Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2010)

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA sačinjen 17. decembra 2009. godine u Ženevi, u originalu na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I DRŽAVA EFTA

PREAMBULA

Republika Srbija (u daljem tekstu: Republika Srbija), s jedne strane,

i Island, Kneževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška, Švajcarska Konfederacija (u daljem tekstu: države EFTA), s druge strane,

u daljem tekstu svaka pojedinačna država biće Strana ili zajedno Strane:

UZIMAJUĆI U OBZIR zajedničku želju da ojačaju veze između Republike Srbije, s jedne strane, i država EFTA, s druge strane, uspostavljanjem bliskih i trajnih odnosa;

POZIVAJUĆI se na zajedničku nameru da aktivno učestvuju u procesu evro-mediteranskih ekonomskih integracija i izražavajući svoju spremnost da sarađuju u nalaženju puteva i načina da osnaže taj proces;

POTVRĐUJUĆI svoje opredeljenje za demokratiju, ljudska prava i osnovne slobode, kao i za političke i ekonomske slobode u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu, uključujući Povelju Ujedinjenih nacija i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima;

POTVRĐUJUĆI svoje opredeljenje za ekonomski i socijalni razvoj, zaštitu zdravlja i bezbednosti, poštovanje osnovnih prava radnika, uključujući principe koji su utvrđeni u relevantnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO);

U NAMERI da stvore nove mogućnosti za zapošljavanje i poprave zdravstveni i životni standard građana na svojim teritorijama;

U ŽELJI da stvore povoljne uslove za razvoj i diversifikaciju međusobne trgovine, kao i za unapređenje komercijalne i ekonomske saradnje u oblastima koje su im u zajedničkom interesu, na osnovu jednakosti, uzajamne koristi, nediskriminacije i međunarodnog prava;

REŠENE da unaprede i još više osnaže multilateralni trgovinski sistem, polazeći od prava i obaveza koje imaju prema Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO), i drugim sporazumima dogovorenim na osnovu njega, čime doprinose skladnom razvoju i povećanju svetske trgovine;

UZIMAJUĆI U OBZIR da nijedna odredba ovog sporazuma ne sme biti protumačena tako da Strane oslobodi od obaveza koje imaju prema drugim međunarodnim sporazumima, posebno prema Sporazumu iz Marakeša o osnivanju STO i drugim sporazumima dogovorenim na osnovu njega;

REŠENE da primene ovaj sporazum u cilju očuvanja i zaštite životne sredine i korišćenja prirodnih bogatstava u skladu sa principom održivog razvoja;

POTVRĐUJUĆI svoje opredeljenje za vladavinu prava, sprečavanje i suzbijanje korupcije u oblasti međunarodne trgovine i ulaganja, kao i za promovisanje principa transparentnosti i dobre uprave;

KONSTATUJUĆI značaj odgovornog korporativnog ponašanja i njegovog doprinosa održivom ekonomskom razvoju i potvrđujući svoju podršku naporima za promovisanje relevantnih međunarodnih standarda;

IZRAŽAVAJUĆI svoju spremnost da ispitaju mogućnost razvijanja i produbljivanja ekonomskih odnosa, kako bi ih proširile na oblasti koje nisu obuhvaćene ovim sporazumom;

UVERENE da će ovaj sporazum unaprediti konkurentnost njihovih preduzeća na globalnim tržištima i stvoriti uslove koji podstiču razvoj međusobnih ekonomskih, trgovinskih i investicionih veza;

ODLUČILE SU, pridržavajući se gore navedenog, da zaključe sledeći Sporazum (u daljem tekstu: ovaj sporazum):

Glava 1

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ciljevi

1. Sklapanjem ovog sporazuma i dopunskih sporazuma o trgovini poljoprivrednim proizvodima koji se istovremeno zaključuju između Republike Srbije i svake pojedinačne države EFTA, Republika Srbija i države EFTA uspostaviće zonu slobodne trgovine, u cilju podsticanja prosperiteta i ekonomskog razvoja na svojim teritorijama.

2. Ciljevi ovog sporazuma, koji se zasniva na trgovinskim odnosima između tržišnih ekonomija i poštovanju demokratskih principa i ljudskih prava su:

(a) ostvariti liberalizaciju trgovine robom u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (u daljem tekstu: GATT 1994);

(b) uzajamno povećati mogućnosti za ulaganja između Strana i postepeno stvoriti okruženje koje pogoduje unapređenju trgovine uslugama;

(v) obezbediti pravične uslove za konkurenciju u trgovini između Strana i osigurati odgovarajuću i delotvornu zaštitu prava intelektualne svojine;

(g) postepeno ostvariti dodatnu liberalizaciju na tržištima javnih nabavki Strana na uzajamnoj osnovi; i

(d) doprineti na taj način skladnom razvoju i povećanju svetske trgovine.

Član 2

Trgovinski odnosi koje uređuje ovaj sporazum

Ovaj sporazum se odnosi na trgovinske odnose između Republike Srbije, s jedne strane i pojedinačnih država EFTA, s druge strane, ali ne i na trgovinske odnose između pojedinačnih država EFTA, osim ako se drugačije ne predvidi ovim sporazumom.

Član 3

Teritorijalna primena

1. Bez uticaja na Protokol B, ovaj sporazum se primenjuje:

(a) na kopnenu teritoriju, unutrašnje vode i teritorijalno more Strane, kao i na vazdušni prostor iznad teritorije Strane, u skladu sa međunarodnim pravom; kao i

(b) izvan teritorijalnog mora, u pogledu mera koje Strane preduzimaju u vršenju svog suverenog prava ili nadležnosti u skladu s međunarodnim pravom.

2. Ovaj sporazum se ne odnosi na norvešku teritoriju Svalbard, uz izuzetak robne trgovine.

Član 4

Centralna, regionalna i lokalna uprava

Svaka Strana će, unutar svoje teritorije, obezbediti da njene centralne, regionalne i lokalne uprave i organi, kao i nevladina tela s izvršnim ovlašćenjima, koja su na njih prenele centralne, regionalne ili lokalne uprave i organi, poštuju sve dužnosti i obaveze u skladu s ovim sporazumom.

Član 5

Javnost

1. Strane će objaviti ili na drugi način učiniti dostupnim svoje zakone, propise, sudske odluke, upravna rešenja koja imaju opštu primenu i međunarodne sporazume koje su zaključile, a koji mogu da utiču na sprovođenje ovog sporazuma.

2. Strane će odmah odgovoriti na konkretna pitanja i, na zahtev, jedna drugoj obezbediti informacije u vezi sa pitanjima koja se pominju u stavu 1. Od Strana se neće zahtevati da otkrivaju poverljive informacije.

Glava 2

TRGOVINA ROBOM

Član 6

Obuhvat

1. Ova glava se primenjuje na sledeće proizvode poreklom iz Republike Srbije ili određene države EFTA:

(a) svi proizvodi razvrstani u glavi 25-97 Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe (HS), isključujući proizvode koji se navode u Aneksu I;

(b) prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se navode u Protokolu A, uzimajući u obzir aranžmane koje predviđa taj protokol; i

(v) riba i ostali morski proizvodi, kao što je predviđeno u Aneksu II.

2. Republika Srbija je sa svakom državom EFTA zaključila sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvodima na bilateralnoj osnovi. Ti sporazumi čine deo instrumenata za uspostavljanje zone slobodne trgovine između Republike Srbije i država EFTA.

Član 7

Pravila o poreklu i načini administrativne saradnje

Odredbe o pravilima o poreklu i načini administrativne saradnje su utvrđeni u Protokolu B.

Član 8

Carine

1. Po stupanju na snagu ovog sporazuma, Strane će ukinuti sve carine i dažbine jednakog dejstva kao carine na uvoz i izvoz proizvoda poreklom iz Republike Srbije ili određene države EFTA obuhvaćenih stavom 1(a) člana 6, osim ako nije drugačije predviđeno u Aneksu III. Neće se uvoditi nikakve nove carine.

3. Carine i dažbine jednakog dejstva kao carine obuhvataju svaku carinu ili dažbinu bilo koje vrste koja je uvedena u vezi za uvozom ili izvozom određenog proizvoda, uključujući svaki oblik dodatne takse ili dodatne naknade, ali ne uključuju nikakvu dažbinu koja je određena u skladu s čl. III i VIII GATT 1994.

Član 9

Bazne carine

1. Bazna carina na koju se primenjuju postepena sniženja određena ovim sporazumom u odnosu na uvoz koji se odvija između Strana biće carina po statusu najpovlašćenije nacije (MFN carina) koju svaka Strana primenjuje od 1. februara 2009. godine.

2. Ukoliko se pre, tokom ili posle stupanja na snagu ovog sporazuma, primeni bilo koje sniženje na erga omnes osnovi, takve snižene carine zameniće bazne carine iz stava 1. od dana kada se počnu primenjivati ta sniženja ili od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, ukoliko se to dogodi kasnije.

3. Snižene carine se zaokružuju na jednu decimalu ili, u slučaju specifičnih carina, na drugu decimalu.

Član 10

Količinska ograničenja

Prava i obaveze Strana u pogledu količinskih ograničenja, izuzev u slučajevima koje predviđa član XII GATT 1994, uređena su članom XI GATT 1994 koji se ovim ugrađuje u ovaj sporazum i čini njegov deo.

Član 11

Unutrašnje oporezivanje i propisi

1. Strane se obavezuju da primenjuju sve unutrašnje poreze i druge dažbine, kao i propise u skladu s članom III GATT 1994 i drugim relevantnim sporazumima STO.

2. Izvoznici ne mogu ostvariti povraćaj unutrašnjeg poreza koji prelazi iznos indirektnog poreza za proizvode izvezene na teritoriju jedne od Strana.

Član 12

Sanitarne i fitosanitarne mere

1. Prava i obaveze Strana u vezi sa sanitarnim i fitosanitarnim merama uređena su Sporazumom STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera.

2. Strane će razmeniti nazive i adrese centara za kontakt koji poseduju sanitarnu i fitosanitarnu ekspertizu, kako bi olakšale komunikaciju i razmenu informacija između njih.

Član 13

Tehnički propisi

1. Prava i obaveze Strana u vezi sa tehničkim propisima, standardima i procenama usaglašenosti uređena su Sporazumom STO o tehničkim preprekama trgovini.

2. Strane će osnažiti saradnju na polju tehničkih propisa, standarda i procene usaglašenosti u cilju boljeg međusobnog razumevanja sistema svake od njih i olakšavanja pristupa svojim tržištima.

Član 14

Olakšavanje trgovine

Strane će, u skladu s odredbama Aneksa IV, u cilju olakšavanja trgovine između Republike Srbije i država EFTA, učiniti sledeće:

(a) pojednostaviti, u najvećoj mogućoj meri, procedure u vezi sa trgovinom robom i pratećim uslugama;

(b) unaprediti međusobnu saradnju, kako bi povećale svoje učešće u izradi i primeni međunarodnih konvencija i preporuka u vezi sa olakšavanjem trgovine; i

(v) sarađivati po pitanju olakšavanja trgovine u okviru Mešovitog komiteta.

Član 15

Potkomitet za pravila o poreklu, carinske procedure i olakšavanje trgovine

1. U vezi sa čl. 7. i 14, u okviru Mešovitog komiteta osniva se Potkomitet za pravila o poreklu, carinske procedure i olakšavanje trgovine (u daljem tekstu: Potkomitet).

2. Mandat Potkomiteta utvrđen je u Aneksu V.

Član 16

Državna trgovinska preduzeća

Prava i obaveze Strana u vezi sa državnim trgovinskim preduzećima uređena su članom XVII GATT 1994 i Dogovorom o tumačenju člana XVII GATT 1994 koji se ovim ugrađuju u ovaj sporazum i čine njegov deo.

Član 17

Subvencije i kompenzatorne mere

1. Prava i obaveze Strana u vezi sa subvencijama i kompenzatornim merama uređena su u skladu sa čl. VI i XVI GATT 1994 i Sporazumom STO o subvencijama i kompenzatornim merama, osim ako nije drugačije predviđeno u stavu 2.

2. Pre nego što Republika Srbija ili određena država EFTA, zavisno od slučaja, pokrene postupak, kako bi utvrdila postojanje, stepen i učinak navodne subvencije u Republici Srbiji ili određenoj državi EFTA, kao što je predviđeno u članu 11. Sporazuma STO o subvencijama i kompenzatornim merama, Strana koja razmatra pokretanje takvog postupka obavestiće pismenim putem Stranu čija je roba predmet tog ispitivanja i dati rok od 45 dana u cilju pronalaženja međusobno prihvatljivog rešenja. Konsultacije će biti održane u okviru Mešovitog komiteta, ukoliko bilo koja od Strana to zatraži u roku od 20 dana od prijema obaveštenja.

Član 18

Antidampinške mere

1. Nijedna Strana neće primenjivati antidampinške mere, predviđene u članu VI GATT 1994 i Sporazumu STO o primeni člana VI GATT 1994 u odnosu na proizvode poreklom iz druge Strane.

2. Strane potvrđuju da se na ekonomske uzroke koji dovode do dampinga može uticati efikasnom primenom pravila konkurencije.

Član 19

Pravila konkurencije u vezi sa preduzećima

1. Niže navedeno nije u skladu sa ispravnom primenom ovog sporazuma, ukoliko utiče na trgovinu između Republike Srbije i određene države EFTA:

(a) svi sporazumi između učesnika na tržištu, odluke asocijacija preduzeća i dogovorna praksa preduzeća čiji je cilj ili učinak sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije; i

(b) zloupotreba dominantnog položaja od strane jednog ili više učesnika na tržištu na celoj teritoriji Strane ili na njenom većem delu.

2. Odredbe stava 1. primenjuju se i na delatnosti javnih preduzeća i preduzeća kojima Strane odobre posebna ili isključiva prava, u meri u kojoj primena ovih odredbi ne ometa, pravno ili stvarno, vršenje odgovarajućih javnih poslova koji su im dodeljeni.

3. Odredbe st. 1. i 2. neće se tumačiti tako da predstavljaju bilo kakvu direktnu obavezu za preduzeća.

4. Ukoliko jedna od Strana smatra da određena praksa nije u skladu s odredbama st. 1. i 2, dotične Strane će Mešovitom komitetu pružiti svu potrebnu pomoć, kako bi ispitao slučaj i, prema potrebi, ukinuo praksu koja je predmet prigovora. Ukoliko dotična Strana ne uspe da ukine praksu protiv koje je uložen prigovor u roku koji je odredio Mešoviti komitet, ili ukoliko Mešoviti komitet ne uspe da postigne dogovor posle konsultacija, odnosno po isteku 30 dana od obaveštenja o tim konsultacijama, druga Strana može da donese odgovarajuće mere za rešavanje teškoća nastalih zbog prakse o kojoj je reč.

Član 20

Opšte zaštitne mere

1. Prava i obaveze Strana u vezi sa opštim zaštitnim merama uređena su u članu XIX GATT 1994 i Sporazumom STO o zaštitnim merama.

2. Prilikom preduzimanja opštih zaštitnih mera, Strana će isključiti uvoz određenog proizvoda poreklom iz jedne ili nekoliko Strana, ukoliko takav uvoz sam po sebi ne uzrokuje ili ne preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu. Strana koja preduzima meru pružiće dokaze da je takvo isključenje u skladu s pravilima i praksom STO.

Član 21

Bilateralne zaštitne mere

1. U slučaju da se, kao rezultat sniženja ili ukidanja carine prema ovom sporazumu, bilo koji proizvod poreklom iz jedne Strane uveze u povećanim količinama na teritoriju druge Strane u apsolutnim ili relativnim iznosima u odnosu na domaću proizvodnju i pod takvim uslovima da predstavlja značajan razlog za nastupanje ozbiljne štete ili pretnje od takve štete za domaću privrednu granu koja proizvodi slične ili direktno konkurentne proizvode na teritoriji Strane uvoznice, Strana uvoznica može da preduzme bilateralne zaštitne mere u minimalnom obimu koji je potreban da se otkloni ili spreči šteta, u skladu s odredbama st. 2-10.

2. Bilateralne zaštitne mere mogu biti preduzete samo po pružanju jasnih dokaza da je povećani uvoz prouzrokovao ili preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu, prema istrazi sprovedenoj u skladu s procedurama koje su utvrđene u Sporazumu STO o zaštitnim merama.

3. Strana koja namerava da preduzme bilateralnu zaštitnu meru u skladu s ovim članom će, u svakom slučaju pre preduzimanja mere, odmah poslati obaveštenje o tome drugim Stranama i Mešovitom komitetu. To obaveštenje će sadržati sve relevantne informacije koje uključuju dokaze o nastupanju ozbiljne štete ili pretnje od iste prouzrokovane povećanim uvozom, tačan naziv proizvoda o kome je reč, meru koju predlaže, kao i predloženi datum njenog uvođenja, očekivano vreme trajanja i vremenski raspored postepenog ukidanja te mere.

4. Ukoliko se ispune uslovi iz stava 1, Strana uvoznica može preduzeti mere koje uključuju:

(a) obustavljanje daljih sniženja bilo koje carinske stope koje ovaj sporazum predviđa za taj proizvod; ili

(b) povećanje carinske stope za taj proizvod do nivoa koji neće prelaziti manju od sledeće dve stope:

(1) carinsku stopu po statusu najpovlašćenije nacije (MFN) koja se primenjuje u trenutku kada se mera preduzima; ili

(2) carinsku stopu po statusu najpovlašćenije nacije (MFN) koja se primenjuje na dan koji neposredno prethodi danu stupanja na snagu ovog sporazuma.

5. Bilateralne zaštitne mere primenjivaće se najduže dve godine. U izuzetnim okolnostima, posle ocene koju izvrši Mešoviti komitet, mere se mogu primenjivati u ukupnom trajanju od najviše tri godine. Nikakva mera se neće primenjivati na uvoz proizvoda na koji je prethodno primenjivana takva mera.

6. Mešoviti komitet će, u roku od 30 dana, od dana obaveštenja iz stava 3, ispitati dostavljene informacije kako bi se omogućilo nalaženje obostrano prihvatljivog rešenja za nastali problem. U nedostatku takvog rešenja, Strana uvoznica može da donese meru u skladu sa stavom 4, kako bi otklonila problem. Prilikom izbora bilateralne zaštitne mere, daće se prednost meri koja najmanje remeti primenu ovog sporazuma. Druge Strane i Mešoviti komitet će odmah biti obavešteni o bilateralnoj zaštitnoj meri koja će biti predmet periodičnih konsultacija u okviru Mešovitog komiteta, posebno u cilju utvrđivanja vremenskog rasporeda za njeno ukidanje, čim okolnosti to dozvole.

7. Po prestanku primene mere, carinska stopa biće stopa koja bi se inače primenjivala da nije doneta mera.

8. U kritičnim okolnostima, gde bi odlaganje moglo da prouzrokuje štetu koju je teško popraviti, bilo koja Strana može da preduzme privremenu bilateralnu zaštitnu meru u skladu sa preliminarno utvrđenom činjenicom da postoje jasni dokazi da povećan uvoz predstavlja značajan razlog za nastupanje ozbiljne štete ili pretnje od iste za domaću privrednu granu. Strana koja namerava da preduzme takvu meru odmah će o tome obavestiti druge Strane i Mešoviti komitet. U roku od 30 dana od datuma obaveštenja, biće pokrenute procedure iz st. 2-6.

9. Bilo koja privremena mera prestaje da važi najkasnije u roku od 200 dana. Period primene bilo koje privremene mere računa se u trajanju mere iz stava 5. i svakog produženja njenog trajanja. Sva povećanja carina biće odmah nadoknađena, ukoliko istraga iz stava 2. ne dovede do zaključka da su ispunjeni uslovi iz stava 1.

10. Posle pet godina od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma, Strane će u okviru Mešovitog komiteta oceniti da li postoji potreba da zadrže mogućnost međusobne primene bilateralnih zaštitnih mera. Ukoliko, po izvršenoj prvoj oceni, Strane odluče da tu mogućnost ipak zadrže, one će, nakon toga, vršiti takve ocene svake dve godine u okviru Zajedničkog komiteta.

Član 22

Opšta izuzeća

Prava i obaveze Strana u vezi sa opštim izuzećima uređena su u članu XX GATT 1994 koji se ovim ugrađuje u ovaj sporazum i čini njegov deo.

Član 23

Izuzeća iz razloga bezbednosti

Prava i obaveza Strana u vezi sa izuzećima iz razloga bezbednosti uređena su u članu XXI GATT 1994 koji se ovim ugrađuje u ovaj sporazum i čini njegov deo.

Glava 3

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 24

Zaštita intelektualne svojine

1. Strane će dodeliti i obezbediti odgovarajuću, delotvornu i nediskriminatornu zaštitu prava intelektualne svojine i predvideti mere za sprovođenje takvih prava, kao i protiv njihovog kršenja, falsifikovanja i piratstva u skladu sa odredbama ovog člana, Aneksom VI i međunarodnim sporazumima koji se u njemu navode.

2. Strane će međusobno dodeliti državljanima svake od njih tretman koji nije manje povoljan od onoga koji daju svojim državljanima. Izuzeća od ove obaveze moraju biti u skladu sa materijalnim odredbama čl. 3. i 5. Sporazuma STO o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (u daljem tekstu: Sporazum TRIPS).

3. Strane će međusobno dodeliti državljanima svake od njih tretman koji nije manje povoljan od onoga koji daju državljanima bilo koje druge države. Izuzeća od ove obaveze moraju biti u skladu sa materijalnim odredbama Sporazuma TRIPS, posebno čl. 4. i 5.

4. Strane se slažu da, na zahtev bilo koje Strane upućenom Mešovitom komitetu, preispitaju odredbe o zaštiti prava intelektualne svojine koje su sadržane u ovom članu i u Aneksu VI, u cilju daljeg unapređenja nivoa zaštite i izbegavanja ili otklanjanja trgovinskih poremećaja uzrokovanih postojećim nivoima zaštite prava intelektualne svojine.

Glava 4

ULAGANJA, USLUGE I JAVNE NABAVKE

Član 25

Ulaganja

1. Strane će nastojati da na svojoj teritoriji obezbede stabilne, pravične i transparentne uslove za ulagače drugih Strana koji vrše ulaganja ili su zainteresovane da vrše ulaganja na njihovoj teritoriji.

2. Strane će dozvoliti ulaganja ulagača drugih Strana u skladu sa svojim zakonima i propisima. One smatraju da je neprihvatljivo podsticati ulaganja snižavanjem zdravstvenih, sigurnosnih ili ekoloških standarda.

3. Strane pridaju važnost unapređenju ulaganja i tehnoloških tokova, kao sredstva za ostvarivanje ekonomskog rasta i razvoja. Saradnja u vezi s tim može da uključi:

(a) odgovarajuća sredstva za utvrđivanje mogućnosti za ulaganja i kanale za informisanje o propisima koji se tiču ulaganja;

(b) razmenu informacija o merama za unapređenje ulaganja u inostranstvu; i

(v) unapređenje pravnog ambijenta koji pogoduje povećanju investicionih tokova.

4. Strane potvrđuju svoje opredeljenje da u okviru Mešovitog komiteta izvrše ocenu pitanja u vezi sa ulaganjima, najkasnije pet godina po stupanju na snagu ovog sporazuma, uključujući i pravo ulagača jedne Strane da osnivaju i upravljaju preduzećem na teritoriji druge Strane.

5. Republika Srbija s jedne strane, i Island, Kneževina Lihtenštajn i Švajcarska Konfederacija, s druge strane, uzdržaće se od proizvoljnih i diskriminacionih mera u vezi sa ulaganjima koje vrše ulagači druge Strane iz ovog stava i poštovaće obaveze koje su preuzele u pogledu konkretnih ulaganja koje vrši ulagač druge Strane iz ovog stava.

Član 26

Trgovina uslugama

1. Strane teže da ostvare postepenu liberalizaciju i otvore svoja tržišta za trgovinu uslugama u skladu s odredbama Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (u daljem tekstu: GATS), uzimajući u obzir tekuće aktivnosti pod okriljem STO.

2. Ukoliko jedna Strana, po stupanju na snagu ovog sporazuma, dodeli državi neugovornici dodatne olakšice u pogledu pristupa njenom tržištu usluga, dužna je da pruži odgovarajuću priliku za započinjanje pregovora u cilju davanja tih olakšica drugoj Strani na uzajamnoj osnovi.

3. Strane se obavezuju da prate primenu st. 1. i 2. u cilju utvrđivanja sporazuma kojim se liberalizuje trgovina uslugama između njih u skladu sa članom V GATS.

Član 27

Javne nabavke

1. Strane će poboljšati međusobno razumevanje zakona i propisa u vezi s javnim nabavkama svake od njih u cilju postepene liberalizacije svojih tržišta javnih nabavki na osnovu nediskriminacije i uzajamnosti.

2. Kako bi povećale transparentnost, Strane će objaviti svoje zakone ili na drugi način učiniti dostupnim zakone, propise i upravna rešenja koja imaju opštu primenu, kao i zaključene međunarodne sporazume svake od njih koji mogu da utiču na njihova tržišta javnih nabavki. Strane će odmah odgovoriti na konkretna pitanja i, na zahtev, pružati jedna drugoj informacije u vezi sa tim.

3. Ukoliko jedna Strana, po stupanju na snagu ovog sporazuma, dodeli državi neugovornici dodatne olakšice u pogledu pristupa svom tržištu javnih nabavki, dužna je da se saglasi sa započinjanjem pregovora u cilju davanja istih olakšica drugoj Strani na uzajamnoj osnovi.

Glava 5

PLAĆANJA I KRETANJA KAPITALA

Član 28

Plaćanja tekućih transakcija

U skladu s odredbama člana 30, Strane se obavezuju da omoguće da se sva plaćanja tekućih transakcija vrše u slobodno konvertibilnoj valuti.

Član 29

Kretanje kapitala

1. Strane će obezbediti da kapital koji se uloži u kompanije osnovane u skladu sa zakonima svake od njih, svaki prinos koji iz toga proizlazi i iznosi koji nastaju iz likvidacija ulaganja, budu slobodno prenosivi.

2. Strane će održavati konsultacije u cilju olakšavanja kretanja kapitala između Republike Srbije i država EFTA i njegove potpune liberalizacije, čim to bude moguće.

Član 30

Platnobilansne teškoće

U slučaju da Republika Srbija ili neka država EFTA ima ozbiljne platnobilansne teškoće, ili joj iste prete, Republika Srbija ili dotična država EFTA, može u skladu s uslovima utvrđenim u okviru GATT-a i čl. VIII i XIV Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, preduzeti restriktivne mere u pogledu tekućih plaćanja, ukoliko su one nužne. Republika Srbija ili dotična država EFTA, zavisno od slučaja, odmah će obavestiti druge Strane o tim merama i, što pre, dostaviti vremenski raspored njihovog ukidanja.

Član 31

Pojašnjenja

Podrazumeva se da obaveze koje se navode u ovoj glavi ne utiču na mere koje se primenjuju pravično, nediskriminatorno i u dobroj veri, u skladu sa sudskim nalozima ili presudama i upravnim postupcima. Takođe se podrazumeva da pravo ulagača da vrši slobodan prenos iznosa u odnosu na svoje ulaganje ne utiče ni na kakvu fiskalnu obavezu koju pomenuti ulagač može da ima.

Glava 6

INSTITUCIONALNE ODREDBE

Član 32

Mešoviti komitet

1. Strane ovim sporazumom osnivaju Mešoviti komitet između Republike Srbije i država EFTA sastavljen od predstavnika Strana. Na čelu komiteta su ministri ili lica koja oni odrede.

2. Mešoviti komitet će:

(a) nadgledati i ocenjivati primenu ovog sporazuma, inter alia, i vršenjem sveobuhvatne ocene sprovođenja odredbi ovog sporazuma, uzimajući u obzir sve konkretne ocene koje su sadržane u ovom sporazumu;

(b) pratiti mogućnost dodatnog uklanjanja prepreka u trgovini i drugih restriktivnih mera koje se tiču trgovine između Republike Srbije i država EFTA;

(v) kontrolisati dalji razvoj ovog sporazuma;

(g) nadgledati rad svih potkomiteta i radnih grupa koji su osnovani u skladu s ovim sporazumom;

(d) nastojati da reši sporove koji mogu da nastanu u vezi s tumačenjem ili primenom ovog sporazuma; i

(đ) razmotriti svako pitanje koja može da utiče na sprovođenje ovog sporazuma.

3. Mešoviti komitet može da obrazuje potkomitete i radne grupe, koje smatra potrebnim, kako bi mu pomogli da ispuni svoje zadatke. Osim ako nije drugačije predviđeno ovim sporazumom, potkomiteti i radne grupe deluju u skladu s mandatom koji utvrdi Mešoviti komitet.

4. Mešoviti komitet konsenzusom donosi odluke predviđene ovim sporazumom, a može da daje i preporuke.

5. Mešoviti komitet je dužan da se sastane u roku od godinu dana po stupanju na snagu ovog sporazuma. Posle toga, sastaje se kadgod to bude potrebno, uz uzajamnu saglasnost Strana, po pravilu svake dve godine. Njegovim sastancima zajednički predsedavaju Republika Srbija i jedna država EFTA. Mešoviti komitet donosi svoj poslovnik.

6. Svaka Strana može, u svakom trenutku, putem pismenog obaveštenja drugim Stranama, zatražiti održavanje vanrednog sastanka Mešovitog komiteta. Takav sastanak održaće se u roku od 30 dana od prijema tog zahteva, osim ako se Strane drukčije ne dogovore.

7. Mešoviti komitet može da predloži izmene i dopune aneksa i protokola uz ovaj sporazum. U skladu sa stavom 8. može da odredi datum stupanja na snagu takvih odluka.

8. Ukoliko predstavnik jedne Strane u Mešovitom komitetu prihvati odluku koja podleže ispunjenju ustavnih zahteva, ta odluka stupa na snagu na dan kada poslednja Strana obavesti da su njeni domaći uslovi ispunjeni, osim ako na samoj odluci nije naveden neki kasniji datum. Mešoviti komitet može da odluči da ta odluka stupi na snagu za one Strane koje su ispunile zahteve svog domaćeg zakonodavstva, pod uslovom da je Republika Srbija jedna od tih Strana. Strana može da privremeno primenjuje određenu odluku Mešovitog komiteta, dok ta odluka ne stupi na snagu za tu Stranu u skladu sa njenim ustavnim zahtevima.

Glava 7

REŠAVANJE SPOROVA

Član 33

Konsultacije

1. U slučaju razlike u tumačenju, sprovođenju i primeni ovog sporazuma, Strane će učiniti sve da, putem saradnje i konsultacija, dođu do uzajamno zadovoljavajućeg rešenja.

2. Bilo koja Strana može da pismenim putem zatraži konsultacije s bilo kojom drugom Stranom u vezi sa svakom postojećom ili predloženom merom ili bilo kojim drugim pitanjem za koje smatra da može da utiče na primenu ovog sporazuma. Strana koja zahteva konsultacije će o tome u isto vreme pismeno obavestiti druge Strane i dostaviti sve relevantne informacije.

3. Konsultacije se obavljaju u okviru Mešovitog komiteta, ukoliko bilo koja od Strana to zatraži, i to u roku od 20 dana od prijema obaveštenja iz stava 2, u cilju nalaženja opšte prihvatljivog rešenja. Ukoliko Strana kojoj je takav zahtev podnet u skladu sa stavom 2, ne odgovori na njega u roku od deset dana i ne započne konsultacije u roku od 20 dana po prijemu tog zahteva, Strana koja podnosi zahtev ima pravo da zahteva osnivanje arbitražnog veća u skladu sa članom 34.

Član 34

Arbitraža

1. Oštećena Strana može putem pismenog obaveštenja Strani na koju se žali podneti na arbitražu sporove između Strana u vezi sa tumačenjem prava i obaveza prema ovom Sporazumu koji nisu rešeni putem direktnih konsultacija ili u okviru Mešovitog komiteta u roku od 60 dana od datuma prijema zahteva za konsultacije. Primerak tog obaveštenja biće dostavljen svim drugim Stranama, tako da svaka od tih Strana može da odluči da li da učestvuje u sporu ili ne.

2. U slučaju da više od jedne Strane zahteva osnivanje arbitražnog veća u vezi s tim istim pitanjem, kad god je to izvodljivo, može se odrediti isto arbitražno veće kako bi razmotrilo takve sporove1.

3. Strana koja nije strana u sporu ima pravo da, po dostavi pismenog zahteva stranama u sporu, uputi pismene primedbe arbitražnom veću, kao i da od strana u sporu dobije pismene primedbe, uključujući i anekse, prisustvuje raspravama i da usmene izjave.

4. Arbitražno veće se sastoji od tri člana. U roku od 25 dana od prijema obaveštenja iz stava 1, svaka strana u sporu imenuje po jednog člana, osim ako se ne odredi arbitražno veće u skladu sa stavom 2. U tom slučaju, jednog člana imenuje Republika Srbija, a jednog člana imenuju države EFTA. Dva člana koja su već imenovana imenuju trećeg člana u roku od 30 dana od imenovanja tog drugog člana. Treći član ne sme biti državljanin Strana, niti imati trajni boravak na teritoriji bilo koje Strane. Član koji bude tako imenovan biće predsednik arbitražnog veća.

5. Arbitražno veće je dužno da, u svetlu odredaba ovog sporazuma koje se primenjuju i tumače u skladu s pravilima tumačenja javnog međunarodnog prava, ispita slučaj koji se pominje u zahtevu za osnivanje arbitražnog veća. Odluka arbitražnog veća je konačna i obavezujuća za strane u sporu.

6. Arbitražno veće donosi odluku u roku od 180 dana od dana imenovanja predsednika veća. Taj period može biti produžen za najviše 90 dana, ukoliko se strane u sporu slože s tim.

7. Strane u sporu podjednako snose troškove arbitražnog veća, uključujući i naknadu za rad njenih članova.

8. Ukoliko nije drugačije navedeno u ovom sporazumu, ili se strane u sporu drukčije ne dogovore, primenjivaće se Opciona pravila Stalnog arbitražnog suda za rešavanje arbitražnih sporova između dve države koja su na snazi od 20. oktobra 1992. godine.

____________
1 Za potrebe ove glave, izrazi Strana i strana u sporu se koriste bez obzira na to da li su dve ili više Strana uključene u spor ili ne.

Član 35

Sprovođenje odluke

1. Strana u sporu je dužna da, bez odlaganja, postupi po odluci arbitražnog veća. Ukoliko nije moguće da odmah postupi po istoj, strane u sporu će se dogovoriti oko razumnog vremenskog roka da se to uradi. U nedostatku takvog dogovora u roku od 30 dana od datuma odluke, bilo koja strana u sporu može da, u roku od deset dana po isteku tog perioda, zatraži od prvobitnog arbitražnog veća da utvrdi dužinu razumnog vremenskog roka.

2. Strana u sporu obaveštava drugu stranu u sporu o meri koju je donela kako bi sprovela odluku.

3. Ukoliko Strana u sporu ne uspe da postupi po odluci u razumnom vremenskom periodu, a strane u sporu se ne dogovore ni o kakvoj nadoknadi, druga Strana u sporu može, sve dok se odluka pravilno ne sprovede ili se spor drukčije ne reši, a po prethodnom obaveštenju u roku od 30 dana unapred, obustaviti primenu olakšica koje se dodeljuju prema ovom sporazumu, ali samo u obimu koji je ekvivalentan meri za koju je arbitražno veće ustanovilo da krši ovaj sporazum.

4. Na zahtev bilo koje strane u sporu, arbitražno veće odlučuje o svakom sporu u vezi sa sprovođenjem odluke ili najavljenom obustavom olakšica, pre nego što bude mogla da se zahteva nadoknada ili primeni obustava olakšica. Arbitražno veće, takođe, može odlučivati o tome da li su implementacione mere donete po obustavi olakšica u skladu s njegovom odlukom, kao i o tome da li obustavu olakšica treba ukinuti ili preinačiti. Odluka arbitražnog veća u skladu s ovim stavom se po pravilu donosi u roku od 45 dana od dana prijema zahteva.

Član 36

Izuzeća od primene

Ova glava se ne primenjuje na čl. 12. i 13, stav 1. člana 17. i stav 1. člana 20, u slučajevima gde može da se primeni Dogovor STO o pravilima i procedurama za rešavanje sporova.

Glava 8

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Ispunjenje obaveza

Strane će preduzeti sve potrebne opšte ili posebne mere, kako bi ispunile svoje obaveze prema ovom sporazumu.

Član 38

Aneksi i protokoli

Aneksi i protokoli uz ovaj sporazum, uključujući njihove dodatke, čine sastavni deo ovog sporazuma.

Član 39

Razvojna klauzula

1. Strane se obavezuju da revidiraju ovaj sporazum u svetlu daljih kretanja u međunarodnim ekonomskim odnosima, između ostalog, i u okviru STO, te da, u tom kontekstu, i, u svetlu svakog relevantnog činioca, ispitaju mogućnost daljeg razvijanja i produbljivanja međusobne saradnje u skladu s ovim sporazumom, kao i da prošire oblasti koje su njime obuhvaćene. Mešoviti komitet će redovno ispitivati ovu mogućnost i, po potrebi, davati preporuke Stranama, posebno u cilju započinjanja pregovora.

2. Sporazumi koji proisteknu iz procedure iz stava 1. podležu ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju Strana u skladu s njihovim procedurama.

Član 40

Izmene i dopune

1. Strane mogu da se dogovore o bilo kojoj izmeni i dopuni ovog sporazuma. Ukoliko se Strane drukčije ne dogovore, izmene i dopune stupaju na snagu prvog dana trećeg meseca po deponovanju poslednjeg instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja.

2. Tekst izmena i dopuna, kao i instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja deponuju se kod depozitara.

Član 41

Odnos prema drugim međunarodnim sporazumima

1. Odredbe ovog sporazuma ne utiču na prava i obaveze Strana prema Sporazumu STO i drugim sporazumima koji su dogovoreni na osnovu njega i čije su ugovornice, niti na njihova prava i obaveze prema bilo kom drugom međunarodnom sporazumu čije su one ugovornice.

2. Ovaj sporazum ne sprečava održavanje ili uspostavljanje carinskih unija, zona slobodne trgovine, aranžmana o pograničnoj trgovini i ostalih preferencijalnih sporazuma u meri u kojoj isti nemaju za posledicu menjanje trgovinskih dogovora predviđenih ovim sporazumom.

3. U slučaju da jedna Strana uđe u carinsku uniju ili zaključi sporazum o slobodnoj trgovini sa trećom stranom, ona će, na zahtev bilo koje druge Strane, pružiti odgovarajuću priliku za održavanje konsultacija sa Stranom koja je taj zahtev podnela.

Član 42

Pristupanje

1. Svaka država koja postane članica Evropskog udruženja slobodne trgovine može da pristupi ovom sporazumu, ukoliko Mešoviti komitet odobri njeno pristupanje, u skladu s uslovima i odredbama o kojima se Strane dogovore. Instrument pristupanja se deponuje kod depozitara.

2. U odnosu na državu koja pristupa, ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg meseca po deponovanju njenog instrumenta ratifikacije ili nakon što postojeće Strane ugovornice odobre uslove pristupanja, ukoliko se to dogodi kasnije.

Član 43

Povlačenje i prestanak važenja

1. Svaka Strana može da se povuče iz ovog sporazuma putem pismenog obaveštenja depozitaru. Povlačenje stupa na snagu šest meseci od datuma prijema tog obaveštenja od strane depozitara.

2. Ukoliko se Republika Srbija povuče, ovaj sporazum prestaje da važi onda kada njeno povlačenje stupi na snagu.

3. Bilo koja država EFTA koja se povuče iz Konvencije o osnivanju Evropskog udruženja slobodne trgovine će, ipso facto, istog dana kada povlačenje stupi na snagu, prestati da bude Strana u ovom sporazumu.

Član 44

Stupanje na snagu

1. Ovaj sporazum podleže ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju u skladu sa ustavnim zahtevima Strana. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja deponuju se kod depozitara.

2. Ovaj sporazum stupa na snagu 1. aprila 2010. godine u odnosu na one Strane koje su deponovale svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja kod depozitara ili ga obavestile o privremenoj primeni, najmanje dva meseca pre tog datuma, pod uslovom da je Republika Srbija među tim Stranama.

3. U slučaju da ovaj sporazum ne stupi na snagu 1. aprila 2010. godine, on će stupiti na snagu prvog dana trećeg meseca nakon što Republika Srbija i najmanje jedna država EFTA deponuju svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja kod depozitara ili ga obaveste o privremenoj primeni.

4. U odnosu na državu EFTA koja deponuje svoj instrument ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja nakon što ovaj sporazum stupi na snagu, on će stupiti na snagu prvog dana trećeg meseca po deponovanju njenog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja.

5. Ukoliko to dozvoljavaju njene ustavne odredbe, Republika Srbija ili bilo koja država EFTA može privremeno da primenjuje ovaj sporazum do ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja te Strane. O privremenoj primeni ovog sporazuma obaveštava se depozitar.

6. Ovaj sporazum neće stupiti na snagu ili se privremeno primenjivati između Republike Srbije i neke države EFTA, ukoliko ne stupi na snagu dopunski sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvodima između Republike Srbije i te države EFTA, ili se isti ne primenjuje privremeno u isto vreme. Ovaj sporazum će ostati na snazi između Republike Srbije i te države EFTA, sve dok je na snazi dopunski sporazum između njih.

Član 45

Depozitar

Vlada Norveške vrši dužnost depozitara.

U POTVRDU ČEGA, dolepotpisani ovlašćeni predstavnici potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u Ženevi, 17. decembra 2009. godine, u jednom originalu. Depozitar prosleđuje overene primerke svim Stranama.

Za Republiku Srbiju

 

Za Island

 

 

 

 

 

Za Kneževinu Lihtenštajn

 

 

 

 

 

Za Kraljevinu Norvešku

 

 

 

 

 

Za Švajcarsku Konfederaciju

 

 

 

 

Aneks I

U SKLADU SA STAVOM 1(a) ČLANA 6. IZUZETI PROIZVODI

ANEKS I
U SKLADU SA STAVOM 1(a) ČLANA 6. IZUZETI PROIZVODI

Proizvodi iz tabele ispod izuzeti su od primene u skladu sa stavom 1(a) člana 6. ovog sporazuma:

Tarifna oznaka

Naimenovanje

Izuzeti pri uvozu u:

35.01

Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina.

Norvešku Lihtenštajn/Švajcarsku

35.02

Albumini (uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke, koji sadrže, po masi, više od 80% belančevina iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati i ostali derivati albumina.

 

 

- Albumin iz jaja:

 

3502.11

-- sušen

Norvešku Lihtenštajn/Švajcarsku

3502.19

-- ostalo

Norvešku Lihtenštajn/Švajcarsku

3502.20

- Albumin iz mleka, uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke

Norvešku

3502.90

- Ostalo

Norvešku

35.05

Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifi-kovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova.

 

3505.10

- Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi

Norvešku Lihtenštajn/Švajcarsku

ex 3505.20

- Lepkovi, za ishranu životinja

Lihtenštajn/Švajcarsku

38.09

Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni.

 

    ex 3809.10

- Na bazi skrobnih materija, za ishranu životinja

Lihtenštajn/Švajcarsku

38.23

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi.

 

 

- Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:

 

ex 3823.11

-- stearinska kiselina, za ishranu životinja

Norvešku Lihtenštajn/Švajcarsku

ex 3823.12

-- oleinska kiselina, za ishranu životinja

Norvešku Lihtenštajn/Švajcarsku

ex 3823.13

-- masne kiseline tal-ulja, za ishranu životinja

Norvešku

ex 3823.19

-- ostalo, za ishranu životinja

Norvešku Lihtenštajn/Švajcarsku

ex 3823.70

- Industrijski masni alkoholi, za ishranu životinja

Norvešku

 

Aneks II

U SKLADU SA STAVOM 1(v) ČLANA 6. RIBA I OSTALI MORSKI PROIZVODI

ANEKS II
U SKLADU SA STAVOM 1(v) ČLANA 6. RIBA I OSTALI MORSKI PROIZVODI

Član 1

Odredbe ovog sporazuma primenjivaće se na ribe i ostale morske proizvode iz Tabele 1, osim ako je drugačije navedeno u ovom Aneksu.

Tabela 1

Glava

Tarifna oznaka

Naimenovanje

02.08

 

Ostalo meso i jestivi mesni drugi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti.

 

  ex 0208.40

- Od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia):

 

 

- - od kitova1

Glava 3

 

Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci.

05.11

 

Proizvodi životinjskog porekla nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glava 1 i 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu.

 

 

- Ostalo:

 

0511.91

- - proizvodi od riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka; mrtve životinje iz Glave 3:

15.04

 

Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani.2

15.16

 

Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni.

 

ex 1516.10

- Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:

 

 

- - u potpunosti dobijeni od riba ili morskih sisara3

16.03

 

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka.

 

ex 1603.00

- Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka:4

16.04

 

Pripremljena ili konzervisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja.

16.05

 

Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani.

23.01

 

Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobnih za ljudsku ishranu; čvarci.

 

ex 2301.10

- Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka; čvarci:

 

 

- - od kitova5

 

2301.20

- Brašno, prah i pelete, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

23.09

 

Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja.

 

ex 2309.90

- Ostalo:

 

 

- - riblji rastvori

________________
1 Zabrana uvoza za proizvode od kitova primenjuje se u Srbiji, Lihtenštajnu i Švajcarskoj na osnovu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES Konvencija)
2 Vidi fusnotu 1.
3 Vidi fusnotu 1.
4 Vidi fusnotu 1.
5 Vidi fusnotu 1

Član 2

Carine i dažbine jednakog dejstva kao carine, na uvoz i izvoz za proizvode navedene u Tabeli 1 poreklom iz Srbije ili država EFTA biće ukinute danom stupanja na snagu ovog sporazuma, osim ako je drugačije navedeno u čl. 1. i 2. ovog Aneksa.

Član 3

Švajcarska, uključujući Lihtenštajn, može zadržati carine na uvoz ribe i ostalih morskih proizvoda poreklom iz Srbije navedenih u Tabeli 2.

Tabela 2

Tarifna oznaka

Naimenovanje

ex 0511.91
ex 15.04 i ex 1516.10
ex 2301.10 i ex 2301.20
ex 2309.90

Hrana za ishranu životinja
Masti i ulja za ljudsku ishranu
Hrana za ishranu životinja
Hrana za ishranu životinja

Član 4

Srbija će snižavati carinske stope i dažbine jednakog dejstva kao carine, na uvoz proizvoda poreklom iz država EFTA u skladu sa predviđenom dinamikom iz Tabele 3.

Tabela 3

Tarifna oznaka

Naimenovanje

2010

2011

2012

2013

2014 i narednih godina

0301

Ribe, žive:

 

 

 

 

 

 

- Ostale ribe, žive:

 

 

 

 

 

0301 91

- - pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

0301 91 90

- - - ostale

22.5

18

12

6

0

0301 92 00

- - jegulje (Anguilla spp.)

7.5

6

4

2

0

0301 93 00

- - šaran

25.5

24

22.5

19.5

18

0301 99

- - ostale

 

 

 

 

 

 

- - - slatkovodne ribe:

 

 

 

 

 

0301 99 11

- - - - lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchusgorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho)

7.5

6

4

2

0

0301 99 19

- - - - ostale

7.5

6

4

2

0

0302

Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

 

 

 

 

 

 

- Salmonide, osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

0302 11

- - pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):

 

 

 

 

 

0302 11 10

- - - vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster

22.5

18

12

6

0

0302 11 20

- - - vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez utrobe, pojedinačne težine preko 1,2 kg, ili bez glava, škrga i utrobe, pojedinačne težine preko 1 kg

22.5

18

12

6

0

0302 11 80

- - - ostale

22.5

18

12

6

0

0302 19 00

- - ostale

7.5

6

4

2

0

 

- Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

0302 33

- - trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):

 

 

 

 

 

0302 33 90

- - - ostali

7.5

6

4

2

0

 

- Ostala riba, osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

0302 69

- - ostala:

 

 

 

 

 

 

- - - slatkovodna riba:

 

 

 

 

 

0302 69 11

- - - - šaran

7.5

6

4

2

0

0302 69 19

- - - - ostala

7.5

6

4

2

0

0302 70 00

- Džigerice i ikre

7.5

6

4

2

0

0303

Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304:

 

 

 

 

 

 

- Ostale salmonide, osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

0303 21

- - pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus)

22.5

18

12

6

0

0303 29 00

- - ostale

7.5

6

4

2

0

 

- Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglassidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

0303 39

- - ostale

7.5

6

4

2

0

 

- Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup (Euthynnus Katsuwonus) pelamis), osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

0303 43

- - trup

7.5

6

4

2

0

0303 49

- - ostale

7.5

6

4

2

0

 

- Sabljarka (Xiphias gladius) i patagonijski zuban (Dissostichus spp.), osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

0303 61 00

- - sabljarka (Xiphias gladius)

7.5

6

4

2

0

0303 62 00

- - patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

7.5

6

4

2

0

 

- Ostala riba, osim džigerice i ikre:

 

 

 

 

 

0303 74

- - skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

7.5

6

4

2

0

0303 79

- - ostale

7.5

6

4

2

0

0303 80

- Džigerice i ikra

7.5

6

4

2

0

0304

Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto:

 

 

 

 

 

 

- Sveže ili rashlađeno:

 

 

 

 

 

0304 11

- - sabljarka (Xiphias gladius)

7.5

6

4

2

0

0304 12

- - patagonijski zuban (Dissostichus spp.)

7.5

6

4

2

0

0304 19

- - ostalo:

 

 

 

 

 

 

- - - fileti:

 

 

 

 

 

 

- - - - od slatkovodnih riba:

 

 

 

 

 

0304 19 13

- - - - - od lososa pacifičkog (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchusrhodurus), lososa atlantskog (Salmo salar) i lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho)

7.5

6

4

2

0

 

- - - - - od pastrmke vrsta Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchusgilae:

 

 

 

 

 

0304 19 15

- - - - - - od vrste Oncorhynchus mykiss pojedinačne težine preko 400 g

7.5

6

4

2

0

0304 19 17

- - - - - - ostalo

7.5

6

4

2

0

0304 19 19

- - - - - od ostalih slatkovodnih riba

7.5

6

4

2

0

 

- - - - ostali:

 

 

 

 

 

0304 19 31

- - - - - od bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i od riba vrste Boreogadus saida

7.5

6

4

2

0

0304 19 33

- - - - - od bakalara (Pollachius virens)

7.5

6

4

2

0

0304 19 35

- - - - - od crvene ribe (Sebastes spp.)

7.5

6

4

2

0

 

- - - ostalo riblje meso (mleveno ili nemleveno):

 

 

 

 

 

0304 19 91

- - - - od slatkovodnih riba

7.5

6

4

2

0

 

- - - - ostalo:

 

 

 

 

 

0304 19 97

- - - - - peraja od haringe

7.5

6

4

2

0

0304 19 99

- - - - - ostalo

7.5

6

4

2

0

 

- Smrznuti fileti:

 

 

 

 

 

0304 21 00

- - od sabljarke (Xiphias gladius)

7.5

6

4

2

0

0304 22 00

- - od patagonijskog zubana (Dissostichus spp.)

7.5

6

4

2

0

0304 29

- - ostalo

7.5

6

4

2

0

 

- Ostalo:

 

 

 

 

 

0304 91 00

- - od sabljarke (Xiphias gladius)

7.5

6

4

2

0

0304 92 00

- - od patagonijskog zubana (Dissostichus spp.)

7.5

6

4

2

0

0304 99

- - ostalo

7.5

6

4

2

0

0305

Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, uključujući i kuvane ribe pre ili u toku procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu

7.5

6

4

2

0

0306

Ljuskari, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni, posoljeni ili u salamuri; ljuskari u ljušturi, kuvani u pari ili kuvani u vodi, rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od ljuskara, podobni za ljudsku ishranu: brašno i peleti od ljuskara, podobni za ljudsku ishranu:

 

 

 

 

 

 

- Smrznuti:

 

 

 

 

 

0306 13

- - škampi i kozice

7.5

6

4

2

0

0306 14

- - rakovi

7.5

6

4

2

0

0306 19

- - ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu

7.5

6

4

2

0

 

- Nesmrznuti:

 

 

 

 

 

0306 23

- - škampi i kozice

7.5

6

4

2

0

0306 24

- - rakovi

7.5

6

4

2

0

0306 29

- - ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu

7.5

6

4

2

0

0307

Mekušci, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od vodenih beskičmenjaka, osim ljuskara, podobni za ljudsku ishranu:

 

 

 

 

 

 

- Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):

 

 

 

 

 

0307 31

- - žive, sveže ili rashlađene

11.3

9

6

3

0

0307 39

- - ostale:

11.3

9

6

3

0

 

- Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

 

 

 

 

 

0307 41

- - žive, sveže ili rashlađene

7.5

6

4

2

0

0307 49

- - ostale

7.5

6

4

2

0

 

- Hobotnice (Octopus spp.):

 

 

 

 

 

0307 51 00

- - žive, sveže ili rashlađene

7.5

6

4

2

0

0307 59

- - ostale

7.5

6

4

2

0

0307 60 00

- Puževi, osim morskih puževa

7.5

6

4

2

0

 

- Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od vodenih beskičmenjaka osim ljuskara, podobne za ljudsku ishranu:

 

 

 

 

 

0307 91 00

- - živi, sveži ili rashlađeni

7.5

6

4

2

0

0307 99

- - ostalo

7.5

6

4

2

0

1604

Pripremljena ili konzervisana riba; kavijar i zamene kavijara

 

 

 

 

 

 

- Riba cela, u komadima, ali nemlevena:

 

 

 

 

 

1604 11 00

- - losos

11.3

9

6

3

0

1604 12

- - haringe

7.5

6

4

2

0

1604 13

- - srdele, sardinele i papaline

11.3

9

6

3

0

1604 14

- - tune, trupovi i palamide (Sarda spp.)

7.5

6

4

2

0

1604 15

- - skuše

11.3

9

6

3

0

1604 16 00

- - inćuni (brgljuni)

7.5

6

4

2

0

1604 19

- - ostalo

11.3

9

6

3

0

1604 20

- Ostala pripremljena ili konzervisana riba

7.5

6

4

2

0

1604 30

- Kavijar i zamene kavijara

7.5

6

4

2

0

1605

Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani

7.5

6

4

2

0

2301

Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobnih za ljudsku ishranu; čvarci:

 

 

 

 

 

2301 20 00

- Brašno, prah i pelete, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka

0

0

0

0

0

 

Aneks III

U SKLADU SA STAVOM 1. ČLANA 8. SNIŽAVANJE CARINA

ANEKS III
U SKLADU SA STAVOM 1. ČLANA 8. SNIŽAVANJE CARINA

Nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, Srbija će ukinuti sve carine, i dažbine jednakog dejstva kao carine, na uvoz osim ako je drugačije određeno u tabelama ovog Aneksa.

TABELA A

ANEKS III

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

(a) danom stupanja na snagu Sporazuma carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

(b) 1. januara 2011. godine, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka

Naimenovanje

2501 00

So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost; morska voda

 

- Obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i hemijski čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost:

 

- - ostalo:

 

- - - ostalo:

2501 00 91

- - - - so namenjena za ljudsku ishranu

2501 00 99

- - - - ostalo

2515

Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sečene testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika

2517

Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, koji se obično upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili železničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni beluci, uključujući i termički obrađivane; makadam od zgure, šljake i sličnih industrijskih otpadaka, uključujući i mešane sa materijalima iz prvog dela ovog tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah od kamena iz tar. br. 2515 ili 2516, uključujući termički obrađene

2521 00 00

Krečnjački kamen koji se upotrebljava kao topitelj; krečnjački kamen, koji se upotrebljava za proizvodnju kreča i cementa

2522

Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825:

2522 20 00

- Kreč gašen

2522 30 00

- Hidraulični kreč

2523

Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera:

2529

Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit:

2529 10 00

- Feldspat

2702

Mrki ugalj (lignit), aglomerisan ili neaglomerisan, osim gagata

2703 00 00

Treset (uključujući tresetnu slamu), neaglomerisan ili aglomerisan

2711

Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici:

 

- Tečni:

2711 12

- - Propan:

 

- - - propan čistoće ne manje od 99%:

2711 12 11

- - - - za pogonsko gorivo ili za grejanje

 

- - - ostalo:

 

- - - - za ostale svrhe:

2711 12 94

- - - - - čistoće preko 90%, ali manje od 99%

2711 12 97

- - - - - ostalo

2711 14 00

- - etilen, propilen, butilen i butadien

2801

Fluor, hlor, brom i jod:

2801 10 00

- Hlor

2802 00 00

Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor

2804

Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali:

 

- Retki gasovi:

2804 21 00

- - argon

2804 29

- - ostali

2804 30 00

- Azot

2804 40 00

- Kiseonik

2806

Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina:

2806 10 00

- Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina)

2807 00

Sumporna kiselina; oleum

2808 00 00

Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline

2809

Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene:

2809 10 00

- Difosfor pentoksid

2811

Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

 

- Ostale neorganske kiseline:

2811 19

- - Ostale:

2811 19 10

- - - bromovodonik (bromovodonična kiselina)

 

- Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala:

2811 21 00

- - Ugljen dioksid

2811 29

- - Ostala:

2812

Halogenidi i oksihalogenidi nemetala:

2812 90 00

- Ostalo

2814

Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru:

2816

Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma:

2816 10 00

- Hidroksid i peroksid magnezijuma

2817 00 00

Cink oksid; cink peroksid

2818

Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid:

2818 30 00

- Aluminijum hidroksid

2820

Oksidi mangana:

2825

Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala:

2825 50 00

- Oksidi i hidroksidi bakra

2825 80 00

- Oksidi antimona

2826

Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora:

2826 90

- Ostali:

2826 90 80

- - ostalo

ex 2826 90 80

- - - fluorosilikati natrijuma i kalijuma

2827

Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi:

2827 10 00

- Amonijum hlorid

2827 20 00

- Kalcijum hlorid

 

- Ostali hloridi:

2827 35 00

- - nikla

2827 39

- - ostali:

2827 39 10

- - - kalaja

2827 39 20

- - - gvožđa

2827 39 30

- - - kobalta

2827 39 85

- - - ostali:

ex 2827 39 85

- - - - cinka

 

- Oksihloridi i hidroksihloridi:

2827 41 00

- - bakra

2827 49

- - ostali

2827 60 00

- Jodidi i oksijodidi

2828

Hipohloriti; komercijalni kalcijum hipohlorit; hloriti; hipobromiti:

2828 90 00

- Ostalo

2829

Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati:

 

- Hlorati:

2829 19 00

- - ostali

2829 90

- Ostalo:

2829 90 10

- - perhlorati

2829 90 80

- - ostalo

2830

Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2830 90

- Ostalo:

2830 90 11

- - sulfidi kalcijuma, antimona ili gvožđa

2830 90 85

- - ostalo

ex 2830 90 85

- - - Osim cink - sulfida i kadmijum - sulfida

2831

Ditioniti i sulfoksilati:

2831 90 00

- Ostalo

2832

Sulfiti; tiosulfati:

2832 10 00

- Natrijum sulfiti

2832 20 00

- Ostali sulfiti

2833

Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati):

 

- Natrijum sulfati:

2833 19 00

- - ostali

 

- Ostali sulfati:

2833 21 00

- - magnezijuma

2833 25 00

- - bakra

2833 29

- - ostali:

2833 29 20

- - - kadmijuma; hroma; cinka

2833 29 60

- - - olova

2833 29 80

- - - ostalo:

ex 2833 29 80

- - - - osim gvožđa

2833 30 00

- Stipse

2833 40 00

- Peroksosulfati (persulfati)

2834

Nitriti; nitrati:

2834 10 00

- Nitriti

 

- Nitriti:

2834 29

- - ostali:

2835

Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni:

 

- Fosfati:

2835 22 00

- - mono- ili dinatrijuma

2835 24 00

- - kalijuma

2835 25 00

- - kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat):

2835 26 00

- - ostali fosfati kalcijuma

2835 29

- - ostali

 

- Polifosfati:

2835 31 00

- - natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat)

2835 39 00

- - ostali

2836

Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni Amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat:

2836 40 00

- Kalijum karbonati

2836 50 00

- Kalcijum karbonat

 

- Ostalo:

2836 99

- - ostalo:

 

- - - karbonati:

2836 99 17

- - - - ostalo:

ex 2836 99 17

- - - - - komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati

ex 2836 99 17

- - - - - olovo karbonati

2839

Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala:

 

- Natrijuma:

2839 11 00

- - natrijum metasilikati

2839 19 00

- - ostali

2841

Oksi ili peroksi soli kiselina metala:

 

- Manganiti, manganati i permanganati:

2841 61 00

- - kalijum permanganat

2841 69 00

- - ostalo

2842

Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksokiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida:

2842 10 00

- Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene

2842 90

- Ostali:

2842 90 10

- - soli, dvojne ili kompleksne soli selenovih i telurovih kiselina

2843

Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska i organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala

2849

Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni:

2849 90

- Ostali:

2849 90 30

- - volframa

2853 00

Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala:

2853 00 10

- Destilisana i elektroprovodljiva voda i voda slične čistoće

2853 00 30

- Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh

2903

Halogeni derivati ugljovodonika:

 

- Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika:

2903 13 00

- - hloroform (trihlorometan)

2909

Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2909 50 00

- Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

ex 2909 50 00

- - osim gvalakol i gvajakol- sulfonat kalijuma

2910

Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2910 40 00

- dildrin (ISO, INN)

2910 90 00

- Ostalo

2912

Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; paraformaldehid:

 

- Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija:

2912 11 00

- - metanal (formaldehid)

2915

Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline:

2915 29 00

- - ostalo

2917

Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

2917 20 00

- Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske polikarbonske

2918

Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati:

 

- Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, perkiseline i njihovi derivati:

2918 14 00

- - limunska kiselina

2930

Organsko-sumporna jedinjenja:

2930 30 00

- Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi

3004

Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006), koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze (uključujući i one za primenjivanje preko kože) ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo:

3004 90

- Ostalo:

 

- - pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo:

3004 90 19

- - - ostalo

3102

Azotna đubriva, mineralna ili hemijska:

3102 10

- Urea, u vodenom rastvoru ili ne:

 

- Amonijum sulfat; dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata:

3102 29 00

- - ostalo

3102 30

- Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne:

3102 40

- Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama

3102 90 00

- Ostala, uključujući mešavine koje nisu navedene u prethodnim tar. podbrojevima

ex 3102 90 00

- - osim kalcijum cijanamid

3105

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; ili proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg:

3105 20

- Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum

3202

Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu:

3202 90 00

- Ostalo

3205 00 00

Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu na bazi lak boja

3206

Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni:

 

- Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida:

3206 19 00

- - ostali

3206 20 00

- Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma

 

- Ostale materije za bojenje i ostali preparati:

3206 49

- - ostalo:

3206 49 30

- - - pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma

3208

Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:

3208 90

- Ostalo:

 

- - rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu:

3208 90 13

- - - kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N, N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera

3210 00

Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože:

3212

Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo:

3212 90

- Ostalo:

 

- - pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju za proizvodnju boja (uključujući emajle):

3212 90 31

- - - na bazi aluminijuma u prahu

3212 90 38

- - - ostalo

3212 90 90

- - boje i ostale materije za bojenje, pripremljene u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo

3214

Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko - farbarske radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično

3506

Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg:

 

- Ostalo:

3506 91 00

- - sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka

3601 00 00

Barut

3602 00 00

Pripremljeni eksplozivi, osim baruta

3603 00

Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori

3605 00 00

Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 3604

3606

Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu Glavu:

3606 90

- Ostalo:

3606 90 10

- - ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima

3802

Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo:

3802 10 00

- Aktivni ugalj

3806

Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole:

3806 20 00

- Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata

3807 00

Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola

3810

Preparati za nagrizanje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje; praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje:

3810 90

- Ostalo:

3810 90 90

- - ostalo

3817 00

Mešani alkilbenzoli i mešani alkilnaftalini, osim onih iz tar. broja 2707 ili 2902:

3817 00 50

- Linearni alkilbenzol

3819 00 00

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

3820 00 00

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3824 30 00

- Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima

3824 40 00

- Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone

3824 50

- Nevatrostalni malteri i betoni

3824 90

- Ostalo:

3824 90 40

- - složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode

 

- - ostalo:

 

- - - proizvodi i preparati za farmaceutsku ili hiruršku upotrebu:

3824 90 61

- - - - međuproizvodi u procesu proizvodnje antibiotika, dobijeni fermentacijom "Streptomyces tenebrarius", osušen ili neosušen, za upotrebu u proizvodnji lekova za humanu medicinu iz tar. broja 3004

3824 90 64

- - - - ostalo

3901

Polimeri etilena u primarnim oblicima:

3901 10

- Polietilen, specifične gustine manje od 0,94:

3901 10 90

- - ostalo

3916

Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani:

3916 20

- Od polimera vinil hlorida:

3916 20 10

- - od poli (vinil hlorida)

3916 90

- Od ostalih plastičnih masa:

3916 90 90

- - ostalo

3917

Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa:

3917 10

- Veštačka creva (omoti za kobasičarske proizvode) od očvrsnutih belančevina ili celuloznih materijala:

3917 10 10

- - od očvrsnutih belančevina

 

- Ostale cevi i creva:

3917 31 00

- - fleksibilne cevi i creva, koje mogu podneti pritisak od najmanje 27,6 MPa:

ex 3917 31 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

3917 32

- - ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora:

 

- - - ostalo:

3917 32 91

- - - - veštačka creva za kobasice

3917 40 00

- Pribor:

ex 3917 40 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

3919

Samolepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u rolnama:

3920

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastičnih masa, koje nisu ćelijaste strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu kombinovani sa drugim materijalima:

3920 10

- Od polimera etilena:

 

- - debljine ne preko 0,125 mm:

 

- - - od polimera etilena specifične gustine:

 

- - - - manje od 0,94:

3920 10 23

- - - - - polietilenski film, debljine 20 mikrometara ili veće, ali ne preko 40 mikrometara, za proizvodnju foto-otpornih filmova, koji se koriste za izradu poluprovodničkih ili štampanih kola

 

- - - - - ostalo:

 

- - - - - - neštampani:

3920 10 24

- - - - - - - rastegljiv (streč) film

3920 10 26

- - - - - - - ostalo

3920 10 27

- - - - - - štampani

3920 10 28

- - - - 0,94 ili veće

3920 10 40

- - - ostalo

 

- - debljine preko 0,125 mm:

3920 10 89

- - - ostalo

3920 20

- Od polimera propilena:

3920 30 00

- Od polimera stirola

 

- Od polimera vinil hlorida:

3920 43

- - koji sadrže, po masi, 6% i više plastifikatora

3920 49

- - ostali

 

- Od akrilnih polimera:

3920 51 00

- - od poli (metil metakrilata)

3920 59

- - ostalo

 

- Od polikarbonata, alkidnih smola, polialil estara ili drugih poliestara:

3920 61 00

- - od polikarbonata

3920 62

- - od poli (etilen tereftalata)

3920 63 00

- - od nezasićenih poliestara

3920 69 00

- - od ostalih poliestara

 

- Od celuloze ili njenih hemijskih derivata:

3920 71

- - od regenerisane celuloze:

3920 71 10

- - - listovi, filmovi ili trake, savijene ili nesavijene, debljine manje od 0,75 mm:

ex 3920 71 10

- - - - osim za dijalizatore

3920 71 90

- - - ostalo

3920 73

- - od celuloznog acetata:

3920 73 50

- - - listovi, filmovi ili trake, savijeni ili ne, debljine manje od 0,75 mm

3920 73 90

- - - ostalo

3920 79

- - od ostalih derivata celuloze

3920 79 90

- - - Ostalo

 

- Od ostalih plastičnih masa:

3920 92 00

- - od poliamida

3920 93 00

- - od amino-smola

3920 94 00

- - od fenolnih smola

3920 99

- - od ostalih plastičnih masa:

 

- - - od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih:

3920 99 21

- - - - listovi i trake od poliimida, neprevučeni, ili prevučeni ili samo pokriveni plastičnom masom

3920 99 28

- - - - ostalo

 

- - - od proizvoda adicione polimerizacije:

3920 99 55

- - - - biaksijalno usmeren film od poli(vinil-alkohola), koji sadrži po masi 97% ili više poli(vinil-alkohola), neprevučeni, debljine ne preko 1 mm

3920 99 59

- - - - ostalo

3920 99 90

- - - ostalo

3921

Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa:

3921 90

- Ostalo

4002

Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

 

- Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren-butadien kaučuk (XSBR):

4002 19

- - ostalo

4005

Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka:

 

- Ostalo:

4005 99 00

- - ostalo

4007 00 00

Niti i konop (kord) od vulkanizovanog kaučuka (gume)

4008

Ploče, listovi, trake, šipke i profili od gume, osim od tvrde gume:

 

- Od celularne (ćelijaste, penaste) gume:

4008 11 00

- - ploče, listovi i trake

4008 19 00

- - ostalo

 

- Od necelularne gume:

4008 29 00

- - ostalo

ex 4008 29 00

- - - osim za civilne vazduhoplove

4010

Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe:

 

- Trake i remenje za transportne svrhe:

4010 11 00

- - ojačani samo metalom

4011

Nove spoljne pneumatske gume:

4011 20

- Za autobuse ili kamione:

4011 20 10

- - sa indeksom opterećenja ne preko 121:

ex 4011 20 10

- - - dimenzija naplatka ne preko 61 cm

 

- Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom:

4011 61 00

- - vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine

4011 62 00

- - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm

4011 63 00

- - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm

 

- Ostale:

4011 92 00

- - vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine

4011 93 00

- - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm

4011 94 00

- - vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm

4205 00

Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože:

 

- vrsta koje se upotrebljavaju u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za ostale tehničke upotrebe:

4205 00 11

- - transportni ili transmisioni kaiševi ili pogonsko remenje

4205 00 19

- - ostalo

4206 00 00

Proizvodi izrađeni od creva (osim svilenog ketguta) crevnih potkožica, bešike ili od tetiva:

ex 4206 00 00

- osim ketguta

4411

Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima:

 

- Ostale:

4411 94

- - gustine ne preko 0,5 g/cm3:

4411 94 10

- - - mehanički neobrađene ili površinski neprevučene:

ex 4411 94 10

- - - - gustine ne preko 0,35 g/cm3

4411 94 90

- - - ostale

ex 4411 94 90

- - - - gustine ne preko 0,35 g/cm3

4412

Šper ploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta:

 

- Ostale šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta (osim od bambusa), čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm:

4412 31

- - sa najmanje jednim spoljnim slojem od tropskog drveta navedenog u napomeni 1. za tarifne podbrojeve uz ovu glavu:

4412 31 10

- - - od acajou d'Afrique, tamnocrveni meranti, svetlocrveni meranti, limba, mahogany (Switenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rosa, sapelli, sipo, virola i beli lauan

 

- Ostalo:

4412 94

- - panel ploče, slojevite ploče od drveta i druge višeslojne drvene ploče:

4412 94 10

- - - koji sadrži najmanje jedan spoljni sloj od nečetinarskog drveta

ex 4412 94 10

- - - - osim koji sadrže najmanje jedan sloj od iverice

4412 99

- - ostale:

4412 99 70

- - - ostale

4413 00 00

Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča, traka ili profila

4416 00 00

Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta, uključujući i duge

4419 00

Stono i kuhinjsko posuđe od drveta

4420

Marketerija i intarzija od drveta; kovčežići i kutije za nakit, za pribor za jelo i slični proizvodi od drveta; statuete i drugi ukrasi od drveta; proizvodi od drveta za unutrašnje opremanje koji se ne svrstavaju u Glavu 94

4602

Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe:

 

- Od biljnih materijala:

4602 11 00

- - od bambusa

ex 4602 11 00

- - - osim omota od slame za boce ili korparskih, pletarskih i sličnih proizvoda, izrađenih direktno u oblike od materijala za pletarstvo

4602 12 00

- - od ratana

ex 4602 12 00

- - - osim omota od slame za boce ili korparskih, pletarskih i sličnih proizvoda, izrađenih direktno u oblike od materijala za pletarstvo

4602 19

- - ostalo:

 

- - - ostalo:

4602 19 99

- - - - ostalo

4602 90 00

- Ostalo

4802

Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tar. broja 4801 ili 4803; ručno izrađena hartija i karton:

 

- Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi od ukupnog sadržaja vlakana:

4802 55

- - mase 40 g/m2 ili veće, ali ne preko 150 g/m2, u rolnama

 

- Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% po masi od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom:

4802 61

- - u rolnama

4802 61 15

- - - mase manje od 72 g/m2 i gde više od 50% mase od ukupne sadržine vlakana se sastoji od vlakana dobijenih mehaničkim postupkom

ex 4802 61 15

- - - - osim podloge od hartije za karbon hartiju

4802 61 80

- - - Ostalo

4802 62 00

- - u listovima sa jednom stranom ne preko 435 mm a drugom stranom ne preko 297 mm, u nepresavijenom stanju

ex 4802 62 00

- - - osim podloga od hartije za karbon hartiju

4802 69 00

- - ostala

ex 4802 69 00

- - - osim podloga od hartije za karbon hartiju

4804

Kraft hartija i karton nepremazani, u rolnama ili listovima osim onih iz tar. broja 4802 ili 4803

 

- Ostala kraft hartija i karton, mase 225 g/m2 ili veće:

4804 59

- - ostalo

4805

Ostala nepremazana hartija i karton, u rolnama ili listovima, dalje neobrađivana, osim kao što je navedeno u Napomeni 3. uz ovu Glavu:

 

- Fluting hartija:

4805 11 00

- - fluting talasasta hartija od polu-hemijske celuloze

4805 12 00

- - fluting talasasta hartija od celuloze dobijene od slame

4805 19

- - ostala:

 

- Testlajner (reciklirani slojeviti karton):

4805 24 00

- - mase 150 g/m2 ili manje

4805 25 00

- - mase veće od 150 g/m2

4805 30

- Sulfitna omotna hartija

 

- Ostalo:

4805 91 00

- - mase 150 g/m2 ili manje

4810

Hartija i karton, premazani sa jedne ili obe strane kaolinom ili drugim neorganskim materijama sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih sredstava, i bez drugog premaza, bojeni ili nebojeni po površini, ukrašeni ili neukrašeni po površini, štampani ili neštampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo koje veličine:

 

- Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe, kod kojih više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko - mehaničkim postupkom:

4810 29

- - ostala

 

- Kraft hartija i karton, osim onih koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe:

4810 31 00

- - beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase ne veće od 150 g/m2

4810 32

- - beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase veće od 150 g/m2

4810 39 00

- - ostalo

 

- Ostala hartija i karton:

4810 92

- - višeslojna

4810 99

- - ostalo:

4811

Hartija, karton, celulozna vata, listovi i trake od celuloznih vlakana, premazani, impregnisani, prekriveni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili štampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo kojih veličina, osim proizvoda iz tar. broja 4803, 4809 ili 4810:

4811 10 00

- Hartija i karton, prevučeni katranom, bitumenom ili asfaltom

 

- Hartija i karton, premazani, impregnisani ili prekriveni plastičnim masama (isključujući lepkove):

4811 51 00

- - beljena, mase veće od 150 g/m2

ex 4811 51 00

- - - pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine

4811 59 00

- - ostalo

ex 4811 59 00

- - - pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine

4811 90 00

- Ostala hartija, karton, celulozna vata i trake i listovi od celuloznih vlakana

4818

Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana

4818 10

- Toaletna hartija:

4818 10 10

- - mase, po sloju, 25 g/m2 ili manje

4818 10 90

- - mase, po sloju, veće od 25 g/m2

4818 40

- Sanitarni peškiri i tamponi, pelene za bebe i podmetači za pelene i slični sanitarni predmeti:

 

- - sanitarni peškiri, tamponi i slični predmeti:

4818 40 19

- - - ostalo

4818 50 00

- Odeća i pribor za odeću

4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana:

4823 90

- Ostalo:

4823 90 85

- - ostalo

ex 4823 90 85

- - - pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine

4908

Hartije za preslikavanje (dekalkomanije)

6501 00 00

Tuljci, konusi i slični proizvodi od filca, neuobličeni i bez oboda; krugovi i cilindri (uključujući sečene cilindre) od filca

6502 00 00

Tuljci, konusi i slični proizvodi pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kog materijala, neuobličeni i bez boda, nepostavljeni i neukrašeni

6504 00 00

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kog materijala, uključujući i postavljene ili ukrašene

6505

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene

6506

Ostale pokrivke za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene:

6506 10

- Zaštitne (kacige, šlemovi i sl.):

6506 10 80

- - od ostalih materijala

 

- Ostalo:

6506 91 00

- - od kaučuka, gume ili plastične mase

6506 99

- - od ostalih materijala

6507 00 00

Trake za unutrašnje opšivanje, postave, navlake, osnove i skeleti, štitnici i podbradnici, za pokrivke za glavu

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane):

6603

Delovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 6601 i 6602:

6603 20 00

- Kosturi za kišobrane, uključujući i montirane kosture na šipkama (štapovima)

6603 90

- Ostalo:

6603 90 10

- - ručice i okrugle drške

6703 00 00

Ljudska kosa, uređena, istanjena, beljena ili drukčije obrađena; vuna, dlaka ili ostali tekstilni materijal, pripremljeni za upotrebu u izradi perika ili sličnih proizvoda

6704

Perike, lažne brade, obrve, trepavice, kike i slično od ljudske kose, životinjske dlake ili od tekstilnih materijala; proizvodi od ljudske kose na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

6804

Mlinsko kamenje, brusevi, brusne ploče i slično bez postolja, za mlevenje, brušenje, oštrenje, poliranje, izravnanje ili sečenje, brusevi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi delovi od prirodnog kamena, od aglomerisanog prirodnog ili veštačkog abrazivnog materijala ili od keramike, sa ili bez delova od drugih materijala:

 

- Ostalo mlinsko kamenje, kamenje za brušenje, brusne ploče i slično:

6804 22

- - od ostalih aglomerisanih abrazivnih materijala ili od keramike

6805

Abrazivni materijali prirodni ili veštački u obliku praha ili zrna naneti na podlogu od tekstila, hartije, kartona ili drugih materijala, uključujući isečene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene

6807

Proizvodi od bitumena ili od sličnih materijala (npr.: od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog uglja)

6808 00 00

Ploče, pločice, blokovi i slični proizvodi od biljnih vlakana, slame, šuške, iverja, strugotine ili drugih otpadaka od drveta, aglomerisane sa cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima

6809

Proizvodi od gipsa ili od mešavina na bazi gipsa

6811

Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično

6812

Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr.: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar. broja 6811 ili 6813:

6812 80

- Od plavog azbesta:

6812 80 10

- - prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi plavog azbesta i magnezijum-karbonata

ex 6812 80 10

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6812 80 90

- - ostala

ex 6812 80 90

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostalo:

6812 91 00

- - odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu

6812 92 00

- - hartija, karton i filc

6812 93 00

- - zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni

6812 99

- - ostalo:

6812 99 10

- - - prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata

ex 6812 99 10

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6812 99 90

- - - ostalo

ex 6812 99 90

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6813

Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala (npr.: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima:

 

- Koji ne sadrže azbest:

6813 89 00

- - ostalo

ex 6813 89 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

6814

Liskun obrađen i proizvodi od liskuna, uključujući aglomerisani ili rekonstituisani liskun na podlozi ili bez podloge od hartije, kartona ili ostalih materijala:

6814 90 00

- Ostalo

6815

Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljena vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

6815 20 00

- Proizvodi od treseta

6902

Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji:

6902 10 00

- Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3:

ex 6902 10 00

- - blokovi za staklarske peći

6902 20

- Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda:

 

- - ostalo:

6902 20 99

- - - ostalo:

ex 6902 20 99

- - - - blokovi za staklarske peći

6903

Ostali vatrostalni keramički proizvodi (npr.: retorte, topionički lonci, tave, mlaznice-izlivnici, čepovi, podloge, kupele, cevi, obloge i šipke), osim od silikatnog fosilnog brašna ili od slične silikatne zemlje:

6903 10 00

- Sa sadržajem, po masi, preko 50% grafita ili nekog drugog ugljenika ili mešavine ovih proizvoda

7002

Staklo u obliku kugli (osim kuglica iz tar. broja 7018), šipke ili cevi, neobrađeni:

7002 20

- Šipke

 

- Cevi:

7002 32 00

- - od ostalog stakla koje ima linearni koeficijent širenja (dilatacije) ne preko 5x10-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0°C i 300°C

7004

Vučeno ili duvano staklo u obliku listova ili ploča, sa ili bez sloja za apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju, ali drugačije neobrađeno:

7004 90

- Ostalo staklo:

7004 90 80

- - ostalo:

ex 7004 90 80

- - - staklene ploče za hortikulturu

7006 00

Staklo iz tar. brojeva 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, bušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno sa drugim materijalima:

7006 00 90

- Ostalo

7009

Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore:

 

- Ostalo:

7009 91 00

- - neuramljena

7009 92 00

- - uramljena

7010

Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla:

7010 20 00

- Čepovi, poklopci i ostali zatvarači

7016

Blokovi, cigle, kocke, pločice i ostali proizvodi od presovanog ili livenog stakla, armirani ili nearmirani, koji se upotrebljavaju u građevinarstvu; staklene kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez podloge za mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom uokvirena prozorska okna u boji ("vitražno", "katedralno", "umetničko") i slično; multicelularno ili penasto staklo u obliku blokova, panela, ploča ili sličnih oblika:

7016 90

- Ostalo

7017

Proizvodi od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduisani ili negraduisani, baždareni ili nebaždareni

7018

Perle od stakla, imitacija bisera, imitacija dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba i predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita, oči od stakla, osim protetičkih predmeta; statuete i ostali ukrasi od stakla izrađeni na duvaljkama, osim imitacije nakita; staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm:

7018 90

- Ostalo:

7018 90 10

- - oči od stakla; proizvodi od sitne staklene robe

7019

Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr: predivo, tkanine):

 

- Snopovi staklenih vlakana, roving, predivo i sečene niti:

7019 12 00

- - roving

7019 19

- - ostalo:

7019 19 90

- - - od rezanih vlakana

 

- Koprene (voal), mreže, mat, asure, ploče i slični netkani proizvodi:

7019 32 00

- - koprena (voal):

ex 7019 32 00

- - - širine ne preko 2 m

 

- Ostali tkani materijali:

7019 51 00

- - širine ne preko 30 cm

7019 90

- Ostalo

7101

Biseri, prirodni i kultivisani, obrađeni ili neobrađeni, nesortirani, sortirani ali nenanizani, nemontirani ili neuglavljeni; biseri, prirodni ili kultivisani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

7102

Dijamanti, neobrađeni ili obrađeni, ali nemontirani niti uglavljeni:

7102 10 00

- Nesortirani

 

- Neindustrijski:

7102 31 00

- - neobrađeni ili samo sečeni testerom, cepani ili tesani

7102 39 00

- - ostali

7103

Drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje, neobrađeno ili obrađeno, nesortirano niti uglavljeno; nesortirano drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje privremeno nanizano radi lakšeg transporta

7104

Sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, obrađeno ili neobrađeno, nesortirano ili sortirano, ali nenanizano, nemontirano, neuglavljeno; nesortirano sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, privremeno nanizano radi lakšeg transporta:

7104 20 00

- Ostalo, neobrađeno ili samo sečeno testerom ili grubo uobličeno

7104 90 00

- Ostalo

7106

Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha

7107 00 00

Prosti metali platirani srebrom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda

7108

Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha:

 

- Nemonetarno:

7108 11 00

- - prah

7108 13

- - poluproizvodi

7108 20 00

- Monetarno

7109 00 00

Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda

7110

Platina, neobrađena, ili u obliku poluproizvoda ili u prahu

7111 00 00

Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda

7112

Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala

7115

Ostali predmeti od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima:

7115 90

- Ostalo

7116

Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)

7117

Imitacija nakita:

 

- Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima:

7117 11 00

- - dugmad za manžetne i slična dugmad

7117 19

- - ostalo:

 

- - - bez delova od stakla:

7117 19 91

- - - - pozlaćeni, posrebreni ili prevučeni platinom

7118

Metalni novac

7213

Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika:

 

- Ostala:

7213 91

- - kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm:

7213 91 10

- - - za armiranje betona

7307

Pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od gvožđa ili čelika:

 

- Liveni pribor:

7307 11

- - od netemperovanog livenog gvožđa:

7307 11 90

- - - ostali

7307 19

- - ostali

 

- Ostali, od nerđajućeg čelika:

7307 21 00

- - prirubnice

7307 22

- - kolena, lukovi i mufovi, sa navojem:

7307 22 90

- - - kolena i lukovi

7307 23

- - pribor koji se sučeono zavaruje

7307 29

- - ostalo

7307 29 10

- - - sa navojem

7307 29 90

- - - Ostalo

 

- Ostalo:

7307 91 00

- - prirubnice

7307 92

- - kolena, lukovi i mufovi, sa navojem:

7307 92 90

- - - kolena i lukovi

7307 93

- - pribor koji se sučeono zavaruje:

 

- - - najvećeg spoljašnjeg prečnika ne preko 609,6 mm:

7307 93 11

- - - - kolena i lukovi

7307 93 19

- - - - ostalo

 

- - - najvećeg spoljašnjeg prečnika preko 609,6 mm:

7307 93 91

- - - - kolena i lukovi

7307 99

- - ostalo

7308

Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika:

7308 30 00

- Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata

7308 90

- Ostalo:

7308 90 10

- - ustave, brane, vrata za ustave, fiksni dokovi, pristanišni mostovi i ostale konstrukcije za hidrogradnju

 

- - ostalo:

 

- - - isključivo ili pretežno od lima:

7308 90 59

- - - - ostalo

7309 00

Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima:

 

- Za tečnosti:

7309 00 30

- - sa oblogom ili toplotnom izolacijom

 

- - ostali, zapremine:

7309 00 51

- - - preko 100 000 l

7309 00 59

- - - ne preko 100 000 l

7309 00 90

- Za čvrste materijale

7314

Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika:

 

- Ostale rešetke, mreže i ograde, od žice:

7314 41

- - prevučene cinkom:

7314 41 90

- - - ostale

7315

Lanci i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika:

 

- Zglobno-člankasti lanci i njihovi delovi:

7315 11

- - valjkasti lanci:

7315 11 90

- - - ostali

7315 12 00

- - ostali lanci

7315 19 00

- - delovi

7315 20 00

- Lanci protiv klizanja

 

- Ostali lanci:

7315 82

- - ostali, zavareni člankasti:

7315 82 10

- - - izrađeni od materijala maksimalne dimenzije poprečnog preseka ne preko 16 mm

7315 89 00

- - ostali

7315 90 00

- Ostali delovi

7403

Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:

 

- Rafinisani bakar:

7403 12 00

- - valjaoničke gredice

7403 13 00

- - valjaonički trupci

7403 19 00

- - ostalo

 

- Legure bakra:

7403 22 00

- - legure bakra i kalaja (bronza)

7403 29 00

- - ostale legure bakra (osim predlegura bakra iz tarifnog broja 7405)

7405 00 00

Predlegure bakra

7408

Žica od bakra:

 

- Od rafinisanog bakra:

7408 11 00

- - maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 6 mm

7410

Bakarne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,15 mm (ne računajući podlogu):

 

- Bez podloge:

7410 12 00

- - od legura bakra

7413 00

Upredena žica, užad, pletene trake i slično od bakra, električno neizolovane:

7413 00 20

- od rafinisanog bakra:

ex 7413 00 20

- - osim sa ugrađenim priborom, za civilne vazduhoplove

7413 00 80

- od legura bakra:

ex 7413 00 80

- - osim sa ugrađenim priborom, za civilne vazduhoplove

7415

Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, pojedinačne prošivne spajalice (osim onih iz tar. broja 8305) i slični proizvodi od bakra ili gvožđa i čelika sa bakarnom glavom; vijci, navrtke, matice, vijci sa kukom, zakivci, klinovi, rascepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi od bakra

7418

Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra: sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra:

 

- Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično:

7418 11 00

- - sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje i poliranje, rukavice i slično

7418 19

- - ostalo

7419

Ostali proizvodi od bakra:

7419 10 00

- Lanci i njihovi delovi

 

- Ostali:

7419 91 00

- - odlivci, otpresci i otkivci, dalje neobrađeni

7419 99

- - ostalo:

7419 99 10

- - - tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke i mreže od bakarne žice poprečnog preseka do 6 mm; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake, od bakra

7419 99 30

- - - opruge od bakra

7607

Aluminijumske folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,20 mm (ne računajući podlogu):

 

- Bez podloge:

7607 11

- - samo valjane

7607 19

- - ostale:

7607 19 10

- - - debljine manje od 0,021 mm

 

- - - debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm:

7607 19 99

- - - - ostale

7607 20

- Sa podlogom:

7607 20 10

- - debljine manje od 0,021 mm (ne računajući podlogu)

 

- - debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm (ne računajući podlogu):

7607 20 99

- - - ostale

7610

Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično od aluminijuma, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama:

7610 90

- Ostalo:

7610 90 90

- - ostalo

8202

Ručne testere; listovi za testere svih vrsta (uključujući listove testera za urezivanje, prerezivanje kao i listovi testera bez zubaca):

8202 20 00

- Listovi za tračne testere

 

- Kružni listovi za testere, uključujući testerasta glodala:

8202 31 00

- - sa radnim delom od čelika

8202 39 00

- - ostalo, uključujući delove

 

- Ostali listovi za testere:

8202 91 00

- - pravi (ravni) listovi za testere, za obradu metala

8202 99

- - ostali:

 

- - - sa radnim delom od čelika:

8202 99 19

- - - - za obradu ostalih materijala

8203

Turpije, rašpe, klešta (uključujući klešta za sečenje), pincete, makaze za sečenje metala, sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan ručni alat:

8203 10 00

- Turpije, rašpe i sličan alat

8203 20

- Klešta (uključujući i klešta za sečenje), pincete i sličan alat:

8203 20 90

- - ostalo

8203 30 00

- Makaze za sečenje metala i sličan alat

8203 40 00

- Sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan alat

8204

Obični i francuski ključevi za vijke, ručni (uključujući moment ključeve), izmenljivi ulošci za ključeve, sa ili bez drške

8207

Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr.: za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala i alat za bušenje stena i zemlje:

8207 20

- Matrice za vučenje ili ekstrudiranje metala:

8207 20 90

- - sa radnim delom od ostalih materijala

8210 00 00

Mehaničke sprave na ručni pogon, mase od 10 kg ili manje, koje se upotrebljavaju za pripremanje ili posluživanje hrane ili pića

8301

Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala; zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala; ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala:

8301 20 00

- Brave za motorna vozila

8302

Okov, pribor i slični proizvodi od prostih metala, za nameštaj, vrata, stepenište, prozore, roletne, karoserije, sedlarsku robu, kofere, sanduke, kutije i slično; kuke za vešanje šešira, konzole i slično, od prostih metala; točkići (za nameštaj i sl.), sa elementima za pričvršćivanje, od prostih metala, automatski zatvarači vrata, od prostih metala:

8302 10 00

- Šarke

ex 8302 10 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8302 20 00

- Točkići

ex 8302 20 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostali okov, pribor i slični proizvodi:

8302 42 00

- - ostali, za nameštaj

ex 8302 42 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8302 49 00

- - ostali

ex 8302 49 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8302 50 00

- Kuke za vešanje šešira, konzole i slično

8302 60 00

- Automatski zatvarači vrata

ex 8302 60 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8303 00

Kase, sefovi, vrata i pregradci za trezore, prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično, od prostih metala:

8303 00 10

- Kase i sefovi

8303 00 90

- Prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično

8305

Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za akta i pisma, jahači za kartoteke i slični kancelarijski predmeti, od prostih metala; prošivne spajalice u "traci" (npr.: za kancelarije, tapetariju, pakovanje), od prostih metala:

8305 10 00

- Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle

8306

Zvona, gongovi i slično, neelektrični od prostih metala; statuete i drugi ukrasi od prostih metala, ramovi za fotografije, slike i slično, od prostih metala; ogledala od prostih metala:

 

- Statuete i drugi ukrasi:

8306 29

- - ostalo

8306 30 00

- Ramovi za fotografije, slike i slično; ogledala

8307

Savitljive cevi, od prostih metala, sa ili bez pribora:

8307 90 00

- Od ostalih prostih metala

8308

Zatvarači, okovi sa zatvaračima, pređice, zatvarači sa pređicama, kopče, ringlice i slično, za odeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cevasti ili račvasti zakivci, od prostih metala; perle i šljokice, od prostih metala

8309

Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakovanje, od prostih metala:

8309 90

- Ostalo:

8309 90 10

- - poklopci od olova; poklopci od aluminijuma prečnika preko 21 mm

8309 90 90

- - ostalo:

ex 8309 90 90

- - - osim lakootvarajućih poklopaca za limenke od aluminijuma

8310 00 00

Ploče sa natpisima, oznakama, adresama i slične ploče, brojevi, slova i drugi znaci, od prostih metala osim iz tar. broja 9405

8311

Žica, šipke, cevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke aglomerisane od praha prostih metala, za metalizaciju prskanjem:

8311 30 00

- Obložene šipke i žica sa jezgrom, od prostih metala, za meko lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje plamenom

8415

Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature:

8415 10

- Prozorski ili zidni, vrste kao samostalne (kompaktne) jedinice ili kao "split-sistemi" - razdvojene jedinice:

8415 10 90

- - razdvojene jedinice - ("split-sistemi")

 

- Ostalo:

8415 82 00

- - ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom:

ex 8415 82 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8415 83 00

- - bez ugrađene rashladne jedinice:

ex 8415 83 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8415 90 00

- Delovi:

ex 8415 90 00

- - osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnih podbrojeva 8415 81, 8415 82 ili 8415 83, za civilne vazduhoplove

8418

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415:

8418 10

- Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima:

8418 10 20

- - zapremine preko 340 l:

ex 8418 10 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8418 10 80

- - ostalo:

ex 8418 10 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Delovi:

8418 99

- - ostalo

8419

Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočni i akumalacioni grejači vode, neelektrični:

 

- Sušare:

8419 32 00

- - drveta, hartijine mase, hartije ili kartona

8419 40 00

- Uređaji za destilaciju ili rektifikaciju

8419 50 00

- Izmenjivači toplote:

ex 8419 50 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- Ostale mašine, uređaji i oprema:

8419 89

- - ostalo:

8419 89 10

- - - rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje (bez razdelnog zida), pomoću vode koja recirkuliše

8419 89 98

- - - ostalo

8421

Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova:

 

- Delovi:

8421 91 00

- - centrifuga i mašina za centrifugalno sušenje

8421 99 00

- - ostali

8424

Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza:

8424 30

- Mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza

 

- Ostali uređaji:

8424 81

- - za poljoprivredu ili hortikulturu

8425

Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka; horizontalna i vertikalna vitla; dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja:

 

- Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka ili dizalica koje se koriste za podizanje vozila:

8425 19

- - ostalo:

8425 19 20

- - - ručne lančane

ex 8425 19 20

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8425 19 80

- - - ostalo:

ex 8425 19 80

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8426

Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama:

 

- Mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice (osim onih sa obrtnom strelom) i portalne autokare:

8426 11 00

- - mostne dizalice na fiksnim stubovima

8426 20 00

- Toranjske dizalice

8427

Viljuškari; ostale autokare sa uređajima za dizanje ili manipulaciju

8428

Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i pokretne stepenice, transporteri i žičare):

8428 10

- Liftovi i skipovi:

8428 10 20

- - na električni pogon:

ex 8428 10 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8428 10 80

- - ostali:

ex 8428 10 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8430

Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg:

 

- Ostale mašine za bušenje (uključujući na velike dubine):

8430 49 00

- - ostale

8430 50 00

- Ostale mašine, samohodne

8450

Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše:

8450 20 00

- Mašine kapaciteta suvog rublja preko 10 kg

8450 90 00

- Delovi

8465

Mašine alatke (uključujući mašine za spajanje ekserima, žičanim kopčama, lepljenjem ili na drugi način) za obradu drveta, plute, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala:

8465 10

- Mašine koje mogu da izvode razne vrste obrade bez izmene alata između takvih obrada

 

- Ostale:

8465 91

- - mašinske testere

8465 92 00

- - mašine za rendisanje, glodanje ili oblikovanje rezanjem

8465 93 00

- - mašine za brušenje ili poliranje

8465 94 00

- - mašine za savijanje ili spajanje

8465 95 00

- - mašine za bušenje ili dubljenje

8465 96 00

- - mašine za cepanje ili ljuštenje

8465 99

- - ostale:

8465 99 90

- - - ostale

8470

Mašine za računanje i mašine džepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje; knjigovodstvene mašine, mašine za frankiranje, mašine za izdavanje karata i slične mašine, sa ugrađenim uređajem za računanje; registar kase:

8470 50 00

- Registar kase

8474

Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mlevenje, mešanje ili gnječenje zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih materijala u čvrstom stanju (uključujući prah i masupastu); mašine za aglomerisanje, modeliranje ili oblikovanje čvrstih mineralnih goriva, keramičke mase, cementa, gipsa ili drugih mineralnih proizvoda u obliku praha ili mase-paste; mašine za izradu livačkih kalupa od peska:

8474 20

- Mašine za drobljenje ili mlevenje:

 

- Mašine za mešanje ili gnječenje:

8474 31 00

- - mešalice za beton ili malter

8474 90

- Delovi

8476

Automatske mašine za prodaju robe (npr.: mašine za poštanske marke, cigarete, hranu ili napitke), uključujući mašine za menjanje novca:

 

- Automatske mašine za prodaju napitaka:

8476 21 00

- - sa ugrađenim uređajem za zagrevanje ili hlađenje

8476 90 00

- Delovi

8479

Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi:

8479 50 00

- Industrijski roboti, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni

8480

Kalupnice za livnice metala; modelne ploče; livački modeli; kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plastične mase:

8480 30

- Livački modeli:

8480 30 90

- - ostali

8480 60

- Kalupi za mineralne materijale

 

- Kalupi za gumu ili plastične mase:

8480 71 00

- - za livenje pod pritiskom ili brizganjem

8480 79 00

- - ostali

8481

Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile:

8481 10

- Ventili za smanjenje pritiska

8481 20

- Ventili za uljno-hidraulične ili pneumatske transmisije

8481 30

- Nepovratni ventili

8481 40

- Sigurnosni ventili:

8481 80

- Ostali uređaji:

 

- - ostali:

 

- - - regulacioni ventili:

8481 80 51

- - - - za regulaciju temperature

 

- - - ostali:

8481 80 81

- - - - ventili sa kuglicom ili čepom

8482

Kotrljajni ležaji:

8482 30 00

- Sferno-valjkasti ležaji (bačvasti)

8482 50 00

- Ostali cilindrično-valjkasti ležaji

8483

Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice):

8483 10

- Transmisiona vratila (uključujući bregasta i kolenasta vratila) i krivaje:

8483 10 95

- - ostala:

ex 8483 10 95

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 20

- Kućišta za ležaje, sa ugrađenim kotrljajnim ležajima:

8483 20 90

- - ostala

8483 30

- Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji

 

- - kućišta za ležaje:

8483 30 32

- - - za kuglične ili valjkaste ležaje:

ex 8483 30 32

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 30 38

- - - ostala:

ex 8483 30 38

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40

- Zupčasti i frikcioni prenosnici, isključujući zupčanike, i ostale transmisione elemente isporučene posebno; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta:

 

- - zupčasti prenosnici (osim frikcionih prenosnika):

8483 40 21

- - - sa cilindričnim zupčanicima sa pravim i kosim (helikoidnim) zubima:

ex 8483 40 21

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 23

- - - sa konusnim zupčanicima sa pravim, kosim i spiroidnim zubima:

ex 8483 40 23

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 25

- - - pužni:

ex 8483 40 25

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 29

- - - ostali:

ex 8483 40 29

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

 

- - menjačke kutije i drugi menjači brzina:

8483 40 51

- - - menjačke kutije:

ex 8483 40 51

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 40 59

- - - ostalo:

ex 8483 40 59

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 50

- Zamajci, kaišnici i užanici (uključujući za koturače):

8483 50 20

- - od livenog gvožđa ili livenog čelika:

ex 8483 50 20

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 50 80

- - ostali:

ex 8483 50 80

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 90

- Zupčanici, lančanici i ostali transmisioni elementi, isporučeni posebno; delovi:

 

- - ostali:

8483 90 81

- - - od livenog gvožđa ili livenog čelika:

ex 8483 90 81

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8483 90 89

- - - ostali:

ex 8483 90 89

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8484

Zaptivači od metalnih listova kombinovani s drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača različiti po sastavu materijala u kesama, omotima ili pakovanjima; mehanički zaptivači:

8484 90 00

- Ostalo:

ex 8484 90 00

- - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8504

Električni transformatori, statički konvertori (npr: ispravljači) i induktivni kalemovi:

8504 40

- Statički konvertori (pretvarači):

8504 40 30

- - za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice:

ex 8504 40 30

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8505

Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti posle magnetisanja; stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta, na bazi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojnice i kočnice; elektromagnetske glave za dizanje:

8505 90

- Ostalo, uključujući delove:

8505 90 10

- - elektromagneti

8510

Aparati za brijanje i šišanje i aparati za depilaciju, sa ugrađenim elektromotorom:

8510 10 00

- Aparati za brijanje

8510 20 00

- Aparati za šišanje

8510 30 00

- Aparati za depilaciju

8512

Električna oprema za osvetljavanje i signalizaciju (osim proizvoda iz tarifnog broja 8539), brisači vetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, za bicikle i motorna vozila:

8512 20 00

- Ostala oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju

8512 30

- Oprema za zvučnu signalizaciju:

8512 30 10

- - alarmi za zaštitu od krađe, za motorna vozila

8512 90

- Delovi

8513

Prenosne električne svetiljke sa sopstvenim izvorom energije (npr.: primarne baterije, akumulatori ili diname), osim opreme za osvetljavanje iz tar. broja 8512:

8516

Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdžanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545:

 

- Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla:

8516 29

- - ostali:

8516 29 10

- - - radijatori napunjeni tečnošću

8517

Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528:

 

- Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže:

8517 11 00

- - telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom

8517 12 00

- - telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže:

ex 8517 12 00

- - - mobilni telefoni

8517 18 00

- - Ostali

 

- Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna-LAN ili širokopojasna mreža-WAN):

8517 61 00

- - Bazne stanice

ex 8517 61 00

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8517 62 00

- - mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate

ex 8517 62 00

- - - osim komutacionih aparata za telefoniju i telegrafiju

8517 70

- Delovi:

 

- - Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:

8517 70 11

- - - antene za radio-telefonske i radio-telegrafske aparate

ex 8517 70 11

- - - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8521

Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika):

8521 10

- S magnetnom trakom:

8521 10 95

- - ostali

ex 8521 10 95

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8523

Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije, "pametne kartice" ("smart cards") i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz glave 37:

 

- Magnetne podloge:

8523 21 00

- - kartice sa ugrađenom magnetnom trakom

8523 29

- - ostale:

 

- - - magnetne trake; magnetni diskovi:

 

- - - - ostale:

8523 29 33

- - - - - za reprodukciju instrukcija, podataka, formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu ili menjanje ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za automatsku obradu podataka

ex 8523 29 33

- - - - - - prečnika preko 6,5 cm

8523 29 39

- - - - - ostali

ex 8523 29 39

- - - - - - prečnika preko 6,5 cm

8523 40

- Optičke podloge:

 

- - ostali:

 

- - - Diskovi za sisteme koji rade na principu laserskog sistema očitavanja:

8523 40 25

- - - - za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike

 

- - - - samo za reprodukciju zvuka:

8523 40 39

- - - - - prečnika preko 6,5 cm

 

- - - - ostali:

 

- - - - - ostali:

8523 40 51

- - - - - - DVD diskovi (digital versatile discs)

8523 40 59

- - - - - - ostali

8525

Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 80

- Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

 

- - televizijske kamere:

8525 80 19

- - - ostale

 

- - video kamere sa rekorderima (kamkoderi):

8525 80 99

- - - ostale

8529

Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528:

8529 10

- Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima:

 

- - antene:

 

- - - spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike:

8529 10 39

- - - - ostale

8531

Električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju (npr.: zvona, sirene, pokazne (indikatorske) table, alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara), osim onih iz tar. br. 8512 i 8530:

8531 10

- Alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara i slični aparati:

8531 10 30

- - za građevinske objekte

8531 10 95

- - ostali:

ex 8531 10 95

- - - osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove

8531 90

- Delovi:

8531 90 85

- - ostali

8536

Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, releji, osigurači, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i utičnice, sijalična grla i ostali konektori, razvodne kutije), za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove:

8536 90

- Ostali aparati:

8536 90 10

- - priključci i kontaktni elementi za žice i kablove

8543

Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi:

8543 70

- Ostale mašine i aparati:

8543 70 30

- - antenski pojačivači

 

- - ležajevi za sunčanje, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje:

 

- - - koji koriste fluorescentne cevi sa ultravioletnim A zracima:

8543 70 55

- - - - ostalo

8543 70 90

- - ostalo

ex 8543 70 90    

- - - osim registratori leta, električni sinhronizatori i oscilatorni pretvarači, uređaji za odmrzavanje i odmagljivanje sa električnim otpornicima, za civilne vazduhoplove

8544

Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora:

 

- Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V:

8544 42

- - sa konektorima:

8544 42 10

- - - vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama

ex 8544 42 10

- - - - za napon ne preko 80 V

8544 49

- - ostali:

8544 49 20

- - - vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama za napon ne preko 80 V

8703

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući "karavan" i "kombi" vozila i vozila za trke:

8703 10

- Vozila konstruisana za vožnju po snegu; specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf i slična vozila

8703 90

- Ostala

8707

Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705:

8707 10

- Za vozila iz tar. br. 8703:

8707 10 90

- - ostale

8709

Samohodna radna kolica (autokare) bez uređaja za dizanje i manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima; vučna vozila, koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila

8711

Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice:

8711 20

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3

8711 30

- Sa klipnim motorom (osim rotacioih klipnih motora) zapremine cilindara preko 250 cm3, ali ne preko 500 cm3

8711 40 00

- Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 500 cm3, ali ne preko 800 cm3

8716

Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi:

 

- Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe:

8716 39

- - ostale:

 

- - - ostale:

 

- - - - nove:

 

- - - - - ostale:

8716 39 59

- - - - - - ostale

8901

Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, barže i slična plovila za prevoz lica ili robe:

8901 90

- Ostali brodovi za prevoz robe i ostala plovila za prevoz i putnika i robe:

 

- - ostalo:

8901 90 91

- - - bez mehaničkog pogona

8901 90 99

- - - ostalo

8903

Jahte i ostala plovila za sport ili razonodu; čamci na vesla i kanui:

 

- Ostalo:

8903 99

- - ostalo:

8903 99 10

- - - mase ne preko 100 kg

 

- - - ostalo:

8903 99 99

- - - - dužine preko 7,5 m

9001

Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana, osim onih iz tar. broja 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla:

9001 10

- Optička vlakna, snopovi optičkih vlakana i kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana:

9001 10 90

- - ostalo

9003

Okviri za naočare ili slične proizvode i njihovi delovi:

 

- Okviri:

9003 11 00

- - od plastičnih masa

9003 19

- - od ostalih materijala:

9003 19 30

- - - od prostih metala

9003 19 90

- - - od ostalih materijala

9028

Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje:

9028 90

- Delovi i pribor:

9028 90 90

- - ostali

9107 00 00

Vremenski prekidači sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom

9401

Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi:

9401 10 00

- Sedišta za vazduhoplove:

ex 9401 10 00

- osim neprevučena kožom za civilne vazduhoplove

9405

Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

9405 60

- Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično:

9405 60 80

- - od ostalih materijala

ex 9405 60 80

- - - osim za civilne vazduhoplove

 

- Delovi:

9405 99 00

- - Ostali:

ex 9405 99 00

- - - osim za civilne vazduhoplove

9406 00

Montažne zgrade:

 

- ostale:

 

- - od gvožđa ili čelika:

9406 00 31

- - - staklenici i plastenici sa čeličnom konstrukcijom

9506

Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu:

 

- Skije za sneg i ostala skijaška oprema za sneg:

9506 11

- - skije:

9506 12 00

- - vezovi za skije

9506 19 00

- - ostalo

 

- Skije za vodu, daske za vožnju na talasima, daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi:

9506 21 00

- - daske za jedrenje

9506 29 00

- - ostalo

 

- Palice za golf i ostala oprema za golf:

9506 31 00

- - palice, kompletne

9506 32 00

- - lopte

9506 39

- - ostalo

9506 40

- Sprave i oprema za stoni tenis

 

- Reketi za tenis, badminton i slično, sa žicom ili bez žice:

9506 51 00

- - reketi za tenis, sa ili bez žice

9506 59 00

- - ostalo

 

- Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis:

9506 61 00

- - za tenis

9506 62

- - na naduvavanje:

9506 62 10

- - - od kože

9506 69

- - ostale

9506 70

- Klizaljke i koturaljke, uključujući cipele sa pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama:

9506 70 10

- - klizaljke

9506 70 90

- - delovi i pribor

 

- Ostalo:

9506 91

- - pribor i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku i atletiku:

9506 99

- - ostalo

9507

Štapovi, udice i ostali pribor, za ribolov; mreže za izvlačenje upecanih riba; mreže za leptire i slične mreže; "ptice" za mamljenje (osim onih iz tar. br. 9208 i 9705) i slični rekviziti za lov i streljaštvo:

9507 30 00

- Čekrci za ribolov

9606

Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad

9607

Patentni zatvarači i njihovi delovi:

9607 20

- Delovi