Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SARADNJI U OBLASTI PATENATA, SA PRAVILNIKOM ZA SPROVOĐENJE UGOVORA O SARADNJI U OBLASTI PATENATA

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 3/96 i "Sl. list SCG", br. 32/2004 - dr. zakon)

ČLAN 1

Potvrđuje se Ugovor o saradnji u oblasti patenata, zaključen 19. juna 1970. u Vašingtonu, dopunjen 2. oktobra 1979. i izmenjen 3. februara 1984. godine, sa Pravilnikom za sprovođenje Ugovora o saradnji u oblasti patenata, u originalu na francuskom i engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora o saradnji u oblasti patenata, sa Pravilnikom za sprovođenje Ugovora o saradnji u oblasti patenata, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

UGOVOR
O SARADNJI U OBLASTI PATENATA

Države ugovornice,

u želji da doprinesu razvoju nauke i tehnologije,

u želji da usavrše pravnu zaštitu pronalazaka,

u želji da pojednostave i učine ekonomičnijim dobijanje zaštite pronalazaka, kada se takva zaštita traži u više zemalja,

u želji da svima omoguće lakši i brži pristup tehničkim informacijama sadržanim u dokumentima koji opisuju nove pronalaske,

u želji da podstaknu i ubrzaju ekonomski napredak zemalja u razvoju usvajanjem mera kojima se povećava efikasnost njihovih, bilo nacionalnih bilo regionalnih, pravnih sistema za zaštitu pronalazaka, omogućavajući im lak pristup informacijama koje se odnose na dobijanje tehničkih rešenja prilagođenih njihovim specifičnim potrebama i olakšavajući im pristup sve obimnijoj količini moderne tehnologije,

uverene da će međunarodna saradnja u velikoj meri olakšati ostvarenje tih ciljeva,

sklopile su ovaj ugovor.

UVODNE ODREDBE

Član 1

Ustanovljenje unije

(1) Države koje su strane u ovom ugovoru (u daljem tekstu: države ugovornice) sačinjavaju uniju za saradnju u oblasti podnošenja prijava, rešerša i ispitivanja prijava za zaštitu pronalazaka, kao i za pružanje posebnih tehničkih usluga. Ova unija se zove Međunarodna unija za saradnju u oblasti patenata.

(2) Nijedna odredba ovog Ugovora ne može se tumačiti tako da se njome smanjuju prava koja su priznata Pariskom konvencijom za zaštitu industrijske svojine pripadnicima zemalja koje su strane u toj konvenciji ili licima koja imaju prebivalište u tim zemljama.

Član 2

Definicije

U smislu ovog ugovora i Pravilnika, izuzev kada je izričito naznačeno da se radi o drugačijem smislu:

(i) "Prijava" znači prijava za zaštitu pronalazaka; svako pozivanje na "prijavu" smatra se kao pozivanje na prijave patenata za pronalaske, pronalazačkih svedočanstava, svedočanstava o korisnosti, korisnih modela, dopunskih patenata ili svedočanstava, dopunskih pronalazačkih svedočanstava i dopunskih svedočanstava o korisnosti;

(ii) Svako pozivanje na "patent" smatra se kao pozivanje na patente za pronalaske, pronalazačka svedočanstva, svedočanstva o korisnosti, korisne modele, dopunske patente ili svedočanstva, dopunska pronalazačka svedočanstva i dopunska svedočanstva o korisnosti;

(iii) "Nacionalni patent" znači patent koji je izdao nacionalni organ;

(iv) "Regionalni patent" znači patent koji je izdao nacionalni ili međuvladin organ, ovlašćen da izdaje patente koji važe u više od jedne države;

(v) "Regionalna prijava" znači prijava za izdavanje regionalnog patenta;

(vi) Svako pozivanje na "nacionalnu prijavu" smatra se kao pozivanje na prijave za izdavanje nacionalnih patenata i regionalnih patenata, a koje nisu podnete saglasno ovom Ugovoru;

(vii) "Međunarodna prijava" znači prijava podneta saglasno ovom Ugovoru;

(viii) Svako pozivanje na "prijavu" smatra se kao pozivanje na međunarodne i nacionalne prijave;

(ix) Svako pozivanje na "patent" smatra se kao pozivanje na nacionalne i regionalne patente;

(x) Svako pozivanje na "nacionalni zakon" smatra se kao pozivanje na nacionalno zakonodavstvo jedne države ugovornice ili, kada se radi o regionalnoj prijavi ili regionalnom patentu, na ugovor koji predviđa podnošenje regionalnih prijava ili izdavanje regionalnih patenata;

(xi) "Datum prvenstva" znači, u cilju računanja rokova:

a) kada međunarodna prijava obuhvata jedan zahtev za priznanje prvenstva prema članu 8, datum podnošenja prijave čije prvenstvo se traži na taj način;

b) kada međunarodna prijava sadrži više zahteva za priznanje prvenstva prema članu 8, datum podnošenja prijave koja je najranije podneta i čije se prvenstvo zahteva na taj način;

c) kada međunarodna prijava ne sadrži nikakav zahtev za priznanje prvenstva prema članu 8, datum međunarodnog podnošenja te prijave;

(xii) Pod "nacionalnim zavodom" se podrazumeva državni organ jedne države ugovornice nadležan da izdaje patente; svako pozivanje na "nacionalni zavod" podrazumeva takođe pozivanje na svaki međudržavni organ kome su više država dale nadležnost da izdaje regionalne patente, pod uslovom da je najmanje jedna od tih država država ugovornica i da su te države ovlastile navedeni organ da izvršava obaveze i vrši prava koja su ovim Ugovorom i Pravilnikom data nacionalnim zavodima;

(xiii) Pod "naznačenim zavodom" se podrazumeva nacionalni zavod države koju je naznačio podnosilac prijave saglasno Glavi I ovog ugovora, kao i svaki zavod koji radi za tu državu;

(xiv) Pod "izabranim zavodom" se podrazumeva nacionalni zavod države, koji je izabrao podnosilac prijave saglasno Glavi II ovog Ugovora, kao i svaki zavod koji radi za tu državu;

(xv) Pod "zavodom primaocem" se podrazumeva nacionalni zavod ili međudržavna organizacija kod koje je podneta međunarodna prijava;

(xvi) Pod "unijom" se podrazumeva Međunarodna unija za saradnju u oblasti patenata;

(xvii) Pod "Skupštinom" se podrazumeva Skupština Unije;

(xviii) Pod "Organizacijom" se podrazumeva Svetska organizacija za intelektualnu svojinu;

(xix) Pod "Međunarodnim biroom" se podrazumeva Međunarodni biro Organizacije i, sve dok budu postojali, Udruženi međunarodni biroi za zaštitu intelektualne svojine (BIRPI);

(xx) Pod "generalnim direktorom" se podrazumeva generalni direktor Organizacije i, sve dok budu postojali BIRPI, direktor BIRPI.

Glava I

MEĐUNARODNA PRIJAVA I MEĐUNARODNI REŠERŠ

Član 3

Međunarodna prijava

(1) Prijave za zaštitu pronalazaka u svakoj državi ugovornici mogu da budu podnete kao međunarodne prijave u smislu ovog Ugovora.

(2) Međunarodna prijava mora sadržati, saglasno vom ugovoru i Pravilniku: zahtev za priznanje prava, opis, jedan ili više patentnih zahteva, jedan ili više nacrta (ukoliko su potrebni) i apstrakt.

(3) Apstrakt služi isključivo u svrhu tehničkog informisanja; on ne može poslužiti ni za kakvu drugu namenu, a naročito ne za ocenu obima tražene zaštite.

(4) Međunarodna prijava:

(i) mora biti sastavljena na jednom od propisanih jezika;

(ii) mora ispunjavati propisane fizičke uslove;

(iii) mora odgovarati propisanom zahtevu o jedinstvu pronalaska;

(iv) podložna je plaćanju propisanih taksi.

Član 4

Zahtev

(1) Zahtev za priznanje prava mora da sadrži:

(i) Traženje, kojim se traži da se međunarodna prijava obradi po odredbama ovog Ugovora;

(ii) naznačenje države ili država ugovornica u kojima se traži zaštita pronalaska na osnovu međunarodne prijave, ("naznačene države"); ukoliko je za neku naznačenu državu moguće dobiti regionalni patent, i podnosilac prijave želi regionalni umesto nacionalnog patenta, u zahtevu to mora biti naznačeno; ukoliko podnosilac prijave ne može, saglasno nekom ugovoru o regionalnom patentu, ograničiti svoju prijavu na neke države učesnice tog ugovora, naznačenje jedne od tih država i isticanje želje da se dobije regionalni patent smatraju se kao naznačenje svih tih država; ako, prema nacionalnom zakonu jedne naznačene države, naznačenje te države ima dejstvo regionalne prijave, to naznačenje se smatra kao isticanje želje da se dobije regionalni patent;

(iii) ime i druge propisane podatke koji se odnose na podnosioca prijave i zastupnika (ako postoji);

(iv) naziv pronalaska;

(v) ime pronalazača i druge propisne podatke koji se odnose na njega, u slučajevima kada nacionalni zakon najmanje jedne od naznačenih država zahteva da ti podaci budu izneti već u nacionalnoj prijavi; u drugim slučajevima, navedeni podaci mogu se navesti bilo u zahtevu, bilo u posebnim podnescima upućenim svakom naznačenom zavodu čiji nacionalni zakon zahteva davanje tih podataka, ali dozvoljava da se oni dostave nakon podnošenja nacionalne prijave.

(2) Svako naznačenje podleže plaćanju propisanih taksi u propisanom roku.

(3) Ukoliko podnosilac prijave ne traži druge oblike zaštite iz člana 43, naznačenje znači da se tražena zaštita sastoji u izdavanju patenta od strane naznačene države ili za naznačenu državu. Član 2 (ii) ne primenjuje se na ovaj stav.

(4) Propuštanje da se u zahtevu za priznanje prava navedu ime pronalazača i drugi podaci o pronalazaču ne povlači nikakvu posledicu u naznačenim državama čiji nacionalni zakon traži te podatke, ali dozvoljava da oni budu dati posle podnošenja nacionalne prijave. Propuštanje navođenja ovih podataka u posebnom podnesku ne povlači nikakvu posledicu u naznačenim državama gde nacionalni zakon ne zahteva te podatke.

Član 5

Opis

U opisu se pronalazak mora izložiti na dovoljno jasan i potpun način, kako bi ga stručnjak mogao primeniti.

Član 6

Patentni zahtevi

Patentni zahtev ili zahtevi moraju označiti predmet traženje zaštite. Patentni zahtevi moraju biti jasni i sažeti. Oni se moraju u potpunosti zasnivati na opisu.

Član 7

Nacrti

(1) Nacrti moraju biti dostavljeni kada su neophodni za razumevanje pronalaska, imajući pri tom u vidu odredbu stava (2) (ii).

(2) Ako je pronalazak po prirodi takav da može biti ilustrovan nacrtima, čak i kada oni nisu neophodni za njegovo razumevanje:

(i) podnosilac prijave može priložiti takve nacrte u međunarodnoj prijavi prilikom njenog podnošenja,

(ii) svaki naznačeni zavod može zahtevati da mu podnosilac prijave podnese takve nacrte u propisanom roku.

Član 8

Zahtev za priznanje prvenstva

(1) Međunarodna prijava može sadržati izjavu, saglasnu odredbama Pravilnika, kojom se traži priznanje prvenstva po osnovu jedne ili više ranijih prijava podnetih u bilo kojoj zemlji članici Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine, ili za takvu zemlju.

(2) (a) Uslovi i dejstva svakog zahteva za priznanje prvenstva, podnetog saglasno stavu (1), su oni koje predviđa član 4. Stokholmskog akta Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine, imajući pri tome u vidu i odredbu podstava (b).

(b) Međunarodna prijava kojom se traži priznanje prvenstva po osnovu jedne ili više ranijih prijava podnetih u jednoj državi ugovornici, ili za takvu državu, može sadržati naznačenje te države. Ako se u međunarodnoj prijavi zahteva priznanje prvenstva po osnovu jedne ili više nacionalnih prijava podnetih u jednoj naznačenoj državi, ili za takvu državu, ili prvenstva po osnovu jedne međunarodne prijave u kojoj je naznačena samo jedna država, uslovi i dejstva nastali podnošenjem zahteva za priznanje prvenstva u toj državi su oni koje predviđa nacionalni zakon te države.

Član 9

Podnosilac prijave

(1) Svako lice koje ima domicil u jednoj državi ugovornici i svaki državljanin te države mogu podneti međunarodnu prijavu.

(2) Skupština može odlučiti da se dozvoli licima koja imaju domicil u bilo kojoj zemlji članici Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine, koja nije strana u ovom Ugovoru, kao i državljanima te zemlje, da podnese međunarodne prijave.

(3) Pojam domicila i državljanstva, kao i primena tih pojmova u slučaju kada ima više podnosilaca prijave ili kada se ne radi o istim podnosiocima prijave za sve naznačene države, definisani su u Pravilniku.

Član 10

Zavod primalac

Međunarodna prijava se podnosi kod propisanog zavoda primaoca, koji proverava i obrađuje prijavu saglasno ovom Ugovoru i Pravilniku.

Član 11

Datum podnošenja prijave i pravna dejstva međunarodne prijave

(1) Zavod primalac priznaje kao datum podnošenja međunarodne prijave datum prijema međunarodne prijave ako utvrdi, prilikom tog prijema, sledeće:

(i) podnosiocu prijave očigledno nije, zbog njegovog domicila ili njegove nacionalnosti, uskraćeno pravo da podnese međunarodnu prijavu kod zavoda primaoca;

(ii) međunarodna prijava je sastavljena na propisanom jeziku;

(iii) međunarodna prijava sadrži sledeće elemente:

(a) napomenu da se radi o međunarodnoj prijavi;

(b) naznačenje najmanje jedne države ugovornice;

(c) ime podnosioca prijave, naznačeno na propisan način;

(d) deo koji na prvi pogled, predstavlja opis pronalaska;

(e) deo koji, na prvi pogled, predstavlja jedan ili više patentnih zahteva.

(2) (a) Ako zavod primalac konstatuje da međunarodna prijava ne ispunjava, u momentu prijema, uslove nabrojane u stavu (1), on poziva podnosioca prijave, saglasno Pravilniku, da izvrši potrebne ispravke.

(b) Ako podnosilac prijave postupi po tom pozivu, saglasno pravilniku, zavod primalac priznaje kao datum podnošenja međunarodne prijave datum prijema zahtevane ispravke.

(3) Uz rezervu odredbe iz člana 64(4), svaka međunarodna prijava koja ispunjava uslove nabrojane u tačkama (i) do (iii) stava (1), i kojoj je priznat datum međunarodne prijave, proizvodi, od datuma podnošenja međunarodne prijave, dejstva ispravne nacionalne prijave u svakoj naznačenoj državi; taj datum se smatra kao datum stvarnog podnošenja prijave u svakoj naznačenoj državi.

(4) Svaka međunarodna prijava koja ispunjava uslove navedene u tačkama (i) do (iii) stava (1) smatra se kao uredna nacionalna prijava u smislu Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine.

Član 12

Dostavljanje međunarodne prijave Međunarodnom birou i organu za međunarodni rešerš

(1) Jedan primerak međunarodne prijave ostaje zavodu primaocu ("primerak za zavod primalac"), jedan primerak ("arhivski primerak") dostavlja se Međunarodnom birou i treći primerak ("rešeršni primerak") dostavlja se nadležnom organu za međunarodni rešerš iz člana 16, saglasno Pravilniku.

(2) Arhivski primerak se smatra kao verodostojni primerak međunarodne prijave.

(3) Međunarodna prijava se smatra povučenom ako Međunarodni biro ne primi arhivski primerak u propisanom roku.

Član 13

Mogućnost da naznačeni zavodi prime primerak međunarodne prijave

(1) Svaki naznačeni zavod može da traži kod Međunarodnog biroa jedan primerak međunarodne prijave pre njenog dostavljanja predviđenog u članu 20; Međunarodni biro mu dostavlja taj primerak čim je to moguće po isteku roka od jedne godine, računajući od datuma prvenstva.

(2) (a) Podnosilac prijave može u svako doba dostaviti svakom naznačenom zavodu jedan primerak međunarodne prijave.

(b) Podnosilac prijave može u svako doba tražiti od Međunarodnog biroa da dostavi svakom naznačenom zavodu jedan primerak njegove međunarodne prijave; Međunarodni biro dostavlja, čim je to moguće, taj primerak naznačenom zavodu.

(c) Svaki nacionalni zavod može saopštiti Međunarodnom birou da ne želi primiti primerke navedene u podstavu (b); u tom slučaju navedeni podstav ne primenjuje se u odnosu na taj zavod.

Član 14

Nedostaci u međunarodnoj prijavi

(1)(a) Zavod primalac proverava da li međunarodna prijava sadrži sledeće nedostatke:

(i) nije potpisana saglasno Pravilniku;

(ii) ne sadrži propisane podatke u pogledu podnosioca prijave;

(iii) ne sadrži naziv;

(iv) ne sadrži apstrakt;

(v) ne ispunjava, u obimu predviđenom Pravilnikom, propisane fizičke uslove.

(b) Ako zavod primalac utvrdi neke od ovih nedostataka, on poziva podnosioca prijave da uredi međunarodnu prijavu u propisanom roku; u protivnom, takva prijava se smatra povučenom i zavod primalac daje o tome izjavu.

(2) Ako se međunarodna prijava poziva na nacrte, mada oni nisu priključeni prijavi, zavod primalac o tome obaveštava podnosioca prijave, koji može da dostavi te nacrte u propisanom roku; u tom slučaju, kao datum međunarodne prijave se smatra datum prijema tih nacrta kod zavoda primaoca. U protivnom, svako pozivanje na takve nacrte smatra se nepostojećim.

(3)(a) Ako zavod primalac utvrdi da nisu plaćene takse, propisane u članu 3(4)(iv), u propisanom roku, ili da taksa propisana članom 4(2) nije plaćena ni za jednu od naznačenih država, smatra se da je međunarodna prijava povučena, i zavod primalac daje o tome izjavu.

(b) Ako zavod primalac utvrdi da je taksa koja je propisana u članu 4(2) plaćena u propisanom roku za jednu ili više naznačenih država (ali ne za sve te države), naznačenje tih država za koje taksa nije plaćena u propisanom roku smatra se povučenim, i zavod primalac daje o tome izjavu.

(4) Ako, nakon priznavanja međunarodnoj prijavi datuma podnošenja međunarodne prijave, zavod primalac utvrdi u propisanom roku da jedan od uslova navedenih u tačkama (i) do (iii) člana 11(1) nije ispunjen tog dana, takva prijava se smatra povučenom, i zavod primalac daje o tome izjavu.

Član 15

Međunarodni rešerš

(1) Svaka međunarodna prijava podleže međunarodnom rešeršu.

(2) Cilj međunarodnog rešerša je da utvrdi relevantno stanje tehnike.

(3) Međunarodni rešerš se vrši na osnovu patentnih zahteva, s tim što se vodi računa o opisu i nacrtima (ako postoje).

(4) Organ za međunarodni rešerš iz člana 16. nastoji da utvrdi relevantno stanje tehnike u meri u kojoj to njegova sredstva dozvoljavaju, i obavezan je, u svakom slučaju, da prouči dokumentaciju koja je određena u Pravilniku.

(5)(a) Podnosilac prijave koji je podneo nacionalnu prijavu kod nacionalnog zavoda jedne države ugovornice ili kod zavoda koji radi za tu državu može, ukoliko to dozvoljava nacionalni zakon te države, i pod uslovima predviđenim tim zakonom, da traži da se izvrši, u vezi sa tom prijavom, rešerš sličan međunarodnom rešeršu ("rešerš međunarodnog tipa").

(b) Nacionalni zavod jedne države ugovornice ili zavod koji radi za jednu takvu državu može, ukoliko nacionalni zakon te države to dozvoljava, sprovesti rešerš međunarodnog tipa za svaku nacionalnu prijavu podnetu kod njega.

(c) Rešerš međunarodnog tipa sprovodi organ za međunarodni rešerš, pomenut u članu 16, koji bi bio nadležan da sprovede međunarodni rešerš ukoliko bi nacionalna prijava predstavljala međunarodnu prijavu podnetu kod zavoda o kome je reč u tačkama (a) i (b) ovog stava. Ukoliko je nacionalna prijava sastavljena na jeziku kojim se organ za međunarodni rešerš ne može, po njegovom mišljenju, da služi pri obradi prijave, rešerš međunarodnog tipa vrši se na osnovu prevoda koji je podneo podnosilac prijave na jednom od jezika propisanih za podnošenje međunarodnih prijava, koje je navedeni organ prihvatio za podnošenje međunarodnih prijava. Nacionalna prijava i prevod, kada se traži, moraju biti podneti u obliku koji je propisan za međunarodne prijave.

Član 16

Organ za međunarodni rešerš

(1) Međunarodni rešerš vrši organ za međunarodni rešerš; to može biti nacionalni zavod ili međuvladina organizacija, kao, na primer, Međunarodni institut za patente, čiji zadaci uključuju davanje izveštaja o dokumentarnom rešeršu o stanju tehnike u vezi sa pronalascima koji su predmet međunarodnih prijava.

(2) Ako, dok se ne formira jedinstveni organ za međunarodni rešerš, postoji više organa za međunarodni rešerš, svaki zavod primalac određuje, saglasno odredbama sporazuma koji se primenjuje i koji je naznačen u stavu (3)(b) jedan ili više tih organa koji će biti nadležni da vrše rešerš međunarodnih prijava podnetih kod tog zavoda.

(3)(a) Skupština imenuje organe za međunarodni rešerš. Svaki nacionalni zavod i svaka međuvladina organizacija koji ispunjavaju uslove naznačene u podstavu (c) mogu biti imenovani kao organ za međunarodni rešerš.

(b) Imenovanje zavisi od saglasnosti nacionalnog zavoda ili međuvladine organizacije u pitanju, i od zaključenja sporazuma koji podleže odobrenju od strane Skupštine, između tog zavoda, odnosno te organizacije, i Međunarodnog biroa. Taj sporazum detaljno reguliše prava i obaveze strana, i posebno sadrži formalnu obavezu tog zavoda, odnosno te organizacije, da primenjuje i poštuje sva opšta pravila međunarodnog rešerša.

(c) Pravilnik propisuje minimalne zahteve, posebno u pogledu kadrova i dokumentacije, koje svaki zavod, odnosno svaka organizacija, mora da zadovolji pre imenovanja, i koje mora da zadovoljava tokom celog perioda imenovanja.

(d) Imenovanje se vrši na određeno vreme i može se produžiti.

(e) Pre donošenja odluke o imenovanju nacionalnog zavoda, odnosno međuvladine organizacije ili o produženju takvog imenovanja, kao i pre donošenja odluke o prestanku takvog imenovanja, Skupština će saslušati zavod, odnosno organizaciju u pitanju, i pribaviti mišljenje Odbora za tehničku saradnju iz člana 56, kad taj Odbor bude osnovan.

Član 17

Postupak kod organa za međunarodni rešerš

(1) Postupak kod organa za međunarodni rešerš je određen ovim ugovorom, Pravilnikom i sporazumom koji Međunarodni biro zaključi, saglasno ovom ugovoru i Pravilniku, sa tim organom.

(2)(a) Ako organ za međunarodni rešerš smatra:

(i) da se međunarodna prijava odnosi na predmet za koji ona, prema Pravilniku, nije obavezna da vrši rešerš, te odluči, u tom slučaju, da ne vrši rešerš, ili

(ii) da opis, patentni zahtevi ili nacrti ne ispunjavaju propisane uslove u toj meri da se ne može izvršiti odgovarajući rešerš, on se izjašnjava o tome i obaveštava podnosioca prijave i Međunarodni biro da neće biti sastavljen izveštaj o međunarodnom rešeršu.

(b) Ako se jedan od slučajeva navedenih u podstavu (a) odnosi samo na neke patentne zahteve, izveštaj o međunarodnom rešeršu će sadržati napomenu u pogledu tih patentnih zahteva, a za druge patentne zahteve će izveštaj biti sačinjen saglasno članu 18.

(3)(a) Ako organ za međunarodni rešerš smatra da međunarodna prijava ne zadovoljava uslov jedinstva pronalaska, onako kako je on određen u Pravilniku, on poziva podnosioca prijave da plati dodatne takse. Organ za međunarodni rešerš sastavlja izveštaj o međunarodnom rešeršu o delovima međunarodne prijave koji se odnose na pronalazak koji je prvi naveden u patentnim zahtevima ("glavni pronalazak") i, ako su odgovarajuće takse plaćene u propisanom roku, o delovima međunarodne prijave koji se odnose na pronalaske za koje su navedene takse plaćene.

(b) Nacionalni zakon svake naznačene države može predvideti da se, kada nacionalni zavod te države smatra da je poziv, naznačen u podstavu (a) organa za međunarodni rešerš opravdan i kada podnosilac prijave ne plati sve dodatne takse, delovi međunarodne prijave koji zbog toga nisu bili predmet rešerša smatraju povučenim u pogledu dejstva u toj državi, osim ako podnosilac prijave plati posebnu taksu nacionalnom zavodu te države.

Član 18

Izveštaj o međunarodnom rešeršu

(1) Izveštaj o međunarodnom rešeršu sastavlja se u propisanom roku i u propisanom obliku.

(2) Organ za međunarodni rešerš dostavlja izveštaj o međunarodnom rešeršu, odmah po njegovom sastavljanju, podnosiocu prijave i Međunarodnom birou.

(3) Izveštaj o međunarodnom rešeršu ili obaveštenje iz člana 17(2)(a) prevodi se, saglasno pravilniku. Za izradu prevoda odgovoran je Međunarodni biro.

Član 19

Izmena patentnih zahteva kod Međunarodnog biroa

(1) Po prijemu izveštaja o međunarodnom rešeršu, podnosilac prijave ima pravo da jedanput izmeni patentne zahteve u međunarodnoj prijavi, podnoseći izmene u propisanom roku Međunarodnom birou. On tome može priložiti kratku izjavu, saglasno Pravilniku, u kojoj će objasniti izmene i precizirati dejstva koje one mogu imati na opis i nacrte.

(2) Izmene ne mogu da prelaze okvire u kojima je pronalazak izložen u međunarodnoj prijavi, onakvoj kakva je podneta.

(3) Nepoštovanje odredbi stava (2) nema posledice u naznačenim državama čiji nacionalni zakon dozvoljava izmene koje prelaze pomenute granice izlaganja pronalaska.

Član 20

Dostavljanje naznačenim zavodima

(1)(a) Međunarodna prijava, sa izveštajem o međunarodnom rešeršu (uključujući tu svaku napomenu iz člana 17(2)(b), ili obaveštenje iz člana 17(2)(a), dostavlja se, saglasno Pravilniku, svakom naznačenom zavodu koji se nije odrekao, u celini ili delimično, tog dostavljanja.

(b) Dostavljanje uključuje i prevod (onakav kakav je propisan) navedenog izveštaja ili navedenog obaveštenja.

(2) Ako su patentni zahtevi izmenjeni shodno članu 19(1), dostavlja se ceo tekst patentnih zahteva, onako kako su oni podneti i kako su izmenjeni, ili ceo tekst patentnih zahteva onako kako su podneti, uz preciziranje koje su izmene učinjene; pored ostalog, kada je to slučaj, dostavlja se izjava iz člana 19(1).

(3) Na traženje naznačenog zavoda ili podnosioca prijave, organ za međunarodni rešerš šalje im, saglasno Pravilniku, primerke dokumenata navedenih u izveštaju o međunarodnom rešeršu.

Član 21

Međunarodna objava

(1) Međunarodni biro objavljuje međunarodne prijave.

(2)(a) Osim u slučaju izuzetaka predviđenih u podstavu (b) i članu 64(3), međunarodno objavljivanje međunarodne prijave vrši se odmah po isteku roka od osamnaest meseci od datuma prvenstva prijave.

(b) Podnosilac prijave može tražiti od Međunarodnog biroa da objavi njegovu međunarodnu prijavu u svako doba pre isteka roka navedenog u podstavu (a). Međunarodni biro postupa po takvom zahtevu, saglasno Pravilniku.

(3) Izveštaj o međunarodnom rešeršu ili obaveštenje iz člana 17(2)(a) objavljuje se saglasno Pravilniku.

(4) Jezik i oblik međunarodne objave, kao i druge pojedinosti, određeni su Pravilnikom.

(5) Ne vrši se međunarodno objavljivanje ako je međunarodna prijava povučena ili se smatra povučenom pre završetka tehničkih priprema za objavljivanja.

(6) Ako Međunarodni biro smatra da međunarodna prijava sadrži izraze ili nacrte protivne dobrim običajima ili javnom poretku, ili neprihvatljive izjave u smislu Pravilnika, on ih može izostaviti u objavi, naznačujući mesto i broj reči ili nacrta koji su izostavljeni. On dostavlja, na traženje, posebne primerke tih izostavljenih mesta.

Član 22

Primerak, prevod i taksa za naznačene zavode

(1) Podnosilac prijave dostavlja svakom naznačenom zavodu jedan primerak međunarodne prijave (osim ako je dostavljanje iz člana 20. već izvršeno) i jedan primerak prevoda (onakvog kakav je propisan) te prijave, i plaća mu nacionalnu taksu (ako je propisana) najkasnije do isteka roka od dvadeset meseci od datuma prvenstva. U slučaju kada se navođenje imena pronalazača i drugih podataka koji se odnose na pronalazača, a koji su propisani zakonom naznačene države, ne zahteva kod podnošenja nacionalne prijave, podnosilac prijave će, ako se oni već ne nalaze u zahtevu za priznanje prava, da ih saopšti nacionalnom zavodu te države ili zavodu koji postupa za njega najkasnije do isteka roka od dvadeset meseci od datuma prvenstva.

(2) Kada organ za međunarodni rešerš izjavi, saglasno članu 17(2)(a), da neće sastaviti izveštaj o međunarodnom rešeršu, rok za izvršenje radnji navedenih u stavu (1) ovog člana je isti kao onaj koji predviđa stav (1).

(3) Zakon svake države ugovornice može, radi izvršenja radnji iz stavova (1) i (2), odrediti rokove koji ističu posle rokova predviđenih u navedenim stavovima.

Član 23

Mirovanje nacionalnog postupka

(1) Nijedan naznačeni zavod ne vodi postupak niti razmatra međunarodnu prijavu pre isteka roka koji se primenjuje prema članu 22.

(2) Bez obzira na odredbe stava (1), svaki naznačeni zavod može, na izričito traženje podnosioca prijave, voditi postupak ili razmatrati međunarodnu prijavu u svako doba.

Član 24

Mogući gubitak dejstva u naznačenim državama

(1) Uz rezervu odredbe iz člana 25, u slučaju predviđenom u tački (ii) niže, dejstva međunarodne prijave predviđena u članu 11(3) prestaju u svakoj naznačenoj državi, i taj prestanak ima iste posledice kao povlačenje nacionalne prijave u toj državi:

(i) ako podnosilac prijave povuče svoju međunarodnu prijavu ili naznačenje te države;

(ii) ako se međunarodna prijava smatra povučenom u smislu članova 12(3), 14(1)(b), 14(3)(a) ili 14(4) ili ako se naznačenje te države smatra povučenim prema članu 14(3)(b);

(iii) ako podnosilac prijave ne izvrši, u odgovarajućem roku, radnje navedene u članu 22.

(2) Bez obzira na odredbe stava (1), svaki naznačeni zavod može održati dejstva predviđena u članu 11(3) čak i kada se ne zahteva da ta dejstva budu održana shodno članu 25(2).

Član 25

Revizija od strane naznačenih zavoda

(1)(a) Kada zavod primalac odbija da odobri datum međunarodnog podnošenja, ili izjavi da se međunarodna prijava smatra povučenom, ili kada Međunarodni biro izvrši konstataciju shodno članu 12(3), ovaj Biro šalje, u kratkom roku, na zahtev podnosioca prijave, svakom naznačenom zavodu koji je ovaj označio, primerak bilo kojeg dokumenta sadržanog u predmetu.

(b) Kada zavod primalac izjavi da se naznačenje jedne države smatra povučenim, Međunarodni biro, na zahtev tražioca, šalje u kratkom roku nacionalnom zavodu te države primerak bilo kojeg dokumenta sadržanog u predmetu.

(c) Zahtevi zasnovani na podstavovima (a) ili (b) moraju biti podneti u propisanom roku.

(2) (a) Osim u slučaju izuzetaka predviđenih u podstavu (b), svaki naznačeni zavod odlučuje da li su odbijanje, izjava ili konstatacija, navedeni u stavu (1), bili opravdani u smislu ovog Ugovora i Pravilnika, pod uslovom da je nacionalna taksa (ukoliko je propisana) plaćena i da je odgovarajući prevod (onakav kakav je propisan) dostavljen u propisanom roku; ako utvrdi da su odbijanje ili izjava posledica greške ili propusta zavoda primaoca, ili da je konstatacija posledica greške ili propusta Međunarodnog biroa, on postupa po međunarodnoj prijavi, u pogledu njenog dejstva u državi naznačenog zavoda, kao da takve greške ili propusta nema.

(b) Kad arhivski primerak stigne Međunarodnom birou po isteku roka propisanog u članu 12(3) zbog greške ili propusta podnosioca prijave, podstav (a) se primenjuje samo pod uslovima navedenim u članu 48(2).

Član 26

Mogućnost ispravki kod naznačenih zavoda

Nijedan naznačeni zavod ne može odbaciti međunarodnu prijavu iz razloga što ona ne ispunjava uslove iz ovog Ugovora i Pravilnika, a da prethodno nije omogućio podnosiocu prijave da uredi tu prijavu u meri i u postupku predviđenim nacionalnim zakonom za istovetne ili slične slučajeve kod nacionalnih prijava.

Član 27

Zahtevi nacionalnog prava

(1) Nacionalni zakon jedne zemlje ne može zahtevati da međunarodna prijava ispunjava, u pogledu njene forme ili sadržine, drugačije uslove od onih koji su predviđeni u ovom Ugovoru i u Pravilniku, ili dodatne uslove.

(2) Odredbe stava (1) ne utiču na primenu člana 7(2), niti sprečavaju nacionalni zakon bilo koje države da, kad je postupak po međunarodnoj prijavi već u toku, traži od naznačenog zavoda:

(i) kada je podnosilac prijave pravno lice, podatak o imenu jednog njegovog službenika koji je ovlašćen da ga predstavlja;

(ii) podnošenje dokumenata koji ne pripadaju međunarodnoj prijavi, ali koji predstavljaju dokaz o navodima ili izjavama u toj prijavi, uključujući potvrdu međunarodne prijave potpisom podnosioca prijave kada je ta prijava, onakva kakva je podneta, potpisana od strane njegovog predstavnika ili zastupnika.

(3) Kada podnosilac prijave, u odnosu na bilo koju naznačenu državu, ne može prema nacionalnom zakonu te države da podnese nacionalnu prijavu iz razloga što nije pronalazač, naznačeni zavod može odbaciti međunarodnu prijavu.

(4) Kada nacionalni zakon predviđa, u pogledu forme ili sadržine nacionalnih prijava, uslove koji su, sa stanovišta podnosioca prijave, povoljniji od onih koje predviđaju ovaj Ugovor i Pravilnik za međunarodne prijave, nacionalni zavod, sudovi i svi drugi nadležni organi naznačene države, ili koji postupaju za nju, mogu primeniti prve uslove umesto poslednjih, na međunarodne prijave, osim ako podnosilac prijave traži da uslovi predviđeni ovim Ugovorom i Pravilnikom budu primenjeni na njegovu međunarodnu prijavu.

(5) Ništa u ovom Ugovoru i Pravilniku ne može biti shvaćeno tako da ograniči slobodu bilo koje države ugovornice da propiše sve materijalne uslove u pogledu patentibilnosti, kako to ona želi. Posebno, svaka odredba ovog Ugovora i Pravilnika, koja se tiče određivanja stanja tehnike, propisana je isključivo u cilju regulisanja međunarodnog postupka; prema tome, svaka država ugovornica ima slobodu da primenjuje, prilikom utvrđivanja patentibilnosti jednog pronalaska koji je predmet međunarodne prijave, kriterijume iz svog nacionalnog zakona o stanju tehnike i drugim uslovima patentibilnosti koji ne predstavljaju uslove u pogledu forme i sadržine prijave.

(6) Nacionalni zakon može zahtevati od podnosioca prijave da podnese dokaze o svakom propisanom materijalnopravnom uslovu patentibilnosti.

(7) Svaki zavod primalac, kao i svaki naznačeni zavod kod kojeg je počeo postupak po međunarodnoj prijavi može primeniti svaku odredbu svog nacionalnog zakona o obaveznom zastupanju podnosioca prijave od strane ovlašćenog zastupnika kod tog zavoda, i o obaveznom naznačenju uslužne adrese u naznačenoj državi u cilju prijema obaveštenja.

(8) Ništa u ovom Ugovoru i Pravilniku ne može biti shvaćeno tako da ograniči slobodu bilo koje države ugovornice da primeni mere koje smatra potrebnim za očuvanje nacionalne sigurnosti, ili da ograniči, radi zaštite svojih opštih ekonomskih interesa, pravo njenih državljana ili lica domiciliranih na njenoj teritoriji da podnose međunarodne prijave.

Član 28

Izmena patentnih zahteva, opisa i nacrta kod naznačenih zavoda

(1) Podnosilac prijave ima mogućnost da izmeni patentne zahteve, opis i nacrte u propisanom roku, kod svakog naznačenog zavoda. Nijedan naznačeni zavod ne može izdati patent ni odbiti njegovo izdavanje pre isteka tog roka, izuzev uz izričitu saglasnost podnosioca prijave.

(2) Izmene ne mogu preći granice u kojima je pronalazak izložen u međunarodnoj prijavi onakvoj kakva je podneta, izuzev ako nacionalni zakon naznačene države to izričito dozvoljava.

(3) Izmene moraju biti saglasne nacionalnom zakonu naznačene države u pogledu svega što nije regulisano ovim Ugovorom ili Pravilnikom.

(4) Kada naznačeni zavod zahteva prevod međunarodne prijave, izmene moraju biti date na jeziku prevoda.

Član 29

Dejstva međunarodne objave

(1) Što se tiče zaštite bilo kojeg prava podnosioca prijave u jednoj naznačenoj državi, međunarodna objava međunarodne prijave ima, u toj državi, osim u slučaju izuzetaka predviđenih u stavovima (2) i (4), ista dejstva koja nacionalni zakon predviđa za obavezne nacionalne objave neispitanih nacionalnih prijava, kao takvih.

(2) Ako jezik na kome je izvršena međunarodna objava nije jezik na kojem se vrše objave prema nacionalnom zakonu naznačene države, taj nacionalni zakon može predvideti da dejstva iz stava (1) nastupaju tek od datuma kada je:

(i) prevod na ovaj drugi jezik objavljen saglasno nacionalnom zakonu;

(ii) prevod na ovaj drugi jezik učinjen dostupnim javnosti radi razgleda, saglasno nacionalnom zakonu;

(iii) prevod na ovaj drugi jezik dostavljen od strane podnosioca prijave neovlašćenom, stvarnom ili mogućem korisniku pronalaska koji je predmet međunarodne prijave; i

(iv) kada su obe radnje iz tačke (i) ili (iii) ili obe radnje iz tačke (ii) i (iii) izvršene.

(3) Nacionalni zakon svake naznačene države može predvideti da, kada se međunarodna objava izvrši na traženje podnosioca prijave pre isteka roka od 18 meseci od datuma prvenstva, dejstva predviđena u stavu (1) nastupaju tek po isteku roka od 18 meseci od datuma prvenstva.

(4) Nacionalni zakon svake naznačene države može predvideti da dejstva predviđena u stavu (1) nastaju tek od dana prijema, od strane nacionalnog zavoda te države ili od strane zavoda koji postupa za tu državu, jednog primerka objave međunarodne prijave, izvršene saglasno članu 21. Taj zavod objavljuje u svom glasniku, čim je to moguće, datum prijema.

Član 30

Poverljivi karakter međunarodne prijave

(1)(a) Uz rezervu odredbe iz podstava (b), Međunarodni biro i organi za međunarodni rešerš ne smeju dozvoliti bilo kome licu ili organu pristup međunarodnoj prijavi pre njene međunarodne objave, osim na traženje ili uz ovlašćenje podnosioca prijave.

(b) Podstav (a) se ne primenjuje na dostave organu za međunarodni rešerš, dostave predviđene u članu 13, i na dostavljanja predviđena u članu 20.

(2)(a) Nijedan nacionalni zavod ne sme dozvoliti trećim licima pristup međunarodnoj prijavi, osim na traženje ili uz ovlašćenje podnosioca prijave, pre jednog od sledećih datuma koji prvi nastupi:

(i) datuma međunarodne objave međunarodne prijave;

(ii) datuma prijema međunarodne prijave dostavljene prema članu 20;

(iii) datuma prijema jednog primerka međunarodne prijave prema članu 22.

(b) Podstav (a) ne može sprečiti nacionalni zavod da obavesti treća lica da je naznačen, niti da objavi tu činjenicu. Takvo obaveštenje ili objava može ipak sadržavati samo sledeće podatke: označenje zavoda primaoca, ime podnosioca prijave, datum podnošenja međunarodne prijave, broj međunarodne prijave i naziv pronalaska.

(c) Podstav (a) ne može sprečiti naznačeni zavod da dozvoli sudskom organu pristup međunarodnoj prijavi.

(3) Stav (2)(a) se primenjuje na svaki zavod primalac, osim za dostavljanja predviđena u članu 12(1).

(4) U smislu ovog člana, izraz "imati pristup" obuhvata svako sredstvo na osnovu koga treća lica mogu steći saznanje, uključujući individualno saopštavanje i objavljivanje; ipak, nijedan nacionalni zavod ne može objaviti jednu međunarodnu prijavu ili njen prevod pre međunarodne objave ili pre isteka roka od 20 meseci od datuma prvenstva, ako do međunarodne objave nije došlo po isteku tog roka.

Glava II

MEĐUNARODNO PRETHODNO ISPITIVANJE

Član 31

Zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje

(1) Na zahtev podnosioca prijave vrši se međunarodno prethodno ispitivanje njegove međunarodne prijave, saglasno niže navedenim odredbama i Pravilniku.

(2)(a) Svaki podnosilac prijave koji, u smislu Pravilnika, ima domicil u jednoj državi ugovornici vezanoj Glavom II ili je pripadnik te države, i čija je međunarodna prijava podneta kod zavoda primaoca te države ili zavoda koji postupa za tu državu, može podneti zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje.

(b) Skupština može odlučiti da dozvoli licima koja su ovlašćena da podnose međunarodne prijave, da podnose zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje čak i ako imaju domicil u državi koja nije ugovornica ili nije vezana Glavom II, ili su pripadnici takve države.

(3) Zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje podnosi se odvojeno od međunarodne prijave. On mora da sadrži propisane podatke i da bude sačinjen na jeziku i u formi koji su propisani.

(4)(a) U zahtevu za međunarodno prethodno ispitivanje mora biti označena država, odnosno države ugovornice u kojima podnosilac prijave namerava da koristi rezultate međunarodnog prethodnog ispitivanja ("izabrane države"). Dodatne države ugovornice mogu biti naknadno izabrane. Izbor se može odnositi samo na države ugovornice već naznačene saglasno članu 4.

(b) Podnosioci prijave, pomenuti u stavu (2)(a), mogu izabrati bilo koju državu ugovornicu vezanu Glavom II. Podnosioci prijave, navedeni u stavu (2)(b), mogu izabrati samo države ugovornice vezane Glavom II koje su se izjasnile da su spremne da budu izabrane od strane tih podnosilaca prijave.

(5) Zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje podleže plaćanju propisanih taksi u propisanom roku.

(6)(a) Zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje podnosi se organu za međunarodno prethodno ispitivanje, navedenom u članu 32.

(b) Svaki naknadni izbor mora se učiniti preko Međunarodnog biroa.

(7) Svaki izabrani zavod dobija obaveštenje o svom izboru.

Član 32

Organ za međunarodno prethodno ispitivanje

(1) Međunarodno prethodno ispitivanje vrši organ za međunarodno prethodno ispitivanje.

(2) U slučaju zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje, navedenih u članu 31(2)(a), organ ili organe koji će biti nadležni za prethodno ispitivanje određuje zavod primalac, a u slučaju zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje, navedenih u članu 31(2)(b), te organe određuje Skupština; određivanje se vrši saglasno odredbama sporazuma na snazi, zaključenog između jednog ili više zainteresovanih organa za međunarodno prethodno ispitivanje i Međunarodnog biroa.

(3) Odredbe člana 16(3) se primenjuju, mutatis mutandis, na organe za međunarodno prethodno ispitivanje.

Član 33

Međunarodno prethodno ispitivanje

(1) Cilj međunarodnog prethodnog ispitivanja je da formuliše prethodno neobavezno mišljenje o pitanjima da li je pronalazak čija se zaštita traži nov, da li je rezultat stvaralačkog rada (da očigledno ne proizlazi iz poznatog stanja tehnike) i da li je industrijski primenljiv.

(2) U smislu međunarodnog prethodnog ispitivanja, pronalazak čija se zaštita traži smatra se novim ako nije obuhvaćen stanjem tehnike, onakvim kakvo je definisano u Pravilniku.

(3) U smislu međunarodnog prethodnog ispitivanja, pronalazak čija se zaštita traži smatra se rezultatom stvaralačkog rada ako, imajući u vidu stanje tehnike, onakvo kakvo je definisano u Pravilniku, na propisani relevantni dan, očigledno ne proizlazi za stručnjaka iz poznatog stanja tehnike.

(4) U smislu međunarodnog prethodnog ispitivanja, smatra se da je pronalazak čija se zaštita traži industrijski primenljiv ako, saglasno njegovoj prirodi, može biti proizveden ili iskorišćen (u tehnološkom smislu) u bilo kojoj industrijskoj proizvodnji. Reč "industrija" se shvata u njenom najširem smislu, kao u Pariskoj konvenciji za zaštitu industrijske svojine.

(5) Kriterijumi izneti napred služe samo za međunarodno prethodno ispitivanje. Svaka država ugovornica može primeniti dodatne ili drugačije kriterijume prilikom odlučivanja da li se, u toj državi, pronalazak može zaštititi patentom ili ne.

(6) Međunarodno prethodno ispitivanje mora uzeti u obzir svu dokumentaciju navedenu u izveštaju o međunarodnom rešeršu. Ono može uzeti u obzir dodatnu dokumentaciju koja se smatra relevantnom u konkretnom slučaju.

Član 34

Postupak kod organa za međunarodno prethodno ispitivanje

(1) Postupak kod organa za međunarodno prethodno ispitivanje određen je ovim Ugovorom, Pravilnikom i sporazumom koji Međunarodni biro zaključi, saglasno ovom Ugovoru i Pravilniku, sa tim organom.

(2)(a) Podnosilac prijave ima pravo da opšti, usmeno i u pismenoj formi, sa organom za međunarodno prethodno ispitivanje.

(b) Podnosilac prijave ima pravo da vrši izmene patentnih zahteva, opisa i nacrta, na način koji je propisan i u propisanom roku, pre sastavljanja izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju. Izmene ne mogu preći granice u kojima je pronalazak izložen u međunarodnoj prijavi, onakvoj kakva je podneta.

(c) Podnosilac prijave dobija od organa za međunarodno prethodno ispitivanje najmanje jedno mišljenje u pisanoj formi, osim ako taj organ smatra da su ispunjeni svi sledeći uslovi:

(i) pronalazak ispunjava uslove iz člana 33(1);

(ii) međunarodna prijava ispunjava uslove iz ovog Ugovora i Pravilnika u obimu u kojem ih je proverio taj organ;

(iii) ne postoji namera da se daju primedbe u smislu člana 35(2), poslednja rečenica.

(d) Podnosilac prijave može odgovarati na obaveštenje.

(3)(a) Ako organ za međunarodno prethodno ispitivanje smatra da međunarodna prijava ne ispunjava uslov jedinstva pronalaska u smislu kako je to određeno u Pravilniku, on može pozvati podnosioca prijave da, po njegovom izboru, ograniči patentne zahteve na način kojim će udovoljiti tom uslovu, ili da plati dodatne takse.

(b) Nacionalni zakon svake izabrane države može predvideti da se, kada podnosilac prijave izabere da ograniči patentne zahteve u smislu podstava (a), delovi međunarodne prijave, koji zbog ograničenja nisu predmet međunarodnog prethodnog ispitivanja, u pogledu dejstva u toj državi, smatraju povučenim, osim ukoliko podnosilac prijave plati posebnu taksu nacionalnom zavodu te države.

(c) Ako podnosilac prijave ne odgovori na poziv naveden u podstavu (a) u propisanom roku, organ za međunarodno prethodno ispitivanje dostavlja izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju o delovima međunarodne prijave koji se odnose na ono što, po svoj prilici, predstavlja glavni pronalazak, i daje o tome naznake u izveštaju. Nacionalni zakon svake izabrane države može predvideti da se, kada nacionalni zavod te države smatra opravdanim poziv organa za međunarodno prethodno ispitivanje, delovi međunarodne prijave, koji se ne odnose na glavni pronalazak, smatraju povučenim, što se tiče dejstva u toj državi, osim ako je podnosilac prijave platio posebnu taksu tom zavodu.

(4)(a) Ako organ za međunarodno prethodno ispitivanje smatra:

(i) da se međunarodna prijava odnosi na predmet u pogledu koga ona nije obavezna, saglasno Pravilniku, da izvrši međunarodno prethodno ispitivanje, i odluči u tom slučaju da ne vrši takvo ispitivanje, ili

(ii) da opis, patentni zahtevi ili nacrti nisu jasni, ili se patentni zahtevi ne zasnivaju na odgovarajući način na opisu, tako da se ne može dati određeno mišljenje u pogledu novosti, rezultata stvaralačkog rada (neočiglednosti) ili industrijske primenljivosti pronalaska čija se zaštita traži, on ne razmatra pitanja navedena u članu 33(1), i sa tim mišljenjem i svojim razlozima upoznaje podnosioca prijave.

(b) Ako jedan od slučajeva navedenih u podstavu (a) postoji samo u nekim patentnim zahtevima ili u vezi sa nekim patentnim zahtevima, odredbe iz navedenog podstava (a) primenjuju se samo na te patentne zahteve.

Član 35

Izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju

(1) Izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju sastavlja se u propisanom roku i u propisanom obliku.

(2) Izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju ne sadrži nikakvo izjašnjenje o pitanju da li pronalazak, čija se zaštita traži, jeste ili izgleda podoban za zaštitu po nekom nacionalnom zakonu. On sadrži izjašnjenje, uz rezervu odredbe iz stava (3), u vezi sa svakim patentnim zahtevom, da li taj patentni zahtev ispunjava, po svoj prilici, uslove novosti, stvaralačkog rada (neočiglednosti) i industrijske primenljivosti, onako kako su ti uslovi određeni u smislu međunarodnog prethodnog ispitivanja u članu 33(1) do (4). Uz to izjašnjenje navode se dokumenti na kojima se zasniva izneti zaključak i sva objašnjenja koja su potrebna u konkretnom slučaju. Uz to izjašnjenje navode se druge napomene predviđene u Pravilniku.

(3)(a) Ako organ za međunarodno prethodno ispitivanje smatra, prilikom sastavljanja izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju, da se radi o jednom od slučajeva navedenih u članu 34(4)(a), izveštaj sadrži izjašnjenje o tome, kao i razloge za to. On ne sadrži nikakvo izjašnjenje u smislu stava (2).

(b) Ako se radi o jednom od slučajeva navedenih u članu 34(4)(b), izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju sadrži, za konkretne patentne zahteve, napomenu predviđenu u podstavu (a), za druge patentne zahteve, izjašnjenje navedeno u stavu (2).

Član 36

Dostavljanje, prevod i slanje izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju

(1) Izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju i propisani prilozi dostavljaju se podnosiocu prijave i Međunarodnom birou.

(2)(a) Izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju i njegovi prilozi prevode se na propisane jezike.

(b) Svaki prevod navedenog izveštaja pripremljen je od strane Međunarodnog biroa ili na njegovu odgovornost; svaki prevod priloga izveštaja priprema podnosilac prijave.

(3)(a) Međunarodni biro šalje izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju, sa njegovim prevodom (onakvim kakav je propisan) i njegovim prilozima (na originalnom jeziku) svakom izabranom zavodu.

(b) Podnosilac prijave dostavlja, u propisanom roku, propisani prevod priloga izabranim zavodima.

(4) Član 20(3) primenjuje se, mutatis mutandis, na primerke svakog dokumenta koji je naveden u izveštaju o međunarodnom prethodnom ispitivanju, i koji nije bio naveden u izveštaju o međunarodnom rešeršu.

Član 37

Povlačenje zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje i povlačenje izbora

(1) Podnosilac prijave može povući neke izbore ili sve izbore.

(2) Ako je povučen izbor svih država, smatra se da je povučen zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje.

(3)(a) Svako povlačenje mora biti saopšteno Međunarodnom birou.

(b) Međunarodni biro obaveštava o tome izabrane zavode i organ za međunarodno prethodno ispitivanje, kojih se to tiče.

(4)(a) Uz rezervu odredbe iz podstava (b), povlačenje zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje ili izbora jedne države ugovornice, ako nacionalni zakon ne određuje drugačije, smatra se povlačenjem međunarodne prijave u odnosu na tu državu.

(b) Povlačenje zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje ili izbora ne smatra se povlačenjem međunarodne prijave, ako je izvršeno pre isteka roka koji se može primeniti prema članu 22; ipak, svaka država ugovornica može predvideti u svom nacionalnom zakonu, da će biti tako samo ako njen nacionalni zavod primi, u tom roku, primerak međunarodne prijave sa prevodom (onakvim kakav je propisan) i nacionalnu taksu.

Član 38

Poverljivi karakter međunarodnog prethodnog ispitivanja

(1) Izuzev ako postoji zahtev ili ovlašćenje podnosioca prijave, Međunarodni biro i organ za međunarodno prethodno ispitivanje ne mogu dozvoliti ni u kom trenutku bilo kojem licu ili organu - osim izabranih zavoda, posle sastavljanja izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju - pristup, u smislu pod uslovom iz člana 30(4), dosijeu međunarodnog prethodnog ispitivanja.

(2) Uz rezervu odredbe iz stava (1) i članova 36(1) i (3) i 37(3)(b), Međunarodni biro i organ za međunarodno prethodno ispitivanje ne mogu dati, izuzev ako postoji zahtev ili ovlašćenje podnosioca prijave, nikakvo obaveštenje o izdavanju ili odbijanju izdavanja izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju, niti o povlačenju zahteva ili ostajanju pri zahtevu za međunarodno prethodno ispitivanje ili povlačenju nekog izbora ili ostajanju pri njemu.

Član 39

Primerak, prevod i takse za izabrane zavode

(1)(a) Ako je izbor jedne države ugovornice izvršen pre isteka devetnaestog meseca od dana prvenstva, član 22. to ne primenjuje na tu državu, a podnosilac prijave dostavlja svakom izabranom zavodu primerak međunarodne prijave (ako dostavljanje predviđeno članom 20. nije već izvršeno) i prevod (onakav kakav je propisan) te prijave, i plaća mu nacionalnu taksu (ako je predviđena) najkasnije do isteka roka od 30 meseci od dana prvenstva.

(b) Svaki nacionalni zakon može, za izvršenje radnji navedenih u podstavu (a), odrediti rokove koji ističu posle roka iz tog podstava.

(2) Dejstvo predviđeno u članu 11(3) prestaje u izabranoj državi sa istim posledicama koje nastaju usled povlačenja nacionalne prijave u toj državi ako podnosilac prijave ne izvrši radnje navedene u stavu (1)(a) u roku koji se primenjuje saglasno stavu (1)(a) ili (b).

(3) Svaki izabrani zavod može održati dejstvo predviđeno u članu 11(3) čak i u slučaju kada podnosilac prijave ne ispuni uslove predviđene u stavu (1)(a) ili (b).

Član 40

Mirovanje postupka nacionalnog ispitivanja i drugih postupaka

(1) Ako je izbor jedne države ugovornice izvršen pre isteka devetnaestog meseca računajući od dana prvenstva, odredbe člana 23. ne primenjuju se na tu državu, a njen nacionalni zavod ili zavod koji postupa za tu državu ne vrši ispitivanje i ne vodi nikakav drugi postupak u vezi sa međunarodnom prijavom, uz rezervu odredbe iz stava (2), pre isteka roka koji se primenjuje prema članu 39.

(2) I pored odredbi stava (1), svaki izabrani zavod može, na izričito traženje podnosioca prijave, u svako doba pristupiti ispitivanju i započeti svaki drugi postupak u vezi sa međunarodnom prijavom.

Član 41

Izmena patentnih zahteva, opisa i nacrta kod izabranih zavoda

(1) Podnosilac prijave ima mogućnost da izmeni patentne zahteve, opis i nacrte u propisanom roku kod svakog izabranog zavoda. Nijedan izabrani zavod ne može izdati patent niti odbiti njegovo izdavanje pre isteka tog roka, ako podnosilac prijave na to izričito nije pristao.

(2) Izmene ne mogu preći granice u kojima je pronalazak izložen u međunarodnoj prijavi, onakvoj kakva je podneta, osim ako to nacionalni zakon izabrane države izričito dozvoljava.

(3) Izmene moraju biti saglasne nacionalnom zakonu izabrane države u svim pitanjima koja nisu regulisana ovim Ugovorom ili Pravilnikom.

(4) Kada izabrani zavod zahteva prevod međunarodne prijave, izmene moraju biti učinjene na jeziku prevoda.

Član 42

Rezultati nacionalnog ispitivanja kod izabranih zavoda

Izabrani zavodi koji primaju izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju ne mogu zahtevati od podnosioca prijave da im dostavi primerke dokumenata vezanih za ispitivanje koje se odnosi na istu međunarodnu prijavu u bilo kom drugom izabranom zavodu, ili da im dostavi obaveštenja o sadržini tih dokumenata.

Glava III

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 43

Zahtev za zaštitu više vrsta prava

U pogledu svake naznačene ili izabrane države čiji zakon predviđa izdavanje pronalazačkih svedočanstava, svedočanstava o korisnosti, korisnih modela, dopunskih patenata ili dopunskih svedočanstava, dopunskih pronalazačkih svedočanstava ili dopunskih svedočanstva o korisnosti, podnosilac prijave može označiti, saglasno Pravilniku, da svojom međunarodnom prijavom traži, za tu državu, izdavanje pronalazačkog svedočanstva, svedočanstava o korisnosti ili korisnog modela, a ne patenta, ili izdavanje dopunskog patenta ili dopunskog svedočanstva, dopunskog pronalazačkog svedočanstva ili dopunskog svedočanstva o korisnosti; dejstva koja proizlaze iz te oznake određena su izborom koji je izvršio podnosilac prijave. Za svrhe ovog člana i svakog pravila koje se na njega odnosi, član 2(ii) se ne primenjuje.

Član 44

Zahtev za zaštitu dve vrste prava

Za svaku naznačenu ili izabranu državu čiji zakon dozvoljava da prijava kojom se traži izdavanje patenta ili neke od ostalih vrsta zaštite navedenih u članu 43, može istovremeno da se odnosi i na neku drugu od pomenutih vrsta zaštite, podnosilac prijave može označiti, saglasno pravilniku, dve vrste zaštite čije izdavanje traži; dejstva koja proizlaze iz toga određena su naznakama podnosioca prijave. U smislu ovog člana, član 2(ii) se ne primenjuje.

Član 45

Ugovor o regionalnom patentu

(1) Svaki ugovor koji predviđa izdavanje regionalnog patenta ("ugovor o regionalnom patentu") i koji daje svakom licu, ovlašćenom na osnovu člana 9. da podnosi međunarodne prijave, pravo da podnosi prijave kojima se traži izdavanje takvih patenata, može odrediti da međunarodne prijave u kojima je naznačena ili izabrana jedna država članica tog ugovora o regionalnom patentu i ovog Ugovora, mogu biti podneti u cilju izdavanja regionalnih patenata.

(2) Nacionalni zakon te naznačene ili izabrane države može predvideti da se svako naznačenje ili izbor te države u međunarodnoj prijavi smatra kao izjava da podnosilac prijave želi da dobije regionalni patent saglasno ugovoru o regionalnom patentu.

Član 46

Netačan prevod međunarodne prijave

Ako, zbog netačnog prevoda međunarodne prijave, obim patenta izdatog na osnovu te prijave prelazi obim međunarodne prijave na jeziku porekla, nadležni organi države ugovornice mogu zbog toga ograničiti retroaktivno obim patenta i izjaviti da je on ništav i bez dejstva u onoj meri u kome njegov obim prelazi obim iz međunarodne prijave na jeziku porekla.

Član 47

Rokovi

(1) Računanje rokova predviđenih u ovom ugovoru regulisano je Pravilnikom.

(2)(a) Svi rokovi utvrđeni u Glavama I i II ovog Ugovora mogu, pored revizije prema članu 60, biti izmenjeni odlukom država ugovornica.

(b) Odluka se donosi u Skupštini ili glasanjem putem prepiske, i mora biti doneta jednoglasno.

(c) Pojedinosti postupka određene su Pravilnikom.

Član 48

Propuštanje izvesnih rokova

(1) Ako je jedan rok, određen ovim Ugovorom ili Pravilnikom propušten zbog prekida rada pošte, gubitka ili neotklonjivog zakašnjenja pisma, smatra se da je postupljeno u roku u slučajevima navedenim u Pravilniku i pod uslovom da su dostavljeni dokazi i ispunjeni drugi uslovi propisani Pravilnikom.

(2)(a) Svaka država ugovornica je dužna da, kada je ona u pitanju, opravda propuštanje rokova iz razloga predviđenih njenim nacionalnim zakonom.

(b) Svaka država ugovornica može, kada je ona u pitanju, da oprosti propuštanje rokova i iz razloga koji nisu navedeni u podstavu (a).

Član 49

Pravo učešća u postupku kod međunarodnih organa

Svaki advokat, patentni zastupnik ili drugo lice koje ima pravo da učestvuje u postupku kod nacionalnog zavoda kod koga je podneta međunarodna prijava ima pravo da učestvuje u postupku kada je u pitanju ta prijava, kod Međunarodnog biroa, organa za međunarodni rešerš i organa za međunarodno prethodno ispitivanje.

Glava IV

TEHNIČKE USLUGE

Član 50

Usluge pružanja patentnih informacija

(1) Međunarodni biro može pružati usluge davanja tehničkih informacija, kao i svih drugih odgovarajućih informacija kojima raspolaže na osnovu objavljenih dokumenata, uglavnom patenata i objavljenih prijava (dalje u ovom članu: "informacione usluge").

(2) Međunarodni biro može pružati informacione usluge bilo neposredno, bilo preko jednog ili više organa za međunarodni rešerš ili drugih specijalizovanih institucija nacionalnog ili međunarodnog karaktera, sa kojima bude zaključio sporazum.

(3) Informacione usluge vrše se tako da omogućavaju, posebno državama ugovornicama koje su zemlje u razvoju, sticanje tehničkih i tehnoloških znanja, uključujući objavljeni i raspoloživi know-how.

(4) Informacione usluge mogu koristiti vlade država ugovornica, njihovi pripadnici i lica koja imaju domicil na njihovoj teritoriji. Skupština može odlučiti da ove usluge mogu dobiti i druga zainteresovana lica.

(5)(a) Svaka usluga koja je pružena vladama država ugovornica naplaćuje se po ceni koštanja; međutim, kada se pružaju usluge vladama država članica koje su zemlje u razvoju, cena je ispod cene koštanja, ako razlika može biti pokrivena prihodima dobijenim od pružanja usluga licima koja nisu vlade država ugovornica, ili na jedan od načina navedenih u članu 51(4).

(b) Cena koštanja o kojoj je reč u podstavu (a) sastoji se iz troškova koji se dodaju troškovima koje nacionalni zavod ili organ za međunarodni rešerš imaju redovno prilikom izvršavanja svojih zadataka.

(6) Pojedinosti u vezi sa primenom ovog člana regulisane su odlukama Skupštine i, u granicama koje ona odredi, radnih grupa koje ona formira u tom cilju.

(7) Ukoliko to smatra potrebnim, Skupština može preporučiti druge vidove finansijske pomoći kao dopunu onih koji su predviđeni u stavu (5)(a).

Član 51

Tehnička pomoć

(1) Skupština formira odbor za tehničku pomoć (dalje u ovom članu: "odbor").

(2)(a) Članovi odbora se biraju među državama ugovornicama na način kojim se obezbeđuje odgovarajuća zastupljenost zemalja u razvoju.

(b) Generalni direktor poziva, na svoju inicijativu ili na traženje odbora, predstavnike međuvladinih organizacija koje se bave pitanjima tehničke pomoći zemljama u razvoju, da uzmu učešće u radu odbora.

(3)(a) Zadatak odbora je da organizuje i nadzire tehničku pomoć državama ugovornicama koje su zemlje u razvoju prilikom razvijanja njihovog patentnog sistema, pojedinačno ili na regionalnoj osnovi.

(b) Tehnička pomoć obuhvata, između ostalog, obuku stručnjaka, ustupanje eksperata i snabdevanje opremom za obuku i za rad.

(4) Međunarodni biro će nastojati da zaključi sporazume sa međunarodnim finansijskim organizacijama, naročito Ujedinjenim nacijama, agencijama Ujedinjenih nacija i specijalizovanim agencijama za tehničku pomoć povezanim sa Ujedinjenim nacijama, na jednoj strani, i vladama država koje primaju tehničku pomoć, na drugoj strani, radi finansiranja projekata u smislu ovog člana.

(5) Pojedinosti u vezi sa primenom odredaba ovog člana će se odrediti odlukama Skupštine i radnih grupa koje Skupština može osnovati u tu svrhu u okvirima koje će postaviti Skupština.

Član 52

Odnos prema drugim odredbama Ugovora

Odredbe iz ove glave nemaju uticaj na finansijske odredbe iz bilo koje druge glave ovog ugovora. Takve odredbe nisu primenljive na ovu Glavu niti na njenu primenu.

Glava V

ADMINISTRATIVNE ODREDBE

Član 53

Skupština

(1)(a) Skupština se, saglasno članu 57(8), sastoji od država ugovornica.

(b) Vladu svake države ugovornice predstavlja po jedan delegat, s tim što uz njega mogu biti zamenici, savetnici i stručnjaci.

(2)(a) Skupština:

(i) razmatra sva pitanja u vezi sa radom i razvojem Unije i primenom ovog ugovora;

(ii) izvršava zadatke koji su joj izričito dati drugim odredbama ovog ugovora;

(iii) daje Međunarodnom birou direktive u vezi sa pripremama revizionih konferencija;

(iv) razmatra i odobrava izveštaje i aktivnosti generalnog direktora u vezi sa Unijom i daje mu sve potrebne direktive koje se odnose na pitanja nadležnosti Unije;

(v) razmatra i odobrava izveštaje i aktivnosti Izvršnog odbora ustanovljenog saglasno stavu (9), i daje mu direktive;

(vi) određuje program, usvaja trogodišnji budžet Unije i odobrava završne račune;

(vii) usvaja finansijski pravilnik Unije;

(viii) osniva odbore i radne grupe koje smatra korisnim za ostvarenje ciljeva Unije;

(ix) odlučuje koje države nečlanice i, uz rezervu odredbe iz stava (8), koje međuvladine organizacije i međunarodne nevladine organizacije mogu da prisustvuju njenim sastancima u svojstvu posmatrača;

(x) preduzima sve druge odgovarajuće mere radi ostvarenja ciljeva Unije, i preduzima sve druge korisne radnje u okviru ovog ugovora.

(b) Skupština odlučuje o pitanjima koja interesuju takođe druge unije koje administrira Organizacija, a po pribavljenom mišljenju Koordinacionog odbora Organizacije.

(3) Jedan delegat može predstavljati samo jednu državu i može glasati samo u njeno ime.

(4) Svaka država ugovornica ima samo jedan glas.

(5)(a) Polovina država ugovornica čini kvorum.

(b) Ukoliko ne postoji kvorum, Skupština može donositi odluke; ipak, te odluke, izuzev onih koje se odnose na njen postupak, punovažne su samo ako su kvorum i potrebna većina postignuti glasanjem putem prepiske predviđene Pravilnikom.

(6)(a) Uz rezervu odredbe iz članova 47(2)(b), 58(2)(b), 58(3) i 61(2)(b), odluke Skupštine donose se većinom od dve trećine glasova.

(b) Uzdržavanje od glasanja se ne smatra glasom.

(7) Ako se radi o pitanjima koja isključivo interesuju države vezane Glavom II, svako pozivanje na države ugovornice iz stavova (4), (5) i (6) smatra se kao pozivanje samo na države vezane Glavom II.

(8) Svaka međuvladina organizacija imenovana kao organ za međunarodni rešerš ili kao organ za međunarodno prethodno ispitivanje ima pravo da prisustvuje sastancima Skupštine u svojstvu posmatrača.

(9) Kada broj država ugovornica bude veći od 40, Skupština će osnovati Izvršni odbor. Svako pozivanje na Izvršni odbor u ovom Ugovoru ili u Pravilniku odnosi se na period u kome taj odbor bude osnovan.

(10) Do osnivanja Izvršnog odbora, Skupština donosi odluke, u granicama programa i trogodišnjeg budžeta, o godišnjim programima i budžetima koje priprema generalni direktor.

(11)(a) Skupština se, na poziv generalnog direktora, sastaje jedanput svake dve godine na redovnom zasedanju, i, osim u izuzetnim slučajevima, u isto vreme i na istom mestu kada i Generalna skupština Organizacije.

(b) Skupština se sastaje na vanrednom zasedanju na poziv generalnog direktora, na traženje Izvršnog odbora ili na traženje jedne četvrtine država ugovornica.

(12) Skupština usvaja svoj poslovnik o radu.

Član 54

Izvršni odbor

(1) Kada Skupština osnuje Izvršni odbor, on će postupati po odredbama koje slede.

(2)(a) Uz rezervu odredbe iz člana 57(8), Izvršni odbor sačinjavaju države koje je izabrala Skupština među državama njenim članicama.

(b) Vlada svake države koja je član Izvršnog odbora predstavljena je jednim delegatom, koji može imati zamenike, savetnike i stručnjake.

(3) Broj država članova Izvršnog odbora iznosi jednu četvrtinu od broja država članica Skupštine. Prilikom utvrđivanja broja mesta koja se imaju popuniti, ostatak dobijen posle deljenja sa četiri ne uzima se u obzir.

(4) Prilikom izbora članova Izvršnog odbora, Skupština vodi računa o pravičnoj geografskoj raspodeli.

(5)(a) Članovi Izvršnog odbora ostaju na dužnosti od momenta zatvaranja zasedanja Skupštine na kojoj su izabrani do datuma završetka sledećeg redovnog zasedanja Skupštine.

(b) Članovi Izvršnog odbora mogu biti ponovo birani, ali najviše samo dve trećine njih.

(c) Skupština određuje uslove izbora i mogućeg ponovnog izbora članova Izvršnog odbora.

(6)(a) Izvršni odbor:

(i) priprema predlog dnevnog reda Skupštine;

(ii) podnosi Skupštini predloge nacrta dvogodišnjeg programa i budžeta Unije koji je pripremio generalni direktor;

(iii) (brisano);

(iv) podnosi Skupštini, sa odgovarajućim komentarima, periodični izveštaj generalnog direktora i godišnje izveštaje o verifikaciji obračuna;

(v) preduzima sve potrebne mere u cilju izvršenja programa Unije od strane generalnog direktora, saglasno odlukama Skupštine i vodeći računa o okolnostima nastalim između dva redovna zasedanja te skupštine;

(vi) obavlja sve ostale zadatke koji su mu povereni u okviru ovog ugovora;

(b) Izvršni odbor odlučuje o pitanjima koja interesuju takođe druge unije koje administrira Organizacija, po pribavljenom mišljenju Koordinacionog odbora Organizacije.

(7)(a) Izvršni odbor sastaje se jedanput godišnje na redovnom zasedanju, na poziv generalnog direktora i to, ako je moguće, u isto vreme i na istom mestu kada i Koordinacioni odbor Organizacije.

(b) Izvršni odbor se sastaje na vanrednom zasedanju na poziv upućen od strane generalnog direktora, bilo na njegovu inicijativu, bilo na traženje njegovog predsednika ili jedne četvrtine njegovih članova.

(8)(a) Svaka država članica Izvršnog odbora ima jedan glas.

(b) Polovina država članica Izvršnog odbora čini kvorum.

(c) Odluke se donose prostom većinom glasova.

(d) Uzdržavanje od glasanja se ne smatra glasom.

(e) Jedan delegat može predstavljati samo jednu državu i može glasati samo u njeno ime.

(9) Države ugovornice koje nisu članice Izvršnog odbora, kao i svaka međunarodna organizacija imenovana kao organ za međunarodni rešerš ili kao organ za međunarodno prethodno ispitivanje, mogu prisustvovati sastancima Izvršnog odbora u svojstvu posmatrača.

(10) Izvršni odbor donosi svoj pravilnik o radu.

Član 55

Međunarodni biro

(1) Upravne zadatke Unije vrši Međunarodni biro.

(2) Međunarodni biro vrši poslove sekretarijata raznih organa Unije.

(3) Generalni direktor je najviši funkcioner Unije i predstavlja Uniju.

(4) Međunarodni biro objavljuje Glasnik i druge publikacije naznačene u Pravilniku, ili one koje odredi Skupština.

(5) Pravilnik određuje usluge koje su nacionalni zavodi dužni da pružaju kao pomoć Međunarodnom birou, organu za međunarodni rešerš i organu za međunarodno prethodno ispitivanje u izvršavanju zadataka predviđenih ovim ugovorom.

(6) Generalni direktor i svaki službenik koga on odredi učestvuju, bez prava glasa, na svim sastancima Skupštine, Izvršnog odbora i svakog drugog odbora ili radne grupe, formiranih u cilju sprovođenja ovog ugovora ili Pravilnika. Generalni direktor ili jedan od službenika koje on odredi je po službenoj dužnosti sekretar ovih organa.

(7)(a) Međunarodni biro priprema revizione konferencije po direktivama Skupštine i u saradnji sa Izvršnim odborom.

(b) Međunarodni biro može konsultovati međuvladine organizacije i međunarodne nevladine organizacije u toku priprema revizionih konferencija.

(c) Generalni direktor i lica koja on odredi učestvuju, bez prava glasa, u razmatranju pitanja na revizionim konferencijama.

(8) Međunarodni biro izvršava sve druge zadatke koji su mu dodeljeni.

Član 56

Odbor za tehničku saradnju

(1) Skupština osniva Odbor za tehničku saradnju (nazvan u ovom članu "Odbor").

(2)(a) Skupština određuje sastav Odbora i imenuje njegove članove, vodeći računa o pravičnoj zastupljenosti zemalja u razvoju.

(b) Organi za međunarodni rešerš i za međunarodno prethodno ispitivanje su ex officio članovi Odbora. Kada je taj organ nacionalni zavod jedne države ugovornice, onda ta država ne može imati drugog predstavnika u Odboru.

(c) Ako to dozvoljava broj država ugovornica, ukupan broj članova Odbora će biti veći od dvostrukog broja članova ex officio.

(d) Generalni direktor, na svoju inicijativu ili na zahtev Odbora, poziva predstavnike zainteresovanih organizacija da učestvuju u diskusiji koja ih interesuje.

(3) Davanjem mišljenja i preporuka, Odbor ima za cilj da doprinese:

(i) stalnom poboljšanju usluga predviđenih ovim ugovorom;

(ii) postizanju, sve dok postoji više organa za međunarodni rešerš i više organa za međunarodno prethodno ispitivanje, cilja da njihova dokumentacija i njihovi metodi rada budu u što većoj meri jedinstveni i da njihovi izveštaji budu ujednačeni i najvišeg mogućeg kvaliteta;

(iii) rešavanju, na poziv Skupštine ili Izvršnog odbora, tehničkih problema posebno vezanih za osnivanje jednog jedinog organa za međunarodni rešerš.

(4) Svaka država ugovornica i svaka međunarodna zainteresovana organizacija mogu se obratiti Odboru pismenim putem radi razmatranja pitanja u njegovoj nadležnosti.

(5) Odbor može dostaviti svoja mišljenja i svoje preporuke generalnom direktoru ili, preko njega, Skupštini, Izvršnom odboru, svim organima za međunarodni rešerš ili organima za međunarodno prethodno ispitivanje, ili nekima od njih, i svim zavodima primaocima ili nekima, od njih.

(6)(a) Generalni direktor dostavlja, u svim slučajevima, Izvršnom odboru tekst svih mišljenja i preporuka Odbora. Uz to, on može dostaviti i svoje napomene.

(b) Izvršni odbor može izneti svoj stav o svim mišljenjima i preporukama, ili o svim drugim aktivnostima Odbora i može ga pozvati da prouči pitanja koja su u njegovoj nadležnosti i da dostavi izveštaje u vezi sa tim. Izvršni odbor može dostaviti Skupštini, sa odgovarajućim napomenama, mišljenja, preporuke i izveštaje Odbora.

(7) Sve dok ne bude osnovan Izvršni odbor, sva pozivanja na njega u stavu (b) smatraju se kao pozivanja na Skupštinu.

(8) Skupština donosi pojedina pravila postupka u radu Odbora.

Član 57

Finansijska pitanja

(1)(a) Unija ima svoj budžet.

(b) Budžet Unije obuhvata vlastite prihode i rashode Unije, kao i njen doprinos budžetu zajedničkih rashoda unija koje administrira Organizacija.

(c) Rashodi koji ne terete isključivo Uniju, nego i jednu ili više drugih unija koje administrira Organizacija, smatraju se zajedničkim rashodima unija. Deo učešća Unije u donošenju zajedničkih rashoda je proporcionalan interesu koji ona ima u tim rashodima.

(2) Budžet Unije se određuje uz vođenje računa o potrebi njegovog usaglašavanja sa budžetima drugih unija koje administrira Organizacija.

(3) Uz rezervu odredbe iz stava (5), budžet Unije finansira se iz sledećih izvora:

(i) od taksi i iznosa za usluge koje pruža Međunarodni biro u vezi sa Unijom;

(ii) iznosa dobijenog prodajom publikacija Međunarodnog biroa koje se odnose na Uniju, i naknada za prava koja se odnose na te publikacije;

(iii) poklona, legata i subvencija;

(iv) zakupnina, kamata i drugih raznih prihoda.

(4) Takse i iznosi koje naplaćuje Međunarodni biro, kao i prodajna cena publikacija određuju se tako da, u redovnim okolnostima, pokriju sve troškove koje ima Međunarodni biro u administriranju ovog ugovora.

(5)(a) Ako se godišnji finansijski rezultat pokaže negativnim, države članice, uz rezervu odredbi iz podstavova (b) i (c), uplaćuju svoje doprinose radi pokrića tog gubitka.

(b) Skupština odlučuje o visini doprinosa svake države ugovornice, vodeći pri tome računa o broju međunarodnih prijava koje potiču iz svake od tih država u toku godine koja je u pitanju.

(c) Ako gubitak može biti privremeno pokriven u celini ili delimično drugim sredstvima, Skupština može odlučiti da ga u toj meri prenese, i da ne traži od država ugovornica da daju svoj doprinos.

(d) Ako finansijsko stanje Unije to dozvoljava, Skupština može odlučiti da svi doprinosi uplaćeni saglasno podstavu (a) budu vraćeni državama ugovornicama koje su ih uplatile.

(e) Ako jedna država ugovornica nije uplatila svoj doprinos saglasno podstavu (b) u roku od dve godine od dana nastanka te obaveze po odluci Skupštine, ona ne može glasati ni u jednom od organa Unije. Ipak, svaki od organa Unije može dozvoliti toj državi da glasa u okviru tog organa za sve vreme dok on smatra da je ta docnja sa uplatom doprinosa nastala usled izuzetnih i neotklonjivih okolnosti.

(6) U slučaju kada budžet nije usvojen pre početka nove budžetske godine, on će biti na nivou budžeta iz prethodne godine, kao što je predviđeno finansijskim pravilnikom.

(7)(a) Unija poseduje poslovni fond koji čine jedinstvene uplate koje su izvršile sve države ugovornice. Ukoliko je fond nedovoljan, Skupština preduzima potrebne mere da se on uveća. Ako deo tog fonda nije više potreban, on se vraća državama ugovornicama.

(b) Početni iznos uplate svake države ugovornice u navedeni fond ili njenog učešća u njegovom povećanju određuje Skupština na osnovu načela koja su slična načelima predviđenim u stavu (5)(b).

(c) Na predlog generalnog direktora i po pribavljenom mišljenju Koordinacionog odbora Organizacije, Skupština određuje uslove uplate.

(d) Svaki povraćaj iznosa je proporcionalan iznosima uplaćenim od strane svake države ugovornice, vodeći računa o datumima tih uplata.

(8)(a) Sporazum o sedištu, zaključen sa državom na čijoj teritoriji Organizacija ima sedište, predviđa da, ako poslovni fond nije dovoljan, ta država odobrava pozajmice. Iznos tih pozajmica i uslovi pod kojima se one odobravaju predmet su, u svakom slučaju, posebnih sporazuma između te države i Organizacije. Za sve vreme dok je obavezna da daje pozajmice, ta država ima ex officio jedno mesto u Skupštini i u Izvršnom odboru.

(b) Država o kojoj je reč u podstavu (a) i Organizacija imaju, svaka pojedinačno, pravo da otkažu obavezu da daju pozajmice, i to putem pismenog saopštenja. Otkaz ima dejstvo po proteku jedne godine računajući od isteka godine u kojoj je saopšten.

(9) Verifikaciju računa vrše, na način utvrđen finansijskim pravilnikom, jedna ili više država ugovornica ili spoljni kontrolori. Njih, i uz njihovu saglasnost, određuje Skupština.

Član 58

Pravilnik

(1) Pravilnik koji se nalazi u prilogu ovog ugovora sadrži pravila koja se odnose na:

(i) pitanja u pogledu kojih se ovaj Ugovor izričito poziva na Pravilnik, ili izričito predviđa da su ili da će biti predmet njegovih odredbi;

(ii) sve uslove, pitanja ili postupak upravne prirode;

(iii) sve korisne pojedinosti u vezi sa izvršenjem odredbi ovog ugovora.

(2)(a) Skupština može vršiti izmene Pravilnika.

(b) Uz rezervu odredbe iz stava (3), izmene se vrše ako su prihvaćene većinom od 3/4 glasova.

(3)(a) Pravilnik detaljno određuje koja pravila mogu biti izmenjena samo ukoliko:

(i) postoji jednoglasnost; ili

(ii) nijedna država ugovornica čiji nacionalni zavod postupa kao organ za međunarodni rešerš ili kao organ za međunarodno prethodno ispitivanje nije protiv, niti, u slučaju kada je taj organ međuvladina organizacija, ne postoji protivljenje države ugovornice koja je član te organizacije sa odgovarajućim ovlašćenjem datim od strane drugih država članica udruženih u okviru nadležnog organa te organizacije.

(b) Da bi bilo koje od tih pravila moglo, u narednom periodu, biti menjano izvan navedenih uslova, potrebno je da uslovi navedeni u podstavu (a)(i) ili (a)(ii), respektivno, budu ispunjeni.

(c) Da bi bilo koje pravilo moglo biti, u narednom periodu, uvršteno u jednu ili drugu kategoriju navedenu u podstavu (a), potrebna je jednoglasna odluka.

(4) Pravilnik predviđa da generalni direktor donosi Administrativna uputstva, i to pod nadzorom Skupštine.

(5) U slučaju neslaganja između teksta Ugovora i teksta Pravilnika, Ugovor ima prednost.

Glava VI

SPOROVI

Član 59

Sporovi

Uz rezervu odredbe iz člana 64(5), svaki spor između dve ili više država ugovornica u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog ugovora i Pravilnika, koji ne bude rešen sporazumno, može biti iznet od strane bilo koje države u pitanju pred Međunarodni sud pravde putem zahteva podnesenog saglasno Statutu Suda, osim ako se države u pitanju sporazumeju da će na drugi način rešiti nastali spor. Država ugovornica koja pokreće spor kod Suda, obaveštava o tome Međunarodni biro, koji ovo saopštava drugim državama ugovornicama.

Glava VII

REVIZIJA I IZMENE

Član 60

Revizija Ugovora

(1) Ovaj ugovor može biti podvrgnut povremenim revizijama na posebnim konferencijama država ugovornica.

(2) Odluku o sazivanju revizione konferencije donosi Skupština.

(3) Svaka međunarodna organizacija koja je imenovana kao organ za međunarodni rešerš ili kao organ za međunarodno prethodno ispitivanje ima pravo učešća na svakoj revizionoj konferenciji, i to u svojstvu posmatrača.

(4) Članovi 53(5), (9) i (11), 54, 55(4) do (8), 56. i 57. mogu biti izmenjeni na revizionoj konferenciji ili na osnovu odredaba člana 61.

Član 61

Izmene izvesnih odredbi Ugovora

(1)(a) Predlozi za izmenu članova 53(5), (9) i (11), 54, 55(4) do (8), 56. i 57. mogu biti podneti od strane svake države koja je član Skupštine, od Izvršnog odbora ili generalnog direktora.

(b) Ove predloge saopštava generalni direktor državama članicama najmanje šest meseci pre njihovog razmatranja na Skupštini.

(2)(a) Skupština odlučuje o svim izmenama članova navedenih u stavu (1).

(b) Za usvajanje je potrebna većina od 3/4 glasova.

(3)(a) Svaka izmena članova navedenih u stavu (1) stupa na snagu mesec dana nakon prijema, od strane generalnog direktora, pismenih saopštenja o prihvatanju, sačinjenih saglasno njihovim ustavnim odredbama na snazi, od strane 3/4 država koje su bile članice Skupštine u vreme kada je usvojena izmena.

(b) Svaka izmena pomenutih članova usvojenih na ovaj način obavezuje sve države koje su članice Skupštine u vreme kada izmena stupa na snagu, s tim da svaka izmena koja povećava finansijske obaveze država ugovornica obavezuje samo one među njima, koje su saopštile da prihvataju takvu izmenu.

(c) Svaka izmena prihvaćena saglasno podstavu (a) obavezuje sve države koje postanu članice Skupštine posle datuma kada je izmena stupila na snagu saglasno podstavu (a).

Glava VIII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62

Način na koji države mogu postati strane u Ugovoru

(1) Svaka država koja je članica Međunarodne unije za zaštitu industrijske svojine može postati strana u ovom ugovoru:

(i) njegovim potpisivanjem i podnošenjem ratifikacionog instrumenta, ili

(ii) deponovanjem instrumenta o pristupanju.

(2) Ratifikacioni instrumenti i instrumenti o pristupanju podnose se generalnom direktoru.

(3) Odredbe člana 24. Stokholmskog akta Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine primenjuju se na ovaj ugovor.

(4) Ni u kojem slučaju ne može se tumačiti da stav (3) podrazumeva priznavanje ili prećutno prihvatanje od strane bilo koje države ugovornice činjeničnog stanja o području na kome je ovaj ugovor primenjen od strane jedne druge države ugovornice po osnovu tog stava.

Član 63

Stupanje na snagu Ugovora

(1)(a) Uz rezervu odredbi stava (3), ovaj ugovor stupa na snagu tri meseca nakon podnošenja ratifikacionih instrumenata ili instrumenata o pristupanju osam država, pod uslovom da svaka od najmanje četiri te države ispunjavaju jedan od sledećih uslova:

(i) da broj prijava podnetih u državi u pitanju premašuje 40.000, prema najnovijim godišnjim statistikama objavljenim od strane Međunarodnog biroa;

(ii) da su pripadnici države u pitanju ili lica koja u njoj imaju domicil, prema najnovijim godišnjim statistikama objavljenim od strane Međunarodnog biroa, podneli u jednoj stranoj zemlji najmanje 1.000 prijava;

(iii) da je nacionalni zavod države u pitanju primio od pripadnika stranih zemalja ili od lica domiciliranih u tim zemljama, prema najnovijim godišnjim statistikama objavljenim od strane Međunarodnog biroa, najmanje 10.000 prijava.

(b) U smislu ovog stava, izraz "prijave" ne obuhvata prijave korisnih modela.

(2) Uz rezervu odredbe iz stava (3), svaka država koja nije strana u ovom ugovoru u trenutku njegovog stupanja na snagu prema stavu (1), vezana je ovim ugovorom po proteku tri meseca od datuma kada je deponovala svoj ratifikacioni instrument ili instrument o pristupanju.

(3) Odredbe Glave II i odgovarajuća pravila iz Pravilnika koji je sadržan u prilogu ovog ugovora mogu se primeniti samo od dana kada su tri države koje ispunjavaju najmanje jedan od uslova navedenih u stavu (1) postale strane u ovom ugovoru, a da pri tome nisu izjavile, prema članu 64(1), da se ne smatraju vezanim odredbama Glave II. Ovaj datum ne može ipak prethoditi datumu prvog stupanja na snagu prema stavu (1).

Član 64

Rezerve

(1)(a) Svaka država može izjaviti da nije vezana odredbama Glave II.

(b) Države koje daju izjavu u smislu podstava (a) nisu vezane odredbama Glave II i odgovarajućim odredbama Pravilnika.

(2)(a) Svaka država koja nije dala izjavu u smislu stava (1)(a) može izjaviti:

(i) da nije vezana odredbama člana 39(1) u vezi sa dostavljanjem primerka međunarodne prijave i njenog prevoda (onakvog kakav je propisan);

(ii) da obaveza mirovanja nacionalnog postupka, regulisana članom 40, ne sprečava objavu od strane njenog nacionalnog zavoda ili preko njenog nacionalnog zavoda međunarodne prijave ili njenog prevoda, imajući pri tome ipak u vidu da ta država nije oslobođena obaveza predviđenih u članovima 30. i 38.

(b) Države koje daju takvu izjavu vezane su istom.

(3)(a) Svaka država može izjaviti da, što se nje tiče, ne zahteva međunarodno objavljivanje međunarodnih prijava.

(b) Kada, po isteku roka od 18 meseci od dana prvenstva, međunarodna prijava sadrži samo naznačenje država koje su dale izjave u smislu podstava (a), međunarodna prijava se ne objavljuje saglasno članu 21(2).

(c) U slučaju primene odredbi iz podstava (b), Međunarodni biro ipak objavljuje međunarodnu prijavu:

(i) na zahtev podnosioca prijave, saglasno Pravilniku;

(ii) kada su nacionalna prijava ili patent, koji su zasnovani na međunarodnoj prijavi, objavljeni od strane ili u ime nacionalnog zavoda neke naznačene države koja je dala izjavu u smislu podstava (a), u kratkom roku nakon te objave, ali najranije 18 meseci od dana prvenstva.

(4)(a) Svaka država čiji nacionalni zakon priznaje svojim patentima dejstvo na stanje tehnike računajući od datuma koji prethodi objavljivanju, a koja ne izjednačava u pogledu stanja tehnike datum prvenstva tražen prema Pariskoj konvenciji za zaštitu industrijske svojine sa datumom stvarnog podnošenja prijave u toj zemlji, može izjaviti da se podnošenje izvan njene teritorije međunarodne prijave u kojoj je ona naznačena ne izjednačuje sa stvarnim podnošenjem prijave na njenoj teritoriji u pogledu stanja tehnike.

(b) Svaka država koja da izjavu navedenu u podstavu (a) neće biti, u tom pogledu, vezana članom 11(3).

(c) Svaka država koja da izjavu navedenu u podstavu (a) dužna je, u isto vreme, da pismeno izjavi od kog datuma i pod kojim uslovima nastupa na njenoj teritoriji dejstvo na stanje tehnike svake međunarodne prijave u kojoj je ona naznačena. Ova izjava može biti izmenjena u svako vreme saopštenjem upućenim generalnom direktoru.

(5) Svaka država može izjaviti da se ne smatra vezana članom 59. U pogledu svakog spora između jedne države ugovornice koja je dala takvu izjavu i svake druge države ugovornice ne primenjuju se odredbe člana 59.

(6)(a) Svaka izjava data u smislu ovog člana mora biti u pisanom obliku. Ona može biti data u vreme potpisivanja ovog ugovora, prilikom deponovanja ratifikacionog instrumenta ili instrumenta o pristupanju ili, izuzev u slučaju navedenom u stavu (5), naknadno u svako vreme saopštenjem upućenim generalnom direktoru. U slučaju takvog saopštenja, izjava ima dejstvo po proteku šest meseci računajući od dana prijema saopštenja od strane generalnog direktora, i nema dejstva na međunarodne prijave podnete pre isteka tog perioda od 6 meseci.

(b) Svaka izjava data na osnovu ovog član može biti povučena u svako doba saopštenjem upućenim generalnom direktoru. Takvo povlačenje stupa na snagu po proteku tri meseca, računajući od dana prijema saopštenja od strane generalnog direktora, i kada se radi o povlačenju izjave date prema stavu (3), nema dejstva na međunarodne prijave podnete pre isteka tog perioda od 3 meseca.

(7) Nijedna rezerva osim onih koje su moguće na osnovu stavova (1) do (5) nije dopuštena u pogledu ovog ugovora.

Član 65

Progresivna primena

(1) Ako ugovor zaključen između jednog organa za međunarodni rešerš ili organa za međunarodno prethodno ispitivanje predviđa, kao privremeno rešenje, ograničenje broja ili vrsta međunarodnih prijava koje taj organ može da obradi, Skupština preduzima potrebne mere u cilju progresivne primene ovog ugovora i Pravilnika na određene kategorije međunarodnih prijava. Ova odredba se takođe primenjuje na zahteve za rešerš međunarodnog tipa iz člana 15(5).

(2) Skupština određuje datume od kada, uz rezervu odredbe iz stava (1), međunarodne prijave mogu biti podnete, odnosno zahtevi za međunarodno prethodno ispitivanje mogu biti dostavljeni. Ti datumi ne mogu biti posle isteka šest meseci od stupanja na snagu ovog Ugovora, saglasno odredbama člana 63(1), odnosno posle isteka šest meseci od početka primene Glave II, saglasno članu 63(3).

Član 66

Otkaz

(1) Svaka država ugovornica može otkazati ovaj ugovor dostavljanjem saopštenja generalnom direktoru.

(2) Otkaz ima dejstvo po proteku šest meseci, računajući od dana prijema saopštenja od strane generalnog direktora. Ovaj otkaz nema dejstvo na međunarodne prijave u državi koja daje otkaz, ako je prijava podneta pre isteka ovog perioda od šest meseci i, u slučaju da se radi o izabranoj državi, ako je izbor izvršen pre isteka pomenutog perioda.

Član 67

Potpisivanje i jezici

(1)(a) Potpisivanje ovog Ugovora vrši se stavljanjem potpisa na jedinstveni, originalni primerak na francuskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična.

(b) Zvanični tekstovi utvrđuju se od strane generalnog direktora posle konsultacije sa zainteresovanim vladama, na nemačkom, španskom, japanskom, portugalskom i ruskom jeziku, i na drugim jezicima koje Skupština može da odredi.

(2) Ovaj ugovor ostaje otvoren za potpisivanje u Vašingtonu do 31. decembra 1970. godine.

Član 68

Obaveze depozitara

(1) Originalni primerak ovog ugovora, po proteku roka u kome je otvoren za potpisivanje, deponuje se kod generalnog direktora.

(2) Generalni direktor overava i dostavlja po dva primerka ovog ugovora i Pravilnika sadržanog u njegovom prilogu vladama svih država članica Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine i, na traženje, vladi svake druge države.

(3) Generalni direktor registruje ovaj ugovor kod Sekretarijata Organizacije ujedinjenih nacija.

(4) Generalni direktor overava i dostavlja dva primerka svake izmene ovog ugovora i Pravilnika vladama svih država ugovornica i, na traženje, vladi svake druge države.

Član 69

Saopštenje

Generalni direktor saopštava vladama svih država koje su članice Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine:

(i) koje su države potpisale Ugovor prema članu 62;

(ii) koje su države deponovale ratifikacione instrumente ili instrumente o pristupanju prema članu 62;

(iii) o datumu stupanja na snagu ovog Ugovora i datumu od koga je Glava II u primeni prema članu 63(3);

(iv) o izjavama datim na osnovu člana 64(1) do (5);

(v) o povlačenju izjava izvršenom na osnovu člana 64(6)(b);

(vi) o otkazima primljenim u vezi sa primenom člana 66;

(vii) o izjavama datim na osnovu člana 31(4).

 

PRAVILNIK
ZA SPROVOĐENJE UGOVORA O SARADNJI U OBLASTI PATENATA

(usvojen 19. juna 1970, izmenjen 14. aprila 1978, 3. oktobra 1978, 1. maja 1979, 16. juna 1980, 26. septembra 1980, 3. jula 1981, 10. septembra 1982, 4. oktobra 1983, 3. februara 1984, 28. septembra 1984, 1. oktobra 1985, 12. jula 1991, 29. septembra 1992. i 29. septembra 1993.)

Deo A

UVODNA PRAVILA

Pravilo 1

Skraćenice

1.1. Značenje skraćenica

(a) U ovom Pravilniku reč "Ugovor" znači Ugovor o saradnji u oblasti patenata.

(b) U ovom Pravilniku reči "glava" i "član" se odnose na određenu glavu ili član Ugovora.

Pravilo 2

Značenje pojedinih reči

2.1. "Podnosilac prijave"

Kad se upotrebe reči "podnosilac prijave", smatra se da označavaju takođe zastupnika ili drugog predstavnika podnosioca prijave, osim ako suprotno jasno proizlazi iz dikcije ili prirode odredbe, ili iz konteksta u kojem je reč upotrebljena - na primer, naročito kada se odredba odnosi na prebivalište ili nacionalnost podnosioca prijave.

2.2. "Zastupnik"

Kad se upotrebi reč "zastupnik", smatra se da označava zastupnika koji je određen u skladu sa pravilom 90.1, osim ako suprotno jasno proizlazi iz dikcije ili prirode odredbe, ili konteksta u kojem je reč upotrebljena.

2.2 bis "Zajednički predstavnik"

Kada se upotrebi izraz "zajednički predstavnik", smatra se da označava podnosioca prijave koji je određen za zajedničkog zastupnika, ili koji se smatra zajedničkim predstavnikom u skladu sa pravilom 90.2.

2.3. "Potpis"

Kad se upotrebi reč "potpis", smatra se da, ako nacionalni zakon koji primenjuje zavod primalac ili nadležni organ za međunarodni rešerš ili organ za međunarodno prethodno ispitivanje zahteva upotrebu pečata umesto potpisa, ta reč za potrebe tog zavoda ili organa znači pečat.

Deo B

PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA GLAVU I UGOVORA

Pravilo 3

Zahtev za priznanje prava (forma)

3.1. Forma zahteva za priznanje prava

Zahtev za priznanje prava mora biti podnesen na štampanom obrascu ili u vidu kompjuterskog ispisa.

3.2. Dostupnost obrasca

Primerci štampanog obrasca se besplatno dele podnosiocima prijave od strane zavoda primaoca, ili, ako to zavod primalac želi, od strane Međunarodnog biroa.

3.3. Kontrolna lista

(a) Zahtev za priznanje prava sadrži listu koja pokazuje:

(i) ukupan broj listova koji sačinjavaju međunarodnu prijavu i broj listova svakog sastojka međunarodne prijave (zahtev za priznanje prava, opis, patentni zahtevi, nacrti, apstrakt);

(ii) da li je ili nije uz međunarodnu prijavu, onakvu kakva je podnesena, priloženo punomoćje (na primer, dokument kojim se određuje zastupnik ili zajednički predstavnik), primerak opšteg punomoćja, dokument o prvenstvu, dokument koji se odnosi na plaćanje taksi, i bilo koji drugi dokument (koji je naveden u kontrolnoj listi);

(iii) broj one slike iz nacrta, koju podnosilac prijave predlaže kao prilog uz apstrakt, kada se apstrakt objavljuje; u izuzetnim slučajevima podnosilac prijave može da predloži više od jedne slike.

(b) Listu popunjava podnosilac prijave. Ako on to propusti, zavod primalac će ispuniti potrebne podatke, izuzev broja koji se pominje u stavu (a) (iii), koji neće biti upisan od strane zavoda primaoca.

3.4. Pojedinosti

Uz rezervu odredbe iz pravila 3.3, pojedinosti zahteva za priznanje prava u formi štampanog obrasca i kompjuterskog ispisa propisane su u Administrativnim uputstvima.

Pravilo 4

Zahtev za priznanje prava (sadržaj)

4.1. Obavezni i sadržaj po izboru: potpis

(a) Zahtev za priznanje prava sadrži:

(i) traženje,

(ii) naziv pronalaska,

(iii) podatke koji se tiču podnosioca prijave i zastupnika, ako zastupnik postoji,

(iv) naznačenje država,

(v) podatke koji se tiču pronalazača, ukoliko nacionalni zakon bar jedne naznačene države zahteva da ime pronalazača bude dato u vreme podnošenja nacionalne prijave.

(b) Zahtev za priznanje prava, gde je to moguće, sadrži:

(i) zahtev za priznanje prvenstva,

(ii) pozivanje na bilo koji raniji međunarodni rešerš, rešerš međunarodnog tipa ili neki drugi rešerš,

(iii) izbor određenih vrsta zaštite,

(iv) podatak da podnosilac prijave želi da dobije regionalni patent;

(v) pozivanje na izvornu patentnu prijavu ili izvorni patent.

(vi) naznaka ovlašćenog organa za međunarodni rešerš po ugovoru prijavioca.

(c) Zahtev za priznanje prava može da sadrži:

(i) podatke koji se tiču pronalazača, kad nacionalni zakon nijedne od naznačenih država ne zahteva da ime pronalazača bude dato u vreme podnošenja nacionalne prijave;

(ii) zahtev zavodu primaocu da dostavi dokument o prvenstvu Međunarodnom birou, kad je prijava za koju se zahteva priznanje prvenstva podnesena nacionalnom zavodu ili međunarodnom organu koji je zavod primalac.

(d) Zahtev za priznanje prava mora biti potpisan.

4.2. Traženje

Traženje ima sledeće dejstvo, i po mogućnosti, treba da glasi: Dolepotpisani zahteva da se ova međunarodna prijava podvrgne postupku po Ugovoru o saradnji u oblasti patenata.

4.3. Naziv pronalaska

Naziv pronalaska je kratak (po mogućnosti dve do sedam reči, ako je na engleskom ili kad se prevede na engleski) i precizan.

4.4. Imena i adrese

(a) Imena fizičkih lica se označuju prezimenom i ličnim imenom (imenima) lica, pri čemu se prezime navodi ispred ličnog imena (jednog ili više).

(b) Imena pravnih lica se označuju njihovim punim službenim nazivima.

(c) Adrese se označuju na način koji zadovoljava uobičajene zahteve za brzu poštansku dostavu na označenu adresu i, u svakom slučaju, sastoje se od svih relevantnih administrativnih podataka, uključujući i broj kuće, ako postoji. Kad nacionalni zakon naznačene države ne traži označenje broja kuće, propuštanje označenja takvog broja neće imati nikakvih posledica u toj državi. U cilju omogućavanja brze komunikacije sa podnosiocem prijave, preporučuje se da se označi jedna od teleprinterskih adresa i telefonski broj i broj faksimil-uređaja, ili odgovarajući podaci za slična sredstva komunikacije, podnosioca prijave ili, kad je to potrebno, zastupnika ili zajedničkog predstavnika.

(d) Za svakog podnosioca prijave, pronalazača ili zastupnika se može označiti samo jedna adresa, osim što, ukoliko ni jedan zastupnik nije određen da predstavlja podnosioca prijave ili sve njih (ako postoji više od jednog), podnosilac prijave ili (ako postoji više podnosilaca prijave) zajednički predstavnik može, uz bilo koju drugu adresu navedenu u zahtevu za priznanje prava, da označi adresu na koju će se slati obaveštenja.

4.5. Podnosilac prijave

(a) Zahtev za priznanje prava sadrži ime, adresu, nacionalnost i prebivalište podnosioca prijave, ili, ako ima nekoliko podnosilaca prijave, svakog od njih.

(b) Nacionalnost podnosioca prijave se označuje imenom države čije je on državljanin.

(c) Prebivalište podnosioca prijave se označuje imenom države u kojoj on prebiva.

(d) U zahtevu za priznanje prava se mogu, za različite naznačene države označiti različiti podnosioci prijave. U tom slučaju, u zahtevu za priznanje prava se označuje jedan podnosilac ili više podnosilaca prijave za svaku naznačenu državu ili grupu naznačenih država.

4.6. Pronalazač

(a) Kada se primenjuje pravilo 4.1.(a)(v) zahtev za priznanje prava sadrži ime i adresu pronalazača, ili, ako ima nekoliko pronalazača, svakog od njih.

(b) Ako je podnosilac prijave pronalazač, zahtev za priznanje prava će, umesto podataka iz stava (a), sadržati izjavu sa tim dejstvom.

(c) Zahtev za priznanje prava može, za različite naznačene države, da sadrži označenje različitih lica kao pronalazača, kad, u tom pogledu, zahtevi nacionalnih zakona naznačenih država nisu isti. U takvom slučaju, zahtev za priznanje prava sadrži posebne izjave za svaku naznačenu državu ili grupu država u kojoj, odnosno u kojima se određeno lice ili isto lice ima smatrati pronalazačem, ili u kojoj, odnosno u kojima se određena lica ili ista lica imaju smatrati pronalazačima.

4.7. Zastupnik

Ako su zastupnici naznačeni, to će biti sadržano u zahtevu za priznanje prava, uz navođenje njihovih imena i adresa.

4.8. Zajednički predstavnik

Ako je određen zajednički predstavnik, zahtev za priznanje prava mora sadržati tu naznaku.

4.9. Naznačenje država

(a) Država ugovornica se naznačuje u zahtevu za priznanje prava:

(i) u slučaju naznačenja za svrhe sticanja nacionalnih patenata - navođenjem imena svake od država u pitanju;

(ii) u slučaju naznačenja za svrhe sticanja regionalnog patenta - navođenjem da se želi regionalni patent za sve države ugovornice koje su članice sporazuma o regionalnom patentu, ili samo za one države ugovornice koje su navedene.

(b) Zahtev za priznanje prava može sadržati navod da su takođe načinjena sva druga, Ugovorom dozvoljena, naznačenja, različita od onih koja su učinjena u skladu sa stavom (a), pod uslovom:

(i) da je bar jedna država ugovornica naznačena u skladu sa stavom (a), i

(ii) da zahtev za priznanje prava takođe sadrži izjavu da svako naznačenje koje je učinjeno u skladu sa ovim stavom podleže potvrdi koja je predviđena u stavu (c), i da se svako naznačenje koje nije tako potvrđeno pre isteka roka od 15 meseci od datuma prvenstva ima smatrati povučenim od strane podnosioca prijave u trenutku isticanja tog roka.

(c) Potvrđivanje naznačenja koje je načinjeno u skladu sa stavom (b) se preduzima:

(i) podnošenjem zavodu primaocu pisanog obaveštenja koje sadrži zavod u smislu stava (a)(i) ili (ii), i

(ii) plaćanjem zavodu primaocu takse za naznačenje i takse za potvrdu u smislu pravila 15.5. u roku predviđenom u stavu (b)(ii).

4.10. Zahtev za priznanje prvenstva

(a) Izjava koja se pominje u članu 8(1) se daje u zahtevu za priznanje prava; izjava se sastoji od iskaza kojim se traži priznanje prvenstva ranije prijave, i označuje:

(i) kad ranija prijava nije regionalna ili međunarodna prijava, zemlju u kojoj je podnesena; kad je ranija prijava regionalna ili međunarodna prijava, zemlju ili zemlje za koju, odnosno za koje je podnesena,

(ii) datum kad je podnesena,

(iii) broj pod kojim je podnesena i

(iv) kad je ranija prijava regionalna ili međunarodna prijava, nacionalni zavod ili međuvladinu organizaciju kod koje je podnesena.

(b) Ako u zahtevu za priznanje prava nije sadržan navod:

(i) kad ranija prijava nije regionalna ili međunarodna prijava - zemlje u kojoj je takva ranija prijava podnesena; kad je ranija prijava regionalna i međunarodna prijava - bar jedne zemlje za koju je takva ranija prijava podnesena, i

(ii) datum kad je ranija prijava podnesena, smatra se, za potrebe postupka prema Ugovoru, da zahtev za priznanje prvenstva nije učinjen. Međutim, kad, proizlazeći iz očigledne greške, označenje pomenute zemlje ili pomenutog datuma nedostaje ili je pogrešno, zavod primalac može, na zahtev podnosioca prijave, učiniti potrebne ispravke. Greška će se smatrati očiglednom kad god je ispravka očigledna na osnovu poređenja sa ranijom prijavom. Kad se greška sastoji u propuštanju navođenja pomenutog datuma, ispravka može biti učinjena samo pre dostavljanja arhivskog primerka Međunarodnom birou. U slučaju bilo koje druge greške u pogledu navođenja pomenutog datuma ili u slučaju bilo koje greške u pogledu navođenja pomenute zemlje, ispravka se može učiniti samo pre isteka roka iz pravila 17.1(a), računatog na bazi ispravnog datuma prvenstva.

(c) Ukoliko broj ranije prijave nije označen u zahtevu za priznanje prava, već je od strane podnosioca prijave dostavljen Međunarodnom birou ili zavodu primaocu pre isteka 16 meseci od datuma prvenstva, smatra se u svim naznačenim državama da je dostavljen na vreme.

(d) Ukoliko datum podnošenja ranije prijave, kako je naznačen u zahtevu za priznanje prava, ne pada u period od jedne godine koja prethodi datumu podnošenja međunarodne prijave, zavod primalac, ili, ako je zavod primalac propustio da to učini, Međunarodni biro poziva podnosioca prijave da traži da se izjava načinjena po članu 8(1) poništi ili, ako je datum ranije prijave označen pogrešno, da se tako naznačeni datum ispravi. Ako podnosilac prijave ne postupi tako u roku od 1 meseca od datuma poziva, izjava načinjena po članu 8(1) se poništava ex officio.

(e) Kad se zahteva priznanje prvenstva za nekoliko ranijih prijava, odredbe stava (a) do (d) se primenjuje na svaku od njih.

4.11. Pozivanje na raniji rešerš

Ako se traži međunarodni rešerš ili rešerš međunarodnog tipa za prijavu po članu 15(5), ili ako podnosilac prijave želi da organ za međunarodni rešerš zasnuje izveštaj o međunarodnom rešeršu u potpunosti ili delimično na rezultatima rešerša koji nije međunarodni rešerš ili rešerš međunarodnog tipa, načinjen od nacionalnog zavoda ili međuvladine organizacije koja je organ za međunarodni rešerš, nadležan za međunarodnu prijavu, zahtev za priznanje prava sadrži pozivanje na tu činjenicu. U takvom pozivanju se identifikuju ili prijava (ili njen prevod, zavisno od slučaja) povodom koje je sproveden raniji rešerš od strane naznačene države, njen datum i broj, ili pomenuti rešerš uz naznačenje, gde je to moguće, datuma i broja zahteva za takav rešerš.

4.12. Izbor određenih vrsta zaštite

(a) Ako podnosilac prijave želi da se njegova prijava ne tretira u nekoj od naznačenih država kao prijava za patent, već kao prijava za odobravanje bilo koje druge vrste zaštite navedene u članu 43, on to označuje u zahtevu za priznanje prava. Za potrebe ovog stava, član 2(ii) se ne primenjuje.

(b) U slučaju predviđenom u članu 44, podnosilac prijave označuje dve vrste zaštite; ako jednu od dve vrste zaštite traži kao glavnu, on označuje koju vrstu traži kao glavnu, a koju traži kao pomoćnu.

4.13. Identifikacija izvorne prijave ili izvornog priznanja prava

Ukoliko podnosilac prijave želi da se njegova međunarodna prijava tretira u nekoj od naznačenih država kao prijava za dopunski patent ili dopunsko svedočanstvo, dopunsko pronalazačko svedočanstvo ili dopunski korisni certifikat, on identifikuje izvornu prijavu ili izvorni patent, izvorno pronalazačko svedočanstvo, ili izvorni korisni certifikat na koje se, ukoliko su izdati, odnose dopunski patent ili svedočanstvo, dopunsko pronalazačko svedočanstvo ili dopunski korisni certifikat, ako su izdati. Za potrebe ovog stava, član 2(ii) se ne primenjuje.

4.14. Nastavak ili delimični nastavak

Ukoliko podnosilac prijave želi da se njegova međunarodna prijava tretira u nekoj od naznačenih država kao prijava za nastavak ili delimični nastavak ranije prijave, on to označuje u zahtevu za priznanje prava i identifikuje izvornu prijavu.

4.14. bis Izbor organa za međunarodni rešerš

Ako su dva ili više organa za međunarodni rešerš nadležni za rešerširanje međunarodne prijave, prijavilac je dužan da navede u zahtevu organ za međunarodni rešerš koji je izabrao.

4.15. Potpis

(a) Uz rezervu odredbe iz stava (b), zahtev za priznanje prava potpisuje podnosilac prijave ili, ukoliko ih ima više, svi oni.

(b) Kad dva ili više podnosilaca prijave podnesu međunarodnu prijavu u kojoj je naznačena država čiji nacionalni zakon traži da nacionalna prijava bude podnesena od strane pronalazača, i kad je podnosilac prijave za tu naznačenu državu, koji je pronalazač, odbio da potpiše zahtev za priznanje prava, ili nije mogao biti pronađen ili dosegnut uprkos razumnim naporima, zahtev za priznanje prava ne mora biti potpisan od strane tog podnosioca prijave ukoliko je potpisan od strane bar jednog podnosioca prijave, i ukoliko je priložena izjava koja objašnjava nedostatak potpisa i koja je prihvatljiva za zavod primalac.

4.16. Transliteracija ili prevod izvesnih reči

(a) Kada su neko ime ili adresa napisani slovima koja nisu slova latiničnog pisma, oni se takođe navode slovima latiničnog pisma, bilo pukom transliteracijom, bilo prevodom na engleski. Podnosilac prijave odlučuje koje reči će biti samo transliterisane, a koje reči će biti prevedene.

(b) Ime neke zemlje napisano slovima koja nisu slova latiničnog pisma takođe se navodi na engleskom.

4.17. Dodatni elementi

(a) Zahtev za priznanje prava ne sadrži elemente koji nisu određeni u pravilima 4.1. do 4.16, uz rezervu da Administrativna uputstva mogu da dozvole, ali ne mogu da propišu, obavezu uključivanja u zahtev za priznanje prava nekog dodatnog elementa određenog u Administrativnom uputstvu.

(b) Ako zahtev za priznanje prava sadrži elemente koji nisu određeni u pravilima 4.1. do 4.16, ili nisu dozvoljeni, prema stavu (a), Administrativnim uputstvom, zavod primalac ex officio briše dodatni elemenat.

Pravilo 5

Opis

5.1. Način opisivanja

(a) Opis, kao prvo, sadrži naziv pronalaska, kakav je dat u zahtevu za priznanje prava, i:

(i) određuje tehničku oblast na koju se pronalazak odnosi;

(ii) navodi prethodno stanje tehnike, koliko je poznato podnosiocu prijave, koje se može smatrati korisnim za shvatanje, rešerš i ispitivanje pronalaska, i, po mogućnosti, navodi dokumenta koja odražavaju takvo stanje tehnike;

(iii) izlaže pronalazak, kako je definisan zahtevom, takvim izrazima da se tehnički problem (čak i ako nije izričito naveden kao takav) i njegovo rešenje mogu razumeti, i navodi prednosti pronalaska (ako ih ima), s pozivom na prethodno stanje tehnike;

(iv) ukratko opisuje slike u nacrtima, ako ih ima;

(v) iznosi barem onaj način za realizaciju pronalaska za koji se podnosi zahtev, koji podnosilac prijave smatra najboljim; ovo će se učiniti na primerima, tamo gde je to pogodno, i sa pozivom na nacrt, ako postoji; kada nacionalni zakon naznačene države ne zahteva opis najboljeg načina, već se zadovoljava opisom bilo kakvog načina (bilo da je to onaj za koji se misli da je najbolji ili ne), propust da se opiše način koji se smatra najboljim neće imati posledica u toj državi;

(vi) eksplicitno navodi, kada to nije očigledno iz opisa ili prirode pronalaska, način na koji se pronalazak može iskorišćavati u industriji, i način na koji se može proizvesti i upotrebljavati, ili, ako se može samoupotrebljavati, način na koji se može upotrebljavati; termin "industrija" se ima shvatiti u najširem smislu, kao u Pariskoj konvenciji za zaštitu industrijske svojine.

(b) Način i redosled koji su dati u stavu (a) se moraju poštovati, izuzev u slučaju kada bi, zbog prirode pronalaska, različit način ili različit redosled doveli do boljeg razumevanja i ekonomičnijeg predstavljanja pronalaska.

(c) Uz rezervu odredbi iz stava (b), svakom delu pomenutom u stavu (a), po mogućstvu, prethodi odgovarajuće zaglavlje, kako je predloženo u Administrativnim uputstvima.

5.2. Izlaganje sekvenci nukleotida i/ili aminokiselina

Kad međunarodna prijava sadrži izlaganje sekvenci nukleotida i/ili aminokiselina, opis sadrži listu sekvenci, koja odgovara standardu koji je propisan u Administrativnim uputstvima.

Pravilo 6

Patentni zahtevi

6.1. Broj i numeracija zahteva

(a) Broj patentnih zahteva mora biti razuman u odnosu na prirodu pronalaska za koji se zahtev podnosi.

(b) Ukoliko postoji nekoliko zahteva, oni se numerišu arapskim brojevima.

(c) Metod numeracije u slučaju dopune zahteva reguliše se Administrativnim uputstvima.

6.2. Pozivanje na druge delove međunarodne prijave

(a) U odnosu na tehničke odlike pronalaska, zahtevi se, osim kad je to apsolutno neophodno, ne oslanjaju na oznake iz opisa ili nacrta. Oni se, posebno, ne oslanjaju na pozive kao što je "kako je opisano u delu.. opisa" ili "kako je ilustrovano na slici ... nacrta".

(b) Kada međunarodna prijava sadrži nacrt, tehničke odlike pomenute u zahtevima su, po mogućnosti, propraćene referentnim oznakama koje se odnose na takve odlike. Kada se koriste referentne oznake, poželjno je da budu stavljene u zagrade. Ukoliko uključivanje referentnih oznaka posebno ne olakšava brže razumevanje zahteva, ne treba ih koristiti. Referentne oznake može ukloniti naznačeni zavod za potrebe objavljivanja od strane tog zavoda.

6.3. Način formulisanja zahteva

(a) Predmet za koji se traži zaštita definiše se u smislu tehničkih odlika pronalaska.

(b) Kad god je pogodno, zahtevi sadrže:

(i) stav koji naznačuje one tehničke odlike pronalaska koje su neophodne za definiciju predmeta zaštite za koji se podnosi zahtev, ali koje, u kombinaciji, predstavljaju deo stanja tehnike,

(ii) karakterišući deo - kome prethode reči "karakterisan time" ili "naznačen time" ili "pri čemu poboljšanje obuhvata" ili bilo koje druge reči u tom smislu - kojim se sažeto iznose tehničke odlike koje, u kombinaciji sa odlikama iznetim pod tačkom (ii), treba zaštititi.

(c) Kada nacionalni zakon naznačene države ne propisuje način formulisanja zahteva kako je predviđen u stavu (b), propust da se sledi taj način formulisanja zahteva neće imati uticaja u toj državi, pod uslovom da stvarno korišćen način formulisanja zahteva zadovoljava nacionalni zakon te države.

6.4. Zavisni zahtevi

(a) Bilo koji zahtev koji uključuje sve odlike jednog ili više zahteva (zahtev u zavisnom obliku, u daljem tekstu nazvan "zavisan zahtev") čini to pozivanjem, ako je moguće na početku, na drugi zahtev ili zahteve, a zatim navodi dodatne odlike za koje se podnosi zahtev. Svaki zavisan zahtev koji se poziva na više od jednog zahteva ("višestruki zavisan zahtev") poziva se na takve zahteve samo u alternativi. Višestruki zavisni zahtevi ne smeju služiti kao osnova ni za jedan drugi višestruki zavisni zahtev. Kada nacionalni zakon nacionalnog zavoda koji deluje kao organ za međunarodni rešerš ne dozvoljava da se višestruki zavisni zahtevi formulišu na način koji se razlikuje od onog predviđenog u prethodne dve rečenice, propust da se koristi takav način podnošenja zahteva može dovesti do unošenja napomene u izveštaj o međunarodnom rešeršu prema članu 17(2)(b). Propust da se koristi pomenuti način formulisanja zahteva neće imati uticaja u naznačenoj državi, ako je stvarno korišćen način formulisanja zahteva zadovoljavajući sa stanovišta nacionalnog zakona te države.

(b) Svaki zavisni zahtev tumači se tako kao da uključuje sva ograničenja sadržana u zahtevu na koji se odnosi, ili, ako je zavisni zahtev višestruki zavisan zahtev, sva ograničenja koja su sadržana u konkretnom zahtevu u odnosu na koji se višestruki zahtev razmatra.

(c) Svi zavisni zahtevi koji se pozivaju na pojedini raniji zahtev, grupišu se zajedno, u meri u kojoj je to izvodljivo, i na najpraktičniji mogući način.

6.5. Korisni modeli

Bilo koja naznačena država u kojoj se traži odobrenje korisnog modela na osnovu međunarodne prijave, može, umesto pravila 6.1. do 6.4. u vezi sa pitanjima koja su regulisana u tim pravilima, primeniti odredbe svog nacionalnog zakona o korisnim modelima, kada u toj državi započne postupak po međunarodnoj prijavi, pod uslovom da podnosilac prijave dobije najmanje dva meseca od isteka roka primenljivog prema članu 22, da prilagodi svoju prijavu zahtevima pomenutih odredbi nacionalnog zakona.

Pravilo 7

Nacrti

7.1. Dijagrami

Dijagrami se smatraju nacrtima.

7.2. Rok

Rok pomenut u članu 7(2)(ii) biće razuman u okolnostima odnosnog slučaja i, ni u kom slučaju, neće biti kraći od dva meseca od datuma pismenog poziva kojim se zahteva podnošenje nacrta ili dodatnih nacrta prema pomenutim odredbama.

Pravilo 8

Apstrakt

8.1. Sadržaj i forma apstrakta

(a) Apstrakt se sastoji od sledećih delova:

(i) rezimea sadržaja pronalaska, kako je izložen u opisu, zahtevima i nacrtima; rezime označava tehničku oblast na koju se pronalazak odnosi, i sačinjen je na način koji omogućava jasno razumevanje tehničkog problema, suštinu rešenja tog problema putem pronalaska, i glavnu namenu ili namene pronalaska;

(ii) tamo gde je to primenljivo, hemijsku formulu koja, od svih formula sadržanih u međunarodnoj prijavi, najbolje karakteriše pronalazak.

(b) Apstrakt je sažet u meri u kojoj to dozvoljava sadržaj pronalaska (po mogućstvu 50 do 150 reči ako je na engleskom ili je preveden na engleski jezik).

(c) Apstrakt ne sadrži izjave o navodnim kvalitetima ili vrednosti pronalaska za koji se podnosi zahtev, ili o njegovim pretpostavljenim primenama.

(d) Svaka glavna tehnička odlika pomenuta u apstraktu i ilustrovana nacrtom u međunarodnoj prijavi, propraćena je referentnom oznakom, stavljenom u kose zagrade.

8.2. Slika

(a) Ukoliko podnosilac prijave propusti da stavi naznaku pomenutu u pravilu 3.3(a)(iii), ili ukoliko organ za međunarodni rešerš utvrdi da bi neka druga slika ili slike, koje predloži podnosilac prijave, bolje karakterisali pronalazak, on će, uz rezervu odredbe iz stava (b), naznačiti sliku ili slike koje treba da prate apstrakt kada ga objavljuje Međunarodni biro. U tom slučaju će apstrakt biti propraćen slikom ili slikama koje organ za međunarodni rešerš tako naznači. Inače, apstrakt će, uz rezervu odredbe iz stava (b), biti propraćen slikom ili slikama, koje predloži podnosilac prijave.

(b) Ukoliko organ za međunarodni rešerš utvrdi da nijedna od slika iz nacrta nije od koristi za razumevanje apstrakta, on o tome obaveštava Međunarodni biro. U takvom slučaju, apstrakt neće, kada ga objavi Međunarodni biro, biti propraćen bilo kakvom slikom iz nacrta, čak i kada je podnosilac prijave dao predlog prema pravilu 3.3(a)(iii).

8.3. Rukovodeći principi za formulisanje apstrakta

Apstrakt se formuliše tako da može efikasno da posluži kao sredstvo za rešerš u određenoj oblasti tehnike, posebno pomažući naučniku, inženjeru ili istraživaču u formiranju mišljenja o tome da li je potrebno da konsultuje samu međunarodnu prijavu.

Pravilo 9

Izrazi i drugo, koji se ne smeju koristiti

9.1. Definicija

Međunarodna prijava ne sme da sadži:

(i) izraze ili crteže koji su u suprotnosti sa moralom;

(ii) izraze ili crteže koji su u suprotnosti sa javnim redom;

(iii) izjave koje omalovažavaju proizvode ili postupke bilo kog određenog lica koje nije podnosilac prijave, ili kvalitete ili vrednost prijava ili patenata bilo kog takvog lica (puko poređenje sa stanjem tehnike ne smatra se omalovažavanjem per se);

(iv) bilo kakvu izjavu ili druge elemente koji su očigledno bez značaja ili su nepotrebni u datim okolnostima.

9.2. Zapažanje nesaglasnosti

Zavod primalac i organ za međunarodni rešerš mogu uočiti nesaglasnost sa uputstvima iz pravila 9.1, i mogu predložiti podnosiocu prijave da on, shodno tome, dobrovoljno ispravi svoju međunarodnu prijavu. Ukoliko nesaglasnost uoči zavod primalac, taj zavod će obavestiti nadležni organ za međunarodni rešerš i Međunarodni biro; ukoliko nesaglasnost uoči organ za međunarodni rešerš, taj organ će obavestiti zavod primalac i Međunarodni biro.

9.3. Pozivanje na član 21(b)

"Omalovažavajuće izjave" pomenute u članu 21(b) imaće značenje kako je definisano pravilom 9.1 (iii).

Pravilo 10

Terminologija i oznake

10.1. Terminologija i oznake

(a) Težine i mere izražavaju se jedinicama metričkog sistema ili i tog sistema, ukoliko su prvo izražene u nekom drugom sistemu.

(b) Temperature se izražavaju u stepenima Celzijusa, ili i u stepenima Celzijusa, ukoliko su prvo izražene na neki drugi način.

(c) (brisano)

(d) Za izražavanja toplote, energije, svetla, zvuka i magnetizma kao i za matematičke formule i električne jedinice, poštuju se pravila međunarodne prakse, kod hemijskih formula se koriste simboli, atomske težine i molekularne formule, koje su u opštoj upotrebi.

(e) U principu treba koristiti samo one tehničke izraze, oznake i simbole koji su uglavnom prihvaćeni u nauci.

(f) Kada je međunarodna prijava ili njen prevod na kineskom, engleskom ili japanskom jeziku, u decimalnim brojevima koristi se tačka, dok se, u slučaju da je međunarodna prijava na nekom drugom jeziku, ili je prevedena na neki drugi jezik osim ovih, u decimalnim brojevima koristi zarez.

10.2. Usklađenost

Terminologija i oznake moraju biti usklađene u celoj međunarodnoj prijavi.

Pravilo 11

Fizički zahtevi u pogledu međunarodne prijave

11.1. Broj primeraka

(a) Uz rezervu odredbi iz stava (b), međunarodna prijava i svaki dokument pomenut u kontrolnoj listi (pravilo 3.3(a)(ii)) podnose se u jednom primerku.

(b) Svaki zavod primalac može zahtevati da se međunarodna prijava i bilo koji drugi dokument pomenut u kontrolnoj listi (pravilo 3.3(a)(ii)), osim potvrde o uplaćenoj taksi ili čeka za plaćanje taksi, podnese u dva ili tri primerka. U tom slučaju je zavod primalac odgovoran za overavanje identičnosti drugog i trećeg primerka i arhivskog primerka.

11.2. Podobnost za reprodukovanje

(a) Svi sastojci međunarodne prijave (npr. zahtev, opis, patentni zahtev, nacrt i apstrakt) moraju biti tako urađeni da omogućuju direktno reprodukovanje fotografijom, elektrostatičkim postupcima, foto-ofsetom i snimanjem na mikrofilm, u bilo kojem broju primeraka.

(b) Nijedan list ne sme biti zgužvan, pocepan niti presavijen.

(c) Koristi se samo jedna strana lista.

(d) Uz rezervu odredbi iz pravila 11.10(d) i pravila 11.13(j), svaki list se koristi uzdužno (tj. sa kraćim stranama na vrhu i dnu).

11.3. Materijal koji se mora koristiti

Svi sastojci međunarodne prijave moraju biti na hartiji koja je savitljiva, jaka, bela, glatka, mat i trajna.

11.4. Odvojeni listovi, itd.

(a) Svaki sastojak (zahtev, opis, patentni zahtevi, nacrti, apstrakt) međunarodne prijave započinju na novom listu.

(b) Svi listovi međunarodne prijave moraju biti povezani tako da se mogu lako listati prilikom korišćenja, i lako razdvajati i ponovno spajati, ako su odvajani radi reprodukovanja.

11.5. Veličine listova

Veličina listova mora biti A4 (29,7 cm x 21 cm). Međutim, svaki zavod primalac može prihvatiti međunarodne prijave na listovima drugih formata, pod uslovom da arhivski primerak, kakav je dostavljen Međunarodnom birou i, ako to organ za međunarodni rešerš zahteva, rešeršni primerak, budu formata A4.

11.6. Margine

(a) Minimalne margine listova koji sadrže opis, patentne zahteve i apstrakt moraju biti:

- gornja strana: 2 cm

- leva strana: 2,5 cm

- desna strana: 2 cm

- donja strana: 2 cm.

(b) Preporučeni maksimum za margine predviđene u stavu (a) je:

- gornja strana: 4 cm

- leva strana: 4 cm

- desna strana: 3 cm

- donja strana: 3 cm.

(c) Na listovima koji sadrže nacrte, upotrebljiva površina ne sme biti veća od 26,2 cm x 17,0 cm. Listovi ne smeju imati okvire oko upotrebljive površine ili iskorišćene površine. Minimalne margine moraju biti:

- gornja strana: 2,5 cm

- leva strana: 2,5 cm

- desna strana: 1,5 cm

- donja strana: 1,0 cm.

(d) Margine pomenute u stavovima (a) do (c) odnose se na format A4 tako da, čak i ako zavod primalac prihvata druge formate, arhivski primerak formata A4 i, kada se to traži, rešeršni primerak formata A4 imaju gorepomenute margine.

(e) Uz rezervu odredbe stava (f) i pravila 11.8(b), margine međunarodne prijave, pri podnošenju, moraju biti potpuno prazne.

(f) Gornja margina može sadržati u levom uglu poziv na broj predmeta podnosioca prijave, pod uslovom da se taj poziv pojavljuje u okviru prostora od 1,5 cm od gornje ivice lista. Broj znakova u pozivu na broj predmeta podnosioca prijave ne sme preći maksimum koji je utvrđen u Administrativnim uputstvima.

11.7. Numerisanje listova

(a) Svi listovi međunarodne prijave su numerisani uzastopnim arapskim brojevima.

(b) Brojevi stoje u sredini gornje ili donje strane lista, ali ne na margini.

11.8. Numerisanje redova

(a) Veoma se preporučuje da se numeriše svaki peti red svakog lista opisa, i svakog lista patentnih zahteva.

(b) Brojevi treba da stoje na desnoj polovini leve margine.

11.9. Pisanje teksta

(a) Zahtev, opis, patentni zahtevi i apstrakt moraju biti otkucani ili odštampani.

(b) Jedino grafičke oznake i znaci, hemijske ili matematičke formule i određena slova kineskog ili japanskog jezika mogu, kada je to neophodno, biti napisani ili nacrtani rukom.

(c) Tekst mora biti otkucan sa razmakom 1 1/2.

(d) Celokupan tekst mora biti pisan slovima čija velika slova nisu niža od 0,21 cm; slova moraju biti tamna, neobrisive boje koja zadovoljava zahteve iznete u pravilu 11.2.

(e) Što se tiče razmaka kod kucanja i veličine slova, stavovi (c) i (d) ne primenjuju se na tekstove na kineskom ili japanskom jeziku.

11.10. Nacrti, formule i tabele u tekstu

(a) Zahtev, opis, patentni zahtevi i apstrakt ne smeju sadržati nacrte.

(b) Opis, patentni zahtevi i apstrakt mogu sadržati hemijske ili matematičke formule.

(c) Opis i apstrakt mogu sadržati tabele; svaki patentni zahtev može sadržati tabele samo ako je zbog predmeta patentnog zahteva korišćenje tabela poželjno.

(d) Tabele i hemijske ili matematičke formule mogu biti postavljene poprečno na listu, ako se ne mogu zadovoljavajuće prikazati uzdužno; listovi na kojima su tabele ili hemijske ili matematičke formule prikazani poprečno, postavljaju se tako da se gornji deo tabela ili formula nalazi na levoj strani lista.

11.11. Reči na nacrtima

(a) Nacrti ne smeju sadržati tekstualni deo, osim, kada je to apsolutno neophodno, jedne ili više pojedinačnih reči kao što su "voda", "para", "otvoreno", "zatvoreno", "presek AB", i, u slučaju električnih kola ili blok dijagrama ili dijagrama toka, nekoliko glavnih reči, koje su neophodne za razumevanje.

(b) Svaka reč koja se koristi, postavlja se tako da, ako se prevodi, može preko nje biti stavljena nalepnica, bez zadiranja u bilo koju liniju nacrta.

11.12. Izmene i dr.

Nijedan list ne sme imati preterane tragove brisanja i izmena, natpisivanja teksta i ubacivanja teksta između redova. Nepoštovanje ovog pravila može biti odobreno ako nije sporna autentičnost sadržaja i nisu dovedeni u pitanje zahtevi dobre reprodukcije.

11.13. Posebni zahtevi u pogledu nacrta

(a) Nacrti se rade trajnim, crnim, dovoljno jakim i tamnim crtama i potezima ravnomerne debljine i čistih obrisa, bez bojenja.

(b) Presek se naznačuje kosim šrafiranjem koje ne treba da dovede u pitanje jasnoću referentnih oznaka i osnovnih linija.

(c) Razmera nacrta i jasnoća njihove grafičke izrade moraju biti takvi da fotografska reprodukcija sa linearnim umanjivanjem veličine na dve trećine omogućava razlikovanje svih pojedinosti bez poteškoća.

(d) Kada se, u izuzetnim slučajevima, na nacrtu daje razmera, ona se prikazuje grafički.

(e) Sve cifre, slova i referentne linije, koji se pojavljuju na nacrtu moraju biti jednostavni i jasni. Zagrade, krugovi ili navodnici ne koriste se u vezi sa brojevima i slovima.

(f) Sve linije u nacrtu moraju biti izvučene uz pomoć pribora za crtanje.

(g) Svi elementi svake slike biće u pravilnoj proporciji prema svim ostalim elementima na slici, osim kada je korišćenje različite proporcije neizbežno zbog jasnoće slike.

(h) Visina brojeva i slova na sme biti manja od 0,32 cm. Kod naslovljavanja nacrta koristi se latinična abeceda i, gde je to uobičajeno, grčki alfabet.

(i) Jedan isti list nacrta može imati više slika. Kad slike na dva ili više listova čine jednu kompletnu sliku, slike se na više listova postavljaju tako da se celokupna slika može sklopiti ne pokrivajući bilo koji deo slike koji se javlja na različitim listovima.

(j) Različite slike se postavljaju na listu ili listovima bez nepotrebnog gubljenja prostora, po mogućstvu u vertikalnom položaju i jasno međusobno razdvojene. Kada slike nisu postavljene po vertikali, postavljaju se horizontalno, tako da se gornji deo slike nalazi na levoj strani lista.

(k) Različite slike numerisane su uzastopnim arapskim brojevima, i to nezavisno od numeracije listova.

(l) Na nacrtu se ne smeju pojavljivati referentne oznake koje nisu pomenute u opisu, i obratno.

(m) Iste odlike, označene referentnim oznakama, označavaju se u celoj međunarodnoj prijavi istim oznakama.

(n) Ukoliko nacrt sadrži veliki broj referentnih oznaka, izričito se preporučuje prilaganje odvojenog lista u kojem se navode sve referentne oznake i odlike koje su njima označene.

11.14. Kasnije podneseni dokumenti

Pravila 10 i 11.1 do 11.13 takođe se odnose na svaki dokument - na primer, ispravljene strane, dopunjenje patentne zahteve - koji se podnosi nakon podnošenja međunarodne prijave.

Pravilo 12

Jezik međunarodne prijave

12.1. Dozvoljeni jezici

(a) Međunarodna prijava se podnosi na jeziku ili jednom od jezika utvrđenih u sporazumu zaključenom između Međunarodnog biroa i organa za međunarodni rešerš, nadležnog za međunarodni rešerš te prijave, pod uslovom da, ukoliko sporazum utvrđuje nekoliko jezika, zavod primalac može, između navedenih jezika, propisati jedan jezik na kojem, ili više jezika na jednom od kojih se međunarodna prijava mora podneti.

(b) Bez obzira na odredbu stava (a), zahtev za priznanje prava, tekst u nacrtu, i apstrakt ne moraju biti na istom jeziku kao drugi sastojci međunarodne prijave, pod uslovom:

(i) da je zahtev za priznanje prava na jeziku koji je dozvoljen shodno stavu (a) ili na jeziku na kojem će se međunarodna prijava objaviti;

(ii) da je tekst u nacrtu na jeziku na kojem će se međunarodna prijava objaviti;

(iii) da je apstrakt na jeziku na kojem će se međunarodna prijava objaviti.

(c) Uz rezervu odredbe iz stava (d), kada je zvaničan jezik zavoda primaoca jedan od jezika pomenutih u pravilu 48.3(a), ili je jezik koji nije naveden u sporazumu pomenutom u stavu (a), međunarodna prijava može biti podnesena na pomenutom zvaničnom jeziku. Ukoliko se međunarodna prijava podnosi na pomenutom zvaničnom jeziku, rešeršni primerak koji se dostavlja organu za međunarodni rešerš prema pravilu 23.1, mora biti propraćen prevodom na jezik, ili jedan od jezika, koji su utvrđeni u sporazumu pomenutom u stavu (a); takav prevod se priprema pod odgovornošću zavoda primaoca.

(d) Stav (c) primenjuje se samo kada organ za međunarodni rešerš, u obaveštenju upućenom Međunarodnom birou, izjavi da prihvata da rešeršira međunarodne prijave na osnovu prevoda pomenutih u stavu (c).

12.2. Jezik izmena u međunarodnoj prijavi

Sve izmene u međunarodnoj prijavi, kao što su dopune i ispravke, moraju biti, uz rezervu odredbi iz pravila 46.3 i 66.9, na istom jeziku kao i pomenuta prijava.

Pravilo 13

Jedinstvo pronalaska

13.1. Uslov

Međunarodna prijava se odnosi na samo jedan pronalazak ili na grupu pronalazaka koji su povezani tako da formiraju jedinstveni opšti inventivni koncept ("uslov jedinstva pronalaska").

13.2. Okolnosti u kojima se uslov jedinstva pronalaska ima smatrati ispunjenim

Kad se u jednoj istoj međunarodnoj prijavi traži zaštita za grupu pronalazaka, uslov jedinstva pronalaska, pomenut u pravilu 13.1 je ispunjen samo ako između tih pronalazaka postoji tehnička povezanost koja se zasniva na jednom ili više specijalnih tehničkih svojstava, koja mogu biti ista ili odgovarajuća. Izraz "specijalna tehnička svojstva" označava ona tehnička svojstva koja određuju doprinos koji svaki od pronalazaka za koji se traži zaštita, uzet u celini, pruža u odnosu na poznato stanje tehnike.

13.3. Utvrđivanje jedinstva pronalaska nezavisno od načina formulisanja patentnog zahteva

Da li je grupa pronalazaka povezana tako da sačinjava jedinstvenu opštu inventivnu zamisao, utvrđuje se nezavisno od toga da li su pronalasci obuhvaćeni u odvojenim patentnim zahtevima, ili u alternativama u okviru jednog patentnog zahteva.

13.4. Zavisni patentni zahtevi

Uz rezervu odredbe iz pravila 13.1, dozvoljeno je da se u istu međunarodnu prijavu uključi razuman broj zavisnih patentnih zahteva kojima se žele zaštititi određeni oblici pronalaska čija se zaštita traži u nezavisnom patentnom zahtevu, čak i kada se može smatrati da odlike bilo kog zavisnog patentnog zahteva same po sebi čine pronalazak.

13.5. Korisni modeli

Svaka naznačena država u kojoj se traži odobravanje korisnog modela na osnovu međunarodne prijave, može, kada jednom započne postupak po međunarodnoj prijavi u toj državi, umesto pravila 13.1 do 13.4, na pitanja koja se regulišu ovim pravilima primeniti odredbe svog nacionalnog zakona koji se odnosi na korisne modele, pod uslovom da se podnosiocu prijave odobri najmanje dva meseca od datuma isteka roka prema članu 22, da prilagodi svoju prijavu uslovima predviđenim u nacionalnom zakonu.

Pravilo 13bis

Mikrobiološki pronalasci

13bis.1. Definicija

Za potrebe ovog pravila "pozivanje na deponovane mikroorganizme" označava pojedinosti date u međunarodnoj prijavi u vezi sa deponovanjem nekog mikroorganizma kod depozitne ustanove ili sa tako deponovanim mikroorganizmom.

13bis.2. Pozivanje (opšte)

Svako pozivanje na deponovani mikroorganizam vrši se u skladu sa ovim pravilom i, ako se tako učini, smatra se da zadovoljava zahteve nacionalnog zakona svake naznačene države.

13bis.3. Pozivanje: sadržaj, propust da se učini pozivanje ili unese podatak

(a) Pozivanje na deponovani mikroorganizam sadrži:

(i) naziv i adresu depozitne ustanove kod koje je deponovanje izvršeno;

(ii) datum deponovanja mikroorganizma kod te ustanove;

(iii) pristupni broj koji ta ustanova da depozitu i

(iv) podatke o svim dodatnim pitanjima o kojima je Međunarodni biro obavešten u skladu sa pravilom 13bis.7(a)(i), pod uslovom da je obaveza davanja podataka o tim pitanjima objavljena u Službenom glasniku u skladu sa pravilom 13bis.7(c) najmanje dva meseca pre podnošenja međunarodne prijave.

(b) Propust da se uključi pozivanje na deponovani mikroorganizam, ili propust da se u pozivanju na deponovani mikrooorganizam uključi podatak u skladu sa stavom (a) neće imati nikakve posledice za bilo koju naznačenu državu čiji nacionalni zakon ne zahteva takvo pozivanje ili takav podatak u nacionalnoj prijavi.

13bis.4. Pozivanja: Vreme dostavljanja podataka

Ukoliko neki od podataka pomenutih u pravilu 13bis.3(a) nije uključen u pozivanje na deponovani mikroorganizam u međunarodnoj prijavi kakva je podnesena, ali ga podnosilac prijave dostavi Međunarodnom birou u roku od 16 meseci nakon datuma prvenstva, svaki naznačeni zavod će smatrati da mu je podatak dostavljen na vreme, osim ako njegov nacionalni zakon ne zahteva da se podatak dostavlja u kraćem roku u slučaju nacionalne prijave, a Međunarodni biro bude obavešten o takvoj obavezi u skladu sa pravilom 13bis.7(a)(ii), pod uslovom da je Međunarodni biro objavio tu obavezu u Službenom glasniku, u skladu sa pravilom 13bis.7(c), najmanje dva meseca pre podnošenja međunarodne prijave. Međutim, u slučaju da podnosilac prijave podnese zahtev za rano objavljivanje prema članu 21(2)(b), svaki naznačeni zavod može smatrati da svaki podatak koji nije dostavljen do vremena podnošenja takvog zahteva, nije dostavljen na vreme. Bez obzira da li je poštovan primenljiv rok iz prethodne rečenice, Međunarodni biro će obavestiti podnosioca prijave i naznačeni zavod o datumu na koji je primio bilo koji podatak koji nije uključen u međunarodnu prijavu kakva je podnesena. Međunarodni biro naznačuje taj datum u međunarodnoj objavi međunarodne prijave, ukoliko mu je podatak dostavljen pre okončanja tehničkih priprema za međunarodnu objavu.

13bis.5. Pozivanje i podaci za potrebe jedne ili više naznačenih država;
različiti depoziti za različite naznačene države, depoziti kod depozitnih ustanova o kojima ne postoji obaveštenje

(a) Smatra se da se pozivanje na deponovani mikroorganizam vrši za potrebe svih naznačenih država, osim ako nije izričito izvršeno za potrebe samo nekih određenih naznačenih država; isto važi i za podatke uključene u pozivanje.

(b) Pozivanje na različite depozite mikroorganizama može se vršiti za različite naznačene države.

(c) Bilo koji naznačeni zavod ima pravo da zanemari depozit koji je izvršen kod neke druge depozitne ustanove, osim one o kojoj je dao obaveštenje prema pravilu 13bis.7(b).

13bis.6. Dostavljanje uzoraka

(a) Kada međunarodna prijava sadrži pozivanje na deponovani mikroorganizam, podnosilac prijave, na zahtev organa za međunarodni rešerš ili organa za međunarodno prethodno ispitivanje, ovlašćuje depozitnu ustanovu da dostavlja uzorak tog mikroorganizma pomenutom organu, pod uslovom da pomenuti organ obavesti Međunarodni biro da će možda tražiti dostavljanje uzoraka i da će se takvi uzorci isključivo koristiti za potrebe međunarodnog rešerša ili međunarodnog prethodnog ispitivanja, zavisno od slučaja, i da je takvo obaveštenje objavljeno u Službenom glasniku.

(b) U skladu sa članovima 23. i 40, neće se dostavljati uzorci deponovanih mikroorganizama na koje je izvršeno pozivanje u međunarodnoj prijavi, osim ako to odobri podnosilac prijave, pre isteka primenljivih rokova posle kojih može početi nacionalni postupak u skladu sa pomenutim članovima. Međutim, kada podnosilac prijave izvrši radnje pomenute u članovima 22. i 39. nakon međunarodne objave, ali pre isteka pomenutih rokova, može se izvršiti dostavljanje uzorka deponovanih mikroorganizama. Bez obzira na prethodnu odredbu, dostavljanje uzoraka deponovanog mikroorganizma može se vršiti prema nacionalnom zakonu koji je primenljiv za bilo koji naznačeni zavod čim, prema tom zakonu, međunarodna objava dobije efekat obavezne nacionalne objave neispitane nacionalne prijave.

13bis.7. Nacionalni zahtevi: obaveštenje i objavljivanje

(a) Svaki nacionalni zavod može obavestiti Međunarodni biro o uslovu propisanom u nacionalnom zakonu:

(i) da se traži da svaki podatak naveden u obaveštenju, uz one pomenute u pravilu 13bis.3(a), (i),(ii) i (iii), bude uključen u pozivanje na deponovani mikroorganizam u nacionalnoj prijavi;

(ii) da se traži da se jedan ili više podataka pomenutih u pravilu 13bis.3(a) uključe u nacionalnu prijavu kakva je podnesena, ili da se traži da budu dostavljeni u roku propisanom u obaveštenju, koji je kraći od 16 meseci nakon datuma prvenstva.

(b) Svaki nacionalni zavod obaveštava Međunarodni biro o depozitnim ustanovama kod kojih je, prema nacionalnom zakonu, dozvoljeno deponovanje mikroorganizama za potrebe postupka patentiranja kod tog zavoda, ili, ako nacionalni zakon ne predviđa ili ne dozvoljava takvo deponovanje, o toj činjenici.

(c) Međunarodni biro će bez odlaganja objaviti u Službenom glasniku uslove o kojima je obavešten prema stavu (a) i informacije koje su mu javljene prema stavu (b).

Pravilo 13ter

Liste sekvenci nukleotida i/ili aminokiselina

13ter.1. Lista sekvenci za međunarodne organe

(a) Ukoliko organ za međunarodni rešerš nađe da lista sekvenci nukleotida i/ili aminokiselina nije u skladu sa standardom propisanim u Administrativnim uputstvima shodno pravilu 5.2, i/ili nije u mašinski čitljivoj formi koja je predviđena u tim Uputstvima, on može pozvati podnosioca prijave da, u okviru roka određenog u pozivu:

(i) dostavi listu sekvenci koja je u skladu sa propisanim standardom, i/ili

(ii) dostavi listu sekvenci u mašinski čitljivoj formi koja je propisana u Administrativnim uputstvima ili, ukoliko je međunarodni organ u stanju da transkribuje listu sekvenci u takvu formu, plati troškove takvog transkribovanja.

(b) Svaka lista sekvenci, koja je dostavljena u skladu sa stavom (a) mora biti praćena izjavom da lista ne sadrži predmet koji izlazi izvan okvira pronalaska kakav je izložen u podnesenoj prijavi.

(c) Ukoliko podnosilac prijave ne postupi po pozivu u roku koji je određen u pozivu, organ za međunarodni rešerš ne mora da vrši rešerš za međunarodnu prijavu u onoj meri, u kojoj učinjeni propust ima za posledicu da svrsishodan rešerš ne može biti sproveden.

(d) Ukoliko organ za međunarodni rešerš odabere da, u skladu sa stavom (a)(ii), transkribuje listu sekvenci u mašinski čitljivu formu, on će poslati kopiju takve transkripcije podnosiocu prijave.

(e) Organ za međunarodni rešerš će, na zahtev, organu za prethodno međunarodno ispitivanje učiniti raspoloživom kopiju svake liste sekvenci koja mu je bila dostavljena, i koju je on transkribovao shodno stavu (a).

(f) Lista sekvenci koja je dostavljena organu za međunarodni rešerš, ili koju je on transkribovao shodno stavu (a) nije deo međunarodne prijave.

13ter.2. Lista sekvenci za naznačene zavode

(a) Kad obrada međunarodne prijave počne kod naznačenog zavoda, taj zavod može tražiti od podnosioca prijave da mu dostavi kopiju svake liste sekvenci koja je dostavljena organu za međunarodni rešerš, ili koja je transkribovana od strane tog organa shodno pravilu 13ter.1(a).

(b) Ukoliko naznačeni zavod nađe da lista sekvenci nukleotida i/ili aminokiselina ne odgovara standardu koji je propisan Administrativnim uputstvima shodno pravilu 5.2, i/ili nije u mašinski čitljivoj formi koja je predviđena u tim Uputstvima, i/ili lista nije dostavljena organu za međunarodni rešerš, ili nije transkribovana od strane tog organa shodno pravilu 13ter.1(a), taj zavod može od podnosioca prijave tražiti:

(i) da mu dostavi listu sekvenci koja je u skladu sa propisanim standardom, i/ili

(ii) da mu dostavi listu sekvenci u mašinski čitljivoj formi koja je predviđena u Administrativnim uputstvima, ili, ako je taj zavod u stanju da transkribuje listu sekvenci u takvu formu, da plati troškove takvog transkribovanja.

Pravilo 14

Taksa za dostavljanje

14.1. Taksa za dostavljanje

(a) Svaki zavod primalac može zahtevati da mu podnosilac prijave, u njegovu sopstvenu korist, plati taksu za prijem međunarodne prijave, dostavljanje primeraka Međunarodnom birou i nadležnom organu za međunarodni rešerš i obavljanje svih ostalih zadataka koje mora obavljati u vezi sa međunarodnom prijavom u svom svojstvu zavoda primaoca ("taksa za dostavljanje").

(b) Iznos i datum dospevanja takse za dostavljanje utvrđuje zavod primalac.

Pravilo 15

Međunarodna taksa

15.1. Osnovna taksa i taksa za naznačenje

Svaka međunarodna prijava podleže plaćanju takse u korist Međunarodnog biroa ("međunarodna taksa") koju naplaćuje zavod primalac, i koja se sastoji od:

(i) "osnovne takse" i

(ii) onoliko "taksi za naznačenje" koliko ima nacionalnih patenata i regionalnih patenata koje podnosilac prijave, shodno pravilu 4.9(a), traži u međunarodnoj prijavi, osim u slučaju primene člana 44, kad se plaća samo jedna taksa za ono naznačenje na koje se primenjuje član 44.

15.2. Iznosi

(a) Iznosi osnovne takse i takse za naznačenje nalaze se u taksenoj tarifi.

(b) Iznose osnovne takse i takse za naznačenje utvrđuje, za svaki zavod primalac koji, prema pravilu 15.3, propisuje plaćanje tih taksi u valuti ili valutama koje nisu švajcarski franak, Generalni direktor nakon konsultacija sa tim zavodom i u valuti ili valutama koje propisuje taj zavod ("propisana valuta"). Iznosi u svakoj propisanoj valuti u zaokruženim ciframa jednaki su iznosima koji su u švajcarskim francima navedeni u taksenoj tarifi. Oni se objavljuju u Službenom glasniku.

(c) Kada se menja iznos taksi naveden u taksenoj tarifi, odgovarajući iznosi u propisanim valutama primenjivaće se od istog datuma kao iznosi navedeni u dopunjenoj taksenoj tarifi.

(d) Ako se kurs razmene između švajcarske valute i bilo koje propisane valute promeni u odnosu na poslednji put primenjeni kurs, Generalni direktor utvrđuje nove iznose u propisanoj valuti prema uputstvima koja mu da Skupština. Novoutvrđeni iznosi će početi da se primenjuju dva meseca nakon datuma njihovog objavljivanja u Službenom glasniku, pod uslovom da se zainteresovani zavod i generalni direktor saglase oko datuma u toku tog dvomesečnog perioda, od kojeg će pomenuti iznosi početi da se primenjuju za taj zavod.

15.3. Način plaćanja

Međunarodna taksa je plativa u valuti ili valutama koje propiše zavod primalac, s tim što se podrazumeva da će, kada zavod primalac transferiše taj iznos Međunarodnom birou, transferisani iznos moći slobodno da se konvertuje u švajcarsku valutu.

15.4. Vreme plaćanja

(a) Osnovna taksa se plaća u roku od mesec dana od datuma prijema međunarodne prijave.

(b) Taksa za naznačenje se plaća:

(i) kad međunarodna prijava ne sadrži zahteve za priznanje prvenstva prema članu 8, u roku od godinu dana od datuma prijema međunarodne prijave,

(ii) kad međunarodna prijava sadrži zahtev za priznanje prvenstva prema članu 8, u roku od godinu dana od datuma prvenstva, ili u roku od mesec dana od datuma prijema međunarodne prijave, ako taj mesec ističe nakon isteka godine od datuma prvenstva.

(c) Kad se osnovna taksa ili taksa za naznačenje plaća kasnije od datuma na koji je međunarodna prijava primljena, i kada je iznos te takse, u valuti u kojoj je plativa, viši na datum plaćanja ("viši iznos") nego što je bio na datum na koji je međunarodna prijava primljena ("niži iznos"):

(i) niži iznos se plaća ukoliko se plaćanje izvrši u roku od mesec dana od datuma prijema međunarodne prijave,

(ii) viši iznos se plaća ukoliko se plaćanje izvrši nakon proteka mesec dana od datuma prijema međunarodne prijave.

15.5. Takse prema pravilu 4.9(c)

(a) Bez obzira na odredbu pravila 15.4(b), potvrda, shodno pravilu 4.9(c), naznačenja koje je učinjeno prema pravilu 4.9(b) podleže plaćanju naznačenom zavodu onoliko taksi za naznačenje (u korist Međunarodnog biroa) koliko je nacionalnih i regionalnih patenata podnosilac prijave tražio putem potvrde, zajedno sa taksom za potvrdu (u korist zavoda primaoca), čiji su iznosi navedeni u Taksenoj tarifi.

(b) Kad novac koji je podnosilac prijave platio u roku shodno pravilu 4.9(b)(ii) nije dovoljan za pokriće taksi iz stava (a), zavod primalac će rasporediti taj novac onako kako podnosilac prijave naloži, ili, u nedostatku takvog naloga, onako kako je predviđeno u Administrativnim uputstvima.

15.6. Povraćaj

Zavod primalac vraća međunarodnu taksu podnosiocu prijave:

(i) ako je utvrđenje, prema članu 11(1), negativno,

(ii) ako je, pre dostavljanja arhivskog primerka Međunarodnom birou, međunarodna prijava povučena ili se smatra povučenom.

Pravilo 16

Taksa za rešerš

16.1. Pravo da se zahteva plaćanje takse

(a) Svaki organ za međunarodni rešerš može zahtevati da podnosilac prijave plati taksu ("taksa za rešerš") u njegovu korist za obavljanje međunarodnog rešerša i za izvršavanje svih zadataka koji su organu za međunarodni rešerš povereni Ugovorom i ovim Pravilnikom.

(b) Taksu za rešerš naplaćuje zavod primalac. Pomenuta taksa je plativa u valuti ili valutama koje propiše zavod ("valuta zavoda primaoca"), s tim da se podrazumeva da, ukoliko valuta bilo kog zavoda primaoca nije ona ili jedna od onih u kojima je organ za međunarodni rešerš utvrdio taksu ("utvrđena valuta ili valute"), ona je, kada je zavod primalac transferiše organu za međunarodni rešerš, slobodno konvertibilna u valutu države u kojoj organ za međunarodni rešerš ima svoje sedište ("valuta sedišta"). Iznos takse za rešerš u bilo kojoj valuti zavoda primaoca, osim u utvrđenoj valuti ili valutama, utvrđuje Generalni direktor nakon konsultacija sa tim zavodom. Tako utvrđeni iznosi su, u zaokruženim ciframa, jednaki iznosu koji utvrdi organ za međunarodni rešerš u valuti sedišta. Ti iznosi se objavljuju u Službenom glasniku.

(c) Kada se iznos takse za rešerš u valuti sedišta promeni, primenjuju se odgovarajući iznosi u valuti zavoda primaoca, koja nije utvrđena valuta, od istog datuma od kojeg se primenjuje i izmenjeni iznos u valuti sedišta.

(d) Kada se kurs razmene između valute sedišta i bilo koje valute zavoda primaoca, koja nije utvrđena valuta, promeni u odnosu na poslednji put primenjen kurs razmene, Generalni direktor će utvrditi novi iznos u pomenutoj valuti zavoda primaoca prema uputstvima koje mu da Skupština. Novoustanovljeni iznos postaće primenljiv dva meseca nakon njegovog objavljivanja u Službenom glasniku, pod uslovom da se svaki zainteresovani zavod primalac i Generalni direktor mogu dogovoriti o datumu u toku pomenutog dvomesečnog perioda, kada će pomenuti iznos postati primenljiv za taj zavod.

(e) Kada je, u cilju plaćanja takse za rešerš u valuti zavoda primaoca, koja nije utvrđena valuta, iznos koji je stvarno primio organ za međunarodni rešerš u valuti sedišta manji od onog koji je on utvrdio, Međunarodni biro plaća razliku organu za međunarodni rešerš, dok, ako je stvarno primljeni iznos veći, razlika pripada Međunarodnom birou.

(f) U pogledu roka plaćanja takse za rešerš, primenjuju se odredbe pravila 15.4, koje se odnose na osnovnu taksu.

16.2. Povraćaj

Zavod primalac vraća podnosiocu prijave taksu za rešerš:

(i) ako je utvrđenje, prema članu 11(1), negativno;

(ii) ako je, pre dostavljanja rešeršnog primerka organu za međunarodni rešerš, međunarodna prijava povučena ili se smatra povučenom.

16.3. Delimični povraćaj

Kada međunarodna prijava sadrži zahtev za priznanje prvenstva neke ranije međunarodne prijave koja je bila predmet međunarodnog rešerša kod istog organa za međunarodni rešerš, taj organ će izvršiti povraćaj takse za rešerš plaćene u vezi sa kasnijom međunarodnom prijavom u meri i pod uslovima predviđenim sporazumom prema članu 16(3)(b), ukoliko bi se izveštaj o međunarodnom rešeršu mogao u celosti ili delimično zasnivati na rezultatima međunarodnog rešerša izvršenog po ranijoj međunarodnoj prijavi.

Pravilo 16bis

Produženje rokova za plaćanje taksi

16bis.1. Poziv od strane zavoda primaoca

(a) Kad, u vreme dospeća za plaćanje taksi prema pravilu 14.1(b), pravilu 15.4.(a) i pravilu 16.1(f), zavod primalac utvrdi da, u vezi sa nekom međunarodnom prijavom, podnosilac prijave nije platio taksu, ili da je iznos koji mu je platio podnosilac prijave manji nego što je neophodno da bi se pokrila taksa za dostavljanje, osnovna taksa i taksa za rešerš, zavod primalac će pozvati podnosioca prijave da plati iznos potreban za pokrivanje tih taksi, zajedno sa taksom za naknadnu uplatu shodno pravilu 16bis.2, u roku od mesec dana od poziva.

(b) Kad, u vreme dospeća za plaćanje taksi prema pravilu 15.4(b), zavod primalac utvrdi da je uplata koju je izvršio podnosilac prijave u vezi sa nekom međunarodnom prijavom nedovoljna za pokrivanje taksi za naznačenje, potrebnih za pokrivanje svih naznačenja shodno pravilu 4.9(a), zavod primalac će pozvati podnosioca prijave da plati iznos potreban za pokrivanje tih taksi, zajedno sa taksom za naknadnu uplatu shodno pravilu 16bis.2, u roku od mesec dana od poziva.

(c) Kad je zavod primalac poslao poziv, shodno stavu (a) ili (b), podnosiocu prijave, a ovaj nije u roku od mesec dana od datuma poziva platio pun iznos koji duguje, zajedno sa, kada je to potrebno, taksom za naknadnu uplatu shodno pravilu 16bis.2, zavod primalac će:

(i) rasporediti uplaćeni novac onako kako je podnosilac prijave naložio, ili, u nedostatku takvog naloga, onako kako je predviđeno Administrativnim uputstvima,

(ii) dati izjavu shodno članu 14(3), i

(iii) postupiti prema pravilu 29.

16bis.2. Taksa za naknadnu uplatu

(a) Plaćanje taksi kao odgovor na poziv u smislu pravila 16bis.1(a) ili (b) može biti podložno zahtevu od strane zavoda primaoca za plaćanje takse za naknadnu uplatu. Iznos te takse je:

(i) 50% od iznosa neplaćenih taksi, koji je naveden u pozivu, ili

(ii) ako je iznos koji je računat prema tački (i) niži od takse za dostavljanje, iznos jednak taksi za dostavljanje.

(b) Iznos takse za naknadnu uplatu ne sme, međutim, prelaziti iznos osnovne takse.

Pravilo 17

Dokument o prvenstvu

17.1. Obaveza da se podnese primerak ranije nacionalne prijave

(a) Kada se u međunarodnoj prijavi traži prvenstvo ranije nacionalne prijave prema članu 8, podnosilac prijave podnosi Međunarodnom birou ili zavodu primaocu primerak pomenute nacionalne prijave, overen od strane organa kod koga je podnesena ("dokument o prvenstvu"), osim ako taj primerak nije već podnesen zavodu primaocu sa međunarodnom prijavom, najkasnije 16 meseci nakon datuma prvenstva, ili, u slučaju pomenutom u članu 23(2), najkasnije u vreme kada je podnesen zahtev za ispitivanje prijave.

(b) Kada zavod primalac izdaje dokument o prvenstvu, podnosilac prijave može, umesto podnošenja dokumenta o prvenstvu, zahtevati od zavoda primaoca da dokument o prvenstvu dostavi Međunarodnom birou. Takav zahtev mora biti uložen najkasnije do isteka roka pomenutog u stavu (a), a zavod primalac može tražiti plaćanje takse za takav zahtev.

(c) Ukoliko se ne ispune zahtevi nijednog od prethodna dva stava, svaka naznačena država može odbaciti zahtev za priznanje prvenstva.

17.2. Dostupnost primeraka

(a) Na izričit zahtev naznačenog zavoda, Međunarodni biro, bez odlaganja, ali ne pre isteka roka utvrđenog pravilom 17.1(a), tom zavodu dostavlja primerak dokumenta o prvenstvu. Nijedan takav zavod neće tražiti da mu sam podnosilac prijave dostavi primerak, osim kada zahteva da se primerak dokumenta o prvenstvu dostavi zajedno sa njegovim overenim prevodom. Od podnosioca prijave se neće zahtevati da dostavi overeni prevod naznačenom zavodu pre isteka roka iz člana 22.

(b) Međunarodni biro neće primerke dokumenta o prvenstvu činiti dostupnim javnosti pre međunarodnog objavljivanja međunarodne prijave.

(c) Kad je međunarodna prijava objavljena u skladu sa članom 21, Međunarodni biro će dostaviti primerak dokumenta o prvenstvu svakom licu, na zahtev i uz naknadu troškova, osim ukoliko je, pre objavljivanja:

(i) međunarodna prijava povučena,

(ii) relevantni zahtev za priznanje prvenstva povučen ili se smatra, shodno pravilu 4.10(b) da nije ni postavljen, ili

(iii) relevantna izjava u skladu sa članom 8(1) poništena shodno pravilu 4.10(d).

(d) Stavovi od (a) do (c) primenjuju se takođe na ranije međunarodne prijave čije se prvenstvo zahteva u naknadnoj međunarodnoj prijavi.

Pravilo 18

Podnosilac prijave

18.1. Prebivalište

(a) Uz rezervu odredbi iz stavovaa (b) i (c) pitanje da li podnosilac prijave ima prebivalište u državi ugovornici ili je državljanin države ugovornice, u kojoj tvrdi da ima prebivalište ili državljanstvo, zavisi od nacionalnog zakona te države i o njemu odlučuje zavod primalac.

(b) U svakom slučaju:

(i) imanje stvarnog ili efektivnog industrijskog ili komercijalnog preduzeća u nekoj državi ugovornici, smatra se prebivalištem u toj državi, i

(ii) pravno lice konstituisano na osnovu nacionalnog zakona države ugovornice smatra se pravnim licem te države.

(c) Kada se međunarodna prijava podnese kod Međunarodnog biroa kao zavoda primaoca, Međunarodni biro je dužan, pod uslovima preciziranim u Administrativnim instrukcijama, da zahteva od nacionalnih zavoda, ili zavoda koji postupaju kao nacionalni zavodi države ugovornice, da odluče po pitanju iz stava (a). Međunarodni biro obaveštava podnosioca prijave o takvom zahtevu. Podnosiocu prijave se pruža mogućnost da podnese dokaze direktno nacionalnom zavodu. Nacionalni zavod smesta rešava po pomenutom pitanju.

Pravilo 18.2 se briše

18.3. Dva ili više podnosilaca prijave

Ukoliko ima dva ili više prijavilaca, pravo na podnošenje međunarodne prijave postoji ako je bar jedan od njih ovlašćen da podnese međunarodnu prijavu u skladu sa članom 9.

18.4. Informacija o uslovima koje postavlja nacionalni zakon u pogledu podnosilaca prijave

(a) (brisano)

(b) (brisano)

(c) Međunarodni biro s vremena na vreme objavljuje informacije o različitim nacionalnim zakonima u vezi sa pitanjem ko ispunjava uslove (pronalazač, naslednik prava na pronalazak, vlasnik pronalaska, ili neko drugi) da podnese nacionalnu prijavu; uz tu informaciju on daje upozorenje da učinak međunarodne prijave u bilo kojoj naznačenoj državi može zavisiti od toga da li je lice koje je naznačeno u međunarodnoj prijavi kao podnosilac prijave za tu državu, lice koje ispunjava uslove za podnošenje nacionalne prijave prema nacionalnom zakonu te države.

Pravilo 19

Nadležni zavod primalac

19.1. Gde se podnosi prijava

(a) Uz rezervu odredbe iz stava (b), međunarodna prijava se, po izboru podnosioca prijave, podnosi:

(i) nacionalnom zavodu države ugovornice u kojoj podnosilac prijave ima prebivalište ili zavodu koji postupa u ime te države ugovornice;

(ii) nacionalnom zavodu države ugovornice čiji je podnosilac prijave državljanin, ili zavodu koji postupa u njegovo ime;

(iii) Međunarodnom birou, nezavisno od države ugovornice u kojoj podnosilac prijave ima prebivalište ili čiji je državljanin.

19.2. Dva ili više podnosilaca prijave

Ukoliko ima dva ili više podnosilaca prijave:

(i) smatra se da su uslovi iz pravila 19.1 ispunjeni ako je nacionalni zavod kod koga je međunarodna prijava podnesena, nacionalni zavod države ugovornice ili zavod koji deluje u ime države ugovornice čiji je najmanje jedan od podnosilaca prijave državljanin te države, ili u njoj ima prebivalište;

(ii) međunarodna prijava se može podneti Međunarodnom birou, u smislu pravila 19.1(a)(iii), ako bar jedan od podnosilaca prijave ima prebivalište ili državljanstvo države ugovornice.

19.3. Objavljivanje činjenice delegiranja obaveza zavoda primaoca

(a) O svakom sporazumu pomenutom u pravilu 19.1(b) Međunarodni biro će biti obavešten bez odlaganja od strane države ugovornice koja delegira obaveze zavoda primaoca nacionalnom zavodu druge države ugovornice ili zavodu koji deluje u ime druge države ugovornice ili neke međuvladine organizacije.

(b) Međunarodni biro će bez odlaganja, odmah po prijemu, objaviti obaveštenje u Službenom glasniku.

19.4. Dostavljanje Međunarodnom birou kao zavodu primaocu

(a) Kada se međunarodna prijava podnese nacionalnom zavodu koji deluje kao zavod primalac na osnovu Ugovora, od strane podnosioca prijave koji ima prebivalište u državi ugovornici ili državljanstvo države ugovornice, a taj nacionalni zavod nije ovlašćen, u smislu pravila 19.1 ili 19.2 da primi tu međunarodnu prijavu, ta međunarodna prijava mora, uz rezervu stava (b), da se smatra primljenom u tom zavodu u ime Međunarodnog biroa kao zavoda primaoca u smislu pravila 19.1(a)(iii).

(b) Kada, u smislu stava (a), međunarodnu prijavu primi nacionalni zavod u ime Međunarodnog biroa, kao zavod primalac, u smislu pravila 19.1(a)(iii) taj nacionalni zavod mora smesta da je dostavi Međunarodnom birou, osim ako to ne sprečavaju razlozi državne bezbednosti. Dostavljanje može biti uslovljeno plaćanjem takse u korist nacionalnog zavoda, čiji je iznos jednak iznosu takse za dostavljanje koju taj zavod naplaćuje u smislu pravila 14. Smatra se da je tako dostavljenu međunarodnu prijavu primio Međunarodni biro kao zavod primalac, u smislu pravila 19.1(a)(iii) na datum prijema te međunarodne prijave u nacionalnom zavodu.

Pravilo 20

Prijem međunarodne prijave

20.1. Datum i broj

(a) Po prijemu dokumenata koji, navodno, predstavljaju međunarodnu prijavu, zavod primalac neizbrisivo označuje datum stvarnog prijema na svakom primerku zahteva za priznanje prava, i stavlja broj međunarodne prijave na svakom listu svakog primljenog primerka.

(b) Mesto na svakom listu gde treba označiti datum ili broj, i druge pojedinosti, biće utvrđeno Administrativnim uputstvima.

20.2. Prijem na različite dane

(a) U slučajevima kada zavod primalac ne primi istog dana sve listove koji se odnose na istu međunarodnu prijavu, taj zavod ispravlja datum naznačen na zahtevu za priznanje prava (međutim, tako da već označeni prethodni datum ili datumi budu čitljivi) tako da on pokazuje dan na koji su primljeni dokumenti koji kompletiraju međunarodnu prijavu, pod uslovom:

(i) kada podnosiocu prijave nije poslat poziv prema članu 11(2)(a) da izvrši ispravku, da pomenuti dokumenti stignu u roku od 30 dana od datuma prijema listova koji su prvi primljeni;

(ii) kada je poziv da izvrši ispravku upućen podnosiocu prijave prema članu 11(2)(a), da su pomenuti dokumenti primljeni u toku roka iz pravila 20.6;

(iii) da su, u slučaju iz člana 14(2), nedostajući nacrti primljeni u roku od 30 dana od prijema nepotpunih dokumenata;

(iv) da izostajanje prijema, ili kasniji prijem bilo kog lista koji sadrži apstrakt ili njegove delove, sami po sebi ne zahtevaju ispravke datuma naznačenog na zahtevu za priznanje prava.

(b) Svaki list koji je primljen na datum posle onog datuma na koji su prvi listovi primljeni, zavod primalac označuje datumom na koji je primljen.

20.3. Ispravljena međunarodna prijava

U slučaju pomenutom u članu 11(2)(b), zavod primalac ispravlja datum naznačen na zahtevu za priznanje prava (međutim, tako da već označeni prethodni datum ili datumi budu čitljivi) tako da on pokazuje dan na koji su primljene poslednje potrebne ispravke.

20.4. Utvrđenje u smislu člana 11(1)

(a) Odmah nakon prijema dokumenta koji su, navodno, međunarodna prijava, zavod primalac utvrđuje da li dokumenta ispunjavaju zahteve iz člana 11(1).

(b) Za svrhe člana 11(1)(iii)(c), dovoljno je naznačiti ime podnosioca prijave na način koji omogućava da se utvrdi njegov identitet, čak i ako je ime pogrešno napisano, ili data imena nisu u potpunosti navedena, ili, u slučaju pravnih lica, naznaka imena je skraćena ili nepotpuna.

(c) Za svrhe člana 11(1)(ii), dovoljno je da su elementi koji se pominju u članu 11(1)(iii)(d) i (e) na jeziku koji je dozvoljen u shodno pravilu 12.1(a) ili (c).

(d) Ako, na dan 12. jula 1991. stav (c) nije u skladu sa nacionalnim zakonom koji primenjuje zavod primalac, stav (c) se neće primenjivati na taj zavod primalac sve dok pomenuta neusklađenost traje, pod uslovom da taj zavod obavesti Međunarodni biro o tome do 11. decembra 1991. Dobijeno obaveštenje biće odmah objavljeno od strane Međunarodnog biroa u Službenom glasniku.

20.5. Pozitivno utvrđenje

(a) Ukoliko je utvrđenje prema članu 11(1) pozitivno, zavod primalac stavlja na zahtev za priznanje prava pečat sa imenom zavoda primaoca i rečima "PCT International Application" ili "Demande internationale PCT". Ukoliko službeni jezik zavoda primaoca nije ni engleski ni francuski, reči "International Application" ili "Demande internationale" mogu biti propraćene prevodom tih reči na službeni jezik zavoda primaoca.

(b) Primerak na čiji zahtev za priznanje prava je stavljen takav pečat, jeste arhivski primerak međunarodne prijave.

(c) Zavod primalac bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave o broju pod kojim je podnesena, i datumu kada je podnesena međunarodna prijava. On istovremeno Međunarodnom birou upućuje primerak obaveštenja koje je upućeno podnosiocu prijave, osim ako je već uputio ili u isto vreme upućuje arhivski primerak Međunarodnom birou prema pravilu 22.1(a).

20.6. Poziv na ispravku

(a) U pozivu na ispravku, prema članu 11(2), navode se uslovi koji su predviđeni članom 11(1), koji, po mišljenju zavoda primaoca, nisu ispunjeni.

(b) Zavod primalac bez odlaganja šalje poziv podnosiocu prijave i utvrđuje, zavisno od okolnosti slučaja, razuman rok za podnošenje ispravki. Taj rok ne može biti kraći od 10 dana, niti duži od mesec dana od datuma upućivanja poziva. Ukoliko taj rok istekne nakon isteka godine dana od datuma podnošenja bilo koje prijave čije se prvenstvo zahteva, zavod primalac može na ovu okolnost skrenuti pažnju podnosiocu prijave.

20.7. Negativno utvrđenje

Ukoliko zavod primalac u propisanom roku ne primi odgovor na poziv da se izvrši ispravka, ili ako ispravke koje podnosilac prijave nudi još uvek ne ispunjavaju uslove predviđene članom 11(1), on:

(i) bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave da njegova prijava nije, niti će biti tretirana kao međunarodna prijava, i navodi razloge za to;

(ii) obaveštava Međunarodni biro da se broj koji je naznačio na dokumentima neće koristiti kao broj međunarodne prijave;

(iii) zadržava dokumenta koja čine navodnu međunarodnu prijavu, i sve ispravke koje se na nju odnose, kako je predviđeno pravilom 93.1; i

(iv) upućuje primerak pomenutih dokumenata Međunarodnom birou kada je, u skladu sa zahtevom podnosioca prijave prema članu 25(1), Međunarodnom birou potreban takav primerak i kada ga on izričito traži.

20.8. Greška zavoda primaoca

Ukoliko zavod primalac kasnije otkrije, ili na osnovu odgovora podnosioca prijave uvidi, da je pogrešio u upućivanju poziva za ispravku, pošto su uslovi predviđeni članom 11(1) bili ispunjeni kada su dokumenta primljena, on će dalje postupiti kako je predviđeno pravilom 20.5.

20.9. Overeni primerak za podnosioca prijave

Po plaćanju takse, zavod primalac izdaje podnosiocu prijave, na njegov zahtev, overeni primerak međunarodne prijave kakva je podnesena i sve njene ispravke.

Pravilo 21

Priprema primeraka

21.1. Odgovornost zavoda primaoca

(a) Kada se zahteva da međunarodna prijava bude podnesena u jednom primerku, zavod primalac je odgovoran za pripremu primerka koji mu ostaje (primerak za zavod primalac) i rešeršnog primerka koji se zahteva prema članu 12(1).

(b) Kada se zahteva da međunarodna prijava bude podnesena u dva primerka, zavod primalac je odgovoran za pripremu primerka koji mu ostaje (primerak za zavod primalac).

(c) Ako se međunarodna prijava podnosi u manjem broju primeraka nego što je zahtevano pravilom 11.1(b), zavod primalac je odgovoran za neodložnu pripremu potrebnog broja primeraka, i ima pravo da utvrdi taksu za obavljanje tog posla, i naplati tu taksu od podnosioca prijave.

Pravilo 22

Dostavljanje arhivskog primerka

22.1. Postupak

(a) Ukoliko je utvrđenje prema članu 11(1) pozitivno, i propisi u vezi sa nacionalnom bezbednošću ne sprečavaju da međunarodna prijava bude tretirana kao takva, zavod primalac dostavlja arhivski primerak Međunarodnom birou. To dostavljanje se vrši odmah nakon prijema međunarodne prijave, ili, ukoliko se mora izvršiti provera radi zaštite nacionalne bezbednosti, čim se dobije neophodna dozvola. U svakom slučaju, zavod primalac dostavlja arhivski primerak tako da on stigne u Međunarodni biro do isteka trinaestog meseca od datuma prvenstva. Ukoliko se dostavljanje vrši poštom, zavod primalac arhivski primerak šalje poštom najkasnije pet dana pre isteka trinaestog meseca od datuma prvenstva.

(b) Ukoliko Međunarodni biro primi primerak obaveštenja prema pravilu 10.5(c), ali do isteka trinaestog meseca od datuma prvenstva ne dođe u posed arhivskog primerka, on će podsetiti zavod primalac da bez odlaganja dostavi Međunarodnom birou arhivski primerak.

(c) Ukoliko Međunarodni biro primi kopiju obaveštenja prema pravilu 20.5(c), ali do isteka četrnaestog meseca od datuma prvenstva ne dođe u posed arhivskog primerka, on će o tome obavestiti podnosioca prijave i zavod primalac.

(d) Nakon isteka četrnaestog meseca od datuma prvenstva, podnosilac prijave može zahtevati da zavod primalac overi primerak njegove međunarodne prijave kao identičan sa međunarodnom prijavom koja je podnesena, i može tako overen primerak dostaviti Međunarodnom birou.

(e) Svaka overa prema stavu (d) je besplatna i može biti odbijena iz jednog od sledećih razloga:

(i) ako primerak čije se overavanje od zavoda primaoca zahteva, nije identičan sa međunarodnom prijavom koju je podnosilac prijave podneo;

(ii) propisi o nacionalnoj bezbednosti sprečavaju da međunarodna prijava bude tretirana kao takva;

(iii) ako je zavod primalac već dostavio arhivski primerak Međunarodnom birou, a Međunarodni biro obavestio zavod primalac da je primio arhivski primerak.

(f) Smatra se da primerak overen prema stavu (e), koji je primio Međunarodni biro, predstavlja arhivski primerak, osim u slučaju da Međunarodni biro primi arhivski primerak, ili dok ne primi arhivski primerak.

(g) Ukoliko, do isteka roka primenljivog prema članu 22, podnosilac prijave izvrši radnje pomenute u tom članu, a naznačeni zavod ne bude obavešten od strane Međunarodnog biroa o prijemu arhivskog primerka, naznačeni zavod će obavestiti Međunarodni biro. Ukoliko Međunarodni biro ne poseduje arhivski primerak, on će bez odlaganja obavestiti podnosioca prijave i zavod primalac, osim ako ih već nije obavestio prema stavu (c).

22.2.

(Brisano)

22.3. Rok po članu 12(3)

Rok pomenut u članu 12(3) iznosi tri meseca od datuma obaveštenja koje Međunarodni biro šalje podnosiocu prijave prema pravilu 22.1(c) ili (g).

Pravilo 23

Dostavljanje rešeršnog primerka

23.1. Postupak

(a) Zavod primalac dostavlja rešeršni primerak organu za međunarodni rešerš najkasnije istog dana kad i arhivski primerak Međunarodnom birou, izuzev ako taksa za rešerš nije plaćena. U ovom drugom slučaju, rešeršni primerak se dostavlja odmah po uplati takse za rešerš.

Pravilo 24

Prijem arhivskog primerka od strane Međunarodnog biroa

24.1.

(Brisano)

24.2. Obaveštenje o prijemu arhivskog primerka

(a) Međunarodni biro bez odlaganja obaveštava:

(i) podnosioca prijave,

(ii) zavod primalac i

(iii) organ za međunarodni rešerš (izuzev ako je ovaj izvestio Međunarodni biro da ne želi da bude na taj način obavešten) o činjenici i datumu prijema arhivskog primerka. Obaveštenje identifikuje međunarodnu prijavu po njenom broju, međunarodnom datumu podnošenja i imenu podnosioca prijave, i naznačuje datum podnošenja bilo koje ranije prijave čije se prvenstvo zahteva. Obaveštenje poslato podnosiocu prijave takođe sadrži spisak država koje su naznačene shodno pravilu 4.9(a), i, gde je to moguće, spisak država čije naznačenje je potvrđeno shodno pravilu 4.9.(c).

(b) Svaki naznačeni zavod koji je izvestio Međunarodni biro da želi da primi obaveštenje shodno stavu (a) pre dostavljanja predviđenog pravilom 47.1, biće na taj način obavešten od strane Međunarodnog biroa:

(i) ukoliko je naznačenje u pitanju učinjeno shodno pravilu 4.9(a), odmah po prijemu arhivskog primerka;

(ii) ukoliko je naznačenje u pitanju učinjeno shodno pravilu 4.9(b), odmah pošto je Međunarodni biro informisan od strane zavoda primaoca o potvrdi tog naznačenja.

(c) Ukoliko arhivski primerak stigne nakon isteka roka utvrđenog u pravilu 22.3, Međunarodni biro o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave, zavod primalac i organ za međunarodni rešerš.

Pravilo 25

Prijem rešeršnog primerka od strane organa za međunarodni rešerš

25.1. Obaveštenje o prijemu rešeršnog primerka

Organ za međunarodni rešerš bez odlaganja obaveštava Međunarodni biro, podnosioca prijave i - ukoliko organ za međunarodni rešerš i zavod primalac nisu ista ustanova - zavod primalac o činjenici prijema i datumu prijema rešeršnog primerka.

Pravilo 26

Provera zavoda primaoca i ispravke nekih delova međunarodne prijave

26.1. Rok za proveru

(a) Zavod primalac upućuje poziv za ispravku, koji je predviđen članom 14(1)(b), što je ranije moguće, po mogućstvu u roku od mesec dana od datuma prijema međunarodne prijave.

(b) Ukoliko zavod primalac uputi poziv za ispravku nedostatka pomenutog u članu 14(1)(a)(iii) ili (iv), (nedostajući naziv ili nedostajući apstrakt), on o tome obaveštava organ za međunarodni rešerš.

26.2. Rok za ispravku

Rok pomenut u članu 14(1)(b) mora biti razuman shodno okolnostima, a utvrđuje ga zavod primalac za svaki slučaj posebno. On neće biti manji od mesec dana od datuma poziva za ispravku. Zavod primalac ga može produžiti u bilo kom trenutku pre donošenja odluke.

26.3. Provera fizičkih uslova prema članu 14(1)(a)(v)

Fizički uslovi pomenuti u pravilu 11 proveravaju se samo u meri u kojoj je njihovo ispunjavanje neophodno za potrebe relativno jednoobrazne međunarodne objave.

26.3bis. Poziv za ispravku nedostataka prema članu 14(1)(b)

Od zavoda primaoca se ne zahteva da uputi poziv za ispravku nedostatka prema članu 14(1)(a)(v), ukoliko su fizički uslovi pomenuti u pravilu 11 ispunjeni u meri u kojoj je to neophodno za potrebe relativno jednoobrazne međunarodne objave.

26.3ter. Poziv za ispravku nedostataka prema članu 3(4)(i)

(a) Kad neki deo međunarodne prijave, koji nije pomenut u članu 11(1)(iii)(d) i (e), nije u skladu sa pravilom 12.1, zavod primalac poziva podnosioca prijave da podnese potrebnu ispravku. Pravila 26.1(a), 26.2, 26.5 i 29.1 primenjuju se mutatis mutandis.

(b) Ako na dan 12. jula 1991. stav (a) nije u skladu sa nacionalnim zakonom koji primenjuje zavod primalac, stav (a) se neće odnositi na taj zavod primalac sve dok traje neusklađenost sa tim zakonom, pod uslovom da pomenuti zavod obavesti Međunarodni biro o tome do 31. decembra 1991. Primljeno obaveštenje će biti odmah objavljeno od strane Međunarodnog biroa u Službenom glasilu.

26.4. Postupak

(a) Sve ispravke koje se nude zavodu primaocu mogu biti iznete u pismu upućenom tom zavodu, ako su ispravke takve prirode da se mogu iz pisma preneti na arhivski primerak bez štetnih posledica za jasnoću i mogućnost direktnog reprodukovanja lista na koji ispravke treba preneti; u suprotnom, od podnosioca prijave se zahteva da podnese list za zamenu, koji obuhvata ispravke, i prateće pismo uz list za zamenu, u kojem se skreće pažnja na razlike između lista za zamenu i zamenjenog lista.

26.5. Odluka zavoda primaoca

(a) Zavod primalac odlučuje da li je podnosilac prijave podneo ispravku u roku prema pravilu 26.2, i, ako je ispravka podnesena u okviru tog roka, da li tako ispravljenu međunarodnu prijavu treba smatrati povučenom ili ne, pod uslovom da se nijedna međunarodna prijava ne smatra povučenom zbog neispunjenja fizičkih uslova pomenutih u pravilu 11 ukoliko ispunjava te uslove u meri u kojoj je to potrebno za svrhe relativno jednoobrazne međunarodne objave.

26.6. Nedostajući nacrti

(a) Ako se, kako je predviđeno članom 14(2), međunarodna prijava poziva na nacrte koji u stvari nisu uključeni u tu prijavu, zavod primalac će to naznačiti u pomenutoj prijavi.

(b) Datum na koji podnosilac prijave primi obaveštenje predviđeno u članu 14(2) nema nikakvog uticaja na rok utvrđen pravilom 20.2(a)(iii).

Pravilo 27

Neplaćanje taksi

27.1. Takse

(a) Za potrebe 14(3)(a), "takse propisane prema članu 3(4)(iv)" označavaju taksu za dostavljanje (pravilo 14), osnovnu taksu kao deo međunarodne takse (pravilo 15.1(i)), taksu za rešerš (pravilo 16), i, kad je to potrebno, taksu za naknadnu uplatu (pravilo 16.bis.2).

(b) Za potrebe člana 14(3)(a) i (b) "taksa propisana prema članu 4(2)" označava taksu za naznačenje kao deo međunarodne takse (pravilo 15.1(ii)) i, kad je to potrebno, taksu za naknadnu uplatu (pravilo 16bis.2).

Pravilo 28

Nedostaci uočeni od strane Međunarodnog biroa

28.1. Obaveštenje o određenim nedostacima

(a) Ukoliko, prema mišljenju Međunarodnog biroa, međunarodna prijava sadrži neki od nedostataka pomenutih u članu 14(1)(a)(i), (ii) ili (v), Međunarodni biro će skrenuti pažnju zavodu primaocu na te nedostatke.

(b) Zavod primalac će, ukoliko se slaže sa iznesenim mišljenjem, postupiti kao što je predviđeno u članu 14(1)(b) i u pravilu 26.

Pravilo 29

Međunarodne prijave ili naznačenja koja se smatraju povučenim prema članu 14(1), (3) ili (4)

29.1. Nalaz zavoda primaoca

(a) Ukoliko zavod primalac izjavi prema članu 14(1)(b) i pravilu 26.5 (propust da se otkloni određeni nedostatak), ili prema članu 14(3)(a) (propust da se plate propisane takse prema pravilu 27.1(a)), ili prema članu 14(4) (kasnije utvrđenje neispunjenja zahteva navedenih u tačkama (i) do (iii) člana 11(1)), da se međunarodna prijava smatra povučenom:

(i) zavod primalac će dostaviti arhivski primerak (osim ako nije već dostavljen) i sve ispravke koje ponudi podnosilac prijave, Međunarodnom birou;

(ii) zavod primalac će bez odlaganja obavestiti i podnosioca prijave i Međunarodni biro o pomenutoj izjavi, a Međunarodni biro će, sa svoje strane, obavestiti svaki naznačeni zavod koji je već obavešten o svom naznačenju;

(iii) zavod primalac neće dostaviti rešeršni primerak a kako je predviđeno pravilom 23, ili, ako je takav primerak već dostavljen, obavestiće organ za međunarodni rešerš o pomenutoj izjavi;

(iv) Međunarodni biro neće biti obavezan da obavesti podnosioca prijave o prijemu arhivskog primerka.

(b) Ukoliko zavod primalac izjavi prema članu 14(3)(b) (propust da se plati propisana taksa za naznačenje prema pravilu 27.1(b)) da se naznačenje bilo koje države smatra povučenim, zavod primalac će bez odlaganja obavestiti i podnosioca prijave i Međunarodni biro o pomenutoj izjavi. Međunarodni biro će, sa svoje strane, o ovome obavestiti svaki naznačeni zavod koji je već bio obavešten o svom naznačenju.

29.2

(Brisano)

29.3. Skretanje pažnje zavodu primaocu na izvesne činjenice

Ukoliko Međunarodni biro ili organ za međunarodni rešerš smatraju da bi zavod primalac trebalo da izvrši neke konstatacije prema članu 14(4), on će zavodu primaocu skrenuti pažnju na relevantne činjenice.

29.4. Obaveštenje o nameri da se da izjava prema članu 14(4)

Pre nego što zavod primalac da bilo kakvu izjavu prema članu 14(4), on obaveštava podnosioca prijave o svojoj nameri da da takvu izjavu, i o razlozima za nju. Podnosilac prijave može, ukoliko se ne slaže sa privremenom konstatacijom zavoda primaoca, dostaviti argumente u tom smislu u roku od mesec dana od datuma obaveštenja.

Pravilo 30

Rok prema članu 14(4)

30.1. Rok

Rok pomenut u članu 14(4) iznosi četiri meseca od dana podnošenja međunarodne prijave.

Pravilo 31

Potrebni primerci iz člana 13

31.1. Zahtev za primerke

(a) Zahtevi iz člana 13(1) mogu se odnositi na sve, neke vrste međunarodnih prijava, ili pojedine međunarodne prijave u kojima se naznačuje nacionalni zavod koji postavlja zahtev. Zahtev za sve ili neke vrste takvih međunarodnih prijava mora biti obnovljen za svaku godinu obaveštenjem koje taj zavod upućuje Međunarodnom birou pre 30. novembra prethodne godine.

(b) Zahtevi prema članu 13(2)(b) podležu plaćanju takse koja pokriva troškove pripreme i slanja primerka.

31.2. Priprema primeraka

Za pripremu primeraka koji se zahtevaju prema članu 13. odgovoran je Međunarodni biro.

Pravilo 32

Produženje dejstva međunarodne prijave na izvesne države ugovornice

32.1. Zahtev za produženje dejstva međunarodne prijave na državu sledbenicu

(a) Dejstvo međunarodne prijave čiji datum podnošenja zahteva period definisan u stavu (b) može, ukoliko podnosilac prijave preduzme mere navedene u stavu (c), da se proširi na državu ("državu sledbenicu") čija je teritorija bila, pre nezavisnosti te države, deo teritorije države ugovornice koja je kasnije prestala da postoji ("države prethodnice"), pod uslovom da ta država sledbenica postane država ugovornica tako što će deponovati, kod generalnog direktora, deklaraciju o kontinuitetu, u smislu da se taj ugovor primenjuje u državi sledbenici.

(b) Period pomenut u stavu (a) počinje prvog narednog dana od poslednjeg dana postojanja države prethodnice, a završava se dva meseca od datuma kada su o deklaraciji pomenutoj u stavu (a) obaveštene vlade država članica Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine od strane generalnog direktora. Međutim, kada je datum proglašenja nezavisnosti države sledbenice raniji od dana koji sledi poslednjem danu postojanja države prethodnice, država sledbenica može objaviti da taj period počinje datumom proglašenja nezavisnosti; takva deklaracija se može izjaviti zajedno sa deklaracijom iz stava (a) i u njoj se navodi datum proglašenja nezavisnosti.

(c) Za svaku međunarodnu prijavu, čiji datum podnošenja zahvata period u smislu stav (b), Međunarodni biro mora da pošalje podnosiocu prijave obaveštenje kojim ga informiše da može podneti zahtev za proširenje prava, ako u roku od 3 meseca od datuma obaveštenja učini sledeće radnje:

(i) podnese zahtev za proširenje prava kod Međunarodnog biroa;

(ii) plati Međunarodnom birou taksu za proširenje u švajcarskim francima, čiji je iznos jednak iznosu takse za naznačenje navedenom u pravilu 15.2(a).

(d) Ovo pravilo se ne primenjuje na Rusku Federaciju.

32. 2. Pravno dejstvo proširenja na države sledbenice

(a) Kada se podnese zahtev za proširenje u skladu sa pravilom 32.1:

(i) smatra se da je država sledbenica naznačena u međunarodnoj prijavi, i

(ii) rok koji se primenjuje u smislu člana 22. ili 39(1) u vezi te države se proširuje do isteka roka od najmanje tri meseca od datuma zahteva za proširenje.

(b) Kada se, u slučaju države sledbenice, u smislu Glave II ugovora, zahtev za proširenje izjavi posle, ali se proširi pre, isteka 19. meseca od datuma prvenstva, rok koji se primenjuje u smislu stava (a)(ii) iznosi najmanje 30 meseci od datuma prvenstva.

(c) Država sledbenica može odrediti vremenske rokove koji ističu kasnije u odnosu na one predviđene u stavovima (a) (ii) i (b). Međunarodni biro objavljuje informacije o tim rokovima u Glasniku.

Pravilo 33

Relevantno stanje tehnike za međunarodni rešerš

33.1. Relevantno stanje tehnike za međunarodni rešerš

(a) Za potrebe člana 15(2), relevantno stanje tehnike sastoji se od svega što je učinjeno dostupnim javnosti bilo gde u svetu putem pismenog izlaganja (uključujući i crteže i druge ilustracije), a što može pomoći u određivanju da li je pronalazak za koji se podnosi zahtev za priznanje prava nov i da li je rezultat stvaralačkog rada (tj. da li jeste ili nije očigledan), pod uslovom da je dostupnost javnosti bila ostvarena pre datuma podnošenja međunarodne prijave.

(b) Kada se pismeno izlaganje odnosi na usmeno izlaganje, korišćenje, izložbu ili druge načine kojima je sadržaj pismenog izlaganja učinjen dostupnim javnosti, i kada je takvo činjenje dostupnim javnosti izvršeno na dan pre međunarodnog datuma podnošenja prijave, u izveštaju o međunarodnom rešeršu će odvojeno biti pomenuta ta činjenica, kao i datum na koji se to desilo, ukoliko je činjenje dostupnim javnosti pismenog izlaganja ostvareno na dan podnošenja međunarodne prijave ili kasnije.

(c) Svaka objavljena prijava ili svaki patent čiji je datum objave isti ili kasniji, ali čiji je datum podnošenja ili, tamo gde je to primenljivo, datum zahtevanog priznanja prvenstva raniji u odnosu na datum podnošenja međunarodne prijave koja se rešeršira, a koji bi predstavljali relevantno stanje tehnike za potrebe člana 15(2) da je do njihove objave došlo pre datuma podnošenja međunarodne prijave, biće posebno pomenuti u izveštaju o međunarodnom rešeršu.

33.2. Oblasti koje se moraju obuhvatiti međunarodnim rešeršom

(a) Međunarodni rešerš obuhvata sve one tehničke oblasti i vrši se na osnovu svih onih rešeršnih spisa koji mogu sadržavati materijal koji se odnosi na pronalazak.

(b) Sledstveno tome, ne samo da je oblast tehnike u koju se pronalazak može klasifikovati, predmet rešerša, već su to i slične oblasti tehnike, bez obzira gde su klasifikovane.

(c) Pitanje koje se oblasti tehnike, u svakom određenom slučaju, smatraju sličnim, procenjuje se u svetlu onoga što se čini da je neophodna suštinska funkcija ili namena pronalaska, a ne samo u svetlu specifičnih funkcija koje su izričito navedene u međunarodnoj prijavi.

(d) Međunarodni rešerš obuhvata sve predmete zaštite koji su opšte priznati kao ekvivalentni u odnosu na predmet pronalaska čija se zaštita traži, i to za sve ili određene njegove oblike, iako je, u svojim specifičnostima, pronalazak, kako je opisan u međunarodnoj prijavi, različit.

33.3. Usmerenje međunarodnog rešerša

(a) Međunarodni rešerš se vrši na osnovu patentnih zahteva, uz dužno uvažavanje opisa i nacrta (ako ih ima) i sa posebnim naglaskom na inventivni koncept na koji su zahtevi usmereni.

(b) U meri u kojoj je to moguće, međunarodni rešerš će pokriti celokupni predmet zaštite na koji su patentni zahtevi usmereni, ili na koji je razumno smatrati da su usmereni nakon njihove izmene.

Pravilo 34

Minimum dokumentacije

34.1. Definicija

(a) Definicije sadržane u članu 20(i) i (ii) ne primenjuju se za potrebe ovog pravila.

(b) Dokumentacija pomenuta u članu 15(4) ("minimalna dokumentacija") sastoji se od:

(i) "nacionalnih patentnih dokumenata" kako su navedeni u stavu (c),

(ii) objavljenih međunarodnih (PTC) prijava, objavljenih regionalnih prijava za patente i pronalazačka svedočanstva, i objavljenih regionalnih patenata i pronalazačkih svedočanstava,

(iii) ostalih objavljenih materijala iz literature koja se ne odnosi na patente, o kojima se dogovore organi za međunarodni rešerš, i čiji spisak objavi Međunarodni biro kada do tog dogovora dođe, kao i svaki put kada dođe do izmena na spisku.

(c) Uz rezervu odredbi iz stava (d) i (e) "nacionalni patentni dokumenti" su:

(i) patenti koje su nakon 1920. godine izdali: Francuska, bivši "Reichspatentamt" Nemačke, Japan, Sovjetski Savez, Švajcarska (samo na francuskom i nemačkom jeziku), Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države,

(ii) patenti koje je izdala Savezna Republika Nemačka,

(iii) patentne prijave, ako ih ima, koje su objavljene 1920. godine i nakon 1920. godine u zemljama pomenutim pod tačkama (i) i (ii),

(iv) pronalazačka svedočanstva izdata od Sovjetskog Saveza,

(v) svedočanstva o korisnosti koje je izdala Francuska, i objavljene prijave za svedočanstva o korisnosti,

(vi) oni patenti koji su izdati, i one patentne prijave koje su objavljene u bilo kojoj drugoj zemlji nakon 1920. godine, koji su na engleskom, francuskom, nemačkom ili španskom jeziku, i za koje nije zahtevano prvenstvo, pod uslovom da nacionalni zavod zainteresovane zemlje razvrsta ta dokumenta i stavi ih na raspolaganje svakom organu za međunarodni rešerš.

(d) Kada se prijava objavi više od jednog puta (npr. "Offenlegungsshrift" kao "Auslegeschrift"), nijedan organ za međunarodni rešerš nije obavezan da čuva sve verzije u svojoj dokumentaciji; sledstveno tome, svaki takav organ ima pravo da drži najviše jednu verziju. Dalje, kada se prijava prihvati i izda patent ili svedočanstvo o korisnosti (Francuska), nijedan organ za međunarodni rešerš nije obavezan da drži i prijavu i patentni spis ili svedočanstvo o korisnosti (Francuska) u svojoj dokumentaciji; sledstveno tome, svaki takav organ ima pravo da drži ili samo prijavu ili patentni spis ili svedočanstvo o korisnosti (Francuska).

(e) Svaki Međunarodni rešeršni organ čiji zvanični jezik ili jedan od zvaničnih jezika nije japanski, ruski ili španski, ima pravo da u svoju dokumentaciju ne uključuje one patentne dokumente Japana i Sovjetskog Saveza, kao i patentne dokumente na španskom jeziku, za koje nisu opšte raspoloživi apstrakti na engleskom jeziku. Engleski apstrakti koji budu opšte dostupni nakon datuma stupanja na snagu ovog Pravilnika zahtevaće uključivanje patentnih dokumenata na koje se apstrakti odnose, najkasnije šest meseci pošto ti apstrakti postanu opšte dostupni. U slučaju prekida usluga obezbeđivanja apstrakta na engleskom jeziku iz tehničkih oblasti u kojima su engleski izvodi ranije bili raspoloživi, Skupština će preduzeti odgovarajuće mere kako bi obezbedila neodložno ponovno uspostavljanje tih usluga u pomenutim oblastima.

(f) Za potrebe ovog Pravila, prijave koje su samo otvorene javnosti za uvid, ne smatraju se međunarodnim prijavama.

Pravilo 35

Nadležni organ za međunarodni rešerš

35.1. Kad je nadležan samo jedan organ za međunarodni rešerš

Svaki zavod primalac, u skladu sa uslovima primenljivog sporazuma pomenutog u članu 16(3)(b), informiše Međunarodni biro o tome koji je organ za međunarodni rešerš nadležan za rešerš međunarodnih prijava koje su kod njega podnesene, a Međunarodni biro bez odlaganja objavljuje takvu informaciju.

35.2. Kada je nadležno više organa za međunarodni rešerš

(a) Svaki zavod primalac može, u skladu sa uslovima primenljivog sporazuma pomenutog u članu 16(3)(b), navesti nekoliko organa za međunarodni rešerš:

(i) tako što će objaviti da su svi oni nadležni za bilo koju međunarodnu prijavu koja je kod njega podnesena, i prepuštajući izbor podnosiocu prijave, ili

(ii) tako što će objaviti da je jedan ili više njih nadležno za određene vrste međunarodnih prijava koje su mu podnesene, i tako što će objaviti da je jedan ili više njih drugih nadležno za druge vrste međunarodnih prijava koje su mu podnesene, pod uslovom da se za onu vrstu međunarodnih prijava za koje je objavljeno da je nadležno nekoliko organa za međunarodni rešerš, izbor prepusti podnosiocu prijave.

(b) Svaki zavod primalac koji iskoristi pogodnost koja je predviđena stavom (a) bez odlaganja o tome obaveštava Međunarodni biro, a Međunarodni biro bez odlaganja objavljuje takvu informaciju.

35.3. Kada je Međunarodni biro zavod primalac u smislu pravila 19.1 (a)(iii)

(a) Kada se međunarodna prijava podnese Međunarodnom birou kao zavodu primaocu u smislu pravila 19.1 (a)(iii), organ za međunarodni rešerš je nadležan za rešerširanje te međunarodne prijave, kao i u slučaju da je ta međunarodna prijava podneta kod zavoda primaoca ovlašćenog u smislu pravila 19.1(a)(i) ili (ii), (b) ili (c) ili pravila 29.2(i).

(b) Kada su dva ili više organa za međunarodni rešerš nadležni u smislu stava (a), izbor se prepušta podnosiocu prijave.

(c) Pravila 35.1 i 35.2 se ne primenjuju na Međunarodni biro kao zavod primalac u smislu pravila 19.1(a)(iii).

Pravilo 36

Minimalni zahtevi u pogledu organa za međunarodni rešerš

36.1. Definicija minimalnih zahteva

Minimalni zahtevi pomenuti u članu 16(3)(c) su sledeći:

(i) nacionalni zavod ili međuvladina organizacija moraju imati najmanje 100 zaposlenih sa punim radnim vremenom, i sa dovoljnim tehničkim kvalifikacijama da obavljaju rešerš,

(ii) taj zavod ili organizacija moraju posedovati ili imati pristup bar minimalnoj dokumentaciji pomenutoj u pravilu 34, propisno sređenoj za svrhu rešerša, na papiru, mikrofilmu ili smeštenu na elektronske medije,

(iii) taj zavod ili organizacija moraju imati kadrove koji su sposobni da obavljaju rešerš u potrebnim tehničkim oblastima i koji imaju potrebno poznavanje jezika za razumevanje najmanje onih jezika na kojima je minimalna dokumentacija koja je pomenuta u pravilu 34 napisana ili na koje je prevedena.

Pravilo 37

Nedostajući ili neispravan naziv

37.1. Nedostajući naziv

Ukoliko međunarodna prijava ne sadrži naziv, a zavod primalac obavesti organ za međunarodni rešerš da je pozvao podnosioca prijave da ispravi taj nedostatak, organ za međunarodni rešerš će nastaviti sa međunarodnim rešeršom, osim ako, i dogod, ne primi obaveštenje da se pomenuta prijava smatra povučenom.

37.2. Određivanje naziva

Ukoliko međunarodna prijava ne sadrži naziv, a organ za međunarodni rešerš ne primi obaveštenje od zavoda primaoca da je podnosilac prijave pozvan da dostavi naziv, ili ako pomenuti organ utvrdi da naziv nije saglasan sa pravilom 4.3 on će sam odrediti naziv. Taj naziv se određuje na jeziku objavljivanja međunarodne prijave ili na jeziku prevoda uz saglasnost organa za međunarodni rešerš, ako je prevod dostavljen u smislu pravila 12.1(c).

Pravilo 38

Nedostajući ili neispravan apstrakt

38.1. Nedostajući apstrakt

Ukoliko međunarodna prijava ne sadrži apstrakt, a zavod primalac obavesti organ za međunarodni rešerš da je pozvao podnosioca prijave da ispravi taj nedostatak, organ za međunarodni rešerš će nastaviti sa međunarodnim rešeršom, osim ako, i dogod, ne primi obaveštenje da se pomenuta prijava smatra povučenom.

38.2. Sastavljanje apstrakta

(a) Ukoliko međunarodna prijava ne sadrži apstrakt, a organ za međunarodni rešerš nije primio obaveštenje zavoda primaoca da je podnosilac prijave pozvan da dostavi apstrakt, ili ako pomenuti organ utvrdi da apstrakt ne ispunjava uslove iz pravila 8, on će sam sastaviti apstrakt (na jeziku na kojem je međunarodna prijava objavljena). Taj apstrakt se sastavlja na jeziku objavljivanja međunarodne prijave, ili na jeziku prevoda, ako se prevod dostavi, u smislu pravila 12.1(c), uz saglasnost organa za međunarodni rešerš.

(b) Podnosilac prijave može, u roku od mesec dana od dana otpošiljanja izveštaja o međunarodnom rešeršu, podneti primedbe na apstrakt koji je sastavio organ za međunarodni rešerš. Kad taj organ ispravi apstrakt koji je sam sastavio, on će obavestiti Međunarodni biro o izmenama.

Pravilo 39

Predmet međunarodne prijave prema članu 17(2)(a)(i)

39.1. Definicija

Nijedan organ za međunarodni rešerš ne mora da vrši rešerš međunarodne prijave ako, i u meri u kojoj, njen predmet čini sledeće:

(i) naučne i matematičke teorije,

(ii) biljne i životinjske vrste, ili bitno biološki postupci za proizvodnju biljaka i životinja, osim mikrobioloških postupaka i proizvoda tih postupaka,

(iii) šeme, pravila ili metodi obavljanja posla, izvršavanja čisto mentalnih radnji ili igranja igara,

(iv) metodi hirurškog ili terapijskog tretmana ljudskog ili životinjskog tela, kao i dijagnostički metodi,

(v) čiste prezentacije informacija,

(vi) računarski programi u meri u kojoj organ za međunarodni rešerš nije opremljen za rešerš stanja tehnike u vezi sa takvim programima.

Pravilo 40

Nepostojanje jedinstva pronalaska (međunarodni rešerš)

40.1. Poziv na plaćanje

U pozivu za plaćanje dodatnih taksi predviđenih članom 17(3) navode se razlozi zbog kojih se smatra da međunarodna prijava ne ispunjava uslov jedinstva pronalaska i naznačuje se iznos koji treba platiti.

40.2. Dodatne takse

(a) Iznos dodatnih taksi koje se imaju platiti za rešerš prema članu 17(3)(a) utvrđuje organ za međunarodni rešerš.

(b) Dodatne takse koje se imaju platiti za rešerš prema članu 17(3)(a) plaćaju se direktno organu za međunarodni rešerš.

(c) Svaki podnosilac prijave može platiti dodatnu taksu uz protest, tojest uz obrazloženu izjavu da međunarodna prijava ispunjava uslov jedinstva pronalaska ili da je iznos dodatne takse koja se traži preteran. Takav protest ispituje tročlani odbor ili neka druga posebna instanca organa za međunarodni rešerš ili bilo kog drugog višeg organa, koji će u meri u kojoj utvrdi da je protest opravdan, naložiti celokupni ili delimičan povraćaj dodatne takse podnosiocu prijave. Na zahtev podnosioca prijave, tekst protesta i odluke po njemu dostavljaju se naznačenom zavodu zajedno za izveštajem o međunarodnom rešeršu. Podnosilac prijave će podneti svaki njihov prevod uz podnošenje prevoda međunarodne prijave koji se traži prema članu 22.

(d) Tročlani odbor, posebna instanca ili nadležni viši organ pomenuti u stavu (c) ne smeju obuhvatiti bilo koje lice koje je donelo odluku koja je predmet protesta.

(e) Kad je podnosilac prijave platio, shodno stavu (c), dodatnu taksu uz protest, organ za međunarodni rešerš može, nakon prethodnog razmatranja opravdanosti poziva za plaćanje dodatne takse, tražiti da podnosilac prijave plati taksu za ispitivanje protesta ("protestna taksa"). Protestna taksa se plaća u roku od mesec dana od datuma kad je podnosilac prijave obavešten o rezultatu razmatranja. Ukoliko se protestna taksa ne plati, protest se smatra povučenim. Protestna taksa se vraća podnosiocu prijave ukoliko tročlani odbor, posebna instanca ili viša instanca pomenuta u stavu (c) nađe da je protest bio u potpunosti opravdan.

40.3. Rok

Rok predviđen članom 17(3) utvrđuje organ za međunarodni rešerš, prema okolnostima, za svaki slučaj posebno; on ne može biti kraći od 15 ili 30 dana, zavisno od toga da li je adresa podnosioca prijave u istoj zemlji u kojoj se nalazi organ za međunarodni rešerš, ili je u drugoj zemlji, niti može biti duži od 45 dana od datuma upućivanja poziva.

Pravilo 41

Raniji rešerš, koji nije međunarodni rešerš

41.1. Obaveza da se koriste rezultati; povraćaj takse

Ukoliko je u zahtevu za priznanje prava izvršeno pozivanje, u obliku predviđenom pravilom 4.11, na rešerš međunarodnog tipa koji je izvršen pod uslovima iznetim u članu 15(5), ili na neki drugi rešerš koji nije rešerš međunarodnog tipa, organ za međunarodni rešerš će, u meri u kojoj je to izvodljivo, koristiti rezultate pomenutog rešerša u izradi izveštaja o međunarodnom rešeršu po međunarodnoj prijavi. Organ za međunarodni rešerš će izvršiti povraćaj takse za rešerš u meri i pod uslovima koji su predviđeni sporazumom iz člana 16(3)(b) ili u saopštenju upućenom Međunarodnom birou i objavljenom u Službenom glasniku, ukoliko se izveštaj o međunarodnom rešeršu u celosti ili delimično može zasnivati na rezultatima pomenutog rešerša.

Pravilo 42

Rok za međunarodni rešerš

42.1. Rok za međunarodni rešerš

Rok za izradu izveštaja o međunarodnom rešeršu ili objavljivanje pomenuto u članu 17(2)(a) iznosi tri meseca od datuma kada organ za međunarodni rešerš primi rešeršni primerak, ili devet meseci od datuma zatraženog prvenstva, zavisno od toga koji rok kasnije ističe.

Pravilo 43

Izveštaj o međunarodnom rešeršu

43.1. Identifikacije

U izveštaju o međunarodnom rešeršu se navodi ime organa za međunarodni rešerš, koji ga je izradio, i međunarodna prijava; međunarodna prijava se navodi naznačivanjem broja međunarodne prijave, imena podnosioca prijave i datuma podnošenja međunarodne prijave.

43.2. Datumi

Izveštaj o međunarodnom rešeršu se datira na datum na koji je međunarodni rešerš stvarno završen. On takođe sadrži datum podnošenja ranije prijave čije se prvenstvo zahteva, ili, ako je zahtevano prvenstvo više od jedne ranije prijave, datum podnošenja najranije od njih.

43.3. Klasifikacija

(a) Izveštaj o međunarodnom rešeršu sadrži klasifikaciju predmeta prijave bar prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata.

(b) Takvu klasifikaciju vrši organ za međunarodni rešerš.

43.4. Jezik

Svaki izveštaj o međunarodnom rešeršu i svaka objava izvršena prema članu 17(2)(a) biće na jeziku na kome je objavljena međunarodna prijava na koju se odnosi ili na jeziku prevoda dostavljenog u smislu pravila 12.1(c) uz saglasnost organa za međunarodni rešerš.

43.5. Navodi

(a) Izveštaj o međunarodnom rešeršu mora sadržati navode dokumenata koji se smatraju relevantnim.

(b) Metod identifikacije bilo kog navedenog dokumenta regulisan je Administrativnim uputstvima.

(c) Navodi od posebnog značaju biće specijalno označeni.

(d) Navodi koji nisu relevantni za sve patentne zahteve biće navedeni u odnosu na patentni zahtev ili zahteve za koje su relevantni.

(e) Ako su samo određeni delovi navedenog dokumenta relevantni ili posebno relevantni, oni će biti identifikovani, na primer, naznačivanjem strane, kolone, ili reda, gde se taj deo pojavljuje. Ako je ceo dokument relevantan, ali su neki delovi posebno relevantni, takvi delovi će biti identifikovani, izuzev ako takva identifikacija nije izvodljiva.

43.6. Oblasti koje su rešerširane

(a) Izveštaj o međunarodnom rešeršu sadrži klasifikacionu identifikaciju oblasti koje se rešerširaju. Ukoliko se ta identifikacija vrši na osnovu neke klasifikacije koja nije Međunarodna klasifikacija patenata, organ za međunarodni rešerš će objaviti klasifikaciju koja je korišćena.

(b) Ukoliko se izveštaj o međunarodnom rešeršu zasniva i na patentima, pronalazačkim svedočanstvima, svedočanstvima o korisnosti, korisnim modelima, dopunskim patentima ili svedočanstvima, dopunskim pronalazačkim svedočanstvima i dopunskim svedočanstvima o korisnosti, ili objavljenim prijavama za bilo koju od ovih vrsta zaštite, u državama, u rokovima ili na jezicima koji ne spadaju u minimalnu dokumentaciju kako je definisana pravilom 34, u izveštaju o međunarodnom rešeršu se, gde je to izvodljivo, navode vrste dokumenata, naziva država, rokovi i jezici koji su njime obuhvaćeni. Za potrebe ovog stava, ne primenjuje se član 2(ii).

(c) Ako je međunarodni rešerš zasnovan na elektronskoj bazi podataka, ili je proširen na neku elektronsku bazu podataka, izveštaj o međunarodnom rešeršu može označiti ime baze podataka i, ukoliko je izvodljivo i smatra se korisnim za druge, pojmove koji su korišćeni za rešerš.

43.7. Napomene koje se tiču jedinstva pronalaska

Ukoliko je podnosilac prijave platio dodatne takse za međunarodni rešerš, u izveštaju o međunarodnom rešeršu će to biti naznačeno. Dalje, kada je međunarodni rešerš izvršen samo za glavni pronalazak, ili ne za sve pronalaske (član 17(3)(a)), u izveštaju o međunarodnom rešeršu se naznačuju delovi međunarodne prijave za koje je urađen rešerš, i oni delovi za koje on nije urađen.

43.8. Ovlašćeni službenik

Izveštaj o međunarodnom rešeršu sadrži ime ovlašćenog službenika organa za međunarodni rešerš, koji je odgovoran za taj izveštaj.

43.9. Drugi elementi

Izveštaj o međunarodnom rešeršu ne sadrži druge elemente osim onih koji su određeni u pravilima 33.1(b) i (c), 43.3, 43.5 do 43.8 i 44.2(a) u naznaci pomenutoj u članu 18(2)(b), s tim da Administrativna uputstva mogu dozvoliti uključivanje u izveštaj o međunarodnom rešeršu nekih drugih elemenata koji moraju biti određeni u Administrativnim uputstvima. Izveštaj o međunarodnom rešeršu ne može sadržati, a Administrativna uputstva ne smeju dozvoliti uključivanje bilo kakvog izražavanja mišljenja, pogleda, argumenata ili objašnjenja.

43.10. Forma

Fizičke zahteve u pogledu forme izveštaja o međunarodnom rešeršu propisuju Administrativna uputstva.

Pravilo 44

Dostavljanje izveštaja o međunarodnom rešeršu itd.

44.1. Primerci izveštaja ili izjave

Organ za međunarodni rešerš istog dana dostavlja jedan primerak izveštaja o međunarodnom rešeršu ili izjave pomenute u članu 17(2)(a) Međunarodnom birou i jedan primerak podnosiocu prijave.

44.2. Naziv ili apstrakt

(a) U izveštaju o međunarodnom rešeršu se navodi da organ za međunarodni rešerš odobrava naziv i apstrakt kako ih je podnosilac prijave dostavio, ili se prilaže tekst naziva i/ili apstrakta kako ih je odredio organ za međunarodni rešerš prema pravilima 37 i 38.

44.3. Primerci navedenih dokumenata

(a) Zahtev pomenut u članu 20(3) može biti podnesen u bilo koje vreme u toku sedam godina od datuma podnošenja međunarodne prijave na koju se odnosi izveštaj o međunarodnom rešeršu.

(b) Organ za međunarodni rešerš može zahtevati da mu stranka (podnosilac prijave ili naznačeni zavod) koja podnosi zahtev, plati troškove pripreme i slanja primeraka. Nivo troškova pripreme primeraka biće predviđen u sporazumima pomenutim u članu 16(3)(b) između organa za međunarodni rešerš i Međunarodnog biroa.

(c) (brisano)

(d) Svaki organ za međunarodni rešerš može izvršiti obaveze pomenute u stavovima (a) i (b) preko neke druge službe koja mu je odgovorna.

Pravilo 45

Prevod izveštaja o međunarodnom rešeršu

45.1. Jezici

Izveštaji o međunarodnom rešeršu i izjave pomenute u članu 17(2)(a), ako nisu na engleskom jeziku, moraju se prevesti na engleski.

Pravilo 46

Dopuna patentnih zahteva kod Međunarodnog biroa

46.1. Rok

Rok pomenut u članu 19. iznosi dva meseca od datuma kada organ za međunarodni rešerš dostavi izveštaj o međunarodnom rešeršu Međunarodnom birou i podnosiocu prijave, ili 16 meseci od datuma zatraženog prvenstva, zavisno od toga koji rok ističe kasnije, s tim da se smatra da je svaka dopuna koja je izvršena prema članu 19, koju dobije Međunarodni biro nakon isteka primenljivog roka, stigla u taj Biro poslednjeg dana tog roka, ako stigne pre nego što su završene tehničke pripreme za međunarodnu objavu.

46.2. Gde se podnose dopune

Dopune načinjene prema članu 19. se podnose neposredno Međunarodnom birou.

46.3. Jezik dopuna

Ukoliko je neka međunarodna prijava podnesena na nekom drugom jeziku koji nije jezik na kome je objavljena, sve dopune koje se izvrše prema članu 19. moraju biti na jeziku objave.

46.4. Izjava

(a) Izjava pomenuta u članu 19(1) je na jeziku na kome je međunarodna prijava objavljena, i nije duža od 500 reči, ako je na engleskom jeziku ili je prevedena na taj jezik. Izjava se identifikuje kao takva zaglavljem, po mogućnosti korišćenjem reči "Izjava prema članu 19(1)" ili sličnim rečima na jeziku izjave.

(b) Izjava ne sme sadržavati potcenjivačke komentare o izveštaju o međunarodnom rešeršu niti o relevantnosti navoda koji su sadržani u izveštaju. Pozivanje na navode koji su relevantni za određeni zahtev, i koji su sadržani u izveštaju o međunarodnom rešeršu, može biti izvršeno samo u vezi sa nekom dopunom tog zahteva.

46.5. Forma dopune

(a) Od podnosioca prijave se traži da podnese list za zamenu za svaki list patentnih zahteva koji se, po osnovu dopune ili dopuna prema članu 19, razlikuje od prvobitno podnesenog lista. Propratno pismo uz list za zamenu ukazuje na razlike između zamenjenih listova i listova za zamenu. U meri u kojoj neka dopuna ima za posledicu poništavanje celog lista, ta se dopuna mora dostaviti pismom.

(b) i (c) (Brisano).

Pravilo 47

Dostavljanje naznačenim zavodima

47.1. Postupak

(a) Dostavljanje predviđeno u članu 20. vrši Međunarodni biro.

(a-bis) Međunarodni biro obaveštava svaki naznačeni zavod, u vreme dostavljanja prema članu 20, o činjenici i o datumu prijema arhivskog primerka i o činjenici i datumu prijema svakog dokumenta o prioritetu. Takvo obaveštenje se takođe šalje svakom naznačenom zavodu koji se odrekao dostavljanja prema članu 20, izuzev ako se takav zavod odrekao i obaveštavanja o njegovom naznačenju.

(b) Takvo dostavljanje se vrši neposredno posle međunarodnog objavljivanja međunarodnih prijava i, u svakom slučaju, do isteka devetnaestog meseca od datuma prvenstva. Sve dopune, primljene od strane Međunarodnog biroa u okviru roka iz pravila 46.1, koje nisu bile uključene u dostavu, Međunarodni biro će odmah dostaviti naznačenom zavodu i o tome obavestiti podnosioca prijave.

(c) Međunarodni biro šalje dopis podnosiocu prijave navodeći naznačene zavode u odnosu na koje je dostavljanje izvršeno i datum tog dostavljanja. Taj dopis se šalje istog dana kad i dostava. Svaki naznačeni zavod biva obavešten, nezavisno od dostavljanja, o upućivanju dopisa kao i o datumu otpremanja dopisa. Dopis prihvataju svi naznačeni zavodi kao zaključni dokaz da je izvršeno dostavljanje na dan koji je naveden u dopisu.

(d) Svaki naznačeni zavod će, ukoliko to zahteva, primiti izveštaj o međunarodnom rešeršu i izjave pomenute u članu 17(2)(a), kao i prevode pomenute u pravilu 45.1.

(e) U slučaju da se bilo koji naznačeni zavod odrekao zahteva predviđenog u članu 20, kopije dokumenata koje bi se, u protivnom, poslale tom zavodu, se, na zahtev tog zavoda ili podnosioca prijave, šalju podnosiocu prijave u vreme slanja dopisa pomenutog u stavu (c).

47.2. Primerci

(a) Primerke potrebne za dostavljanje priprema Međunarodni biro.

(b) Primerci su na papiru formata A4.

(c) Osim u meri u kojoj neki naznačeni zavod obavesti Međunarodni biro o suprotnom, primerci spisa iz pravila 48 mogu se koristiti za svrhe dostavljanja međunarodne prijave na osnovu člana 20.

47.3. Jezici

Međunarodna prijava, dostavljena na osnovu člana 20, mora biti na jeziku na kome je objavljena, s tim da, ukoliko se taj jezik razlikuje od jezika na kome je prijava podnesena, ona se, na zahtev naznačenog zavoda, mora dostaviti na jednom ili na oba ova jezika.

47.4. Izričito traženje prema članu 23(2)

Kad podnosilac prijave načini izričit zahtev iz člana 23(2) naznačenom zavodu pre nego je izvršeno dostavljanje predviđeno u članu 20, Međunarodni biro će, na traženje podnosioca prijave ili naznačenog zavoda, odmah izvršiti dostavljanje tom zavodu.

Pravilo 48

Međunarodna objava

48.1. Forma

(a) Međunarodna prijava se objavljuje u formi spisa.

(b) Pojedinosti vezane za formu spisa i načine reprodukcije sadržane su u Administrativnim uputstvima.

48.2. Sadržaj

(a) Spis sadrži:

(i) standardnu naslovnu stranu,

(ii) opis,

(iii) patentne zahteve,

(iv) nacrte, ako postoje,

(v) uz rezervu odredbe iz stava (g), izveštaj o međunarodnom rešeršu ili izjavu na osnovu člana 17(2)(a); međutim objavljivanje izveštaja o međunarodnom rešeršu u spisu ne mora nužno da uključi deo izveštaja o međunarodnom rešeršu koji sadrži samo elemente pomenute u pravilu 43, koji se već javljaju na naslovnoj strani spisa.

(vi) sve izjave podnesene na osnovu člana 19(1), ukoliko Međunarodni biro ne utvrdi da izjava nije u skladu sa odredbama pravila 46.6,

(vii) sve zahteve za ispravke, pomenute u trećoj rečenici pravila 91.1.(f),

(viii) sve podatke u vezi sa deponovanim mikroorganizmom, koji su dostavljeni prema pravilu 13 bis odvojeno od opisa, zajedno sa navodom datuma na koji je Međunarodni biro primio te podatke.

(b) Uz rezervu odredbe iz stava (c), naslovna strana uključuje:

(i) podatke uzete iz lista sa zahtevom za priznanje prava, i sve ostale podatke koji su predviđeni Administrativnim uputstvima,

(ii) sliku ili slike u slučaju da međunarodna prijava sadrži nacrte, izuzev ako se primenjuje pravilo 8.2(b),

(iii) apstrakt; ako je apstrakt i na engleskom i na nekom drugom jeziku, engleski tekst se pojavljuje prvi.

(c) U slučaju da je data izjava na osnovu člana 17(2)(a), na naslovnoj strani se na vidan način ukazuje na tu činjenicu; naslovna strana ne mora sadržati ni nacrt ni apstrakt.

(d) Slika ili slike pomenute u stavu (b)(ii) se odabiru na način predviđen u pravilu 8.2. Reprodukcija takve slike ili slika na naslovnoj strani može biti u smanjenoj formi.

(e) Ako nema dovoljno mesta na naslovnoj strani za celokupan apstrakt pomenut u stavu (b)(iii), odnosni apstrakt će se pojaviti na poleđini naslovne strane. Isto se odnosi na prevod apstrakta, kada se objavljivanje takvog prevoda zahteva na osnovu pravila 48.3(c).

(f) Ako su patentni zahtevi dopunjeni na osnovu člana 19, objava će sadržati ili puni tekst patentnih zahteva, i kako su podneseni i kako su dopunjeni, ili puni tekst patentnih zahteva kako su podneseni, sa navođenjem dopuna. Sve izjave pomenute u članu 19(1) će se takođe uključiti, ukoliko Međunarodni biro ne utvrdi da izjava nije u skladu sa odredbama pravila 46.4. Datum prijema dopunjenih patentnih zahteva od strane Međunarodnog biroa će se takođe navesti.

(g) Ako, u vreme dovršavanja tehničkih priprema za međunarodnu objavu, izveštaj o međunarodnom rešeršu još uvek nije raspoloživ (na primer, usled objavljivanja na zahtev podnosioca prijave, kako je predviđeno u članovima 21(2)(b) i 64(3)(c)(i)) spis će sadržati, umesto izveštaja o međunarodnom rešeršu, navod da izveštaj nije bio raspoloživ i da će, ili spis biti ponovo objavljen (u tom slučaju uključujući i izveštaj o međunarodnom rešeršu), ili će se izveštaj o međunarodnom rešeršu (kada postane raspoloživ) posebno objaviti.

(h) Ako, u vreme dovršavanja tehničkih priprema za međunarodnu objavu, rok za dopunu patentnih zahteva na osnovu člana 19. nije istekao, u spisu će se pomenuti ta činjenica i navesti da će se, ukoliko se patentni zahtevi dopunjuju na osnovu člana 19, odmah nakon takvih dopuna, ili spis (koji sadrži dopunjene patentne zahteve) ponovo objaviti, ili objaviti izjava koja sadrži sve dopune. U potonjem slučaju, ponovo će se objaviti bar naslovna strana i patentni zahtevi, a ako je data izjava na osnovu člana 19(1), izjava će se takođe objaviti, ukoliko Međunarodni biro ne utvrdi da je izjava u suprotnosti sa odredbama pravila 46.4.

(i) Administrativnim uputstvima se utvrđuju slučajevi u kojima će se primenjivati različite alternative pomenute u stavovima (g) i (h). Takvo utvrđivanje zavisi od obima i složenosti dopuna i/ili obima međunarodnih prijava i troškovnih faktora.

48.3. Jezici

(a) Ako je međunarodna prijava podnesena na kineskom, engleskom, francuskom, nemačkom, japanskom, ruskom ili španskom, ona se objavljuje na jeziku na kome je podnesena.

(b) Ako je međunarodna prijava podnesena na nekom drugom jeziku koji nije kineski, engleski, francuski, nemački, japanski, ruski ili španski, ta prijava se objavljuje u engleskom prevodu. Za izradu prevoda je odgovoran organ za međunarodni rešerš, koji je obavezan da ga pripremi na vreme, kako bi se omogućilo međunarodno objavljivanje do predviđenog roka, ili, gde se primenjuje član 64(3)(b), da se omogući dostavljanje na osnovu člana 20. do isteka devetnaestog meseca od datuma prvenstva. Bez obzira na pravilo 16.1(a), organ za međunarodni rešerš može naplatiti podnosiocu prijave taksu za prevod. Organ za međunarodni rešerš pružiće podnosiocu prijave mogućnost da daje primedbe na nacrt prevoda. Organ za međunarodni rešerš utvrđuje rok koji je odgovarajući, u datim uslovima, za takve primedbe. Ako nema vremena da se uzmu u obzir primedbe podnosioca prijave pre dostavljanja prevoda, ili, ako postoji razlika u mišljenju između podnosioca prijave i odnosnog organa o ispravnosti prevoda, podnosilac prijave može dostaviti primerak svojih primedaba, ili šta je od njih preostalo, Međunarodnom birou i svim naznačenim zavodima kojima je poslat prevod. Međunarodni biro će objaviti suštinu primedaba zajedno sa prevodom organa za međunarodni rešerš, ili nakon objavljivanja tog prevoda.

(c) Ako je međunarodna prijava objavljena na jeziku koji nije engleski, izveštaj o međunarodnom rešeršu, u meri u kojoj je objavljen na osnovu pravila 48.2(a)(v), ili izjava pomenuta u članu 16(2)(a), naziv pronalaska, apstrakt i bilo koji tekst koji se odnosi na sliku ili slike koje prate apstrakt, objavljuje se i na tom jeziku i na engleskom. Za izradu prevoda odgovoran je Međunarodni biro.

48.4. Ranija objava na zahtev podnosioca prijave

(a) U slučaju da podnosilac prijave traži objavu prema članovima 21(2)6(b) i 64(3)(c)(i), a izveštaj o međunarodnom rešeršu ili izjava pomenuta u članu 17(2)(a) još nisu raspoloživi za objavljivanje zajedno sa međunarodnom prijavom, Međunarodni biro će naplatiti posebnu taksu za objavljivanje, čiji će se iznos utvrditi u Administrativnim uputstvima.

(b) Objavljivanje prema članovima 21(2)(b) i 64(3)(i) vrši Međunarodni biro odmah nakon što to zatraži podnosilac prijave, i, ukoliko se traži posebna taksa na osnovu stava (a), nakon prijema te takse.

48.5. Obaveštenje o nacionalnoj objavi

U slučaju da je objava međunarodne prijave od strane Međunarodnog biroa rukovođena članom 64(3)(c)(ii), odnosni nacionalni zavod, odmah nakon izvršenja nacionalne objave pomenute u rečenoj odredbi, obaveštava Međunarodni biro o činjenici te nacionalne objave.

48.6. Oglašavanje izvesnih činjenica

(a) Ako neko obaveštenje prema pravilu 29.1(a)(ii) stigne u Međunarodni biro prekasno da bi se mogla sprečiti međunarodna objava međunarodne prijave, Međunarodni biro će odmah objaviti obaveštenje u Službenom glasniku, u kome će biti sažeta suština takvog obaveštenja.

(b) (brisano)

(c) Ako su međunarodna prijava, naznačenje bilo koje naznačene države ili zahtev za priznanje prvenstva povučeni prema pravilu 90bis nakon što su završene tehničke pripreme za međunarodnu objavu, činjenica povlačenja će se objaviti u Službenom glasniku.

Pravilo 49

Primerak, prevod i taksa prema članu 22

49.1. Obaveštenje

(a) Bilo koja država ugovornica, koja zahteva dostavljanje prevoda ili plaćanje nacionalne takse, ili i jedno i drugo prema članu 22, obavestiće Međunarodni biro o:

(i) jezicima sa kojih i jezicima na koje zahteva prevod,

(ii) iznosu nacionalne takse.

(a-bis) Svaka država ugovornica koja ne zahteva dostavljanje, prema članu 22, od strane podnosioca prijave primerka međunarodne prijave (čak i ako nije došlo do dostavljanja primerka međunarodne prijave od strane Međunarodnog biroa prema pravilu 47 do isteka važećeg roka na osnovu člana 22) će o tome obavestiti Međunarodni biro.

(a-ter) Svaka država ugovornica koja, ako je naznačena država, u skladu sa članom 24(2), održi dejstva predviđena u članu 11(3) čak i ako joj se ne dostavi, od strane podnosioca prijave, primerak međunarodne prijave do isteka roka predviđenog u članu 22, obavestiće o tome Međunarodni biro.

(b) Sva obaveštenja koja primi Međunarodni biro na osnovu stavova (a), (a bis) ili (a ter) odmah objavljuje Međunarodni biro u Službenom glasniku.

(c) Ako se uslovi iz stava (a) kasnije promene, o takvim promenama država ugovornica obaveštava Međunarodni biro, a Biro odmah objavljuje obaveštenje u Službenom glasniku. Ako izmena podrazumeva da se traži prevod na jezik, koji pre promene nije bio potreban, takva promena će se odnositi samo na međunarodne prijave podnesene kasnije od dva meseca od objave obaveštenja u Službenom glasniku. U drugim slučajevima, efektivan datum bilo koje promene utvrđuje država ugovornica.

49.2. Jezici

Jezik na koji se može tražiti prevod mora biti zvaničan jezik naznačenog zavoda. Ukoliko ima više takvih jezika, nikakav prevod se ne može tražiti ako je međunarodna prijava na jednom od tih jezika. Ako postoji više zvaničnih jezika, a prevod se mora dostaviti, podnosilac prijave može izabrati bilo koji od ovih jezika. Bez obzira na gore navedene odredbe ovog stava, ako postoji više zvaničnih jezika, ali nacionalni zakon propisuje korišćenje samo jednog jezika za strance, može se tražiti prevod na taj jezik.

49.3. Izjave prema članu 19; podaci prema pravilu 13bis.4

Za svrhe člana 22. i ovog pravila, sve izjave date na osnovu člana 10(1), i svi podaci dostavljeni na osnovu pravila 13bis.4 se smatraju, uz rezervu odredbe iz pravila 49.5(c), delom međunarodne prijave.

49.4. Upotreba nacionalne forme

Ni od jednog podnosioca prijave se ne može tražiti da koristi nacionalnu formu kada izvršava radnje pomenute u članu 22.

49.5. Sadržaj prevoda i fizički zahtevi u odnosu na prevod

(a) Za svrhe člana 22, prevod međunarodne prijave sadrži opis, patentne zahteve, tekst uz nacrte i apstrakt. Ukoliko to traži naznačeni zavod, uz rezervu odredbi iz stava (b), (c-bis) i (e), prevod će takođe:

(i) sadržati zahtev za priznanje prava,

(ii) ako su patentni zahtevi izmenjeni na osnovu člana 19, sadržaće i zahteve kakvi su podneseni i zahteve kako su izmenjeni, i

(iii) biti propraćen primerkom nacrta.

(b) Svi naznačeni zavodi koji traže dostavljanje prevoda zahteva za priznanje prava dostaviće podnosiocima prijave primerke obrasca za taj zahtev na jeziku prevoda, bez nadoknade. Forma i sadržaj obrasca zahteva na jeziku prevoda neće se razlikovati od onih na kojima je štampan zahtev na osnovu pravila 3 i 4; posebno, u obrascu zahteva za priznanje prava na jeziku prevoda neće se tražiti bilo kakve informacije koje nisu sadržane u zahtevu kako je dostavljen. Korišćenje obrasca zahteva na jeziku prevoda nije obavezno.

(c) U slučaju da podnosilac prijave ne dostavi prevod neke izjave date na osnovu člana 19(1), naznačeni zavod može zanemariti takvu izjavu.

(c-bis) Kad podnosilac prijave dostavi naznačenom zavodu koji traži shodno stavu (a)(ii) prevod patentnih zahteva kakvi su podneseni i kako su izmenjeni, samo jedan od traženih prevoda, naznačeni zavod može zanemariti patentne zahteve čiji prevod nije dostavljen, ili pozvati podnosioca prijave da dostavi nedostajući prevod u razumnom roku koji će biti određen u pozivu. Kad se naznačeni zavod opredeli da pozove podnosioca prijave da dostavi nedostajući prevod, a prevod se ne dostavi u roku koji je određen u pozivu, naznačeni zavod može zanemariti one zahteve čiji prevod nije dostavljen, i smatrati međunarodnu prijavu povučenom.

(d) Ako nacrt sadrži tekst, prevod tog teksta se dostavlja bilo u formi kopije originalnog nacrta uz prevod nalepljen na originalni tekst, bilo u formi ponovno urađenog nacrta.

(e) Svaki naznačeni zavod koji traži na osnovu stava (a) dostavljanje primerka nacrta će, u slučaju da podnosilac prijave nije dostavio taj primerak u roku naznačenom u članu 22, pozvati podnosioca prijave da dostavi takav primerak u razumnom roku koji će biti određen u pozivu.

(f) Izraz "Fig" ne zahteva prevod ni na jedan jezik.

(g) U slučaju da kopija nacrta ili nacrta koji je ponovo urađen, i koji je dostavljen na osnovu stava (d) ili (e), nije u skladu sa fizičkim zahtevima pomenutim u pravilu 11, naznačeni zavod može pozvati podnosioca prijave da ispravi nedostatak u razumnom roku koji će biti određen u pozivu.

(h) U slučaju da podnosilac prijave ne dostavi prevod apstrakta ili bilo kojih podataka dostavljenih na osnovu pravila 13bis.4, naznačeni zavod će pozvati podnosioca prijave da dostavi odnosni prevod ukoliko smatra da je to potrebno, u razumnom roku koji će biti utvrđen u pozivu.

(i) Informacije o svim zahtevima i praksi naznačenih zavoda na osnovu druge rečenice stava (a) objavljuje Međunarodni biro u Službenom glasniku.

(j) Nijedan naznačeni zavod ne može zahtevati da prevod međunarodne prijave bude u skladu sa drugim fizičkim zahtevima od onih koji su propisani za međunarodnu prijavu kako je podnesena.

(k) Kada je naslov određen od strane organa za međunarodni rešerš na osnovu pravila 37.2, prevod mora sadržati naslov kakav je određen od strane tog organa.

(l) Ukoliko na dan 12. jula 1991. stav (c-bis) ili stav (k) nisu u skladu sa nacionalnim zakonom koji primenjuje naznačeni zavod, stav u pitanju se neće primenjivati na taj naznačeni zavod sve dok neusklađenost traje, s tim da pomenuti zavod obavesti o tome Međunarodni biro do 1. decembra 1991. Primljeno obaveštenje će se odmah objaviti od strane Međunarodnog biroa u Službenom glasniku.

Pravilo 50

Mogućnosti prema članu 22(3)

50.1 Korišćenje mogućnosti

(a) Svaka država ugovornica koja dozvoljava rok koji ističe kasnije od roka predviđenog u članu 22(1) ili (2), obavestiće Međunarodni biro o tako utvrđenim rokovima.

(b) Sva obaveštenja koja Međunarodni biro primi na osnovu stava (a) odmah se objavljuju od strane Međunarodnog biroa u Službenom glasniku.

(c) Obaveštenja vezana za skraćenje ranije utvrđenog roka će se primenjivati u odnosu na međunarodne prijave podnesene nakon isteka tri meseca od dana na koji je Međunarodni biro objavio obaveštenje.

(d) Obaveštenja koja se odnose na produžavanje prethodno utvrđenih rokova će se primenjivati po objavljivanju od strane Međunarodnog biroa u Službenom glasniku, u odnosu na međunarodne prijave koje su u postupku u to vreme, ili su podnesene nakon datuma tog objavljivanja, ili, ako država ugovornica koja vrši obaveštavanje utvrdi neki kasniji datum, od tog datuma.

Pravilo 51

Revizija od strane naznačenih zavoda

51.1. Rok za podnošenje zahteva za dostavljanje primeraka

Rok pomenut u članu 25(1)(c) iznosi dva meseca od datuma kada je obaveštenje dostavljeno podnosiocu prijave na osnovu pravila 20.7(i), 24.2(c), 29.1(a)(ii), ili 29.1(b).

51.2. Primerak obaveštenja

U slučaju da podnosilac prijave, nakon što je primio negativno utvrđenje na osnovu člana 11(1), traži od Međunarodnog biroa, na osnovu člana 25(17), da dostavi kopije spisa navodne međunarodne prijave bilo kojem od zavoda koje je podnosilac prijave pokušao da naznači, on mora uz svoj zahtev priložiti primerak obaveštenja pomenutog u pravilu 20.7(i).

51.3. Rok za plaćanje nacionalne takse i dostavljanje prevoda

Rok pomenut u članu 25(2)(a) ističe u isto vreme kada i rok propisan u pravilu 51.1.

Pravilo 51bis

Određeni nacionalni zahtevi koji su dozvoljeni na osnovu člana 28(1), (2), (6) i (7)

51bis.1. Određeni dozvoljeni nacionalni zahtevi

(a) Dokumenti pomenuti u članu 27(2)(ii), ili dokazi pomenuti u članu 27(6), čije se dostavljanje može tražiti od podnosioca prijave na osnovu nacionalnog zakona kojeg primenjuje naznačeni zavod, posebno uključuju:

(i) bilo koji dokument koji se odnosi na identitet pronalazača,

(ii) bilo koji dokument koji se odnosi na prenos prava na prijavu,

(iii) bilo koji dokument koji sadrži zakletvu ili izjavu pronalazača o njegovom autorstvu,

(iv) bilo koji dokument koji sadrži izjavu podnosioca prijave kojom se imenuje pronalazač ili ističe pravo na prijavu,

(v) bilo koji dokument koji sadrži dokaz o pravu podnosioca prijave da zahteva priznavanje prvenstva u slučaju da on nije i podnosilac ranije prijave u odnosu na koju se zahteva priznanje prvenstva,

(vi) bilo koje dokaze vezane za izlaganja pronalaska koja ne utiču na njegovu novost, ili za izuzetke u vezi sa nedostatkom novosti, kao što su izlaganja koja su rezultat zloupotrebe, izlaganja na određenim izložbama i izlaganja od strane podnosioca prijave u određenim vremenskim periodima.

(b) Nacionalni zakon koji primenjuje naznačeni zavod može, u skladu sa članom 27(7) tražiti da:

(i) podnosilac prijave bude zastupan od strane zastupnika koji ima pravo da zastupa podnosioce prijava pred tim zavodom i/ili da ima adresu u naznačenoj državi za svrhe primanja obaveštenja,

(ii) da zastupnik, ako postoji, koji predstavlja podnosioca prijave, bude pravovaljano postavljen od strane podnosioca prijave.

(c) Nacionalni zakon koji primenjuje naznačeni zavod može u skladu sa članom 27(1), (2), (6) ili (7), nije već ispunjen u istom periodu u kome se zahtevi prema članu 22. moraju ispuniti, podnosilac prijave ima mogućnost da postupi u skladu sa zahtevom po isteku tog perioda.

(d) Nacionalni zakon koji primenjuje naznačeni zavod može, u skladu sa članom 27(2)(ii), zahtevati da podnosilac prijave, na poziv naznačenog zavoda, dostavi overu prevoda međunarodne prijave od strane javnog organa ili sudskog prevodioca, ako naznačeni zavod smatra takvu overu potrebnom u datim okolnostima, u roku koji je prihvatljiv u datim uslovima i koji je utvrđen u pozivu.

Pravilo 52

Dopuna patentnih zahteva, opisa i nacrta kod naznačenih zavoda

52.1. Rok

(a) U svim naznačenim državama u kojima postupak ili ispitivanje počinje bez posebnog zahteva, podnosilac prijave će, ukoliko to želi, koristiti pravo prema članu 28. u roku od mesec dana od ispunjavanja zahteva iz člana 22, pod uslovom da, ukoliko obaveštavanje iz pravila 47.1 nije realizovano do isteka roka predviđenog u članu 22, iskoristi odnosno pravo najkasnije četiri meseca po isteku tog roka. U oba slučaja, podnosilac prijave može koristiti odnosno pravo u bilo koje drugo vreme, ako je to dozvoljeno nacionalnim zakonom odnosne države.

(b) U svim naznačenim državama u kojima nacionalni zakon predviđa da se ispitivanje vrši samo na osnovu posebnog zahteva, rok u okviru koga, ili vreme u koje podnosilac prijave može koristiti pravo na osnovu člana 28, je isti onaj rok, odnosno isto ono vreme koje je predviđeno nacionalnim zakonom za podnošenje izmena u slučaju ispitivanja, na specijalni zahtev, nacionalnih prijava, pod uslovom da taj rok ne ističe pre, ili da to vreme ne dolazi pre isteka roka predviđenog u stavu (a).

Deo C

PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA GLAVU II UGOVORA

Pravilo 53

Zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje

53.1. Forma

(a) Zahtev se podnosi na štampanom obrascu ili u vidu kompjuterskog ispisa. Pojedinosti štampanog obrasca ili zahteva u vidu kompjuterskog ispisa propisane su u Administrativnim uputstvima.

(b) Primerke štampanog obrasca daje, bez nadoknade, zavod primalac ili organ za međunarodno prethodno ispitivanje.

53.2. Sadržaj

(a) Zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje sadrži:

(i) traženje,

(ii) podatke o podnosiocu prijave i zastupniku, ako postoji,

(iii) podatke o međunarodnoj prijavi na koju se odnosi,

(iv) izbor države,

(v) kada je to potrebno, izjavu koja se tiče izmena.

(b) Zahtev mora biti potpisan.

53.3. Traženje

Traženje sadrži sledeće, i po mogućnosti se formuliše na sledeći način: "Zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje, prema članu 31. Ugovora o saradnji u oblasti patenata: Dolepotpisani traži da označena međunarodna prijava bude predmet međunarodnog prethodnog ispitivanja prema Ugovoru o saradnji u oblasti patenata".

53.4. Podnosilac prijave

U odnosu na podatke koji se odnose na podnosioca prijave, primenjuju se pravila 4.4 i 4.16, a pravilo 4.5 se primenjuje mutatis mutandis. U zahtevu je potrebno da se navedu samo podnosioci prijave za izabrane države.

53.5. Zastupnik ili zajednički predstavnik

Ukoliko je postavljen zastupnik ili zajednički predstavnik to mora biti navedeno u zahtevu. Primenu nalaze pravila 4.4 i 4.16, a pravilo 4.7 se primenjuje mutatis mutandis.

53.6. Identifikacija međunarodne prijave

Međunarodna prijava se identifikuje imenom i adresom podnosioca prijave, nazivom pronalaska, međunarodnim datumom podnošenja (ukoliko je poznat podnosiocu prijave) i brojem međunarodne prijave, ili, ako taj broj nije poznat podnosiocu prijave, imenom zavoda primaoca kod kojeg je međunarodna prijava podnesena.

53.7. Izbor država

(a) U zahtevu se imenuje bar jedna država ugovornica, među onim državama koje su naznačene države i koje su se obavezale na osnovu Glave II Ugovora ("raspoložive države"), kao izabrana država.

(b) Izbor država ugovornica u zahtevu se čini:

(i) navođenjem da su sve raspoložive države izabrane, ili

(ii) u slučaju država koje su naznačene za svrhu dobijanja nacionalnog patenta - navođenjem onih raspoloživih država koje su izabrane, a u slučaju država koje su naznačene za svrhu dobijanja regionalnog patenta, navođenjem regionalnog patenta u pitanju uz navod da se sve raspoložive države koje su članice regionalnog patenta smatraju izabranim, ili uz navod onih među pomenutim državama koje su izabrane.

53.8. Potpis

(a) Uz rezervu odredbe stava (b), zahtev potpisuje podnosilac prijave, a kada ima više od jednog podnosioca prijave, potpisuju se svi podnosioci prijave koji podnose zahtev.

(b) Kad dva ili više podnosilaca prijave podnose zahtev u kojem je izabrana država čiji nacionalni zakon traži da nacionalnu prijavu podnese pronalazač, i kad podnosilac prijave za tu izabranu državu, koji je pronalazač, odbije da potpiše zahtev ili ga nije moguće naći ili dostignuti uprkos ozbiljnim naporima, zahtev ne mora biti potpisan od strane tog podnosioca prijave ("podnosilac u pitanju") ukoliko je potpisan od strane bar jednog podnosioca prijave:

(i) dostavljena je izjava u kojoj je, na zadovoljstvo organa za međunarodno prethodno ispitivanje, objašnjen nedostatak potpisa podnosioca u pitanju, ili

(ii) podnosilac u pitanju nije potpisao zahtev, ali su ispunjeni uslovi iz pravila 4.15(b).

53.9. Izjava u vezi sa izmenama

(a) Ukoliko su načinjene izmene na osnovu člana 19, izjava u vezi sa izmenama mora da naznači da li, za potrebe međunarodnog prethodnog ispitivanja, podnosilac prijave želi da se te izmene:

(i) uzmu u obzir, u kojem slučaju se primerak izmena mora dostaviti, po mogućnosti sa zahtevom, ili

(ii) smatraju derogiranim putem izmena na osnovu člana 34.

(b) Ukoliko nisu načinjene izmene na osnovu člana 19, a rok za podnošenje takvih izmena još nije istekao, izjava može naznačiti da podnosilac prijave želi da se početak međunarodnog prethodnog ispitivanja odloži u skladu sa pravilom 69.1(d).

(c) Ukoliko je neka izmena na osnovu člana 34. podnesena zajedno sa zahtevom, u izjavi to mora biti naznačeno.

Pravilo 54

Podnosilac prijave koji ima pravo da izjavi zahtev

54.1. Boravište i državljanstvo

(a) Na osnovu odredbi stava (b), boravište ili državljanstvo podnosioca prijave se, u smislu člana 31(2) određuje na osnovu pravila 18.1(a) i (b).

(b) Organ za međunarodno prethodno ispitivanje, pod okolnostima opisanim u Administrativnim instrukcijama, zahtevaće od zavoda primaoca ili, kada je međunarodna prijava podneta u Međunarodnom birou kao zavodu primaocu, od nacionalnog zavoda, ili zavoda koji deluje kao nacionalni zavod određene države ugovornice, da odluči po pitanju da li podnosilac prijave ima boravište ili državljanstvo države ugovornice u kojoj tvrdi da ima boravište ili državljanstvo. Organ za međunarodno prethodno ispitivanje obaveštava podnosioca prijave o takvom zahtevu. Podnosilac prijave ima mogućnost da podnese dokaze direktno zainteresovanom zavodu. Zainteresovani zavod odmah rešava po tom pitanju.

54.2. Jedan ili više podnosilaca prijave

Ako ima dva ili više podnosilaca prijave, pravo na podnošenje zahteva na osnovu člana 31(2) postoji ako bar jedan od podnosilaca prijave koji podnose zahtev:

(i) ima prebivalište ili je državljanin države ugovornice koja je obavezana na osnovu Glave II, a međunarodna prijava je podnesena kod zavoda primaoca države ugovornice, odnosno kod zavoda primaoca koji radi za državu ugovornicu koja je obavezana na osnovu Glave II, ili

(ii) je lice koje ima pravo da podnese zahtev na osnovu člana 31(2)(b), a međunarodna prijava je podnesena u skladu sa odlukom Skupštine.

54.3. Međunarodne prijave podnete Međunarodnom birou kao zavodu primaocu

Kada je međunarodna prijava podneta Međunarodnom birou kao zavodu primaocu u smislu pravila 19.1(a)(iii), smatra se da Međunarodni biro, u smislu člana 31(2)(a), deluje u ime države ugovornice u kojoj podnosilac prijave ima boravište ili državljanstvo.

54.4. Podnosilac prijave koji nema pravo da podnese zahtev

(a) Ako podnosilac prijave nema pravo da podnese zahtev, ili ako, u slučaju dva ili više podnosilaca prijave, niko od njih nema pravo da podnese zahtev na osnovu pravila 54.2, smatra se da zahtev nije ni podnesen.

Pravilo 55

Jezici (međunarodno prethodno ispitivanje)

55.1. Zahtev

Zahtev mora biti na jeziku međunarodne prijave, ili, ako je međunarodna prijava podnesena na različitom jeziku od onoga na kome je objavljena, onda na jeziku objavljivanja. Međutim, ako se zahteva prevod međunarodne prijave, u smislu pravila 55.2, zahtev mora biti na jeziku prevoda.

55.2. Prevod međunarodne prijave

(a) Kada međunarodna prijava nije ni podneta ni objavljena na jeziku, ili jednom od jezika navedenih u ugovoru zaključenom između Međunarodnog biroa i organa za međunarodno prethodno ispitivanje nadležnog za međunarodno prethodno ispitivanje prijave, taj organ može zahtevati da, u smislu stava (b) podnosilac prijave dostavi i zahtev za prevod međunarodne prijave na taj jezik, ili jedan od jezika navedenih u datom ugovoru.

(b) Kada se prevod međunarodne prijave na jezik predviđen stavom (a) dostavi organu za međunarodni rešerš u smislu pravila 12.1(c), a organ za međunarodno prethodno ispitivanje je deo istog nacionalnog zavoda ili međuvladine organizacije kao i organ za međunarodni rešerš, nije potrebno da podnosilac prijave dostavlja prevod u smislu stava (a). U takvom slučaju, izuzev ako podnosilac prijave dostavi prevod u smislu stava (a), međunarodno prethodno ispitivanje će se sprovesti na osnovu prevoda dostavljenog u skladu sa pravilom 12.1(c).

(c) Ako se ne udovolji zahtevima iz stava (a), a stav (b) se ne primenjuje, organ za međunarodno prethodno ispitivanje poziva podnosioca prijave da priloži traženi prevod u razumnom roku, u datim okolnostima. Taj rok ne može biti manji od mesec dana od datuma upućivanja poziva. Može ga produžiti Međunarodni biro u svakom trenutku pre donošenja odluke.

(d) Ako podnosilac prijave preduzme radnje u skladu sa pozivom iz stava (c) u predviđenom roku, smatra se da je udovoljio zahtevu. Ako podnosilac prijave ne postupi tako, smatra se da zahtev nije podnet.

(e) Stavovi (a) do (d) se primenjuju samo kada organ za međunarodno prethodno ispitivanje objavi u obaveštenju upućenom Međunarodnom birou, da prihvata da izvrši međunarodno prethodno ispitivanje na temelju prevoda pomenutog ovim stavovima.

55.3. Prevod izmena

(a) Kada se zahteva prevod međunarodne prijave, u smislu pravila 55.2, sve izmene na koje se odnosi izjava u vezi sa izmenama, u smislu pravila 53.9 za koje podnosilac prijave želi da budu uzete u obzir u svrhe međunarodnog prethodnog ispitivanja, i sve izmene u smislu člana 19, koje treba uzeti u obzir u smislu pravila 66.1(c), moraju biti na jeziku prevoda. Kada su te izmene učinjene, odnosno podnete na nekom drugom jeziku, treba dostaviti i prevod.

(b) Kada se ne podnese zahtevani prevod izmena pomenut u stavu (a), organ za međunarodno prethodno ispitivanje poziva podnosioca prijave da dostavi prevod koji nedostaje u roku koji smatra razumnim u datim okolnostima. Taj rok ne može biti kraći od mesec dana od datuma upućivanja poziva. Može ga produžiti organ za međunarodno prethodno ispitivanje u bilo kom trenutku pre donošenja odluke.

(c) Ako podnosilac prijave ne uspe da preduzme radnje u skladu sa pozivom, u predviđenom roku, u smislu stava (b), izmene se neće uzeti u obzir u svrhe međunarodnog prethodnog ispitivanja.

Pravilo 56

Naknadni izbor

56.1. Izbor učinjen posle podnošenja zahteva

(a) Izbor država, učinjen posle podnošenja zahteva ("naknadni izbor") vrši se putem obaveštenja podnesenog Međunarodnom birou. U obaveštenju se identifikuju međunarodna prijava i zahtev, i navodi se podatak pomenut u pravilu 53.7(b)(ii).

(b) Uz rezervu odredbe stava (c), obaveštenje pomenuto u stavu (a) potpisuje podnosilac prijave za izabrane države u pitanju ili, ako ima više od jednog podnosioca prijave za te države, potpisuju se svi oni.

(c) Kad dva ili više podnosilaca prijave podnesu obaveštenje kojim se vrši naknadni izbor država čiji nacionalni zakon traži da nacionalne prijave budu podnesene od strane pronalazača, i kad podnosilac prijave za tu izabranu državu, koji je pronalazač, odbije da potpiše obaveštenje ili ga nije moguće naći ili dostignuti uprkos ozbiljnim naporima, obaveštenje ne mora biti potpisano od strane tog podnosioca prijave ("podnosilac u pitanju") ukoliko je potpisano od strane bar jednog podnosioca prijave:

(i) dostavljena je izjava u kojoj je, na zadovoljstvo Međunarodnog biroa, objašnjen nedostatak potpisa podnosioca u pitanju, ili

(ii) podnosilac u pitanju nije potpisao zahtev za priznanje prava, ali su ispunjeni uslovi iz pravila 4.15(b), ili nije potpisao zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje, ali su ispunjeni uslovi iz pravila 53.8(b).

(d) Podnosilac prijave za državu koja je izabrana u naknadnom izboru ne mora biti naveden kao podnosilac prijave u zahtevu za međunarodno prethodno ispitivanje.

(e) Ako je obaveštenje kojim se vrši naknadni izbor dostavljeno po isteku 19 meseci od datuma prvenstva, Međunarodni biro će obavestiti podnosioca prijave da taj izbor nema dejstvo koje je predviđeno članom 39(1)(a), i da radnje koje se pominju u članu 22. moraju biti izvršene kod izabranog zavoda u pitanju, u roku koji je primenljiv na osnovu člana 22.

(f) Ako je, bez obzira na stav (a), podnosilac prijave podneo obaveštenje kojim se vrši naknadni izbor organa za međunarodno prethodno ispitivanje, a ne Međunarodnom birou, taj organ će označiti datum prijema obaveštenja i poslaće ga odmah Međunarodnom birou. Obaveštenje će se smatrati podnesenim Međunarodnom birou na dan koji je označen.

56.2. Identifikacija međunarodne prijave

Međunarodna prijava se identifikuje u skladu sa pravilom 53.6.

56.3. Identifikacija zahteva

Zahtev se identifikuje datumom kada je podnesen i nazivom organa za međunarodno prethodno ispitivanje kome je podnesen.

56.4. Forma naknadnog izbora

Obaveštenje kojim se vrši naknadni izbor, po mogućnosti, glasi: "U vezi sa međunarodnom prijavom podnesenom kod ..... dana .... pod brojem .... od strane (podnosilac prijave) ( i u vezi sa zahtevom za međunarodno prethodno ispitivanje podnesenim dana .... kod ....), dolepotpisani bira sledeće dodatne države (državu) na osnovu člana 31. Ugovora o saradnji u oblasti patenata .....".

56.5. Jezik kasnijeg izbora

Kasniji izbor mora biti na jeziku zahteva.

Pravilo 57

Manipulativna taksa

57.1. Obaveza plaćanja

(a) Svi zahtevi za međunarodno prethodno ispitivanje podležu plaćanju takse u korist Međunarodnog biroa ("manipulativna taksa"), koju prikuplja organ za međunarodno prethodno ispitivanje, kome je zahtev podnesen.

57.2. Iznos

(a) Iznos manipulativne takse je određen u taksenoj tarifi.

(b) (brisano)

(c) Iznos manipulativne takse se, za svaki organ za međunarodno prethodno ispitivanje koji, u skladu sa pravilom 57.3(c), propisuje plaćanje manipulativne takse u valuti ili valutama koje nisu švajcarski franak, utvrđuje od strane generalnog direktora, a posle konsultacija sa tim organom, i to u valuti ili valutama koje propisuje taj organ ("propisana valuta"). Iznos u svakoj propisanoj valuti će biti ekvivalentan, u zaokruženim ciframa, iznosu manipulativne takse u švajcarskoj valuti utvrđenoj u taksenoj tarifi. Iznosi u propisanim valutama objavljuju se u Službenom glasniku.

(d) Kad se iznos manipulativne takse, određen u taksenoj tarifi, promeni, odgovarajući iznosi u propisanim valutama se primenjuju od istog datuma kao i iznosi predviđeni u izmeni taksene tarife.

(e) U slučaju da je kurs razmene između švajcarske valute i bilo koje propisane valute različit od kursa razmene koji je poslednji put primenjen, generalni direktor će utvrditi novi iznos u propisanoj valuti u skladu sa uputstvima dobijenim od Skupštine. Novoutvrđeni iznos će početi da se primenjuje dva meseca od dana objavljivanja u Službenom glasniku, pod uslovom da se organ za međunarodno prethodno ispitivanje i generalni direktor dogovore o datumu koji pada u toku pomenutog dvomesečnog perioda, u kojem slučaju će taj iznos važiti za taj organ od tog datuma.

57.3. Vreme i način plaćanja

(a) Manipulativna taksa dospeva za plaćanje u vreme podnošenja zahteva.

(b) (brisano)

(c) Manipulativna taksa je plativa u valuti ili valutama propisanim od strane organa za međunarodno prethodno ispitivanje kome je zahtev podnesen, s tim što se podrazumeva da se njen iznos može slobodno konvertovati u švajcarsku valutu kada ga taj organ transferiše Međunarodnom birou.

(d) (brisano)

57.4. Propuštanje plaćanja

(a) U slučaju da manipulativna taksa nije plaćena kako se traži, organ za međunarodno prethodno ispitivanje će pozvati podnosioca prijave da plati taksu u roku od mesec dana od dana upućivanja poziva.

(b) Ako podnosilac prijave udovolji pozivu u roku od mesec dana, smatra se da je manipulativna taksa plaćena na dan dospeća.

(c) Ako podnosilac prijave ne udovolji pozivu u predviđenom roku, smatra se da zahtev nije ni podnesen.

57.5.

(Brisano)

57.6. Povraćaj

Organ za međunarodno prethodno ispitivanje će izvršiti povraćaj manipulativne takse podnosiocu prijave:

(i) ako je zahtev povučen pre nego je poslat od strane tog organa Međunarodnom birou, ili

(ii) ako se smatra, na osnovu pravila 54.4(a), da zahtev nije ni bio podnesen.

Pravilo 58

Taksa za prethodno ispitivanje

58.1. Pravo naplate takse

(a) Svaki organ za međunarodno prethodno ispitivanje može zahtevati, u svoju korist, da podnosilac prijave plati taksu ("taksu za prethodno ispitivanje") za sprovođenje međunarodnog prethodnog ispitivanja i za izvršavanje svih ostalih zadataka poverenih organima za međunarodno prethodno ispitivanje na osnovu Ugovora i ovih pravila.

(b) Iznos i vreme dospeća takse za prethodno ispitivanje, ako ona postoji, utvrđuje organ za međunarodno prethodno ispitivanje pod uslovom da odnosni datum dospeća ne bude pre datuma dospeća manipulativne takse.

(c) Taksa za prethodno ispitivanje se direktno plaća organu za međunarodno prethodno ispitivanje. U slučaju da je taj organ nacionalni zavod, ona se plaća u valuti koju propiše taj zavod, a u slučaju da je organ međuvladina organizacija, ona se plaća u valuti države u kojoj je locirana međuvladina organizacija, ili u bilo kojoj drugoj valuti koja se slobodno konvertuje u valutu odnosne države.

58.2. Propuštanje plaćanja

(a) U slučaju da se taksa za prethodno ispitivanje koju je utvrdio organ za međunarodno prethodno ispitivanje na osnovu pravila 58.1(b) ne plati pod uslovima navedenim u tom pravilu, organ za međunarodno prethodno ispitivanje će pozvati podnosioca prijave da plati taksu ili njen nedostajući deo u roku od mesec dana od dana upućivanja poziva.

(b) Ako podnosilac prijave udovolji pozivu u predviđenom roku, smatra se da je taksa za prethodno ispitivanje plaćena na dan dospeća.

(c) Ako podnosilac prijave ne udovolji pozivu u predviđenom roku, smatra se da zahtev nije ni podnesen.

58.3. Povraćaj

Organ za međunarodno prethodno ispitivanje će obavestiti Međunarodni biro o meri u kojoj će, ako uopšte, i o uslovima pod kojima će, ako uopšte, izvršiti povraćaj bilo kojeg iznosa plaćenog u vidu takse za prethodno ispitivanje, u slučaju da se smatra da zahtev nije ni podnesen, a Međunarodni biro će odmah objaviti tu informaciju.

Pravilo 59

Nadležni organ za međunarodno prethodno ispitivanje

59.1. Zahtevi prema članu 31(2)(a)

Za zahteve podnesene na osnovu člana 31(2)(a), svaki zavod primalac države ugovornice koju obavezuju odredbe Glave II će, u skladu sa uslovima iz sporazuma koji se primenjuje prema članu 32(2) i (3), obavestiti Međunarodni biro koji je organ za međunarodno prethodno ispitivanje nadležan, ili koji su organi za međunarodno prethodno ispitivanje nadležni za međunarodno prethodno ispitivanje međunarodnih prijava podnesenih kod tog zavoda. Međunarodni biro odmah objavljuje te informacije. U slučaju da je nadležno više organa za međunarodno prethodno ispitivanje, primenjuju se mutatis mutandis odredbe pravila 35.2.

59.2. Zahtevi prema članu 31(2)(b)

Što se tiče zahteva podnesenih prema članu 31(2)(b), Skupština će, navodeći organ za međunarodno prethodno ispitivanje koji je nadležan za međunarodne prijave podnesene kod nacionalnog zavoda koji je organ za međunarodno prethodno ispitivanje, dati prednost tom organu; ako nacionalni zavod nije organ za međunarodno prethodno ispitivanje, Skupština će dati prednost organu za međunarodno prethodno ispitivanje koji je taj zavod preporučio.

Pravilo 60

Određeni nedostaci u zahtevu ili izboru

60.1. Nedostaci u zahtevu

(a) Ako zahtev ne ispunjava uslove navedene u pravilima 53.1, 53.2(a)(i) do (iv), 53.2(b), 53.3 do 53.8 i 55.1, organ za Međunarodno prethodno ispitivanje poziva podnosioca prijave da ispravi nedostatke u razumnom roku. Rok ne sme biti kraći od mesec dana od dana upućivanja poziva. On može biti produžen od strane organa za međunarodno prethodno ispitivanje u bilo koje vreme pre donošenja odluke.

(b) Ako podnosilac prijave udovolji pozivu u roku iz stava (a), smatra se da je zahtev primljen na stvarni dan podnošenja, pod uslovom da zahtev, kako je podnesen, sadrži bar jedan izbor i omogućava identifikaciju međunarodne prijave; u suprotnom, smatra se da je zahtev dobijen onog dana kada je organ za međunarodno prethodno ispitivanje dobio ispravku.

(c) Uz rezervu odredbe iz stava (d), ako podnosilac prijave ne udovolji pozivu u roku iz stava (a), smatra se da zahtev nije ni podnesen.

(d) Kad, po isteku roka iz stava (a) nedostaje potpis koji se traži na osnovu pravila 53.8 ili nedostaje propisani navod u odnosu na podnosioca prijave za određenu izabranu državu, smatra se da izbor te države nije ni izvršen.

(e) Ako Međunarodni biro primeti nedostatak, skrenuće pažnju na to organu za međunarodno prethodno ispitivanje koji će postupiti kako je predviđeno u stavovima (a) do (d).

(f) Ako zahtev ne sadrži izjavu o izmenama, organ za međunarodno prethodno ispitivanje nastavlja postupak kao što je predviđeno u pravilima 66.1 i 69.1(a) ili (b).

(g) Kad izjava o izmenama sadrži navod da su izmene na osnovu člana 34. podnesene zajedno sa zahtevom (pravilo 53.9(c)), ali, u stvarnosti, te izmene nisu dostavljene, organ za međunarodno prethodno ispitivanje će pozvati podnosioca prijave da podnese izmene u roku koji je određen u pozivu, i nastaviće postupak kako je predviđeno u pravilu 69.1(e).

60.2. Nedostaci u naknadnim izborima

(a) Ako obaveštenje kojim se vrši naknadni izbor nije u skladu sa uslovima iz pravila 56, Međunarodni biro poziva podnosioca prijave da ispravi nedostatke u razumnom roku. Rok ne sme biti kraći od mesec dana od dana upućivanja poziva. On može biti produžen od strane organa za međunarodno prethodno ispitivanje u bilo koje vreme pre donošenja odluke.

(b) Ako podnosilac prijave udovolji pozivu u roku iz stava (a), smatra se da je obaveštenje primljeno na stvarni dan podnošenja, pod uslovom da je obaveštenje, kakvo je podneseno, sadržalo bar jedan izbor i omogućilo identifikaciju međunarodne prijave; u suprotnom, smatra se da je obaveštenje primljeno onog dana kada je Međunarodni biro primio ispravku.

(c) Uz rezervu odredbe iz stava (d), ako podnosilac prijave nije udovoljio pozivu u roku iz stava (a), smatra se da obaveštenje nije ni podneseno.

(d) Kad, u pogledu podnosioca prijave za određenu izabranu državu, potpis koji se traži na osnovu pravila 56.1(b) i (c), ili ime ili adresa nedostaju i posle isteka roka iz stava (a), smatra se da naknadni izbor nije ni izvršen.

Pravilo 61

Obaveštenje o zahtevu i izboru

61.1. Obaveštenje Međunarodnom birou i podnosiocu prijave

(a) Organ za međunarodno prethodno ispitivanje navodi na zahtevu datum prijema, ili, gde je to moguće, datum pomenut u pravilu 60.1(b). Organ za međunarodno prethodno ispitivanje odmah šalje zahtev Međunarodnom birou, i priprema jedan primerak za sebe i čuva ga u svom dosijeu.

(b) Organ za međunarodno prethodno ispitivanje odmah obaveštava podnosioca prijave u pismenoj formi o datumu prijema zahteva. U slučaju da se smatra, na osnovu pravila 54.4(a), 55.2(d), 57.4(c), 58.2(c) ili 60.1(c), da zahtev nije podnesen, ili, u slučaju da se smatra, na osnovu pravila 60.1(d), da izbor nije podnesen, organ za međunarodno prethodno ispitivanje o tome obaveštava podnosioca prijave i Međunarodni biro.

(c) Međunarodni biro odmah obaveštava podnosioca prijave o činjenici prijema i datumu prijema svih obaveštenja kojima se vrše kasniji izbori. Taj datum će biti stvarni datum prijema od strane Međunarodnog biroa, ili, gde je to moguće, datum pomenut u pravilu 56.1(f) ili 60.2(b). U slučaju da se smatra na osnovu pravila 60.2(c) da obaveštenje nije podneseno, ili kada se smatra na osnovu pravila 60.2(d) da naknadni izbor nije izvršen, Međunarodni biro o tome obaveštava podnosioca prijave.

61.2. Obaveštenje izabranim zavodima

(a) Obaveštenje predviđeno u članu 31(7) će biti učinjeno od strane Međunarodnog biroa.

(b) Obaveštenje sadrži broj i datum podnošenja međunarodne prijave, ime podnosioca prijave, datum podnošenja prijave čije se priznanje prvenstva zahteva (kad se to priznanje zahteva), datum prijema zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje od strane organa za međunarodno prethodno ispitivanje i - u slučaju naknadnog izbora - datum prijema obaveštenja kojim se vrši naknadni izbor. Ovaj poslednji datum je stvarni datum prijema od strane Međunarodnog biroa ili, kad je to moguće, datum pomenut u pravilu 56.1(f) ili 60.2(b).

(c) Obaveštenje se šalje izabranom zavodu zajedno sa dostavljanjem predviđenim u članu 20. Obaveštenje o izborima izvršenim nakon tog dostavljanja se šalje odmah po izvršenim izborima.

(d) Kad podnosilac prijave izričito zatraži od izabranog zavoda ono na šta ga ovlašćuje član 40(2), pre nego je izvršeno dostavljanje predviđeno u članu 20, Međunarodni biro će, na zahtev podnosioca prijave ili izabranog zavoda, odmah izvršiti to dostavljanje tom zavodu.

61.3. Obaveštenje za podnosioca prijave

Međunarodni biro obaveštava podnosioca prijave u pismenoj formi o izvršenom obaveštenju pomenutom u pravilu 61.2 i o izabranim zavodima koji su obavešteni na osnovu člana 31(7).

61.4. Objavljivanje u Službenom glasniku

Kad je zahtev podnesen pre isteka 19. meseca od datuma prvenstva, Međunarodni biro objavljuje napomenu o toj činjenici u Službenom glasniku odmah po podnošenju zahteva, ali ne pre međunarodnog objavljivanja međunarodne prijave. Napomena sadrži sve naznačene države koje su obavezne na osnovu Glave II, koje nisu izabrane.

Pravilo 62

Primerak izmena na osnovu člana 19 za organ za međunarodno prethodno ispitivanje

62.1. Izmene načinjene pre podnošenja zahteva

Po prijemu zahteva od strane organa za međunarodno prethodno ispitivanje, Međunarodni biro odmah dostavlja primerak svake izmene na osnovu člana 19. tom organu, izuzev ako je taj organ naznačio da je već primio takav primerak.

62.2. Izmene posle podnošenja zahteva

(a) Ako je u vreme podnošenja izmena na osnovu člana 19, već podnesen zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje, podnosilac prijave će, po mogućnosti, u isto vreme kad podnese izmene kod Međunarodnog biroa, takođe podneti primerak tih izmena organu za međunarodno prethodno ispitivanje. U svakom slučaju, Međunarodni biro će odmah dostaviti primerak tih izmena tom organu.

(b) (brisano)

Pravilo 63

Minimalni uslovi za organe za međunarodno prethodno ispitivanje

63.1. Definicija minimalnih uslova

Minimalni uslovi pomenuti u članu 32(3) su sledeći:

(i) nacionalni zavod ili međuvladina organizacija mora imati najmanje 100 zaposlenih sa punim radnim vremenom, koji imaju dovoljna tehnička znanja za sprovođenje ispitivanja;

(ii) taj zavod ili ta organizacija mora imati na raspolaganju bar onu dokumentaciju koja je pomenuta u pravilu 34, koja mora biti odgovarajuće sređena za potrebe ispitivanja;

(iii) taj zavod ili ta organizacija mora imati službenike koji su sposobni da vrše ispitivanje u potrebnim tehničkim oblastima, i koji imaju potrebna jezička znanja da razumeju bar one jezike u kojima je pisana ili na koje je prevedena minimalna dokumentacija pomenuta u pravilu 34.

Pravilo 64

Stanje tehnike za međunarodno prethodno ispitivanje

64.1. Stanje tehnike

(a) Za svrhe člana 33(2) i (3), sve što se učini dostupnim javnosti bilo gde u svetu putem pismenog izlaganja (uključujući i nacrte i druge ilustracije) smatra se stanjem tehnike, pod uslovom da je do tog činjena dostupnim javnosti došlo pre relevantnog datuma.

(b) Za svrhe stava (a), relevantni datum je:

(i) uz rezervu odredbe iz tačke (ii), međunarodni datum podnošenja međunarodne prijave koja je u postupku međunarodnog prethodnog ispitivanja;

(ii) u slučaju da međunarodna prijava, koja je u postupku međunarodnog prethodnog ispitivanja, pravovaljano potvrđuje prvenstvo ranije prijave, datum podnošenja ranije prijave.

64.2. Izlaganja koja nisu u pisanoj formi

U slučaju da je do činjenja dostupnim javnosti došlo putem usmenog izlaganja, upotrebe ili izlaganja na izložbi ili drugih načina koji nisu u pisanoj formi ("izlaganja koja nisu u pisanoj formi") pre relevantnog datuma, kako je definisano u pravilu 64.1(b), i da je datum tog izlaganja koje nije u pisanoj formi naveden u pismenom izlaganju koje je učinjeno dostupnim javnosti na dan ili posle dana relevantnog datuma, izlaganje koje nije u pisanoj formi ne smatra se delom stanja tehnike za svrhe člana 33(2) i (3). Ipak, u izveštaju o međunarodnom prethodnom ispitivanju će se skrenuti pažnja na takvo izlaganje u nepisanoj formi, na način predviđen u pravilu 70.9.

64.3. Izvesni objavljeni dokumenti

U slučajevima u kojima su bilo koja prijava ili patent, koji bi sačinjavali stanje tehnike za svrhe člana 33(2) i (3) da su objavljeni pre relevantnog datuma pomenutog u pravilu 64.1, bili objavljeni, kao takvi, na dan ili posle dana relevantnog datuma, ali su bili podneseni pre relevantnog datuma ili, gde je zahtevano priznanje prvenstva ranije prijave, pre datuma prvenstva, ta objavljena prijava ili patent ne smatra se delom stanja tehnike za svrhu člana 33(2) i (3). Ipak, u izveštaju o međunarodnom prethodnom ispitivanju će se skrenuti pažnja na takve prijave ili patente na način predviđen u pravilu 70.10.

Pravilo 65

Stvaralački rad ili neočiglednost

65.1. Prilaz stanju tehnike

Za svrhe člana 33(3), međunarodno prethodno ispitivanje uzima u obzir odnos bilo kog posebnog patentnog zahteva prema stanju tehnike u celini. Uzima se u obzir odnos patentnog zahteva, ne samo prema pojedinačnim dokumentima ili njihovim delovima uzetim odvojeno, već i njegov odnos prema kombinaciji takvih dokumenata ili delova dokumenata gde su takve kombinacije očigledne licu koje je stručnjak u toj oblasti.

65.2. Relevantni datum

Za svrhe člana 33(3), relevantni datum za razmatranje pitanja stvaralačkog rada ili neočiglednosti je datum propisan u pravilu 64.1.

Pravilo 66

Postupak pred organom za međunarodno prethodno ispitivanje

66.1. Osnova za međunarodno prethodno ispitivanje

(a) Uz rezervu odredbi iz stava (b) do (d), međunarodno prethodno ispitivanje se zasniva na međunarodnoj prijavi kakva je podnesena.

(b) Podnosilac prijave može podneti izmene prema članu 34. u vreme podnošenja zahteva za prethodno međunarodno ispitivanje, ili, uz rezervu odredbe iz pravila 66.4bis, dok izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju nije izrađen.

(c) Svaka izmena prema članu 19, koja je načinjena pre podnošenja zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje, uzeće se u obzir za potrebe međunarodnog prethodnog ispitivanja, izuzev ako je derogirana izmena prema članu 24.

(d) Svaka izmena prema članu 19, koja je načinjena pre podnošenja zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje, i svaka izmena prema članu 34, koja je dostavljena organu za međunarodno prethodno ispitivanje, uzeće se, uz rezervu odredbe iz pravila 66.4bis, u obzir za potrebe međunarodnog prethodnog ispitivanja.

(e) Patentni zahtevi koji se odnose na pronalaske u odnosu na koje nije izrađen izveštaj o međunarodnom rešeršu, ne moraju biti predmet međunarodnog prethodnog ispitivanja.

66.2. Prvo pisano mišljenje organa za međunarodno prethodno ispitivanje

(a) Ako organ za međunarodno prethodno ispitivanje:

(i) smatra da postoji bilo koja od situacija pomenutih u članu 34(4),

(ii) smatra da izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju treba da bude negativan u odnosu na bilo koji patentni zahtev jer pronalazak za koji se u njemu traži zaštita izgleda da nije nov, nije rezultat stvaralačkog rada (izgleda da je očigledan) ili pak izgleda da nije primenljiv u industriji,

(iii) primeti da postoji neki nedostatak u formi ili sadržini međunarodne prijave na osnovu Ugovora ili ovih pravila,

(iv) smatra da izmene prevazilaze okvir izlaganja u međunarodnoj prijavi kakva je podnesena,

(v) želi da u izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju priloži i primedbe o jasnoći patentnih zahteva, opisa i nacrta, ili o pitanju da li su patentni zahtevi u potpunosti podržani opisom,

(vi) smatra da se patentni zahtev odnosi na pronalazak u pogledu kojeg nije izrađen izveštaj o međunarodnom rešeršu, i odlučuje da ne sprovodi međunarodno prethodno ispitivanje za taj patentni zahtev, ili

(vii) smatra da lista sekvenci nukleotida i/ili aminokiselina nije raspoloživa u takvoj formi da bi se međunarodno prethodno ispitivanje moglo svrsishodno sprovesti, odnosni organ će, u skladu s tim, obavestiti podnosioca prijave u pismenoj formi. U slučaju da nacionalni zakon nacionalnog zavoda koji deluje u svojstvu organa za međunarodno prethodno ispitivanje ne dozvoljava formulisanje višestrukih zavisnih zahteva na način koji se razlikuje od onog predviđenog u drugoj i trećoj rečenici pravila 6.4(a), organ za međunarodno prethodno ispitivanje može, u slučaju da se zahtev formuliše na taj način, primeniti član 34(4)(b). U tom slučaju, on će o tome obavestiti podnosioca prijave u pismenoj formi.

(b) U obaveštenju će u potpunosti biti navedeno obrazloženje mišljenja organa za međunarodno prethodno ispitivanje.

(c) U obaveštenju će se pozvati podnosilac prijave da podnese pismeni odgovor, po potrebi zajedno sa izmenama.

(d) U obaveštenju se utvrđuje rok za odgovor. Rok treba da bude razuman u datim okolnostima. To će obično biti dva meseca od dana obaveštavanja. Ni u kom slučaju rok ne može biti kraći od mesec dana od odnosnog datuma. Rok mora biti bar dva meseca od odnosnog datuma u slučaju da se izveštaj o međunarodnom rešeršu dostavlja u isto vreme kada i obaveštenje. Rok ne sme biti duži od tri meseca od odnosnog datuma, ali može biti produžen ukoliko podnosilac prijave to zatraži pre njegovog isteka.

66.3. Zvanični odgovor organu za međunarodno prethodno ispitivanje

(a) Podnosilac prijave može odgovoriti na poziv pomenut u pravilu 66.2(c) organu za međunarodno prethodno ispitivanje podnošenjem dopuna ili - ako se ne slaže sa mišljenjem tog organa - podnošenjem argumenata, u zavisnosti od slučaja, ili podnošenjem i jednog i drugog.

(b) Svi odgovori se direktno dostavljaju organu za međunarodno prethodno ispitivanje.

66.4. Dodatna mogućnost za podnošenje izmena ili razloga

(a) Ako organ za međunarodno prethodno ispitivanje želi da da jedno ili više dodatnih mišljenja, on to može učiniti, u kojem slučaju se primenjuju pravila 66.2. i 66.3.

(b) Na zahtev podnosioca prijave, organ za međunarodno prethodno ispitivanje može mu pružiti jedno ili više dodatnih mogućnosti da podnese dopune ili razloge.

66.4bis. Razmatranje izmena i argumenata

Izmene i argumenti ne moraju biti uzeti u obzir od strane organa za međunarodno prethodno ispitivanje za potrebe pismenog mišljenja ili izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju, ako su dobijeni tek pošto je taj organ počeo da sastavlja to mišljenje ili izveštaj.

66.5. Izmena

Svaka izmena, osim ispravljanja očiglednih grešaka, u patentnim zahtevima, opisu, ili nacrtu, uključujući odustajanje od zahteva, ispuštanje delova u opisu ili ispuštanje određenih crteža, smatra se izmenom.

66.6. Nezvanična komunikacija sa podnosiocem prijave

Organ za međunarodno prethodno ispitivanje može, u bilo koje vreme, nezvanično komunicirati, telefonom, pismenim putem ili putem ličnog razgovora sa podnosiocem prijave. Odnosni organ, po svom nahođenju, odlučuje da li želi da omogući više od jednog ličnog razgovora na zahtev podnosioca prijave, ili da li želi da odgovori na bilo koju nezvaničnu pismenu komunikaciju od podnosioca prijave.

66.7. Dokument o prvenstvu

(a) Ako je organu za međunarodno prethodno ispitivanje potrebna kopija prijave čije se prvenstvo zahteva u međunarodnoj prijavi, Međunarodni biro, na zahtev, odmah dostavlja takvu kopiju. Ukoliko se ta kopija ne dostavi organu za međunarodno prethodno ispitivanje jer podnosilac prijave nije postupio u skladu sa pravilom 17.1, izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju se može izraditi kao da prvenstvo nije zahtevano.

(b) Ako je prijava čije se prvenstvo zahteva u međunarodnoj prijavi na jeziku koji nije jezik ili jedan od jezika organa za međunarodno prethodno ispitivanje, taj organ može pozvati podnosioca prijave da dostavi prevod na odnosni jezik ili jedan od odnosnih jezika u roku od dva meseca od datuma kada je upućen poziv. Ako se prevod ne dostavi u tom roku izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju se može izraditi kao da prvenstvo nije ni zahtevano.

66.8. Forma izmena

(a) Od podnosioca prijave se zahteva da podnese list za zamenu za svaki list međunarodne prijave koji se, zbog izmena, razlikuje od lista koji je prethodno podnesen. Pismo koje prati listove za zamenu će skrenuti pažnju na razlike između zamenjenih listova i listova za zamenu. Kada se izmena sastoji u brisanju pasusa ili u manjim izmenama ili dodavanjima, ona može biti načinjena na primerku relevantnog lista međunarodne prijave, pod uslovom da jasnoća i podobnost za umnožavanje time nisu ugroženi. U meri u kojoj svaka izmena ima za rezultat poništavanje čitavog lista, ta zamena se dostavlja pismom.

(b) (brisano)

66.9. Jezik izmena

(a) Na osnovu stavova (b) i (c), ako je međunarodna prijava podneta na jeziku koji se razlikuje od jezika na kome je objavljena, sve izmene, kao i sva pisma pomenuta u pravilu 66.8(a), dostavljaju se na jeziku objave.

(b) Ako se izvrši međunarodno prethodno ispitivanje, u smislu pravila 55.2, na osnovu prevoda međunarodne prijave, sve izmene, kao i sva pisma pomenuta u stavu (a), dostavljaju se na jeziku prevoda.

(c) Na osnovu pravila 55.3, ako se izmena ili pismo ne podnesu na jeziku koji se zahteva na osnovu stavova (a) ili (b), organ za međunarodno prethodno ispitivanje je dužan, ako je to moguće, imajući u vidu rok za izradu izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju, da pozove podnosioca prijave da dostavi izmene ili pismo na traženom jeziku u razumnom roku u datim okolnostima.

(d) Ako podnosilac prijave ne uspe da udovolji roku iz stava (c), kada je poslat poziv da se dostavi izmena na traženom jeziku, izmena se ne uzima u obzir u svrhe međunarodnog prethodnog ispitivanja. Ako podnosilac prijave ne postupi, u roku predviđenom u stavu (c), u skladu sa pozivom da se dostavi pismo pomenuto u stavu (a) na traženom jeziku, pomenute izmene se ne uzimaju u obzir u svrhe međunarodnog prethodnog ispitivanja.

Pravilo 67

Predmet ispitivanja prema članu 34(4)(a)(i)

67.1. Definicija

Ni od jednog organa za međunarodno prethodno ispitivanje se ne može tražiti da izvrši međunarodno prethodno ispitivanje po međunarodnoj prijavi, ako i u meri u kojoj, njen predmet uključuje sledeće:

(i) naučne i matematičke teorije,

(ii) biljne ili životinjske vrste, ili bitno biološke postupke za proizvodnju biljaka i životinja, osim mikrobioloških postupaka i proizvoda tih postupaka,

(iii) šeme, pravila ili metode obavljanja posla, izvršavanja čisto mentalnih radnji ili igranja igara,

(iv) metode hirurškog ili terapijskog tretmana ljudskog ili životinjskog tela, kao i dijagnostičke metode,

(v) čiste prezentacije informacija,

(vi) računarske programe u meri u kojoj organ za međunarodno prethodno ispitivanje nije opremljen za izvođenje međunarodnog prethodnog ispitivanja u vezi sa takvim programima.

Pravilo 68

Nedostatak jedinstva pronalaska (međunarodno prethodno ispitivanje)

68.1. Nema poziva na ograničenje ili plaćanje

Ukoliko organ za međunarodno prethodno ispitivanje utvrdi da uslov jedinstva pronalaska nije ispunjen, i odluči da ne pozove podnosioca prijave da ograniči patentne zahteve ili plati dodatne takse, on će nastaviti sa međunarodnim prethodnim ispitivanjem, uz rezervu odredbe iz člana 34(4)(b) i pravila 66.1.(e), za celokupnu međunarodnu prijavu, ali će navesti u pisanom mišljenju i u izveštaju o prethodnom međunarodnom ispitivanju da smatra da uslov jedinstva pronalaska nije ispunjen, i navešće razloge za to.

68.2. Poziv na ograničenje ili plaćanje

Ukoliko organ za međunarodno prethodno ispitivanje utvrdi da uslov jedinstva pronalaska nije ispunjen i odluči da pozove podnosioca prijave da, po svom izboru, ograniči patentne zahteve ili plati dodatne takse, navešće bar jednu mogućnost ograničavanja koja bi, po mišljenju organa za međunarodno prethodno ispitivanje, bila u skladu sa primenljivim uslovima, i navešće iznos dodatnih taksi i razloge zbog kojih smatra da međunarodna prijava nije u skladu sa uslovom jedinstva pronalaska. U isto vreme će utvrditi rok, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, za odgovor na poziv; taj rok neće biti kraći od jednog meseca i neće biti duži od dva meseca od datuma upućivanja poziva.

68.3. Dodatne takse

(a) Iznos dodatne takse za međunarodno prethodno ispitivanje na osnovu člana 34(3)(a) utvrđuje nadležni organ za međunarodno prethodno ispitivanje.

(b) Dodatna taksa za međunarodno prethodno ispitivanje na osnovu člana 34(3)(a) se plaća direktno organu za međunarodno prethodno ispitivanje.

(c) Svaki podnosilac prijave može platiti dodatnu taksu uz protest, odnosno praćenu argumentovanom izjavom da je međunarodna prijava u skladu sa uslovom jedinstva pronalaska, ili da je iznos tražene dodatne takse prekomeran. Taj protest ispituje tročlani odbor ili druga specijalna instanca organa za međunarodno prethodno ispitivanje, ili bilo koja druga nadležna viša instanca, koja će, u meri u kojoj utvrdi da je protest opravdan, naložiti povraćaj podnosiocu prijave celokupnog ili dela iznosa dodatne takse. Na zahtev podnosioca prijave, tekst iz protesta i odluke se dostavlja izabranim zavodima kao prilog uz izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju.

(d) Tročlani odbor, specijalna instanca ili nadležna viša instanca, pomenute u stavu (c), ne mogu uključiti lice koje je donelo odluku koja je predmet protesta.

(e) Kad je podnosilac prijave platio, shodno stavu (c), dodatnu taksu uz protest, organ za međunarodno prethodno ispitivanje može, nakon prethodnog razmatranja opravdanosti poziva za plaćanje dodatne takse, tražiti da podnosilac prijave plati taksu za ispitivanje protesta ("protestna taksa"). Protestna taksa se plaća u roku od mesec dana od datuma kad je podnosilac prijave obavešten o rezultatu razmatranja. Ukoliko se protestna taksa ne plati, protest se smatra povučenim. Protestna taksa se vraća podnosiocu prijave ukoliko tročlani odbor, posebna instanca ili viša instanca pomenuta u stavu (c) nađe da je protest bio u potpunosti opravdan.

68.4. Postupak u slučaju nedovoljnog ograničenja patentnih zahteva

Ako podnosilac prijave ograniči patentne zahteve, ali nedovoljno da bi to bilo u skladu sa uslovom jedinstva pronalaska, organ za međunarodno prethodno ispitivanje će nastaviti sa postupkom u skladu sa članom 34(3)(c).

68.5. Glavni pronalazak

U slučaju sumnje koji je pronalazak glavni pronalazak za svrhe člana 34(3)(c), pronalazak koji je prvi pomenut u patentnim zahtevima se smatra glavnim pronalaskom.

Pravilo 69

Početak međunarodnog prethodnog ispitivanja i rok za međunarodno prethodno ispitivanje

69.1. Početak međunarodnog prethodnog ispitivanja

(a) Uz rezervu odredbi iz stavova (b) do (e), organ za međunarodno prethodno ispitivanje počinje međunarodno prethodno ispitivanje kad je u posedu zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje i izveštaja o međunarodnom rešeršu ili obaveštenja o izjašnjenju organa za međunarodni rešerš iz člana 17(2)(a) da izveštaj o međunarodnom rešeršu neće biti sačinjen.

(b) Ako je nadležni organ za međunarodno prethodno ispitivanje deo istog nacionalnog zavoda ili međuvladine organizacije kao i nadležni organ za međunarodni rešerš, međunarodno prethodno ispitivanje može, ako to želi organ za međunarodno prethodno ispitivanje, uz rezervu odredbe iz stava (d), početi u isto vreme kad i međunarodni rešerš.

(c) Kad izjava o izmenama sadrži navod da se izmene prema članu 19. imaju uzeti u obzir (pravilo 53.9(a)(i)), organ za međunarodno ispitivanje ne sme početi međunarodno prethodno ispitivanje pre nego primi primerak izmena u pitanju.

(d) Kad izjava o izmenama sadrži naznaku da se početak međunarodnog prethodnog ispitivanja ima odložiti (pravilo 53.9(b)), organ za međunarodno prethodno ispitivanje ne sme početi međunarodno prethodno ispitivanje pre:

(i) nego primi primerak izmena načinjenih prema članu 19,

(ii) nego primi obaveštenje da podnosilac prijave ne želi da načini izmene prema članu 19, ili

(iii) isteka 20 meseci od datuma prvenstva, zavisno od toga šta se prvo dogodi.

(e) Kad izjava o izmenama sadrži naznaku da su izmene prema članu 34. podnesene sa zahtevom za međunarodno prethodno ispitivanje (pravilo 53.9(c)) ali, u stvarnosti, nisu podnesene, organ za međunarodno prethodno ispitivanje ne sme početi međunarodno prethodno ispitivanje pre nego primi izmene ili pre nego istekne rok koji je određen u pozivu pomenutom u pravilu 60.1(g), zavisno od toga šta se prvo dogodi.

69.2. Rok za međunarodno prethodno ispitivanje

Rok za izradu izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju je:

(i) 28 meseci od datuma prvenstva, ako je zahtev podnesen pre isteka 19 meseci od datuma prvenstva;

(ii) devet meseci od početka međunarodnog prethodnog ispitivanja, ako je zahtev podnesen po isteku 19 meseci od datuma prvenstva.

Pravilo 70

Izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju

70.1 Definicija

Za svrhe ovog pravila, "izveštaj" znači izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju.

70.2. Osnova za izveštaj

(a) Ako su patentni zahtevi izmenjeni, izveštaj se odnosi na izmenjene patentne zahteve.

(b) Ako je, u skladu sa pravilom 66.7(a) ili (b), izveštaj izrađen kao da nije podnesen zahtev za priznanje prvenstva, u izveštaju će se to naznačiti.

(c) Ako organ za međunarodno prethodno ispitivanje smatra da neka izmena prevazilazi obim izlaganja u međunarodnoj prijavi kako je podnesena, izveštaj se izrađuje kao da ta izmena nije ni izvršena, a u izveštaju će se to i navesti. Takođe će se navesti razlozi zbog kojih se smatra da izmena prevazilazi obim odnosnog izlaganja.

(d) Kada se patentni zahtevi odnose na pronalaske u pogledu kojih nije izrađen izveštaj o međunarodnom rešeršu, i zbog toga nisu bili predmet međunarodnog prethodnog ispitivanja, u izveštaju o međunarodnom prethodnom ispitivanju će se to naznačiti.

70.3. Identifikacija

U izveštaju se identifikuju organ za međunarodno prethodno ispitivanje koji ga je izradio, navođenjem naziva tog organa, i međunarodna prijava, navođenjem broja međunarodne prijave, imena podnosioca prijave i datuma podnošenja međunarodne prijave.

70.4. Datumi

U izveštaju se navode:

(i) datum kada je zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje podnesen, i

(ii) datum izveštaja; taj datum je datum kada je izveštaj završen.

70.5. Klasifikacija

(a) U izveštaju će se ponoviti klasifikacija data u pravilu 43.3, ako se organ za međunarodno prethodno ispitivanje saglasi sa tom klasifikacijom.

(b) U protivnom, organ za međunarodno prethodno ispitivanje će u izveštaju navesti klasifikaciju, bar prema Međunarodnoj klasifikaciji patenata, koju smatra ispravnom.

70.6. Izjašnjenje prema članu 35(2)

(a) Izjašnjenje pomenuto u članu 35(2) sastoji se od reči "DA" i "NE", ili njihovog ekvivalenta na jeziku izveštaja, ili nekog odgovarajućeg znaka predviđenog u Administrativnim uputstvima, i propraćeno je navodima, objašnjenjima i primedbama, ukoliko ih ima, pomenutim u poslednjoj rečenici člana 35(2).

(b) Ako bilo koji od tri kriterijuma pomenuta u članu 35(2) (novost, stvaralački rad, industrijska promenljivost) nije ispunjen, izjašnjenje će biti negativno. Ako je, u takvom slučaju, bilo koji od uzetih kriterijuma odvojeno ispunjen, u izveštaju će se navesti taj kriterijum ili kriterijumi koji su ispunjeni.

70.7. Navodi prema članu 35(2)

(a) U izveštaju se navode dokumenti koji se smatraju značajnim za potkrepljivanje izjašnjenja datih na osnovu člana 35(2).

(b) Odredbe pravila 43.5(b) i (e) se takođe primenjuju na izveštaj.

70.8. Objašnjenja prema članu 35(2)

Administrativna uputstva sadrže smernice za slučajeve u kojima je potrebno ili nije potrebno dati objašnjenja pomenuta u članu 35(2), kao i formu takvih objašnjenja. Te smernice se zasnivaju na sledećim principima:

(i) objašnjenja se daju uvek kada je izjašnjenje u odnosu na neki patentni zahtev negativno;

(ii) objašnjenja se daju uvek kada je izjašnjenje pozitivno, ukoliko se razlog za navođenje bilo kog dokumenta lako može pretpostaviti na osnovu uvida u navedeni dokument;

(iii) u principu, objašnjenja se daju u slučaju predviđenom u poslednjoj rečenici pravila 70.6(b).

70.9. Izlaganja koja nisu u pisanoj formi

Sva izlaganja koja nisu u pisanoj formi, a koja se pominju u izveštaju na osnovu pravila 64.2, pominju se navođenjem njihove prirode, datuma kada je pisano izlaganje koje se poziva na izlaganje koje nije u pisanoj formi učinjeno pristupačnim javnosti, i datuma kada je izlaganje koje nije u pisanoj formi došlo u javnost.

70.10. Izvesni objavljeni dokumenti

Sve objavljene prijave ili patenti pomenuti u izveštaju na osnovu pravila 64.3, pominju se kao takvi i praćeni su navodom o datumu objavljivanja, datumu podnošenja prijave i datumu zahteva za priznanje prvenstva (ako postoji). U odnosu na datum prvenstva bilo kog dokumenta, u izveštaju se može navesti da, po mišljenju organa za međunarodno prethodno ispitivanje, priznanje tog datuma nije punovažno zahtevano.

70.11. Pominjanje izmena

Ako su kod organa za međunarodno prethodno ispitivanje izvršene izmene, ova činjenica se navodi u izveštaju. U slučaju da je ova izmena imala za rezultat poništavanje celog lista, ova činjenica se takođe navodi u izveštaju.

70.12. Pominjanje izvesnih nedostataka i drugog

Ako organ za međunarodno prethodno ispitivanje smatra da, u vreme kada priprema izveštaj:

(i) međunarodna prijava sadrži bilo koji nedostatak pomenut u pravilu 66.2(a)(iii), uključiće ovo mišljenje sa obrazloženjem u izveštaj;

(ii) međunarodna prijava iziskuje bilo kakve primedbe pomenute u pravilu 66.2(a)(v), on može ovo mišljenje uključiti u izveštaj i, ukoliko to čini, takođe mora navesti u izveštaju razloge za takvo mišljenje;

(iii) postoji bilo koja od situacija pomenutih u članu 34(4), on će u izveštaju izneti svoje mišljenje i razloge za to;

(iv) lista sekvenci nukleotida i/ili aminokiselina nije raspoloživa u formi koja omogućuje sprovođenje svrsishodnog međunarodnog prethodnog ispitivanja, on će to konstatovati u izveštaju.

70.13. Napomene koje se odnose na jedinstvo pronalaska

Ako je podnosilac prijave platio dodatne takse za međunarodno prethodno ispitivanje, ili ako je međunarodna prijava ili međunarodno prethodno ispitivanje ograničeno na osnovu člana 34(3), to će se navesti u izveštaju. Pored toga, u slučaju da je međunarodno prethodno ispitivanje izvršeno na osnovu ograničenih patentnih zahteva (član 34(3)(a)), ili samo na osnovu glavnog pronalaska (član 34(3)(c)), u izveštaju će se navesti koji su delovi međunarodne prijave bili, a koji delovi nisu bili, predmet međunarodnog prethodnog ispitivanja. Izveštaj sadrži i navode koji su predviđeni u pravilu 68.1, kad organ za prethodno međunarodno ispitivanje odluči da ne pozove podnosioca prijave da ograniči patentne zahteve ili plati dodatne takse.

70.14. Ovlašćeni službenik

U izveštaju se navodi ime službenika organa za međunarodno prethodno ispitivanje, koji je odgovoran za taj izveštaj.

70.15. Forma

Fizički uslovi u odnosu na formu izveštaja propisani su u Administrativnim uputstvima.

70.16. Prilozi uz izveštaj

Svaki list za zamenu prema pravilu 66.8(a) i svaki list za zamenu koji sadrži izmene prema članu 19. se, ukoliko nije derogiran kasnijim listom za zamenu, prilaže uz izveštaj. Izmene prema članu 19, koje se smatraju derogiranim izmenama prema članu 34. i pisma prema pravilu 66.8(a) se ne prilažu.

70.17. Jezici izveštaja i priloga

(a) Izveštaj i svi prilozi su na jeziku na kome je objavljena međunarodna prijava na koju se oni odnose ili na jeziku prevoda, ako je međunarodno prethodno ispitivanje izvršeno na osnovu jezika prevoda međunarodne prijave, u smislu pravila 55.2.

(b) (Brisano)

Pravilo 71

Dostavljanje izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju

71.1. Primaoci

Organ za međunarodno prethodno ispitivanje istog dana dostavlja jedan primerak izveštaja o međunarodnom, prethodnom ispitivanju i njegove priloge, ako postoje, Međunarodnom birou, i jedan primerak podnosiocu prijave.

71.2. Primerci navedenih dokumenata

(a) Zahtev na osnovu člana 36(4) se može dostaviti u bilo koje vreme u roku od sedam godina od datuma podnošenja međunarodne prijave na koju se odnosi izveštaj.

(b) Organ za međunarodno prethodno ispitivanje može tražiti da mu stranka (podnosilac prijave ili izabrani zavod), koja podnese zahtev, nadoknadi troškove pripremanja i slanja primeraka. Iznos troškova za pripremanje kopija utvrdiće se u sporazumima pomenutim u članu 32(2) između organa za međunarodno prethodno ispitivanje i Međunarodnog biroa.

(c) (brisano)

(d) Svi organi za međunarodno prethodno ispitivanje mogu izvršavati obaveze pomenute u stavovima (a) do (b) preko druge agencije koja im je odgovorna.

Pravilo 72

Prevod izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju

72.1. Jezici

(a) Svaka izabrana država može tražiti da izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju, napisan na bilo kom jeziku koji nije zvanični jezik, ili jedan od zvaničnih jezika njenog nacionalnog zavoda, bude preveden na engleski.

(b) O svim takvim zahtevima mora biti obavešten Međunarodni biro koji ih odmah objavljuje u Službenom glasniku.

72.2. Primerci prevoda za podnosioca prijave

Međunarodni biro dostavlja primerak prevoda, pomenutog u pravilu 72.1(a), izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju podnosiocu prijave u isto vreme kad dostavlja te prevode zainteresovanom izabranom zavodu ili zavodima.

72.3. Napomene u prevodu

Podnosilac prijave može dati pismene napomene o tome šta su, po njegovom mišljenju, greške u prevodu izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju; on dostavlja jedan primerak tih napomena svakom od zainteresovanih izabranih zavoda i jedan primerak Međunarodnom birou.

Pravilo 73

Slanje izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju

73.1. Pripremanje primeraka

Međunarodni biro priprema primerke dokumenata koji se šalju na osnovu člana 36(3)(a).

73.2. Rok za slanje

Slanje predviđeno u članu 36(3)(a) se vrši u što kraćem roku, ali ne pre nego je izvršeno dostavljanje prema članu 20.

Pravilo 74

Prevod priloga uz izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju i njihovo dostavljanje

74.1. Sadržaj prevoda i rok za njegovo dostavljanje

(a) U slučaju da se traži dostavljanje prevoda međunarodne prijave od strane izabranog zavoda na osnovu člana 39(1), podnosilac prijave dostavlja, u roku predviđenom u članu 39(1), prevod svakog lista za zamenu pomenutog u pravilu 70.16, koji je priložen uz izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju, osim ako je taj list pisan jezikom na koji je već trebalo prevesti međunarodnu prijavu. Isti rok važi u slučaju da dostavljanje prevoda međunarodne prijave izabranom zavodu mora, usled izjave date na osnovu člana 64(2)(a)(i), biti izvršeno u roku predviđenom u članu 22.

(b) Kada izabrani zavod ne traži da se, u smislu člana 39(1), dostavi prevod međunarodne prijave, taj zavod može zahtevati od prijavioca da dostavi, u roku predviđenom tim članom, prevod na jezik objavljivanja međunarodne prijave svakog lista za zamenu pomenutog u pravilu 70.16 koji se prilaže uz izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju, a nije na tom jeziku.

Pravilo 75

(Brisano)

Pravilo 76

Primerak, prevod i taksa prema članu 39(1); prevod dokumenta o prvenstvu

76.1, 76.2 i 76.3

(Brisano)

76.4. Rok za prevod dokumenta o prvenstvu

Podnosilac prijave nije dužan da dostavi bilo kojem izabranom zavodu overeni prevod dokumenta o prvenstvu pre isteka primenljivog roka na osnovu člana 39.

76.5. Primena pravila 22.1(g), 49 i 51bis.

Pravila 22.1(g), 49 i 51bis se primenjuju pod uslovom da:

(i) sva pozivanja u odnosnim pravilima na naznačeni zavod ili naznačenu državu budu tumačena kao pozivanje na izabrani zavod ili izabranu državu;

(ii) sva pozivanja u odnosnim pravilima na član 22. ili član 24(2) bude tumačena kao pozivanje na član 39(1) ili član 39(3), respektivno;

(iii) da reči "podnesene međunarodne prijave" u pravilu 49.1(c) budu zamenjene rečima "podneseni zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje";

(iv) za svrhu člana 39(1), kada je izveštaj o međunarodnom prethodnom ispitivanju izrađen, prevod svake izmene prema članu 19, bude tražen samo ako je ta izmena priključena izveštaju.

76.6. Prelazne odredbe

Ukoliko na dan 12. jula 1991. pravilo 76.5(iv) nije u skladu sa nacionalnim zakonom koji primenjuje izabrani zavod u pogledu patentnih zahteva izmenjenih prema članu 19, pravilo 76.5(iv) neće se primenjivati u tom pogledu sve dok ta neusklađenost traje, s tim da pomenuti zavod obavesti Međunarodni biro o tome do 31. decembra 1991. Primljeno obaveštenje će Međunarodni biro odmah objaviti.

Pravilo 77

Mogućnost prema članu 39(1)(b)

77.1. Korišćenje mogućnosti

(a) Sve države ugovornice koje dozvoljavaju rok koji ističe posle roka predviđenog u članu 39(1)(a), obavestiće Međunarodni biro o tako utvrđenom roku.

(b) Sva obaveštenja koja je primio Međunarodni biro na osnovu stava (a) odmah se objavljuju od strane Međunarodnog biroa u Službenom glasniku.

(c) Obaveštenja vezana za skraćivanje prethodno utvrđenog roka imaju dejstvo u odnosu na zahteve podnesene po isteku tri meseca od dana kada je obaveštenje objavljeno od strane Međunarodnog biroa.

(d) Obaveštenja vezana za produžavanje prethodno utvrđenog roka imaju dejstvo po objavljivanju od strane Međunarodnog biroa u Službenom glasniku i to u odnosu na zahteve koji su neobrađeni u to vreme ili su podneseni posle datuma objavljivanja, ili ako država ugovornica koja daje obaveštenje utvrdi neki kasniji datum od tog poslednjeg datuma.

Pravilo 78

Izmena patentnih zahteva, opisa i nacrta kod izabranih zavoda

78.1. Rok kada je izbor usledio pre isteka 19 meseci od datuma prvenstva

(a) Kad je izbor bilo koje države ugovornice izvršen pre isteka 19 meseci od datuma prvenstva, podnosilac prijave će, ukoliko to želi, koristiti pravo na osnovu člana 41. da izmeni patentne zahteve, opis i nacrte pred izabranim zavodom u pitanju u roku od mesec dana od ispunjenja uslova iz člana 36(1)(a), s tim da, ako do dostavljanja izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju prema članu 36(1) nije došlo do isteka roka predviđenog na osnovu člana 39, koristi odnosno pravo najkasnije u toku četiri meseca od isteka tog roka. U oba slučaja, podnosilac prijave može koristiti odnosno pravo u bilo koje drugo vreme ukoliko to dozvoljava nacionalni zakon odnosne države.

(b) U svakoj izabranoj državi u kojoj nacionalni zakon predviđa da ispitivanje započinje samo na osnovu posebnog zahteva, nacionalni zakon može predvideti da rok u okviru kojeg, ili vreme kada, podnosilac prijave može koristiti pravo na osnovu člana 41, u slučaju da se izbor države ugovornice izvrši pre isteka 19 meseci od datuma prvenstva, bude isti kao i rok koji predviđa nacionalni zakon za podnošenje izmena u slučaju ispitivanja, na osnovu posebnog zahteva, nacionalnih prijava, pod uslovom da taj rok ne istekne pre, ili da to vreme ne bude pre isteka roka predviđenog na osnovu stava (a).

78.2. Rok kada je izbor usledio posle isteka 19 meseci od datuma prvenstva

U slučaju da je izbor države ugovornice izvršen po isteku 19 meseci od datuma prvenstva i podnosilac prijave želi da izvrši izmene na osnovu člana 41, važiće rok za podnošenje izmena na osnovu člana 28.

78.3. Korisni modeli

Odredbe pravila 6.5 i 13.5 se primenjuju mutatis mutandis kod izabranih zavoda. Ako je izbor izvršen pre isteka 19 meseci od datuma prvenstva, pozivanje na rok koji važi na osnovu člana 22. zamenjuje se pozivanjem na rok koji važi prema članu 39.

 

Deo D

PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA GLAVU III UGOVORA

Pravilo 79

Kalendar

79.1. Iskazivanje datuma

Podnosioci prijave, nacionalni zavodi, zavodi primaoci, organi za međunarodni rešerš i organi za međunarodno prethodno ispitivanje i Međunarodni biro, za svrhe Ugovora i Pravilnika, iskazuju datum u smislu hrišćanske ere i gregorijanskog kalendara, ili, ako koriste druge ere i kalendare, onda moraju, pored tog datuma, navesti i datum prema hrišćanskoj eri i gregorijanskom kalendaru.

Pravilo 80

Računanje rokova

80.1. Periodi izraženi u godinama

Kada se period izražava kao jedna godina ili kao određeni broj godina, računanje započinje od dana koji sledi za danom na koji se desio relevantni događaj, a period ističe relevantne godine u mesecu sa istim nazivom i na dan istog datuma kao što su mesec i dan na koji se dati događaj desio, s tim da, ako relevantni mesec nema dan sa istim datumom, rok ističe poslednjeg dana tog meseca.

80.2. Periodi izraženi u mesecima

Kada se period izražava kao jedan mesec ili određen broj meseci, računanje započinje onog dana koji sledi za danom na koji se relevantni događaj desio, a period ističe u relevantnom mesecu na dan koji ima isti datum kao i dan na koji se odnosni događaj desio, s tim da, ako relevantni mesec nema dan sa istim datumom, rok ističe poslednjeg dana tog meseca.

80.3. Periodi izraženi u danima

Kada se period izražava u određenom broju dana, računanje započinje na dan koji sledi za danom na koji se relevantni događaj desio, a period ističe na dan na koji pada poslednji dan brojanja.

80.4. Lokalni datumi

(a) Datum koji se uzima u obzir kao početni datum računanja bilo kog perioda je datum koji važi u tom mestu u vreme kada se desio relevantni događaj.

(b) Datum kada ističe neki period je datum koji važi u mestu u kome se potrebni dokumenti moraju dostaviti ili neophodne takse platiti.

80.5. Isticanje roka na neradni dan

Ako isticanje perioda u toku koga neki dokument ili neka taksa moraju dospeti u nacionalni zavod ili međuvladinu organizaciju, pada na dan na koji taj zavod ili organizacija nisu otvoreni za javnost za svrhe vođenja zvaničnih poslova, ili na koji se obična pošta ne isporučuje u mestu u kome se nalazi taj zavod ili organizacija, period će isteći sledećeg dana kada nijedna od dve navedene okolnosti više ne postoji.

80.6. Datum dokumenta

(a) U slučaju da period počinje na dan koji je datum dokumenta ili pisma od nacionalnog zavoda ili međuvladine organizacije, sve zainteresovane strane mogu dokazati da je odnosni dokument ili pismo poslato kasnijeg dana od datuma koji nosi, u kojem slučaju će se datum stvarnog otpremanja poštom, za svrhe računanja roka, smatrati datumom kada rok počinje. Bez obzira na datum na koji je taj dokument otpremljen poštom, ako podnosilac prijave ponudi nacionalnom zavodu ili međuvladinoj organizaciji dokaze koji zadovoljavaju nacionalni zavod ili međuvladinu organizaciju da su dokument ili pismo primljeni kasnije od sedam dana od datuma koji nose, nacionalni zavod ili međuvladina organizacija će smatrati da period koji počinje sa datumom dokumenta ili pisma ističe kasnije za dodatni broj dana, koji je jednak broju dana za koji su dokument ili pismo primljeni kasnije od sedam dana od datuma koji nose.

(b) (Brisano)

80.7. Kraj radnog dana

(a) Period koji ističe datog dana, ističe u trenutku kada nacionalni zavod ili međuvladina organizacija kod koje se dokument mora dostaviti ili taksa platiti, prestaje sa radom za taj dan.

(b) Svi zavodi ili organizacije mogu odstupiti od odredaba stava (a) do ponoći relevantnog dana.

(c) (Brisano)

Pravilo 81

Izmene rokova određenih u Ugovoru

81.1. Predlog

(a) Svaka država ugovornica ili generalni direktor može predložiti izmenu na osnovu člana 47(2).

(b) Predlozi države ugovornice se dostavljaju generalnom direktoru.

81.2 Odluka Skupštine

(a) Kada se predlog daje Skupštini, taj tekst generalni direktor dostavlja svim državama ugovornicama bar dva meseca pre zasedanja Skupštine na čijem će dnevnom redu biti predlog.

(b) U toku razmatranja predloga u Skupštini, predlog se može izmeniti ili se mogu davati naknadni predlozi.

(c) Predlog se smatra usvojenim ako nijedna država ugovornica, koja je prisutna u vreme glasanja, ne glasa protiv predloga.

81.3 Glasanje poštom

(a) Kada se odredi glasanje poštom, predlog se uključuje u dopis koji generalni direktor šalje državama ugovornicama, pozivajući ih da svoj glas daju pismenim putem.

(b) U pozivu se utvrđuje rok u kome odgovor koji sadrži glas u pismenoj formi, mora da stigne do Međunarodnog biroa. Taj rok ne može biti duži od tri meseca od datuma upućivanja poziva.

(c) Odgovori moraju biti pozitivni ili negativni. Predlozi za izmene, ili primedbe, ne smatraju se glasanjem.

(d) Predlog se smatra usvojenim ako se nijedna od država ugovornica ne suprotstavi izmenama, i ako bar jedna polovina država ugovornica izrazi svoje odobravanje ili nezainteresovanost ili uzdržanost.

Pravilo 82

Neregularnosti u poštanskom saobraćaju

82.1. Kašnjenje ili gubitak pošiljke

(a) Svaka zainteresovana strana može ponuditi dokaz da je otpremila poštom dokument ili pismo pet dana pre isteka roka. Osim u slučajevima kada obična pošiljka u normalnim okolnostima stiže na odredište u roku od dva dana od otpremanja, ili gde ne postoji avionska pošta, takav dokaz se može ponuditi samo ako je pošiljka poslata avionskom poštom. U svakom slučaju dokaz se može ponuditi samo ako je pošiljka otpremljena preporučenom poštom.

(b) Ako se otpremanje, u skladu sa stavom (a), dokumenta ili pisma dokaže na način koji zadovoljava nacionalni zavod ili međuvladinu organizaciju koja je adresat, kašnjenje pošiljke će se opravdati, ili, ako su dokument ili pismo izgubljeni u pošti, dozvoliće se zamena novim primerkom, pod uslovom da zainteresovana strana dokaže, na način koji zadovoljava odnosni zavod ili organizaciju, da su dokument ili pismo, koji su ponuđeni kao zamena, identični sa izgubljenim dokumentom ili pismom.

(c) U slučajevima predviđenim u stavu (b), dokaz o otpremanju u predviđenom roku, i, gde su dokument ili pismo izgubljeni, dokument ili pismo za zamenu, kao i dokaz o njihovoj istovetnosti sa izgubljenim dokumentom ili pismom, dostavlja se u roku od mesec dana od datuma kada je zainteresovana strana primetila - ili je, uz dužnu pažnju, trebalo da primeti - kašnjenje ili gubitak, a najkasnije u roku od šest meseci od isteka roka predviđenog u datom slučaju.

(d) Svaki nacionalni zavod ili međuvladina organizacija koja je obavestila Međunarodni biro da će tako postupiti, će, kad je za otpremanje dokumenta ili pisma angažovana dostavna služba koja nije organ poštanske uprave, primeniti odredbe iz stavova (a) do (c) kao da je reč o zvaničnoj pošti. U tom slučaju, poslednja rečenica stava (a) se ne primenjuje, ali dokaz se može ponuditi samo ako su podaci o pošiljci zabeleženi od strane dostavne službe u trenutku otpošiljanja. Obaveštenje može sadržati navod da se odnosi samo na dostave za koje je angažovana određena dostavna služba ili dostavne službe koje ispunjavaju određene kriterijume. Međunarodni biro objavljuje informacije o tome u Službenom glasniku.

(e) Svaki nacionalni zavod ili međuvladina organizacija mogu postupati prema stavu (d):

(i) čak i kad angažovana dostavna služba nije jedna od onih koje su određene, ili ne ispunjava uslove koji su određeni u obaveštenju iz stava (d), ili

(ii) čak i kad taj zavod ili organizacija nisu poslali Međunarodnom birou obaveštenje iz stava (d).

82.2. Prekid u poštanskom saobraćaju

(a) Sve zainteresovane strane mogu ponuditi dokaze da je bilo kojeg od 10 dana koji prethode isteku roka, poštanski saobraćaj bio u prekidu zbog izbijanja rata, revolucije, građanskih nemira, štrajka, prirodnih katastrofa ili sličnih razloga u mestu u kome zainteresovano lice živi ili ima svoje poslovno sedište ili u kome boravi.

(b) Ako se dokaže da su takve okolnosti prihvatljive za nacionalni zavod ili međuvladinu organizaciju koja je adresat, kašnjenje će se opravdati, pod uslovom da zainteresovana strana dokaže, na način koji je prihvatljiv odnosnom zavodu ili organizaciji, da je izvršio otpremanje u roku od pet dana nakon što je ponovo započet poštanski saobraćaj. Odredbe pravila 82.1(c) primenjuju se mutatis mutandis.

Pravilo 82bis

Izvinjenje od strane naznačene ili izabrane države zbog propuštanja izvesnih rokova

82bis.1. Značenje reči "rok" u članu 48(2)

Pozivanje na "bilo koji rok" u članu 48(2) smatra se kao pozivanje na:

(i) bilo koji rok utvrđen u Ugovoru ili ovom Pravilniku;

(ii) bilo koji rok koji je utvrdio zavod primalac, organ za međunarodni rešerš, organ za međunarodno prethodno ispitivanje ili Međunarodni biro, ili rok koji primenjuje nacionalni zavod na osnovu nacionalnog zakona;

(iii) bilo koji rok koji je utvrdio ili koji primenjuje na osnovu nacionalnog zakona, naznačeni ili izabrani zavod za bilo koju radnju koju podnosilac prijave vrši pred tim zavodom.

82bis.2. Povraćaj u pređašnje stanje i druge odredbe na koje se odnosi član 48(2)

Odredbe nacionalnog zakona koje se pominju u članu 48(2) u vezi sa prihvatanjem od strane naznačene ili izabrane države, izvinjenja za bilo kakvo kašnjenje u ispunjavanju roka su one odredbe koje predviđaju povraćaj u pređašnje stanje, obnavljanje, restatutio in integrum ili dalji postupak, uprkos nepridržavanja vremenskog roka, i sve druge odredbe koje predviđaju produžavanje roka ili prihvatanje izvinjenja u ispunjavanju ovih rokova.

Pravilo 82ter

Ispravljanje grešaka učinjenih od strane zavoda primaoca ili Međunarodnog biroa

82ter.1. Greške koje se odnose na datum podnošenja međunarodne prijave i zahtev za priznavanje prvenstva

Ako podnosilac prijave dokaže, na zadovoljstvo bilo kog naznačenog ili izabranog zavoda, da je datum podnošenja međunarodne prijave netačan usled greške zavoda primaoca, ili da je izjava data na osnovu člana 8(1) pogrešno povučena ili ispravljena od strane zavoda primaoca ili Međunarodnog biroa, i ako je greška takve prirode da bi je, ukoliko je počinio sam naznačeni ili izabrani zavod, taj zavod sam i ispravio na osnovu nacionalnog zakona ili nacionalne prakse, odnosni zavod će ispraviti grešku i postupati sa međunarodnom prijavom kao da joj je dodeljen ispravljeni datum međunarodnog podnošenja ili kao da izjava na osnovu člana 8(1) nije povučena ili ispravljena, zavisno od slučaja.

Pravilo 83

Pravo na učestvovanje u postupku pred međunarodnim organima

83.1. Dokaz o pravu

Međunarodni biro, nadležni organ za međunarodni rešerš i nadležni organ za međunarodno prethodno ispitivanje mogu zahtevati dostavljanje dokaza o pravu učestvovanja, pomenutom u članu 49.

Pravilo 83.1bis

Kada je Međunarodni biro zavod primalac:

(a) Svako lice koje ima pravo da učestvuje u postupku ili da zastupa pred nacionalnim zavodom države ugovornice u kojoj podnosilac prijave ima boravište ili državljanstvo, ili u slučaju da ima dva ili više podnosioca prijave, neki od podnosioca prijave imaju boravište ili državljanstvo, ima pravo da učestvuje u postupku po međunarodnoj prijavi, pred Međunarodnim biroom kao zavodom primaocem, na osnovu pravila 19.1(a)(iii).

(b) Svako lice koje ima pravo da učestvuje u postupku pred Međunarodnim biroom kao zavodom primaocem po međunarodnoj prijavi ima pravo učestvovanja u postupku po predmetu te prijave pred Međunarodnim biroom u svakom drugom svojstvu i pred nadležnim organom za međunarodni rešerš i nadležnim organom za međunarodno prethodno ispitivanje.

83.2. Informacije

(a) Nacionalni zavod ili međuvladina organizacija pred kojima zainteresovano lice navodno ima pravo na učestvovanje, će, na zahtev, obavestiti Međunarodni biro, nadležni organ za međunarodni rešerš ili nadležni organ za međunarodno prethodno ispitivanje da li takvo lice ima pravo na učestvovanje u postupku pred njim.

(b) Takve informacije su obavezujuće za Međunarodni biro, organ za međunarodni rešerš, organ za međunarodno prethodno ispitivanje, zavisno od slučaja.

 

Deo E

PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA GLAVU V UGOVORA

Pravilo 84

Troškovi delegacija

84.1. Troškovi koje snosi vlada

Troškove svake delegacije koja učestvuje u radu nekog organa koji je ustanovljen Ugovorom ili na osnovu Ugovora, snosi vlada koja je odredila tu delegaciju.

Pravilo 85

Nedostajanje kvoruma u Skupštini

85.1. Glasanje poštom

U slučaju predviđenom u članu 53(5)(b), Međunarodni biro dostavlja odluke Skupštine (osim onih koje se odnose na postupak same Skupštine) državama ugovornicama koje nisu bile zastupljene, i poziva ih da izraze u pismenoj formi svoj glas ili uzdržavanje u roku od tri meseca od dana obaveštenja. Ako, po isteku tog perioda, broj država ugovornica koje su na taj način dale glas ili se uzdržale dostigne broj država ugovornica koje su nedostajale za ostvarivanje kvoruma na samom zasedanju, te odluke će postati punovažne, pod uslovom da se, istovremeno, zadržala potrebna većina.

Pravilo 86

Službeni glasnik

86.1. Sadržaj

Službeni glasnik pomenut u članu 55(4) sadrži:

(i) za svaku objavljenu međunarodnu prijavu podatke koje propisuju Administrativna uputstva, uzete sa naslovne strane spisa objavljenog na osnovu pravila 48, nacrt (ako postoji) koji se javlja na toj naslovnoj strani, i apstrakt,

(ii) tarifu svih taksi koje se plaćaju zavodima primaocima, Međunarodnom birou, organu za međunarodni rešerš i organu za međunarodno prethodno ispitivanje,

(iii) obaveštenja čije je objavljivanje potrebno na osnovu Ugovora ili ovih Pravila,

(iv) informacije, ukoliko se, i u meri u kojoj se dostavljaju Međunarodnom birou od strane naznačenih ili izabranih zavoda, u vezi sa pitanjem da li su zahtevi predviđeni u članovima 22. ili 39 ispunjeni u odnosu na međunarodne prijave kojima se naznačuje ili bira odnosni zavod,

(v) sve ostale korisne informacije koje propisuju Administrativna uputstva, pod uslovom da dostupnost takvim informacijama nije zabranjena na osnovu Ugovora ili ovih Pravila.

86.2. Jezici

(a) Službeni glasnik se štampa u izdanju na engleskom jeziku i izdanju na francuskom jeziku. Takođe se objavljuju izdanja na svim drugim jezicima, pod uslovom da su troškovi objavljivanja pokriveni putem prodaje ili subvencije.

(b) Skupština može naložiti objavljivanje Službenog glasnika na drugim jezicima, pored onih pomenutih u stavu (a).

86.3. Učestalost

Učestalost objavljivanja Glasnika određuje generalni direktor.

86.4. Prodaja

Iznos pretplate i druge prodajne cene Službenog glasnika određuje generalni direktor.

86.5. Naslov

Naslov Službenog glasnika određuje generalni direktor.

86.6. Druge pojedinosti

Ostale pojedinosti vezane za Službeni glasnik se mogu propisati Administrativnim uputstvima.

Pravilo 87

Primerci publikacija

87.1. Organ za međunarodni rešerš i organ za međunarodno prethodno ispitivanje

Svi organi za međunarodni rešerš ili organi za međunarodno prethodno ispitivanje imaju pravo da prime, besplatno, dva primerka svake objavljene međunarodne prijave Službenog glasnika i svih ostalih publikacija od opšteg interesa, koje objavljuje Međunarodni biro u vezi sa Ugovorom ili Pravilnikom.

87.2. Nacionalni zavodi

(a) Svi nacionalni zavodi imaju pravo da prime, besplatno, jedan primerak svih objavljenih međunarodnih prijava, Službenog glasnika i svih ostalih publikacija od opšteg interesa, koje objavi Međunarodni biro u vezi sa Ugovorom ili ovim Pravilnikom.

(b) Publikacije pomenute u stavu (a) se dostavljaju na poseban zahtev. Ako je bilo koja publikacija raspoloživa na više od jednog jezika, u zahtevu se mora navesti jezik ili jezici na kojima se želi primati publikacija.

Pravilo 88

Izmene pravila

88.1. Uslov jednoglasnosti

Izmena sledećih odredaba ovog Pravilnika pretpostavlja da nijedna država koja ima pravo da glasa u Skupštini ne glasa protiv predložene izmene:

(i) pravilo 14.1 (Taksa za dostavljanje),

(ii) (brisano)

(iii) pravilo 22.3. (Rok na osnovu člana 12.(3)),

(iv) pravilo 33 (Relevantno stanje tehnike za međunarodni rešerš),

(v) pravilo 64 (Stanje tehnike za međunarodno prethodno ispitivanje),

(vi) pravilo 81 (Izmene rokova utvrđenih u Ugovoru),

(vii) ovaj stav (to jest, pravilo 88.1).

88.2.

(Brisano)

88.3. Uslov nepostojanja protivljenja od strane izvesnih država

Izmena sledećih odredaba ovog Pravilnika pretpostavlja da nijedna država pomenuta u članu 58(3)(a)(ii), a koja ima pravo da glasa u Skupštini, ne glasa protiv predložene izmene:

(i) pravilo 34 (Minimalna dokumentacija),

(ii) pravilo 39 (Predmet na osnovu člana 17(2)(a)(i)),

(iii) pravilo 67 (Predmet prema članu 34(4)(a)(i)),

(iv) ovaj stav (to jest, pravilo 88.3).

88.4. Postupak

Svi predlozi za izmenu odredbe pomenute u pravilu 88.1 ili 88.3 se dostavljaju, ako se o predlogu odlučuje u Skupštini, svim državama ugovornicama bar dva meseca pre početka sednice Skupštine na kojoj će se odlučivati o predlogu.

Pravilo 89

Administrativna uputstva

89.1. Obim materije

(a) Administrativna uputstva sadrže odredbe:

(i) vezane za pitanja u odnosu na koja se ovaj Pravilnik izričito poziva na ta uputstva,

(ii) vezane za bilo koje pojedinosti u odnosu na primenu ovog Pravilnika.

(b) Administrativna uputstva neće biti u suprotnosti sa odredbama Ugovora, ovog Pravilnika ili bilo kog sporazuma zaključenog između Međunarodnog biroa i organa za međunarodni rešerš ili organa za međunarodno prethodno ispitivanje.

89.2. Izvor

(a) Administrativna uputstva izrađuje i donosi generalni direktor nakon konsultacija sa zavodima primaocima i organima za međunarodni rešerš i međunarodno prethodno ispitivanje.

(b) Njih može izmeniti generalni direktor nakon konsultacija sa biroima ili organima koji su direktno zainteresovani za predložene izmene.

(c) Skupština može pozvati generalnog direktora da izmeni administrativna uputstva, a generalni direktor će postupiti u skladu sa tim.

89.3. Objavljivanje i stupanje na snagu

(a) Administrativna uputstva i sve njihove izmene se objavljuju u Službenom glasniku.

(b) U svakom izdanju se navodi datum kada su objavljene odredbe stupile na snagu. Datumi mogu biti različiti za različite odredbe, pod uslovom da se nijedna odredba ne može proglasiti važećom pre nego što se objavi u Službenom glasniku.

 

Deo F

PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA VIŠE GLAVA UGOVORA

Pravilo 90

Zastupnici i zajednički predstavnici

90.1. Određivanje zastupnika

(a) Lice koje ima pravo na istupanje pred nacionalnim zavodom kod kojeg je podneta međunarodna prijava, ili kada je međunarodna prijava podneta Međunarodnom birou, koje ima pravo istupanja po predmetu međunarodne prijave pred Međunarodnim biroom kao zavodom primaocem, može biti određeno od strane podnosioca prijave za zastupnika koji će ga predstavljati pred zavodom primaocem, Međunarodnim biroom, organom za međunarodni rešerš i organom za međunarodno prethodno ispitivanje.

(b) Lice koje ima pravo na istupanje pred nacionalnim zavodom ili međuvladinom organizacijom koja deluje kao organ za međunarodni rešerš, može biti određeno od strane podnosioca prijave kao njegov zastupnik koji će ga predstavljati pred tim određenim organom.

(c) Lice koje ima pravo na istupanje pred nacionalnim zavodom ili međuvladinom organizacijom koja deluje kao organ za međunarodno prethodno ispitivanje, može biti određeno od strane podnosioca prijave kao njegov zastupnik koji će ga predstavljati pred tim određenim organom.

(d) Zastupnik određen prema stavu (a) može, ukoliko nije drugačije navedeno u punomoćju, odrediti jednog ili više podzastupnika koji će predstavljati podnosioca prijave u svojstvu njegovog zastupnika:

(i) pred zavodom primaocem, Međunarodnim biroom, organom za međunarodni rešerš i organom za međunarodno prethodno ispitivanje, pod uslovom da lice koje je tako određeno za podzastupnika ima pravo da istupa pred nacionalnim zavodom kod kojeg je podnesena međunarodna prijava ili da istupa po međunarodnoj prijavi pred Međunarodnim biroom, kao zavodom primaocem, zavisno od slučaja;

(ii) posebno pred organom za međunarodni rešerš i organom za međunarodno prethodno ispitivanje, pod uslovom da lice koje je tako određeno za podzastupnika ima pravo da istupa pred nacionalnim zavodom ili međuvladinom organizacijom koja deluje kao organ za međunarodni rešerš ili organ za međunarodno prethodno ispitivanje.

90.2. Zajednički predstavnik

(a) Kad ima dva ili više podnosilaca prijave koji nisu odredili zastupnika koji će predstavljati sve njih ("zajednički zastupnik") prema pravilu 90.1(a), jedan od podnosilaca prijave koji su ovlašćeni da podnesu međunarodnu prijavu shodno članu 9, može biti određen od strane drugih podnosilaca prijave za njihovog zajedničkog predstavnika.

(b) Kad ima dva ili više podnosilaca prijave koji nisu odredili zajedničkog zastupnika prema pravilu 90.1(a), ili zajedničkog predstavnika prema stavu (a) podnosilac prijave koji je prvi imenovan u zahtevu za priznanje prava, i koji ima pravo, shodno pravilu 19.1, da podnese međunarodnu prijavu kod zavoda primaoca, smatraće se zajedničkim predstavnikom svih podnosilaca prijave.

90.3. Dejstva radnji preduzetih od strane zastupnika i zajedničkih predstavnika, ili u vezi s njima

(a) Svaka radnja preduzeta od strane zastupnika ili u vezi sa zastupnikom ima dejstvo radnje učinjene od strane podnosioca prijave ili podnosilaca prijave u pitanju.

(b) Ako postoji više zastupnika koji predstavljaju istog podnosioca prijave ili iste podnosioce prijave, svaka radnja učinjena od strane bilo kojeg od tih zastupnika ili u vezi sa bilo kojim od tih zastupnika, ima dejstvo radnje učinjene od strane pomenutog podnosioca prijave ili u vezi sa pomenutim podnosiocima prijave.

(c) Uz rezervu odredbe pravila 90bis.5(a), druga rečenica, svaka radnja učinjena od strane zajedničkog predstavnika ili u vezi sa zajedničkim predstavnikom, ili od strane njegovog zastupnika ili u vezi sa njegovim zastupnikom ima dejstvo radnje učinjene od strane svih podnosilaca prijave, ili u vezi sa svim podnosiocima prijave.

90.4. Način postavljanja zastupnika ili predstavnika

(a) Postavljanje zastupnika vrši podnosilac prijave potpisivanjem zahteva za priznanje prava, zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje ili posebnog ovlašćenja. Kada ima dva ili više podnosilaca prijave, postavljanje zajedničkog zastupnika ili zajedničkog predstavnika vrši svaki podnosilac prijave potpisivanjem, po svom izboru, zahteva za priznanje prava, zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje ili posebnog ovlašćenja.

(b) Uz rezervu odredbe pravila 90.5, posebno ovlašćenje se dostavlja zavodu primaocu ili Međunarodnom birou, s tim da, kad se ovlašćenjem postavlja zastupnik shodno pravilu 90.1(b), (c) ili (d)(ii), ono se mora dostaviti organu za međunarodni rešerš ili organu za međunarodno prethodno ispitivanje, zavisno od slučaja.

(c) Ako posebno ovlašćenje nije potpisano, ili ako potrebno posebno ovlašćenje nedostaje, ili ako navođenje imena ili adrese određenog lica nije u skladu sa pravilom 4.4, ovlašćenje će se smatrati nepostojećim, ukoliko greška nije ispravljena.

90.5. Opšte ovlašćenje

(a) Postavljanje zastupnika u vezi sa određenom međunarodnom prijavom može se izvršiti pozivanjem u zahtevu za priznanje prava, zahtevu za međunarodno prethodno ispitivanje ili posebnom obaveštenju na postojeće ovlašćenje kojim se taj zastupnik postavlja da zastupa podnosioca prijave u odnosu na svaku međunarodnu prijavu koju taj podnosilac prijave podnese ("opšte ovlašćenje"), pod uslovom:

(i) da je opšte ovlašćenje deponovano u skladu sa stavom (b), i

(ii) da je njegova kopija priložena uz zahtev za priznanje prava, zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje ili posebno obaveštenje, zavisno od slučaja; ta kopija ne mora biti potpisana.

(b) Opšte ovlašćenje se deponuje u zavodu primaocu s tim da, kad se ovlašćenjem postavlja zastupnik shodno pravilu 90.1(b), (c) ili (d)(ii), ono se mora deponovati kod organa za međunarodni rešerš ili organa za međunarodno prethodno ispitivanje, zavisno od slučaja.

90.6. Opoziv i odricanje

(a) Svako postavljanje zastupnika ili zajedničkog predstavnika može se opozvati od strane lica koja su izvršila postavljanje, ili njihovih sledbenika, u kojem slučaju se svako postavljanje podzastupnika prema pravilu 90.1(d), od strane zastupnika, takođe smatra opozvanim. Svako postavljanje podzastupnika prema pravilu 90.1(d), može takođe biti opozvano od strane podnosioca prijave u pitanju.

(b) Postavljanje zastupnika prema pravilu 90.1(a) ima, ako nije naznačeno suprotno, dejstvo opoziva svakog ranijeg postavljanja zastupnika, koje je učinjeno prema tom pravilu.

(c) Postavljanje zajedničkog predstavnika ima, ako nije naznačeno suprotno, dejstvo opoziva svakog ranijeg postavljanja zajedničkog predstavnika.

(d) Zastupnik ili zajednički predstavnik mogu se odreći svog postavljanja putem obaveštenja koje je potpisano s njegove strane.

(e) Pravilo 90.4(b) i (c) se primenjuje mutatis mutandis na dokument koji sadrži opoziv ili odricanje prema ovom pravilu.

Pravilo 90bis

Povlačenja

90bis.1. Povlačenje međunarodne prijave

(a) Podnosilac prijave može povući međunarodnu prijavu u svako doba pre isteka 20 meseci od datuma prvenstva ili, kad se primenjuje član 39(1), pre isteka 30 meseci od datuma prvenstva.

(b) Povlačenje ima dejstvo od trenutka prijema obaveštenja poslatog od strane podnosioca prijave, prema njegovom izboru, Međunarodnom birou, zavodu primaocu ili, kad se primenjuje član 39(1), organu za međunarodno prethodno ispitivanje.

(c) Nijedna međunarodna prijava se neće objaviti ukoliko obaveštenje o povlačenju, poslato od strane podnosioca prijave ili dostavljeno preko zavoda primaoca ili organa za međunarodno prethodno ispitivanje, stigne u Međunarodni biro pre okončanja tehničkih priprema za međunarodno objavljivanje.

90bis. 2. Povlačenje naznačenja

(a) Podnosilac prijave može povući naznačenje bilo koje naznačene države u svako doba pre isteka 20 meseci od datuma prvenstva, ili, kad se član 39(1) primenjuje na tu državu, pre isteka 30 meseci od datuma prvenstva. Povlačenje naznačenja države koja je izabrana, uključuje i povlačenje odgovarajućeg izbora prema pravilu 90bis.4.

(b) Kad je država naznačena za svrhu dobijanja nacionalnog patenta i regionalnog patenta, povlačenje naznačenja te države se smatra povlačenjem samo naznačenja za svrhu dobijanja nacionalnog patenta, izuzev ako nije drukčije određeno.

(c) Povlačenje naznačenja svih naznačenih država se smatra kao povlačenje međunarodne prijave, prema pravilu 90bis.1.

(d) Povlačenje ima dejstvo od trenutka prijema obaveštenja poslatog od strane podnosioca prijave prema njegovom izboru, Međunarodnom birou, zavodu primaocu ili, kad se primenjuje član 39(1), organu za međunarodno prethodno ispitivanje.

(e) Nijedno naznačenje se neće objaviti ukoliko obaveštenje o povlačenju, poslato od strane podnosioca prijave ili dostavljeno preko zavoda primaoca ili organa za međunarodno prethodno ispitivanje, stigne u Međunarodni biro pre okončanja tehničkih priprema za međunarodno objavljivanje.

90bis.3. Povlačenje zahteva za priznanje prvenstva

(a) Podnosilac prijave može povući zahtev za priznanje prvenstva, postavljen u međunarodnoj prijavi shodno članu 8(1), u svako doba pre isteka 20 meseci od datuma prvenstva, ili, kad se primenjuje član 39(1), pre isteka 30 meseci od datuma prvenstva.

(b) Kad međunarodna prijava sadrži više od jednog zahteva za priznanje prvenstva, podnosilac prijave može vršiti svoje pravo predviđeno u stavu (a) u odnosu na jedan, više, ili sve zahteve.

(c) Povlačenje ima dejstvo od trenutka prijema obaveštenja poslatog od strane podnosioca prijave, prema njegovom izboru, Međunarodnom birou, zavodu primaocu ili, kad se primenjuje član 39(1), organu za međunarodno prethodno ispitivanje.

(d) Kad povlačenje zahteva za priznanje prvenstva izazove promenu datuma prvenstva, svaki rok koji se računa od prvobitnog datuma prvenstva, a koji nije istekao, računaće se, uz rezervu odredbe stava (e), od datuma prvenstva koji je posledica promene.

(e) U slučaju roka pomenutog u članu 21(2)(a), Međunarodni biro, međutim, može nastaviti sa međunarodnim objavljivanjem na osnovu tog roka računatog od prvobitnog datuma prvenstva, ako obaveštenje o povlačenju, poslato od strane podnosioca prijave ili dostavljeno preko zavoda primaoca ili organa za međunarodno prethodno ispitivanje, stigne u Međunarodni biro pre okončanja tehničkih priprema za međunarodno objavljivanje.

90bis.4. Povlačenje zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje, ili izbora

(a) Podnosilac prijave može povući zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje, ili neke ili sve izbore u svako doba pre isteka 30 meseci od datuma prvenstva.

(b) Povlačenje ima dejstvo od trenutka prijema obaveštenja poslatog od strane podnosioca prijave Međunarodnom birou.

(c) Ako je obaveštenje o povlačenju podneseno od strane podnosioca prijave organu za međunarodno prethodno ispitivanje, taj organ će označiti datum prijema na obaveštenju, i odmah proslediti obaveštenje Međunarodnom birou. Smatraće se da je obaveštenje podneseno Međunarodnom birou na datum koji je označen.

90bis.5. Potpis

(a) Svako obaveštenje o povlačenju, pomenuto u pravilima 90bis.1 do 90bis.4, mora, uz rezervu odredbe stava (b), biti potpisano od strane podnosioca prijave. Kad se jedan od podnosilaca prijave smatra zajedničkim predstavnikom u smislu pravila 90.2(b), to obaveštenje mora, uz rezervu odredbe stava (b), biti potpisano od strane svih podnosilaca prijave.

(b) Kad jedan ili više podnosilaca prijave podnesu međunarodnu prijavu u kojoj je naznačena država čiji nacionalni zakon traži da nacionalna prijava bude podnesena od strane pronalazača i kad podnosilac prijave za tu naznačenu državu, koji je pronalazač, nije mogao biti nađen ili dostignut uprkos ozbiljnom naporu, obaveštenje o povlačenju, pomenuto u pravilima 90bis.1 do 90bis.4 ne mora biti potpisano od strane tog podnosioca prijave ("podnosioca prijave u pitanju") ako je potpisano bar od jednog podnosioca prijave:

(i) ako je dostavljena izjava u kojoj se, na zadovoljstvo zavoda primaoca, Međunarodnog biroa ili organa za međunarodno prethodno ispitivanje, zavisno od slučaja, objašnjava nedostatak potpisa, ili

(ii) u slučaju obaveštenja o povlačenju, pomenutom u pravilima 90bis.1(b), 90bis.2(d) ili 90bis.3(c), ako podnosilac prijave u pitanju nije potpisao zahtev za priznanje prava, ali su ispunjeni uslovi iz pravila 4.15(b), ili

(iii) u slučaju obaveštenja o povlačenju, pomenutom u pravilu 90bis.4(b), ako podnosilac prijave u pitanju nije potpisao zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje, ali su ispunjeni uslovi iz pravila 53.8(b), ili nije potpisao kasniji izbor u pitanju, ali su ispunjeni uslovi iz pravila 56.1(c).

90bis.6. Dejstvo povlačenja

(a) Povlačenje prema pravilu 90bis međunarodne prijave, naznačenja, zahteva za priznanje prvenstva, zahteva za međunarodno prethodno ispitivanje ili izbora nema dejstvo u naznačenoj ili izabranoj državi u kojoj su postupak po međunarodnoj prijavi ili ispitivanje međunarodne prijave već otpočeli prema članu 23(2) ili članu 40(2).

(b) Kad je međunarodna prijava povučena prema pravilu 90bis.1, međunarodni postupak po prijavi se prekida.

(c) Kad su povučeni zahtev za međunarodno prethodno ispitivanje ili svi izbori, prema pravilu 90bis.4, postupak po međunarodnoj prijavi kod organa za međunarodno prethodno ispitivanje se prekida.

90bis.7. Mogućnost prema članu 37(4)(b)

(a) Svaka država ugovornica čiji nacionalni zakon propisuje ono što je predviđeno u drugom delu člana 37(4)(b), pismeno će o tome obavestiti Međunarodni biro.

(b) Obaveštenje pomenuto u stavu (a) se odmah objavljuje od strane Međunarodnog biroa u Glasniku, i ima dejstvo u odnosu na međunarodne prijave koje su podnesene po isteku mesec dana od datuma tog objavljivanja.

Pravilo 91

Očigledne greške u dokumentima

91.1. Ispravka

(a) Uz rezervu odredbi iz stava (b) do (g-quater) očigledne greške u međunarodnoj prijavi ili u drugim dokumentima koje podnosi podnosilac prijave mogu se ispraviti.

(b) Greške prouzrokovane činjenicom da je napisano nešto drugo od onoga što se očigledno nameravalo napisati u međunarodnoj prijavi ili drugom dokumentu, smatra se očiglednom greškom. Sama ispravka biće očigledna u smislu da će svako odmah shvatiti da se ništa drugo nije nameravalo od onoga što se nudi kao ispravka.

(c) Izostavljanje čitavih sastojaka ili listova međunarodne prijave, čak i ako je to jasna posledica nepažnje, u fazi, na primer, kopiranja ili sastavljanja listova, ne može se ispravljati.

(d) Ispravke se mogu izvršiti na zahtev podnosioca prijave. Organ koji je otkrio ono što izgleda kao očigledna greška može pozvati podnosioca prijave da podnese zahtev za ispravku, kako je predviđeno stavovima (e) do (g-quater). Pravilo 26.4 primenjuje se mutatis mutandis na način na koji se traži vršenje ispravke.

(e) Nikakve se ispravke ne mogu vršiti, osim uz izričito odobrenje:

(i) zavoda primaoca, ako je greška sadržana u zahtevu za priznanje prava,

(ii) organa za međunarodni rešerš, ako se greška nalazi u bilo kojem delu međunarodne prijave, osim zahteva za priznanje prava, ili u bilo kojem dokumentu podnesenom tom organu,

(iii) organa za međunarodno prethodno ispitivanje, ako je greška u bilo kojem delu međunarodne prijave, osim u zahtevu za priznanje prava, ili bilo kojem dokumentu podnesenom tom organu,

(iv) Međunarodnog biroa, ako je greška u bilo kojem dokumentu osim u međunarodnoj prijavi podnesenoj Međunarodnom birou.

(f) Svaki organ koji daje odobrenje ili odbije bilo kakvu izmenu odmah obaveštava podnosioca prijave o dozvoli ili odbijanju, i, u slučaju odbijanja, o razlozima za to. Organ koji daje odobrenje za ispravku odmah obaveštava Međunarodni biro o tome. U slučaju da je odobrenje za ispravku odbijeno, Međunarodni biro, na zahtev podnosioca prijave, koji je upućen pre relevantnog roka prema stavovima (g bis), (g ter) ili (g quater) i podložno plaćanju posebne takse čiji će iznos biti utvrđen u Administrativnim uputstvima, objavljuje zahtev za ispravku zajedno sa međunarodnom prijavom. Kopija zahteva za ispravku se priključuje dostavi prema članu 20, u slučaju da se primerak spisa ne koristi za tu dostavu ili u slučaju da međunarodna prijava nije objavljena na osnovu člana 64(3).

(g) Odobrenje za ispravku, pomenuto u stavu (e), uz rezervu odredbi iz stavova (g bis), (g ter) ili (g quater) važi:

(i) u slučaju da ga izdaje zavod primalac ili organ za međunarodni rešerš, ako njegov dopis Međunarodnom birou stigne u Biro pre isteka 17 meseci od datuma prvenstva;

(ii) u slučaju da ga izdaje organ za međunarodno prethodno ispitivanje, ako je izdato pre pripremanja izveštaja o međunarodnom prethodnom ispitivanju;

(iii) u slučaju da ga izdaje Međunarodni biro, ako je izdato 17 meseci pre datuma prvenstva.

(g-bis) Ako dopis upućen prema stavu (g)(i) stigne u Međunarodni biro, ili ako je za ispravku izvršenu prema stavu (g)(iii) izdao odobrenje Međunarodni biro, po isteku 17 meseci od datuma prvenstva, ali pre nego što su tehničke pripreme za međunarodno objavljivanje završene, odobrenje će važiti i ispravka će se uključiti u pomenuto objavljivanje.

(g-ter) U slučaju da je podnosilac prijave tražio od Međunarodnog biroa da objavi njegovu međunarodnu prijavu pre isteka 18 meseci od datuma prvenstva, svi dopisi poslati na osnovu stava (g)(i) moraju stići u Međunarodni biro, i sve ispravke izvršene na osnovu stava (g)(iii) moraju biti odobrene od strane Međunarodnog biroa da bi dozvola bila važeća, najkasnije u vreme završetka tehničkih priprema za međunarodno objavljivanje.

(g-quater) U slučaju da međunarodna prijava nije objavljena na osnovu člana 64(3), svi dopisi poslati na osnovu stava (g)(i) moraju stići u Međunarodni biro i sve ispravke izvršene na osnovu stava (g)(iii) moraju biti odobrene od strane Međunarodnog biroa da bi dozvola bila važeća, najkasnije u vreme dostavljanja međunarodne prijave na osnovu člana 20.

Pravilo 92

Korespondencija

92.1. Neophodnost pisma i potpisa

(a) Sva dokumenta podnesena od strane podnosioca prijave u toku međunarodnog postupka predviđenog u Ugovoru i ovom Pravilniku, osim same međunarodne prijave, moraju, ako ona sama nisu u obliku pisma, biti praćena pismom u kome se identifikuje međunarodna prijava na koju se odnose. Pismo mora biti potpisano od strane podnosioca prijave.

(b) Ako uslovi iz stava (a) nisu ispunjeni, podnosilac prijave će biti obavešten o neispunjavanju uslova, i pozvan da ispravi propust u roku utvrđenom u pozivu. Tako utvrđeni rok će biti primeren datim okolnostima; čak i ako tako utvrđeni rok ističe kasnije od roka koji se odnosi na dostavljanje dokumenta (ili čak ako je ovaj potonji rok već istekao) on neće biti kraći od deset (10) dana, niti duži od mesec dana od slanja poziva. Ako se propust ispravi u roku utvrđenom u pozivu, propust će se zanemariti; u suprotnom, podnosilac prijave će biti obavešten da se dokument ne uzima u obzir.

(c) Ako je neispunjavanje uslova predviđenih u stavu (a) zanemareno, i dokument uzet u obzir u međunarodnom postupku, neispunjenje uslova će se zanemariti.

92.2. Jezici

(a) Uz rezervu odredbi iz pravila 55.1 i 66.9, i stava (b) ovog pravila, sva pisma ili dokumenti koje je podneo podnosilac prijave organu za međunarodni rešerš ili organu za međunarodno prethodno ispitivanje moraju biti na istom jeziku na kome je međunarodna prijava na koju se ta pisma ili dokumenti odnose. Kada je međunarodna prijava prevedena shodno pravilu 12.1(c), jezik tog prevoda će se koristiti. Međutim, kada je međunarodna prijava prevedena shodno pravilu 12.1(c) ili dostavljena na osnovu pravila 55.2(a) ili (c), koristiće se jezik tog prevoda.

(b) Sva pisma od podnosioca prijave organu za međunarodni rešerš ili organu za međunarodno prethodno ispitivanje mogu biti i na jeziku koji nije jezik međunarodne prijave, pod uslovom da pomenuti organ dozvoli upotrebu tog jezika.

(c) (brisano)

(d) Sva pisma koja podnosilac prijave upućuje Međunarodnom birou moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku.

(e) Sva pisma ili obaveštenja od Međunarodnog biroa podnosiocu prijave ili nekom od nacionalnih zavoda moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku.

92.3. Ekspedicija od strane nacionalnih zavoda i međuvladinih organizacija

Sva dokumenta ili pisma koja dostavlja nacionalni zavod ili međuvladina organizacija, ili koja potiču od nje, i koja predstavljaju događaj od čijeg datuma počinje da teče neki rok na osnovu Ugovora ili ovog Pravilnika, šalju se avionskom poštom, s tim da se može koristiti obična pošta umesto avionske u slučajevima kad obična pošta stiže na odredište u roku od dva dana od dana ekspedicije, ili u slučaju da ne postoji avionska pošta.

92.4. Korišćenje telegrafa, teleprintera, faksimila i dr.

(a) Dokument koji čini međunarodnu prijavu, i svaki drugi dokument ili korespondencija koja se odnosi na to, mogu, bez obzira na odredbe pravila 11.14 i 92.1(a), ili uz rezervu odredbe iz stava (h), biti poslate, u meri u kojoj je to moguće, telegrafom, teleprinterom ili faksimil-uređajem ili nekim drugim sličnim komunikacionim sredstvom koje proizvodi štampani ili pisani dokument.

(b) Potpis koji se nalazi na dokumentu koji je dostavljen putem faksimil-uređaja priznaje se, za potrebe ovog Ugovora, kao pravovaljan potpis.

(c) Kad je podnosilac prijave pokušao da dostavi dokument putem nekog od sredstava pomenutih u stavu (a), ali je dokument u celini ili delimično nečitak, ili deo dokumenta nije primljen, dokument će se smatrati da nije primljen u meri u kojoj je on nečitak ili u meri u kojoj pokušaj dostavljanja nije uspeo. Nacionalni zavod ili međuvladina organizacija će o tome odmah obavestiti podnosioca prijave.

(d) Svaki nacionalni zavod ili međuvladina organizacija mogu tražiti da se original dokumenta koji je dostavljen putem nekog od sredstava pomenutih u stavu (a), kao i propratno pismo u kojem se identifikuje ta ranija dostava, dostave u roku od 14 dana od dana ranije dostave, pod uslovom da je o tom zahtevu obavešten Međunarodni biro i da je Međunarodni biro objavio o tome informaciju u Glasniku.

(e) Kad podnosilac prijave propusti da dostavi original dokumenta kao što propisuje stav (d), nacionalni zavod ili međuvladina organizacija u pitanju mogu, zavisno od vrste dokumenta, a imajući u vidu pravila 11 i 26.3:

(i) zanemariti zahtev iz stava (d), ili

(ii) pozvati podnosioca prijave da dostavi, u razumnom roku koji je određen u pozivu, original dokumenta, s tim da, kad dostavljeni dokument sadrži nedostatke ili pokazuje da original sadrži nedostatke u pogledu kojih nacionalni zavod ili međuvladina organizacija može da uputi poziv na ispravku, taj zavod ili ta organizacija mogu uputiti takav poziv uz postupanje prema tački (i) ili (ii) ili umesto toga.

(f) Kad dostavljanje originala dokumenta nije potrebno prema stavu (d), ali nacionalni zavod ili međuvladina organizacija smatraju potrebnim da prime original pomenutog dokumenta, oni mogu uputiti poziv predviđen u stavu (e)(ii).

(g) Ukoliko podnosilac prijave propusti da postupi prema pozivu iz stava (e)(ii) ili (f):

(i) kad je dokument u pitanju međunarodna prijava, ona će se smatrati povučenom i zavod primalac će to konstatovati;

(ii) kad je dokument u pitanju dokument koji sledi za međunarodnom prijavom, smatraće se da on nije ni podnesen.

(h) Nijedan nacionalni zavod ili međuvladina organizacija neće biti obavezni da prime bilo koji dokument podnesen putem sredstava pomenutih u stavu (a), ako nisu obavestili Međunarodni biro da su spremni da primaju takav dokument putem tih sredstava, i ako međunarodni biro nije o tome objavio informaciju u Glasniku.

Pravilo 92bis

Evidentiranje promena izvesnih podataka u zahtevu za priznanje prava ili zahtevu za međunarodno prethodno ispitivanje

92bis.1. Evidentiranje promena od strane Međunarodnog biroa

(a) Međunarodni biro, na zahtev podnosioca prijave ili zavoda primaoca, evidentira promene u sledećim navodima, koji se javljaju u zahtevu za priznanje prava ili zahtevu za međunarodno prethodno ispitivanje:

(i) lice, ime, boravište, državljanstvo ili adresa podnosioca prijave,

(ii) lice, ime ili adresa zastupnika, zajedničkog predstavnika ili pronalazača.

(b) Međunarodni biro ne evidentira tražene promene ukoliko se zahtev za evidentiranje primi nakon isteka:

(i) roka pomenutog u članu 22(1), pri čemu član 39(1) nije primenljiv u odnosu na bilo koju državu ugovornicu;

(ii) roka pomenutog u članu 39(1)(a), pri čemu je član 39(1) primenljiv u odnosu na bar jednu državu ugovornicu.

Pravilo 93

Arhiva i dosije

93.1. Zavod primalac

Svaki zavod primalac čuva arhivu vezanu za svaku međunarodnu prijavu ili navodnu međunarodnu prijavu, uključujući primerak za zavod primalac, najmanje 10 godina od datuma podnošenja međunarodne prijave, ili, u slučaju da nije određen datum podnošenja međunarodne prijave, od datuma prijema.

93.2. Međunarodni biro

(a) Međunarodni biro čuva dosije, uključujući arhivski primerak, svih međunarodnih prijava bar 30 godina od datuma prijema arhivskog primerka.

93.3. Organ za međunarodni rešerš i organ za prethodno ispitivanje

Svaki organ za međunarodni rešerš i svaki organ za međunarodno prethodno ispitivanje čuvaju dosije o svakoj međunarodnoj prijavi koju prime bar 10 godina od datuma podnošenja međunarodne prijave.

93.4. Reprodukcije

Za svrhe ovog pravila, arhivski primerci, kopije i dosijei takođe podrazumevaju fotografske reprodukcije arhivskih primeraka, kopija i dosijea, bez obzira na formu takvih reprodukcija (mikrofilmovi ili drugo).

Pravilo 94

Dostavljanje primeraka dokumenata od strane Međunarodnog biroa i organa za međunarodno prethodno ispitivanje

94.1. Obaveza dostavljanja

Na zahtev podnosioca prijave ili bilo kog lica ovlašćenog od strane podnosioca prijave, Međunarodni biro i organ za međunarodno prethodno ispitivanje dostavljaju, podložno plaćanju troškova usluge, primerke svih dokumenata sadržanih u dosijeu međunarodne prijave ili navodne međunarodne prijave tog podnosioca prijave.

Pravilo 95

Dostupnost prevoda

95.1. Dostavljanje primeraka prevoda

(a) Na zahtev Međunarodnog biroa, svi naznačeni ili izabrani zavodi dostavljaju tom Birou primerak prevoda međunarodne prijave koju je podnosilac prijave dostavio tom zavodu.

(b) Međunarodni biro može, na zahtev i uz naplatu troškova, dostaviti bilo kojem licu primerke prevoda primljenih na osnovu stava (a).

Pravilo 96

Taksena tarifa

96.1. Taksena tarifa priložena uz Pravilnik

Iznosi tarifa pomenutih u pravilima 15 i 57 izraženi su u švajcarskoj valuti. Oni su utvrđeni u taksenoj tarifi koja je priložena uz ovaj Pravilnik i sačinjava njegov sastavni deo.

 

TAKSENA TARIFA

Takse

1. Osnovna taksa: (pravilo 15.2(a)):

(a) ukoliko međunarodna prijava ne sadrži više od 30 listova - 706 švajcarskih franaka;

(b) ukoliko međunarodna prijava sadrži više od 30 listova - 706 švajcarskih franaka, plus 14 švajcarskih franaka za svaki list preko 30.

2. Taksa za naznačenje (pravilo 15.2.(a)):

(a) za naznačenja načinjena prema pravilu 4.9(a) - 171 švajcarski franak po naznačenju, s tim da svako naznačenje prema pravilu 4.9(a), koje je preko 10, ne podleže plaćanju takse za naznačenje;

(b) za naznačenja prema pravilu 4.9(b) i potvrđena prema pravilu 4.9(c) - 171 švajcarski franak po naznačenju.

3. Taksa za potvrđivanje (pravilo 15.5(a)) - 50% sume taksi za naznačenje, plativih prema tački 2(b).

4. Manipulativna taksa (pravilo 57.2(a)) - 216 švajcarskih franaka.

ČL. 3-9

(Prestali da važe)

ČLAN 10

Kad savezni organ nadležan za poslove intelektualne svojine deluje kao naznačeni ili izabrani zavod, taksa za potpuno ispitivanje uslova za priznanje patenta naplaćuje se u umanjenom iznosu ako postoji izveštaj o međunarodnom rešeršu, odnosno izveštaj o prethodnom međunarodnom ispitivanju.

ČLAN 11

Međunarodna objava međunarodne prijave u kojoj je, u skladu sa članom 21. Ugovora o saradnji u oblasti patenata, Savezna Republika Jugoslavija imenovana kao naznačena država, ima u Saveznoj Republici Jugoslaviji isto pravno dejstvo u pogledu prava iz prijave kao i objava domaće prijave patenta, kad savezni organ nadležan za poslove intelektualne svojine:

1) dobije prevod na srpski jezik patentnih zahteva kakvi su objavljeni u međunarodnoj objavi i naziva pronalaska;

2) objavi te patentne zahteve i naziv pronalaska, u skladu sa domaćim propisima, u službenom glasilu koje izdaje savezni organ nadležan za poslove intelektualne svojine.

ČLAN 12

Evropski zavod za patente deluje kao nadležni organ za međunarodni rešerš, odnosno organ za međunarodno prethodno ispitivanje međunarodnih prijava koje su podnesene saveznom organu nadležnom za poslove intelektualne svojine kao zavodu primaocu.

ČLAN 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ" - Međunarodni ugovori.