Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU WIPO UGOVORA O INTERPRETACIJAMA I FONOGRAMIMA

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002)

ČLAN 1

Potvrđuje se WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima, koji je zaključen 20. decembra 1996. godine u Ženevi, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

WIPO UGOVOR O INTERPRETACIJAMA I FONOGRAMIMA

 

PREAMBULA

Strane ugovornice,

U želji da razviju i obezbede zaštitu prava interpretatora i proizvođača fonograma, na što efikasniji i jednoobrazniji način,

Priznajući potrebu uvođenja novih međunarodnih pravila kojima bi se obezbedila odgovarajuća rešenja kojima bi se dao odgovor na pitanja proistekla iz privrednog, društvenog, kulturnog i tehnološkog razvoja,

Uviđajući dubok uticaj razvoja i konvergencije informacija i tehnologija komunikacije na način proizvodnje i korišćenja interpretacija i fonograma,

Priznajući potrebu očuvanja ravnoteže između prava interpretatora i proizvođača fonograma i šireg javnog interesa, posebno obrazovanja, istraživanja i pristupa informacijama, saglasile su se o sledećem:

Glava I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Odnos prema drugim konvencijama

(1) Nijedna odredba ovog ugovora ne stavlja van snage već postojeće obaveze koje strane ugovornice imaju jedna prema drugoj na osnovu Međunarodne konvencije o zaštiti izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radio-difuziju (u daljem tekstu: "Rimska konvencija") donete u Rimu, 26. oktobra 1961. godine.

(2) Zaštita priznata na osnovu ovog ugovora ne dira i ne utiče ni u kom pogledu na zaštitu autorskog prava na književnim i umetničkim delima. Shodno tome, ni jedna odredba ovog ugovora ne može se protumačiti tako da nanose štetu toj zaštiti.

(3) Ovaj ugovor neće imati bilo kakvu vezu, niti će štetiti bilo kojim pravima i obavezama koje proističu iz nekih drugih ugovora.

Član 2

Definicije

U smislu ovog ugovora:

(a) "interpretatori" su glumci, pevači, muzičari, igrači i druga lica koja glume, pevaju, izvode, besede, igraju i interpretiraju ili na neki drugi način izvode književna i umetnička dela ili izraze folklora;

(b) izraz "fonogram" označava zapis zvuka interpretacije ili drugih zvukova, ili predstavljanja zvukova zabeležen u drugom obliku zapisa od zapisa kinematografskom ili drugom audiovizuelnom delu;

(c) izraz "zapis" označava otelovljenje zvukova ili njihove predstave, na način da se mogu pročitati, reprodukovati ili saopštiti uz pomoć nekog uređaja;

(d) izraz "proizvođač fonograma" označava fizičko ili pravno lice čijom inicijativom je i koji je odgovoran za prvi zvučni zapis interpretacije ili drugih zvukova ili predstavljanja zvukova;

(e) izraz "objavljivanje" zabeležbe interpretacije ili fonograma označava nuđenje primeraka zabeležnih interpretacija ili fonograma javnosti nosioca prava i pod uslovima da je razuman broj primeraka ponuđen javnosti;

(f) izraz "emitovanje" označava bežični prenos zvukova, ili prenos slika i zvukova ili njihove predstave u cilju prijema od strane javnosti; takav prenos putem satelita je takođe "emitovanje"; prenos šifrovanih signala je "emitovanje" kada sredstva za dekodiranje stavljaju na raspolaganje javnosti radiodifuzne organizacije ili se to čini sa njihovim odobrenjem;

(g) izraz "saopštavanje javnosti" interpretacije ili fonograma označava prenos za javnost, bilo kojim sredstvom, drugačijim od emitovanja, zvukova interpretacije ili zvukova ili predstave zvukova koji su zabeleženi na fonogramu. U smislu člana 15, "saopštavanje javnosti" uključuje i činjenje zvukova ili predstava zvukova zabeleženih na fonogramu čujnim javnosti.

Član 3

Korisnici zaštite na osnovu ovog ugovora

(1) Strane ugovornice priznaju zaštitu predviđenu ovim ugovorom interpretatorima i proizvođačima fonograma koji su državljani drugih strana ugovornica.

(2) Smatra se da su državljani drugih strana ugovornica oni interpretatori ili proizvođači fonograma koji ispunjavaju uslove za zaštitu predviđenu Rimskom konvencijom, ako su sve strane ugovornice ovog ugovora istovremeno i države ugovornice te konvencije. U skladu sa pomenutim uslovima za zaštitu, strane ugovornice primenjuju odgovarajuće definicije iz člana 2. ovog ugovora.

(3) Svaka strana ugovornica koja koristi mogućnosti predviđene članom 5 (3) Rimske konvencije, ili u svrhu člana 5. te konvencije, članom 17, mora da obavesti, kako je predviđeno tim odredbama, Generalnog direktora Svetske organizacije za intelektualnu svoju (WIPO).

Član 4

Nacionalni tretman

(1) Svaka strana ugovornica priznaje državljanima drugih strana ugovornica, kao što je definisano u članu 3 (2), tretman koji obezbeđuje i svojim državljanima, u pogledu isključivih prava posebno priznatih ovim ugovorom, i u pogledu prava na pravičnu naknadu, predviđenu članom 15. ovog ugovora.

(2) Obaveza predviđena u stavu (1) ne primenjuje se u meri u kojoj druga strana ugovornica koristi rezerve dozvoljene članom 15 (3) ovog ugovora.

Glava II

PRAVA INTERPRETATORA

Član 5

Moralna prava interpretatora

(1) Nezavisno od imovinskih prava interpretatora, pa čak i posle prenosa tih prava, interpretator ima pravo da zahteva kada je reč o njegovim interpretacijama uživo ili interpretacijama zabeleženim na fonogramima, da bude naznačen kao interpretator svojih interpretacija, osim ako je to izostavljanje uslovljeno načinom korišćenja interpretacije, i da se usprotivi bilo kakvom iskrivljavanju, sakaćenju ili drugoj izmeni svoje interpretacije koja bi štetila njegovom ugledu.

(2) Prava priznata interpretatorima, u skladu sa stavom (1), moraju biti očuvana posle njihove smrti najmanje do isteka imovinskih prava, i primenjuje se od strane ovlašćenih lica ili institucija u skladu sa zakonom strane ugovornice u kojoj se traži zaštita. Međutim, one strane ugovornice čije zakonodavstvo, u trenutku ratifikacije ili pristupanja ovom ugovoru, ne predviđa zaštitu posle smrti interpretatora svih prava navedenih u prethodnom stavu, mogu predvideti da će neka od tih prava prestati da važe posle smrti interpretatora.

(3) Pravna sredstva za očuvanje prava priznatih ovim članom uspostavlja zakonodavstvo strane ugovornice u kojoj se zaštita traži.

Član 6

Imovinska prava interpretatora na njihove nezabeležene interpretacije

Interpretatori imaju isključivo pravo da daju dozvolu u pogledu svojih interpretacija, za:

(I) emitovanje i javno saopštavanje svojih nezabeleženih interpretacija, osim za slučajeve gde je interpretacija već emitovana, i

(II) beleženje svojih nezabeleženih interpretacija.

Član 7

Pravo na umnožavanje

Interpretatori imaju isključivo pravo da daju dozvolu za direktno ili indirektno umnožavanje svojih interpretacija zabeleženih na fonogramima, u bilo kom obliku i na bilo koji način.

Član 8

Pravo distribucije

(1) Interpretatori imaju isključivo pravo da daju dozvolu da originali i kopije njihovih interpretacija zabeleženih na fonogramima postanu dostupni javnosti, putem prodaje ili nekog drugog oblika prenosa svojine.

(2) Nijedna odredba ovog ugovora neće ograničavati slobodu strana ugovornica da odrede uslove, ako ih ima, na osnovu kojih se iscrpljenje prava iz stava 1, primenjuje posle prve prodaje, ili drugog prenosa svojine originala ili primerka zabeležene interpretacije, sa dozvolom interpretatora.

Član 9

Pravo davanja u zakup

(1) Interpretatori imaju isključivo pravo da daju dozvolu za komercijalno davanje u zakup originala i kopija svojih interpretacija zabeleženih na fonogramima, kako je predviđeno u nacionalnim zakonima strana ugovornica, čak i ako ih je interpretator već stavio u promet ili je to učinjeno uz njegovu saglasnost.

(2) Bez obzira na odredbe stava (1), strana ugovornica koja je 15. aprila 1994. godine imala na snazi i nastavila da primenjuje sistem pravične naknade, koja se isplaćuje interpretatorima za davanje u zakup kopija njihovih interpretacija zabeležnih na fonogramima, može održati taj sistem pod uslovom da komercijalno davanje fonograma u zakup ne nanosi imovinsku štetu zbog povrede isključivog prava na umnožavanje koje pripada interpretatorima.

Član 10

Pravo činjenja dostupnim zabeleženih interpretacija

Interpretatori imaju isključivo pravo da daju dozvolu za činjenje dostupnim javnosti svojih interpretacija zabeleženih na fonogramima, žičnim i bežičnim putem, na način koji omogućava da im publika može pristupiti sa mesta i u vreme koje ona individualno odabere.

Glava III

PRAVO PROIZVOĐAČA FONOGRAMA

Član 11

Pravo umnožavanja

Proizvođači fonograma imaju isključivo pravo da daju dozvolu za direktno ili indirektno umnožavanje svojih fonograma, u bilo kom obliku i na bilo koji način.

Član 12

Pravo distribucije

(1) Proizvođači fonograma imaju isključivo pravo da daju dozvolu da originali i kopije njihovih fonograma postanu dostupni javnosti, putem prodaje ili drugim prenosom svojinskog prava.

(2) Nijedna odredba ovog ugovora neće ograničavati slobodu strana ugovornica da odrede uslove, ako ih ima, na osnovu kojih dolazi do iscrpljenja prava iz stava (1) posle prve prodaje ili drugog prenosa svojinskog prava na originalu ili kopiji fonograma, uz odobrenje proizvođača fonograma.

Član 13

Pravo davanja u zakup

(1) Proizvođači fonograma imaju isključivo pravo da daju dozvolu za komercijalno davanje javnosti u zakup originala i kopija svojih fonograma, čak i ako ih je sam proizvođač već stavio u promet ili je to učinjeno sa njegovom dozvolom.

(2) Bez obzira na odredbe stava (1), strana ugovornica koja je 15. aprila 1994. godine imala na snazi, i nastavila da primenjuje sistem pravične naknade, koja se isplaćuje proizvođačima fonograma za davanje u zakup primeraka njihovih fonograma, može zadržati taj sistem, pod uslovom da komercijalno davanje fonograma u zakup ne nanosi imovinsku štetu zbog povrede isključivog prava na umnožavanje koje pripada proizvođaču fonograma.

Član 14

Pravo činjenja dostupnim fonograma

Proizvođači fonograma imaju isključivo pravo da daju dozvolu za činjenje dostupnim javnosti svojih fonograma, žičnim i bežičnim putem, na način koji omogućava da im publika može pristupiti sa mesta i u vreme koje ona individualno odabere.

Glava IV

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 15

Pravo na naknadu za emitovanje i javno saopštavanje

(1) Interpretatori i proizvođači fonograma imaju pravo na pojedinačnu pravičnu naknadu za direktno ili indirektno korišćenje fonograma koji su izdati u komercijalne svrhe za emitovanje ili bilo koje drugo javno saopštavanje.

(2) Strane ugovornice mogu utvrditi u svojim nacionalnim zakonima da će interpretator ili proizvođač fonograma, ili oboje, potraživati od korisnika pojedinačnu pravičnu naknadu. Strane ugovornice mogu propisati u svojim nacionalnim zakonima da se, u odsustvu sporazuma između interpretatora i proizvođača fonograma, odrede uslovi pod kojima bi interpretatori i proizvođači fonograma delili pojedinačnu pravičnu naknadu.

(3) Svaka strana ugovornica može izjaviti, u obaveštenju upućenom Generalnom direktoru WIPO, da će primenjivati odredbe stava (1) samo za određene vidove korišćenja, ili da će ograničiti njihovu primenu na neki drugi način, ili da uopšte neće primenjivati ove odredbe.

(4) Za potrebe ovog člana, fonogrami se smatraju objavljenim u komercijalne svrhe, ako su dostupni javnosti žičnim ili bežičnim putem na način da im publika može pristupiti sa mesta i u vreme koje individualno odabere.

Član 16

Ograničenja i izuzeća

(1) Strane ugovornice mogu da u svojim nacionalnim zakonima odrede istu vrstu ograničenja i izuzeća u pogledu zaštite interpretatora i proizvođača fonograma, kao što su to predvidele u svojim nacionalnim zakonima u odnosu na autorsku zaštitu književnih i umetničkih dela.

(2) Strane ugovornice moraju da ograniče svako ograničenje ili izuzeće od prava predviđenih ovim ugovorom na određene posebne slučajeve, koji nisu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćavanjem interpretacija ili fonograma, i ne nanose neosnovano štetu zakonitim interesima interpretatora ili proizvođača fonograma.

Član 17

Period zaštite

(1) Period zaštite koji se priznaje interpretatorima na osnovu ovog ugovora, mora da traje, najmanje do isteka perioda od 50 godina, računajući od kraja godine u kojoj je interpretacija zabeležena na fonogramu.

(2) Period zaštite koji se priznaje proizvođačima fonograma na osnovu ovog ugovora, mora da traje najmanje do isteka perioda od 50 godina, računajući od kraja godine u kojoj je fonogram objavljen, ili, ako se ne objavi u roku od 50 godina od kada je fonogram zabeležen, onda 50 godina od kraja godine u kojoj je bio zabeležen.

Član 18

Obaveze u pogledu tehnoloških mera

Strane ugovornice moraju da obezbede odgovarajuću pravnu zaštitu i efikasna pravna sredstva protiv uklanjanja pouzdanih tehnoloških mera koje koriste interpretatori ili proizvođači fonograma radi ostvarenja svojih prava, na osnovu ovog ugovora, koja ograničavaju radnje, u vezi sa njihovim interpretacijama ili fonogramima, koje sami nisu odobrili ili koji nisu dopuštene na osnovu zakona.

Član 19

Obaveze u vezi s informacijama o upravljanju pravima

(1) Strane ugovornice moraju da obezbede odgovarajuća i efikasna pravna sredstva protiv svakog lica koje svesno vrši bilo koju od navedenih radnji, a zna, ili je na osnovu građanskog prava imalo razumnog osnova da zna, da će to da podstakne, omogući, olakša ili prikrije povredu bilo kog prava obuhvaćenog ovim ugovorom:

(i) da neovlašćeno ukloni ili promeni bilo koju elektronsku informaciju o upravljanju pravom;

(ii) da neovlašćeno stavi u promet, uveze u cilju stavljanja u promet, emituje ili javno saopšti ili učini dostupnim javnosti interpretacije, kopije zabeleženih interpretacija ili fonograma, znajući da su uklonjene ili neovlašćeno izmenjene elektronske informacije o upravljanju pravom.

(2) U smislu ovog člana, izraz "informacija o upravljanju pravom", označava svaku informaciju kojom se identifikuje interpretator, interpretacija interpretatora, fonogram i proizvođač fonograma, vlasnik bilo kog prava u interpretaciji ili fonogramu, ili informaciju o uslovima ili periodu trajanja iskorišćavanja interpretacije ili fonograma, i sve brojeve ili kodove koji predstavljaju takvu informaciju, kada je takva informacija stavljena na primerak zabeležene interpretacije ili fonograma, ili se pojavljuje prilikom javnog saopštavanja ili činjenja dostupnim javnosti zabeležene interpretacije ili fonograma.

Član 20

Formalnosti

Uživanje i primena prava garantovanih ovim ugovorom ne podleže ispunjenju nikakvih formalnosti.

Član 21

Rezerve

Izuzev odredbe člana 15 (3), nije dopušteno izjavljivanje rezervi na odredbe ovog ugovora.

Član 22

Period primene

(1) Strane ugovornice primenjuju odredbe člana 18. Bernske konvencije, mutatis mutandis, na prava interpretatora i proizvođača fonograma predviđena ovim ugovorom.

(2) Ne uzimajući u obzir odredbu stava (1), strana ugovornica može da ograniči primenu člana 5. ovog ugovora na interpretacije koje su nastale pošto je u toj strani ugovornici stupio na snagu ovaj ugovor.

Član 23

Odredbe o sprovođenju prava

(1) Strane ugovornice, u skladu sa svojim pravnim sistemima, preduzimaće usvajanje mera neophodnih da se osigura primena ovog ugovora.

(2) Strane ugovornice će osigurati da postupci sprovođenja prava budu dostupni po njihovom pravu, tako da dozvole efikasnu akciju protiv bilo kog čina povrede prava obuhvaćenih ovim ugovorom, što uključuje i hitne mere za sprečavanje povrede prava i mere koje bi odvraćale od dalje povrede prava.

Glava V

ADMINISTRATIVNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Skupština

(1) (a) Strane ugovornice imaju Skupštinu.

(b) Svaku stranu ugovornicu predstavlja po jedan delegat, kome mogu da pomažu drugi delegati, savetnici i stručnjaci.

(c) Troškove svake delegacije snosi strana ugovornica koja imenuje delegaciju. Skupština može da traži do WIPO pruži finansijsku pomoć kako bi se olakšalo učešće delegacija strana ugovornica iz zemalja u razvoju, ili učešće zemalja u prelasku na tržišnu privredu, u saglasnosti sa ustanovljenom praksom Ujedinjenih nacija.

(2) (a) Skupština rešava pitanja u vezi uspostavljanja i razvoja ovog ugovora, njegove primene i delovanja.

(b) Skupština obavlja i funkcije koje su joj dodeljene na osnovu člana 26 (2), u pogledu prihvatanja da izvesne nevladine organizacije postanu strane ovog ugovora.

(c) Skupština odlučuje o sazivanju diplomatske konferencije za reviziju ovog ugovora i daje neophodna uputstva Generalnom direktoru WIPO za pripremu diplomatske konferencije.

(3) (a) Svaka država koja je strana ugovornica ima jedan glas i glasa samo u svoje ime.

(b) Svaka strana ugovornica koja je međuvladina organizacija može da učestvuje u glasanju, umesto njenih država članica, i da ima broj glasova koji je jednak broju njenih država članica strana ugovora. Nijedna međuvladina organizacija ne može da učestvuje u glasanju ako bilo koja njena članica iskoristi svoje pravo na glasanje i obrnuto.

(4) Skupština se sastaje na redovnom zasedanju svake dve godine, na saziv Generalnog direktora WIPO.

(5) Skupština donosi svoj pravilnik o radu, gde se određuje i sazivanje vanrednih zasedanja, zahtevi u pogledu kvoruma, i na osnovu odredbi ovog ugovora, potrebna većina za donošenje različitih odluka.

Član 25

Međunarodni biro

Međunarodni biro WIPO obavlja administrativne poslove vezane za ovaj ugovor.

Član 26

Kako se postaje strana Ugovora

(1) Svaka država članica WIPO može da postane strana ovog ugovora.

(2) Skupština može da odluči da dozvoli da svaka međuvladina organizacija postane strana ovog ugovora, ako izjavi da je nadležna i da raspolaže odgovarajućim zakonodavstvom koje vezuje njene zemlje članice po pitanjima koja su uređena ovim ugovorom, i koje je ovlašćuje, u skladu sa njenom internom regulativom, da postane strana ovog ugovora.

(3) Evropska unija može da postane strana ovog ugovora, pošto je dala izjavu, u smislu prethodnog stava, na diplomatskoj konferenciji na kojoj je usvojen ovaj ugovor.

Član 27

Prava i obaveze na osnovu ovog ugovora

Ukoliko posebnim odredbama nije drugačije određeno, svaka strana ugovornica uživa sva prava i preuzima sve obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 28

Potpisivanje Ugovora

Ovaj ugovor ostaje otvoren za potpisivanje do 31. decembra 1997. godine za sve države članice WIPO i Evropsku uniju.

Član 29

Stupanje na snagu Ugovora

Ovaj ugovor stupa na snagu 3 meseca pošto 30 instrumenata ratifikacije ili pristupanja od strane država budu deponovani kod Generalnog direktora WIPO.

Član 30

Stupanje na snagu obaveza koje proizlaze iz Ugovora

Ovaj ugovor će obavezivati:

(i) 30 država na koje se odnosi član 29, od datuma kada ovaj ugovor stupa na snagu;

(ii) svaku narednu državu istekom roka od 3 meseca od datuma deponovanja njenih instrumenata kod Generalnog direktora WIPO;

(iii) Evropsku uniju, istekom 3 meseca po deponovanju instrumenata ratifikacije ili pristupanja, ako su takvi instrumenti deponovani posle stupanja na snagu ovog ugovora, u skladu sa članom 29, ili 3 meseca posle stupanja na snagu ovog ugovora, ako su takvi instrumenti deponovani pre stupanja na snagu ovog ugovora;

(iv) bilo koju drugu međuvladinu organizaciju, koja je prihvatila da postane strana ovog ugovora, istekom roka od 3 meseca po deponovanju njenih instrumenata o pristupanju.

Član 31

Otkaz Ugovora

Svaka strana ugovornica može da otkaže ovaj ugovor slanjem obaveštenja Generalnom direktoru WIPO. Otkaz stupa na snagu godinu dana posle datuma kada je Generalni direktor WIPO primio o tome obaveštenje.

Član 32

Jezici Ugovora

(1) Ovaj ugovor je potpisan u jednom originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, i verzije na svim ovim jezicima smatraju se jednako autentičnim.

(2) Službeni tekst na bilo kom jeziku, izuzev onih pomenutih u stavu (1), biće ustanovljen od strane Generalnog direktora WIPO na zahtev svake zainteresovane strane, posle konsultacija sa svim zainteresovanim stranama. U smislu ovog stava "zainteresovane strane" podrazumevaju bilo koju državu članicu WIPO, o čijem zvaničnom jeziku ili jednom od zvaničnih jezika se radi, kao i Evropsku uniju i bilo koju međuvladinu organizaciju koja može postati strana ovog ugovora, ako se radi o nekom od njenih zvaničnih jezika.

Član 33

Deponovanje

Generalni direktor WIPO je depozitar ovog ugovora.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori".