Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PATENTNOM PRAVU

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2010)

ČLAN 1

Potvrđuje se Ugovor o patentnom pravu usvojen 1. juna 2000. godine u Ženevi, sačinjen u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Ugovora o patentnom pravu u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

UGOVOR O PATENTNOM PRAVU

(Usvojen u Ženevi 1. juna 2000. godine)

 

Član 1

Skraćenice

U smislu ovog ugovora, osim ako je izričito drugačije naznačeno:

(i) "zavod" znači nadležnu instituciju ugovorne strane kojoj je povereno priznavanje patenata ili druga pitanja obuhvaćena ovim ugovorom;

(ii) "prijava" znači prijava za priznanje patenta, kao što se pominje u članu 3;

(iii) "patent" znači patent, kao što se pominje u članu 3;

(iv) pominjanje "lica" podrazumevaće i fizičko i pravno lice;

(v) "podnesak" znači svaku prijavu, ili svaki zahtev, izjavu, dokument, prepisku ili drugu informaciju koja se odnosi na prijavu ili patent, bez obzira da li se odnosi na postupak na osnovu ovog ugovora ili ne, koja je podneta zavodu;

(vi) "registar zavoda" znači zbirku podataka koju održava zavod, a koji se odnose na i uključuju podnete prijave i priznate patente od strane tog zavoda ili druge institucije sa dejstvom za tu ugovornu stranu, bez obzira na medijum na kome se takvi podaci čuvaju;

(vii) "upis u registar" znači svaki akt uključivanja informacija u registar zavoda;

(viii) "podnosilac prijave" znači lice, koje je u skladu sa zakonom koji se primenjuje, u registru zavoda prikazano kao lice koje je podnelo prijavu patenta, ili kao drugo lice koje ponosi prijavu ili vodi postupak po prijavi;

(ix) "vlasnik" znači lice koje je u registru zavoda prikazano kao nosilac patenta;

(x) "zastupnik" znači zastupnik u skladu sa zakonom koji se primenjuje;

(xi) "potpis" znači svako sredstvo vlastite identifikacije;

(xii) "jezik prihvaćen od zavoda" znači svaki jezik prihvaćen od strane zavoda za relevantni postupak pred tim zavodom;

(xiii) "prevod" znači prevod na jezik prihvaćen od zavoda ili, ako je prikladno, transliteraciju u alfabet ili tipografski sistem prihvaćen od zavoda;

(xiv) "postupak pred zavodom" znači svaku radnju u postupku pred zavodom u pogledu prijave ili patenta;

(xv) osim ako iz konteksta proizlazi drugačije, reči u jednini uključuju i množinu i obratno, a lične zamenice muškog roda uključuju i ženski rod;

(xvi) "Pariska konvencija" znači Parisku konvenciju o zaštiti industrijske svojine potpisanu 20. marta 1883. godine, kako je revidirana, dopunjena i izmenjena;

(xvii) "Ugovor o saradnji u oblasti patenata" znači Ugovor o saradnji u oblasti patenata ("RST" ugovor) potpisan 19. juna 1970. godine, zajedno sa Pravilnikom i Administrativnim uputstvima prema tom ugovoru, kako su revidirani, dopunjeni i izmenjeni;

(xviii) "Ugovorna strana" znači svaku državu ili međuvladinu organizaciju koja je strana ovog ugovora;

(xix) "zakon koji se primenjuje" znači zakon dotične države, ako je ugovorna strana država, a ako je ugovorna strana međuvladina organizacija, zakonske odredbe na osnovu kojih ta organizacija deluje;

(xx) "instrument ratifikacije" tumači se tako da uključuje instrumente prihvatanja ili odobrenja;

(xxi) "organizacija" znači Svetska organizacija za intelektualnu svojinu;

(xxii) "Međunarodni biro" znači Međunarodni biro organizacije;

(xxiii) "generalni direktor" znači generalni direktor organizacije.

Član 2

Opšti principi

(1) Povoljniji zahtevi Ugovorna strana slobodna je da predvidi zahteve, koji su, sa stanovišta podnosioca prijava i vlasnika, povoljniji od zahteva iz ovog ugovora i Pravilnika, osim zahteva iz člana 5.

(2) Nema regulisanja materijalnog patentnog prava Ništa u ovom ugovoru ili u Pravilniku ne može da bude tumačeno kao propisivanje bilo čega što bi ograničavalo slobodu ugovorne strane da u zakonu koji se primenjuje propiše onakve zahteve materijalnog prava koji se odnose na patente kakve želi.

Član 3

Prijave i patenti na koje se ugovor primenjuje

(1) Prijave (a) Odredbe ovog ugovora i Pravilnika primenjivaće se na nacionalne i regionalne prijave patenata za pronalaske i prijave dopunskih patenata koje su podnesene zavodu ugovorne strane ili za zavod ugovorne strane i koje su:

(i) vrste prijava koje su dozvoljene da se podnesu kao međunarodne prijave na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenata;

(ii) izdvojene prijave iz prijava patenata za pronalaske ili iz prijava dopunskih patenata koje pripadaju vrsti prijava iz tačke (i), a navode se u članu 4 G(1) ili (2) Pariske konvencije.

(b) U skladu sa odredbama Ugovora o saradnji u oblasti patenata, odredbe ovog ugovora i Pravilnika primenjivaće se na međunarodne prijave, za patente za pronalaske i dopunske patente, podnete na osnovu Ugovora o saradnji u oblasti patenata:

(i) u pogledu rokova koji se prema članu 22 i članu 39(1) Ugovora o saradnji u oblasti patenata primenjuju u zavodu ugovorne strane;

(ii) u pogledu svakog postupka započetog na, ili kasnije od datuma kada može da počne obrada ili ispitivanje međunarodne prijave prema članu 23 ili 40 toga Ugovora.

(2) Patenti Odredbe ovog ugovora i Pravilnika primenjuju se na nacionalne i regionalne patente za pronalaske i nacionalne i regionalne dopunske patente koji su priznati sa dejstvom za ugovornu stranu.

Član 4

Izuzetak bezbednosti

Ništa u ovom ugovoru i Pravilniku neće ograničiti slobodu ugovorne strane da preduzme bilo koju radnju koju smatra potrebnom za očuvanje osnovnih bezbednosnih interesa.

Član 5

Datum podnošenja

(1) Delovi prijave (a) Osim ako je drugačije propisano Pravilnikom, i u skladu sa odredbama paragrafa od (2) do (8), ugovorna strana, u svrhu utvrđivanja datuma podnošenja, će obezbediti da datum podnošenja prijave bude datum kad njen zavod primi sve sledeće delove koji su, prema izboru podnosioca prijave, podneti na papiru ili na drugi način dopušten od strane zavoda u svrhu utvrđivanja datuma podnošenja:

(i) izričitu ili implicitnu naznaku da bi ti delovi trebalo da predstavljaju prijavu patenta;

(ii) naznake koje omogućuju utvrđivanje identiteta podnosioca prijave ili stupanje zavoda u kontakt sa podnosiocem prijave;

(iii) deo koji na prvi pogled izgleda kao opis.

(b) U svrhu utvrđivanja datuma podnošenja, ugovorna strana može da prihvati crtež kao deo naveden u stavu (a)(iii).

(c) U svrhu utvrđivanja datuma podnošenja, ugovorna strana može da zahteva i informacije koje omogućavaju identifikaciju podnosioca prijave i informacije koje omogućavaju stupanje zavoda u kontakt s podnosiocem prijave, ili može da prihvati dokaz koji omogućava utvrđivanje identiteta podnosioca prijave ili dokaz koji omogućava stupanje zavoda u kontakt sa podnosiocem prijave, kao deo naveden u stavu (a)(ii).

(2) Jezik (a) Ugovorna strana može da zahteva da naznake iz paragrafa (1) (a) (i) i (ii) budu na jeziku prihvaćenom od strane zavoda.

(b) U svrhu utvrđivanja datuma podnošenja, deo naveden u paragrafu(1)(a)(iii) može da bude podnet na bilo kom jeziku.

(3) Obaveštenje Ako prijava ne ispunjava jedan ili više uslova koje ugovorna strana primenjuje na osnovu paragrafa (1) i (2), zavod će, čim bude moguće, o tome obavestiti podnosioca prijave, dajući mu mogućnost da ispuni svaki takav uslov i da se izjasni u roku propisanom Pravilnikom.

(4) Naknadno ispunjavanje uslova (a) Ako u prvobitno podnetoj prijavi nije ispunjen jedan ili više uslova koje ugovorna strana primenjuje na osnovu paragrafa (1) i (2), datum podnošenja će, pod uslovima iz stava (b) i paragrafa (6), biti datum na koji su naknadno ispunjeni svi uslovi što ih ugovorna strana primenjuje u skladu sa paragrafom (1) i (2).

(b) Ako jedan ili više uslova iz stava (a) nisu ispunjeni u roku propisanom Pravilnikom, ugovorna strana može da predvidi da će se smatrati da prijava nije podneta. Ako se smatra da prijava nije podneta, zavod će o tome obavestiti podnosioca prijave i navesti razloge za to.

(5) Obaveštenje o delu opisa ili o crtežu koji nedostaje Ako prilikom utvrđivanja datuma podnošenja zavod ustanovi da u prijavi nedostaje deo opisa ili da se u prijavi poziva na crtež koji očito nedostaje, zavod će o tome odmah obavestiti podnosioca prijave.

(6) Datum podnošenja prijave kad je podnet deo opisa ili crtež koji je nedostajao (a) Ako je u roku propisanom Pravilnikom zavodu podnet deo opisa ili crtež koji je nedostajao, taj deo opisa ili taj crtež uključuje se u prijavu i, u skladu sa stavom (b) i (c), datum podnošenja je datum na koji je zavod primio taj deo opisa ili taj crtež ili datum na koji su ispunjeni svi uslovi što ih ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavom (1) i (2), zavisno od toga koji je datum kasniji.

(b) Ako je u skladu sa paragrafom (a) podnet deo opisa ili crtež koji je nedostajao kako bi se uklonio nedostatak u prijavi u kojoj je, na datum kad je zavod prvi put primio jedan deo ili više delova iz stava (1)(a) zahtevano pravo prvenstva na osnovu ranije prijave, datum podnošenja je, na zahtev podnosilaca prijave koji je podnet u roku propisanom Pravilnikom i u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom, datum na koji su ispunjeni svi uslovi što ih ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavom (1) i (2).

(c) Ako je deo opisa ili crtež, koji je nedostajao i koji je podnet u skladu sa paragrafom (a), povučen u roku utvrđenom od strane Ugovorne strane, datum podnošenja biće datum na koji su ispunjeni svi zahtevi što ih ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavom (1) i (2).

(7) Zamena opisa i crteža pozivanjem na prethodno podnetu prijavu (a) U skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom, pozivanjem na prethodno podnetu prijavu, na jeziku prihvaćenom od strane zavoda, do čega je došlo nakon podnošenja prijave će se, u cilju utvrđivanja datuma podnošenja, zameniti opis i svaki crtež.

(b) Ako nisu ispunjeni uslovi navedeni u paragrafu (a), može se smatrati da prijava nije podneta. Ako se smatra da prijava nije podneta, zavod će o tome obavestiti podnosioca prijave uz navođenje razloga.

(8) Izuzeci Ništa u ovom članu ne ograničava:

(i) pravo podnosioca prijave da prema članu 4G (1) ili (2) Pariske konvencije zadrži kao datum izdvojene prijave iz toga člana datum prve prijave navedene u tom članu i prednost prava prvenstva, ako postoji,

(ii) slobodu ugovorne strane da bilo koje zahteve koji su potrebni za utvrđivanje datuma podnošenja ranije prijave primenjuje na prijavu bilo koje vrste propisane Pravilnikom.

Član 6

Prijava

(1) Forma ili sadržaj prijave Osim ako je ovim Ugovorom drukčije predviđeno, nijedna ugovorna strana ne sme zahtevati usklađenost sa bilo kojim uslovom u pogledu forme ili sadržaja prijave koji bi bio različit od ili naknadno dodat:

(i) uslovima u pogledu forme ili sadržaja koji su predviđeni za međunarodne prijave u skladu s Ugovorom o saradnji u oblasti patenta,

(ii) uslovima koji se odnose na formu ili sadržaj međunarodnih prijava, čije ispunjavanje, u skladu s Ugovorom o saradnji u oblasti patenta, može zahtevati zavod bilo koje države strane toga Ugovora ili zavod koji radi za tu državu kad jednom počne obrada ili ispitivanje međunarodne prijave iz člana 23. ili 40. navedenog Ugovora,

(iii) bilo kojim dodatnim uslovima koji su propisani Pravilnikom.

(2) Obrazac za zahtev (a) Ugovorna strana može zahtevati da sadržaj prijave, koji odgovara sadržaju zahteva međunarodne prijave u skladu s Ugovorom o saradnji u oblasti patenta, bude predstavljen na obrascu za zahtev koji je propisala ta ugovorna strana. Ugovorna strana može takođe zahtevati da svaki dodatni sadržaj koji je dopušten u skladu sa stavom (1)(ii) ili propisan Pravilnikom prema stavu (1)(iii), bude sadržan u tom obrascu za zahtev.

(b) Bez obzira na paragraf (a) i u skladu sa članom 8 (1), ugovorna strana mora da prihvati predstavljanje sadržaja iz paragrafa (a) na obrascu za zahtev koji je predviđen Pravilnikom.

(3) Prevod Ugovorna strana može da zahteva prevod svakog dela prijave koji nije na jeziku prihvaćenom od strane njenog zavoda. Ugovorna strana može takođe da zahteva prevod delova prijave, kako je propisano Pravilnikom, koji su na jeziku prihvaćenom od strane zavoda, na bilo koji drugi jezik prihvaćen od strane tog zavoda.

(4) Troškovi Ugovorna strana može da zahteva plaćanje troškova koji se odnose na prijavu. Ugovorna strana može da primeni odredbe Ugovora o saradnji u oblasti patenta na plaćanje troškova za prijavu.

(5) Uverenje o pravu prvenstva U slučaju da se zahteva pravo prvenstva ranije podnete prijave, ugovorna strana može da zahteva da se primerak ranije podnete prijave i njen prevod, ako ranije podneta prijava nije na jeziku prihvaćenom od strane zavoda, podnesu u skladu s uslovima propisanim Pravilnikom.

(6) Dokaz Ugovorna strana može da zahteva da se tokom obrade prijave njenom zavodu dostavi dokaz o bilo kojem podatku navedenom u stavu (1) ili (2) ili u izjavi o pravu prvenstva ili bilo koji prevod iz stava (3) ili (5), samo onda kad taj zavod može osnovano da sumnja u istinitost tih podataka ili tačnost tih prevoda.

(7) Obaveštenje Kada jedan ili više zahteva koje ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavovima od (1) do (6) nisu ispunjeni, zavod će o tome obavestiti podnosioca prijave pružajući mu mogućnost da ispuni svaki uslov i da se izjasni u roku propisanom Pravilnikom.

(8) Neispunjavanje zahteva (a) Ako u roku propisanom Pravilnikom nije ispunjen jedan ili više zahteva koje ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavovima od (1) do (6), ugovorna strana može, u skladu sa paragrafom (b) i članovima 5. i 10., primeniti sankciju koja je predviđena njenim zakonom.

(b) Ako bilo koji zahtev koji ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavom (1), (5) ili (6) u odnosu na traženo pravo prvenstva nije ispunjen u roku propisanom Pravilnikom, u skladu sa članom 13. može se smatrati da zahtev za priznavanje prava prvenstva ne postoji. U skladu sa članom 5. (7) (b) ne smeju se primeniti nikakve druge sankcije.

Član 7

Zastupanje

(1) Zastupnici (a) Ugovorna strana može da zahteva da zastupnik imenovan za potrebe bilo kog postupka pred zavodom:

(i) ima pravo, u skladu sa zakonom koji se primenjuje, da obavlja radnje u postupku pred zavodom u vezi s prijavama i patentima,

(ii) navede kao svoju adresu, adresu na teritoriji propisanoj od Ugovorne strane.

(b) U skladu sa paragrafom (c) radnja u pogledu bilo kog postupka pred zavodom, koju je preduzeo zastupnik koji ispunjava uslove što ih ugovorna strana primenjuje u skladu sa paragrafom (a) ili koja je preduzeta u vezi sa njim, ima dejstvo radnje koju je preduzeo podnosilac prijave, vlasnik ili drugo zainteresovano lice koja je imenovalo zastupnika, ili radnje koja je preduzeta u vezi sa njima.

(c) Ugovorna strana može da predvidi da u slučaju zakletve ili izjave ili u slučaju opoziva punomoćja, potpis zastupnika nema dejstvo potpisa podnosioca prijave, vlasnika ili drugog zainteresovanog lica koje je imenovalo tog zastupnika.

(2) Obavezno zastupanje (a) Ugovorna strana može da zahteva da podnosilac prijave, vlasnik ili drugo zainteresovano lice imenuje zastupnika za sve postupke pred zavodom, a da lice na koju je preneta prijava, podnosilac prijave, vlasnik ili drugo zainteresovano lice mogu sami nastupati pred zavodom za sledeće postupke:

(i) podnošenje prijave u svrhu utvrđivanja datuma podnošenja,

(ii) plaćanje troškova,

(iii) sve druge postupke propisane Pravilnikom,

(iv) izdavanje potvrde o prijemu ili obaveštenja od strane zavoda u vezi sa bilo kojim postupkom navedenim u tačkama od (i) do (iii).

(b) Troškove za održavanje može da plati bilo koje lice.

(3) Imenovanje zastupnika Ugovorna strana će prihvatiti da se imenovanje zastupnika podnosi zavodu na način propisan Pravilnikom.

(4) Zabrana drugih zahteva Nijedna ugovorna strana ne sme da zahteva ispunjenje drugih formalnih zahteva osim navedenih u stavovima od (1) do (3) u pogledu pitanja kojima se bave ti stavovi, osim ako nije drugačije predviđeno ovim Ugovorom ili propisano Pravilnikom.

(5) Obaveštenje Ako jedan ili više zahteva koje ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavovima od (1) do (3) nisu ispunjeni, zavod će o tome obavestiti lice na koje je prijava preneta, podnosioca prijave, vlasnika ili drugo zainteresovano lice pružajući im mogućnost da ispune svaki takav zahtev i da se izjasne u roku propisanom Pravilnikom.

(6) Neispunjavanje zahteva Ako u roku propisanom Pravilnikom nije ispunjen jedan ili više zahteva koje ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavovima od (1) do (3), ugovorna strana može da primeni takvu sankciju koja je predviđena njenim zakonom.

Član 8

Podnesci, adrese

(1) Forma i način dostavljanja podnesaka (a) Osim za utvrđivanje datuma podnošenja u skladu s članom 5(1) i u skladu sa članom 6(1) Pravilnik će, u skladu sa paragrafima od (b) do (d) propisati zahteve koje ugovorna strana može da primenjuje u pogledu forme i načina dostavljanja podnesaka.

(b) Nijedna ugovorna strana nije obavezna da prihvati podneske koji nisu podneti na papiru.

(c) Nijedna ugovorna strana nije obavezna da isključi podnošenje podnesaka na papiru.

(d) Ugovorna strana mora da prihvati podnošenje podnesaka na papiru u svrhu ispunjavanja uslova vezanih za rokove.

(2) Jezik podnesaka Ugovorna strana može, osim ako je drukčije propisano ovim Ugovorom ili Pravilnikom, da zahteva da podnesci budu na jeziku prihvaćenom od strane zavoda.

(3) Model međunarodnih obrazaca Bez obzira na stav (1)(a), i u skladu sa stavom (1)(b), i članom 6(2) (b), ugovorna strana će prihvatiti predstavljanje sadržaja podneska na obrascu koji odgovara modelu međunarodnog obrasca za takav podnesak predviđen Pravilnikom, ako takav obrazac postoji.

(4) Potpisivanje podnesaka (a) Kada ugovorna strana zahteva da bilo koji podnesak bude potpisan, ta ugovorna strana mora da prihvati svaki potpis koji je u skladu sa zahtevima propisanim Pravilnikom.

(b) Nijedna ugovorna strana ne sme da zahteva overu, overu od strane javnog beležnika, potvrdu autentičnosti, legalizaciju ili drugu overu potpisa koji je podnet njenom zavodu, osim u vezi sa bilo kojim kvazisudskim postupcima ili kako je predviđeno Pravilnikom.

(c) U skladu sa paragrafom (b), ugovorna strana može da zahteva da se zavodu podnesu dokazi samo onda ako postoji osnovana sumnja u autentičnost bilo kog potpisa.

(5) Naznake u podnescima Ugovorna strana može da zahteva da svaki podnesak sadrži jednu ili više naznaka koje su propisane Pravilnikom.

(6) Adresa za dopisivanje, adresa za dostavljanje i druga adresa Ugovorna strana može da zahteva, u skladu sa bilo kojom odredbom propisanom Pravilnikom, da podnosilac prijave, vlasnik ili drugo zainteresovano lice u svakom podnesku naznače:

(i) adresu za dopisivanje,

(ii) adresu za dostavljanje,

(iii) bilo koju drugu adresu propisanu Pravilnikom.

(7) Obaveštenje Kada jedan ili više zahteva koje ugovorna strana primenjuje u pogledu podnesaka u skladu sa stavovima od (1) do (6) nisu ispunjeni, zavod o će tome obavestiti podnosioca prijave, vlasnika ili drugo zainteresovano lice, pružajući im mogućnost da u roku koji je propisan Pravilnikom ispune svaki takav zahtev i da se o tome izjasne.

(8) Neispunjavanje zahteva Ako u roku koji je predviđen Pravilnikom nije ispunjen jedan ili više zahteva koje ugovorna strana primenjuje u skladu sa stavovima od (1) do (6), ugovorna strana može, u skladu sa članovima 5. i 10., uz izuzetke propisane Pravilnikom, primeniti onakvu sankciju kakva je predviđena njenim zakonom.

Član 9

Obaveštenja

(1) Dovoljno obaveštenje Svako obaveštenje koje zavod pošalje u skladu sa odredbama ovog ugovora ili Pravilnika na adresu za dopisivanje ili na adresu za dostavljanje iz člana 8(6), ili na bilo koju drugu adresu predviđenu Pravilnikom u smislu ove odredbe, a koja udovoljava odredbama koje se odnose na to obaveštenje, predstavljaće dovoljno obaveštenje u svrhu ovog ugovora i Pravilnika.

(2) Ako nisu podnete naznake koje omogućuju kontakt Ništa u ovom Ugovoru i Pravilniku ne obavezuje Ugovornu stranu da podnosiocu prijave, vlasniku ili drugom zainteresovanom licu pošalje obaveštenje, ako zavodu nisu podnete naznake koje omogućuju stupanje u kontakt s podnosiocem prijave, vlasnikom ili drugim zainteresovanim licem.

(3) Propust obaveštavanja U skladu sa članom 10(1), ako zavod ne obavesti podnosioca prijave, vlasnika ili drugo zainteresovano lice o neispunjavanju bilo kog zahteva na osnovu ovog ugovora ili Pravilnika, nedostatak obaveštenja ne oslobađa podnosioca prijave, vlasnika ili drugo zainteresovano lice od obaveze ispunjavanja toga zahteva.

Član 10

Važenje patenta; oglašavanje ništavim

(1) Važenje patenta na koje ne utiče neispunjavanje određenih formalnih zahteva Neispunjavanje jednog ili više formalnih zahteva koji se pominju u članovima 6(1), (2), (4) i (5) i 8(1) do (4) u odnosu na prijavu ne mogu biti osnov za poništavanje patenta, potpuno ili delimično, osim kada je neispunjavanje formalnih zahteva nastalo kao rezultat prevarne namere.

(2) Mogućnost izjašnjavanja, izmena ili ispravki u slučaju nameravanog oglašavanja ništavim Patent ne može biti oglašen ništavim, potpuno ili delimično, a da vlasniku nije data mogućnost da se u razumnom roku izjasni o nameravanom oglašavanju ništavim i da izvrši izmene ili ispravke ako je to dopušteno po zakonu koji se primenjuje.

(3) Nepostojanje obaveze u pogledu posebnih postupaka Stavovi (1) i (2) ne stvaraju nikakvu obavezu uvođenja sudskih postupaka za sprovođenje patentnih prava koji se razlikuju od opštih postupaka za sprovođenje prava.

Član 11

Olakšice u pogledu rokova

(1) Produženje rokova Za period propisan Pravilnikom ugovorna strana može da predvidi produženje roka, koji je odredio zavod, za radnju u postupku pred tim zavodom u vezi sa prijavom ili s patentom, ako je zahtev u tom smislu učinjen zavodu u skladu sa zahtevima propisanim Pravilnikom, i ako je zahtev podnet, po izboru Ugovorne strane:

(i) pre isteka roka, ili

(ii) nakon isteka roka, a u roku koji je propisan Pravilnikom.

(2) Nastavak postupka Ako je podnosilac prijave ili vlasnik propustio rok određen od strane zavoda Ugovorne strane za preduzimanje radnje u postupku pred zavodom u vezi s prijavom ili sa patentom, a ta Ugovorna strana ne predviđa produženje roka prema stavu (1)(ii), Ugovorna strana će obezbediti nastavak postupka u vezi sa prijavom ili sa patentom i, ako je potrebno, ponovno uspostavljenje prava podnosilaca prijave ili vlasnika u pogledu te prijave ili patenta, ako je:

(i) zahtev u tu svrhu podnet zavodu u skladu sa zahtevima propisanim Pravilnikom,

(ii) zahtev podnesen i ako su svi zahtevi u pogledu roka za preduzimanje odgovarajuće radnje, ispunjeni u roku koji je propisan Pravilnikom.

(3) Izuzeci Ni od jedne Ugovorne strane neće se zahtevati da obezbedi olakšice pomenute u stavu (1) ili (2) u odnosu na izuzetke propisane Pravilnikom.

(4) Troškovi Ugovorna strana može da zahteva plaćanje odgovarajućih troškova za podnošenje zahteva u skladu sa stavom (1) ili (2).

(5) Zabrana drugih zahteva Nijedna ugovorna strana ne može da zahteva da se u pogledu olakšica predviđenih u skladu sa stavom (1) ili (2) ispune drugi zahtevi osim onih koji su pomenuti u stavovima od (1) do (4), osim ako je drugačije predviđeno ovim Ugovorom ili propisano Pravilnikom.

(6) Mogućnost izjašnjavanja u slučaju nameravanog odbijanja Zahtev iz stava (1) ili (2) ne može biti odbijen a da podnosiocu prijave ili vlasniku nije data mogućnost da se u razumnom roku izjasni o nameravanom odbijanju.

Član 12

Ponovno uspostavljanje prava nakon što zavod ustanovi dužnu pažnju ili nenamerni propust

(1) Zahtev Ugovorna strana će obezbediti, kada je podnosilac prijave ili vlasnik propustio rok za preduzimanje radnje u postupku pred zavodom, i taj propust ima za direktnu posledicu gubitak prava u pogledu prijave ili patenta, da taj zavod podnosiocu prijave ili vlasniku ponovno uspostavi pravo u pogledu prijave ili patenta u pitanju, ako:

(i) je zahtev u tu svrhu učinjen zavodu u skladu sa zahtevima propisanim Pravilnikom;

(ii) je zahtev podnesen u roku i ako su svi zahtevi u pogledu roka za preduzimanje određene radnje ispunjeni u roku koji je propisan Pravilnikom;

(iii) su u zahtevu navedeni razlozi za propuštanje roka; i

(iv) zavod ustanovi da je do propuštanja roka došlo uprkos dužnoj pažnji koju su zahtevale okolnosti ili, po izboru Ugovorne strane, da je svako kašnjenje bilo nenamerno.

(2) Izuzeci Ni od jedne Ugovorne strane neće se zahtevati da obezbedi ponovno uspostavljanje prava na osnovu stava (1) u pogledu izuzetaka propisanih Pravilnikom.

(3) Troškovi Ugovorna strana može da zahteva plaćanje troškova za zahtev na osnovu stava (1).

(4) Dokazi Ugovorna strana može da zahteva da se zavodu podnese izjava ili drugi dokaz u prilog razlozima navedenim u stavu (1)(iii) u roku određenom od strane zavoda.

(5) Mogućnost izjašnjavanja u slučaju nameravanog odbijanja Zahtev na osnovu stava (1) ne može da se odbije, potpuno ili delimično, a da stranci koja je podnela zahtev nije pružena mogućnost da se u razumnom roku izjasni o nameravanom odbijanju.

Član 13

Ispravljanje ili dodavanje zahteva za priznavanje prvenstva; obnavljanje prava prvenstva

(1) Ispravljanje ili dodavanje zahteva za priznavanje prvenstva Osim ako je drugačije propisano Pravilnikom, Ugovorna strana će obezbediti ispravljanje ili dodavanje zahteva za priznavanje prvenstva u pogledu prijave ("naknadna prijava"), ako je:

(i) zahtev u tu svrhu podnet zavodu u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom;

(ii) zahtev podnet u roku koji je propisan Pravilnikom; i

(iii) datum podnošenja naknadne prijave nije kasniji od datuma isteka roka prvenstva računajući od datuma podnošenja najranije prijave čije se pravo prvenstva zahteva.

(2) Docnja kod podnošenja naknadne prijave Uzimajući u obzir član 15. Ugovorna strana će obezbediti, ako prijava ("naknadna prijava") kojom se zahteva, ili bi moglo da se zahteva, pravo prvenstva ranije prijave ima datum podnošenja koji je kasniji od datuma na koji je istekao rok prvenstva, ali unutar roka koji je propisan Pravilnikom, da zavod obnovi pravo prvenstva, ako:

(i) je zahtev u tu svrhu podnet zavodu u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom;

(ii) je zahtev podnet u roku propisanom Pravilnikom;

(iii) su u zahtevu navedeni razlozi propuštanja roka prvenstva; i

(iv) zavod ustanovi da je do propuštanja podnošenja naknadne prijave u roku prvenstva došlo uprkos dužnoj pažnji koju su zahtevale okolnosti ili, po izboru Ugovorne strane, nenamerno.

(3) Propust da se podnese primerak ranije prijave Ugovorna strana će obezbediti da, kada primerak ranije prijave zahtevan na osnovu člana 6(5) nije podnet zavodu u roku propisanom Pravilnikom u skladu sa članom 6, zavod obnovi pravo prvenstva, ako je:

(i) zahtev u tu svrhu podnet zavodu u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom;

(ii) zahtev podnet u roku za podnošenje primerka ranije prijave, propisanom Pravilnikom u skladu sa članom 6 (5);

(iii) zavod ustanovio da je zahtev za izdavanje tog primerka ranije prijave, u roku propisanom Pravilnikom, podnet zavodu kome je bila podneta ranija prijava; i

(iv) primerak ranije prijave podnet u roku propisanom Pravilnikom.

(4) Troškovi Ugovorna strana može da zahteva plaćanje troškova za zahtev na osnovu stavova (1) do (3).

(5) Dokazi Ugovorna strana može da zahteva da se zavodu podnese izjava ili drugi dokaz u prilog razlozima koji su navedeni u stavu (2)(iii) u roku koji je određen od strane zavoda.

(6) Mogućnost izjašnjavanja u slučaju nameravanog odbijanja Zahtev na osnovu stavova (1) do (3) ne može da se odbije, potpuno ili delimično, a da podnosiocu prijave ili vlasniku nije data mogućnost da se u razumnom roku izjasni o nameravanom odbijanju.

Član 14

Pravilnik

(1) Sadržaj (a) Pravilnik koji je priložen ovom Ugovoru predviđa pravila koja se odnose na:

(i) pitanja za koja ovaj ugovor izričito predviđa da moraju biti "propisana Pravilnikom",

(ii) pojedinosti korisne pri sprovođenju odredaba ovog ugovora,

(iii) administrativne zahteve, pitanja ili postupke.

(b) Pravilnik takođe predviđa i pravila u pogledu formalnih uslova koje ugovorna strana može da primeni na zahteve za:

(i) upis u registar promene imena ili adrese,

(ii) upis u registar promene podnosioca prijave ili vlasnika,

(iii) upis u registar licence ili osiguranja potraživanja,

(iv) ispravku greške.

(c) Pravilnik takođe predviđa da Skupština uz pomoć Međunarodnog biroa ustanovljava model međunarodnih obrazaca i obrazaca za podnošenje zahteva u skladu sa članom 6.(2)(b).

(2) Promena Pravilnika U skladu sa stavom (3), za svaku izmenu Pravilnika potrebna je tročetvrtinska većina glasova.

(3) Uslov jednoglasnosti (a) Pravilnik može da odredi odredbe Pravilnika koje mogu da se izmene samo jednoglasno.

(b) Za svaku izmenu Pravilnika koja ima za posledicu dodavanje ili brisanje odredaba koje su navedene u Pravilniku prema stavu (a) potrebna je jednoglasnost.

(c) Pri utvrđivanju da li je postignuta jednoglasna odluka, u obzir se uzimaju samo stvarno dati glasovi. Uzdržavanje se ne smatra glasom.

(4) Suprotnost između odredbi Ugovora i odredbi Pravilnika U slučaju da su odredbe ovog ugovora u suprotnosti s odredbama Pravilnika, primenjuju se odredbe Ugovora.

Član 15

Odnos prema Pariskoj konvenciji

(1) Obaveza pridržavanja odredaba Pariske konvencije Svaka ugovorna strana će se pridržavati odredaba Pariske konvencije koje se odnose na patente.

(2) Obaveze i prava na osnovu Pariske konvencije (a) Ništa u ovom ugovoru ne ukida obaveze Ugovornih strana što ih imaju jedna prema drugoj na osnovu Pariske konvencije.

(b) Ništa u ovom Ugovoru neće ukinuti prava koja podnosioci prijava i vlasnici uživaju na osnovu Pariske konvencije.

Član 16

Učinci revizija, izmena i dopuna Ugovora o saradnji u oblasti patenata

(1) Primena revizija, izmena i dopuna Ugovora o saradnji u oblasti patenata U skladu sa stavom (2) svaka revizija, izmena ili dopuna Ugovora o saradnji u oblasti patenata do koje je došlo nakon 2. juna 2000. godine, koja je u skladu sa članovima ovog ugovora, primenjivaće se u svrhu ovog ugovora i Pravilnika ako tako u konkretnom slučaju odluči Skupština tročetvrtinskom većinom datih glasova.

(2) Neprimena prelaznih odredbi Ugovora o saradnji u oblasti patenata Bilo koja odredba Ugovora o saradnji u oblasti patenata, na osnovu koje se revidirana, izmenjena ili dopunjena odredba toga ugovora ne primenjuje na državu članicu toga ugovora ili na zavod te države ili na zavod koji radi za tu državu, sve dok ova druga odredba nije u skladu sa zakonom koji ta država ili taj zavod primenjuje, neće se primenjivati u svrhu ovog ugovora i Pravilnika.

Član 17

Skupština

(1) Sastav (a) Ugovorne strane imaju Skupštinu.

(b) Svaku Ugovornu stranu u Skupštini predstavlja jedan predstavnik, kome mogu pomagati zamenici, savetnici i stručnjaci. Svaki predstavnik može da zastupa samo jednu Ugovornu stranu.

(2) Poslovi Skupština će:

(i) se baviti pitanjima koja se odnose na održavanje i razvoj ovog ugovora i na njegovu primenu i funkcionisanje,

(ii) uz pomoć Međunarodnog biroa ustanoviti Model međunarodnih obrazaca i obrasca za zahtev iz člana 14 (1) (c),

(iii) menjati Pravilnik,

(iv) odrediti uslove u pogledu datuma primene svakog pojedinog modela međunarodnog obrasca i obrasca za zahtev iz tačke (ii), i svake izmene iz tačke (iii),

(v) odlučiti, u skladu sa članom 16.(1), da li će se bilo koja revizija, izmena ili dopuna Ugovora o saradnji u oblasti patenata primenjivati u svrhu ovog ugovora i Pravilnika,

(vi) obavljati druge funkcije koje su odgovarajuće na osnovu ovog ugovora.

(3) Kvorum (a) Kvorum čini polovina članica Skupštine koje su države.

(b) Bez obzira na paragraf (a), ako je na nekoj sednici broj članica Skupštine, koje su države i koje imaju predstavnika, manji od polovine, ali je jednak ili veći od trećine članica Skupštine koje su države, Skupština može da donosi odluke, ali uz izuzetak odluka koje se odnose na njen vlastiti postupak, sve takve odluke postaju izvršne samo onda ako su ispunjeni uslovi navedeni u daljem tekstu. Međunarodni biro će saopštiti navedene odluke članicama Skupštine koje su države i koje nisu imale predstavnika i pozvati ih da u roku od tri meseca od datuma saopštenja, pisanim putem glasaju ili izraze svoju uzdržanost. Ako nakon proteka tog roka broj članica koje su na takav način glasale ili izrazile svoju uzdržanost, dostigne broj članica koji je nedostajao za postizanje kvoruma na samoj sednici, takve odluke postaju izvršne, pod uslovom da je istovremeno postignuta potrebna većina.

(4) Donošenje odluka na Skupštini (a) Skupština će nastojati da odluke donosi konsenzusom.

(b) Kada odluka ne može da se donese konsenzusom o određenom pitanju odlučuje se glasanjem. U tom slučaju:

(i) svaka ugovorna strana koja je država ima jedan glas i glasa samo u svoje ime, i

(ii) svaka ugovorna strana koja je međuvladina organizacija može da učestvuje u glasanju umesto svojih država članica, sa brojem glasova koji je jednak broju njenih država članica koje su strane ovog ugovora. Nijedna takva međuvladina organizacija neće učestvovati u glasanju ako bilo koja od njenih država članica ostvaruje svoje pravo glasa, i obratno. Osim toga, nijedna takva međuvladina organizacija neće učestvovati u glasanju ako je bilo koja od njenih država članica, koja je strana ovog ugovora, država članica neke druge takve međuvladine organizacije, a ta druga međuvladina organizacija učestvuje u tom glasanju.

(5) Većine (a) U skladu sa članovima 14(2) i (3), 16(1) i 19(3), za odluke Skupštine potrebna je dvotrećinska većina datih glasova.

(b) Pri utvrđivanju da li je postignuta potrebna većina, uzimaju se u obzir samo dati glasovi. Uzdržavanja se ne smatraju glasovima.

(6) Sednice Skupština će se sastajati svake druge godine na redovnoj sednici koju saziva generalni direktor.

(7) Poslovnik Skupština će doneti svoj poslovnik, koji uključuje pravila za sazivanje vanrednih sednica.

Član 18

Međunarodni biro

(1) Administrativni poslovi (a) Međunarodni biro će obavljati administrativne poslove u vezi s ovim Ugovorom.

(b) Međunarodni biro će naročito pripremati sastanke i obezbediti sekretarijat Skupštine i onih komiteta eksperata i radnih grupa koje Skupština može da ustanovi.

(2) Sastanci koji nisu sednice Skupštine Generalni direktor saziva svaki komitet i svaku radnu grupu koje je ustanovila Skupština.

(3) Uloga Međunarodnog biroa na Skupštini i ostalim sastancima (a) Generalni direktor i lica koja on odredi učestvovaće, bez prava glasa, na svim sastancima Skupštine, komiteta i radnih grupa koje je ustanovila Skupština.

(b) Generalni direktor ili član osoblja koga on odredi po službenoj dužnosti biće sekretar Skupštine, komiteta i radnih grupa iz paragrafa (a).

(4) Konferencije (a) Međunarodni biro će, u skladu sa uputstvima Skupštine, obavljati pripreme za revizijske konferencije.

(b) O navedenim pripremama Međunarodni biro može da se konsultuje sa državama članicama Organizacije, međuvladinim organizacijama, međunarodnim i nacionalnim nevladinim organizacijama.

(c) Generalni direktor i lica koja on odredi učestvovaće, bez prava glasa, u raspravama na revizijskim konferencijama.

(5) Ostali poslovi Međunarodni biro će obavljati sve ostale poslove koji su mu povereni u vezi sa ovim Ugovorom.

Član 19

Revizije

(1) Revizija Ugovora U skladu sa stavom (2), ovaj ugovor može da se revidira na konferenciji Ugovornih strana. O sazivanju svake revizijske konferencije odlučivaće Skupština.

(2) Revizija ili izmena određenih odredaba Ugovora Član 17(2) i (6), mogu da se izmene ili na revizijskoj konferenciji, ili na Skupštini u skladu sa odredbama stava (3).

(3) Izmena određenih odredaba Ugovora na Skupštini (a) Predloge za izmenu člana 17(2) i (6) od strane Skupštine može dati svaka ugovorna strana ili generalni direktor. Takve predloge generalni direktor će dostaviti ugovornim stranama najmanje šest meseci pre njihovog razmatranja na Skupštini.

(b) Za usvajanje svake izmene odredaba iz paragrafa (a) potrebno je tri četvrtine datih glasova.

(c) Svaka izmena odredaba iz paragrafa (a) stupiće na snagu istekom jednog meseca nakon što generalni direktor primi od tri četvrtine država koje su u trenutku usvajanja izmene bile članice Skupštine, pisana obaveštenja o usvajanju izmene, sastavljena u skladu sa njihovim odgovarajućim ustavnim postupcima. Svaka tako usvojena izmena navedenih odredaba obavezuje sve ugovorne strane u trenutku stupanja izmene na snagu, kao i države i međuvladine organizacije koje postanu ugovorne strane na kasniji datum.

Član 20

Postajanje stranom Ugovora

(1) Države Svaka država koja je strana Pariske konvencije ili članica Organizacije i za koju se mogu priznavati patenti, bilo putem vlastitog državnog zavoda, bilo putem zavoda druge države ili međuvladine organizacije, može da postane strana ovog ugovora.

(2) Međuvladine organizacije Svaka međuvladina organizacija može da postane strana ovog ugovora, ako je najmanje jedna država članica te međuvladine organizacije strana Pariske konvencije ili članica Organizacije i ako međuvladina organizacija izjavi da je u skladu sa svojim unutrašnjim postupcima ovlašćena da postane strana ovog ugovora, i ako izjavi da je:

(i) nadležna da priznaje patente sa dejstvom za njene države članice, ili

(ii) nadležna za pitanja obuhvaćena ovim ugovorom i da ima vlastite propise koji obavezuju sve njene države članice u pogledu tih pitanja, kao i da ima, ili da je zadužila regionalni zavod za priznavanje patenata sa dejstvom na njenoj teritoriji u skladu sa tim propisima.

U skladu sa stavom (3), svaka takva izjava daje se u trenutku deponovanja instrumenta ratifikacije ili pristupanja.

(3) Regionalne patentne organizacije Evropska patentna organizacija, Evroazijska patentna organizacija i Afrička regionalna organizacija za industrijsku svojinu, koje su na Diplomatskoj konferenciji na kojoj je usvojen ovaj ugovor dale izjavu iz stava (2) tačke (i) ili (ii), mogu da postanu strana ovog ugovora kao međuvladine organizacije, ako u trenutku deponovanja instrumenta ratifikacije ili pristupanja izjave da su u skladu sa njihovim unutrašnjim postupkom ovlašćene da postanu stranom ovog ugovora.

(4) Ratifikacija ili pristupanje Svaka država ili međuvladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava (1), (2) ili (3) može da deponuje:

(i) instrument ratifikacije, ako je potpisala ovaj ugovor, ili

(ii) instrument pristupanja, ako nije potpisala ovaj ugovor.

Član 21

Stupanje na snagu; efektivni datumi ratifikacije i pristupanja

(1) Stupanje na snagu ovog ugovora Ovaj ugovor će stupiti na snagu istekom tri meseca nakon što deset država deponuje kod generalnog direktora instrumente ratifikacije ili pristupanja.

(2) Efektivni datumi ratifikacija i pristupanja Ovaj ugovor će obavezati:

(i) deset država iz stava (1) od datuma stupanja na snagu ovog ugovora;

(ii) svaku drugu državu, nakon isteka tri meseca od datuma na koji je država položila kod generalnog direktora instrument ratifikacije ili pristupanja, ili od bilo kojeg kasnijeg datuma koji je naveden u tom instrumentu, ali ne kasnije od isteka šest meseci od datuma takvog deponovanja;

(iii) Evropsku patentnu organizaciju, Evroazijsku patentnu organizaciju i Afričku regionalnu organizaciju za industrijsku svojinu, nakon isteka tri meseca od deponovanja instrumenta ratifikacije ili pristupanja, ili od bilo koga kasnijeg datuma navedenog u tom instrumentu, ali ne kasnije od isteka šest meseci od datuma deponovanja, ako je takav instrument deponovan nakon stupanja na snagu ovog ugovora u skladu sa stavom (1), ili nakon isteka tri meseca od datuma stupanja na snagu ovog ugovora, ako je takav instrument deponovan pre stupanja na snagu ovog ugovora;

(iv) svaku drugu međuvladinu organizaciju koja ispuni uslove da postane strana ovog ugovora, nakon isteka tri meseca od deponovanja instrumenta ratifikacije ili pristupanja, ili od bilo kog kasnijeg datuma navedenog u tom instrumentu, ali ne kasnije od isteka šest meseci od datuma takvog deponovanja.

Član 22

Primena Ugovora na postojeće prijave i patente

(1) Načelo U skladu sa stavom (2) ugovorna strana će primenjivati odredbe ovog ugovora i Pravilnika, osim članova 5 i 6(1) i (2) i sa njima povezanih odredbi Pravilnika, na prijave patenata u postupku, kao i na patente koji su važeći na datum kada je ovaj ugovor prema članu 21. postao obavezujući za tu ugovornu stranu.

(2) Postupci Nijedna ugovorna strana nije obavezna da primenjuje odredbe ovog ugovora i Pravilnika na bilo koju radnju u postupcima u pogledu prijava i patenata iz stava (1) ako je takav postupak počeo pre datuma od kojeg prema članu 21. ovaj ugovor obavezuje tu ugovornu stranu.

Član 23

Rezerve

(1) Rezerva Svaka država ili međuvladina organizacija može putem rezerve da izjavi da neće primenjivati odredbe iz člana 6. stav (1) na bilo koji zahtev u pogledu jedinstva pronalaska koji se prema Ugovoru o saradnji u oblasti patenta primenjuje na međunarodnu prijavu.

(2) Načini Svaka rezerva iz stava (1) biće u obliku izjave koja se prilaže uz instrument ratifikacije ili pristupanja ovom ugovoru od strane države ili međuvladine organizacije koja stavlja rezervu.

(3) Povlačenje Svaka rezerva prema stavu (1) može da se povuče u bilo koje vreme.

(4) Zabrana drugih rezervi Osim rezerve dozvoljene prema stavu (1) ni jedna druga rezerva na ovaj ugovor neće biti dozvoljena.

Član 24

Otkaz ugovora

(1) Obaveštenje Svaka ugovorna strana može da otkaže ovaj ugovor obaveštenjem upućenom generalnom direktoru.

(2) Efektivni datum Svaki otkaz proizvodi dejstvo istekom godinu dana od datuma kad je generalni direktor primio to obaveštenje, ili na bilo koji kasniji datum naveden u obaveštenju. Otkaz neće uticati na primenu Ugovora na prijave po kojima su postupci u toku ni na patente koji u trenutku kad otkaz počinje da proizvodi pravna dejstva važe za zemlju ugovornicu koja otkazuje Ugovor.

Član 25

Jezici ugovora

(1) Autentični tekstovi Ovaj je Ugovor potpisan u jednom originalnom primerku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako i isključivo verodostojni.

(2) Službeni tekstovi Službeni tekst na bilo kojem drugom jeziku, koji nije naveden u stavu (1), utvrdiće generalni direktor nakon konsultovanja zainteresovanih strana. U svrhu ovog stava zainteresovana strana znači svaku državu koja je strana ovog ugovora, ili državu koja ispunjava uslove da postane ugovorna strana prema članu 20. (1), a o čijem je službenom jeziku ili jednom od službenih jezika reč, i Evropska patentna organizacija, Evroazijska patentna organizacija i Afrička regionalna organizacija za industrijsku svojinu kao i bilo koja druga međuvladina organizacija koja je strana Ugovora ili bi mogla da postane strana Ugovora, ako je reč o jednom od njenih službenih jezika.

(3) Prednost autentičnog teksta U slučaju razlika mišljenja u tumačenju autentičnog i službenih tekstova, autentični tekst će imati prednost.

Član 26

Potpisivanje ugovora

Ugovor ostaje otvoren za potpisivanje svakoj državi koja ispunjava uslove da postane ugovorna strana na osnovu člana 20. (1), i Evropskoj patentnoj organizaciji, Evroazijskoj patentnoj organizaciji i Afričkoj regionalnoj organizaciji za industrijsku svojinu u sedištu Organizacije godinu dana nakon njegovog usvajanja.

Član 27

Depozitar; registracija

(1) Depozitar Generalni direktor je depozitar ovog ugovora.

(2) Registracija Generalni direktor će registrovati ovaj ugovor u Sekretarijatu Ujedinjenih nacija.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".