Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O ZAJMU (DODATNO FINANSIRANJE PROJEKTA ZDRAVSTVA) IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 73/2009)

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje projekta zdravstva) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, potpisan 14. aprila 2009. godine u Beogradu.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje projekta zdravstva) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

BROJ ZAJMA 7695-YF

 

SPORAZUM O ZAJMU
(DODATNO FINANSIRANJE PROJEKTA ZDRAVSTVA)
IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE
I
MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
Datum 14. april 2009. godine

SPORAZUM O ZAJMU

Sporazum zaključen 14. aprila 2009. godine, između REPUBLIKE SRBIJE (Zajmoprimca) i MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (Banke) za potrebe obezbeđenja dodatnog finansiranja za aktivnosti koje su povezane sa Prvobitnim projektom (na način utvrđen u Prilogu ovog sporazuma). Ovim putem, Zajmoprimac i Banka saglasili su se o sledećem:

OPŠTI USLOVI; DEFINICIJE

ČLAN I

1.01. Opšti uslovi (na način utvrđen u Prilogu ovog sporazuma) čine sastavni deo ovog sporazuma.

1.02. Ukoliko kontekst ne zahteva drugačije, termini korišćeni u ovom sporazumu pisani velikim slovom imaju značenje koje im je dato u Opštim uslovima ili u Prilogu ovog sporazuma.

ZAJAM

ČLAN II

2.01. Banka je saglasna da pozajmi Zajmoprimcu, pod uslovima koji su određeni ili pomenuti u ovom sporazumu, iznos od deset miliona i pet stotina hiljada evra (10.500.000 EUR), s tim da se ta suma može s vremena na vreme konvertovati putem Konverzije valute u skladu sa odredbama odeljka 2.07. ovog sporazuma, (Zajam), kao podršku za finansiranje projekta opisanog u Programu 1. ovog sporazuma (Projekat).

2.02. Zajmoprimac može povlačiti sredstva Zajma u skladu sa odeljkom IV Programa 2. ovog sporazuma.

2.03. Zajmoprimac će platiti Banci pristupnu naknadu po stopi od jedne četvrtine jednog procenta (0,25%) iznosa Zajma.

2.04. Zajmoprimac će plaćati kamatu po isteku svakog Kamatnog perioda po stopi u iznosu jednakom LIBOR-u za Valutu Zajma uvećanom za varijabilnu kamatnu maržu; pod uslovom da će nakon Konverzije ukupnog iznosa ili bilo kojeg dela iznosa glavnice Zajma, kamata koju će Zajmoprimac za taj iznos plaćati tokom perioda Konverzije biti određena u skladu sa relevantnim odredbama člana IV Opštih uslova. Izuzetno, ukoliko bilo koji iznos Povučenog dela Zajma ne bude otplaćen u predviđenom roku, i to plaćanje se ne izvrši ni u narednih trideset dana, onda će se kamata koju će Zajmoprimac plaćati izračunavati onako kako je naznačeno u odeljku 3.02 (d) Opštih uslova.

2.05. Datumi za plaćanje su 15. februar i 15. avgust svake godine.

2.06. Glavnica Zajma otplaćivaće se u skladu sa planom otplate utvrđenim u Programu 3. ovog sporazuma.

2.07. (a) Zajmoprimac može u svako doba zatražiti bilo koju od sledećih Konverzija uslova Zajma kako bi se olakšalo racionalno upravljanje dugom: (i) promenu Valute Zajma u ukupnom iznosu ili bilo kog dela iznosa glavnice Zajma, povučenog ili nepovučenog, u Odobrenu valutu; (ii) promenu kamatne stope koja se primenjuje na ukupan iznos ili bilo koji deo iznosa glavnice Zajma, povučenog a neotplaćenog, iz Varijabilne stope u Fiksnu stopu, ili obrnuto; i (iii) postavljanje ograničenja na Varijabilnu stopu koja se primenjuje na ukupan iznos ili bilo koji deo iznosa glavnice Zajma, povučenog i neotplaćenog, putem uspostavljanja Kamatnog limita ili Kamatnog raspona na Varijabilnu stopu.

(b) Bilo koja konverzija tražena u skladu sa stavom (a) ovog odeljka koju Banka prihvati biće smatrana "Konverzijom" na način na koji je definisana u Opštim uslovima, i stupiće na snagu u skladu sa odredbama člana IV Opštih uslova i Smernica za konverziju.

(c) Odmah po isteku Datuma izvršenja za Kamatni limit ili Kamatni raspon za koji je Zajmoprimac tražio da se premija isplati iz sredstava Zajma, Banka će, u ime Zajmoprimca, povući sa Računa zajma i platiti sebi iznose koji su potrebni da bi se platila bilo koja premija plativa u skladu sa odeljkom 4.05 (c) Opštih uslova do onog iznosa koji se periodično dodeljuje u svrhe iz tabele u odeljku IV Programa 2. ovog sporazuma.

PROJEKAT

ČLAN III

3.01. Zajmoprimac potvrđuje svoju posvećenost ciljevima Projekta. U tom cilju, Zajmoprimac će realizovati Projekat, preko MZ i PCU, u skladu sa odredbama člana V Opštih uslova.

3.02. Ne ograničavajući odredbe stava 3.01. ovog sporazuma, i osim ukoliko se, u sporazumu između Zajmoprimca i Banke, ne odluči drugačije, Zajmoprimac će osigurati da se Projekat realizuje u skladu sa odredbama Programa 2. ovog sporazuma.

STUPANJE NA SNAGU; RASKID

ČLAN IV

4.01. Krajnji rok za stupanje na snagu je sto pedeset (150) dana nakon datuma ovog sporazuma.

PREDSTAVNIK; ADRESE

ČLAN V

5.01. Predstavnik Zajmoprimca je ministar finansija Zajmoprimca.

5.02. Adresa Zajmoprimca je:

Ministarstvo finansija
Kneza Miloša, 20
11000 Beograd
Republika Srbija

Faks: (38-11) 3618-961

5.03. Adresa Banke je:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

 

 

Washington, D.C. 20433

 

 

United States of America

 

 

Telegram:

Teleks:

Faks:

INTBAFRAD

248423(MCI) ili

(1-202) 477-6391

Washington, D.C.

64145(MCI)

 

 

SA GORE NAVEDENIM SE SAGLASILI u Beogradu, Republika Srbija, na dan i godinu koja je prvo navedena.

 

REPUBLIKA SRBIJA

dr Diana Dragutinović, s.r.
Ovlašćeni predstavnik

MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

Simon Gray, s.r.
Ovlašćeni predstavnik

 

Program 1.

OPIS PROJEKTA

Cilj Projekta je izgradnja kapaciteta za razvoj održivog sistema zdravstvene zaštite zasnovanog na vrednovanju rezultata, restrukturiranjem usluga zdravstvene zaštite i unapređenjem finansiranja, upravljanja i odlučivanja u sistemu zdravstvene zaštite Zajmoprimca.

Projekat se sastoji iz sledećih delova:

Deo A: Finansiranje zdravstva, politika zdravstva i upravljanje u zdravstvu

1. Obezbeđenje robe, konsultantskih usluga i Obuke neophodnih za razvoj informacione tehnologije za integrisano upravljanje u zdravstvu uključujući: (a) izgradnju informacione mreže koja će povezivati 400 ustanova za pružanje zdravstvenih usluga u jedinstveni komunikacioni sistem, s ciljem da se, između ostalog, omogući testiranje novih otpusnih lista; (b) instalaciju servera, hardvera i lokalnih mreža (LAN) u bolnicama; (c) razvoj softvera za upravljanje u bolnicama, uključujući nadogradnju i konverziju dva softverska paketa koja se trenutno koriste u četiri (4) bolnice u jedan jedinstveni informacioni sistem za upravljanje u bolnicama i troškove licence za softver za dijagnostičke grupe, nabavku informatičke opreme i softvera za upravljanje u bolnicama u bar još pet (5) bolnica; i (d) nadogradnju baza podataka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje, uključujući baze podataka o članovima, zahtevima i ustanovama za pružanje zdravstvenih usluga, i povezivanje pomenutih baza podataka sa MZ u cilju unapređenja praćenja i vrednovanja efekata plaćanja na rashode Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

2. Obezbeđenje robe, konsultantskih usluga i Obuke neophodnih za jačanje kapaciteta za sprovođenje institucionalnih i organizacionih reformi koje za cilj imaju povećanje stepena finansijske autonomije i autonomije u upravljanju u bolnicama, i unapređenje kvaliteta i produktivnosti u sistemu pružanja usluga zdravstvene zaštite, uključujući: (a) ustanovljavanje kriterijuma za ocenu učinka lica koja se bave poslovima upravljanja u sektoru zdravstva; (b) pružanje podrške bolnicama u prilagođavanju strukture zaposlenih i uspostavljanju sistema plaćanja zaposlenih prema učinku i nagrađivanja zaposlenih za postizanje boljih rezultata i veće zadovoljstvo pacijenata; (c) pružanje podrške zdravstvenim ustanovama u prilagođavanju strukture odeljenja (dnevne bolnice i hirurške intervencije u dnevnim centrima) i strukture kreveta u skladu sa strategijom Zajmoprimca za restrukturiranje sektora zdravstva, uključujući uspostavljanje saradnje sa privatnim pružaocima usluga u cilju povećanja produktivnosti; (d) razvoj i implementaciju kliničkih protokola u bolnicama baziranih na smernicama kliničke prakse izrađenim u okviru Prvobitnog projekta i s posebnim osvrtom na racionalnu farmakoterapiju; i (e) proširenje procesa akreditacije ustanova i lica koja pružaju zdravstvene usluge započetog u okviru Prvobitnog projekta na odabrane bolnice.

3. Obezbeđenje robe, konsultantskih usluga i Obuke neophodnih za jačanje kapaciteta Zajmoprimca za praćenje i vrednovanje efekata reforme plaćanja zdravstvene zaštite na ostvarenje opštih ciljeva politike u sektoru zdravstva, sa posebnim osvrtom na rashode i korišćenje lekova, uključujući tehničku podršku: (a) zdravstvenim ustanovama u procesu praćenja, vrednovanja i boljeg definisanja dijagnostičkih grupa; (b) Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje Zajmoprimca za izgradnju analitičkih kapaciteta i uspostavljanje odeljenja za analizu uspešnosti davalaca usluga koje će biti nadležno za analizu podataka, reviziju rezultata davalaca usluga i prezentovanje rezultata Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje i bolnicama; (c) MZ za jačanje svojih kapaciteta za sprovođenje reforme plaćanja davalaca usluga; i (d) odeljenju za računovodstvo pri Institutu za javno zdravlje, pod supervizijom MZ, za praćenje i vrednovanje efekata dijagnostičkih grupa na sektor zdravstva i na ukupne rashode u zdravstvu.

Deo B. Upravljanje, praćenje i vrednovanje Projekta

Podrška za PCU za upravljanje i implementaciju Projekta i razvoj i održavanje sistema za praćenje i vrednovanje Projekta, u vidu obezbeđenja robe, konsultantskih usluga i Obuke, i finansiranja Operativnih troškova, uključujući pripremu revizije iz tačke 3. stava B. odeljak II Programa 2. ovog sporazuma.

Program 2.

SPROVOĐENJE PROJEKTA

Odeljak I. Aranžmani za implementaciju

A. Institucionalni aranžmani

1. MZ je, preko PCU, odgovorno za implementaciju i nadzor aktivnosti u okviru Projekta. U tom cilju, Zajmoprimac će osigurati da MZ održi PCU, u toku trajanja Projekta, u skladu sa projektnim zadatkom i sa svim zaposlenima i ostalim resursima neophodnim za implementaciju Projekta, koji će biti prihvatljivi za Banku.

2. MZ će, preko PCU, ukoliko bude potrebno, koordinirati aktivnosti na implementaciji Projekta zajedno sa Republičkim zavodom za zdravstveno osiguranje, Institutom za javno zdravlje i ostalim ustanovama zdravstvene zaštite.

3. Zajmoprimac je dužan da, i učiniće da MZ, odnosno PCU :

(a) izvršava sve svoje obaveze koje proističu iz Operativnog priručnika i da osigura da se preduzmu sve neophodne mere za adekvatno sprovođenje EMP, blagovremeno i u skladu sa uslovima utvrđenim ovim dokumentima, i da se primenjuju i sprovode, u zavisnosti od slučaja, aktivnosti, kriterijumi, politike, procedure i aranžmani utvrđeni u tim dokumentima; i

(b) ne izmeni ili se odrekne, odnosno ne dozvoli izmene ili odricanje od primene Operativnog priručnika i EMP, ili bilo koje odredbe istih bez prethodne saglasnosti Banke u pisanom obliku.

B. Borba protiv korupcije

Zajmoprimac je dužan da osigura, i učiniće da MZ i PCU osiguraju, da se Projekat izvršava u skladu sa odredbama Smernica za borbu protiv korupcije.

C. Obuka u okviru Projekta

Za potrebe Obuke koja će se sprovoditi u okviru Projekta, Zajmoprimac će:

(a) dostaviti Banci na odobrenje sadržaj svake takve Obuke, sa objašnjenjem na koji način data Obuka doprinosi i koliko je u skladu sa ciljevima Projekta i da li predstavlja najbolji odnos cene i kvaliteta, kao i plan za sprovođenje Obuke;

(b) izabrati polaznike Obuke na osnovu transparentnog procesa i kriterijuma koji će biti prihvatljivi za Banku;

(c) najkasnije do 1. decembra svake godine razmeniti stavove sa Bankom o Obuci koja će se sprovoditi u toku naredne kalendarske godine; i

(d) dostaviti Banci izveštaj, u onom obimu i onoliko detaljno koliko to Banka bude tražila, o rezultatima svake Obuke i ostvarenim koristima od iste.

Odeljak II. Praćenje, izveštavanje i vrednovanje Projekta

A. Projektni izveštaji

1. Zajmoprimac će pratiti i vrednovati napredak postignut u sprovođenju Projekta i izrađivati Projektne izveštaje u skladu sa odredbama odeljka 5.08. Opštih uslova i na osnovu pokazatelja koji su usaglašeni sa Bankom. Svaki Projektni izveštaj obuhvataće period od šest (6) meseci, i dostavljaće se Banci u roku od najkasnije jednog (1) meseca po isteku svakog perioda obuhvaćenog datim izveštajem.

2. Za potrebe stava (c) odeljka 5.08. Opštih uslova, izveštaj o izvršenju Projekta i prateći plan koji je obavezan u skladu sa navedenim odeljkom dostavljaće se Banci u roku od najkasnije šest (6) meseci od Poslednjeg datuma za povlačenje.

B. Finansijsko upravljanje, finansijski izveštaji i revizije

1. Zajmoprimac će održavati ili učiniti da se održava sistem za finansijsko upravljanje u skladu sa odredbama odeljka 5.09. Opštih uslova.

2. Ne ograničavajući odredbe stava A ovog odeljka, Zajmoprimac će izrađivati i dostavljati Banci, najkasnije u roku od četrdeset pet (45) dana po isteku svakog kalendarskog kvartala, privremene finansijske izveštaje za Projekat za koji nije izvršena revizija, koji će obuhvatati dati kvartal i čija će forma i sadržaj biti prihvatljivi za Banku.

3. Zajmoprimac će izvršiti reviziju svojih Finansijskih izveštaja u skladu sa odredbama stava (b) odeljka 5.09. Opštih uslova. Svaka revizija Finansijskih izveštaja obuhvataće period od jedne fiskalne godine Zajmoprimca. Finansijski izveštaji za koje je izvršena revizija za svaki takav period dostavljaće se Banci u roku od najkasnije šest (6) meseci po isteku svakog takvog perioda.

Odeljak III. Nabavke

A. Opšta pitanja

1. Roba. Sva roba koja je neophodna za Projekat i koja će se finansirati iz sredstava Zajma nabavljaće se u skladu sa zahtevima utvrđenim i pomenutim u odeljku I Smernica za nabavke i u skladu sa odredbama ovog odeljka.

2. Konsultantske usluge. Sve konsultantske usluge koje su neophodne za Projekat i koje će se finansirati iz sredstava Zajma nabavljaće se u skladu sa zahtevima utvrđenim i pomenutim u odeljcima I i IV Smernica za konsultante i u skladu sa odredbama ovog odeljka.

3. Definicije. Termini pisani velikim slovom korišćeni u nastavku ovog odeljka za opis pojedinih procedura za nabavke ili procedura za proveru pojedinih ugovora od strane Banke odnose se na odgovarajuće procedure opisane u Smernicama za nabavke ili u Smernicama za konsultante, u zavisnosti od slučaja.

B. Pojedine procedure za nabavku robe

1. Međunarodno nadmetanje. Osim ukoliko u stavu 2. u nastavku nije drugačije određeno, nabavka robe vrši se u okviru ugovora dodeljenih na osnovu Međunarodnog nadmetanja.

2. Druge procedure za nabavku robe. U tabeli u nastavku navedene su procedure za nabavku, koje se, pored Međunarodnog nadmetanja, mogu koristiti za nabavku robe. U Planu za nabavke utvrdiće se okolnosti u kojima se date procedure mogu koristiti.

Procedure za nabavku robe

(a) Kupovina

(b) Direktno ugovaranje

 

C. Pojedine procedure za nabavku konsultantskih usluga

1. Izbor na osnovu odnosa kvaliteta i cene. Osim ukoliko u tački 2. ovog stava nije drugačije određeno, nabavka konsultantskih usluga vrši se u okviru ugovora dodeljenih u skladu sa procedurama Izbora na osnovu odnosa kvaliteta i cene.

2. Druge procedure za nabavku konsultantskih usluga. U tabeli u nastavku, navedene su procedure za nabavku, koje se, pored Izbora na osnovu odnosa kvaliteta i cene, mogu koristiti za nabavku konsultantskih usluga. U Planu za nabavke utvrdiće se okolnosti u kojima se date procedure mogu koristiti.

Procedure za nabavku

(a) Izbor u okviru fiksnog budžeta

(b) Izbor na osnovu najniže cene

(c) Izbor na osnovu kvalifikacija konsultanata

(d) Izbor iz jednog izvora

(e) Individualni konsultanti

 

D. Provera odluka o nabavkama od strane Banke

U Planu za nabavke utvrdiće se koji ugovori podležu Prethodnoj proveri od strane Banke. Svi ostali ugovori podležu Naknadnoj proveri od strane Banke.

Odeljak IV. Povlačenje sredstava Zajma

A. Opšta pitanja

1. Zajmoprimac može povući sredstva Zajma u skladu sa odredbama člana II Opštih uslova, ovog odeljka i dodatnih instrukcija koje Banka utvrdi u obaveštenju Zajmoprimcu (uključujući "Smernice Svetske banke za isplatu sredstava za projekte", od maja 2006. godine, koje Banka može povremeno revidirati i koje će se primenjivati na ovaj sporazum u skladu sa datim instrukcijama), za finansiranje Dozvoljenih troškova, na način utvrđen u tabeli u tački 2. ovog stava.

2. U tabeli u nastavku navedene su kategorije Dozvoljenih troškova koji se mogu finansirati iz sredstava Zajma (Kategorija), iznosi sredstava Zajma dodeljenih za svaku Kategoriju i procenti rashoda koji će se finansirati za Dozvoljene troškove u svakoj Kategoriji.

Kategorija

Dodeljena sredstva Zajma
(izraženo u evrima)

Procenat rashoda koji će se finansirati
(ne uključuje poreze)

(1) Roba, Konsultantske usluge, Obuka i Operativni troškovi

10.473.750

100%

(2) Pristupna naknada

26.250

Iznos koji se plaća u skladu sa odeljkom 2.03. ovog sporazuma, u skladu sa odeljkom 2.07. (b) Opštih uslova

(3) Premija za Kamatne limite i Kamatne raspone

0

Iznos koji se plaća u skladu sa odeljkom 2.07(c) ovog sporazuma, u skladu sa odeljkom 4.05(c) Opštih uslova

UKUPNO

10.500.000

 

 

B. Uslovi za povlačenje; Rok za povlačenje

1. Nezavisno od odredbi iz stava A ovog odeljka, neće se vršiti povlačenja za plaćanja izvršena pre datuma ovog sporazuma.

2. Poslednji datum za povlačenje je 31. decembar 2011. godine.

Program 3.

PLAN OTPLATE

1. U tabeli u nastavku navedeni su Datumi za plaćanje glavnice Zajma i procenat ukupnog iznosa glavnice Zajma koji dospeva za plaćanje na svaki Datum za plaćanje glavnice (Udeo rate). U slučaju da su sredstva Zajma u potpunosti povučena do prvog Datuma za plaćanje glavnice, Banka će odrediti iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba da otplati na svaki Datum za plaćanje glavnice tako što će pomnožiti: (a) iznos Zajma povučen do prvog Datuma za plaćanje glavnice; sa (b) Udelom rate za svaki Datum za plaćanje glavnice, s tim da će se tako dobijeni iznos za otplatu korigovati, ukoliko bude potrebno, i umanjiti za sve iznose iz stava 4. ovog programa na koje se primenjuje Konverzija valute.

Datum za plaćanje glavnice

Udeo rate
(izraženo u procentima)

Svakog 15. februara i 15. avgusta.
Počev od 15. avgusta 2014. godine
pa sve do 15. avgusta 2025. godine

4,17%

Na dan 15. februara 2026. godine

4,09%

2. U slučaju da sredstva Zajma nisu u potpunosti povučena do prvog Datuma za plaćanje glavnice, iznos glavnice Zajma koji Zajmoprimac treba da otplati na svaki Datum za plaćanje glavnice odrediće se na sledeći način:

(a) za svaki iznos sredstava Zajma koji bude povučen do prvog Datuma za plaćanje glavnice, Zajmoprimac će otplatiti iznos povučenog Zajma sa stanjem na taj dan u skladu sa stavom 1. ovog programa;

(b) svaki iznos povučen nakon prvog Datuma za plaćanje glavnice otplaćivaće se na svaki Datum za plaćanje glavnice koji usledi nakon datuma povlačenja sredstava, u iznosima koje će odrediti Banka, tako što će iznos svakog povlačenja pomnožiti razlomkom, pri čemu će brojilac biti originalni Udeo rate utvrđen u tabeli u stavu 1. ovog Programa za dati Datum za plaćanje glavnice (Originalni udeo rate), a imenilac zbir svih preostalih Originalnih udela rata za Datume za plaćanje glavnice koji padaju na taj datum ili posle tog datuma, s tim da će se tako dobijeni iznosi za otplatu korigovati, ukoliko bude potrebno, i umanjiti za sve iznose iz stava 4. ovog programa na koje se primenjuje Konverzija valute.

3. (a) Iznosi Zajma povučeni u periodu od dva kalendarska meseca pre svakog Datuma za plaćanje glavnice tretiraće se, isključivo za potrebe izračunavanja iznosa glavnice koji dospevaju za plaćanje na svaki Datum za plaćanje glavnice, kao povučeni a neotplaćeni iznosi na drugi Datum za plaćanje glavnice koji usledi nakon datuma povlačenja i dospevaće za plaćanje na svaki Datum za plaćanje glavnice, počev od drugog Datuma za plaćanje glavnice koji usledi nakon datuma povlačenja.

(b) Izuzetno od odredbi tačke (a) ovog stava, ukoliko Banka u bilo kojem momentu usvoji sistem izdavanja računa na datume dospeća u kojem će se računi izdavati na odgovarajući Datum za plaćanje glavnice ili po njegovom isteku, odredbe date tačke neće se primenjivati na povlačenja izvršena nakon usvajanja takvog sistema za izdavanje računa.

4. Izuzetno od odredbi stavova 1. i 2. ovog programa, nakon Konverzije valute ukupnog iznosa ili bilo kojeg dela povučenih sredstava Zajma u Odobrenu valutu, Banka će odrediti iznos za koji je izvršena takva konverzija u Odobrenu valutu, koji dospeva za otplatu na svaki Datum za plaćanje glavnice koji usledi tokom Perioda za konverziju, tako što će dati iznos u valuti u kojoj je bio izražen neposredno pre Konverzije pomnožiti sa: (i) kursnom stopom koja odražava iznose glavnice u odobrenoj valuti koju Banka plaća za Transakcije za valutni hedžing koje se odnose na datu Konverziju; ili (ii) ukoliko Banka tako odluči u skladu sa Smernicama za konverziju, kursnom komponentom referentne stope.

5. Ukoliko je Povučeni iznos zajma izražen u različitim valutama, odredbe ovog programa primeniće se posebno na svaki deo Povučenog iznosa zajma izražen u određenoj valuti, kako bi se utvrdio poseban plan otplate za svaki takav iznos.

PRILOG

Odeljak I. Definicije

1. "Smernice za borbu protiv korupcije" označava "Smernice za sprečavanje i borbu protiv prevare i korupcije u okviru projekata finansiranih iz sredstava IBRD zajmova i IDA kredita i donacija", od 15. oktobra 2006. godine.

2. "Kategorija" označava kategoriju utvrđenu u tabeli u odeljku IV Programa 4. ovog sporazuma.

3. "Smernice za konsultante" označava "Smernice za izbor i angažovanje konsultanata od strane zajmoprimaca Svetske banke" koje je Banka objavila u maju 2004. godine i koje su revidirane u oktobru 2006. godine.

4. "EMP" označava Plan za upravljanje zaštitom životne sredine, koji je prihvatljiv za Banku i koji je Zajmoprimac izradio i usvojio 21. februara 2003. godine, u kojem su utvrđene mere za smanjenje uticaja na životnu sredinu, mere za praćenje i institucionalne mere u okviru Projekta, kao i sve izmene i dopune istog koje mogu da se vrše s vremena na vreme uz prethodno odobrenje Banke u pisanom obliku.

5. "Fiskalna godina" označava period od dvanaest (12) meseci koji se poklapa sa fiskalnom godinom Zajmoprimca, a koji počinje 1. januara i traje do 31. decembra svake kalendarske godine.

6. "Opšti uslovi" označava "Opšte uslove za zajmove Međunarodne banke za obnovu i razvoj", od 1. jula 2005. godine (uz sve izmene izvršene do 12. februara 2008. godine).

7. "Republički zavod za zdravstveno osiguranje" označava Republički zavod za zdravstveno osiguranje Zajmoprimca osnovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 18/92), sa svim izmenama i dopunama, kao i sve pravne sledbenike istog.

8. "Institut za javno zdravlje" označava Institut za javno zdravlje Zajmoprimca (Dr Milan Jovanović Batut) osnovan u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", broj 107/05), sa svim izmenama i dopunama, kao i sve pravne sledbenike istog.

9. "MZ" označava Ministarstvo zdravlja Zajmoprimca, kao i sve pravne naslednike istog.

10. "Operativni priručnik" označava Priručnik u kojem su utvrđena operativna pravila i procedure za implementaciju Projekta, prihvatljivi za Banku, usvojen od strane MZ na dan 7. marta 2003. godine, kao i sve izmene i dopune istog koje mogu da se vrše s vremena na vreme uz prethodno odobrenje Banke u pisanom obliku.

11. "Operativni troškovi" označavaju troškove PCU za finansiranje troškova održavanja komunikacije, izrade prevoda, organizacije sastanaka, putovanja u zemlji, potrošnog materijala, kao i dnevnog održavanja i vođenja kancelarije, uključujući iznajmljivanje kancelarijskog prostora, korišćenje i održavanje opreme obezbeđene za PCU u skladu sa Projektom, ali ne uključujući plate državnih zvaničnika i državnih službenika.

12. "Prvobitni sporazum o kreditu" označava Sporazum o kreditu za razvoj (Projekat zdravstva), zaključen između Srbije i Crne Gore i Međunarodnog udruženja za razvoj, od 13. juna 2003. godine sa svim izmenama i dopunama usvojenim do datuma ovog sporazuma. (Kredit br. 3768 YF).

13. "Prvobitni projekat" označava Projekat opisan u Prvobitnom sporazumu o kreditu.

14. "PCU" označava Jedinicu za koordinaciju projekta oformljenu pri MZ u skladu sa Prvobitnim sporazumom o kreditu, u skladu sa odlukom MZ broj 500-01-138/2003-02, od 27. marta 2003. godine.

15. "Smernice za nabavke" označava "Smernice za nabavke iz sredstava zajmova IBRD-a i IDA kredita" koje je Banka objavila u maju 2004. godine i koje su revidirane u oktobru 2006. godine.

16. "Plan za nabavke" označava plan za nabavke za Projekat od 24. aprila 2008. i pomenut u stavu 1.16. Smernica za nabavke i u stavu 1.24. Smernica za konsultante, sa svim povremenim izmenama i dopunama izvršenim u skladu sa odredbama navedenih stavova.

17. "Obuka" označava sve obuke i aktivnosti koje se odnose na obuke koje će biti sprovedene u okviru Projekta, uključujući radionice, seminare i studijska putovanja, koji nisu obuhvaćeni ugovorima za robu i pružanje usluga, kao i pokrivanje troškova novčanih naknada, putnih troškova i dnevnica za predavače i putnih troškova i dnevnica za polaznike obuke, troškova materijala za obuku, iznajmljivanja prostora i opreme za obuku i ostalih troškova obuke; svi takvi troškovi moraju da budu planirani u planovima (što uključuje i budžete i projektne zadatke) koje će usvojiti Zajmoprimac i koji će biti prihvatljivi za Banku.

Odeljak II. Izmena Opštih uslova

Opšti uslovi menjaju se kako sledi, naime definicija pojma "Datum konverzije" iz Priloga Opštim uslovima menja se i glasi:

"'Datum konverzije' označava, u vezi sa Konverzijom, Datum izvršenja (kako je definisano u ovom dokumentu) ili neki drugi datum koji Zajmoprimac zatraži, a Banka prihvati, na koji Konverzija stupa na snagu, i kako je detaljnije precizirano u Smernicama za konverziju."

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".