou u propisanom roku.

(b) U svakom obaveštenju o odbijanju moraju da se navedu svi razlozi na kojima se zasniva odbijanje.

(3) [Dostavljanje obaveštenja o odbijanju, pravna sredstva] (a) Međunarodni biro bez odlaganja dostavlja nosiocu primerak obaveštenja o odbijanju.

(b) Nosilac ima ista pravna sredstva kao da je bilo koji industrijski dizajn koji je predmet međunarodne registracije bio predmet prijave za priznanje zaštite prema zakonu koji se primenjuje u zavodu koji je saopštio odbijanje. Ta pravna sredstva moraju da se sastoje bar od mogućnosti da se ponovo ispita ili preispita odbijanje ili da se podnese žalba protiv odbijanja.

(4) [Povlačenje odbijanja] Svako odbijanje može da se u svakom trenutku u celini ili delimično povuče od strane zavoda koji ga je saopštio.

Posebni uslovi u vezi s jedinstvom dizajna

Član 13

(1) [Obaveštenje o posebnim uslovima] Svaka ugovorna strana čiji zakon u trenutku kada ona postaje stranom ovog akta zahteva da dizajni koji su predmet iste prijave ispunjavaju uslov o jedinstvu dizajna, jedinstvu proizvodnje ili jedinstvu upotrebe, ili da pripadaju istom nizu ili sklopu elemenata, ili da se u jednoj prijavi može tražiti zaštita za samo jedan samostalan ili različit dizajn, može o tome izjavom obavestiti Generalnog direktora. Međutim, takva izjava neće uticati na pravo podnosioca prijave da u međunarodnu prijavu uključi dva ili više industrijska dizajna u skladu sa članom 5(4), čak i ako prijava naznačava ugovornu stranu koja je dala takvu izjavu.

(2) [Dejstvo izjave] Svaka takva izjava omogućava zavodu ugovorne strane koja ga je dala da odbije dejstva međunarodne registracije shodno članu 12(1) do ispunjenja uslova o kom je ta ugovorna strana obavestila u izjavi.

(3) [Dodatne takse za razdvajanje registracije] Kad se nakon obaveštenja o odbijanju u skladu sa stavom 2, međunarodna registracija razdvoji pred nadležnim zavodom kako bi se otklonili razlozi navedeni u obaveštenju o odbijanju, taj zavod ima pravo da naplati taksu u odnosu na svaku dodatnu međunarodnu prijavu koja je bila potrebna da bi se izbegli razlozi odbijanja.

Dejstva međunarodne registracije

Član 14

(1) [Dejstvo kao da je prijava podneta prema zakonu koji se primenjuje] Od datuma međunarodne registracije, međunarodna registracija ima isto dejstvo u svakoj naznačenoj ugovornoj strani kao da je redovnim putem podneta prijava za odobrenje zaštite industrijskog dizajna prema zakonu te ugovorne strane.

(2) [Dejstvo kao da je zaštita priznata prema zakonu koji se primenjuje] (a) U svakoj naznačenoj ugovornoj strani čiji zavod nije saopštio odbijanje u skladu sa članom 12. međunarodna registracija ima dejstvo kao da je zaštita industrijskog dizajna priznata prema zakonu ugovorne strane najkasnije od datuma od kada je istekao rok koji je dozvoljen za saopštavanje odbijanja ili, kad je ugovorna strana dala odgovarajuću izjavu prema Pravilniku, najkasnije od dana navedenog u toj izjavi.

(b) Kada je zavod naznačene ugovorne strane obavestio o odbijanju a kasnije, delimično ili u celosti povukao to odbijanje, međunarodna registracija, u obimu u kom je odbijanje povučeno, ima isto dejstvo u toj ugovornoj strani kao industrijski dizajn zaštićen prema zakonu te ugovorne strane a najkasnije od datuma od kojeg je odbijanje povučeno.

(c) Dejstvo iz ovog stava koje je dato međunarodnoj registraciji primenjuje se na industrijski dizajn ili dizajne koji su predmet te registracije kakvu je ugovorna strana primila od Međunarodnog biroa ili, gde je primenjivo, kako je izmenjena u postupku pred tim nacionalnim zavodom.

(3) [Izjava o dejstvu naznačene ugovorne strane podnosioca prijave] (a) Svaka ugovorna strana čiji zavod je zavod koji ispituje može izjavom obavesti Generalnog direktora da, kad je ona ugovorna strana podnosioca prijave, naznačenje te ugovorne strane u međunarodnoj registraciji nema dejstvo.

(b) Kad je ugovorna strana koja je dala izjavu iz tačke (a) navedena u međunarodnoj prijavi i kao ugovorna strana podnosioca prijave i kao naznačena ugovorna strana, Međunarodni biro smatra da naznačenje te ugovorne strane nije izvršeno.

Prestanak važnosti

Član 15

(1) [Zahtev za pružanje mogućnosti za odbranu] Prestanak važnosti na teritoriji naznačene ugovorne strane, delimično ili u celosti, ne sme biti izrečen od strane nadležnih organa te ugovorne strane, a da nosiocu nije na vreme data mogućnost da odbrani svoja prava.

(2) [Obaveštenje o prestanku važnosti] Zavod ugovorne strane na čijoj je teritoriji prestala da važi međunarodna registracija, kad je tom zavodu poznata činjenica o prestanku važnosti, o tome obaveštava Međunarodni biro.

Upis promena i druga pitanja u vezi sa međunarodnim registracijama

Član 16

(1) [Upis promena i druga pitanja] Međunarodni biro, kako je propisano, upisuje u međunarodni registar:

(i) svaku promenu nosioca međunarodne registracije, u odnosu na bilo koju ili sve naznačene ugovorne strane i odnosu na bilo koji ili na sve industrijske dizajne koji su predmet međunarodne registracije, pod uslovom da novi nosilac ima pravo da podnese međunarodnu prijavu prema članu 3,

(ii) svaku promenu imena ili adrese nosioca,

(iii) imenovanje zastupnika podnosilaca prijave ili nosioca i svaku drugu relevantnu činjenicu u vezi s tim zastupnikom,

(iv) svako odricanje od međunarodne registracije, od nosioca, u odnosu na bilo koju ili sve naznačene ugovorne strane,

(v) svako ograničenje međunarodne registracije učinjeno od strane nosioca, u odnosu na bilo koju ili sve naznačene ugovorne strane i u odnosu na jedan ili neke industrijske dizajne koji su predmet međunarodne registracije,

(vi) svaki prestanak važnosti međunarodne registracije na teritoriji naznačene ugovorne strane, izrečen od nadležnih organa te ugovorne strane, u odnosu na bilo koji ili sve industrijske dizajne koji su predmet međunarodne registracije,

(vii) svaku drugu relevantnu činjenicu, navedenu u Pravilniku, koja se odnosi na pravo bilo kojeg ili na sve industrijske dizajne koji su predmet međunarodne registracije.

(2) [Dejstva upisa u međunarodni registar] Svaki upis iz tač. (i), (ii), (iv), (v), (vi) i (vii) stava (1), ima isto dejstvo kao da je izvršen u registru zavoda svake pojedine ugovorne strane, osim što ugovorna strana može izjavom obavestiti Generalnog direktora da upis iz tačke (i) stava (1) nema dejstvo u toj ugovornoj strani dok zavod te ugovorne strane ne primi iskaze ili dokumente navedene u toj izjavi.

(3) [Takse] Za svaki upis izvršen prema stavu (1) može da bude predmet plaćanja takse.

(4) [Objava] Međunarodni biro objavljuje obaveštenje o upisu izvršenom prema stavu (1). Međunarodni biro šalje primerak objave obaveštenja zavodu svake ugovorne strane na koju se to odnosi.

Prvi period i produženje važnosti međunarodne registracije i trajanje zaštite

Član 17

(1) [Prvi period međunarodne registracije] Međunarodna registracija obavlja se za prvi period od pet godina računajući od datuma međunarodne registracije.

(2) [Produženje važnosti međunarodne registracije] Međunarodnoj registraciji može se produžiti važnost za dodatnih pet godina, u skladu sa propisanim postupkom i u skladu sa uplatom propisanih taksi.

(3) [Trajanje zaštite u naznačenim ugovornim stranama] (a) Pod uslovom da se međunarodnoj registraciji produži važnost, i shodno tački (b), trajanje zaštite u svakoj naznačenoj ugovornoj strani je 15 godina računajući od datuma međunarodne registracije.

(b) Kad zakon naznačene ugovorne strane propisuje trajanje zaštite duže od 15 godina za industrijski dizajn kome je zaštita priznata po tom zakonu, pod uslovom da je međunarodnoj registraciji produžena važnost, trajanje zaštite mora biti isto kao trajanje zaštite propisano zakonom te ugovorne strane.

(c) Svaka ugovorna strana izjavom mora da obavesti Generalnog direktora o maksimalnom trajanju zaštite koje je propisano njenim zakonom.

(4) [Mogućnost ograničenog produženja važnosti] Produženje važnosti međunarodne registracije može se izvršiti za bilo koji, ili za sve industrijske dizajne koji su predmet međunarodne registracije.

(5) [Upis i objava produženja važnosti] Međunarodni biro upisuje produženja važnosti u međunarodni registar i objavljuje obaveštenja o tome. Međunarodni biro šalje primerak objavljenog obaveštenja zavodu svake ugovorne strane na koju se to odnosi.

Informacije u vezi sa objavljenim međunarodnim registracijama

Član 18

(1) [Pristup informacijama] Međunarodni biro svakom licu koje to zatraži, posle uplate propisane takse, daje izvod iz međunarodnog registra ili informacije u vezi sa sadržajem međunarodnog registra u odnosu na objavljenu međunarodnu registraciju.

(2) [Oslobađanje od legalizacije] Izvodi iz međunarodnog registra koje izda Međunarodni biro oslobođeni su od bilo kakvog zahteva za legalizacijom u svakoj ugovornoj strani.

Glava II

ADMINISTRATIVNE ODREDBE

Zajednički biro više država

Član 19

(1) [Obaveštenje o zajedničkom birou] Ako je više država koje nameravaju da postanu strane ovog akta sprovelo, ili ako se više država strana ovog Akta dogovori o sprovođenju unifikacije svojih nacionalnih zakonodavstava o industrijskom dizajnu, one mogu da obaveste Generalnog direktora

(i) da nacionalne zavode svake od njih zamenjuje zajednički biro, i

(ii) da se celina njihovih pojedinačnih teritorija na kojima se primenjuje unifikovano zakonodavstvo smatra jednom ugovornom stranom u svrhu primene čl. 1, 3. do 18. i člana 31. ovog Akta.

(2) [Vreme kad obaveštenje mora da bude dostavljeno] Obaveštenje iz stava (1) mora da bude dostavljeno,

(i) u slučaju država koje nameravaju da postanu strane ovog akta, u momentu polaganja instrumenata iz člana 27(2);

(ii) u slučaju država strana ovoga akta, bilo kad posle sprovedene unifikacije njihovih nacionalnih zakonodavstava.

(3) [Datum od kog obaveštenje proizvodi dejstvo] Obaveštenje iz st. 1. i 2. ima dejstvo,

(i) u slučaju država koje nameravaju da postanu strane ovoga akta, u trenutku kad te države počinje obavezivati ovaj akt;

(ii) u slučaju država strana ovoga akta, istekom roka od tri meseca pošto Generalni direktor o njoj obavesti druge ugovorne strane, ili bilo kog kasnijeg datuma koji je naveden u obaveštenju.

Članstvo u Haškoj uniji

Član 20

Ugovorne strane su članice iste Unije kao i države strane Akta iz 1934. godine ili Akta iz 1960. godine.

Skupština

Član 21

(1) [Sastav] (a) Ugovorne strane članice su iste Skupštine kao i države koje obavezuje član 2. Dopunskog akta iz 1967. godine

(b) Svaku članicu Skupštine predstavlja u Skupštini jedan delegat kome mogu pomagati zamenici, savetnici i eksperti, a svaki delegat može da predstavlja samo jednu ugovornu stranu.

(c) Članice Unije koje nisu članice Skupštine mogu da prisustvuju na sastancima Skupštine kao posmatrači.

(2) [Zadaci] (a) Skupština:

(i) rešava sva pitanja u vezi sa održavanjem i razvojem Unije i sprovođenjem ovog akta;

(ii) ima prava i obavlja takve zadatke koji su joj izričito dati ili dodeljeni prema ovom aktu ili Dopunskom aktu iz 1967. godine;

(iii) daje uputstva Generalnom direktoru u vezi sa pripremama revizijskih konferencija i odlučuje o sazivanju svake takve konferencije;

(iv) menja i dopunjuje Pravilnik;

(v) preispituje i odobrava izveštaje i aktivnosti Generalnog direktora u vezi sa Unijom i daje Generalnom direktoru sva potrebna uputstva u vezi sa pitanjima iz nadležnosti Unije;

(vi) određuje program, usvaja dvogodišnji budžet Unije i odobrava završni račun;

(vii) usvaja finansijski pravilnik Unije;

(viii) osniva takve odbore i radne grupe kakve smatra potrebnim za ostvarenje ciljeva Unije;

(ix) shodno stavu (1)(c), odlučuje koje države, međuvladine organizacije i nevladine organizacije smeju prisustvovati na njenim sastancima kao posmatrači;

(x) preduzima sve druge odgovarajuće aktivnosti za unapređenje ciljeva Unije i obavlja sve druge funkcije u skladu sa ovim aktom.

(b) Uzimajući u obzir pitanja koja su od interesa i drugim unijama koje administrira Organizacija, Skupština donosi svoje odluke posle savetovanja s Koordinacionim odborom Organizacije.

(3) [Kvorum] (a) Polovina članica Skupštine koje su države i imaju pravo da glasaju o određenom pitanju čine kvorum radi glasanja o tom pitanju.

(b) Bez obzira na odredbe iz tačke (a), ako na nekoj sednici broj članica Skupštine koje su države koje imaju pravo da glasaju o određenom pitanju i koje su zastupljene na sednici manji od polovine, ali veći ili jednak trećini članica Skupštine koje su države i imaju pravo da glasaju o tom pitanju, Skupština može donositi odluke, ali, osim kad je reč o odlukama u vezi s njenim ličnim postupanjem, sve takve odluke postaju izvršne ako se ispune dole navedeni uslovi. Međunarodni biro saopštava pomenute odluke članicama Skupštine koje su države i imaju pravo da glasaju o tom pitanju i nisu zastupljene pa ih poziva da pisanim putem daju svoj glas ili se uzdrže u roku od tri meseca od datuma saopštenja. Ako po isteku tog roka broj takvih članica koje su tako dale svoj glas ili su se uzdržale dostigne broj članica koji je nedostajao da bi se postigao kvorum na samoj sednici, takve odluke postaju izvršne, pod uslovom da se istovremeno zadržala potrebna većina.

(4) [Donošenje odluka na Skupštini] (a) Skupština nastoji da donosi svoje odluke konsenzusom.

(b) Kad odluka ne može biti donešena konsenzusom, o tom se pitanju odlučuje glasanjem. U tom slučaju,

(i) svaka ugovorna strana koja je država ima jedan glas i glasa u svoje lično ime, i

(ii) svaka ugovorna strana koja je međuvladina organizacija može da glasa u ime svojih država članica s brojem glasova jednakim broju svojih država članica koje su strane ovog akta, a nijedna takva međuvladina organizacija ne sme da učestvuje u glasanju ako bilo koja od njenih država članica iskoristi svoje pravo glasanja i obrnuto.

(c) U pitanjima koja se odnose samo na zemlje koje obavezuje član 2. dopunskog akta iz 1967, ugovorne strane koje ne obavezuje spomenuti član nemaju pravo glasa uzimajući u obzir da u pitanjima koja se tiču samo ugovornih strana, samo one imaju pravo glasa.

(5) [Većine] (a) shodno članu 24(2) i članu 26(2), odluke Skupštine zahtevaju da budu donete sa dve trećine datih glasova.

(b) Uzdržavanja se ne smatraju glasanjem.

(6) [Sednice] (a) Skupština se sastaje jednom svake druge kalendarske godine na redovnoj sednici koju saziva Generalni direktor i, ako nema vanrednih okolnosti, u isto vreme i na istom mestu kao Generalna skupština Organizacije.

(b) Skupština se sastaje na vanrednoj sednici koju saziva Generalni direktor, bilo na zahtev jedne četvrtine članova Skupštine ili na inicijativu samog Generalnog direktora.

(c) Dnevni red svake sednice priprema Generalni direktor.

(7) [Poslovnik] Skupština usvaja svoj sopstveni poslovnik.

Međunarodni biro

Član 22

(1) [Administrativni zadaci] (a) Međunarodni biro obavlja međunarodnu registraciju i s njom povezane poslove, kao i druge upravne poslove u vezi sa Unijom.

(b) Međunarodni biro naročito priprema sastanke i određuje sekretarijat Skupštine i takve odbore eksperata i radne grupe kakve može da osnuje Skupština.

(2) [Generalni direktor] Generalni direktor je najviši funkcioner Unije i predstavlja Uniju.

(3) [Sastanci koji nisu sednice Skupštine] Generalni direktor saziva svaki odbor i radnu grupu koju je osnovala Skupština i sve druge sastanke koji se bave pitanjima koja se tiču Unije.

(4) [Uloga Međunarodnog biroa na Skupštini i drugim sastancima] (a) Generalni direktor i lica imenovana od Generalnog direktora učestvuju, bez prava glasa, na svim sastancima Skupštine, odbora i radnih grupa osnovanih od strane Skupštine, i na svim drugim sastancima koje sazove Generalni direktor pod pokroviteljstvom Unije.

(b) Generalni direktor ili službenik koga on odredi je po službenoj dužnosti sekretar Skupštine i odbora, radnih grupa i drugih sastanaka navedenih u tački (a).

(5) [Konferencije] (a) Međunarodni biro, u skladu sa uputstvima Skupštine, priprema sve revizijske konferencije.

(b) Međunarodni biro može da se u vezi sa spomenutim pripremama savetuje sa međuvladinim organizacijama i međunarodnim i nacionalnim nevladinim organizacijama.

(c) Generalni direktor i lica imenovana od Generalnog direktora učestvuju, bez prava glasa, u raspravama na revizijskim konferencijama.

(6) [Drugi zadaci] Međunarodni biro obavlja sve druge poslove koji su mu povereni u vezi sa ovim aktom.

Finansije

Član 23

(1) [Budžet] (a) Unija ima budžet.

(b) Budžet Unije obuhvata prihod i rashode Unije i njen doprinos budžetu zajedničkih rashoda Unija koje administrira Organizacija.

(c) Rashodi koji se ne mogu pripisati isključivo Uniji već i jednoj ili većem broju Unija koje administrira Organizacija smatraju se rashodima koji su zajednički Unijama. Udeo Unije u takvim zajedničkim rashodima biće srazmeran interesu koji Unija ima u njima.

(2) [Koordinacija s budžetima drugih Unija] Budžet Unije se utvrđuje tako da se vodi računa o potrebnoj koordinaciji sa budžetima drugih Unija koje vodi Organizacija.

(3) [Izvori finansiranja budžeta] Budžet Unije finansira se iz sledećih izvora:

(i) taksi za međunarodne registracije;

(ii) naknada za druge usluge koje međunarodni biro pruža vezano za Uniju;

(iii) prodaje publikacija Međunarodnog biroa vezanih za Uniju ili ustupanje prava koja se odnose na njih;

(iv) poklona, zaostavština i subvencija;

(v) rente, interesa i drugih različitih prihoda.

(4) [Određivanje taksi i naknada, visina budžeta] (a) Iznose taksi iz stava (3)(ii) određuje Skupština na predlog Generalnog direktora. Naknade iz stava (3)(ii) utvrđuje Generalni direktor i privremeno se primenjuju, podležući odobrenju Skupštine na njenoj narednoj sednici.

(b) Iznosi taksi iz stava (3)(i) određuju se tako da prihodi unije od taksi i drugih izvora budu dovoljni da pokriju rashode Međunarodnog biroa u vezi sa Unijom.

(c) Ako budžet ne bude usvojen pre početka novog finansijskog perioda, biće na istom nivou kao budžet za prethodnu godinu, kako je predviđeno finansijskim pravilnikom.

(5) [Fond obrtnog kapitala] Unija ima fond obrtnog kapitala, koji se sastoji od viška prihoda i, ako taj višak nije dovoljan iz, jednokratne uplate svake članice Unije. Ako fond postane nedovoljan, Skupština će odlučiti da ga poveća. Procenat i uslove plaćanja određuje Skupština na predlog Generalnog direktora.

(6) [Avansi države domaćina] (a) U sporazumu o sedištu zaključenom sa zemljom na čijoj teritoriji Organizacija ima svoje sedište, biće predviđeno da svaki put kad fond obrtnog kapitala bude nedovoljan, ta država odobrava avanse. Iznos tih avansa i uslovi pod kojima se daju biće u svakom pojedinačnom slučaju predmet posebnih sporazuma između te zemlje i Organizacije.

(b) Država iz tačke (a) i Organizacija, svaka sa svoje strane, imaju pravo da otkažu obavezu da daju avanse, pismenim obaveštenjem. Otkazivanje stupa na snagu tri godine posle završetka godine u kojoj je obaveštenje izvršeno.

(7) [Revizija računa] Reviziju računa obavlja jedna ili više država članica unije ili spoljni revizori, na način predviđen finansijskim pravilnikom. Imenuje ih Skupština, uz njihovu saglasnost.

Pravilnik

Član 24

(1) [Sadržaj] Pravilnikom se uređuju pojedinosti primene ovog akta. One naročito uključuju odredbe vezane za:

(i) pitanja koja su ovim aktom predviđena da budu propisana;

(ii) druge pojedinosti u vezi sa sprovođenjem odredbi iz ovog akta, ili sve pojedinosti korisne za to sprovođenje;

(iii) sve administrativne uslove, pitanja i postupke.

(2) [Izmene i dopune određenih odredbi Pravilnika] (a) Pravilnikom se može propisati da se odredbe iz Pravilnika mogu izmeniti i dopuniti samo jednoglasno ili samo s većinom od četiri petine glasova.

(b) Da bi se uslov o jednoglasnoj odluci ili većini od četiri petine glasova u budućnosti primenjivao na izmene i dopune neke odredbe iz Pravilnika, potrebna je jednoglasna odluka.

(c) Da bi se uslov o jednoglasnoj odluci ili većini od četiri petine glasova u budućnosti primenjivao na izmene i dopune neke odredbe iz Pravilnika, potrebna je većina od četiri petine glasova.

(3) [Sukob između ovog Akta i Pravilnika] U slučaju sukoba između odredbi iz ovog Akta i Pravilnika, primenjivaće se odredbe iz ovog akta.

Glava III

REVIZIJE I IZMENE I DOPUNE

Revizija ovog akta

Član 25

(1) [Revizijske konferencije] Ovaj akt može da se revidira na konferenciji ugovornih strana.

(2) [Revizija ili izmena i dopuna određenih članova] Čl. 21, 22, 23. i 26. mogu da se izmene i dopune na revizijskoj konferenciji ili od strane Skupštine u skladu sa odredbama iz člana 26.

Izmene i dopune određenih članova od strane Skupštine

Član 26

(1) [Predlozi za izmene i dopune] (a) Predloge za izmene i dopune čl. 21, 22, 23. i ovog člana od strane Skupštine mogu podneti ugovorne strane ili Generalni direktor.

(b) Te predloge Generalni direktor saopštava ugovornim stranama najmanje šest meseci pre njihovog razmatranja od strane Skupštine.

(2) [Većine] Za usvajanje izmena i dopuna člana iz stava (1) potrebna je tročetvrtinska većina, osim što je za usvajanje izmena i dopuna člana 21. ili ovog stava potrebna većina od četiri petine glasova.

(3) [Stupanje na snagu] (a) Osim kad se primenjuje tačka (b), svaka izmena i dopuna članova iz stava 1. stupa na snagu istekom jednog meseca pošto Generalni direktor od tri četvrtine onih ugovornih strana, koje su u trenutku usvajanja izmene i dopune bile članice Skupštine i imale pravo glasa o toj izmeni i dopuni, primi pismena obaveštenja o prihvatanju, koja su data u skladu sa njihovim odgovarajućim ustavnim postupcima.

(b) Bilo koja izmena i dopuna člana 21(3), ili člana 21(4), ili ove tačke neće stupiti na snagu ako, u roku od šest meseci od njenog usvajanja od strane Skupštine, bilo koja ugovorna strana obavesti Generalnog direktora da ona ne prihvata tu izmenu i dopunu.

(c) Bilo koja izmena i dopuna koja stupi na snagu u skladu sa odredbama iz ovog stava obavezuje sve države i međuvladine organizacije koje su ugovorne strane u trenutku stupanja te izmene i dopune na snagu, ili koje će kasnije da postanu ugovorne strane.

Glava IV

ZAVRŠNE ODREDBE

Postajanje strane ovog akta

Član 27

(1) [Podobnost da se bude strana ovog akta] Shodno st. 2. i 3. i člana 28,

(i) svaka država članica Organizacije može da potpiše i postane strana ovog akta;

(ii) svaka međuvladina organizacija koja ima biro u kome se može ostvariti zaštita industrijskog dizajna sa dejstvom na teritoriji na kojoj se primenjuje konstitutivni ugovor te međuvladine organizacije može da potpiše i da postane strana ovog akta, pod uslovom da je najmanje jedna od država članica te međuvladine organizacije članica Organizacije i pod uslovom da taj biro nije predmet obaveštenja iz člana 19.

(2) [Ratifikacija ili pristupanje] Svaka država ili međuvladina organizacija iz stava (1) može da deponuje

(i) instrument o ratifikaciji ako je potpisala ovaj akt, ili

(ii) instrument o pristupanju, ako nije potpisala ovaj akt.

(3) [Datum od kojeg deponovanje ima dejstvo] (a) Shodno tač. od (b) do (d), deponovanje instrumenata o ratifikaciji ili pristupanju ima dejstvo od datuma od kog je taj instrument deponovan.

(b) deponovanje instrumenata o ratifikaciji ili pristupanju bilo koje države u kojoj se zaštita industrijskog dizajna može ostvariti samo preko biroa međuvladine organizacije čija je ta država članica, ima dejstvo od datuma od kojeg je instrument te međuvladine organizacije deponovan, ako je taj datum kasniji od datuma kada je deponovan instrument te države.

(c) Deponovanje bilo kog instrumenta o ratifikaciji ili pristupanju koji sadrži, ili uz koji je dostavljeno obaveštenje iz člana 19, ima dejstvo od datuma od koga je deponovan poslednji od instrumenata država članica grupe država koje su dostavile to obaveštenje.

(d) Svaki instrument o ratifikaciji ili pristupanju neke države može da sadrži ili da bude propraćen izjavom u kojoj se navodi uslov iz koga proizilazi da je taj instrument deponovan ako je takođe deponovan instrument još jedne države ili jedne međuvladine organizacije, ili ako su deponovani instrumenti druge dve države ili jedne međuvladine organizacije, ili ako su deponovani instrumenti druge dve države, ili instrumenti još jedne države i jedne međuvladine organizacije čiji su nazivi navedeni i koje mogu postati stranama ovog Akta. Smatra se da je instrument koji sadrži ili je propraćen takvom izjavom deponovan onog dana kad je ispunjen uslov iz izjave. Međutim, kad instrument naveden u izjavi i sam sadrži, ili je i sam propraćen takvom izjavom, smatra se da je taj instrument deponovan onog dana kad je ispunjen uslov koji je naveden u toj kasnijoj izjavi.

(e) Bilo koja izjava učinjena prema stavu (d) može se povući, u celosti ili delimično, u bilo koje vreme. Bilo koje takvo povlačenje ima dejstvo od datuma od kog obaveštenje o povlačenju primi generalni direktor.

Datum stupanja na snagu ratifikacija i pristupanja

Član 28

(1) [Instrumenti koji se uzimaju u obzir] Za potrebe ovog člana, u obzir se uzimaju samo instrumenti o ratifikaciji ili pristupanju koji su deponovani od država ili međuvladinih organizacija iz člana 27(1) i koji imaju dejstvo u skladu sa članom 27(3).

(2) [Stupanje na snagu ovog akta] Ovaj akt stupa na snagu po isteku roka od tri meseca pošto šest država deponuje svoje instrumente o ratifikaciji ili pristupanju, pod uslovom da, prema najnovijoj godišnjoj statistici Međunarodnog biroa, bar tri od tih država ispunjava najmanje jedan od sledećih uslova:

(i) da je u odnosnoj državi ili za nju podneto najmanje 3000 prijava za zaštitu industrijskog dizajna, ili

(ii) da je u odnosnoj državi ili za nju podneto najmanje 1000 prijava za zaštitu industrijskog dizajna od državljana država koji nisu iz te države.

(3) [Stupanje na snagu ratifikacije i pristupanja] (a) Svaku državu ili međuvladinu organizaciju koja je deponovala instrument o ratifikaciji ili pristupanju tri ili više meseci pre datuma stupanja na snagu ovog akta, ovaj akt obavezuje od datuma stupanja na snagu ovog akta.

(b) Svaku drugu državu ili međuvladinu organizaciju ovaj akt obavezuje po isteku roka od tri meseca od datuma od kojeg je deponovala svoj instrument o ratifikaciji ili pristupanju, ili od bilo kog datuma koji je naveden u tom instrumentu.

Zabrana rezervi

Član 29

Nikakva rezerva na ovaj akt nije dozvoljena.

Izjave ugovornih strana

Član 30

(1) [Trenutak kada izjave mogu da budu date] Svaka izjava prema čl. 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) ili 17(3)(c) može biti data

(i) u trenutku deponovanja instrumenta iz člana 27(2), u kom slučaju ima dejstvo od datuma od kog državu ili međuvladinu organizaciju koja je dala izjavu obavezuje ovaj akt, ili

(ii) posle deponovanja instrumenta iz člana 27(2), u kom slučaju ima dejstvo po isteku roka od tri meseca od datuma od kada ju je Generalni direktor primio, ili bilo kog kasnijeg datuma koji je naveden u izjavi, ali se primenjuje samo u odnosu na bilo koju međunarodnu registraciju čiji je datum međunarodne registracije isti, ili je kasniji od datuma izjave.

(2) [Izjave država koje imaju zajednički biro] Bez obzira na stav (1), svaka izjava iz tog stava koju je dala država koja je s nekom drugom državom ili državama obavestila Generalnog direktora prema članu 19(1) o zameni svojih nacionalnih zavoda zajedničkim biroom proizvodi dejstvo samo ako ta druga država ili te druge države da ili daju odgovarajuću izjavu ili odgovarajuće izjave.

(3) [Povlačenje izjava] Svaka izjava iz stava (1) može da bude povučena u bilo kom trenutku obaveštenjem koje je upućeno Generalnom direktoru. Takvo povlačenje proizvodi dejstvo po isteku roka od tri meseca od datuma od kada je Generalni direktor primio obaveštenje ili bilo kog datuma navedenog u obaveštenju. U slučaju izjave date prema članu 7(2), povlačenje ne utiče na međunarodne prijave podnete pre datuma od kojeg spomenuto povlačenje ima dejstvo.

Primena Akata iz 1934. i 1960. godine

Član 31

(1) [Odnos između država koje su istovremeno strane i ovog akta i Akta iz 1934. godine ili Akta iz 1960. godine] U pogledu međusobnih odnosa država koje su istovremeno strane i ovog akta i Akta iz 1934. godine ili Akta iz 1960. godine, primenjuje se samo ovaj akt. Međutim, takve države u svojim međusobnim odnosima primenjuju Akt iz 1934. godine ili Akt iz 1960. godine, zavisno od slučaja, na industrijske dizajne prijavljene kod Međunarodnog biroa pre datuma od kog se ovaj Akt počinje primenjivati u pogledu njihovih međusobnih odnosa.

(2) [Odnos između država koje su istovremeno strane i ovog akta i Akta iz 1934. godine ili Akta iz 1960. godine i država koje su strane akta iz 1934. godine, ili Akta iz 1960. godine, a nisu strane ovog akta] (a) Svaka država koja je strana i ovog akta i Akta iz 1934. godine nastavlja primenjivati Akt iz 1934. godine u svojim odnosima sa državama koje su strane Akta iz 1934. godine, a nisu strane Akta iz 1960. godine ili ovog akta.

(b) Svaka država koja je istovremeno strana i ovog akta i Akta iz 1960. godine nastavlja da primenjuje Akt iz 1960. u svojim odnosima sa državama koje su strane Akta iz 1960. godine, a nisu strane ovog akta.

Otkaz ovog akta

Član 32

(1) [Obaveštenje] Svaka ugovorna strana može da otkaže ovaj akt obaveštenjem koje je upućeno Generalnom direktoru.

(2) [Datum od kada otkaz proizvodi dejstvo] Otkaz proizvodi dejstvo istekom jedne godine od kada Generalni direktor primi to obaveštenje ili bilo kog drugog datuma koji je naveden u obaveštenju. On neće uticati na primenu ovog akta na bilo koju međunarodnu prijavu čiji je postupak u toku i na bilo koju međunarodnu registraciju koja važi u odnosu na ugovornu stranu koja otkazuje Akt u trenutku kad otkaz počinje da proizvodi dejstvo.

Jezici ovog akta, potpisivanje

Član 33

(1) [Izvorni tekst, službeni tekstovi] (a) Ovaj akt se potpisuje u jednom izvorniku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, a svi su tekstovi jednako verodostojni.

(b) Posle savetovanja sa zainteresovanim vladama, Generalni direktor utvrđuje službene tekstove na drugim jezicima koje odredi Skupština.

(2) [Rok za potpisivanje] Ovaj Akt ostaje otvoren za potpisivanje u sedištu Organizacije godinu dana posle njegovog usvajanja.

Depozitar

Član 34

Generalni direktor je depozitar ovog Akta.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".