Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/98)

ČLAN 1

Potvrđuje se Ugovor o žigovnom pravu (u daljem tekstu: "Ugovor") usvojen 27. oktobra 1994. godine u Ženevi u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora u originalu na engleskom i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU

Član 1

Skraćeni izrazi

U smislu ovog ugovora, osim kada je izričito navedeno drugačije:

(i) izraz "Zavod" označava organ kome je strana ugovornica poverila registrovanje žigova,

(ii) izraz "registracija" označava registrovanje žiga u nekom Zavodu,

(iii) izraz "prijava" označava prijavu za registrovanje,

(iv) pozivanje na "lice", tumači se kao pozivanje i na fizičko i na pravno lice,

(v) izraz "nosilac prava" označava lice koje je upisano u registar žigova kao nosilac registracije,

(vi) izraz "registar žigova" označava zbirku podataka koju održava Zavod, koja obuhvata sadržaj svih registracija i sve podatke upisane u vezi sa registracijama, nezavisno od medijuma na kome su takvi podaci pohranjeni,

(vii) izraz "Pariska konvencija" označava Parisku konvenciju za zaštitu industrijske svojine, potpisanu u Parizu 20. marta 1883, kako je revidirana i izmenjena,

(viii) izraz "Ničanska klasifikacija" označava klasifikaciju ustanovljenu Ničanskim aranžmanom o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga u svrhe registrovanja žigova, potpisanu u Nici, 15. juna 1957, kako je revidirana i izmenjena,

(ix) izraz "strana ugovornica" označava svaku državu ili međuvladinu organizaciju članicu ovog ugovora,

(x) pozivanja na "instrument ratifikacije" tumače se kao da obuhvataju pozivanja na instrumente prihvatanja i usvajanja,

(xi) izraz "Organizacija" označava Svetsku organizaciju za intelektualnu svojinu,

(xii) izraz "generalni direktor" označava generalnog direktora Organizacije,

(xiii) izraz "Pravilnik" označava Pravilnik za sprovođenje ovog ugovora, kako je predviđeno članom 17.

Član 2

Žigovi na koje se ovaj ugovor primenjuje

(1) [Priroda žigova] (a) Ovaj ugovor se primenjuje na žigove koji se sastoje od vidljivih znakova, s tim da će samo one strane ugovornice koje prihvate registrovanje trodimenzionalnih žigova biti obavezne da primene ovaj ugovor na te žigove.

(b) Ovaj ugovor se ne primenjuje na hologramske žigove i na žigove koji se ne sastoje od vidljivih znakova, posebno na zvučne žigove i mirisne žigove.

(2) [Vrste žigova] (a) Ovaj ugovor se primenjuje na žigove koji se odnose na robe (robne žigove) ili usluge (uslužne žigove), odnosno i na robe i na usluge.

(b) Ovaj ugovor se ne primenjuje na kolektivne žigove, žigove sertifikate i žigove garancije.

Član 3

Prijava

(1) [Naznačenja ili delovi koji su sadržani u prijavi ili priloženi ili uz prijavu; taksa] (a) Svaka strana ugovornica može da zahteva da prijava sadrži sve ili neke od sledećih naznačenja ili delova:

(i) zahtev za registrovanje,

(ii) ime i adresu podnosioca prijave,

(iii) ime države čiji je državljanin podnosilac prijave, ako podnosilac prijave ima državljanstvo neke zemlje, ime države u kojoj podnosilac prijave ima prebivalište, ako ga ima, i ime države u kojoj podnosilac prijave ima stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće, ako takvo postoji,

(iv) kada je podnosilac prijave pravno lice, pravnu prirodu tog pravnog lica i državu gde je registrovano, i kada je to moguće, teritorijalnu jedinicu unutar te države po čijem zakonu je organizovano to pravno lice,

(v) kada podnosilac prijave ima punomoćnika, njegovo ime i adresu,

(vi) kada se traži uslužna adresa, u smislu člana 4 (2) (b), onda tu adresu,

(vii) kada podnosilac prijave želi da iskoristi pravo prvenstva iz ranije prijave, izjavu u kojoj se traži pravo prvenstva te ranije prijave, zajedno sa naznačenjem i dokazom koji potvrđuje izjavu o pravu prvenstva, koja može da se zahteva na osnovu člana 4. Pariske konvencije,

(viii) kada podnosilac prijave želi da iskoristi mogućnost zaštite koja proističe iz izlaganja roba i/ili usluga na izložbi, izjavu u tom smislu, zajedno sa svim podacima koji je potvrđuju, a kako je predviđeno zakonom te strane ugovornice,

(ix) kada Zavod strane ugovornice koristi karaktere (slova i brojeve) koje smatra standardnim i kada podnosilac prijave želi da žig bude registrovan i objavljen standardnim karakterima, izjavu u tom smislu,

(x) kada podnosilac prijave želi da traži da boja bude distinktivna osobina njegovog znaka, izjavu u tom smislu kao i naziv tražene boje ili nazive traženih boja i za svaku boju naznačenje glavnih delova znaka koji su tako obojeni,

(xi) kada je žig trodimenzionalan, izjavu u tom smislu,

(xii) jednu ili više reprodukcija znaka,

(xiii) transliteraciju znaka ili izvesnih delova znaka,

(xiv) prevod znaka ili izvesnih delova znaka,

(xv) imena roba i/ili usluga za koje se traži registracija, grupisana u skladu sa klasama Ničanske klasifikacije, tako da svakoj grupi prethodi broj klase te klasifikacije kojoj pripada ta grupa roba ili usluga i predstavljena po redu kojim idu klase u navedenoj klasifikaciji,

(xvi) potpis lica naznačenog u stavu (4),

(xvii) izjavu o nameri da se žig koristi, u skladu sa zakonom strane ugovornice,

(b) podnosilac prijave može da podnese, umesto izjave, ili zajedno sa izjavom o nameri da koristi žig, navedenom u tački (a) (xvii), izjavu o stvarnom korišćenju znaka i odgovarajuće dokaze u skladu sa zakonom strane ugovornice.

(c) Svaka strana ugovornica može da zahteva da se za prijavu plate takse Zavodu.

(2) [Podnošenje] U pogledu zahteva koji se tiču podnošenja prijave, ni jedna strana ugovornica ne može da odbije prijavu:

(i) kada je podneta u pismenoj formi na papiru, ako je podneta, u smislu stava (3), na formularu koji odgovara formularu za prijave predviđenim Pravilnikom,

(ii) kada strana ugovornica dozvoljava slanje podneska Zavodu telefaksom i kada se prijava tako pošalje, ako kopija na papiru koja proističe iz takvog slanja, odgovara, u smislu stava (3), formularu za prijavu predviđenom u tački (i).

(3) [Jezik] Svaka strana ugovornica može da zahteva da prijava bude na jeziku ili na jednom od jezika koje Zavod prihvata. Kada Zavod prihvata više jezika, od podnosioca prijave se može tražiti da ispuni sve druge zahteve u pogledu jezika koji se primenjuju u tom Zavodu, s tim da se ne može zahtevati da prijava bude podneta na više jezika.

(4) [Potpis] (a) Potpis iz stava (1)(a)(xvi) može da bude potpis podnosioca prijave ili potpis njegovog punomoćnika.

(b) Bez obzira na tačku (a), svaka strana ugovornica može da zahteva da izjavu pomenutu u stavu (1)(a)(xvii) i (b) potpiše lično podnosilac prijave, čak i ako on ima punomoćnika.

(5) [Jedna prijava za robe i/ili usluge u nekoliko klasa] Jedna prijava može da se odnosi na nekoliko roba i/ili usluga, bez obzira da li one pripadaju jednoj klasi ili se odnose na više klasa Ničanske klasifikacije.

(6) [Stvarno korišćenje] Svaka strana ugovornica može da zahteva da, kada je data izjava o nameri da se žig koristi u smislu stava (1)(a)(xvii), podnosilac prijave dostavi Zavodu, u roku predviđenom njenim zakonom, a u skladu sa minimalnim rokom propisanim Pravilnikom, dokaz o stvarnom korišćenju znaka, u skladu sa odredbama pomenutog zakona.

(7) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu prijave ispune drugi uslovi izuzev onih navedenih u st. (1) do (4) i (6). Posebno se sledeće ne može zahtevati u vezi sa važećom prijavom:

(i) podnošenje bilo kakvog sertifikata ili izvodi iz trgovinskog registra,

(ii) naznačenje da se podnosilac prijave bavi privrednim ili trgovinskim poslovima, kao i obezbeđivanje odgovarajućih dokaza,

(iii) naznačenje da podnosilac prijave vodi poslove koji odgovaraju robama i/ili uslugama navedenim u prijavi, kao i obezbeđivanje odgovarajućih dokaza.

(iv) dostavljanje dokaza koji potvrđuju da je žig registrovan u registru žigova neke druge strane ugovornice ili države članice Pariske konvencije koja nije strana ugovornica, izuzev kada podnosilac prijave zahteva primenu člana 6. quinquies Pariske konvencije.

(8) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se Zavodu dostavi dokaz u postupku ispitivanja prijave, kada Zavod ima osnovanog razloga da sumnja u tačnost bilo kog naznačenja ili dela sadržanog u prijavi.

Član 4

Zastupanje, uslužna adresa

(1) [Punomoćnici kojima je dozvoljena praksa] Svaka strana ugovornica može da zahteva da svako lice koje je imenovano za punomoćnika u cilju vođenja postupka pred Zavodom bude lice kome je dozvoljena praksa pred Zavodom.

(2) [Privremeno zastupanje, uslužna adresa] (a) Svaka strana ugovornica može da zahteva da, u cilju bilo kakvog postupanja pred Zavodom, svako lice koje nema ni prebivalište ni stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće na njenoj teritoriji, bude zastupano od strane punomoćnika.

(b) Svaka strana ugovornica može, u meri u kojoj se ne zahteva punomoćnik u smislu tačke (a), da zahteva da, u cilju bilo kog postupanja pred Zavodom, svako lice koje nema ni prebivalište ni stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće na njenoj teritoriji, ima uslužnu adresu na toj teritoriji.

(3) [Punomoćje] (a) Kad god strana ugovornica dozvoljava ili zahteva da podnosilac prijave, nosilac prava ili drugo zainteresovano lice bude zastupano pred Zavodom od strane punomoćnika, može zahtevati da punomoćnik bude postavljen u posebnom podnesku (u daljem tekstu: "punomoćju"), sa naznačenjem imena i potpisom podnosioca prijave, nosioca prava ili nekog drugog lica, zavisno od slučaja.

(b) Punomoćje može da se odnosi na jednu ili više prijava i/ili registracija koje su navedene u punomoćju ili, uz izuzetak naveden od strane lica koje daje punomoćje, na sve postojeće i buduće prijave i/ili registracije tog lica.

(c) Punomoćje može da ograničava ovlašćenja punomoćnika na određene radnje. Svaka strana ugovornica može da zahteva da svako punomoćje na osnovu kog punomoćnik ima pravo da povuče prijavu ili da odustane od registracije, sadrži izričitu izjavu u tom smislu.

(d) Kada je podnesak predat Zavodu od strane lica koje se u njemu poziva na svojstvo punomoćnika, ali Zavod u trenutku prijema podneska nema u posedu obavezno punomoćje, strana ugovornica može da zahteva da se Zavodu pošalje punomoćje u roku koji određuje strana ugovornica, pri čemu je minimalni rok propisan Pravilnikom. Svaka strana ugovornica može da predvidi da, kada punomoćje nije dostavljeno u roku koji je propisala strana ugovornica, podnesak pomenutog lica ne proizvodi pravno dejstvo.

(e) U pogledu zahteva koji se tiču podnošenja i sadržaja punomoćja, ni jedna strana ugovornica ne može da odbije dejstva punomoćja:

(i) kada je punomoćje dostavljeno u pismenoj formi na papiru, ako je podneto, u smislu stava (4), na formularu koji odgovara formularu punomoćja, propisanom Pravilnikom,

(ii) kada strana ugovornica dopušta dostavljanje podnesaka Zavodu telefaksom a punomoćje se tako pošalje, ako kopija na papiru iz takvog prenosa odgovara, u smislu stava (4), formularu za punomoćje navedenom u tački (i).

(4) [Jezik] Svaka strana ugovornica može da zahteva da punomoćje bude na jeziku, ili na jednom od jezika, koje Zavod prihvata.

(5) [Pozivanje na punomoćnika] Svaka strana ugovornica može da zahteva da svaki podnesak sadrži upućivanje na punomoćje na osnovu koga punomoćnik postupa.

(6) [Zabrana drugih zahteva] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži ispunjenje drugih zahteva, osim onih navedenih u st. (3) do (5), u pogledu pitanja koja su propisana pomenutim stavovima.

(7) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se Zavodu podnesu dokazi kada Zavod osnovano sumnja u verodostojnost navoda sadržanih u podnescima navedenim u st. (2) do (5).

Član 5

Datum podnošenja

(1) [Dozvoljeni zahtevi] (a) Na osnovu tačke (b) i stava (2), strana ugovornica može da prizna kao datum podnošenja prijave datum kada je Zavod dobio sledeće podatke i elemente, na jeziku koji se traži u smislu člana 3(3):

(i) izričito ili prećutno naznačenje da se traži registracija žiga,

(ii) naznačenja koja omogućavaju da se ustanovi identitet podnosioca prijave,

(iii) naznačenja koja su dovoljna da se poštom ostvari kontakt sa podnosiocem prijave ili punomoćnikom, ako ga ima,

(iv) dovoljno jasnu reprodukciju znaka čija se registracija traži,

(v) listu roba i/ili usluga za koje se traži registracija,

(vi) kada se primenjuje član 3(1)(a)(xvii) ili (b), izjavu predviđenu članom 3(1)(a)(xvii) ili izjavu i dokaz predviđen članom 3(1)(b), onako kako je to propisano zakonom strane ugovornice; ove izjave moraju da budu potpisane od strane podnosioca prijave, čak i ako on ima punomoćnika, ako to zahteva navedeni zakon.

(b) Strana ugovornica može da dodeli prijavi datum kada je Zavod dobio neke, ali ne sve, podatke i elemente pomenute u tački (a) ili ih primio na jeziku koji nije jezik koji se zahteva u smislu člana 3(3).

(2) [Dozvoljeni dodatni zahtev] (a) Strana ugovornica može da predvidi da se ne priznaje datum podnošenja pre nego što se plate odgovarajuće takse.

(b) Strana ugovornica može da primeni zahtev naveden u tački (a) samo kada se takav zahtev primenjuje u trenutku kada ona postaje strana ovog ugovora.

(3) [Ispravljanje grešaka i rokovi] Mogućnosti da se isprave greške, i rokovi predviđeni za to, u smislu st. (1) i (2), biće određeni Pravilnikom.

(4) [Zabrana drugih zahteva] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži u pogledu datuma podnošenja, da se ispune drugi zahtevi osim onih pomenutih u st. (1) i (2).

Član 6

Jedinstvena registracija za robe i/ili usluge u više klasa

Kad su robe i/ili usluge koje pripadaju u nekoliko klasa Ničanske klasifikacije uključene u jednu istu prijavu, takva prijava će rezultirati jednom istom registracijom.

Član 7

Razdvajanje prijave i registracije

(1) [Razdvajanje prijave] (a) Svaka prijava u kojoj je navedena lista od nekoliko roba i/ili usluga (u daljem tekstu: "prvobitna prijava") može:

(i) najkasnije do odluke Zavoda o registraciji žiga,

(ii) za vreme postupka po prigovoru protiv odluke Zavoda da registruje žig,

(iii) za vreme postupka po žalbi protiv odluke o registraciji žiga, biti razdvojena od strane podnosioca prijave, ili na njegov zahtev, na dve ili više prijava (u daljem tekstu: "razdvojene prijave"), tako što će se razdvojiti liste roba i/ili usluga navedene u prvobitnoj prijavi. Razdvojena prijava će zadržati datum podnošenja prvobitne prijave i koristi od prava prvenstva, ako ga ima.

(b) Svaka strana ugovornica ima slobodu, na osnovu tačke (a), da ustanovi uslove za razdvajanje prijave, uključujući i plaćanje taksi.

(2) [Razdvajanje registracije] Stav (1) će se primeniti mutatis mutandis, na razdvajanje registracije. Takvo razdvajanje dopušta se:

(i) u toku bilo kog postupka pred Zavodom, u kome se osporava valjanost registracije, od strane trećeg lica,

(ii) u toku postupka po žalbi protiv odluke Zavoda donete u prethodnom postupku, s tim što strana ugovornica može da isključi mogućnost razdvajanja registracije ako njen zakon dopušta trećim licima da osporavaju registrovanje žiga pre nego što žig bude registrovan.

Član 8

Potpis

(1) [Podnesci na papiru] Kada je podnesak podnet Zavodu strane ugovornice na papiru a zahteva se potpis, ta strana ugovornica

(i) mora, uz uvažavanje tačke (iii) da prihvati svojeručni potpis,

(ii) ima slobodu da dozvoli, umesto svojeručnog potpisa, upotrebu neke druge forme potpisa, kao što je štampani ili pečatni potpis,

(iii) može, kada je fizičko lice koje potpisuje podnesak njen državljanin i adresa tog lica je na njenoj teritoriji, da zahteva da se pečat koristi umesto svojeručnog potpisa,

(iv) može, kada se koristi pečat, da zahteva da se uz pečat navede slovima ime fizičkog lica čiji se pečat koristi.

(2) [Saopštenje telefaksom] (a) Kada strana ugovornica dopušta slanje podneska Zavodu telefaksom, smatraće se da je podnesak potpisan ako se pojavi, na kopiji proizvedenoj telefaksom, reprodukcija potpisa ili reprodukcija pečata zajedno sa, kada se to traži u smislu stava (1)(iv), slovima ispisanim imenom fizičkog lica čiji se pečat koristi.

(b) Strana ugovornica, navedena u tački (a), može da zahteva da se dokument čija je reprodukcija poslata telefaksom dostavi Zavodu u određenom roku, a vodeći računa o najkraćem roku propisanom Pravilnikom.

(3) [Saopštenje elektronskim putem] Kada strana ugovornica dopušta slanje podneska Zavodu elektronskim putem, smatra se da je podnesak potpisan ako on omogućava da se identifikuje njegov pošiljalac elektronskim putem pod uslovima koje je propisala strana ugovornica.

(4) [Zabrana traženja potvrde] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži atestiranje, notarizaciju, overu, legalizaciju ili drugu potvrdu bilo kog potpisa, ili drugog sredstva identifikacije, navedenog u prethodnim stavovima, izuzev ako zakon strane ugovornice to predviđa, u slučaju kada se potpis odnosi na odustajanje od registracije.

Član 9

Klasifikacija roba i/ili usluga

(1) [Označavanje roba i/ili usluga] U svakoj registraciji i svakoj objavi izdatoj od strane Zavoda, koja se odnosi na prijavu ili registraciju u kojoj su navedene robe i/ili usluge, robe i/ili usluge moraju da budu označene po svojim imenima, grupisane u skladu sa klasama Ničanske klasifikacije, tako da svakoj grupi prethodi broj klase te klasifikacije kojoj pripada ta grupa roba ili usluga i predstavljene po redu kojim idu klase u navedenoj klasifikaciji.

(2) [Robe ili usluge u istoj klasi ili u različitim klasama] (a) Robe ili usluge ne mogu da se smatraju međusobno sličnim zato što se, u registraciji ili publikaciji Zavoda, nalaze u istoj klasi Ničanske klasifikacije.

(b) Robe ili usluge ne mogu da se smatraju međusobno različitim zato što se u bilo kojoj registraciji ili objavi Zavoda nalaze u različitim klasama Ničanske klasifikacije.

Član 10

Promene imena i adresa

(1) [Promene imena ili adrese nosioca prava] (a) Kada nema promene u ličnosti nosioca prava, ali postoji promena imena i/ili adrese, svaka strana ugovornica prihvata da se zahtev za upis promene u Registru žigova učini podneskom potpisanim od strane nosioca prava ili njegovog punomoćnika, uz naznačenje broja registracije žiga na koji se odnosi i promene koju treba upisati. Što se tiče uslova u vezi podnošenja zahteva, ni jedna strana ugovornica ne može da odbije zahtev

(i) kada je podnet u pismenoj formi na papiru, ako je podnet, u smislu tačke (c), na formularu koji odgovara formularu za zahtev predviđenim Pravilnikom,

(ii) kada strana ugovornica dozvoljava slanje podneska Zavodu telefaksom, i kada se zahtev tako pošalje, ako kopija na papiru koja proističe iz takvog prenosa odgovara, u smislu tačke (c), formularu za zahtev iz odredbe (i).

(b) Svaka strana ugovornica može da zahteva da se u zahtevu naznači:

(i) ime i adresa nosioca prava,

(ii) kada nosilac prava ima punomoćnika, ime i adresa punomoćnika,

(iii) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, ta adresa.

(c) Svaka strana ugovornica može da zahteva da zahtev bude na jeziku, ili na jednom od jezika, koji Zavod prihvata.

(d) Svaka strana ugovornica može da zahteva da se za takav zahtev Zavodu plati taksa.

(e) Jedan zahtev je dovoljan, čak i kada se promena odnosi na više od jedne registracije, s tim što registarski brojevi svih registracija treba da se naznače u zahtevu.

(2) [Promena imena ili adrese podnosioca prijave] Stav (1) primenjuje se mutatis mutandis kada se promena odnosi na jednu ili više prijava ili na jednu ili više registracija, s tim što kada podnosiocu prijave, ili njegovom punomoćniku, još uvek nije poznat broj prijave, ili kad broj prijave još uvek nije izdat, u zahtevu se prijava identifikuje na drugi način, kako je propisano Pravilnikom.

(3) [Promena imena ili adrese punomoćnika ili uslužne adrese] Stav (1) primenjuje se mutatis mutandis na svaku promenu imena ili adrese punomoćnika, ako postoji, i na sve promene koje se tiču uslužne adrese, ako postoji.

(4) [Zabrana postavljanja drugih zahteva] Ni jedna strana ugovornica ne može da zahteva ispunjavanje nekih drugih uslova, osim onih pomenutih u st. (1) do (3), u pogledu zahteva iz ovog člana. Posebno se ne sme zahtevati podnošenje bilo kakve potvrde u vezi promene.

(5) [Dokazi] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se Zavodu podnesu dokazi, ako Zavod opravdano sumnja u verodostojnost nekog podatka sadržanog u zahtevu.

Član 11

Promena nosioca prava

(1) [Promena nosioca prava registracije] (a) Kada postoji promena u ličnosti nosioca prava, svaka strana ugovornica prihvata da zahtev za upis promene koju vrši Zavod u svom registru žigova bude podnet podneskom potpisanim od strane nosioca prava ili njegovog punomoćnika, ili lica koje je postalo vlasnik (u daljem tekstu: "novi vlasnik") ili njegovog punomoćnika, koji sadrži registarski broj registracije na koju se odnosi i promenu koju treba upisati. Što se tiče uslova koji se odnose na podnošenje zahteva, ni jedna strana ugovornica ne može da odbije zahtev:

(i) kada je podnet u pismenoj formi na papiru, ako je podnet, u smislu stava (2)(a), na formularu koji odgovara formularu za zahtev predviđenim Pravilnikom,

(ii) kada strana ugovornica dozvoljava slanje podneska Zavodu telefaksom, i kada se zahtev tako pošalje, ako kopija na papiru koja proističe iz takvog prenosa, odgovara, u smislu stava (2)(a), formularu za zahtev predviđenom u odredbi (i).

(b) Kada promena nosioca prava proističe iz ugovora, svaka strana ugovornica može da traži da se u zahtevu naznači ta činjenica i da bude priloženo, na zahtev strane koja to traži, nešto od navedenog:

(i) kopija ugovora, za koju se može tražiti da bude overena od strane javnog beležnika ili drugog ovlašćenog nadležnog organa, čime se potvrđuje verodostojnost sa originalnim ugovorom,

(ii) izvod iz ugovora koji pokazuje promenu nosioca prava, za koji se može tražiti da bude overen od strane javnog beležnika ili drugog ovlašćenog lica čime se potvrđuje verodostojnost sa ugovorom,

(iii) neoverena potvrda o prenosu sačinjena u skladu sa odredbama Pravilnika u pogledu forme i u pogledu sadržaja, potpisana od strane nosioca prava i novog vlasnika,

(iv) neovereni dokument o prenosu sačinjen u skladu sa odredbama Pravilnika u pogledu forme i u pogledu sadržaja, potpisan od strane nosioca prava i novog vlasnika.

(c) Kada je promena nosioca prava rezultat spajanja firmi, svaka strana ugovornica može da zahteva da se u zahtevu to naznači, i da se uz zahtev pošalje kopija dokumenta izdatog od strane nadležnog organa koja svedoči o spajanju firmi, kao što je kopija izvoda iz trgovačkog registra, i da kopiju, kao vernu originalu, overi organ koji je izdao taj dokument ili javni beležnik ili drugi nadležni organ.

(d) Kada postoji promena u ličnosti jednog ili više, ali ne svih, suvlasnika i kada je takva promena rezultat ugovora ili spajanja firmi, svaka strana ugovornica može da zahteva da svaki suvlasnik kod koga nije došlo do promene vlasništva da izričito svoj pristanak u vezi promene vlasništva u dokumentu koji on potpiše.

(e) Kada promena nosioca prava nije rezultat ugovora ili spajanja firmi, već nastaje po drugom osnovu, na primer, kao posledica delovanja zakona ili sudske odluke, svaka strana ugovornica može da traži da to bude naznačeno u zahtevu i da se uz zahtev priloži kopija dokumenta u kome se evidentira promena i da se ta kopija kao verna originalu overi od organa koji je dokument izdao ili od javnog beležnika ili drugog nadležnog organa.

(f) Svaka strana ugovornica može da traži da se u zahtevu naznači:

(i) ime i adresa nosioca prava,

(ii) ime i adresa novog vlasnika,

(iii) ime države čiji je državljanin novi vlasnik, ako je on državljanin bilo koje države, ime države u kojoj novi vlasnik ima prebivalište, ako ga ima, i ime države u kojoj novi vlasnik ima stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće, ako takvo postoji,

(iv) kada je novi vlasnik pravno lice, pravna priroda tog pravnog lica, država, i kada je to moguće, teritorijalna jedinica u toj državi po čijem zakonu je organizovano to pravno lice,

(v) kada nosilac prava ima punomoćnika, njegovo ime i adresa,

(vi) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, ta adresa,

(vii) kada novi vlasnik ima punomoćnika, njegovo ime i adresa,

(viii) kada se od novog vlasnika zahteva da ima uslužnu adresu, u smislu člana 4(2)(b), ta adresa.

(g) Svaka strana ugovornica može da traži da za zahtev bude plaćena taksa Zavodu.

(h) Jedan zahtev će biti dovoljan i kada se promena odnosi na više od jedne registracije, pod uslovom da su nosilac prava i novi vlasnik isti u svakoj registraciji i da su registarski brojevi svih registracija naznačeni u zahtevu.

(i) Kada promena nosioca prava ne utiče na sve robe i/ili usluge navedene u registraciji nosioca prava, a zakon koji se primenjuje dozvoljava upis takve promene, Zavod mora da izda posebnu registraciju za robe i/ili usluge gde je došlo do promene nosioca prava.

(2) [Jezik, prevod] (a) Svaka strana ugovornica može da traži da zahtev, potvrda o prenosu ili dokument o prenosu, pomenut u stavu (1), bude na jeziku, ili na jednom od jezika koje Zavod prihvata.

(b) Svaka strana ugovornica može da traži da, ako dokument pomenut u stavu (1)(b)(i) i (ii), (c) i (e) nije na jeziku ili na jednom od jezika koje Zavod prihvata, zahtev bude praćen prevodom ili overenim prevodom traženog dokumenta na jezik, ili jedan od jezika koje Zavod prihvata.

(3) [Promena nosioca prava prijave] St. (1) i (2) primenjuju se mutatis mutandis kada se promena nosioca prava odnosi na jednu ili više prijava, ili na jednu ili više prijava i jednu ili više registracija, s tim da kada broj prijave još uvek nije izdat ili poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, u zahtevu bude na drugi način identifikovana prijava, u skladu sa odredbama Pravilnika.

(4) [Zabrana postavljanja drugih zahteva] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži ispunjavanje drugih uslova, osim onih navedenih u st. (1) do (3), u pogledu zahteva navedenog u ovom članu. Posebno se ne može zahtevati sledeće:

(i) dostavljanje potvrde ili izvoda iz trgovinskog registra, u smislu stava (1)(c),

(ii) naznačenje da se novi vlasnik bavi privrednim ili trgovinskim aktivnostima kao ni podnošenje dokaza u tom smislu,

(iii) naznačenje da se novi vlasnik bavi aktivnostima koje odgovaraju robi i/ili uslugama na koje se odnosi promena nosioca prava, kao ni podnošenje dokaza u tom smislu,

(iv) naznačenje da je vlasnik preneo, u celini ili delimično, na novog vlasnika svoje poslovanje ili odgovarajući poslovni ugled firme, kao ni podnošenje dokaza u tom smislu.

(5) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se dokazi, ili, kada se primenjuje stav (1)(c) ili (e), dodatni dokazi, pošalju Zavodu, ako taj Zavod ima razloga da sumnja u verodostojnost bilo kojeg podatka sadržanog u zahtevu, ili bilo kom dokumentu pomenutom u ovom članu.

Član 12

Ispravljanje greške

(1) [Ispravljanje greške u pogledu registracije] (a) Svaka strana ugovornica prihvatiće zahtev za ispravljanje greške učinjene u prijavi ili drugom zahtevu upućenom Zavodu kada se ta greška uočava u njegovom Registru žigova i/ili bilo kojoj njegovoj publikaciji, ako podnesak potpisan od strane nosioca prava ili njegovog punomoćnika sadrži registarski broj te registracije, grešku koja se mora ispraviti i ispravku koju treba upisati. Kada je reč o uslovima koji treba da budu ispunjeni u zahtevu, ni jedna strana ugovornica zahtev ne može da odbije:

(i) kada je podnet u pismenoj formi na papiru, ako je podnet, u skladu sa tačkom (c), na formularu koji odgovara formularu za zahtev predviđenim Pravilnikom,

(ii) kada strana ugovornica dozvoljava slanje podneska Zavodu telefaksom i zahtev je tako podnet, ako kopija na papiru koja proističe iz takvog prenosa odgovara, u smislu tačke (c), formularu za zahtev iz odredbe (i).

(b) Svaka strana ugovornica može da traži da se u zahtevu naznači:

(i) ime i adresa nosioca prava,

(ii) kada nosilac prava ima punomoćnika, ime i adresa punomoćnika,

(iii) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, ta adresa.

(c) Svaka strana ugovornica može da traži da zahtev bude na jeziku, ili na jednom od jezika, koje Zavod prihvata.

(d) Svaka strana ugovornica može da traži da se, za zahtev plaća taksa Zavodu.

(e) Jedan zahtev je dovoljan čak i kada se greška odnosi na više registracija istog lica, s tim da su ta greška i zahtevana ispravka isti kod svake registracije i da su registarski brojevi svih registracija navedeni u zahtevu.

(2) [Ispravljanje greške u pogledu prijave] Stav (1) primenjuje se mutatis mutandis, kada se greška odnosi na jednu ili više prijava, ili na jednu ili više prijava i jednu ili više registracija, s tim da, kada broj predmetne prijave još uvek nije izdat ili poznat podnosiocu prijave ili punomoćniku, u tom zahtevu se na drugi način mora identifikovati prijava, u skladu sa odredbama Pravilnika.

(3) [Zabrana postavljanja drugih zahteva] Ni jedna strana ugovornica ne sme da traži da se ispune drugi uslovi osim onih pomenutih u st. (1) i (2) u odnosu na zahtev naveden u ovom članu.

(4) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se Zavodu pošalje dokaz, kada Zavod ima osnovanog razloga da sumnja da navodna greška zaista postoji.

(5) [Greške koje je napravio Zavod] Zavod strane ugovornice mora da ispravi sopstvene greške, po službenoj dužnosti, ili na zahtev, bez plaćanja takse.

(6) [Greške koje se ne mogu ispraviti] Ni jedna strana ugovornica nije obavezna da primeni st. (1), (2) i (5) na bilo koju grešku koja ne može da se ispravi u skladu sa njenim zakonodavstvom.

Član 13

Trajanje i produženje registracije

(1) [Naznačenje ili elementi sadržani u zahtevu za produženje ili priloženi uz njega; takse] (a) Svaka strana ugovornica može da traži da se za produženje registracije podnese zahtev koji sadrži sve ili neke od sledećih naznačenja:

(i) naznačenje da se traži produženje,

(ii) ime i adresu nosioca prava,

(iii) registarski broj na koji se odnosi registracija,

(iv) po izboru strane ugovornice, datum podnošenja prijave iz koje je proizašla navedena registracija ili datum registrovanja navedene registracije,

(v) kada nosilac prava ima punomoćnika, njegovo ime i adresu,

(vi) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, tu adresu,

(vii) kada strana ugovornica dozvoljava da se produženje registrovanja izvrši samo za neke robe i/ili usluge koje su ubeležene u registar žigova i traži se takvo produženje, imena roba i/ili usluga za koje se traži produženje, grupisana u skladu sa klasama Ničanske klasifikacije, tako da svakoj grupi prethodi broj klase te klasifikacije kojoj pripada ta grupa roba ili usluga i predstavljena po redu kojim idu klase u navedenoj klasifikaciji,

(viii) kada strana ugovornica dozvoljava da zahtev za produženje podnese lice koje nije nosilac prava ili njegov punomoćnik i kada zahtev podnese to lice, ime i adresu tog lica,

(ix) potpis nosioca prava ili njegovog punomoćnika ili, kada se primenjuje odredba (viii), potpis lica na koje se odnosi ta odredba.

(b) Svaka strana ugovornica može da zahteva da za zahtev za produženje Zavodu bude plaćena taksa. Kada je jednom plaćena taksa za početni period registrovanja ili bilo koji period produženja, ne može se zahtevati nikakvo drugo plaćanje takse za održavanje registracije u tom periodu. Takse dostavljene uz izjavu ili dokaz o upotrebi ne uzimaju se u obzir, u smislu ove tačke, kao uplate neophodne za produženje registracije i na njih se ne odnosi ova tačka.

(c) Svaka strana ugovornica može da traži da zahtev za produženje i odgovarajuća taksa predviđena u tački (b), budu upućeni Zavodu, u roku propisanom zakonom strane ugovornice, s tim da se poštuju minimalni rokovi propisani Pravilnikom.

(2) [Podnošenje zahteva] Kada je reč o uslovima za podnošenje zahteva za produženje, ni jedna strana ugovornica ne može da odbije zahtev:

(i) kada je podnet u pismenoj formi na papiru, ako je podnet, u smislu stava (3), na formularu koji odgovara formularu za zahtev predviđen Pravilnikom,

(ii) kada strana ugovornica dozvoljava prenos podneska Zavodu telefaksom i kada se zahtev tako pošalje, ako kopija na papiru koja proističe iz takvog prenosa odgovara, u smislu stava (3), formularu za zahtev iz tačke (i).

(3) [Jezik] Svaka strana ugovornica može da traži da zahtev za produženje bude na jeziku, ili na jednom od jezika koje Zavod prihvata.

(4) [Zabrana postavljanja drugih zahteva] Ni jedna strana ugovornica ne može da zahteva da se ispune drugi uslovi osim onih pomenutih u st. (1) do (3) u pogledu zahteva za produženje. Posebno se ne sme zahtevati sledeće:

(i) bilo kakva reprodukcija ili druga identifikacija žiga,

(ii) slanje dokaza u smislu da je žig registrovan, ili da je registracija produžena u registru žigova bilo koje strane ugovornice,

(iii) slanje izjave i/ili dokaza u vezi korišćenja žiga.

(5) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se Zavodu pošalje dokaz u toku postupka ispitivanja zahteva za produženje, kada Zavod ima osnovanog razloga da sumnja u verodostojnost bilo kog podatka ili elementa sadržanog u zahtevu za produženje.

(6) [Zabrana materijalnog ispitivanja] Ni jedan Zavod strane ugovornice ne sme, u cilju dejstva produženja, da ispituje materijalne uslove za registrovanje.

(7) [Trajanje] Trajanje početnog perioda registracije, kao i svakog perioda produženja je 10 godina.

Član 14

Primedbe u slučaju planiranog odbijanja

Prijavu ili zahtev podnet u skladu sa čl. 10. do 13. Zavod ne može odbiti, u celini ili delimično, ako podnosiocu prijave ili podnosiocu zahteva, zavisno od slučaja, ne pruži mogućnost da u razumnom roku stavi primedbe na planirano odbijanje.

Član 15

Obaveza usklađivanja sa Pariskom konvencijom

Svaka strana ugovornica mora da uvažava odredbe Pariske konvencije koje se odnose na žigove.

Član 16

Uslužni žigovi

Svaka strana ugovornica mora da registruje uslužne žigove i da primeni na te žigove odredbe Pariske konvencije koje se odnose na žigove.

Član 17

Pravilnik

(1) [Sadržina] (a) Pravilnik, koji čini aneks ovog ugovora, propisuje pravila koja se odnose na:

(i) pitanja koja Ugovor eksplicitno predviđa kao "propisana Pravilnikom",

(ii) sve detalje korisne za sprovođenje ovog ugovora,

(iii) sve administrativne uslove, pitanja ili postupak.

(b) Pravilnik sadrži takođe i modele međunarodnih formulara.

(2) [Sukob između Ugovora i Pravilnika] U slučaju sukoba između odredbi ovog ugovora i Pravilnika primenjuju se odredbe Ugovora.

Član 18

Revizija, Protokoli

(1) [Revizija] Ovaj ugovor može da bude revidiran na diplomatskoj konferenciji.

(2) [Protokoli] U cilju dalje harmonizacije žigovnog prava, na diplomatskoj konferenciji mogu da se usvoje protokoli ukoliko nisu protivni odredbama ovog ugovora.

Član 19

Uslovi da bi se postalo strana ugovornica

(1) [Otvorenost za pristup] Sledeći entiteti mogu da potpišu i da, u skladu sa st. (2) i (3) i članom 20(1) i (3), postanu strane ovog ugovora:

(i) svaka država članica Organizacije za koju žigovi mogu da budu registrovani u njenom Zavodu,

(ii) svaka međuvladina organizacija koja rukovodi Zavodom u kome se mogu registrovati žigovi koji imaju dejstvo na teritoriji na kojoj se primenjuje ugovor o osnivanju međuvladine organizacije, u svim njenim državama članicama ili u onim od država članica koje su naznačene u odgovarajućoj prijavi, pod uslovom da su sve države članice međuvladine organizacije istovremeno i članice Organizacije,

(iii) svaka država članica Organizacije za koju se žigovi mogu registrovati jedino posredstvom Zavoda druge naznačene države koja je članica Organizacije,

(iv) svaka država članica Organizacije za koju se žigovi mogu registrovati jedino posredstvom Zavoda međuvladine organizacije čija je članica ta država,

(v) svaka država članica Organizacije za koju se žigovi mogu registrovati jedino posredstvom Zavoda koji je zajednički za celu grupu država članica Organizacije.

(2) [Ratifikacija ili pristupanje] Svaki entitet naveden u stavu (1) može da deponuje:

(i) instrument ratifikacije, ako je potpisao ovaj ugovor,

(ii) instrument pristupanja, ako nije potpisao ovaj ugovor.

(3) (Datum stupanja na snagu deponovanja) (a) U smislu tačke (b), datum stupanja na snagu instrumenta ratifikacije ili pristupanja je:

(i) u slučaju države navedene u stavu (1)(i), datum kada je deponovan instrument te države,

(ii) u slučaju međuvladine organizacije, datum kada je deponovan instrument te međuvladine organizacije,

(iii) u slučaju države navedene u stavu (1)(iii), datum kada je ispunjen sledeći uslov; kada je deponovan instrument te države i kada je deponovan instrument druge naznačene države,

(iv) u slučaju države navedene u stavu (1)(iv), datum koji se primenjuje u smislu odredbe (ii),

(v) u slučaju države članice grupe država, navedene u stavu (1)(v), datum kada su deponovani instrumenti svih država članica grupe.

(b) Svaki instrument ratifikacije ili pristupanja neke države (naveden u ovoj tački kao instrument), može da bude praćen deklaracijom na osnovu koje se taj instrument neće smatrati deponovanim ukoliko ne bude deponovan instrument neke druge države ili međuvladine organizacije, ili dve druge države, ili druge države i međuvladine organizacije, čija su imena naznačena i koje ispunjavaju potrebne uslove da bi postale članice ovog ugovora. Instrument koji sadrži takvu deklaraciju smatra se deponovanim onog dana kada su ispunjeni uslovi naznačeni u deklaraciji. Međutim, kada je samo deponovanje instrumenta naznačenog u deklaraciji praćeno deklaracijom istog tipa, taj instrument se smatra deponovanim onog dana kada budu ispunjeni uslovi navedeni u poslednjoj deklaraciji.

(c) Svaka deklaracija podneta u smislu tačke (b) može da bude povučena, u celini ili delimično, u bilo kom trenutku. Svako takvo povlačenje stupa na snagu onog datuma kada je generalni direktor primio podnesak o povlačenju.

Član 20

Datum stupanja na snagu ratifikacije ili pristupanja

(1) [Instrumenti koji se uzimaju u obzir] Za potrebe ovog člana uzimaju se u obzir jedino instrumenti ratifikacije ili pristupanja koje su deponovali entiteti iz člana 19(1) i koji imaju datum stupanja na snagu u skladu sa članom 19(3).

(2) [Stupanje Ugovora na snagu] Ovaj ugovor stupa na snagu tri meseca pošto pet država deponuju svoje instrumente ratifikacije ili pristupanja.

(3) [Stupanje na snagu ratifikacije ili pristupanja posle stupanja Ugovora na snagu] Svaki entitet na koji se ne odnosi stav (2) postaje vezan ovim ugovorom tri meseca nakon datuma deponovanja instrumenata ratifikacije ili pristupanja.

Član 21

Rezerve

(1) [Posebne vrste žigova] Svaka država ili međuvladina organizacija može stavljanjem rezerve da izjavi da se, bez obzira na član 2(1)(a) i (2)(a), odredbe čl. 3(1) i (2), 5, 7, 11. i 13. se ne primenjuju na vezane žigove, odbrambene žigove ili izvedene žigove. U takvoj rezervi se moraju navesti gore pomenute odredbe na koje se rezerva odnosi.

(2) [Modaliteti] Svaka rezerva učinjena u skladu sa stavom (1) mora da bude navedena u izjavi koja prati instrument ratifikacije ili pristupanja ovom ugovoru države ili međuvladine organizacije koja stavlja rezervu.

(3) [Povlačenje] Svaka rezerva u smislu stava (1) može da bude povučena u bilo kom trenutku.

(4) [Zabrana stavljanja drugih rezervi] U pogledu ovog ugovora se ne može izjaviti ni jedna druga rezerva osim one dozvoljene u skladu sa stavom (1).

Član 22

Prelazne odredbe

(1) [Jedna prijava za robe i usluge koje spadaju u nekoliko klasa, razdvajanje prijave] (a) Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi da se, bez obzira na član 3(5), prijava može podneti Zavodu samo za robe i usluge koje pripadaju jednoj klasi Ničanske klasifikacije.

(b) Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi, bez obzira na član 6, kada su robe i/ili usluge koje spadaju u nekoliko klasa Ničanske klasifikacije uključene u jednu prijavu, da takva prijava mora da ima za rezultat dve ili više registracija u registru žigova, s tim da se svaka takva registracija poziva na sve druge takve registracije koje proizlaze iz navedene prijave.

(c) Svaka država ili međuvladina organizacija koja je podnela izjavu u skladu sa tačkom (a) može da izjavi da, bez obzira na član 7(1), ni jedna prijava ne može da se razdvoji.

(2) [Jedno punomoćje za više od jedne prijave i/ili registracije] Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi da se, bez obzira na član 4(3)(b), punomoćje odnosi samo na jednu prijavu ili registraciju.

(3) [Zabrana zahtevanja overe potpisa punomoćja i potpisa prijave] Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi da se, bez obzira na član 8(4), za potpis punomoćja ili potpis podnosioca prijave na prijavi, zahteva potvrđivanje, notarizacija, provera autentičnosti, overa ili drugi sertifikat.

(4) [Jedan zahtev za više od jedne prijave i/ili registracije kod promene imena i/ili adrese, promene nosioca prava ili ispravke greške] Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi da, bez obzira na član 10(1)(e), (2) i (3), član 11(1)(x) i (3) i član 12(1)(e) i (2), zahtev za upis promene imena i/ili adrese, zahtev za upis promene nosioca prava i zahtev za ispravljanje greške može da se odnosi samo na jednu prijavu ili jednu registraciju.

(5) [Podnošenje izjave i/ili dokaza o korišćenju žiga u slučaju produženja] Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi da će, bez obzira na član 13(4)(iii), da zahteva, u slučaju produženja, podnošenje izjave i/ili dokaza o korišćenju žiga.

(6) [Potpuno ispitivanje u slučaju produženja] Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi da, bez obzira na član 13(6), Zavod može prilikom prvog produženja registracije koja se odnosi na usluge, da izvrši potpuno ispitivanje, s tim da takvo ispitivanje služi jedino da se eliminišu višestruke registracije, koje se zasnivaju na prijavama podnetim u periodu od šest meseci posle stupanja na snagu zakona te države ili Organizacije koja je pre stupanja ovog ugovora na snagu uvela mogućnost registrovanja uslužnih žigova.

(7) [Opšte odredbe] (a) Država ili međuvladina organizacija može da da izjavu u smislu st. (1) do (6), samo ako bi, u vreme deponovanja instrumenata ratifikacije ili pristupanja ovom ugovoru, primena njenog zakona, bez takve deklaracije, bila suprotna odgovarajućim odredbama ovog ugovora.

(b) Svaka izjava u smislu st. (1) do (6) mora biti priložena uz instrument ratifikacije ili pristupanja ovom ugovoru podnet od strane države ili međuvladine organizacije koja daje izjavu.

(c) Svaka izjava u smislu st. (1) do (6) može da bude povučena u bilo kom trenutku.

(8) [Kada izjava gubi pravno dejstvo] (a) Uz uvažavanje tačke (c), svaka izjava podneta u smislu st. (1) do (6), od strane države koja se smatra zemljom u razvoju, u skladu sa uobičajenom praksom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ili od strane međuvladine organizacije čija je članica takva država, gubi pravno dejstvo po isteku perioda od osam godina od datuma stupanja ovog ugovora na snagu.

(b) Uz uvažavanje tačke (c), svaka izjava podneta na osnovu st. (1) do (6), od strane države koja nije država iz tačke (a), ili međuvladine organizacije koja nije međuvladina organizacija iz tačke (a), gubi pravno dejstvo po isteku perioda od šest godina od datuma stupanja ovog ugovora na snagu.

(c) Kada izjava podneta u smislu st. (1) do (5) nije povučena na osnovu stava (7)(c), ili nije izgubila svoje dejstvo na osnovu tačke (a) ili (b), pre 28. oktobra 2004, ona će izgubiti pravno dejstvo 28. oktobra 2004.

(9) [Uslovi da bi se postala strana ugovornica] Do 31. decembra 1999. godine svaka država koja je na dan prihvatanja ovog ugovora, država članica Međunarodne unije za zaštitu industrijske svojine (Pariske unije), a nije članica Organizacije, može, bez obzira na član 19(1)(i), da postane strana ovog ugovora ako se u njenom Zavodu mogu registrovati žigovi.

Član 23

Otkazivanje Ugovora

(1) [Obaveštenje] Svaka strana ugovornica može da otkaže ovaj ugovor putem saopštenja upućenog generalnom direktoru.

(2) [Datum stupanja na snagu] Otkazivanje stupa na snagu godinu dana posle dana kada je generalni direktor primio saopštenje. To neće uticati na primenu ovog ugovora za bilo koju prijavu u postupku ili bilo koji registrovani žig u strani ugovornici koja otkazuje Ugovor u trenutku isteka pomenutog perioda od godinu dana, s tim što strana ugovornica koja otkazuje Ugovor, može, po isteku pomenutog jednogodišnjeg perioda, da prekine sa primenom ovog ugovora za bilo koju registraciju ali od datuma kada registracija dospeva za produženje.

Član 24

Jezici ugovora, Potpis

(1) [Originalni tekstovi, službeni tekstovi] (a) Ovaj ugovor je potpisan u jednom jedinom originalnom primerku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, a svi tekstovi su podjednako autentični.

(b) Na zahtev strane ugovornice, službeni tekst na jeziku koji nije pomenut u tački (a), a koji je službeni jezik te strane ugovornice, ustanovljava generalni direktor, posle konsultacija sa pomenutom stranom ugovornicom i bilo kojom drugom zainteresovanom stranom ugovornicom.

(2) [Rok za potpis] Ovaj ugovor ostaje otvoren za potpisivanje u sedištu Organizacije godinu dana posle usvajanja.

Član 25

Depozitar

Depozitar ovog ugovora je generalni direktor.

 

PRAVILNIK
ZA SPROVOĐENJE UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU

Pravilo 1

Skraćeni izrazi

(1) ["Ugovor", "član"] (a) U ovom pravilniku, reč: "Ugovor" označava Ugovor o žigovnom pravu.

(b) U ovom pravilniku reč "član" upućuje na poseban član Ugovora.

(2) [Skraćeni izrazi definisani u Ugovoru] Skraćeni izrazi definisani u članu 1. za potrebe Ugovora, imaju isto značenje za potrebe Pravilnika.

Pravilo 2

Način navođenja imena i adrese

(1) [Ime] (a) Kada treba navesti ime lica, svaka strana ugovornica može da traži da:

(i) u slučaju fizičkog lica, ime koje treba navesti bude porodično ime ili prezime i lično ime ili drugo ime ili imena tog lica, ili da ime koje treba navesti bude, po izboru tog lica, ime ili imena koje/a ono obično koristi;

(ii) u slučaju pravnog lica, ime koje treba navesti bude puni zvaničan naziv tog pravnog lica.

(b) Kada treba navesti ime punomoćnika koji je firma ili ortakluk, svaka strana ugovornica prihvata da bude navedeno ime firme ili ortakluka koje se obično koristi.

(2) [Adresa] (a) Kada treba navesti adresu lica, svaka strana ugovornica može da traži da adresa bude navedena na način da zadovolji uobičajene zahteve za brzu poštansku dostavu na označenu adresu i da u svakom slučaju, sadrži sve relevantne administrativne jedinice, uključujući i broj kuće ili zgrade, ukoliko postoji.

(b) Kada je podnesak upućen Zavodu strane ugovornice podnet u ime više lica sa različitim adresama, ta strana ugovornica može da zahteva da se u podnesku navede jedna adresa koja služi za korespondenciju.

(c) Navedena adresa može da sadrži broj telefona i broj telefaksa kao i adresu za korespondenciju, različitu od one navedene u tački (a).

(d) Tač. (a) i (c) se primenjuju mutatis mutandis na uslužnu adresu.

(3) [Pismo koje se koristi] Svaka strana ugovornica može da zahteva da naznačenja navedena u st. (1) i (2) budu napisana pismom koje koristi Zavod.

Pravilo 3

Pojedinosti u vezi sa prijavom

(1) [Standardna slova] Kada, u skladu sa članom 3(1)(a)(ix), prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac želi da žig bude registrovan i objavljen standardnim slovima koja koristi Zavod strane ugovornice, Zavod će registrovati i objaviti žig takvim standardnim slovima.

(2) [Broj reprodukcija] (a) Kada prijava ne sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac želi da zaštiti boju kao distinktivan element žiga, strana ugovornica ne može da traži više od

(i) pet izgleda znaka u crno-beloj tehnici, kada prijava ne sme da sadrži, prema zakonodavstvu te strane ugovornice, ili ne sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac prijave želi da žig bude registrovan ili objavljen standardnim slovima koja koristi Zavod te strane ugovornice;

(ii) jednog izgleda znaka u crno-beloj tehnici, kada prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac želi da žig bude registrovan i objavljen standardnim slovima koja koristi Zavod te strane ugovornice.

(b) Kada prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac želi zaštitu boje kao distinktivnog elementa žiga, strana ugovornica ne može da traži više od pet izgleda znaka u crno-beloj tehnici i pet izgleda znaka u boji.

(3) [Izgled trodimenzionalnog znaka] (a) Kada, u skladu sa članom 3(1)(a)(xi), prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da je u pitanju trodimenzionalni znak, izgled znaka mora da bude u vidu grafičkog prikaza ili fotografije u dve dimenzije.

(b) Izgled znaka dostavljen u skladu sa tačkom (a) može da bude, po izboru podnosioca, dat u jednoj ili više različitih perspektiva.

(c) Kada Zavod smatra da izgled znaka dostavljen od strane podnosioca, u skladu sa tačkom (a), ne predstavlja jasno detalje trodimenzionalnog žiga, može pozvati podnosioca da dostavi, u razumnom roku koji je predviđen u pozivu, do šest različitih perspektiva znaka i/ili opis znaka rečima.

(d) Kada Zavod smatra da različite perspektive i/ili opis znaka naveden u tački (c) i dalje nedovoljno prikazuju detalje trodimenzionalnog žiga, on može da pozove podnosioca da, u razumnom roku koji je naznačen u pozivu, dostavi jedan primerak znaka.

(e) Stav (2)(a)(i) i (b) primenjuju se mutatis mutandis.

(4) [Transliteracija znaka] Kada se znak, u skladu sa članom 3(1)(a)(xiii), sastoji u celini ili delimično od slova koja su različita od slova koja koristi Zavod, ili od brojeva koji su različiti od brojeva koje koristi Zavod, može se tražiti transliteracija tih slova i brojeva u slova i brojeve koje koristi Zavod.

(5) [Prevođenje znaka] Kada se znak, u skladu sa članom 3(1)(a)(xiv), sastoji u celini ili delimično od jedne ili više reči na jeziku koji se razlikuje od jezika ili jednom od jezika koje prihvata Zavod, može se zahtevati prevod te reči ili tih reči na taj jezik ili na jedan od tih jezika.

(6) [Rok za dostavljanje dokaza o stvarnoj upotrebi znaka] Rok predviđen članom 3(6) ne može biti kraći od šest meseci računajući od datuma prijema prijave u Zavodu strane ugovornice gde je ta prijava podneta. Podnosilac prijave ili nosilac prava ima pravo na produženje tog roka, u skladu sa uslovima koji su predviđeni zakonom te strane ugovornice, na periode od kojih svaki iznosi najmanje šest meseci, a sveukupni period produžavanja ne bi trebalo da iznosi manje od dve i po godine.

Pravilo 4

Pojedinosti u vezi sa postavljanjem punomoćnika

Rok naveden u članu 4(3)(d) računa se od datuma prijema u Zavod strane ugovornice podneska navedenog u tom članu i ne može biti kraći od jednog meseca ako je adresa lica u čije ime je podnesak poslat na teritoriji te strane ugovornice, niti kraći od dva meseca ako je ta adresa van teritorije te strane ugovornice.

Pravilo 5

Pojedinosti u vezi sa datumom podnošenja

(1) [Postupak u slučaju kada zahtevi nisu ispunjeni] Ako pri- java, u trenutku kada je Zavod primi, ne ispunjava bilo koji od dozvoljenih zahteva naznačenih u članu 5(1)(a) ili (2)(a), Zavod će bez odlaganja pozvati podnosioca prijave da ispuni taj zahtev u roku naznačenom u pozivu, koji će biti najmanje jedan mesec od dana poziva ako je adresa podnosioca na teritoriji strane ugovornice u pitanju, i najmanje dva meseca ako se adresa podnosioca prijave nalazi van teritorije strane ugovornice u pitanju. Odazivanje pozivu može da podlegne plaćanju posebne takse. Čak i ako Zavod ne pošalje pomenuti poziv, pomenuti zahtevi ostaju nepromenjeni.

(2) [Datum podnošenja u slučaju ispravke] Ako podnosilac prijave, u roku naznačenom u pozivu, udovolji pozivu iz stava (1) i plati sve tražene posebne takse, datum podnošenja prijave biće datum kada je Zavod primio sve zahtevane podatke i elemente navedene u članu 5(1)(a) i kada je, tamo gde to treba, tražena taksa navedena u članu 5(2), plaćena Zavodu. U suprotnom smatraće se da prijava nije ni bila podneta.

(3) Š[Datum prijema] Svaka strana ugovornica je slobodna da utvrdi uslove pod kojima se prijem dokumenta ili plaćanje takse smatraju prijemom dokumenta u Zavodu ili plaćanjem takse Zavodu u slučajevima kada je dokument stvarno bio primljen od strane, ili je plaćanje stvarno izvršeno:

(i) ogranku ili posebnom birou tog Zavoda,

(ii) nacionalnom Zavodu u ime Zavoda ugovorne strane, kada je strana ugovornica međuvladina organizacija navedena u članu 19(1)(ii),

(iii) zvaničnoj poštanskoj službi,

(iv) službi isporuke, koja nije zvanična poštanska služba, a ovlašćena je od strane ugovornice.

(4) [Upotreba telefaksa] Kada strana ugovornica dozvoljava podnošenje prijave putem telefaksa i kada je prijava podneta putem telefaksa, datum prijema telefaksa u Zavodu te strane ugovornice, predstavljaće datum prijema prijave, s tim da navedena strana ugovornica može zahtevati da original te prijave stigne u Zavod u roku od najmanje mesec dana od dana kada je Zavod primio podnesak putem telefaksa.

Pravilo 6

Pojedinosti u vezi sa potpisom

(1) [Pravna lica] Ako je podnesak potpisan u ime pravnog lica, svaka strana ugovornica može zahtevati da potpis ili pečat fizičkog lica koje potpisuje ili čiji se pečat koristi, bude praćen naznakom slova porodičnog imena ili prezimena i ličnog imena ili drugih imena tog lica, ili, po želji tog lica, jednog ili više imena koje ono obično koristi.

(2) [Komunikacija putem telefaksa] Rok naveden u članu 8(2)(b) ne može biti kraći od mesec dana od dana prijema podneska putem telefaksa.

(3) [Datum] Svaka strana ugovornica može zahtevati da potpis ili pečat bude praćen naznakom datuma kada je potpisivanje ili pečatiranje izvršeno. Ako se ta naznaka traži, a nije priložena, datum kada se smatra da je potpisivanje ili pečatiranje izvršeno je datum kada je podnesak koji nosi potpis ili pečat primljen od strane zavoda ili, ukoliko strana ugovornica to dozvoljava, datum koji je raniji od navedenog datuma.

Pravilo 7

Način identifikacije prijave kada nedostaje broj prijave

(1) [Način identifikacije] Kada se zahteva da prijava bude naznačena svojim brojem i kada ona još nema svoj broj, ili kada je on nepoznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, prijava će se smatrati identifikovanom ako se priloži sledeće:

(i) privremeni broj prijave, ako postoji, koga daje Zavod, ili

(ii) kopija prijave, ili

(iii) izgled znaka, praćen naznakom datuma kada je prema saznanju podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika, Zavod primio prijavu kao i identifikacioni broj dat prijavi od strane podnosioca ili punomoćnika.

(2) [Zabrana drugih zahteva] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da drugi uslovi, osim onih navedenih u stavu (1), budu ispunjeni da bi se identifikovala prijava koja još uvek nema broj ili čiji broj nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom zastupniku.

Pravilo 8

Pojedinosti u vezi sa trajanjem i produženjem

U skladu sa članom 13(1)(c) rok u kome zahtev za produženje može biti podnet i rok u kome taksa za produženje može biti plaćena, počinje najmanje šest meseci pre datuma kada produženje dospeva i ističe najranije šest meseci posle tog datuma. Ako se zahtev za produženje podnese i ako se takse za produženje plate posle datuma kada produženje dospeva, svaka strana ugovornica može da odredi plaćanje dopunske takse za produženje.

Model međunarodnog obrasca N°1

 

PRIJAVA ZA REGISTROVANJE ZNAKA

podneta Zavodu _________________

 

 

 

Rezervisano za Zavod

 

 

 

 

 

Referentni broj podnosioca prijave:1_______
Referentni broj punomoćnika:1___________

 


1. Zahtev za registraciju

Ovim se zahteva registrovanja znaka koji je reprodukovan u ovoj prijavi.


2. Podnosilac/podnosioci prijave

2.1. Ako je podnosilac prijave fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:2

(b) kršteno ili drugo ime (imena):2

2.2. Ako je podnosilac prijave pravno lice, njegov puni službeni naziv:

2.3. Adresa (uključujući i poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):                   Broj (brojevi) telefaksa:
  (sa pozivnim brojem)                       (sa pozivnim brojem)

2.4. Država nacionalnosti:

Država prebivališta:

Država gde je preduzeće ustanovljeno:3

2.5. Ako je podnosilac prijave pravno lice, navesti

- pravnu prirodu pravnog lica:

- državu, i kad je moguće, teritorijalnu jedinicu te države prema čijem je zakonodavstvu to pravno lice organizovano:

2.6. ¨ Označiti ako postoji više od jednog podnosioca prijave; u tom slučaju, navesti ih na dodatnom listu papira i označiti za svakog od njih podatke iz tač. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. i 2.5.4


3. Punomoćnik

3.1. ¨ Podnosilac nema punomoćnika.

3.2. ¨ Podnosilac ima punomoćnika.

3.2.1. Identifikacija punomoćnika

3.2.1.1. Ime:

3.2.1.2. Adresa (uključujući i poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):                   Broj (brojevi) telefaksa:
  (sa pozivnim brojem)                       (sa pozivnim brojem)

3.2.2. ¨ Punomoćje je već u posedu Zavoda. Serijski broj _5

3.2.3. ¨ Punomoćje je priloženo.

3.2.4. ¨ Punomoćje će biti dostavljeno kasnije.

3.2.5. ¨ Punomoćje nije potrebno.


4. Uslužna adresa6


5. Zahtev za priznanje prava prvenstva

¨ Podnosilac prijave ovim zahteva priznanje sledećeg prava prvenstva:

5.1. Država (Zavod) gde je prijava prvo podneta:7

5.2. Datum prvog podnošenja:

5.3. Broj prvo podnete prijave (ako je moguć):

5.4. Overena kopija prijave čije se pravo prvenstva zahteva8

5.4.1. ¨ prilaže se.

5.4.2. ¨ biće dostavljena u roku od tri meseca od datuma podnošenja ove prijave.

5.5. Prevod overene kopije

5.5.1. ¨ prilaže se

5.5.2. o biće dostavljen u roku od tri meseca od datuma podnošenja ove prijave.

5.6. ¨ Označiti ako se pravo prvenstva zahteva na osnovu više prijava; u tom slučaju, navesti te prijave na posebnom listu papira i naznačiti, u pogledu svake od njih, informacije iz tač. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. i 5.5. i robu i/ili usluge pomenute u svakoj od njih.


6. Registracija(e) u zemlji (zavodu) porekla9

¨ Potvrda(e) o registraciji u zemlji (Zavodu) porekla je (su) priložena(e).


7. Zaštita koja proizlazi iz izlaganja na izložbi

¨ Označiti ako podnosilac prijave želi da iskoristi bilo koju vrstu zaštite koja proizlazi iz izlaganja roba i/ili usluga na izložbi. U tom slučaju, navesti podatke na dodatnom lisu papira.


8. Reprodukcija znaka

(8x8 cm)

 

 

 

 

 

 

 

8.1. ¨ Podnosilac prijave želi da Zavod registruje i objavi znak standardnim slovima koja Zavod upotrebljava10

8.2. ¨ Traži se boja kao distinktivni element znaka.

8.2.1. Naziv(i) boje(a) koja(e) se traži(e):

8.2.2. Glavni delovi znaka koji su u toj(tim) boji(ama):

8.3. ¨ Znak je trodimenzionalan.

¨ ...11 različiti izgledi znaka su priloženi.

8.4. ...12 reprodukcija(e) znaka u crno-beloj tehnici je(su) priložena(e).

8.5. ...12 reprodukcija(e) znaka u boji je (su) priložena(e).


9. Transliteracija znaka

Znak ili deo znaka transliterovan na sledeći način:


10. Prevod znaka

Znak ili deo znaka je preveden na sledeći način:


11. Robe i/ili usluge

Nazivi roba i/ili usluga:13

¨ Označiti ako gore ostavljeni prostor nije dovoljan; u tom slučaju, navesti nazive roba i/ili usluga na dodatnom listu papira.


12. Izjava koja se odnosi na nameru da znak koristi ili na stvarnu upotrebu; dokazi o stvarnoj upotrebi

12.1 ¨ Označiti ako je izjava priložena.

12.2 ¨ Označiti ako su dokazi o stvarnoj upotrebi priloženi.


13. Zahtevi koji se odnose na jezike

¨ Označiti ako je dostavljen prilog da bi se udovoljilo bilo kom zahtevu koji se tiče jezika koji se primenjuje u Zavodu.14


14. Potpis ili pečat

14.1 Ime fizičkog lica koje potpisuje ili čiji se pečat koristi:

14.2 Označiti na odgovarajućem mestu u zavisnosti od toga da li je stavljen potpis ili pečat od stane ili u ime:

14.2.1 ¨ podnosioca prijave.

14.2.2 ¨ punomoćnika.

14.3. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

14.4 Potpis ili pečat:


15. Takse

15.1 Valuta i iznos(i) takse(a) plaćene u vezi sa ovom prijavom:

15.2 Način plaćanja:


16. Dodatni listovi papira i prilozi

¨ Označiti ako su dodatni listovi papira i dodaci priloženi i naznačiti ukupan broj takvih listova i/ili dodataka:


______________________
1 Ovde se može navesti referentni broj kojim je podnosilac prijave označio prijavu, i/ili referentni broj kojim je punomoćnik označio prijavu.
2 Imena koja treba navesti pod (a) i (b) su puna imena podnosioca prijave ili imena koja obično podnosilac prijave upotrebljava.
3 "Preduzeće" označava stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovačko preduzeće.
4 Kada je više podnosilaca navedeno na dodatnom listu papira sa različitim adresama i kada nemaju punomoćnika, adresa za korespondenciju mora biti podvučena na dodatnom listu.
5 Ostaviti prazno ako punomoćje nije ili još uvek nije dobilo serijski broj ili ako serijski broj još uvek nije poznat podnosiocu prijave ili punomoćniku.
6 Uslužna adresa mora biti naznačena na mestu ostavljenom ispod naslova tačke 4, kada podnosilac prijave nema ili, ako ima više podnosilaca prijave, kada nijedan podnosilac prijave nema prebivalište ili stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovačko preduzeće na teritoriji strane ugovornice čiji Zavod je Zavod naveden na prvoj strani ovog zahteva, osim u slučaju kada je punomoćnik naznačen u tački 3.
7 Kada je prijava čije se pravo prvenstva traži podnesena kod nekog drugog Zavoda koji nije Nacionalni zavod (na primer OAPI, Zavod za žigove Beneluksa i Zavod za harmonizaciju žigova, uzoraka i modela Evropske unije), ime tog Zavoda mora biti naznačeno umesto imena zemlje. U ostalim slučajevima, umesto imena Zavoda mora se naznačiti ime zemlje.8.
8 "Overena kopija" označava kopiju prijave čije se pravo prvenstva zahteva, za koju je Zavod koji je primio prijavu potvrdio da je verna originalu.
9 Popuniti kada podnosilac prijave želi da prilikom podnošenja prijave dostavi dokaze u skladu sa članom 6quinquies A (1) Pariske konvencije.
10 Takva želja se ne može izraziti u odnosu na znake koji sadrže ili koji se sastoje potpuno ili delimično od figurativnih elemenata. Ako, po mišljenju Zavoda, oni sadrže takve elemente, Zavod se neće obazirati na želje podnosioca prijave i registrovaće i objaviće znak onako kako je prikazan u kvadratu.
11 Ako nekoliko različitih izgleda znaka nije uključeno u kvadrat prema tački 8, već je priloženo, označiti ovde i navesti broj tih različitih izgleda.
12 Naznačite broj reprodukcija u crno-beloj tehnici i/ili u boji.
13 Ako su robe i/ili usluge svrstane u više od jedne klase Ničanske klasifikacije, one moraju biti grupisane prema klasama te Klasifikacije. Broj svake klase mora biti naznačen, a robe i/ili usluge koje pripadaju istoj klasi moraju biti grupisane posle naznake broja te klase. Svaka grupa roba ili usluga mora biti prikazana po redosledu klasa Ničanske klasifikacije. Kada svi proizvodi ili usluge pripadaju jednoj klasi Ničanske klasifikacije, broj te klase mora biti naznačen.
14 Ne označiti ako Zavod ne priznaje više od jednog jezika.

Model međunarodnog obrasca N°2

 

PUNOMOĆJE

za postupak pred Zavodom...............

 

 

 

Rezervisano za Zavod

 

 

 

 

 

Referentni broj lica koje
daje ovlašćenje:1 ..............................................

 


1. Ovlašćenje

Dole potpisani ovim određuje kao svog punomoćnika osobu naznačenu pod tačkom 3.


2. Ime lica koje daje ovlašćenje2


3. Punomoćnik

3.1. Ime:

3.2. Adresa (uključujući i poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):       Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)


4. Prijava(e) i/ili registracija(e) na koje se punomoćje odnosi

Ovo punomoćje se odnosi na:

4.1. ¨ Sve postojeće i buduće prijave i/ili registracije lica koje daje ovlašćenje, uz izuzetke naznačene na dodatnom listu papira.

4.2. ¨ Sledeću(e) prijavu(e) i/ili registraciju(e):

4.2.1. prijava(e) koja(e) se odnosi(e) na sledeći(e) znak(e):3

4.2.2. prijava(e) koja(e) ima sledeći(e) broj(eve)4 kao i svaka(sve) registracija(e) koja(e) odatle proizlazi(e):

4.2.3. registracija(e) koja(e) ima(ju) sledeći(e) registarski(e) broj(eve):

4.2.4. ¨ Označiti ako mesta pod brojevima 4.2.1, 4.2.2. ili 4.2.3. nisu dovoljna i dostaviti informacije na dodatnom listu papira.


5. Obim punomoćja

5.1. ¨ Označiti ako punomoćnik ima pravo da postupa kao punomoćnik u svim slučajevima, obuhvatajući, kada je lice koje daje ovlašćenje podnosilac prijave ili nosilac prava, i sledeća akta:

5.1.1. ¨ povlačenje prijave(a).

5.1.2. ¨ napuštanje registracije(a).

5.2. ¨ Označiti ako punomoćnik nema pravo da postupa kao punomoćnik u svim slučajevima, i naznačiti ovde, ili na dodatnom listu, akte koji su isključeni iz ovlašćenja.


6. Potpis ili pečat

6.1. Ime fizičkog lica koje potpisuje ili čiji je pečat upotrebljen:

6.2. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

6.3. Potpis ili pečat:


7. Dodatni listovi papira i dodaci

¨ Označiti ako su priloženi dodatni listovi papira i/ili dodaci i naznačiti ukupan broj takvih listova i/ili dodataka.


______________________
1 Ovde se može navesti referentni broj kojim je ovo punomoćje označilo lice koje daje ovlašćenje.
2 Ako je lice koje daje ovlašćenje podnosilac prijave (ili jedan od podnosilaca prijave), ime koje treba navesti jeste ime tog podnosioca prijave, kao što je naznačeno u prijavi (prijavama) na koje se punomoćje odnosi. Ako je pomenuta osoba nosilac prava (ili jedan od nosilaca prava), ime koje treba navesti je ime tog nosioca prava, onako kako je zapisano u Registru žigova. Ako je pomenuta osoba drugo zainteresovano lice koje nije ni podnosilac ni nosilac prava, ime koje treba navesti je puno ime te osobe ili ime koje ta osoba obično koristi.
3 Dopunite ovu tačku ako je punomoćje podneto Zavodu zajedno sa prijavom(ama).
4 Kada prijava još uvek nema broj ili kada njen broj nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, prijava može biti označena dostavljanjem: (i) privremenog broja prijave koji je dao Zavod, ako ga ima, ili (ii) kopije prijave, ili (iii) reprodukcije znaka, uz naznačenje datuma kada je prema saznanju podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika prijava primljena od strane Zavoda, i uz identifikacioni broj koji je prijavi dao podnosilac prijave ili njegov punomoćnik.

Model međunarodnog obrasca N°3

 

ZAHTEV ZA UPIS PROMENE(A) U NAZIVU(IMA) ILI ADRESI(AMA)

u odnosu na registraciju(e) i/ili prijavu(e) za registrovanje znaka podnet Zavodu _____

 

 

 

Rezervisano za Zavod

 

 

 

 

 

Referentni broj nosioca prava i/ili
podnosioca prijave:1 ........................................
Referentni broj punomoćnika:1 .......................

 


1. Zahtev za upis

Ovim se zahteva upis promene(a) označene(ih) u ovom zahtevu.


2. Registracija(e) i/ili prijava(e) na koje se zahtev odnosi

Ovaj zahtev se odnosi na sledeću(e) registraciju(e) i/ili prijavu (prijave):

2.1. Registarski broj(evi):

2.2. Broj(evi) prijave(a):2

2.3. o Označiti ako pod brojevima 2.1 ili 2.2 nema dovoljno prostora i dostaviti naznačene informacije na dodatnom listu papira


3. Nosilac(oci) i/ili podnosilac(oci) prijave(a)

3.1. Ako je nosilac i/ili podnosilac prijave fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:3

(b) kršteno ili drugo ime(imena):3

3.2. Ako je nosilac i/ili podnosilac prijave pravno lice, njegov puni službeni naziv:

3.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)              (sa pozivnim brojem)

3.4. ¨ Označiti ako postoji više od jednog nosioca i/ili podnosioca prijave; u tom slučaju, navesti ih na posebnom listu papira i naznačiti za svakog od njih, podatke pomenute u tačkama 3.1. ili 3.2. i 3.3.


4. Punomoćnik

4.1. Ime:

4.2. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)              (sa pozivnim brojem)

4.3. Serijski broj punomoćja:4


5. Uslužna adresa


6. Naznačenje promene(a)

6.1. Podaci koje treba promeniti:

Promenjeni podaci:5

6.2. ¨ Označiti ako je ostavljeni prostor nedovoljan; u tom slučaju, na dodatnom listu papira naznačiti pune podatke koje treba promeniti zajedno sa izmenjenim podacima.


7. Potpis ili pečat

7.1. Ime fizičkog lica koje se potpisuje ili čiji se pečat koristi:

7.2. Označiti na odgovarajućem mestu u zavisnosti od toga da li je upotrebljen potpis ili pečat, od strane ili u ime:

7.2.1. o nosioca prava i/ili podnosioca prijave.

7.2.2. o punomoćnika.

7.3. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

7.4. Potpis ili pečat:


8. Taksa

8.1. Valuta i iznos takse koja je plaćena u vezi sa ovim zahtevom za upis promene(a):

8.2. Način plaćanja


9. Dodatni listovi papira i dodaci

¨ Označiti ako su priloženi dodatni listovi i/ili dodaci i naznačiti ukupan broj listova i/ili dodataka:


______________________
1 Ovde se može navesti referentni broj koji je ovom zahtevu dao nosilac i/ili podnosilac prijave i/ili referentni broj koji je dao punomoćnik.
2 Kada prijava još uvek nema broj ili kada njen broj nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, prijava može biti označena dostavljanjem: (i) privremenog broja prijave koji je dao Zavod, ako ga ima, ili (ii) kopije prijave, ili (iii) reprodukcija znaka, uz naznačenje datuma kada je prema saznanju podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika prijava primljena od strane Zavoda, i uz identifikacioni broj koji je prijavi dao podnosilac prijave ili njegov punomoćnik.
3 Imena koja treba naznačiti pod (a) i (b) su ona imena koja su naznačena u prijavi(ama), ili su upisana u registraciji(ama) na koju(e) se ovaj zahtev odnosi.
4 Treba ostaviti prazno ako punomoćju nije, ili još uvek, nije dodeljen serijski broj ili ako serijski broj još uvek nije poznat nosiocu i/ili podnosiocu prijave ili punomoćniku.
5 Naznačiti promenjeno ime (imena) i/ili adresu (adrese).

Model međunarodnog obrasca N°4

 

ZAHTEV ZA UPIS PROMENE NOSIOCA PRAVA

u vezi sa registracijom(ama) i/ili prijavom(ama) za registrovanje znaka podnet Zavodu ________

 

 

 

Rezervisano za Zavod

 

 

 

 

 

Referentni broj nosioca prava i/ili
podnosioca prijave:1 ........................................
Referentni broj punomoćnika:1 .......................

 


1. Zahtev za upis

Ovim se traži upis promene nosioca prava naznačen u ovom zahtevu.


2. Registracija(e) i/ili prijava(e) na koju(e) se to odnosi

Ovaj zahtev se odnosi na sledeću(e) registraciju(e) i/ili prijavu (prijave):

2.1. Registarski broj(evi):

2.2. Broj(evi) prijave(a):2

2.3. ¨ Označiti ako pod brojevima 2.1 ili 2.2 nema dovoljno prostora i dostaviti naznačene informacije na dodatnom listu papira


3. Robe i/ili usluge na koje se odnose promene

3.1. ¨ Označiti ako se promene odnose na svu robu i/ili usluge navedene u prijavi(ama) i/ili registraciji(ama) koje su pomenute u tački 2.

3.2. ¨ Označiti ako je u tački 2. navedena samo jedna prijava ili registracija i ako se promene odnose samo na neke od roba i/ili usluga koje su navedene u toj prijavi ili registraciji i navesti robe i/ili usluge koje bi trebalo da se nađu u prijavi ili registraciji novog nosioca prava (u tom slučaju robe i/ili usluge koje nisu naznačene će ostati u prijavi ili registraciji podnosioca prijave ili nosioca):


3.3. ¨ Označiti ako je u tački 2. navedeno više prijava ili registracija i ako se, najmanje u jednoj od njih, promena ne odnosi na sve navedene robe i/ili usluge. U tom slučaju, naznačiti na dodatnom listu papira, posebno za svaku prijavu i/ili registraciju, da li se promena odnosi na sve robe i/ili usluge ili samo na neke od njih. U vezi bilo koje prijave ili registracije gde se promena odnosi samo neke robe i/ili usluge, postupiti kao u tački 3.2.


4. Osnov promene nosioca prava

4.1. ¨ Promena nosioca prava proizlazi iz ugovora.

Jedan od sledećih dokumenata je priložen:

4.1.1. ¨ kopija ugovora, overena tako da potvrđuje da je verna originalu.

4.1.2. ¨ izvod iz ugovora, overen tako da potvrđuje da je veran stvarnom izvodu.

4.1.3. ¨ uverenje o prenosu.

4.1.4. ¨ dokument o prenosu.

4.2. ¨ Promena nosioca prava proizlazi iz spajanja.

Prilaže se kopija sledećeg dokumenta, na kojoj je potvrđeno da je verna originalu, koja svedoči o spajanju:

4.2.1. ¨ izvod iz trgovačkog registra.

4.2.2. ¨ drugi dokument koji potiče od nadležnog organa.

4.3. ¨ Promena nosioca prava ne proizlazi ni iz ugovora ni iz spajanja.

4.3.1. ¨ prilaže se kopija dokumenata o izvršenoj promeni, na kojoj je potvrđeno da je verna originalu.


5. Nosilac(oci) prava i/ili podnosilac(oci) prijave

5.1. Ako je nosilac i/ili podnosilac prijave fizičko lice, onda:

(a) porodično ime ili prezime tog lica:3

(b) kršteno ili drugo ime (imena) tog lica:3

5.2. Ako je nosilac i/ili podnosilac prijave pravno lice onda puno zvanično naznačenje:

5.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)

5.4. ¨ Označiti ako se promena odnosi na više nosilaca prava ili podnosilaca prijave; u tom slučaju, navesti ih na dodatnom listu papira i naznačiti za svakog od njih, podatke pomenute u tačkama 5.1. ili 5.2. i 5.3

5.5. ¨ Označiti ako je nosilac i/ili podnosilac prijave ili jedan od nosilaca i/ili podnosilaca prijave promenio imena i/ili adresu a da nije tražio upis te promene i dostavite dokument koji dokazuje da su lice koje je prenelo vlasništvo i nosilac i/ili podnosilac prijave jedno isto lice.


6. Punomoćnik nosioca prava i/ili podnosioca prijave

6.1. Ime:

6.2. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)

6.3. Serijski broj punomoćja:4


7. Uslužna adresa nosioca prava i/ili podnosioca prijave


8. Novi nosilac(oci) prava

8.1. Ako je novi nosilac prava fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:5

(b) kršteno ime ili drugo ime(imena):5

8.2. Ako je nosilac prava pravno lice, njegov puni zvanični naziv:

8.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)              (sa pozivnim brojem)

8.4. Država nacionalnosti:

Država prebivališta:

Država gde je preduzeće ustanovljeno:6

8.5. Ako je novi nosilac prava pravno lice, naznačiti:

- pravnu prirodu pravnog lica:

- državu, i kada je moguće, teritorijalnu jedinicu te države, prema čijem zakonu je pravno lice organizovano:

8.6. ¨ Označiti ako postoji više od jednog novog nosioca prava; u tom slučaju navesti ih na dodatnom listu papira i naznačiti za svakog od njih, podatke pomenute u tačkama 8.1. ili 8,2, 8.3, 8.4 i 8.5.7


9. Punomoćnik novog nosioca prava

9.1. ¨ Novi nosilac prava nema punomoćnika.

9.2. ¨ Novi nosilac prava ima punomoćnika.

9.2.1. Identifikacija punomoćnika

9.2.1.1. Ime:

9.2.1.2. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):                 Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)                       (sa pozivnim brojem)

9.2.2. ¨ Punomoćje je već u posedu Zavoda. Serijski broj: ___________8

9.2.3. ¨ Punomoćje je priloženo.

9.2.4. ¨ Punomoćje će biti dostavljeno kasnije.

9.2.5. ¨ Punomoćje nije potrebno.


10. Uslužna adresa novog nosioca prava:9


11. Potpis ili pečat

11.1. Ime fizičkog lica koje se potpisuje ili čiji se pečat koristi:

11.2. Označiti na odgovarajućem mestu, u zavisnosti od toga da li je upotrebljen potpis ili pečat, od stane ili u ime:

11.2.1. ¨ nosioca prava i/ili podnosioca prijave.

11.2.2. ¨ punomoćnika.

7.3. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

7.4. Potpis ili pečat:


12. Taksa

12.1. Valuta i iznos takse koja je plaćena u vezi sa ovim zahtevom za promenu nosioca prava:

12.2. Način plaćanja:


13. Dodatni listovi papira i dodaci

¨ Označiti ako su priloženi dodatni listovi papira i/ili dodaci i naznačiti ukupan broj takvih listova i/ili dodataka:


________________
1 Ovde se može navesti referentni broj koji je ovom zahtevu dao nosilac i/ili podnosilac prijave i/ili referentni broj koji je dao punomoćnik.
2 Kada prijava još uvek nema broj ili kada njen broj nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, prijava može biti označena dostavljanjem: (i) privremenog broja prijave koji je dao Zavod, ako ga ima, ili (ii) kopije prijave, ili (iii) reprodukcije znaka, uz naznačenje datuma kada je prema saznanju podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika prijava primljena od strane Zavoda, i uz identifikacioni broj koji je prijavi dao podnosilac prijave ili njegov punomoćnik.
3 Imena koja treba naznačiti pod (a) i (b) su ona imena koja su naznačena u prijavi(ama), ili su upisani u registraciji(ama) na koju(e) se ovaj zahtev odnosi.
4 Treba ostaviti prazno ako punomoćju nije, ili još uvek nije dodeljen serijski broj ili ako serijski broj još uvek nije poznat nosiocu i/ili podnosiocu prijave ili punomoćniku.
5 Imena koja treba navesti pod (a) i (b) treba da budu ili puna imena novog nosioca prava ili imena koja taj novi nosilac prava obično upotrebljava.
6 "Preduzeće" označava stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovačko preduzeće.
7 Kada je nekoliko novih nosilaca prava navedeno na dodatnom listu papira sa različitim adresama i kada nemaju punomoćnika, adresa koja služi za korespondenciju mora biti podvučena na dodatnom listu papira.
8 Ostaviti prazno ako punomoćje nije, ili nije još uvek dobilo serijski broj, ili ako serijski broj nije još uvek poznat novom nosiocu prava ili punomoćniku.
9 Uslužna adresa se mora navesti na mestu koje je ostavljeno ispod naslova tačke 10. ako novi nosilac prava, ili ako postoji više od jednog novog nosioca prava, ni jedan od novih nosilaca prava nema boravište ili stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovačko preduzeće na teritoriji strane ugovornice čiji zavod jeste Zavod naveden na prvoj strani ovog zahteva, osim kada je punomoćnik naznačen u tački 9.

Model međunarodnog obrasca N°5

 

POTVRDA O PRENOSU

u vezi sa registracijom(ama) i/ili prijavom(ama)
za registrovanje znaka
podnet Zavodu ________________

 

 

 

Rezervisano za Zavod

 


1. Potvrđivanje

Dole potpisani prenosilac(oci) prava i primalac(oci) prava ovim potvrđuju da je vlasništvo registracije(a) i/ili prijave(a) niže navedene(ih), preneseno ugovorom


2. Registracija(e) i/ili prijava(e) na koje se odnosi

Ova potvrda se odnosi na prenos sledeće(ih) registracije(a) i/ili prijave(a):

2.1. Registarski broj(evi):

2.2. Broj(evi) prijave(a):1

2.3. ¨ Označiti ako mesto ispod 2.1 ili 2.2 nije dovoljno i dostaviti informacije na dodatnom listu papira


3. Robe i/ili usluge na koje se odnosi prenos

3.1. ¨ označiti ako se prenos odnosi na sve robe i/ili usluge navedene u prijavi(ama) i/ili registraciji(ama) koje su navedene u tački 2:

3.2. ¨ Označiti ako se prenos odnosi samo na jednu prijavu ili registraciju navedenu u tački 2, i samo na neke robe i/ili usluge navedene u toj prijavi ili toj registraciji i naznačiti robe i/ili usluge na koje se prenos odnosi:

3.3. ¨ Označiti ako je u tački 2. navedeno više prijava ili registracija i ako se, najmanje u jednoj od njih prenos ne odnosi na sve navedene robe i/ili usluge. U tom slučaju, naznačiti na dodatnom listu papira, posebno za svaku prijavu i/ili registraciju, da li se prenos odnosi na sve robe i/ili usluge ili samo na neke od njih. U vezi bilo koje prijave ili registracije gde se prenos odnosi samo na neke robe i/ili usluge, postupiti kao u tački 3.2:


4. Prenosilac(oci)

4.1. Ako je prenosilac fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:2

(b) kršteno ime ili drugo ime(ena):2

4.2. Ako je prenosilac pravno lice, njegov puni službeni naziv:

4.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)

4.4. ¨ Označiti ako postoji više od jednog prenosioca; u tom slučaju, navesti ih na dodatnom listu papira i naznačiti za svakog od njih, podatke navedene u tačkama 4.1. ili 4.2. i 4.3


5. Sticalac(oci)

5.1. Ako je sticalac fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:3

(b) kršteno ime ili drugo ime(ena):3

5.2. Ako je sticalac pravno lice, njegov puni službeni naziv:

5.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)

5.4. ¨ Označiti ako postoji više od jednog sticaoca; u tom slučaju, navesti ih na dodatnom listu papira i naznačiti za svakog od njih, podatke koji su pomenuti u tačkama 5.1. ili 5.2. i 5.3


6. Potpisi ili pečati

6.1. Potpis(i) ili pečat(i) prenosioca

6.1.1. Ime(na) fizičkog(ih) lica koje(a) potpisuje(u) ili čiji se pečat(i) koriste:

6.1.2. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

6.1.3. Potpis(i) ili pečat(i):

6.2. Potpis(i) ili pečat(i) sticaoca

6.2.1. Ime(na) fizičkog(ih) lica koje(a) potpisuje(u) ili čiji se pečat(i) koriste:

6.2.2. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

6.2.3. Potpis(i) ili pečat(i):


7. Dodatni listovi papira i dodaci

¨ Označiti ako su priloženi dodatni listovi papira i/ili dodaci i naznačiti ukupan broj takvih listova i/ili dodataka.


_________
1 Kada prijava još uvek nema broj kada njen broj nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, prijava može biti označena dostavljanjem: (i) privremenog broja prijave koji je dao Zavod, ako ga ima, ili (ii) kopije prijave, ili (iii) reprodukcije znaka, uz naznačenje datuma kada je prema saznanju podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika prijava primljena od strane Zavoda, i uz identifikacioni broj koji je prijavi dao podnosilac prijave ili njegov punomoćnik.
2 Imena koja treba naznačiti pod (a) i (b) su ona imena koja su naznačena u prijavi(ama), ili koja su upisana u registraciji(ama), na koju(e) se ova potvrda odnosi.
3 Imena koja treba navesti pod (a) i (b) treba da budu ili puna imena sticaoca ili imena koja sticalac obično koristi.

Model međunarodnog obrasca N°6

 

DOKUMENT O PRENOSU

u vezi sa registracijom(ama) i/ili prijavom(ama)
za registrovanje znaka podnet Zavodu .............................

 

 

 

Rezervisano za Zavod

 


1. Izjava o prenosu

Dole potpisani prenosilac(oci) prava dole potpisanom(im) primaocu(ocima) prava prenosi vlasništvo registracije(a) i/ili prijave(a) niže navedene(ih).


2. Registracija(e) i/ili prijava(e) na koju(e) se odnosi

Ovaj dokument se odnosi na prenos sledeće(ih) registracije(a) i/ili prijave(a):

2.1. Registarski broj(evi):

2.2. Broj(evi) prijave(a):1

2.3. ¨ Označiti ako mesto ispod 2.1 ili 2.2 nije dovoljno i dostaviti informacije na dodatnom listu papira.


3. Robe i/ili usluge na koje se odnosi prenos

3.1. ¨ Označiti ako se prenos odnosi na sve robe i/ili usluge navedene u prijavi(ama) i/ili registraciji(ama) navedenim u tački 2.

3.2. ¨ Označiti ako se prenos odnosi samo na jednu prijavu ili registraciju navedenu u tački 2, i samo na neke robe i/ili usluge navedene u toj prijavi ili toj registraciji i naznačiti robe i/ili usluge na koje se prenos odnosi;

3.3. ¨ Označiti ako je u tački 2. navedeno više od jedne prijave ili registracije i ako se, najmanje u jednoj od njih, prenos ne odnosi na sve robe i/ili usluge. U tom slučaju naznačiti na dodatnom listu papira, pojedinačno za svaku prijavu i/ili registraciju, da li se prenos odnosi na sve proizvode i/ili usluge ili samo na neke od njih. U vezi bilo koje prijave i/ili registracije gde se prenos odnosi samo na neke robe i/ili usluge, postupiti kao u tački 3.2.


4. Prenosilac(oci)

4.1. Ako je prenosilac fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:2

(b) kršteno ime ili drugo ime(ena):2

4.2. Ako je prenosilac pravno lice, njegov puni službeni naziv:

4.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)

4.4. ¨ Označiti ako postoji više od jednog prenosioca; u tom slučaju, navesti ih na dodatnom listu papira i naznačiti za svakog od njih, podatke navedene u tačkama 4.1. ili 4.2. i 4.3.


5. Sticalac(oci)

5.1. Ako je sticalac fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:3

(b) kršteno ime ili drugo ime(ena):3

5.2. Ako je sticalac pravno lice, njegov puni službeni naziv:

5.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)

5.4. ¨ Označiti ako postoji više od jednog sticaoca; u tom slučaju, navesti ih na dodatnom listu papira i naznačiti za svakog od njih, podatke koji su pomenuti u tačkama 5.1. ili 5.2. i 5.3.


6. Dodatne naznake (videti Aneks ovog formulara, koji je priložen)

(dostavljanje bilo koje od ovih naznaka je stvar izbora u cilju upisa promene vlasništva)

¨ Označiti ako se upotrebljava Aneks.


7. Potpisi ili pečati

7.1. Potpis(i) ili pečat(i) prenosioca

7.1.1. Ime(na) fizičkog(ih) lica koje(a) potpisuje(u) ili čiji se pečat(i) koriste:

7.1.2. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

7.1.3. Potpis(i) ili pečat(i):

7.2. Potpis(i) ili pečat(i) sticaoca

7.2.1. Ime(na) fizičkog(ih) lica koje(a) potpisuje(u) ili čiji se pečat(i) koristi(e):

7.2.2. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

7.2.3. Potpis(i) ili pečat(i):


8. Dodatni listovi, dodaci i Aneks

¨ Označiti ako su priloženi dodatni listovi papira i/ili dodaci i naznačiti ukupan broj takvih listova i/ili dodataka.

¨ Označiti ako je priložen Aneks i naznačiti broj strana Aneksa i broj bilo kojih drugih dodatnih listova uz Aneks:

 


Aneks formularu No6

Dodatna naznačenja koja se odnose na dokument o prenosu (tačka 6)

A. Prenos poslovnog ugleda ili samog poslovanja

(a) ¨ Označiti ako je prenos izvršen zajedno sa prenosom odgovarajućeg poslovnog ugleda ili samog poslovanja za sve robe i/ili usluge navedene u prijavi(ama) i/ili registraciji(ama) koje su navedene u tački 2. dokumenta o prenosu.

(b) ¨ Označiti ako je u tački 2. dokumenta o prenosu navedena samo jedna prijava ili registracija i kada je prenos izvršen zajedno sa prenosom odgovarajućeg poslovnog ugleda ili samog poslovanja za neke robe i/ili usluge navedene u toj prijavi ili registraciji, i navesti robe i/ili usluge za koje je prenos izvršen zajedno sa prenosom odgovarajućeg poslovnog ugleda ili samog poslovanja:

(c) ¨ Označiti ako je u tački 2. dokumenta o prenosu navedeno više od jedne prijave ili registracije i ako je najmanje u jednoj od njih izvršen prenos zajedno sa prenosom odgovarajućeg poslovnog ugleda ili samog poslovanja, za neke navedene robe i/ili usluge. U tom slučaju, navesti na dodatnom listu papira, pojedinačno, za svaku prijavu i/ili registraciju, da li je prenos izvršen zajedno sa prenosom odgovarajućeg poslovnog ugleda ili samog poslovanja za sve robe i/ili usluge ili samo za neke od njih. U pogledu bilo koje prijave i/ili registracije gde je prenos izvršen zajedno sa prenosom odgovarajućeg poslovnog ugleda ili samog poslovanja za neke robe i/ili usluge, postupiti kao u tački b).

B. Prenos prava koja proizlaze iz upotrebe

Prava koja proizlaze iz upotrebe žiga prenose se u pogledu:

(a) ¨ svake(svih) registracije(a) i/ili prijave(a):

(b) ¨ samo sledeće(ih) registracije(a) i/ili prijave(a):

C. Prenos prava na tužbu

¨ Sticalac će imati pravo na tužbu zbog ranijih povreda prava.

D. Naknada

(a) ¨ Prenos je izvršen kao naknada za primljeni novac.

(b) ¨ Prenos je izvršen kao naknada za primljeni novac i druge robne ili vrednosne naknade.

(c) ¨ Prenosilac ovim potvrđuje da je primio gore navedenu naknadu.

E. Stupanje na snagu prenosa

(a) Prenos stupa na snagu danom potpisivanja ovog dokumenta o prenosu.

(b) Prenos stupa na snagu od sledećeg datuma: ____________

__________
1 Kada prijava još uvek nema broj ili kada njen broj nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, prijava može biti označena dostavljanjem: (i) privremenog broja prijave koji je dao Zavod, ako ga ima, ili (ii) kopije prijave, ili (iii) reprodukcije znaka, uz naznačenje datuma kada je prema saznanju podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika prijava primljena od strane Zavoda, i uz identifikacioni broj koji je prijavi dao podnosilac prijave ili njegov punomoćnik.
2 Imena koja treba naznačiti pod (a) i (b) su ona imena koja su naznačena u prijavi(ama), ili koja su upisana u registraciji(ama) na koje se ova potvrda odnosi.
3 Imena koja treba navesti pod (a) i (b) treba da budu ili puna imena sticaoca ili imena koja sticalac obično koristi.

Model međunarodnog obrasca N°7

 

ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE(AKA)

u registraciji(ama) i/ili prijavi(ama) za registrovanje znaka
podnet Zavodu ______________

 

 

 

Rezervisano za Zavod

 

 

 

 

 

Referentni broj nosioca prava i/ili
podnosioca prijave:1 ........................................
Referentni broj punomoćnika:1 .......................

 


1. Zahtev za ispravku

Ovim se traži(e) ispravka(e) greške(aka) navedene(ih) u ovom zahtevu.


2. Registracija(e) i/ili prijava(e) na koje se odnosi

Ovaj zahtev se odnosi na sledeću(e) registraciju(e) i/ili prijavu(e):

2.1. Registarski broj(evi):

2.2. Broj(evi) prijave(a):2

2.3. ¨ Označiti ako mesto pod 2.1 ili 2.2 nije dovoljno i dostaviti podatke na dodatnom listu papira.


3. Nosilac(oci) i/ili podnosilac(oci) prijave(a)

3.1. Ako je nosilac i/ili podnosilac prijave fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:3

(b) kršteno ili drugo ime (imena):3

3.2. Ako je nosilac i/ili podnosilac prijave pravno lice, njegov pun službeni naziv:

3.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)

3.4. ¨ Označiti ako postoji više od jednog nosioca prava i/ili podnosioca prijave, u tom slučaju, navesti ih na posebnom listu papira i naznačiti za svakog od njih, podatke pomenute u tačkama 3.1. ili 3.2. i 3.3.


4. Punomoćnik

4.1. Ime:

4.2. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)              (sa pozivnim brojem)

4.3. Serijski broj punomoćja:4


5. Uslužna adresa


6. Naznačenje greške(aka) i ispravka(e)

6.1. Podaci koje treba ispraviti:

Ispravljeni podaci:

6.2. ¨ Označiti ako je gore ostavljeni prostor nedovoljan; u tom slučaju, navesti na dodatnom listu papira podatke koje treba ispraviti, zajedno sa ispravkama.


7. Potpis ili pečat

7.1. Ime fizičkog lica koje potpisuje ili čiji se pečat koristi:

7.2. Označiti na odgovarajućem mestu u zavisnosti od toga da li je stavljen potpis ili pečat od strane ili u ime:

7.2.1. ¨ nosioca prava i/ili podnosioca prijave.

7.2.2. ¨ punomoćnika.

7.3. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

7.4. Potpis ili pečat:


8. Takse

8.1. Valuta i iznos(i) takse(a) plaćene u vezi sa ovim zahtevom za ispravku greške;

8.2. Način plaćanja:


9. Dodatni listovi papira i prilozi

¨ Označiti ako su priloženi dodatni listovi papira i/ili dodaci i naznačiti ukupan broj takvih listova i/ili dodataka:


___________
1 Ovde se može navesti referentni broj kojim je podnosilac prijave označio prijavu, i/ili referentni broj kojim je punomoćnik označio prijavu.
2 Kada prijava još uvek nema broj ili kada njen broj nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, prijava može biti označena dostavljanjem: (i) privremenog broja prijave koji je dao Zavod, ako ga ima, ili (ii) kopije prijave, ili (iii) reprodukcije znaka, uz naznačenje datuma kada je prema saznanju podnosioca prijave ili njegovog punomoćnika prijava primljena od strane Zavoda, i uz identifikacioni broj koji je prijavi dao podnosilac prijave ili njegov punomoćnik.
3 Imena koja treba naznačiti pod (a) i (b) su ona imena koja su naznačena u prijavi(ama), ili su upisana u registraciji(ama) na koju(e) se ovaj zahtev odnosi.
4 Treba ostaviti prazno ako punomoćju nije, ili još uvek nije dodeljen serijski broj ili ako serijski broj još uvek nije poznat nosiocu i/ili podnosiocu prijave ili punomoćniku.

Model međunarodnog obrasca N°8

 

ZAHTEV ZA PRODUŽENJE REGISTRACIJE

podnet Zavodu ..............

 

 

 

Rezervisano za Zavod

 

 

 

 

 

Referentni broj nosioca prava:1 ___________
Referentni broj punomoćnika:1 __________

 


1. Naznačenje da se traži produženje

Ovim zahtevom se traži produženje navedenih registracija.


2. Registracije na koje se odnosi

2.1. Registarski broj:

2.2. Datum podnošenja prijave iz koje je proistekla registracija:

Datum registracije:


3. Nosilac(i) prava

3.1. Ako je nosilac prava fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:2

(b) kršteno ili drugo ime (imena):2

3.2. Ako je nosilac prava pravno lice, njegov pun službeni naziv:

3.3. Adresa (uključujući i poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)

3.4. ¨ Označiti ako postoji više od jednog nosioca prava; u tom slučaju, navesti ih na dodatnom listu papira i naznačiti za svakog od njih podatke pomenute u tačkama 3.1, 3.2. i 3.3.


4. Punomoćnik nosioca prava

4.1. Ime:

4.2. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):              Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)                   (sa pozivnim brojem)

4.3. Serijski broj punomoćja:3


5. Uslužna adresa nosioca prava


6. Robe i/ili usluge4

6.1. ¨ Traži se produženje za sve robe i/ili usluge pokrivene registracijom.

6.2. ¨ Traži se produženje samo za sledeće robe i/ili usluge koje pokriva registracija:5

6.3. ¨ Traži se produženje za sve proizvode i/ili usluge koje pokriva registracija, izuzev sledećeg:6

6.4. ¨ Označiti ako je gore ostavljeni prostor nedovoljan i koristiti dodatni list papira.


7. Lice koje nije nosilac prava ili punomoćnik nosioca prava, koje podnosi ovaj zahtev za produženje

VAŽNO: Lice, koje nije nosilac prava ili punomoćnik nosioca prava može podneti zahtev za produženje samo onda kada to strana ugovornica koje se to tiče dozvoljava. Shodno tome, ova tačka ne može biti popunjena ako strana ugovornica čiji je Zavod naveden kao Zavod na prvoj strani ovog zahteva za produženje ne dozvoljava da zahtev za produženje bude podnet od strane lica koje nije nosilac prava ili punomoćnik nosioca prava.

¨ Označiti ako je ovaj zahtev podnelo lice koje nije nosilac prava ili punomoćnik nosioca prava.

7.1. Ako je lice fizičko lice, njegovo:

(a) porodično ime ili prezime:

(b) kršteno ime ili drugo ime (imena):

7.2. Ako je lice pravno lice, njegov puni službeni naziv:

7.3. Adresa (uključujući poštanski broj i zemlju):

Telefonski broj (brojevi):        Broj (brojevi) telefaksa:
(sa pozivnim brojem)             (sa pozivnim brojem)


8. Potpis i pečat

8.1. Ime fizičkog lica koje potpisuje ili čiji se pečat koristi:

8.2. Označiti na odgovarajućem mestu u zavisnosti od toga da li je upotrebljen potpis ili pečat, od strane ili u ime:

8.2.1. ¨ nosioca prava.

8.2.2. ¨ punomoćnika nosioca prava.

8.2.3. ¨ lica pomenutog u tački 7.

8.3. Datum potpisivanja ili stavljanja pečata:

8.4. Potpis ili pečat:.


9. Taksa

9.1. Valuta i iznos takse koja je plaćena u vezi sa ovim zahtevom za produženje;

9.2. Način plaćanja:


10. Dodatni listovi

¨ Označiti ako su priloženi dodatni listovi papira i naznačiti ukupan broj takvih listova papira:.


__________
1 Ovde se može navesti referentni broj kojim je nosilac prava i/ili referentni broj kojim je punomoćnik označio ovaj zahtev za produženje.
2 Ime koja treba navesti pod (a) i (b) su ona koja su upisana u registraciji na koju se odnosi ovaj zahtev.
3 Ostaviti prazno ako punomoćju nije, još uvek nije dodeljen serijski broj, ili ako serijski broj još uvek nije poznat punomoćniku.
4 Označiti jedno od ponuđenih 6.1, 6.2 ili 6.3.
5 Spisak roba i/ili usluga za koje se produženje traži mora biti predstavljen na isti način kao što je učinjeno u registraciji (svrstan prema klasama Ničanske klasifikacije tako što počinje brojem odgovarajuće klase, a tamo gde robe i usluge spadaju u više klasa, svrstan po redosledu klasa te klasifikacije).
6 Robe i/ili usluge za koje se produženje ne zahteva i koje ne spadaju samo u jednu klasu Ničanske klasifikacije moraju biti svrstane prema klasama te Klasifikacije tako što počinju oznakom broja odgovarajuće klase i tako što su svrstane po redosledu klasa pomenute Klasifikacije.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori".