Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI - CEFTA 2006

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 88/2007)

ČLAN 1

Potvrđuje se Sporazum o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006, potpisan 19. decembra 2006. godine u Bukureštu, u originalu na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

SPORAZUM
O IZMENI I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI

Uvod

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu "strane")

Imajući u vidu cilj podobnih strana da pristupe Evropskoj uniji;

Priznajući značaj Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (u daljem tekstu: "CEFTA") za poboljšanje pripremljenosti Strana za članstvo u Evropskoj uniji, za šta je dokaz pristupanje Češke Republike, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije 1. maja 2004. godine i predstojeće pristupanje Republike Bugarske i Rumunije;

Ubeđeni da postoji potreba za izmenom CEFTA, u nameri da se doprinese procesu integracija u Evropi putem otvaranja CEFTA za sve strane koje su spremne da poštuju odredbe ovog sporazuma;

Imajući u vidu Deklaraciju premijera zemalja CEFTA, sačinjenu 29. novembra 2005. godine u Zagrebu;

Imajući u vidu Deklaraciju premijera zemalja strana u ovom Sporazumu od 6. aprila 2006. godine iz Bukurešta,

dogovoreno je sledeće:

Član 1

Pristupanje

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Republika Srbija i UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ovim pristupaju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (u daljem tekstu "CEFTA") sa izmenama i dopunama iz Člana 3 ovog sporazuma i obavezuju se da će isti primenjivati u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

Član 2

Strane

Deo teksta u Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sa izmenama i dopunama iz člana 3 ovog Sporazuma, koji upućuju na njegove strane, treba razumeti tako da uključuju strane u ovom sporazumu.

Član 3

Amandmani CEFTA

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sačinjen u Krakovu 21. decembra 1992. godine, a izmenjen i dopunjen Sporazumom o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sačinjenim u Brnu 11. septembra 1995. i Sporazumom o izmenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sačinjenim na Bledu 4. jula 2003. godine je ovim putem izmenjen i dopunjen. Verzija teksta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, sa izmenama i dopunama, (u daljem tekstu "CEFTA 2006") priložena je kao Aneks 1 ovog sporazuma.

Član 4

Stupanje na snagu

1. Ovaj sporazum podleže ratifikaciji, prihvatanju, ili odobravanju u skladu sa nacionalnim propisima. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja biće deponovani kod Depozitara.

2. Ovaj sporazum stupa na snagu 1. maja 2007. godine pod uslovom da sve ugovorne strane, izuzev Bugarske i Rumunije, deponuju svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja Depozitaru do 31. marta 2007. godine.

3. Ako Sporazum ne stupi na snagu za sve ugovorne strane u skladu sa stavom 2 ovog člana, stupiće na snagu tridesetog dana od deponovanja petog instrumenta ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja.

4. Za svaku ugovornu stranu koja je deponovala svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja, ili odobravanja nakon datuma deponovanja petog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja, Sporazum će stupiti na snagu tridesetog dana od dana deponovanja njenih instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.

5. Bilateralni sporazumi iz Aneksa 2 će biti van snage danom stupanja na snagu ovog sporazuma za strane na koje se odnosi.

6. Strane pomenute u stavu 4 će zadržati sve povlastice garantovane njihovim postojećim bilateralnim sporazumima do stupanja na snagu ovog sporazuma.

7. Bilo koja ugovorna strana može primenjivati ovaj Sporazum privremeno, ukoliko je to u skladu sa njenim Ustavom. O privremenoj primeni Sporazuma po ovom stavu depozitar će biti obavešten.

POTVRĐUJUĆI OVO dolepotpisani opunomoćenici, koji su za to dostojno ovlašćeni, potpisuju ovaj sporazum.

Sačinjeno u Bukureštu devetnaestog decembra 2006. godine u jednom autentičnom primerku na engleskom jeziku, koji će biti deponovan kod depozitara Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, koji će proslediti overene primerke svim stranama.

za Republiku Albaniju

 

za Republiku Moldaviju

.............................................

 

.............................................

za Bosnu i Hercegovinu

 

za Republiku Crnu Goru

.............................................

 

.............................................

za Republiku Bugarsku

 

za Rumuniju

.............................................

 

.............................................

za Republiku Hrvatsku

 

za Republiku Srbiju

.............................................

 

.............................................

za Republiku Makedoniju

 

za UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

.............................................

 

.............................................

 

Aneks I

SPORAZUMA O IZMENAMA I PRISTUPANJU SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI

 

SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI U CENTRALNOJ EVROPI (CEFTA 2006)

 

UVOD

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i UNMIK u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednost Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu "strane"),

Potvrđujući svoju obavezu prema pluralističkoj demokratiji zasnovanoj na vladavini prava, ljudskim pravima i osnovnim slobodama;

Potvrđujući svoju obavezu prema principima tržišne ekonomije koja predstavlja osnovu njihovih ekonomskih odnosa;

Imajući u vidu Deklaraciju iz Višegrada od 15. februara 1991. godine, Deklaraciju iz Krakova od 6. oktobra 1991. godine, Deklaraciju iz Poznana od 25. novembra 1994. godine i Deklaraciju iz Zagreba od 29. novembra 2005. godine koje su usvojene kao rezultat sastanaka najviših predstavnika strana u Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi;

Potvrđujući svoju obavezu prema Završnom aktu Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi, Pariskoj povelji, a naročito prema principima sadržanim u konačnom dokumentu sa Konferencije o ekonomskoj saradnji u Evropi održane u Bonu;

Uzimajući u obzir principe iz Memoranduma o razumevanju o liberalizaciji i olakšavanju trgovine od 27. juna 2001. godine koji su strane usvojile pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost za jugoistočnu Evropu i mrežu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini zaključenih na osnovu njega između ovih strana;

Izražavajući svoju spremnost na međusobnu saradnju u iznalaženju načina i sredstava da se ojača proces ekonomske integracije u Evropi;

Rešene u tom smislu da otklone prepreke na putu međusobne trgovine, u skladu sa odredbama Sporazuma iz Marakeša kojim je osnovana Svetska trgovinska organizacija (u daljem tekstu "STO") i da postepeno uspostavljaju sve tešnje trgovinske odnose;

U želji da stvore povoljne uslove za razvoj i diverzifikaciju trgovine između strana i za unapređenje trgovinske i ekonomske saradnje u oblastima od zajedničkog interesa na temeljima jednakosti, obostrane koristi, nediskriminacije i međunarodnog prava;

Ubeđene da će ovaj sporazum pospešiti intenziviranje obostrano korisnih ekonomskih odnosa između strana i doprineti procesu integracije u Evropi;

U želji da doprinesu razvoju odnosa svake strane prema Evropskoj uniji i integraciji u multilateralni trgovinski sistem;

Rešene da sprovode međusobne trgovinske odnose u skladu sa pravilima i disciplinama STO bez obzira na to da li su članice STO, ili nisu;

Uzimajući u obzir da se nijedna odredba ovog sporazuma ne sme tumačiti tako da oslobađa strane od njihovih obaveza po drugim međunarodnim sporazumima, a naročito prema STO,

odlučuju kao što sledi:

Član 1

Ciljevi

1. Strane će uspostaviti zonu slobodne trgovine u skladu sa odredbama ovog sporazuma i saglasno odgovarajućim pravilima i procedurama STO. Zona slobodne trgovine će biti osnovana u prelaznom periodu koji će biti okončan najkasnije 31. decembra 2010. godine.

2. Ciljevi ovog sporazuma su:

a. da se konsoliduje, u okviru jedinstvenog sporazuma, postojeći nivo trgovinske liberalizacije postignut kroz mrežu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, koji su već zaključeni između strana;

b. da se poboljšaju uslovi za dalje unapređenje ulaganja, uključujući direktne strane investicije;

c. da se proširi trgovina robom i uslugama i podstakne ulaganje putem korektnih, jasnih, stabilnih i predvidljivih pravila;

d. da se otklone prepreke i nepravilnosti u trgovini i olakša kretanje robe i usluga između teritorija strana u ovom sporazumu;

e. da se obezbede podjednaki uslovi konkurencije koji utiču na spoljnu trgovinu i investicije i da se postepeno otvore tržišta za javne nabavke strana u ovom sporazumu;

f. da se obezbedi odgovarajuća zaštita prava intelektualne svojine u skladu sa međunarodnim standardima;

g. da se obezbede delotvorne procedure za sprovođenje ovog sporazuma;

h. da se time doprinese skladnom razvoju i širenju svetske trgovine.

 

Poglavlje I

OPŠTE OBAVEZE KOJE SE ODNOSE NA TRGOVINU SVIH VRSTA ROBE

Član 2[aI]

Bazne carine

1. Kombinovana nomenklatura robe (u daljem tekstu KN) će se primenjivati na klasifikaciju robe u trgovini između strana u ovom sporazumu.

2. Za svaki proizvod bazna carina, na koju se primenjuju mere smanjenja utvrđene u ovom Sporazumu, biće carina koja se primenjuje u trgovini između strana na dan koji prethodi potpisivanju ovog sporazuma.

3. Strane će obavestiti jedna drugu o svojim baznim carinama.

4. Ako se, posle datuma potpisivanja ovog sporazuma, bilo koje smanjenje carine primeni na bazne carine definisane u stavu 2 naročito smanjenje erga omnes carine koje je definisano sporazumom o carinama zaključenog u okviru STO, ili pregovora o carinama u okviru STO, takva smanjena carina će zameniti baznu carinu iz stava 2 ovog člana od datuma primene gore navedenih umanjenja.

5. Smanjene carine obračunate u skladu sa stavovima 2 i 4 ovog člana će se primenjivati zaokružene na prvu decimalu. Strana koja ne koristi prvu decimalu će zaokruživati dažbinu na ceo broj pomoću uobičajenog aritmetičkog principa. Tako se svi brojevi koji imaju decimalu od 50, ili manje zaokružuju na prvi manji ceo broj, a svi brojevi koji imaju decimalu veću od 50 na prvi veći ceo broj.

Član 3[aI]

Količinska ograničenja

1. Sva količinska ograničenje uvoza i izvoza i mere istog dejstva će biti ukinute u trgovini između strana u ovom sporazumu danom stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Neće se uvoditi nova količinska ograničenja u uvozu i izvozu, niti mere istog dejstva u trgovini između strana u ovom sporazumu od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Član 4

Carine na izvoz

1. Strane će ukinuti sve carine na izvoz, mere istog dejstva i izvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između strana u ovom sporazumu od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Neće se uvoditi nikakve nove carinske dažbine na izvoz, mere istog dejstva, niti izvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između strana u ovom sporazumu od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Član 5

Carine na uvoz: mirovanje

Neće se uvoditi nikakve nove carine na uvoz, mere istog dejstva, niti uvozne dažbine fiskalne prirode, niti će se one koje su već primenjene povećavati u trgovini između strana u ovom sporazumu od dana koji prethodi danu stupanja na snagu ovog sporazuma.

Član 6

Carinske dažbine

Od stupanja na snagu ovog sporazuma, strane će u međusobnoj trgovini ukinuti carine koje su u suprotnosti sa članom VIII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini 1994 (u daljem tekstu GATT) i sve slične dažbine.

Poglavlje II

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Član 7

Obuhvat

Odredbe ovog poglavlja se primenjuju na industrijske proizvode koji potiču iz zemalja strana u ovom sporazumu. Termin "industrijski proizvodi" označava u smislu ovog Sporazuma proizvode koji spadaju u poglavlja 25 do 97 Kombinovane nomenklature, izuzev proizvoda sa spiska u Aneksu 1 ovog sporazuma.

Član 8

Carine na uvoz: eliminacija

1. Strane će ukinuti sve carine na uvoz robe, sve mere istog dejstva i sve uvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između strana na dan stupanja na snagu ovog sporazuma, i to za sve proizvode osim onih koji podležu bilateralnim koncesijama u okviru liste sadrže u Aneksu 2 ovog sporazuma.

2. Za proizvode sa liste u Aneksu 2 carine na uvoz, sve mere istog dejstva kao i sve uvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između strana biće postepeno smanjivane i ukinute u okviru prelaznog perioda koji se završava 31. decembra 2008. godine, u skladu sa dinamikom datom u tom Aneksu.

Poglavlje III

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Član 9

Obuhvat

Odredbe ovog poglavlja se primenjuju na poljoprivredne proizvode čije je poreklo iz zemalja strana u ovom sporazumu. Termin "poljoprivredni proizvodi" označava u smislu ovog sporazuma proizvode koji spadaju u poglavlja 1-24 Kombinovane nomenklature i proizvode sa liste u Aneksu 1 ovog sporazuma.

Član 10[aI]

Carine na uvoz

1. Carine na uvoz, sve mere istog dejstva i uvozne dažbine fiskalne prirode na proizvode navedene u Aneksu 3 ovog sporazuma biće smanjene, ili ukinute u skladu sa dinamikom datom u ovom Aneksu.

2. Strane će primenjivati carinu najpovlašćenije nacije na uvoz proizvoda navedenih u Aneksu 3, kada je ona niža od preferencijalne carine navedene u Aneksu 3 ovog sporazuma.

3. Strane će ispitati u okviru Zajedničkog komiteta mogućnosti međusobnih odobravanja daljih koncesija najkasnije do 1. maja 2009. godine.

Član 11

Koncesije i poljoprivredna politika

1. Bez štete po koncesije predviđene u Članu 10, odredbe ovog poglavlja ni na koji način neće ograničavati strane u vođenju njihovih utvrđenih poljoprivrednih politika, niti u preduzimanju bilo kakvih mera u okviru tih politika, uključujući i primenu sporazuma u okviru STO.

2. Strane će bez odlaganja obavestiti Zajednički komitet o promenama u njihovim poljoprivrednim politikama koje vode, ili merama koje primenjuju, a koje mogu da utiču na njihove međusobne uslove trgovine poljoprivrednim proizvodima kako je predviđeno ovim sporazumom. Po zahtevu bilo koje strane održaće se hitne konsultacije u cilju ispitivanja situacije.

3. Bez obzira na Član 21, stav 2, sve strane će se suzdržavati od upotrebe izvoznih subvencija, i ukinuće postojeće izvozne subvencije u njihovoj međusobnoj trgovini.

Član 12

Sanitarne i fitosanitarne mere

1. Prava i obaveze strana u pogledu primene sanitarnih i fitosanitarnih mera će biti regulisane Sporazumom STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera.

2. Strane će sarađivati na polju sanitarnih i fitosanitarnih mera, uključujući pitanja u oblasti veterine, u cilju primene relevantnih propisa na nediskriminatoran način. Svaka strana će, na zahtev druge strane, pružiti informacije o sanitarnim i fitosanitarnim merama.

3. Sve strane će, po potrebi, stupiti u pregovore u cilju zaključenja sporazuma o usaglašavanju ili međusobnom priznavanju po ovim pitanjima, u skladu sa odgovarajućim odredbama Sporazuma STO o primeni sanitarnih i fitosanitarnih mera i ostalih odgovarajućih međunarodnih sporazuma.

4. Po bilo kom pitanju iz oblasti primene ovog člana primeniće se procedura predviđena članom 42 ovog sporazuma.

Poglavlje IV

TEHNIČKE PREPREKE U TRGOVINI

Član 13

Tehničke prepreke u trgovini

1. Prava i obaveze strana koji se odnose na primenu tehničkih prepreka u trgovini, biće određeni STO Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini, osim ako drugačije nije predviđeno ovim članom.

2. Strane će preduzeti mere za utvrđivanje i uklanjanje nepotrebnih prepreka u trgovini u smislu STO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini. Zajednički komitet, ili poseban komitet za tehničke prepreke u trgovini, koji može biti osnovan u skladu sa članom 41, stav 5, ovog sporazuma će nadzirati proces otklanjanja nepotrebnih tehničkih prepreka u trgovini.

3. (a) Strane se obavezuju da neće uvoditi nove nepotrebne tehničke prepreke u trgovini. Strane će sarađivati u Zajedničkom komitetu ili u posebnom komitetu za tehničke prepreke u trgovini, na usaglašavanju i olakšavanju tehničkih propisa, standarda i obaveznih procedura za procenu usaglašenosti, u cilju uklanjanja tehničkih barijera u trgovini.

(b) Strane će obavestiti Zajednički komitet, ili poseban komitet za tehničke prepreke u trgovini, o svakom nacrtu teksta za novi tehnički propis (uključujući sve obavezne procedure za procenu usaglašenosti), ili standard, najmanje devedeset dana pre njihovog stupanja na snagu, osim u hitnim slučajevima kao što je navedeno u STO Sporazumu o tehničkim preprekama u trgovini. Ako strana namerava da prihvati evropski, ili međunarodni tehnički propis, ili standard, odnosni period je trideset dana.

(c) Strane se podstiču, uz uvažavanje STO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini, na harmonizaciju svojih tehničkih propisa i procedura za procenu usaglašenosti sa propisima Evropske zajednice, osim ukoliko bi njihova upotreba bila neefikasna ili neprikladna za ispunjenje legitimnih ciljeva koje su donele strane.

4. Strane će do 31. decembra 2010. godine započeti pregovore kako bi zaključile plurilateralne sporazume o usaglašavanju njihovih tehničkih propisa i standarda kao i međusobnom priznavanju procedura za procenu usaglašenosti, u skladu sa relevantnim odredbama STO Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini i ostalim relevantnim međunarodnim sporazumima.

5. Ako jedna strana smatra da je bilo koja druga strana usvojila, ili je u procesu usvajanja neke mere koja predstavlja nepotrebnu tehničku barijeru u trgovini, obavestiće Zajednički komitet, ili poseban komitet za tehničke prepreke u trgovini, koji će odlučiti o preduzimanju određene mere.

6. Sva pitanja koja se odnose na primenu ovog člana biće regulisana u skladu sa odredbama člana 42 ovog sporazuma.

Poglavlje V

OPŠTE ODREDBE

 

A - PRAVILA O PRIMENI

Član 14

Pravila o poreklu i saradnji carinskih administracija

1. Osim ukoliko je drugačije regulisano u ovom sporazumu, Aneks 4 reguliše pravila o poreklu za primenu odredaba ovog sporazuma i metoda administrativne saradnje po carinskim pitanjima. Zajednički komitet može odlučiti da izmeni odredbe iz Aneksa 4 ovog sporazuma.

2. Aneks 5 uvodi pravila o međusobnoj administrativnoj pomoći po carinskim pitanjima.

3. Strane će preduzeti odgovarajuće mere, uključujući redovne preglede od strane Zajedničkog komiteta, kako bi se obezbedila efikasna i usaglašena primena Aneksa 4 i 5 i odgovarajućih članova ovog Sporazuma.

4. Strane će olakšati i uprostiti carinsku proceduru i smanjiti, koliko god je moguće, formalnosti u oblasti trgovine. Strane će rešavati sve teškoće koje nastanu usled primene ovih odredbi u skladu sa Članom 42 ovog sporazuma.

Član 15

Fiskalna diskriminacija

1. Strane će se uzdržavati od svake mere, ili prakse interne fiskalne prirode kojom se, bilo direktno ili indirektno, pravi diskriminacija između proizvoda koji potiču sa teritorija strana u ovom sporazumu i ukinuće takve mere tamo gde postoje od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. Za proizvode izvezene na teritoriju jedne od strana u ovom sporazumu, ne sme da postoji korist od vraćanja domaćih poreza u iznosu preko visine indirektnog oporezivanja koje je na te proizvode uvedeno.

Član 16

Plaćanja

1. Plaćanja u konvertibilnim valutama u vezi sa trgovinom robom između strana u ovom sporazumu i transfer takvih plaćanja na teritoriju strane u ovom sporazumu, gde poverilac boravi, biće oslobođenja od svih ograničenja.

2. Sve strane će se uzdržavati od svih deviznih ili administrativnih ograničenja na odobrenje, otplatu, ili prihvatanje kratkoročnih i srednjoročnih kredita za trgovinu robom u kojima učestvuje rezident.

3. Bez obzira na odredbe stava 2 ovog člana, sve mere koje se tiču tekućih plaćanja u vezi sa kretanjem robe biće u saglasnosti sa uslovima regulisanim članom VIII Statuta Međunarodnog monetarnog fonda i biće primenjivani na nediskriminatoran način.

Član 17

Opšti izuzeci

Sporazumom se ne isključuju zabrane ili ograničenja na uvoz, izvoz, ili robu u tranzitu koja su opravdana na osnovu javnog morala, javne politike, ili javne bezbednosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka, zaštite nacionalnog blaga koje poseduje umetničku, istorijsku, ili arheološku vrednost, zaštite intelektualne svojine, ili pravila koja se odnose na zlato, ili srebro, ili na očuvanje iscrpivih prirodnih resursa, ako su takve mere delotvorne u vezi sa ograničenjima u domaćoj proizvodnji, ili potrošnji. Takve zabrane, ili ograničenja, ipak ne smeju da predstavljaju sredstvo proizvoljne diskriminacije, ili prikrivenog ograničavanja trgovine između strana.

Član 18

Izuzeci u pogledu bezbednosti

Ništa u ovom sporazumu ne sme da sprečava stranu da preduzme bilo koju meru koju ona smatra potrebnom:

1. radi sprečavanja otkrivanja informacija u suprotnosti sa njenim osnovnim interesima u sferi bezbednosti;

2. radi zaštite njenih osnovnih interesa u sferi bezbednosti, ili radi izvršenja međunarodnih obaveza, ili sprovođenja nacionalne politike:

3. u vezi sa nelegalnom trgovinom oružjem, municijom i borbenim sredstvima, pod uslovom da takve mere ne narušavaju uslove konkurencije u pogledu proizvoda koji nisu namenjeni specifično u vojne svrhe i u vezi sa takvom nelegalnom trgovinom ostalom robom, materijalima i uslugama koja se obavlja direktno, ili indirektno u svrhu snabdevanja neke vojne ustanove; ili

4. u vezi sa neširenjem biološkog i hemijskog oružja, nuklearnog oružja, ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava; ili

5. koja se preduzima u vreme rata, ili druge ozbiljne međunarodne tenzije koja predstavlja pretnju da dođe do rata.

B - PRAVILA KONKURENCIJE

Član 19

Državni monopoli i državna trgovinska preduzeća

1. Strane će prilagoditi svoje državne monopole komercijalnog karaktera, ili državna trgovinska preduzeća, u cilju obezbeđivanja nediskriminacije među preduzećima strana, u pogledu uslova pod kojima se roba nabavlja i plasira na tržištu u skladu sa pravilima STO. Strane će obavestiti Zajednički komitet o merama koje usvoje radi sprovođenja ove odredbe.

2. Odredbe stavova 1 i 3 ovog člana će se primenjivati na svako telo kroz koje nadležni organi strana, po zakonu ili u praksi, bilo direktno ili indirektno nadgledaju, određuju ili primetno utiču na uvoz i izvoz između strana. Ove odredbe će se analogno tome primenjivati na monopole koji država dodeli drugima.

3. Strane će se uzdržavati od uvođenja bilo koje nove mere koja je u suprotnosti sa principima regulisanim stavovima 1 i 2 ovog člana, ili koja ograničava obim primene članova koji se odnose na zabranu carina i količinskih ograničenja u trgovini između strana.

Član 20[aI]

Pravila konkurencije koja se odnose na preduzetništvo

1. Sledeće nije u skladu sa pravilnim funkcionisanjem ovog sporazuma utoliko što isto može da utiče na trgovinu između strana:

a) svi sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i utvrđena praksa između preduzeća koja imaju za cilj, ili efekat sprečavanje, ograničavanje, ili distorziju konkurencije na teritoriji strana u celini, ili na značajnom delu te teritorije;

b) zloupotreba od strane jednog, ili više preduzeća, dominantne pozicije na teritoriji strana u celini, ili na značajnom delu te teritorije.

2. Svaka praksa koja je u suprotnosti sa ovim članom će biti ocenjena na osnovu principa i pravila o konkurenciji koji se primenjuju u Evropskoj zajednici, a naročito iz članova 81, 82 i 86 Ugovora kojim je formirana Evropska zajednica.

3. Do 1. maja 2010. godine odredbe stavova 1 i 2 će se primenjivati na aktivnosti svih preduzeća uključujući i javna preduzeća i preduzeća kojima strane odobre posebna, ili ekskluzivna prava. Preduzeća kojima je povereno obavljanje usluga od opšteg ekonomskog interesa, ili koja imaju karakter prihodovnog monopola, podlegaće odredbama stavova 1 i 2 utoliko što primena ovih odredbi neće ometati izvršenje, po zakonu ili u praksi, određenih javnih dužnosti koje su im poverene.

4. U pogledu proizvoda iz Poglavlja 3, odredbe predviđene stavom 1(a) neće se primenjivati na one sporazume, odluke i praksu koji predstavljaju jedinstvenu celinu nacionalne tržišne organizacije.

5. Strane se obavezuju da će primenjivati svoje zakone o konkurenciji u pogledu uklanjanja prakse iz stava 1.

6. Strane će se međusobno obaveštavati o primeni odgovarajućih mera i razmenjivati informacije. Nijedna strana neće biti primorana da otkrije informacije poverljive prirode u skladu sa nacionalnom regulativom. Na zahtev, organi zaduženi za pitanja konkurencije i/ili drugi relevantni organi strana će pokrenuti konsultacije, kako bi olakšali uklanjanje prakse iz stavova 1 i 2. Strana kojoj se obraća će obratiti punu pažnju takvom zahtevu. Ova koordinacija neće sprečiti ugovornice da preduzimaju autonomne mere.

7. Ako neka strana smatra da data praksa nije u skladu sa stavovima 1, 2, 3 i 4 ovog člana i ako takva praksa prouzrokuje, ili preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu interesima te strane, ili materijalnu povredu njene domaće industrije, ta strana ima pravo da preduzme odgovarajuće mere, prema uslovima i u skladu sa procedurom predviđenom u članu 24 ovog sporazuma.

Član 21

Državna pomoć

1. Svaka pomoć dodeljena od strane, ili kroz državna sredstva u bilo kom obliku, koja narušava, ili preti da naruši konkurenciju favorizovanjem određene robe neće biti, utoliko što može da utiče na trgovinu između date strane i drugih strana u ovom sporazumu, u saglasnosti sa pravilnim funkcionisanjem ovog sporazuma.

2. Odredbe stava 1 se neće odnositi na proizvode iz Poglavlja III.

3. Strane će primenjivati svoje zakone sa ciljem da osiguraju primenu principa u stavu 1.

4. Bilo koja praksa koja je u suprotnosti sa ovim članom će biti ocenjena na osnovu principa za primenu pravila o državnoj pomoći koja važe u Evropskoj zajednici, a naročito Člana 87 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice.

5. Ako strana smatra da određena praksa, nije u skladu sa uslovima stava 1 i ako prouzrokuje, ili preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu interesima te strane, ili materijalnu povredu njene domaće industrije, ta strana može da preduzme odgovarajuće mere pod uslovima i u skladu sa odredbama predviđenim u Članu 24 ovog sporazuma.

6. Ništa u ovom Članu neće ni na koji način dovesti do uvođenja kompenzatornih mera, od bilo koje strane, u skladu sa odgovarajućim članovima Sporazuma GATT i STO Sporazuma o subvencijama i kompenzatornim merama, ili sličnih domaćih zakona.

7. Svaka strana će obezbediti transparentnost u sferi državne pomoći, između ostalog i podnošenjem godišnjih izveštaja Zajedničkom komitetu o ukupnom iznosu i raspodeli date pomoći i pružanjem drugim stranama, na zahtev, informacija o šemama pomoći i o konkretnim pojedinačnim slučajevima u kojima je data državna pomoć.

C - PRAVILA O ZAŠTITI KONTINGENATA

Član 22

Antidamping mere

Ako jedna strana utvrdi da postoji damping u trgovini sa drugom stranom u smislu člana VI GATT, ta strana može da preduzme odgovarajuće mere protiv takve prakse u skladu sa Sporazumom STO o sprovođenju člana VI GAT, i prema uslovima predviđenim u Zajedničkoj deklaraciji koja se odnosi na ovaj član.

Strana će u što kraćem roku obavestiti bilo koju zainteresovanu stranu i Zajednički komitet o svim preduzetim radnjama i merama i obezbediti neophodne informacije.

Član 23

Opšte zaštitne mere

1. Sve strane potvrđuju svoja prava da preduzmu zaštitne mere u skladu sa članom XIX GATT i Sporazuma STO o zaštitnim merama prema uslovima predviđenim u Zajedničkoj deklaraciji koja se odnosi na ovaj Član.

2. Bez obzira na stav 1, kada, kao rezultat obaveza koje jedna od strana načini po ovom sporazumu, svaki proizvod koji je uvezen u takvim većim količinama i pod takvim uslovima od jedne strane u ovom sporazumu da to prouzrokuje, ili preti da prouzrokuje:

a) ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnih ili direktno konkurentnih proizvoda na teritoriji strane uvoznice, ili

b) ozbiljan poremećaj u bilo kom sektoru privrede koji može da dovede do ozbiljnog pogoršanja privredne situacije strane uvoznice.

3. Strana uvoznica može da preduzme odgovarajuće bilateralne mere zaštite prema drugoj strani u ovom sporazumu pod uslovima i u skladu sa odgovarajućim procedurama predviđenim u članu 24 ovog sporazuma.

Član 23 bis

Bez obzira na ostale odredbe ovog sporazuma, pre svega člana 23. ovog sporazuma, imajući u vidu posebnu osetljivost tržišta poljoprivrednih proizvoda, ako uvoz proizvoda poreklom iz jedne Ugovorne strane za koje su date koncesije prema ovom sporazumu, prouzrokuje ozbiljan poremećaj na tržištu ili u regulatornom sistemu druge Ugovorne strane, obe Ugovorne strane će odmah započeti konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rešenja. U očekivanju takvog rešenja, ugovorna strana može preduzimati mere koje smatra potrebnim.

Član 24

Uslovi i procedure za primenu mera

1. Pre pokretanja postupka za primenu mera predviđenih u članovima 20, 21 i 23, strane u ovom sporazumu će nastojati da reše sve međusobne razlike direktnim konsultacijama.

2. Ako neka strana podvrgne administrativnom postupku, koji za svrhu ima brzo obezbeđivanje informacija o trendu trgovinskih tokova, uvoz proizvoda koji mogu da dovedu do situacije iz Člana 23, ta strana će obavestiti zainteresovane strane.

3. Uvažavajući stav 7 ovog Člana, strana koja razmatra mogućnost da pribegne merama iz članova 20, 21 i 23 će bez odlaganja da obavesti drugu stranu i Zajednički komitet o ovome i dostavi sve relevantne informacije. Zajednički komitet će ispitati slučaj bez odlaganja i može da donese bilo koju odluku koja eventualno bude potrebna da bi prevazišli teškoće o kojima je obavestila dotična strana. U nedostatku takve odluke u roku od 30 kalendarskih dana od trenutka kada je predmet upućen Zajedničkom komitetu, i ako se nastavi problem, strana koja se žalila može da usvoji odgovarajuće mere potrebne kako bi se situacija popravila.

4. Mere koje su predviđene članovima 21, 23 i 42, će biti ograničene u pogledu njihovog obima i trajanja u onoj meri u kojoj je neophodno kako bi se popravila situacija koja je dovela do njihove primene i neće biti veće od štete prouzrokovane takvom praksom. Prioritet će se dati onim merama koje najmanje remete funkcionisanje ovog sporazuma.

5. Bilateralne mere zaštite iz člana 23, stav 2, će se sastojati od povećanja u odgovarajućoj carinskoj stopi koja se primenjuje ovim sporazumom. Rezultirajuća stopa carine ne sme da premašuju manje od:

a) primenjene carinske stope najpovlašćenije nacije koja je na snazi u vreme kada se preduzima ova mera, ili

b) primenjene carinske stope najpovlašćenije nacije koja je na snazi na dan koji neposredno prethodi datumu stupanja na snagu ovog sporazuma.

Bilateralne mere zaštite treba da sadrže jasne elemente koji progresivno vode do njihovog ukidanja i ne smeju da se preduzimaju duže od perioda od jedne godine. Mogu da se obnove najviše dva puta. Nijedna mera ne sme da se primeni na uvoz proizvoda koji je ranije podlegao takvoj meri tokom perioda od dve godine od trenutka isteka takve mere.

6. O merama preduzetim u skladu sa stavom 4 navedenom u članovima će odmah biti obaveštene ostale strane u ovom sporazumu i Zajednički komitet. Zajednički komitet će nadgledati primenu ovih mera u cilju njihovog olakšavanja u što kraćem roku ili njihovog ukidanja čim okolnosti to dozvole.

7. Tamo gde je zbog izuzetnih i kritičnih okolnosti koje zahtevaju pokretanje hitne akcije nemoguće prethodno ispitivanje, ili informisanje, šta god da je slučaj, dotična strana može, u slučajevima iz Člana 23, stav 2, da primeni odmah privremene mere koje su neophodne da bi se popravila data situacija. Takve privremene mere mogu da se primenjuju najviše 200 kalendarskih dana. O privremenim merama će se obavestiti strane u Sporazumu bez odlaganja i održaće se konsultacije između strana u što kraćem roku u okviru Zajedničkog komiteta u skladu sa odgovarajućim stavovima ovog člana.

Član 25

Teškoće u platnom bilansu

U slučaju da je jedna od strana u ovom sporazumu u ozbiljnim teškoćama u pogledu platnog bilansa, ili joj iste neminovno prete, dotična strana može da usvoji restriktivne mere po pitanju uvoza na erga omnes osnovi u skladu sa pravilima STO. Te mere će posebno biti ograničenog trajanja i ne smeju da premaše granicu neophodnu za popravljanje situacije u pogledu platnog bilansa. Takve mere će postepeno slabiti, kako se uslovi platnog bilansa popravljaju i biće ukinute kada uslovi više ne budu opravdavali njihovo održavanje na snazi. Strana će odmah obavestiti ostale strane o njihovom uvođenju i, kad god je to praktično moguće, o dinamici njihovog ukidanja.

Poglavlje VI

NOVA TRGOVINSKA PITANJA

 

A - USLUGE

Član 26

Obuhvat i definicije

Članovi u Delu A ovog poglavlja se primenjuju na mere koje su usvojile strane u ovom sporazumu, a koje utiču na trgovinu usluga. U svrhu ovog sporazuma promet usluga se definiše u skladu sa Članom I i, po potrebi, Članom XXVIII Opšteg sporazuma STO o prometu usluga (u daljem tekstu "GATS").

Član 27

Ciljevi

Sve strane u ovom sporazumu će postepeno razvijati i proširivati saradnju u cilju postepene liberalizacije i uzajamnog otvaranja svojih tržišta za usluge, u kontekstu evropske integracije, a uzimajući u obzir relevantne odredbe GATS-a i obaveze koje su preuzele strane kao članice STO prema GATS.

Član 28

Elektronska trgovina

Strane u ovom sporazumu, prepoznajući da se upotrebom elektronskih sredstava povećavaju prilike za trgovinu u mnogim sektorima, prihvataju da unaprede razvoj elektronske trgovine među sobom, naročito kroz saradnju po pitanjima pristupa tržištu i regulative koju podstiče elektronska trgovina.

Član 29

Razvojna klauzula

Zajednički komitet će stalno ocenjivati rezultate saradnje iz Člana 27 i po potrebi, preporučiti, prema njegovim pravilima postupka, pokretanje pregovora u cilju postizanja postepenog višeg nivoa liberalizacije u skladu sa Članom V GATS. Obaveze preduzete posle takvih pregovora će biti iznete u posebnu Listu obaveza, koja će činiti sastavni deo ovog sporazuma.

B - ULAGANJE

Član 30

Obuhvat

1. Strane u ovom sporazumu potvrđuju svoja prava i obaveze iz postojećih bilateralnih sporazuma o ulaganju koji su navedeni u Aneksu 6.

2. Odredbe članova 30-33 ovog sporazuma se odnose i na prava i obaveze koje proističu iz sporazuma koji su navedeni u Aneksu 6.

3. Strane se slažu da svaki spor u pogledu tumačenja ili primene odredbi članova 30-33 neće biti predat arbitraži prema Članu 43, ako se takav spor može rešiti arbitražnim procedurama predviđenim u jednom od sporazuma iz Aneksa 6.

Član 31

Ciljevi

1. Strane će stvoriti i održavati stabilne, povoljne i transparentne uslove za ulagače drugih strana u ovom sporazumu koji ulažu ili žele da ulažu na njihovoj teritoriji.

2. Svaka strana će unapređivati koliko god je to moguće ulaganja investitora druge strane na svojoj teritoriji i dozvoliti takvo ulaganje u skladu sa domaćim zakonima i propisima.

3. Kada je strana saglasna sa ulaganjem druge strane, ona će, u skladu sa domaćim zakonima i propisima, odobriti neophodne dozvole i administrativne potvrde u vezi sa takvim ulaganjem.

4. Za ove potrebe, strane će, u okviru Zajedničkog komiteta, razmenjivati informacije o zakonima i propisima koji se odnose na ulaganja, kao i na mogućnosti ulaganja.

Član 32

Tretman investicija

1. Svaka strana će obezbediti korektan i jednak tretman i punu zaštitu i sigurnost ulaganja drugih strana.

2. Svaka strana će štititi ulaganja drugih strana koja su u skladu sa domaćim zakonima i propisima i neće narušiti neosnovanim ili diskriminatornim merama upravljanje, održavanje, upotrebu, uživanje, proširivanje, prodaju ili likvidaciju takvih ulaganja. Strane neće usvojiti nikakve nove propise ili mere kojima se uvodi diskriminacija u pogledu osnivanja kompanije bilo koje druge strane na njihovoj teritoriji.

3. Strane će obezbediti, u vezi sa osnivanjem i radom ulaganja drugih strana, tretman koji nije manje povoljan u odnosu na domaće ulagače, ili u odnosu na ulagače iz trećih zemalja, ukoliko je tretman prema ulagačima iz trećih zemalja povoljniji.

4. Odredbe ovog sporazuma koje se odnose na nediskriminatorni tretman, nacionalni tretman i tretman najpovlašćenije nacije neće se primenjivati na sve tekuće, ili buduće povoljnosti stečene članstvom bilo koje strane ovog sporazuma u carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu, ili zoni slobodne trgovine. Takav tretman bilo koje strane ovog sporazuma, neće se odnositi na bilo koje povoljnosti date ulagačima iz trećih zemalja po osnovu sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, ili po drugim sporazumima o oporezivanju na uzajamnoj osnovi.

Član 33

Razvojna klauzula

1. Strane će se konsultovati u okviru Zajedničkog komiteta s ciljem postepenog dostizanja opšte koordinacije njihovih politika ulaganja.

2. Za ove potrebe, strane potvrđuju svoju obavezu postepenog ispitivanja svojih unutrašnjih zakonskih okvira koji se odnose na ulaganja, s ciljem olakšanja uslova za ulaganje. Strane će razmenjivati informacije o ovim pitanjima u okviru Zajedničkog komiteta, u skladu sa Članom 31, stav 4.

3. Strane će takođe ispitati mogućnosti za davanje sličnih dodatnih povoljnosti, u skladu sa njihovim zakonima i propisima, ulagačima iz zemalja drugih strana, ili, ukoliko je to slučaj, investitorima trećih zemalja.

C - JAVNE NABAVKE

Član 34

Obuhvat i definicije

Ovaj sporazum se primenjuje na svaki zakon, propis, proceduru, ili praksu koji se tiču bilo kakve nabavke od strane centralnih, ili nižih državnih organa, ili drugih relevantnih ustanova. Ništa u članovima 26-29 ovog sporazuma ne sme da se tumači kao nametanje bilo kakve obaveze u pogledu javne nabavke. Primenjivaće se definicije iz člana I STO Sporazuma o javnim nabavkama.

Član 35[aI]

Ciljevi

1. Svaka strana će, od dana stupanja ovog sporazuma na snagu, obezbediti da se nabavke njihovih organa obavljaju na transparentan i razuman način, da će obezbediti jednak tretman svim ponuđačima drugih strana, i da će biti zasnovane na principima otvorene i delotvorne konkurencije.

2. Svaka strana će, najkasnije do 1. maja 2010. godine, obezbediti progresivno i efikasno otvaranje tržišta javnih nabavki, tako da, u skladu sa svim odgovarajućim zakonima, propisima, procedurama i praksom, roba, usluge i ponuđači usluga drugih strana imaju obezbeđen tretman koji nije manje povoljan od tretman koji imaju domaći proizvodi, usluge i ponuđači. Konkretno, strane će obezbediti svojim organima da:

a) ne tretiraju lokalno osnovanog snabdevača manje povoljno od lokalno osnovanog snabdevača na osnovu stepena njegove povezanosti sa stranim licem druge strane, ili njegovog vlasništva u rukama stranog lica druge strane; i

b) da ne diskriminišu lokalno osnovanog snabdevača na osnovu toga što su roba i usluge koje taj snabdevač nudi za određenu nabavku roba i usluge, robe i usluge druge strane.

3. Ovaj član se neće primenjivati na mere koje se tiču carina, ili drugih mera bilo koje vrste koje su uvedene na uvoz ili su sa njim u vezi, na metod uvođenja takvih dažbina i mera, ostale propise o uvozu, uključujući ograničenja i formalnosti, niti na mere koje utiču na trgovinu uslugama osim onih mera koje specifično regulišu nabavku.

Član 36

Evolutivna klauzula

1. Strane će ocenjivati u okviru Zajedničkog komiteta, redovno, dostignuti napredak u pogledu otvaranja njihovih tržišta javnih nabavki. Prva ocena će se izvršiti najkasnije do 1. maja 2008. godine i odnosiće se na ispunjavanje Člana 35, stav 1. Na osnovu ove ocene, Zajednički komitet će preporučiti dalje delovanje kako bi se ispunili ciljevi Člana 35, stav 2.

2. Ako bilo koja strana u budućnosti ponudi trećoj strani dodatne prednosti u pogledu pristupa njenom tržištu nabavki više od onog što je dogovoreno ovim sporazumom, ta strana će ponuditi odgovarajuće mogućnosti drugim stranama da obave konsultacije u cilju proširenja tih prednosti na sve njih na bazi uzajamnosti.

D - ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 37

Obuhvat i definicije

U svrhu ovog sporazuma prava intelektualne svojine obuhvataju prava industrijske svojine (patente, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake), autorsko i srodna prava, topografije integrisanih kola, kao i zaštitu protiv takve nelojalne konkurencije kakva se pominje u Članu 10 bis Pariske konvencije o zaštiti industrijske svojine i zaštitu neotkrivenih informacija kakva se pominje u Članu 39 Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (u daljem tekstu "TRIPS").

Član 38

Ciljevi

1. Strane će dati i obezbediti odgovarajuću i delotvornu zaštitu prava intelektualne svojine u skladu sa međunarodnim standardima, naročito sa TRIPS, uključujući delotvorna sredstva za primenu takvih prava koja su predviđena u međunarodnim konvencijama i ugovorima.

2. Strane će nastaviti da obezbeđuju odgovarajuću i delotvornu primenu obaveza koje su nastale iz konvencija navedenih u listi u Aneksu 7.

3. Podobne strane koje još nisu članice konvencija sa spiska iz Aneksa 7 će im se priključiti i preduzeti sve potrebne mere u cilju izvršenja obaveza koje iz ovih konvencija nastanu na adekvatan i delotvoran način, a najkasnije do 1. maja 2014. godine.

Član 39

Razvojna klauzula

1. Ako neka strana, posle stupanja na snagu ovog sporazuma, ponudi trećoj strani dodatne pogodnosti ili preimućstva u pogledu prava intelektualne svojine iznad onog što je dogovoreno u Delu D ovog poglavlja, ta strana prihvata da stupi u konsultacije sa ostalim stranama ovog sporazuma sa ciljem da se ove pogodnosti, ili preimućstva prošire na sve njih na osnovi uzajamnosti.

2. Dokle god strane izražavaju svoju naklonost ka poštovanju obaveza koje proizlaze iz multilateralnih konvencija sa liste u Aneksu 7, strane mogu da odluče da uključe u ovaj Aneks ostale multilateralne konvencije u ovoj oblasti, i potvrde svoje obaveze da izvrše pregled Dela D ovog poglavlja, najkasnije do 1. maja 2011. godine.

Poglavlje VII

PRAVILA O SPROVOĐENJU

Član 40

Zajednički komitet

1. Strane su se složile da osnuju Zajednički komitet čiji članovi će biti predstavnici svih strana u Sporazumu.

2. Izvršavanje ovog sporazuma će nadgledati i voditi Zajednički komitet. Zajednički komitet će imati stalni sekretarijat sa sedištem u Briselu. Zajednički komitet će odlučiti o načinu rada i administrativnim pravilima Sekretarijata.

3. U svrhu pravilnog izvršavanja ovog sporazuma strane će razmenjivati informacije i na zahtev bilo koje strane, održati konsultacije u Zajedničkom komitetu. Zajednički komitet će stalno razmatrati mogućnosti za dalje uklanjanje prepreka trgovini između strana.

4. Zajednički komitet može da donosi odluke u slučajevima predviđenim ovim sporazumom. Što se drugih pitanja tiče, Zajednički komitet može da daje preporuke.

Član 41

Delovanje Zajedničkog komiteta

1. Zajednički komitet će se sastajati kad god je to potrebno, a najmanje jednom godišnje. Svaka strana može da zahteva sazivanje sastanka.

2. Zajednički komitet će delovati po principu konsenzusa.

3. Osim odluka koje su pomenute u Članu 14, stav 1, predstavnik strane u Zajedničkom komitetu može prihvatiti odluku sa rezervom u vezi sa ispunjavanjem zahteva domaćih zakonskih propisa. Odluka će stupiti na snagu, ukoliko datum nije utvrđen, na dan kada je povlačenje rezerve objavljeno kod Depozitara.

4. Na prvom sastanku nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, Zajednički komitet će usvojiti svoja pravila postupka koja će, između ostalog, sadržavati odredbe za sazivanje sastanaka i za utvrđivanje predsedavajućeg i njegovog/njenog mandata.

5. Zajednički komitet može da odluči da oformi odgovarajuće organe, kao što su radne grupe, operativne štabove, potkomitete, i druga tela za koja smatra da su potrebna kako bi mu pomogla u izvršavanju zadataka.

6. Zajednički komitet će usvojiti zajednički dogovorenu listu posrednika sačinjenu od ličnosti koje su kvalifikovane da posreduju u sporu prema pravilima UNCITRAL-a.

Član 42

Ispunjavanje obaveza i konsultacije

1. Strane će preduzeti sve potrebne mere da ispune svoje obaveze po ovom sporazumu. One će se postarati da se ispune ciljevi istaknuti u ovom sporazumu. Ukoliko dođe do bilo kakvog odstupanja u pogledu tumačenja i primene ovog sporazuma, strane na koje se to odnosi će učiniti sve što mogu kroz saradnju i konsultacije, ako je potrebno i u okviru Zajedničkog komiteta, kako bi se našlo rešenje na obostrano zadovoljstvo.

2. Svaka strana može pismeno da zahteva od Zajedničkog komiteta da se održe konsultacije sa bilo kojom drugom stranom u pogledu bilo koje primenjene ili predložene mere, ili bilo kog drugog pitanja za koje ta strana eventualno smatra da može da utiče na sprovođenje ovog sporazuma. Strana koja traži konsultacije će istovremeno obavestiti druge strane pismenim putem o tome i podneti sve relevantne informacije. Zajednički komitet može predložiti odgovarajuće mere.

3. Ove konsultacije mogu da se održe, ukoliko se dotične strane tako dogovore, u prisustvu posrednika. Ukoliko se strane ne dogovore o posredniku, predsedavajući Zajedničkog komiteta, ili ukoliko je on državljanin ili rezident jedne od strana u sporu, posrednika imenuje jedan od njegovih prethodnika koji nije, u roku od 20 kalendarskih dana od prijema prvog pismenog zahteva za posredovanjem u skladu sa pravilima iznetim u Aneksu 8. Posrednik će predstaviti konačni izveštaj Zajedničkom komitetu najkasnije 60 kalendarskih dana od svog imenovanja. Ukoliko se ne nađe rešenje na osnovu izveštaja posrednika Zajednički komitet će se baviti ovim slučajem u cilju pronalaženja uzajamno prihvatljivog rešenja. Ukoliko se ponovo ne nađe rešenje Zajednički komitet će predložiti odgovarajuće mere.

4. Ako jedna strana smatra da je druga strana propustila da ispuni neku obavezu po ovom sporazumu, a bilateralne konsultacije, posredovanje i Zajednički komitet nisu uspeli da dođu do uzajamno prihvatljivog rešenja u roku od 90 kalendarskih dana od prijema obaveštenja iz stava 2, dotična strana može da preduzme privremene mere za ponovno uspostavljanje ravnoteže, pod uslovima i u skladu sa procedurama iznetim u Članu 24. O preduzetim merama treba odmah obavestiti strane i Zajednički komitet, koji će održati redovne konsultacije radi njihovog ukidanja. Ove mere će biti ukinute kada uslovi više ne budu opravdavali njihovo održavanje na snazi po mišljenju Zajedničkog komiteta, ili, ako se spor preda na arbitražu, kada arbitražna presuda bude doneta i ispoštovana po odluci Zajedničkog komiteta.

Član 43

Arbitraža

1. Sporove između strana koji nastanu posle stupanja na snagu ovog sporazuma i koji se odnose na tumačenje i primenu prava i obaveza po ovom sporazumu, a koji se ne reše direktnim konsultacijama u okviru Zajedničkog komiteta u roku od 90 kalendarskih dana od datuma prijema zahteva za održavanjem konsultacija, može da uputi na arbitražu bilo koja strana u sporu putem pismenog obaveštenja upućenog drugoj strani u sporu. Primerak ovakvog obaveštenja se šalje svim stranama u sporazumu. Kada više strana zahteva predaju spora arbitražnom sudu sa istom stranom i u vezi sa istim pitanjem, treba da se uspostavi jedan arbitražni sud za razmatranje takvih sporova, kada god je to izvodljivo.

2. Arbitražni sud će rešiti spor u skladu sa odredbama ovog sporazuma i drugim pogodnim pravilima međunarodnog prava. Sud će uzimati u obzir informacije prijatelja suda od strane koja nije uključena u spor.

3. Sastav i rad Arbitražnog suda će se regulisati Aneksom 9. Presuda Arbitražnog suda će biti konačna i obavezujuća po strane u sporu.

4. Sporovi koji su u okviru konsultacija ili arbitraže u okviru ovog sporazuma neće se pokretati u okviru mehanizma za rešavanje sporova STO. Pitanje ili spor koji se odnose na rešavanje sporova u okviru STO, neće biti predmet arbitraže iz ovog člana.

Član 44

Transparentnost

1. Svaka strana će odmah objaviti svaki zakon, propis, sudsku odluku i administrativno rešenje o opštoj primeni i proceduri, uključujući standardne ugovorne klauzule, ili bilo kakve izmene istih, koji se tiče pitanja obuhvaćenih ovim sporazumom.

2. Svaka strana će odmah odgovoriti na sve zahteve druge strane za konkretnim informacijama o bilo kojoj od tih mera opšte primene ili međunarodnim sporazumima koji se odnose na ovaj sporazum ili na njega utiču. Strane će uspostaviti, mesto kontakta na koje će se upućivati takvi zahtevi. Mesta kontakta će odmah proslediti te zahteve nadležnim domaćim organima.

Član 45

Opšta razvojna klauzula

1. Kada jedna strana smatra da bi bilo korisno u interesu privreda strana u ovom sporazumu da se razviju i prodube odnosi uspostavljeni ovim sporazumom, tako što će se isti proširiti na oblasti koje nisu njime pokrivene, ta strana će podneti obrazložen zahtev ostalim stranama. Strane mogu da nalože Zajedničkom komitetu da ispita takav zahtev i, po potrebi, sačini preporuke, naročito u pogledu otvaranja pregovora.

2. Sporazumi koji nastanu kao rezultat procedure navedene u stavu 1 biće ratifikovani ili potvrđeni od strana u skladu sa njihovim unutrašnjim zakonskim procedurama.

Član 46

Trgovinski odnosi regulisani ovim i drugim sporazumima

Ovaj sporazum ne sme da spreči održavanje ili uspostavljanje carinskih unija, zona slobodne trgovine, ili aranžmana koji se odnose na graničnu trgovinu, u meri u kojoj isti ne utiču negativno na trgovinski režim, a naročito na odredbe koje se tiču pravila o poreklu predviđena ovim Sporazumom.

Član 47

Aneksi

1. Aneksi i Zajedničke deklaracije uz ovaj sporazum čine njegov sastavni deo.

2. Zajednički komitet može da odluči da ih menja i dopunjuje u skladu sa odredbama Člana 40, stav 4 i u skladu sa domaćim zakonodavstvom strana u ovom sporazumu.

3. Izmene i dopune iz stava 2 ovog člana će stupiti na snagu u skladu sa članom 41, stav 3 ovog sporazuma, ukoliko se strane drugačije ne dogovore.

Član 48

Izmene i dopune

Izmene i dopune ovog sporazuma, osim onih iz člana 47, stupiće na snagu onog dana kada Depozitaru, preko diplomatskih kanala, sve strane dostave poslednje pismeno obaveštenje o ispunjenju domaćih pravnih uslova za stupanje na snagu izmena i dopuna.

Član 49

Pristupanje Sporazumu

1. Pristupanje ovom sporazumu je moguće samo uz saglasnost svih strana.

2. Uslovi pristupanja treba da budu utvrđeni u Sporazumu o pristupanju zaključenom između svih strana u ovom sporazumu s jedne strane, i strane koja pristupa, s druge strane.

Član 50

Stupanje na snagu Sporazuma

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) stupiće na snagu na dan stupanja na snagu Sporazuma o izmenama i dopunama i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi.

Član 51

Trajanje i otkazivanje Sporazuma

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period.

2. Svaka strana može da otkaže ovaj sporazum pismenim obaveštenjem, upućenim diplomatskim kanalima Depozitaru. Ovakvo otkazivanje će stupiti na snagu prvog dana sedmog meseca od datuma prijema takvog obaveštenja o otkazu.

3. Strane se slažu da će u slučaju da bilo koja podobna strana postane članica Evropske unije, ta strana biti povučena iz ovog sporazuma, najkasnije na dan pre nego što njeno članstvo postane pravosnažno i bez ikakve nadoknade drugim stranama kod kojih se menjaju uslovi trgovine.

Član 52

Depozitar

Vlada Republike Hrvatske, u svojstvu Depozitara, obaveštava sve strane koje su potpisale ovaj Sporazum o svakom obaveštenju koje primi u skladu sa Članom 4 Sporazuma o izmenama i dopunama i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi i svakom drugom aktu ili obaveštenju koji se odnose na ovaj sporazum.

Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006) je sačinjena u jednom izvornom primerku na engleskom jeziku.

ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE

Zajednička deklaracija o primeni pravila i procedura STO

U meri u kojoj se to navodi ovim sporazumom, strane se saglašavaju da primene pravila i procedure predviđene u Aneksu 1A, Aneksu 1B i Aneksu 1C Sporazuma o osnivanju STO bez obzira na status svog članstva u ovoj organizaciji.

Zajednička deklaracija o saradnji i pomoći

Sve strane će nastojati da, gde god je to moguće, razvijaju ekonomsku i tehničku saradnju i pomoć, kako bi jedne drugima pružile naročito, ali ne i jedino:

a. savet o načinima organizovanja odgovarajuće podsticajne infrastrukture za ulaganja, uključujući agencije za promovisanje ulaganja,

b. okvire i procedure za stimulisanje zajedničkih ulaganja, zajedničkih poduhvata i proizvodnje za tržišta trećih zemalja,

c. programe obuke u cilju postizanja boljeg razumevanja sistema javne nabavke i statistike svake od strane u ovom sporazumu i boljeg pristupa tržištima svake od njih,

d. i, što se tiče prava intelektualne svojine, jednu ili više dole navedenih aktivnosti:

(i) zakonodavni savet (komentari na nacrt zakona, sudska i administrativna rešenja, sprovođenje zakona, i na ostala pitanja koja se tiču zaštite prava intelektualne svojine);

(ii) savet o načinima organizovanja administrativne infrastrukture, kao što su zavodi za patente, naplatna društva i organi inspekcije;

(iii) obuka u oblasti administriranja i tehnika za upravljanje pravima intelektualne svojine;

(iv) specijalna obuka sudija, tužilaca, advokata, carinskih i policijskih službenika i inspektora, kako bi se postigla veća delotvornost u sprovođenju zakona; i

(v) aktivnosti usmerene na jačanje svesti kod privatnog sektora i civilnog društva o zaštiti i značaju prava intelektualne svojine.

Zajednička deklaracija o članovima 20 i 21

(1) Strane u ovom sporazumu će najkasnije do 1. maja 2010. godine obezbediti primenu odgovarajućih odredbi koje se odnose na pravila o konkurenciji u okviru svoje zakonske regulative.

(2) Odredbe koje se odnose na pravila o konkurenciji u okviru zakonske regulative strana moraju biti usaglašene sa principima iz članova 81, 82, 86 i 87 Sporazuma o osnivanju Evropske zajednice.

(3) Strane će, u periodu navedenom u stavu 1, uspostaviti operativno nezavisan organ u čijoj nadležnosti će biti primena pravila o konkurenciji i državnoj pomoći.

Zajednička deklaracija o Članovima 21, 22 i 23

Strane se izjašnjavaju da neće preduzimati mere protiv dampinga, kompenzatorne i zaštitne mere sve dok ne objave detaljne interne propise kojima se regulišu pravila i postupci i utvrđuju tehnička pitanja koja se odnose na primenu takvih mera. Strane će obezbediti punu usaglašenost svojih internih propisa sa odgovarajućim odredbama STO, uključujući Članove VI i XIX GATT-a i Sporazuma o sprovođenju člana VI, Sporazuma o subvencijama i kompenzatornim merama i Sporazuma o zaštitnim merama. Pošto se ta regulativa sprovede, strane će sve mere protiv dampinga, kompenzatorne i zaštitne mere sprovoditi u potpunoj saglasnosti sa relevantnim pravilima STO.

Aneks 1

PROIZVODI KOJI SE SMATRAJU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA OBUHVAĆENI POGLAVLJIMA 25-97 KOMBINOVANE NOMENKLATURE U OVOM SPORAZUMU

 

Odnosi se na Članove 7. i 9.

 

 

HS Tarifni podbroj

2905.43

(manit)

 

HS Tarifni podbroj

2905.44

(sorbit)

 

HS Tarfni broj

33.01

(eterna ulja)

 

HS Tarfni broj

35.01 do 35.05

(albumini, modifikovani skrobovi, lepkovi)

 

HS Tarifni podbroj

3809.10

(sredstva za doradu na bazi skrobnih materija)

 

HS Tarifni podbroj

3824.60

(sorbitol n.e.p.)

 

HS Tarfni broj

41.01 do 41.03

(sirove kože)

 

HS Tarfni broj

43.01

(sirova krzna)

 

HS Tarfni broj

50.01 do 50.03

(sirova svila i otpaci od svile)

 

HS Tarfni broj

51.01 do 51.03

(vuna i životinjska dlaka)

 

HS Tarfni broj

52.01 do 52.03

(sirov pamuk, otpaci i pamuk kardiran ili češljan)

 

HS Tarfni broj

53.01

(sirov lan)

 

HS Tarfni broj

53.02

(sirova konoplja)

*Opisi proizvoda u zagradama nisu detaljni.

 

Aneks 2

INDUSTRIJSKI PROIZVODI KOJI NISU LIBERALIZOVANI DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG SPORAZUMA

odnosi se na Član 8. stav 1. i 2.

Napomena: od 1. januara 2007. Bugarska i Rumunija, kao članice EU, na partnere iz CEFTA-e primenjivaće trgovinska pravila EU

 

Aneks 2.1

INDUSTRIJSKI PROIZVODI, ZA UVOZ U MAKEDONIJU, KOJI NISU LIBERALIZOVANI DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG SPORAZUMA

Carine na uvoz koje se primenjuju u Makedoniji za dole navedene industrijske proizvode, proizvedene u Moldaviji biće ograničeni u skladu sa sledećim rasporedom:

- od 1. januara 2007, na 50 % carine koja se primenjuje po principu najpovlašćenije nacije;

- od 1. januara 2008, na 40 % carine koja se primenjuje po principu najpovlašćenije nacije;

- od 1. januara 2009, preostale carine će biti ukinute.

2515 12

3917 40

5601 22

6912

8418 50

8607 21

2515 20

3921 11

5601 29

7007

8418 91

8607 29

2520

3921 12

5601 30

7009 10

8418 99

8702

2710 11

3921 13

5603

7019 11

8483 40

8704 21 39

2710 19

3921 90 11

5801 10

7019 12

8483 50

8704 21 99

3208 20

3921 90 19

5801 21

7019 19

8483 60

8704 22 99

3209

3921 90 30

5801 23

7019 40

8501 10

8704 23 99

3210

3923 10

5801 24

7317

8504 10

8704 31 39

3401

3923 21

5801 25

7321 11

8504 21

8704 31 99

3402 20

3923 40

5801 26

7321 12

8504 22

8704 32 99

3402 90

3923 50 90

5801 31

7321 13

8504 23

8708 10 90

3506 10

3923 90

5801 32

7321 83

8504 31 80

8708 21 90

3917 21

3924 10

5801 33

7321 90

8504 32 80

8708 29 90

3917 22

3924 90 11

5801 34

7322

8504 33

8708 50 90

3917 23

3924 90 19

5801 35

7323 93

8504 34

8708 60 91

3917 29 90

3925 20

5801 36

7604

8504 40 40

8708 60 99

3917 31

3925 30

5801 90

7610

8504 40 55

8708 91 90

3917 32

3925 90 10

5802

8304

8504 40 81

8708 92 90

3917 33

3925 90 20

5803

8309 10

8504 40 84

8708 93 90

3917 39

3926 10

6001

8310

8504 40 88

8708 94 90

3917 40

3926 20

6101

8403

8504 40 90

8711

3921 11

3926 30

6102

8404

8504 50 95

8712

 

3926 40

6103

8407 21

8504 90 11

8716 10

 

3926 90 98 90

6110

8407 29

8504 90 18

9028 20

 

4016 91

6201

8408 10

8504 90 99

9028 30

 

4202

6202 11

8413 19

8507 10

9401 20

 

4203

6202 19

8413 20

8507 20 92

9401 30

 

4205

6202 91

8413 30

8507 20 98

9401 61

 

4409 20 91

6202 92

8413 40

8516 10

9401 69

 

4409 20 98

6202 93

8413 50

8516 21

9401 71

 

4418 10 50

6202 99

8413 60

8516 29

9401 79

 

4418 10 90

6301

8413 81

8516 60 59

9401 80

 

4418 20 50

6302 31

8413 82

8516 60 70

9401 90 30

 

4418 20 80

6402

8413 91

8516 60 80

9401 90 80

 

4802 10

6403

8413 92

8516 60 90

9403 10 10

 

4802 55

6404

8414 10

8516 80

9403 10 99

 

4802 56

6405

8414 20

8516 90

9403 20

 

4802 57

6601 10

8414 51

8535 10

9403 30

 

4802 58

6601 99

8414 59

8535 21

9403 40

 

4818 40 90

6802 10

8415 10

8535 30 10

9403 50

 

4819

6802 21

8415 20

8535 90

9403 60

 

4820 10 10

6802 22

8415 81

8536

9403 70

 

4820 20

6802 23

8415 82

8537

9403 80

 

4820 40 90

6802 29

8415 83

8544 20

9403 90

 

4820 90

6807

8418 10

8544 30

9405 10 28

 

4821

6809

8418 21

8544 41

9405 10 91

 

5112

6811

8418 22

8544 49

9405 10 98

 

5204 20

6908

8418 29

8544 51

9405 20 11

 

5211 42

6910

8418 30

8544 59

9405 20 19

 

5601 21

6911

8418 40

8544 60

9406 00

 

Aneks 2.2

INDUSTRIJSKI PROIZVODI, ZA UVOZ U MOLDAVIJU, KOJI NISU LIBERALIZOVANI DANOM STUPANJA NA SNAGU OVOG SPORAZUMA

Carine na uvoz koje se primenjuju u Moldaviji za dole navedene industrijske proizvode, poreklom iz Makedonije, biće ograničeni u skladu sa sledećim rasporedom:

- od 1 Januara 2007, na 50 % carine koja se primenjuje po principu najpovlašćenije nacije;

- od 1 Januara 2008, na 40 % carine koja se primenjuje po principu najpovlašćenije nacije;

- od 1 Januara 2009, preostale carine će biti ukinute.

252010

610130

620432

721310

854459

252020

610342

620433

730890

854810

252100

610343

620439

730900

860400

271290

610433

620443

731029

860610

300590

610443

620451

731100

860620

330129

610462

620452

731816

860691

330190

610463

620453

732690

860692

330210

610510

620459

740400

860699

330590

610520

620461

760120

870120

330720

610610

620462

760200

870130

380810

610711

620463

761010

870323

380830

610811

620469

831110

870324

392310

610831

620520

841112

870422

392330

610891

620630

841191

870840

392340

610910

620640

841370

870899

392350

610990

620690

841960

871639

392390

611020

620891

842230

880212

392690

611030

621010

842240

880230

410110

611120

621132

843230

880240

410121

611130

621133

843351

880330

410210

611241

621142

843390

901420

410422

611420

621143

843860

901580

410431

620111

630399

845012

901890

410439

620112

630790

845019

903090

420212

620113

640399

847150

903180

420219

620191

640419

847160

903190

420239

620192

640510

847330

940430

440920

620193

640520

848071

940560

441520

620291

640610

850710

940600

470710

620293

640699

851690

960310

470790

620311

650590

851790

 

481099

620312

680422

852520

 

481840

620331

680919

852691

 

490199

620332

681019

852910

 

540773

620333

700420

852990

 

551219

620342

701091

853120

 

570241

620343

701092

853690

 

570249

620413

701093

853810

 

581099

620429

701400

854389

 

600293

620431

720431

854411

 

 

Aneks 2.3

INDUSTRIJSKI PROIZVODI, ZA UVOZ NA UNMIK/KOSOVO, KOJI NISU LIBERALIZOVANI NA DAN STUPANJA NA SNAGU OVOG SPORAZUMA

1. Carine na uvoz koje primenjuje UNMIK za teritoriju Kosova za industrijske proizvode poreklom iz Makedonije su poništene, osim za dole navedene proizvode za koje će se primenjivati po sledećem rasporedu:

- Od 1. januara 2007 60% od snovne carine;

- Od 1. januara 2008 0%

 

Tarifni broj

2710

 

2. Carine na uvoz koje primenjuje UNMIK za teritoriju Kosova za industrijske proizvode poreklom iz Hrvatske su poništene, osim za dole navedene proizvode za koje će se primenjivati po sledećem rasporedu:

- From the date of application of Interim Free Trade Agreement: 60% of the basic custom duty;

- Od 1. januara 2008: 0%

 

Tarifni broj

2710

3402

8418

 

3. Carine na uvoz koje primenjuje UNMIK za teritoriju Kosova za industrijske proizvode poreklom iz Bosne i Hercegovine ostaju na snazi do 31. decembra 2008. godine.

 

Aneks 3

KONCESIJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE PREDVIĐENO U ČLANU 10.1

Napomena: Od 1. januara 2007. godine Bugarska i Rumunija nakon članstva u EU primenjivaće trgovinske uslove EU prema članicama

Aneks 3.1

UVOZ U ALBANIJU IZ ZEMALJA ČLANICA CEFTA

 

Tabela 1:

DOGOVORENE UVOZNE CARINE (%)

 

Tarifna oznaka

Albanija

Bosna i Hercegovina

Hrvatska

Makedonija

Moldavija

Crna Gora

Srbija

UNMIK/Kosovo

6. cifara

izuzeci

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010110

 

2

MFN

0

MFN

MFN

0

0

0

 

01011010

 

 

 

0

 

 

 

 

010190

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

01019090

 

 

 

0

 

 

 

 

010210

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010290

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

 

01029029

 

 

0

 

 

 

 

 

010310

 

2

MFN

0

0

MFN

0

0

0

010391

 

2

MFN

0

0

MFN

MFN

MFN

0

010392

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

010410

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

01041010

 

 

 

0

 

0

0

 

010420

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

01042010

 

 

 

0

 

0

0

 

010511

 

2

MFN

0

0

MFN

MFN

MFN

0

 

01051111

 

 

 

 

 

0

 

 

 

01051191

 

 

 

 

 

0

 

 

010512

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

010519

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010592

 

2

MFN

0

0

MFN

MFN

MFN

0

010593

 

15

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

010599

 

15

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

010611

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010612

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010619

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010620

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010631

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010632

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010639

 

2

0

0

0

0

0

0

0

010690

 

2

0

0

0

0

0

0

0

020110

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020120

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020130

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020210

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020220

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020230

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020311

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020312

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020319

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020321

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020322

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020329

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020410

 

10

R*

MFN

MFN

R*

Quota

MFN

0

020421

 

10

R

MFN

MFN

R

Quota

MFN

0

020422

 

10

R

MFN

MFN

R

Quota

MFN

0

020423

 

10

R

MFN

MFN

R

Quota

MFN

0

020430

 

10

R

MFN

MFN

R

Quota

MFN

0

020441

 

10

R

MFN

MFN

R

Quota

MFN

0

020442

 

10

R

MFN

MFN

R

Quota

MFN

0

020443

 

10

R

MFN

MFN

R

Quota

MFN

0

020450

 

10

R

MFN

MFN

R

Quota

MFN

0

020500

 

15

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020610

 

2

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

 

02061010

 

 

0

 

 

0

 

 

020621

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020622

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020629

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

02062910

 

 

0

 

 

0

 

 

020630

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020641

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020649

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020680

 

2

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

 

02068010

 

 

0

 

 

0

 

 

020690

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

 

02069010

 

 

0

 

 

0

 

 

020711

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020712

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020713

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020714

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020724

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020725

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020726

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020727

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020732

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020733

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020734

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020735

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020736

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

020810

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020820

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020830

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020840

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020850

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020890

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

020900

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

021011

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

021012

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

021019

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

021020

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

021091

 

10

MFN

MFN

0

MFN

Quota

MFN

0

021092

 

10

MFN

MFN

0

MFN

Quota

MFN

0

021093

 

10

MFN

MFN

0

MFN

Quota

MFN

0

021099

 

10

MFN

MFN

0

MFN

Quota

MFN

0

030110

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030191

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030192

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030193

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030199

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030211

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030212

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030219

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030221

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030222

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030223

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030229

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030231

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030232

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030233

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030234

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030235

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030236

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030239

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030240

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030250

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030261

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030262

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030263

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030264

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030265

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030266

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030269

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030270

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030311

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030319

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030321

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030322

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030329

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030331

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030332

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030333

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030339

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030341

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030342

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030343

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030344

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030345

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030346

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030349

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030350

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030360

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030371

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030372

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030373

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030374

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030375

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030376

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030377

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030378

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030379

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030380

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030410

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030420

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030490

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030510

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030520

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030530

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030541

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030542

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030549

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030551

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030559

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030561

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030562

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030563

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030569

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030611

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030612

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030613

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030614

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030619

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030621

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030622

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030623

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030624

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030629

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030710

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030721

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030729

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030731

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030739

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030741

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030749

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030751

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030759

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030760

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030791

 

0

0

0

0

0

0

0

0

030799

 

0

0

0

0

0

0

0

0

040110

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040120

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040130

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040210

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040221

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040229

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040291

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040299

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040310

 

10

MFN

Quota

MFN

MFN

Quota

MFN

0

040390

 

10

MFN

Quota

MFN

MFN

Quota

MFN

0

040410

 

2

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

040490

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

040510

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

Quota

0

040520

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

Quota

0

040590

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

Quota

0

040610

 

10

MFN

MFN

Quota

MFN

Quota

MFN

0

 

04061080

 

 

 

 

 

 

Quota

 

040620

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

040630

 

10

MFN

Quota

MFN

MFN

Quota

MFN

0

040640

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

040690

 

10

MFN

Quota

MFN

MFN

Quota

MFN

0

 

04069029

 

 

 

Quota

 

 

 

 

040700

 

2

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

040811

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

040819

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

040891

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

040899

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

040900

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

041000

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

050100

 

10

MFN

MFN

0

MFN

0

0

0

050210

 

10

0

MFN

0

0

0

0

0

050290

 

10

0

MFN

0

0

0

0

0

050300

 

10

0

MFN

0

0

0

0

0

050400

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

050510

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

050590

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

050610

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

050690

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

050710

 

10

0

0

0

0

0

0

0

050790

 

10

0

0

0

0

0

0

0

050800

 

0

0

0

0

0

0

0

0

050900

 

0

0

0

0

0

0

0

0

051000

 

0

0

0

0

0

0

0

0

051110

 

10

0

0

0

0

0

0

0

051191

 

0

0

0

0

0

0

0

0

051199

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

060110

 

2

0

0

0

0

0

0

0

060120

 

2

0

0

0

0

0

0

0

060210

 

2

MFN

0

0

MFN

MFN

MFN

0

060220

 

2

0

0

0

0

MFN

MFN

0

 

06022010

 

MFN

 

 

MFN

 

 

 

 

06022090

 

 

 

 

 

0

0

 

060230

 

2

0

0

0

0

0

0

0

060240

 

2

0

0

0

0

0

0

0

060290

 

2

0

0

0

0

0

0

0

060310

 

15

0

MFN

MFN

0

0

0

0

060390

 

15

0

MFN

MFN

0

0

0

0

060410

 

15

MFN

0

MFN

MFN

0

MFN

0

060491

 

15

MFN

0

MFN

MFN

0

MFN

0

060499

 

15

MFN

0

MFN

MFN

0

MFN

0

070110

 

2

MFN

0

0

MFN

MFN

MFN

0

070190

 

10

R

MFN

MFN

R

MFN

MFN

0

070200

 

10

R

MFN

Quota

R

MFN

MFN

0

070310

 

15

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

 

703100010

 

 

 

0

 

 

 

 

070320

 

2

MFN

0

MFN

MFN

Quota

MFN

0

070390

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

070410

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070420

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070490

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070511

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070519

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070521

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070529

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070610

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070690

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070700

 

10

MFN

MFN

Quota

MFN

MFN

MFN

0

070810

 

15

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

070820

 

15

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

070890

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

Quota

MFN

0

070910

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070920

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070930

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070940

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070951

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070952

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070959

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070960

 

10

MFN

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

070970

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

070990

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071010

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071021

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071022

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071029

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071030

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071040

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071080

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071090

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071120

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

0

0

0

071130

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071140

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071151

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071159

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071190

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071220

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071231

 

10

0

MFN

MFN

0

0

0

0

071232

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071233

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071239

 

10

0

MFN

MFN

0

0

0

0

071290

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

0712 90 19

 

0

 

 

0

0

0

 

071310

 

5

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

0713 10 10

 

0

0

0

0

0

0

 

071320

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071331

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071332

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071333

 

5

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

0713 33 10

 

 

0

0

 

0

 

 

071339

 

10

MFN

MFN

MFN

0

MFN

MFN

0

071340

 

10

0

MFN

0

0

0

0

0

071350

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

071390

 

2

0

0

MFN

0

0

0

0

 

0713 90 10

 

 

 

0

 

 

 

 

071410

 

10

0

MFN

0

0

0

0

0

071420

 

10

0

MFN

0

0

0

0

0

071490

 

10

0

MFN

0

0

0

0

0

080111

 

10

0

MFN

0

MFN

0

0

0

080119

 

10

0

MFN

0

MFN

0

0

0

080121

 

10

0

MFN

0

MFN

0

0

0

080122

 

10

0

MFN

0

MFN

0

0

0

080131

 

10

0

MFN

0

MFN

0

0

0

080132

 

10

0

MFN

0

MFN

0

0

0

080211

 

10

0

0

MFN

MFN

MFN

0

0

080212

 

10

0

0

MFN

MFN

MFN

0

0

080221

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080222

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080231

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080232

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080240

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080250

 

10

0

0

MFN

MFN

MFN

0

0

080290

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080300

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080410

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

0

0

080420

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

0804 20 90

 

R

 

 

R

 

0

 

080430

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080440

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080450

 

10

MFN

0

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080510

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080520

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080540

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080550

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080590

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080610

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080620

 

10

0

MFN

MFN

0

0

0

0

080711

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080719

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080720

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080810

 

10

MFN

MFN

Quota

MFN

MFN

MFN

0

080820

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080910

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080920

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080930

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

080940

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081010

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081020

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081030

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081040

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081050

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081060

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081090

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081110

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081120

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

0811 20 59

 

 

 

 

 

 

 

 

081190

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

 

0811 90 95

 

 

 

 

 

 

 

 

081210

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081290

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081310

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0

081320

 

10

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

MFN

0