Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU WIPO UGOVORA O AUTORSKOM PRAVU

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 13/2002)

ČLAN 1

Potvrđuje se WIPO Ugovor o autorskom pravu, koji je zaključen 20. decembra 1996. godine, u Ženevi, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

WIPO UGOVOR O AUTORSKOM PRAVU

PREAMBULA

Ugovorne strane,

Želeći da razviju i obezbede zaštitu autorskih prava na književnim i umetničkim delima, na što efikasniji i jednoobrazniji način;

Priznajući potrebu za ustanovljavanjem novih međunarodnih pravila i preciziranjem tumačenja određenih postojećih pravila, u cilju davanja odgovarajućih odgovora na pitanja koja su izazvana novim ekonomskim, socijalnim, kulturnim, i tehnološkim razvojem;

Priznajući dubok uticaj razvoja i razmene informacija i komunikacionih tehnologija, na promet i upotrebu književnih i umetničkih dela;

Naglašavajući izuzetni značaj autorskopravne zaštite kao podsticaja za književne i umetničke kreacije;

Priznajući potrebu održavanja balansa između prava autora i šireg javnog interesa, posebno obrazovanja, istraživanja i pristupa informacijama, kao što je odraženo u Bernskoj konvenciji,

dogovorile su se sledeće:

Član 1

Odnos prema Bernskoj konvenciji

(1) Ovaj ugovor je poseban sporazum u smislu člana 20 Bernske konvencije o zaštiti književnih i umetničkih dela, u pogledu zemalja članica Unije koja je ustanovljena tom konvencijom. Ovaj ugovor neće imati nikakve veze sa drugim ugovorima osim Bernske konvencije, i njegova primena nema uticaja na prava i obaveze koje proizlaze iz drugih ugovora.

(2) Ništa u ovom ugovoru neće derogirati postojeće obaveze koje ugovorne strane imaju jedna prema drugoj na osnovu Bernske konvencije o zaštiti književnih i umetničkih dela.

(3) U daljem tekstu: "Bernska konvencija" se odnosi na Pariski akt Bernske konvencije o zaštiti književnih i umetničkih dela od 24.7.1971. godine.

(4) Ugovorne strane se moraju pridržavati članova 1 do 21 i aneksa Bernske konvencije.

Član 2

Obim autorskopravne zaštite

Autorskopravna zaštita proteže se na izražajnu formu a ne odnosi se na ideje, postupke, metode rada ili matematičke koncepte kao takve.

Član 3

Primena članova 2 do 6 Bernske konvencije

Ugovorne strane primenjuju mutatis mutandis odredbe članova 2 do 6 Bernske konvencije, u pogledu zaštite predviđene ovim ugovorom.

Član 4

Računarski programi

Računarski programi su zaštićeni kao književna dela u smislu člana 2 Bernske konvencije. Takva zaštita primenjuje se na računarske programe, kakav god da je način ili forma njihovog izražavanja.

Član 5

Zbirke podataka (bez podataka)

Zbirke podataka ili drugih materijala u bilo kojoj formi, koje zbog izbora ili organizacije svojih delova predstavljaju intelektualne kreacije, zaštićene su kao takve. Ova zaštita se ne proširuje na podatke ili materijal same za sebe i nema uticaja na bilo koje autorsko pravo koje postoji u podacima ili materijalu sadržanim u zbirci.

Član 6

Pravo distribucije

(1) Autori književnih i umetničkih dela imaju isključivo pravo da daju dozvolu da originali i kopije njihovih dela postanu do-stupni javnosti, putem prodaje ili drugog prenosa prava svojine.

(2) Ništa u ovom ugovoru neće uticati na slobodu ugovorenih strana da odrede uslove pod kojima se iscrpljenje prava iz stava (1) primenjuje posle prve prodaje ili drugog prenosa prava svojine, na originalu ili kopiji dela, sa dozvolom autora.

Član 7

Pravo davanja u zakup

(1) Autori

(i) računarskih programa;

(ii) kinematografskih dela;

(iii) dela sadržanih u fonogramima kako je određeno nacionalnim zakonodavstvom ugovornih strana, imaju isključivo pravo da daju dozvolu za komercijalno davanje u zakup javnosti originala ili kopija svojih dela.

(2) Stav (1) neće se primenjivati:

(i) u slučaju računarskih programa, kada sam program nije suštinski objekat davanja u zakup; i

(ii) u slučaju kinematografskih dela, osim ako ovo komercijalno iznajmljivanje nije dovelo do uvećanog kopiranja ovih dela, čime se materijalno bitno utiče na isključivo pravo umnožavanja.

(3) Uprkos odredbi stava (1) ugovorna strana koja je 15.4.1994. godine, imala na snazi i nastavila da ima sistem pravične naknade autorima, za davanje u zakup kopija njihovih dela otelotvorenih u fonogramima, može održavati taj sistem, uz obezbeđenje da komercijalno davanje u zakup dela otelotvorenih u fonogramima ne utiče na materijalno umanjenje isključivog prava na umnožavanje koja imaju autori.

Član 8

Pravo na saopštavanje javnosti

Bez uticaja na odredbe članova 11 (1) (ii), 11bis (1) (i) i (ii), 11ter (1) (ii), 14 (1) (ii) i 14bis (1) Bernske konvencije, autori književnih i umetničkih dela imaju isključivo pravo da dozvole bilo kakvo saopštenje javnosti svojih dela, žičnim ili bežičnim putem, uključujući i takvo činjenje dostupnim javnosti njihovih dela koje se vrši na takav način da pripadnici javnosti mogu da pristupe tim delima sa mesta i u vreme koje individualno odaberu.

Član 9

Trajanje zaštite fotografskih dela

U pogledu fotografskih dela, ugovorne strane neće primenjivati odredbe člana 7 (4) Bernske konvencije.

Član 10

Ograničenja i izuzeci

(1) Ugovorne strane mogu u svojim nacionalnim zakonodavstvima da predvide ograničenja ili izuzetke prava priznatih autorima književnih i umetničkih dela na osnovu ovog ugovora, u određenim posebnim slučajevima koji nisu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćavanjem dela i koji ne nanose neosnovano štetu zakonitim interesima autora.

(2) Ugovorne strane će, kada primenjuju Bernsku konvenciju, ograničiti sva ograničenja ili izuzeća od prava koja su u njoj predviđena na određene posebne slučajeve koji nisu u suprotnosti sa uobičajenim iskorišćavanjem dela i ne nanose neosnovano štetu zakonitim interesima autora.

Član 11

Obaveze u vezi sa tehnološkim merama

Ugovorne strane moraju da obezbede odgovarajuću pravnu zaštitu i efikasna pravna sredstva protiv zaobilaženja efikasnih tehnoloških mera koje autori koriste u vezi sa korišćenjem svojih prava na osnovu ovog ugovora, ili Bernske konvencije, i da ograniče radnje, u vezi njihovih dela, koje sami autori nisu odobrili ili nisu dopuštene zakonom.

Član 12

Obaveze u vezi sa informacijama o upravljanju pravima

(1) Ugovorne strane moraju da obezbede odgovarajuća i efikasna pravna sredstva protiv svakog lica koje svesno čini bilo koju od sledećih radnji znajući, ili je po osnovu građanskog prava imalo razumnog osnova da zna, da takve radnje navode, omogućavaju, olakšavaju ili skrivaju povredu bilo kog prava na koje se odnosi ovaj ugovor ili Bernska konvencija:

(i) uklanjanje ili menjanje, bez ovlašćenja, bilo koje elektronske informacije o upravljanju pravima;

(ii) stavljanje u promet, uvoz u cilju stavljanja u promet, emitovanje ili saopštavanje javnosti, bez ovlašćenja, dela ili kopije dela, znajući da su uklonjene ili neovlašćeno izmenjene elektronske informacije o upravljanju pravima.

(2) U smislu ovog člana izraz "informacija o upravljanju pravima" znači informaciju kojom se identifikuje delo, autor tog dela, vlasnik nekog prava u delu ili informaciju o načinu i uslovima korišćenja dela i sve brojeve ili kodove koji predstavljaju takvu informaciju, kada je bilo koja od tih tačaka informacije stavljena na primerak dela, ili se pojavljuje u vezi sa saopštenjem dela javnosti.

Član 13

Primena u vremenu

Ugovorne strane će primenjivati odredbe člana 18 Bernske konvencije na celokupnu zaštitu predviđenu ovim ugovorom.

Član 14

Odredbe o sprovođenju prava

(1) Ugovorne strane preduzimaju da usvoje, u skladu sa svojim pravnim sistemima, mere neophodne da se osigura primena ovog ugovora.

(2) Ugovorne strane će obezbediti da postupci za sprovođenje prava budu dostupni na osnovu njihovog zakona, tako da omoguće efikasnu akciju protiv bilo kakve povrede prava iz ovog ugovora, uključujući efikasne mere za sprečavanje povrede prava i mere koje služe za odvraćanje od budućih povreda.

Član 15

Skupština

(1) (a) Ugovorne strane imaju skupštinu.

(b) Svaku ugovornu stranu predstavlja jedan delegat, kome mogu da pomažu drugi delegati, savetnici i eksperti.

(c) Troškove delegacije snosi ugovorna strana koja je imenovala delegaciju. Skupština može zatražiti od Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu "WIPO") da odobri finansijsku pomoć kako bi se olakšalo učešće delegacija ugovornih strana koje se u skladu sa ustanovljenom praksom Generalne skupštine UN smatraju zemljama u razvoju ili koje su zemlje u tranziciji ka tržišnoj ekonomiji.

(2) (a) Skupština razmatra pitanja koja se tiču održavanja i razvoja ovog ugovora i njegove primene i funkcionisanja.

(b) Skupština obavlja funkcije koje su joj dodeljene u skladu sa članom 17 (2) u vezi prijema izvesnih međunarodnih organizacija za članice ovog ugovora.

(c) Skupština odlučuje o sazivanju diplomatskih konferencija za reviziju ovog ugovora i daje neophodna uputstva Generalnom direktoru WIPO za pripremu takve diplomatske konferencije.

(3) (a) Svaka ugovorna strana koja je država, ima jedan glas, i glasa samo u svoje ime.

(b) Svaka ugovorna strana koja je međuvladina organizacija može učestvovati u glasanju umesto svojih država članica, sa brojem glasova jednakim broju svojih država članica koje su strane ovog ugovora. Nijedna međuvladina organizacija ne učestvuje u glasanju ako bilo koja njena država članica iskoristi svoje pravo na glasanje i obrnuto.

(4) Skupština se sastaje na redovnom zasedanju jednom u svake 2 godine, a saziva je Generalni direktor WIPO.

(5) Skupština će ustanoviti sopstvena pravila postupanja, uklju- čujući sazivanje vanrednih zasedanja, pravila koja se odnose na kvorum, i pod uslovima predviđenim ovim ugovorom, pravila koja se odnose na potrebnu većinu za razne vrste odluke.

Član 16

Međunarodni biro

Međunarodni biro WIPO obavlja administrativne poslove vezane za Ugovor.

Član 17

Uslovi da bi se postala ugovorna strana

(1) Svaka država članica WIPO može postati ugovorna strana.

(2) Skupština može da odluči da dozvoli da postane ugovorna strana svaka međunarodna organizacija koja izjavi da je nadležna, i da raspolaže odgovarajućim zakonodavstvom koje vezuje njene zemlje članice, po pitanjima koja su uređena ovim ugovorom i koja je propisno ovlašćena, u skladu sa njenom internom regulativom, da postane strana ovog ugovora.

(3) Evropska unija koja je dala izjavu u skladu sa prethodnim stavom, na diplomatskoj konferenciji koja je usvojila ovaj ugovor, može postati ugovorna strana.

Član 18

Prava i obaveze predviđene Ugovorom

Ukoliko posebnim odredbama nije drugačije uređeno, svaka ugovorna strana uživa sva prava i preuzima sve obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 19

Potpisivanje Ugovora

Ugovor ostaje otvoren za potpisivanje do 31.12.1997. godine za svaku državu članicu WIPO i Evropsku uniju.

Član 20

Stupanje na snagu Ugovora

Ugovor stupa na snagu 3 meseca nakon što se 30 instrumenata ratifikacije ili pristupanja država deponuje kod Generalnog direktora WIPO.

Član 21

Efektivni datum postanka strane ugovornice

Ovaj ugovor će obavezivati:

(i) 30 zemalja pomenutih u članu 20, od datuma stupanja na snagu ovog ugovora;

(ii) svaku drugu državu istekom roka od 3 meseca po deponovanju instrumenata za ratifikaciju ili pristupanje Generalnom direktoru WIPO;

(iii) Evropsku uniju istekom 3 meseca po deponovanju njenih instrumenata za ratifikaciju ili pristupanje, ako su ovi instrumenti deponovani po stupanju na snagu ovog ugovora u skladu sa članom 20 ili 3 meseca po stupanju na snagu ovog ugovora ukoliko su ovi instrumenti deponovani pre stupanja na snagu ugovora;

(iv) bilo koju drugu međuvladinu organizaciju kojoj je dopušteno da postane strana ovog ugovora, istekom roka od 3 meseca po deponovanju njenih instrumenata o pristupanju.

Član 22

Nepostojanje rezervi na ugovor

Nije dozvoljeno izjavljivanje rezervi na ovaj ugovor.

Član 23

Otkaz Ugovora

Svaka ugovorna strana može da otkaže ovaj ugovor slanjem obaveštenja Generalnom direktoru WIPO. Otkaz stupa na snagu godinu dana od datuma kada je Generalnom direktoru WIPO. Otkaz stupa na snagu godinu dana od datuma kada je Generalni direktor WIPO primio obaveštenje.

Član 24

Jezici ugovora

(1) Ovaj ugovor je potpisan u jednom originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom, i španskom jeziku, i verzije na svim ovim jezicima su jednako autentične.

(2) Svaki zvanični tekst na bilo kom drugom jeziku osim navedenih u paragrafu (1) biće ustanovljen od strane Generalnog direktora WIPO na zahtev zainteresovane strane, po završenim konsultacijama sa svim zainteresovanim stranama. Za potrebe ovog stava, "zainteresovana strana", podrazumeva bilo koju državu članicu WIPO čiji je zvanični jezik, ili jedan od zvaničnih jezika obuhvaćen, i Evropsku zajednicu, i bilo koju drugu međuvladinu organizaciju koja može postati strana ovog ugovora, ako je jedan od njenih zvaničnih jezika uključen.

Član 25

Deponovanje

Depozitar ovog ugovora je Generalni direktor WIPO.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori".