Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 1/2001)

ČLAN 1

Potvrđuje se SporazumA između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije, potpisan 28. avgusta 2000. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM

IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE

Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: Strane ugovornice),

opredeljene da slobodno unapređuju i produbljuju uzajamnu trgovinsko-ekonomsku saradnju,

potvrđujući privrženost principima tržišne ekonomije, kao osnove trgovinsko-ekonomskih odnosa,

potvrđujući nameru da aktivno učestvuju i podstiču proširivanje međusobno korisnih trgovinsko-ekonomskih odnosa,

stvarajući neophodne uslove za slobodno kretanje robe i kapitala u skladu sa važećim zakonodavstvom u svakoj državi i sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (STO),

dogovorile su se o sledećem:

Član 1

Opšte odredbe

Strane ugovornice će liberalizovati međusobnu trgovinu u skladu sa odredbama ovog sporazuma i odredbama STO u cilju uspostavljanja režima slobodne trgovine.

Član 2

Ciljevi Sporazuma

Ciljevi ovog sporazuma su:

- proširenje i podsticanje međusobnih trgovinsko-ekonomskih odnosa, usmerenih na ubrzanje ekonomskog razvoja dve države, poboljšanje uslova života i rada, povećanje zaposlenosti stanovništva, u oblasti proizvodnje, postizanja proizvodne i finansijske stabilnosti dve države;

- obezbeđivanje uslova za lojalnu konkurenciju između privrednih subjekata dve države;

- harmonizacija carinskih procedura i načina primene pravila o poreklu robe, koja odgovaraju normama međunarodne prakse i usaglašavanje postupka kontrole porekla robe od strane carinskih organa dve države.

Član 3

Domen primene

Odredbe ovog sporazuma primenjivaće se na proizvode iz glava 1 do 97 nomenklature Harmonizovanog sistema opisa i šifriranja roba, u skladu sa Međunarodnom konvencijom o Harmonizovanom sistemu opisa i šifriranja roba (Brisel, 14. jun 1983. god.) ili u carinskim tarifama svake države.

Član 4

Uvozne carine i ostale dažbine

Strane ugovornice će nastojati da tokom petogodišnjeg perioda preduzmu usaglašene mere za postepeno ukidanje u međusobnoj trgovini uvoznih carina, dažbina i drugih mera ekvivalentnog spoljnotrgovinskog dejstva za robu poreklom sa carinskih teritorija država Strana ugovornica.

Strane ugovornice će svake godine usaglašavati izuzetke iz režima predviđenog u članu 1 ovog sporazuma, koji će se primenjivati na osnovu bilateralnih protokola, koje potpisuju Strane ugovornice u skladu sa zakonodavstvom svojih država.

Dažbina za carinsko evidentiranje će se naplaćivati u skladu sa zakonodavstvom država svake Strane ugovornice.

Član 5

Tehnička normativna akta

Strane ugovornice će sarađivati i razmenjivati informacije u oblasti standardizacije, metrologije, utvrđivanja saobraznosti radi sprečavanja tehničkih prepreka u međusobnoj trgovini.

Radi realizacije odredaba ovog sporazuma Strane ugovornice zaključivaće sporazume o međusobnom priznavanju izveštaja o ispitivanju, sertifikata o saobraznosti ili drugih dokumenata, koja se na posredan ili neposredan način odnose na proizvode koji su predmet robne razmene između dve države.

Uslove i metode utvrđivanja saobraznosti proizvoda normativnim aktima određuju ovlašćene organizacije Strana ugovornica u skladu sa zakonodavstvom u državi uvoznici.

Član 6

Sanitarno-higijenske, veterinarske i fitosanitarne mere

Strane ugovornice će primenjivati normativna akta svojih država iz oblasti veterinarstva, karantina i zaštite bilja, posebno u delu iz nadležnosti odgovarajućih međunarodnih institucija, koje pružaju informacije o širenju zaraznih bolesti kod domaćih životinja i karantinskih bolesti, štetočina i korova kod biljaka, kao i prilikom usaglašavanja potrebnih dokumenata za međusobne isporuke i tranzit robe.

Strane ugovornice će primenjivati normativna akta svojih država iz oblasti veterinarstva, zaštite bilja i životinja na nediskriminatornoj osnovi, u skladu sa Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti agroindustrijskog kompleksa, Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti veterinarstva i Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti karantina i zaštite bilja, koji su potpisani 31. oktobra 1996. godine u Beogradu.

Član 7

Poreklo robe

Poreklo robe utvrđivaće se na osnovu pravila koja su predviđena zakonodavstvom države uvoza.

Strane ugovornice će razmeniti pravila o poreklu robe koja su utvrđena zakonodavstvom svojih država u trenutku potpisivanja ovog sporazuma.

U slučaju unošenja izmena u gore navedena pravila o poreklu robe, Strana ugovornica koja je unela izmene pismeno će obavestiti drugu Stranu ugovornicu o izmenama. Druga Strana ugovornica će u roku od 15 dana, po prijemu obaveštenja, o tome informisati zainteresovane učesnike spoljnotrgovinskog poslovanja svoje države.

Član 8

Tranzit robe

Strane ugovornice obezbediće slobodan tranzit robe čije je poreklo sa carinske teritorije države jedne Strane ugovornice i koja se transportuje preko teritorije države druge Strane ugovornice, u skladu sa zakonodavstvom svojih država.

Član 9

Reeksport robe

Strana ugovornica neće dopuštati nesankcionisani reeksport robe poreklom sa carinske teritorije države druge Strane ugovornice, za čiji se izvoz primenjuju mere carinskog i vancarinskog regulisanja.

Član 10

Opšta izuzeća

Ovaj sporazum ne ometa pravo svake Strane ugovornice da primenjuje zabranu ili ograničenje uvoza, izvoza ili tranzita robe kada je to opravdano sa stanovišta morala, javnog poretka ili državne bezbednosti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi, životinja ili biljaka i životne sredine, zaštite nacionalnih bogatstava umetničke, istorijske ili arheološke vrednosti, zaštite intelektualne svojine ili pravila koja se odnose na uvoz ili izvoz zlata ili srebra ili očuvanje iscrpljivih prirodnih resursa, kada se takve mere realizuju istovremeno sa ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje.

Navedene zabrane ili ograničenja ne smeju predstavljati sredstvo za namernu diskriminaciju ili prikrivenu restrikciju trgovine između država Strana ugovornica.

Strane ugovornice ne isključuju promenu mera nadzora i kontrole izvoza i uvoza robe, kao i tehnologija obuhvaćenih međunarodnom kontrolom poreklom sa carinske teritorije država Strana ugovornica.

Član 11

Izuzeća iz razloga bezbednosti

U ovom sporazumu ništa ne treba da bude protumačeno kao zahtev prema jednoj od Strana ugovornica da dostavlja informacije čije bi objavljivanje, po shvatanju te Strane ugovornice bilo u suprotnosti sa interesima njene nacionalne bezbednosti, ili da sprečava tu Stranu ugovornicu da preduzima mere koje smatra potrebnim za zaštitu interesa svoje bezbednosti, koji se odnose na fisione materije ili materijale koji služe njihovoj proizvodnji; odnose na trgovinu oružjem, municijom i vojnim materijalom, kao i na promet ostalim robama i materijalima ako se takva trgovina direktno ili indirektno realizuje radi snabdevanja oružanih snaga; i/ili ako se takve mere primenjuju u vreme rata ili u drugim vanrednim situacijama u međunarodnim odnosima.

Za robu za koju pri izvozu i uvozu važi režim dozvole propisan međunarodnim ugovorima čije su potpisnice Strane ugovornice, nadležni organi Strana ugovornica izdavaće dozvole za izvoz ili uvoz, saglasno važećim zakonodavstvom svake države.

Član 12

Zaštita intelektualne svojine

U smislu ovog sporazuma "zaštita intelektualne svojine" obuhvata zaštitu autorskog i srodnih prava uključujući zaštitu kompjuterskih programa i baza podataka, zaštitu pronalazaka, industrijskih modela i uzoraka, robnih i uslužnih žigova i geografskih oznaka porekla, zaštitu topografije, integrisanih kola i zaštitu poverljivih podataka.

Strane ugovornice će obezbeđivati zaštitu prava intelektualne svojine, uključujući postupke za dobijanje tih prava i mere za njihovu zaštitu od svake povrede.

Navedena zaštita će biti obezbeđivana saglasno međunarodnim ugovorima koji se odnose na intelektualnu svojinu, čije su članice države Strana ugovornica.

U slučaju da države jedne ili obe Strane ugovornice nisu potpisnice pomenutih ugovora primenjivaće se princip uzajamnosti i nediskriminacije.

Član 13

Plaćanja

Sva plaćanja između država Strana ugovornica vršiće se u skladu sa članom 4 Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o trgovini i ekonomskoj saradnji od 24. avgusta 1994. godine.

Plaćanja koja se odnose na trgovinu robom između privrednih subjekata država Strana ugovornica i transfer tih plaćanja na teritoriju jedne od tih država, na kojoj poverilac ima sedište, ne podležu ograničenjima.

Strane ugovornice će se uzdržavati od administrativnih ograničenja prilikom odobravanja ili otplate kratkoročnih ili srednjoročnih kredita, koji pokrivaju trgovinske transakcije privrednih subjekata svojih država.

Član 14

Antidampinške i kompenzatorne mere

Odredbe ovog sporazuma ni na koji način ne ograničavaju pravo Strana ugovornica da po sprovođenju odgovarajućeg postupka donesu odluku o primeni antidampinških ili kompenzatornih mera u skladu sa zakonodavstvom svojih država, pod uslovima i/ili saglasno proceduri iz člana 16 ovog sporazuma.

Član 15

Posebne zaštitne mere

Ako se neki proizvod uvozi na carinsku teritoriju države jedne od Strana ugovornica u takvim količinama i pod takvim uslovima da prouzrokuje ili preti da prouzrokuje ozbiljnu štetu domaćim proizvođačima sličnog ili direktno konkurentnog proizvoda u državi uvoznici, svaka Strana ugovornica, čiji su interesi pogođeni nakon sprovođenja odgovarajućeg postupka može preduzeti odgovarajuće mere u skladu sa zakonodavstvom važećim u svakoj državi Strani ugovornici, pod uslovima i/ili saglasno proceduri iz člana 16 ovog sporazuma.

Član 16

Postupak za primenu zaštitnih mera

Pre primene mera utvrđenih u članovima 14 i 15 ovog Sporazuma, Strane ugovornice će nastojati da razreše međusobne nesporazume kroz neposredne konsultacije u okviru Radne grupe za unapređenje trgovinsko-ekonomske saradnje i usavršavanje mehanizama trgovine Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, formiranog u skladu sa Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Međuvladinog jugoslovensko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju od 24. avgusta 1994. godine (u daljem tekstu: "Radna grupa"), u cilju iznalaženja uzajamno prihvatljivog rešenja.

Strana ugovornica koja je donela odluku o otpočinjanju procedura koje prethode uvođenju antidampinških, kompenzatornih ili specijalnih zaštitnih mera predviđenih u članovima 14 i 15 ovog sporazuma treba o tome da obavesti drugu Stranu ugovornicu i dostavi joj informaciju predviđenu zakonodavstvom države Strane ugovornice koja je otpočela proceduru.

Ako Strane ugovornice ne mogu pronaći uzajamno prihvatljivo rešenje u roku od 30 dana od početka konsultacija u okviru Radne grupe, Strana ugovornica koja je otpočela proceduru, koja prethodi uvođenju antidampinških, kompenzatornih ili specijalnih zaštitnih mera ima pravo da primeni, posle sprovođenja odgovarajuće procedure, mere da bi se otklonile štetne posledice ili pretnja da će nastupiti štetne posledice, i o tome će obavestiti drugu Stranu ugovornicu.

Obim i trajanje primene navedenih mera biće ograničeni na ono što je neophodno da bi se otklonila šteta. Prilikom izbora mera predviđenih članom 14 i 15 ovog sporazuma Strane ugovornice daju prednost onim merama koje nanose najmanju štetu postizanju ciljeva ovog Sporazuma.

U izuzetnim okolnostima, kada zadržavanje primene mera predviđenih članovima 14 i 15 ovog sporazuma može da dovede do šteta koje se teško mogu nadoknaditi, Strana ugovornica, koja je otpočela proceduru primene zaštitnih mera, može da primeni privremene mere pre održavanja konsultacija, pod uslovom da će se konsultacije održati neposredno nakon primene ovih mera.

Član 17

Neispunjenje obaveza

Ako jedna Strana ugovornica smatra da druga Strana ugovornica nije ispunila određenu obavezu iz ovog sporazuma, ona može po okončanju konsultacija ili po isteku roka od tri meseca od dana obaveštavanja druge Strane ugovornice, da preduzme neophodne mere radi otklanjanja posledica pričinjene štete.

Član 18

Uticaj platnog bilansa

Ako je jedna Strana ugovornica u ozbiljnim platnobilansnim teškoćama ili postoji opasnost od nastanka takve situacije, ona može uvesti restriktivne mere, uključujući i one koje se odnose na uvoz robe i koje su ograničenog trajanja, dok postoje teškoće.

Ta Strana ugovornica treba da blagovremeno obavesti drugu Stranu ugovornicu o nameri uvođenja navedenih mera ograničenja i o vremenu njihovog trajanja i ukidanja.

Član 19

Evolutivna klauzula

Ako jedna od Strana ugovornica smatra celishodnim da se odredbe ovog sporazuma prošire na druge oblasti trgovinsko-ekonomske saradnje koje nisu obuhvaćene ovim Sporazumom, dostaviće drugoj Strani ugovornici obrazloženi predlog. Kada se prihvati predlog ovaj sporazum se može dopuniti saglasno zakonodavstvu država Strana ugovornica.

Član 20

Kontrola sprovođenja Sporazuma

O sprovođenju ovog sporazuma staraće se Radna grupa navedena u članu 16 Sporazuma.

Radna grupa sastajaće se radi razmatranja sprovođenja ovog sporazuma i spornih slučajeva, po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Član 21

Stupanje na snagu i važenje

Sporazum će se primenjivati od dana potpisivanja, i stupa na snagu danom poslednjeg pismenog obaveštenja da su Strane ugovornice ispunile nacionalne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum je zaključen na neodređeno vreme i prestaje da važi po isteku šest meseci od dana pismenog obaveštenja jedne Strane ugovornice, o nameri da otkaže Sporazum.

Ugovori zaključeni u okviru ovog sporazuma, a koji nisu realizovani do momenta prestanka njegovog važenja ostaju na snazi do potpunog izvršenja, u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

Sačinjeno u Beogradu, 28. avgusta 2000. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju istu važnost.

 

Za Saveznu vladu

Savezne Republike Jugoslavije

 

Boriša Vuković, s.r.

Za Vladu

Ruske Federacije

 

Dondukov Aleksandar Nikolajevič, s.r.

PROTOKOL

O IZUZECIMA IZ REŽIMA SLOBODNE TRGOVINE UZ SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE

Savezna vlada Savezne Republike Jugoslavije i Vlada Ruske Federacije, u daljem tekstu "Strane" zaključile su Protokol o sledećem:

Član 1

Izuzeci, predviđeni članom 4 stav 2 Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, u daljem tekstu: "Sporazum" se odnose na:

proizvode sadržane u Prilogu 1, 2 i 3 ovog protokola,

proizvode na koje se u skladu sa ruskim zakonodavstvom primenjuju izvozne carine, licence i kvote za izvoz robe (poslova i usluga).

Član 2

Lekovi koji se uvoze na carinsku teritoriju Ruske Federacije iz Savezne Republike Jugoslavije saglasno Prilogu br. 2 ovog protokola, oslobađaju se od uvoznih carinskih stopa ili se primenjuju posebne snižene carinske stope navedene u Prilogu 2.

Član 3

Strane će se uzajamno informisati o uvođenju izuzetaka iz režima slobodne trgovine za proizvode, navedene u Prilogu 1, 2 i 3 ovog protokola, kao i o primeni uvoznih carinskih stopa saglasno članu 2 ovog protokola, najmanje dva meseca pre njihovog uvođenja.

Član 4

Ovaj protokol i svi njegovi prilozi čine sastavni deo Sporazuma.

Član 5

Ovaj protokol će se primenjivati od dana potpisivanja, a stupiće na snagu danom stupanja na snagu Sporazuma i važiće do potpisivanja novog Protokola između Strana, po pitanjima koja se regulišu ovim protokolom, u skladu sa članom 4, stav 2 Sporazuma.

Sačinjeno u Beogradu, avgusta 2000. godine u dva primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju istu važnost.

 

Prilog 1

UZ PROTOKOL O IZUZECIMA IZ REŽIMA SLOBODNE TRGOVINE UZ SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE

 

SPISAK PROIZVODA

KOJI SE UVOZE NA TERITORIJU RUSKE FEDERACIJE IZ SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IZUZETI OD

REŽIMA SLOBODNE TRGOVINE

Tarifni broj (tar. oznaka) po TN VED Rusije

Tarifni broj (tar. oznaka) po Carinskoj tarifi SR Jugoslavije

Naimenovanje

1

2

3

02.07

02.07

Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. broja 01.05, sveži, rashlađeni ili smrznuti

11.08

11.08

Skrob, insulin

1601.00 osim

1601.00 10 00

1601.00 osim

1601.00 10 00

Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda za jelo ili krvi, složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda

1701.99 10 00

1701.99 10 00

Beli šećer

1702.30 99 00

1702.30 99 00

Glikozni sirup

17.04

17.04

Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu) bez kakaa

18.06

18.06

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao

2009.70

2009.70

Sok od jabuke

2203.00

2203.00

Pivo dobijeno od slada

2204.10

2204.10

Vino penušavo

2204.21

2204.21

Vina od svežeg grožđa, uključujući ojačana vina: šira od grožđa, čije je vrenje sprečeno ili zaustavljeno dodavanjem alkohola, u sudovima do 2 litra ili manje

22.07

22.07

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapr. ili jači: etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine

22.08

22.08

Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića, složeni alkoholni proizvodi za proizvodnju pića

osim

2208.20 4000

2208.20 6200

2208.20 6400

2208.20 8700

2208.20 8900

2208.70 9000

 

2208.20 00 20

2208.20 00 10

2208.20 00 10

2208.20 00 90

2208.20 00 90

2208.70 00 00

 

24.02

24.02

Cigarete, cigarete bez filtera, sigarili (tanke cigare) i cigarete koje sadrže duvan ili njegovu zemenu

30.04*

30.04*

Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 30.02, 30.05 ili 30.06) koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo

34

34

Sapun: organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada sa dodatkom ili bez dodatka sapuna: hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani ili premazani sapunom ili deterdžentom

osim

34.02

34.03

34.07

osim

34.02

34.03

34.07

 

preparati za pranje

preparati za podmazivanje

mase za modeliranje, uključujući pripremljene za dečju zabavu; preparati tzv. "zubarski voskovi" ili kao "smeše za zubarske otiske", u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića i sl.; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum-sulfata)

51.11

51.11

Tkanine od vlačene vune ili od vlačene fine životinjske dlake

52.05

52.05

Predivo od pamuka (osim konca za šivenje) Đ sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, nepripremljeno za prodaju na malo

52.08

52.08

Tkanine od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase do 200 g/m2

52.09

52.09

Tkanine od pamuka, sa sadržajme 85% ili više po masi pamuka, mase preko 200 g/m2

52.10

52.10

Tkanine od pamuka sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase do 200 g/m2

52.11

52.11

Tkanine od pamuka, sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase preko 200 g/m2

52.12

52.12

Ostale tkanine od pamuka:

57

57

Tepisi i ostali pokrivači za pod, čvorovani, dovršeni ili nedovršeni

58

58

Tkanine sa florom i tkanine od žanila prediva

63.02

63.02

Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje

8414.30

osim

8414.30 1000

8414.30

osim

8414.30 10 00

Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori; ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugrađenim ventilatorom, uključujući one opremljene filterima

84.18

84.18

Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha ili tar. broja 84.15

84.50

84.50

Mašine za pranje, domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše

8370.50 00 00

8470.50 00 00

Registar kase

85.28

85.28

Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike; video monitori i video projektori

87.01

87.01

Traktori (osim onih iz tar. broja 87.09)

87.03

87.03

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana i namenjena prvenstveno za prevoz lica (osim vozila iz tar. broja 87.02), "karavan" vozila i vozila za trke

9401.61 00 00

9403.30 00 00

9403.40 00 00

9403.50 00 00

9403.60 00 00

9401.61

9403.30

9403.40

9403.50

9403.60

Sedišta drvena tapacirana

Drveni kancelarijski nameštaj

Drveni kuhinjski nameštaj

Drveni nameštaj za spavaće sobe

Ostali drveni nameštaj

9404.30

9404.30

Vreće za spavanje

9404.90

9404.90

Predmeti posteljine i slična roba, ostalo

* Po redu naimenovanja lekovi koji se uvoze na teritoriju Ruske Federacije iz Savezne Republike Jugoslavije (Prilog 1.1), ukidaju se u potpunosti ili se formiraju niže stope na uvezenu robu

Prilog 2

UZ PROTOKOL O IZUZECIMA IZ REŽIMA SLOBODNE TRGOVINE UZ SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE

 

SPISAK LEKOVA KOJI SE UVOZE IZ SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, ZA KOJE SE POTPUNO UKIDAJU ILI SE UVODE SPECIJALNE (SNIŽENE) UVOZNE CARINSKE STOPE

Redni broj

Naziv preparata

Međunarodni

naziv

Formakološka

grupa

Forma i doza

Broj i datum registracije

Carinski

tarifni kod Ruske

Federacije

Proizvođač

Veličina uvozne carinske stope

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

AMINOSOL

kombinovani

rastvor

aminokiselina

infuzioni rastvor za paranteralnu ishranu

inf. rastvor 600 ccal

inf. rastvor 800 ccal

flaša 500 ml

009578 07.07.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

2

AMINOSOLKE

kombinovani

rastvor

aminokiselina

infuzioni rastvor za paranteralnu ishranu

inf. rastvor flaša 500 ml

009577 07.07.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

3

AMOKSICILIN

amoksicilin

polusintetski

penicilin širokog spektra dejstva

kaps. 250 mg No 16

kaps. 500 mg No 16

prašak za susp.

250 mg/5ml fl. 100 ml

005523 25.11.1994. PPR

3004101009

Hemofarm DD

5

4

AMPICILIN

ampicilin

polusintetski

penicilin širokog spektra dejstva

kaps. 250 mg No 16

kaps. 500 mg No 16

sirup 250 mg/5 ml

flaša 100 ml

003793 29.03.1994. PPR

3004101001

Hemofarm DD

10

5

ACENOZIN

dihidroergokristin (0,5 mg) +

rezerpin (0,1 mg) + klopamid (5 mg)

kombinovani

antihipertenzivni preparat

draže No 50

draže No 20

007739 15.08.1996.

300440109

Hemofarm DD

5

6

VERAPAMIL

verapamil

Ca antagonist

draže 80 mg No 50

draže 40 mg No 30

010116 12.03.1998. 010514 26.10.1998.

3004901901

Hemofarm DD

10

7

VITAMIN C

askorbinska

kiselina

vitaminski

preparat

šumeće tablete 250 mg 20

1000 mg No 20

011011 29.03.1999.

3004501001

Hemofarm DD

10

8

HALOPERIDOL

haloperidol

neuroleptik

tbl. 2 mg No 25

010397 05.08.1998.

3004901909

Hemofarm DD

5

9

GELUSIL LAC

magnezijum-

silikat i aluminijum hidroksid

antacid

tbl. 500 mg No 40

prašak 6,5 g No 10

008085 17.12.1996.

3004901909

Hemofarm DD

5

10

GELUSIL suspenzija

magnezijum silikat i aluminijum hidroksid

antacid

susp. 12 ml No 20

003800 29.03.1994.

3004901909

Hemofarm DD

5

11

GENTAMICIN

gentamicin

aminoglikozid

inj. rastvor amp. 80 mg/2 No 10

003795 29.03.1994.

3004201001

Hemofarm DD

10

12

HEPASOL A

specijalni rastvor

inf. rastvor za lečenje jetrene

insuficijencije

infuzioni rastvor

flaša 500 ml

008882 25.03.1999.

3004901909

Hemofarm DD

bez

carine

13

HEPATHROMBIN 30 000 IE

heparin alantoin panthenol D

preparat za lečenje poremećene

venske cirkulacije

mast 40 g No 1

gel 40 g No 1

007288 15.08.1996.

3004901909

Hemofarm DD

bez

carine

14

HEPATHROMBIN

50 000 IE

heparin alantoin panthenol D

preparat za lečenje poremećene

venske cirkulacije

mast 40 g No 1

gel 40 g No 1

011078 12.05.1999.

3004901909

Hemofarm DD

bez

carine

15

HEPATHROMBIN H

heparin alantoin panthenol D

antihemoroidalni preparat

mast 20 g No 1

supoz. No 10

011010 25.03.1999.

3004901909

Hemofarm DD

bez

carine

16

HIDROCORTIZON

hidrocortizon

natrijum sukcinat

kortikosteroid

liof. prašak/inj.

fl. 500 mg s

rastvaračem 4 ml

008233 24.03.1997.

3004321009

Hemofarm DD

5

17

DIKLOFENAK

diklofenak

natrijum

nesteroidni

protivupalni preparat

tbl. 50 mg No 20

retard tbl. 100 mg No 20

inj. rastvor amp.

75 mg/3 ml No 5

gel 1% tuba 40 mg

003797 29.03.1994. 009988 16.0.1998.

3004901901

Hemofarm DD

10

18

DOKSI-HEM

(Doksium)

dobesilat kalcijum

angioprotektor

kaps. 500 mg No 30

PR

3004901909

Hemofarm DD

5

19

INDAPAMID

indapamid

diuretik

film tbl. 2,5 mg No 30

009079 15.01.1999.

3004901909

Hemofarm DD

5

20

CARBAPIN

karpamazepin

antiepileptik

tbl. 200 mg No 50

003794 29.03.1994.

3004901909

Hemofarm DD

5

21

KLINDAMICIN

klindamicin hidrohlorid

sintetski antibiotik

kaps. 150 mg No 16

inj. rastvor 150 mg/ml

amp. 2 ml No 10

008234

26.03.1997.

3004201009

Hemofarm DD

5

22

KORTIAZEM

RETARD

diltiazem hidrohlorid

selektivni Ca

antagonist

film tabl. 90 mg No 30

006294 17.07.1995.

3004901909

Hemofarm DD

5

23

MELINORM

pentoksifilin

preparat za

poboljšanje

periferne

cirkulacije

film tbl. 400 mg No 20

010761 13.01.1999.

3004401009

Hemofarm DD

5

24

METHYLERGOBREVIN

methylergometrin

miometrik

rastvor amp. 0,2 mg/ml No 50

003947 30.05.1994.

3004401009

Hemofarm DD

5

25

MIDOL C

acetilsalicilna kiselina + askobrinska kiselina

analgetik-

antipiretik

šumeće tbl.

400 mg + 240 mg

No 10

PR

3004501009

Hemofarm DD

5

26

MULTIVITA (narandža, limun,

grejpfrut)

kombinovani vitaminski preparat

polivitamin

šumeće tbl.

No 20

PR

3004501009

Hemofarm DD

5

27

PANKLAV

amoksicilin +

klavulonska

kiselina

kombinovani

antibiotik širokog spektra delovanja

tbl. 350 mg

(250 + 125) No 15

tbl. 625 mg

(500 + 125) No 20

PR

3004901909

Hemofarm DD

5

28

RANITIDIN

ranitidin

antagonist H2

receptora

film tbl. 150 mg No 30 film tbl. 300 mg No 30

007740 15.08.1996.

3004901901

Hemofarm DD

10

29

RAPTEN RAPID

diklofenak kalijum

nesteroidni

protivupalni preparat

dr. 50 mg No 10

010760 13.01.1999.

3004901909

Hemofarm DD

5

30

RASTVOR

NATRIJUM

HLORIDA 0,9%

NaCl infundibile 0,9%

infuzioni rastvor

inf. rastvor u plast. flaši od 500 ml

009152

18.02.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

31

RASTVOR

NATRIJUM

HLORIDA S

GLUKOZOM 5%

NaCl cum

glucoso 5%

infuzioni rastvor

inf. rastvor u plast. flaši od 500 ml

009148 18.02.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

32

RASTVOR GLUKOZE 5%

Glucosi

infundibile 5%

infuzioni rastvor

inf. rastvor u plast. flaši od 500 ml

009151

18.02.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

33

RASTVOR GLUKOZE 10%

Glucosi

infundibile 10%

infuzioni rastvor

inf. rastvor u plast. flaši od 500 ml

009151 18.02.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

34

LEVULOZA 5%

Fructosi

infundibile 5%

infuzioni rastvor

inf. rastvor u plast. flaši od 500 ml

009147 18.02.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

35

LEVULOZA 10%

Fructosi

infundibile 10%

infuzioni rastvor

inf. rastvor u plast. flaši od 500 ml

009147 18.02.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

36

RASTVOR RINGERA

Natrii chloridi

infundibile

compositum

infuzioni rastvor

inf. rastvor u plast. flaši od 500 ml

009150 18.02.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

37

RASTVOR

HARTMANA

izotonični rastvor elektrolita i laktata

infuzioni rastvor

inf. rastvor u plast. flaši od 500 ml

009149 18.02.1997.

3004901909

Hemofarm DD

5

38

TRAMADOL

tramadol

hidrohlorid

analgetik

kaps. 50 mg No 20;

inj. rastvor 50 mg/1 ml

No 5, amp. 2 ml;

inj. rastvor 50 mg/1 ml

No 5, amp. 1 ml;

kapi fl. 10 ml

010759 13.01.1999.

3004901909

Hemofarm DD

5

39

TRIMOSUL

sulfametoksazol + trimetoprim

sulfanilamid

tbl. 400 mg/80 mg No 20

003803 29.03.1994.

3004901909

Hemofarm DD

5

40

FAMOTIDIN

famotidin

antagonist H2

receptora

film tbl. 20 mg No 30 film tbl. 40 mg No 30

007741 15.08.1996.

3004901909

Hemofarm DD

5

41

HEMOMICIN

azitromicin

makrolidni

antibiotik

kaps. 250 mg No 6

granulat za pripremu

oralne susp. 200 mg/5 ml

PR

3004201009

Hemofarm DD

5

42

CEFALEKSIN

cefaleksin

cefalosporin prve generacije

kaps. 250 mg No 16

kaps 500 mg No 16

sirup 250 mg/5 ml

flaša 100 ml

003796 29.03.1994. PPR

3004201001

Hemofarm DD

10

43

ENALAPRIL

enalapril

reninangiotenzin inhibitor

tbl. 5 mg No 20

tbl. 10 mg No 20

tbl. 20 mg No 20

009340 25.03.1997.

3004901909

Hemofarm DD

 

5

44

ARTERIJSKO-

VENSKI SISTEMI ZA HEMODIJALIZU

 

potrošni materijal za jednokratnu

primenu

1 kom.

96/250 14.05.1996.

9018903000

Hemofarm DD

bez

carine

45

DIJALIZATORI kapilarni kuprofanska membrana

 

serija E

1 kom.

96/559 19.08.1996.

9018903000

Hemofarm DD

bez

carine

46

DIJALIZATORI kapilarni hemofanska membrana

 

serija E-H

1 kom.

98/985 03.07.1998.

9018903000

Hemofarm DD

bez

carine

47

DIJALIZATORI kapilarni polisulfonska

membrana

 

serija F

1 kom.

97/1135 09.10.1997.

9018903000

Hemofarm DD

bez

carine

48

INFUZIONI SISTEMI HF-350 SI

 

potrošni materijal za jednokratnu

primenu

1 kom.

94/72 11.03.1994.

9018905001

Hemofarm DD

10

49

TRANSFUZIONI SISTEMI HF 1350 TS i HF 1300 TS

 

potrošni materijal za jednokratnu

primenu

1 kom.

94.72 11.03.1994.

9018905001

Hemofarm DD

10

50

KONCENTRATI ZA DIJALIZU

(acetatni, bikarbonatni)

 

potrošni materijal za hemodijalizu

kanister 10 l

97/1136 09.10.1997.

3824906000

Hemofarm DD

5

51

BARALGIN

metamizol+ pitofenon+

fenilverin bromid

spazmoanalgetik

inj. rastvor amp. 5 ml

No 5

tbl. 5 mg No 100

006669 22.03.1996.

3004901909

Jugoremedija

5

52

LAZIKS

furosemid

diuretik

inj. rastvor amp. 20

mg/2 ml

tbl. 40 mg No 50

008584 20.07.1998.

3004901909

Jugoremedija

10

53

TRENTAL

pentoksifilin

preparat za

poboljšanje

periferne

cirkulacije

amp. 5 ml/100 mg

tbl. 100 mg No 60

 

3004401009

Jugoremedija

5

54

IZOSORB RETARD

izosorbid dinitrat

dilator perifernih vena

kaps. 20 mg No 60

00123 15.09.1995.

3004901901

Zdravlje

10

55

NITREPIN

nitredipin

Ca antagonist

tbl. 10 mg No 20

tbl. retard 20 mg No 20

003050 08.06.1993.

3004901909

Zdravlje

5

56

NIFELAT

nifedipin

Ca antagonist

film tbl. 10 mg No 50

film tbl. retard 20 mg

No 30

007645 16.07.1996.

3004901901

Zdravlje

10

57

DILAKOR

digoksin

srčani glikozid

tbl. 0,25 mg No 20

inj. rastvor amp. 0,25 mg/2 ml No 6

kapi 0,75 mg/1 ml

flaša 10 ml

007928

05.11.1996.

3004901909

Zdravlje

5

58

CEDIGALAN

lanatozid C

srčani glikozid

tbl. 0,25 mg No 30

inj. rastvor amp. 0,4

mg/2 ml No 6

kapi 1 mg/1 ml

fl. 10 ml

007927 05.11.1996.

3004901909

Zdravlje

5

59

ENALAPRIL

enalapril

reninangiotenzin inhibitor

tbl. 10 mg No 20

tbl. 20 mg No 20

005456 03.11.1994.

3004901909

Zdravlje

5

60

LECEDIL

famotidin

antagonist H2

receptora

film tbl. 20 mg No 40 film tbl. 40 mg No 20

008933 27.04.1999.

3004901909

Zdravlje

5

61

OMEPROL

omeprazol

protivoulkusni preparat

kaps. 20 mg No 15

011410/01 27.09.1999.

3004901909

Zdravlje

5

62

RANISAN

ranitidin

antagonist H2

receptora

film tbl. 150 mg No 20

inj. rastvor amp. 50

mg/5 ml No 5

007258

16.07.1996.

3004901901

Zdravlje

10

63

CISAP

cizaprid

prokinetik

tbl. 5 mg No 30

tbl. 10 mg No 30

inj. rastvor amp. 4

mg/2 ml No 5

inj. rastvor amp. 10

mg/2 ml No 5

009613

23.07.1997.

 

3004901909

Zdravlje

5

64

DUROFILIN

RETARD

teofilin

bronholitik

kaps. retard 125 mg No 40

kaps. retard 250 mg No 40

008865

26.02.1999.

3004401001

Zdravlje

10

65

ROKSIKAM

piroksikam

analgetik

antipiretik

tbl. 20 mg No 20

01122

15.09.1995.

3004901901

Zdravlje

10

66

LEPROTEK

silimarin

hepatroprotekto

draže 35 mg No 80

008643

01.06.1998.

3004901909

Zdravlje

bez

carine

67

SINTRADON

tramadol

analgetik

kaps. 50 mg No 20

inj. rastvor amp. 50

mg/1 ml No 5

inj. rastvor amp. 100

mg/2 ml No 5

002979

12.01.1993.

3004901909

Zdravlje

5

68

ACIKLOVIR

aciklovir

protivovirusni preparat

tb. 200 mg No 25

krema 5%, tuba 5 g

005879

31.03.1995.

3004901909

Zdravlje

5

69

KALIJUM PENUŠAVI

kalijum citrat

kalijum bikarbonat

mikroelementi

prašak 1,18 g No 10

007067

08.02.1996.

3004901909

Zdravlje

5

70

ASTEMISAN

asemizol

antihistaminski preparat

tbl. 10 mg No 20

008807

23.11.1998.

3004901909

Zdravlje

5

71

ADRIANOL

fenilefrin

trimazolin

vazokonstrikto

kapi za nos za decu

flaša s pipetom 10,0 ml

kapi za nos za odrasle

flaša s pipetom 10,0 ml

007478

29.04.1996.

3004901909

Zdravlje

5

72

PARACET

paracetamol

antipiretik

sirup 120 mg/5 ml

fl. 100 ml

011569/01

14.12.1999.

3004901901

Zdravlje

10

73

HALOPERIDOL

haloperidol

neuroleptik

tbl. 20 mg No 25

tb. 10 mg No 30

inj. rastvor amp. 5 mg/1

ml No 10

011437/01-99

20.10.1999.

3004901909

Zdravlje

5

74

GENTAMICIN

gentamicin

aminoglikozidni antibiotik

inj. rastvor amp. 20

mg/2 ml No 10

inj. rastvor amp. 40

mg/2 ml No 10

inj. rastvor amp. 80

mg/2 ml No 10

inj. rastvor amp. 120

mg/2 ml No 10

008864

26.02.1999.

3004201001

Zdravlje

10

75

CIPROCINAL

ciprofloksacin

antibiotik

film tbl. 250 mg No 10

008934

27.04.1999.

3004901909

Zdravlje

10

76

ŠPRIC MEDICINSKI jednokratne primene s iglama VIKOLE LUER

 

potrošni

medicinski

materijal

zapremina 1,0 2,0 5,0

10,0 i 20,0 ml

igle 25 G 5/8, 23 Gl j,

22 Gl j, 21 Gl S, 20 Gl S

98/501

08.04.1998.

9018311001

9018311009

Zdravlje

10

77

DIJALIZATORI KAPILARNI Medial

filter za

hemodijalizu

potrošni

medicinski

materijal za

hemodijalizu

AQM-1080, CM 10;

AQM-1280, CM 12;

AQM-1480, CM 14;

AQM-1680, CM 16;

AQM-1081, HM 10;

AQM-1281, HM 12;

AQM-1481, HM 14;

AQM-1681, HM 16.

98/1530

19.11.1998.

9018903000

Zdravlje

bez

carine

78

ARTERIJSKO-

VENSKI SISTEMI

sistemi za

hemodijalizu

potrošni

medicinski

materijal za

hemodijalizu

AQM-4003; AQM-4004;

AQM-4005; AQM-4020;

AQM-4021

98/1531

19.11.1998.

9018903000

Zdravlje

bez

carine

 

79

DIEFITO

biološki aktivan dodatak hrani

profilaksa

kardiovaskularnih oboljenja

dijetetska supa

007169

28.03.1996.

2106909809

Zdravlje

5

80

DIEFITO

biološki aktivan

dodatak hrani

profilaksa

oboljenja jetre

dijetetska supa

007371

28.03.1996.

2106909809

Zdravlje

5

81

DIEFITO

biološki aktivan dodatak hrani

profilaksa

saharnog dijabeta

dijetetska supa

007372

28.03.1996.

2106909809

Zdravlje

5

82

DIEFITO

biološki aktivan dodatak hrani

profilaksa

oboljenja

gastrointestinalnog trakta

dijetetska supa

007373

28.03.1996.

2106909809

Zdravlje

5

83

DIEFITO

biološki aktivan dodatak hrani

profilaksa

oboljenja bubrega

dijetetska supa

007374

28.03.1996.

2106909809

Zdravlje

5

84

*TRAMAL

(tramadol)

tramadol

hidrohlorid

analgetik

kaps. 50 mg No 20

inj. rastvor 50 mg/1ml No 5

inj. rastvor 100 mg/2 ml

No 5 sveca 100 mg No 5

008231

3004901909

Zorka farma

5

85

*TRAMAL za decu i odrasle

tramadol

hidrohlorid

analgetik

kapi 100 mg/1 ml 10 ml

003069

3004901909

Zorka farma

5

86

MUKODIN

(s karbocisteinom)

karbocistein

bronholitik

kaps. 375 mg No 30

sirup 5% 200 ml

sirup za decu 2,5% 200 ml

007207

3004901909

Zorka farma

5

87

PREDIJAN

(gliclazide)

gliklazid

peroralni antidijabetik

tbl. 80 mg No 60

007208

3004901909

Zorka farma

5

88

MIANSAN

(mianserin)

mianserin hlorid

antidepresant

tbl. 30 mg No 14

008230

3004901909

Zorka farma

5

89

NIRMIN

(nitroglycerin)

nitroglicerin

antianginik

amp. 5 mg/1,6 ml No 50

005064

3004901909

Zorka farma

5

90

MONIZOL

(isosorbidmononitrat)

mianserin hlorid

antianginik

tbl. 20 mg No 30

tbl. 40 mg. No 30

007574

3004901909

Zorka farma

5

91

POVIDON JOD

(polivodom jod)

polivinilpirolidoniodine jodid

antiseptičko

sredstvo za

spoljašnju primenu

1% rastvor 100 ml

1% rastvor 500 ml

1% rastvor 5 l

0,75% rastvor/pena 500 ml

0,75% rastvor/pena 5 l

1% mast 40 g

vaginalne supp. 20 mg No 14

0,85% rastvor za ispiranje usta i grla 50 ml

009407

3004901901

Zorka farma

5

92

ALFOGEL

aluminijum fosfat

antacid

kesa 16 g No 20

003039

3004901909

Galenika

5

93

ALFACET

cefaklor

cefalosporin

kaps. 250 mg No 16

kaps. 500 mg No 16

susp. 60 ml 250 mg/5 ml

susp. 60 ml 125 mg/5 ml

008385

3004201009

Galenika

5

94

AMIKACIN

amikacin sulfat

 

amp. 100 mg/2 ml No 10

amp. 500 mg/2 ml No 10

008266

3004201001

Galenika

10

95

BAKTRIM

trimetoprim i

sulfametoksazol

 

susp. 240 mg/5 ml 100 ml

tbl. 120 mg No 20

tbl. 480 mg No 20

01437

00270

3004901909

Galenika

5

96

BEVIPLEKS

kompleks

vitamina B

 

draže No 30

amp. 5/3 ml + 5

amp. 2 ml vode za inj.

003476

3004501009

Galenika

5

97

BRONAL

terfenadin

 

tbl. 60 mg No 20

003920

3004901909

Galenika

5

98

KOMPLAMIN

RETARD

ksantinol-nikotinat

 

draže 500 mg No 20

006584

3004401001

Galenika

10

99

DAKTANOL

mikonazol

 

krema 30 g

009343

3004901909

Galenika

5

100

DEKSAZON

deksametazon

 

amp. 4 mg/ml No 25

amp. 4 mg/ml No 5

tabl. 0,5 mg No 50

007329

3004321009

Galenika

5

101

DIGESTAL

fermenti pankreasa, sastojci žuči, hemiceliloza

 

draže 30

00995

3004901909

Galenika

bez

carine

102

DIGESTAL FORTE

fermenti pankreasa, sastojci žuči, hemiceliloza

 

tbl. 300 mg No 30

009406

3004901909

Galenika

bez

carine

103

DIKLOFEN

diklofenak

natrijum

 

tbl. forte 50 mg No 20

tbl. retard 100 mg No 20

suspp. 500 mg No 10

amp. 75 mg/3 ml No 5

006407

3004901901

Galenika

10

104

FERRO-GRADUMET

sulfat gvožđa

 

tbl. 30

008049

3004901909

Galenika

5

105

FLONIVIL-BS

čista suva

kultura bacila

soja IP 5832

 

kaps. 16

006406

300290500

Galenika

5

106

FLORMIDAL

midazolam

 

amp. 15 mg/3 ml No 50

002037

3004901909

Galenika

5

107

GINO-DAKTANOL

mikonazol

 

vaginalne tabl. 200 mg No 7

009344

3004901909

Galenika

5

108

GLAUMOL

timolal maleat

 

fl. 0,5% 5 ml

00699

3004901909

Galenika

5

109

GLIORAL

glokazid

 

tbl. 80 mg No 30

tbl. 80 mg No 60

009673

3004901909

Galenika

bez

carine

110

HENOHOL

ksenodezoksiholna kiselina

 

kaps. 250 mg No 56

008041

3004901909

Galenika

5

111

HEPARIN

heparin

 

amp. 0,25 ml No 5

amp. 1 ml No 5

007914

3004901909

Galenika

5

112

HORMOPLEKS

estrogen

 

draže 1,25 mg No 20

01886

3004391009

Galenika

5

113

INSULIN LENTE S PP

insulin dugotrajnog delovanja, potpuno očišćeni svinjskog porekla

 

fl. 10 ml/40 IE No 1

00241

3004311000

Galenika

bez

carine

114

INUTRAL S PP

insulin brzog

delovanja, potpuno očišćeni, svinjskog porekla

 

fl. 10 ml/40 IE No 1

002442

3004311000

Galenika

bez

carine

115

KARBOCISTEIN

karbocistein

 

kaps. 375 mg No 32

sirup 250 mg/5 ml 200 ml

sirup 125 mg/5 ml 200 ml

007590

3004901909

Galenika

5

116

KATOPIL

kaptopril

 

tbl. 50 mg No 40

tbl. 25 mg No 40

008290

3004901901

Galenika

10

117

KOMPLAMIN

RETARD

kaptopril

 

draže 500 mg No 20

006584

3004901901

Galenika

10

118

KOMPLAMIN

ksantinolnikotinat

 

amp. 300 mg/2 ml No 50

006584

3004401001

Galenika

10

119

LONGACEF

ceftriakson

 

fl. 1 g

fl. 250 mg

01355

3004201009

Galenika

5

120

MADOPAR

loveodopa i benserazid

 

kaps. 125 mg No 100

007262

3004901909

Galenika

bez

carine

121

MORADOL

butorfanol tartarat

 

amp. 2 mg/ml No 50

006599

3004901909

Galenika

5

122

NOBRITEM

medazepam

 

kaps. 5 mg No 30

007286

3004901909

Galenika

5

123

OLIGOGAL Se

organski

povezan selen sa vitaminima

A, C i E

 

kaps. 30

003919

3004501009

Galenika

5

124

OLIGOVIT

polivitaminski preparat

s mineralima

 

draže 30

008193

3004501009

Galenika

5

125

PALITREKS

cefaleksin

 

susp. 250 mg/5 ml

008265

3004201001

Galenika

10

126

PANKREATIN

fermenti pankreasa

 

draže 50

007096

3004901909

Galenika

10

127

PENTREKSIL

ampicilin

 

susp. 250 mg/5 ml 100 ml

kapi 20 ml/100 mg

008411

3004101001

Galenika

10

128

PIPEGAL

pipemidna kiselina

 

kaps. 200 mg No 20

009675

3004901909

Galenika

5

129

PRILAZID

cilazapril

 

tbl. 2,5 mg No 30

009674

3004901909

Galenika

5

130

PRINORM

atenolol

 

tbl. 100 mg No 14

tbl. 100 mg No 30

008042

3004901909

Galenika

5

131

PROPRANOLOL

propranolol hlorid

 

tbl. 40 mg No 50

008429

3004901901

Galenika

10

132

PROTAMIN SULFAT

antagonist

heparina

 

amp. 50 mg/5 ml No 5

00260

3004901909

Galenika

5

133

RIFAMOR

rifampicin

 

kaps. 300 mg No 104

kaps. 150 mg No 150

kaps. 300 mg No 16

008267

3004201001

Galenika

10

134

RIFOGAL

rifampicin SV askorbinska

kiselina

 

amp. 500 mg/10 ml No 1

008273

3004001509

Galenika

5

135

RIFOGAL

rifampicin SV askorbinska

kiselina i lidokain hlorid

 

amp. 125 mg/1,5 ml No 5

amp. 250 mg/3 ml No 5

amp. 500 mg/10 ml No 1

008273

3004901909

Galenika

5

136

SINODERM

fluocinolon

acetonid

 

krema 15 g

mast 15 g

gel 30 g

008291

3004321001

Galenika

5

137

STERIGAL

antiseptik

 

2,5% vodnog rastvora,

flaša 500 ml

005384

3004901909

Galenika

5

138

VIDAILIN M

polivitaminski preparat

s mineralima

 

sirup 90 ml

002179

3004501009

Galenika

5

139

VIPSOGAL

betametazol,

fluocinolon,

gentamicin,

salicilna kiselina, pantenol

 

mast 30 g

008297

3004901909

Galenika

5

 

Prilog 3

UZ PROTOKOL O IZUZECIMA IZ REŽIMA SLOBODNE TRGOVINE UZ SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE

 

SPISAK PROIZVODA KOJI SE UVOZE NA TERITORIJU SR JUGOSLAVIJE IZ RUSKE FEDERACIJE I NA KOJE SE NEĆE PRIMENJIVATI PRINCIP SLOBODNE TRGOVINE

Tarifni broj

(tar. oznaka)

po Carinskoj tarifi

SR Jugoslavije

Naimenovanje

1

2

3105.

Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže 2 ili 3 đubriva elementa - azot, fosfor i kalijum

8414.

Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori; ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugrađenim ventilatorom, uključujući one opremljene filterima

8481.

Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile

8482.10 9000

8482.30 0010

Kuglični ležaji spoljnog prečnika preko 30 mm

Sferni valjkasti ležaji najvećeg spoljnog prečnika do 421 mm

8483.20

Kućišta za ležaje sa ugrađenim kotrljajnim ležajima

8483.30

Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja - zglobni

8504.

Električni transformatori, statički konventori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi

8507.

Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, pravougaone ili ne (uključujući kvadratne)

8701.

Traktori, drumski tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. br. 8709)

8703.

Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana i namenjena prvenstveno za prevoz lica (osim vozila iz tar. br. 8702), "karavan" vozila i vozila za trke

8704.21

Motorna vozila za prevoz robe - bruto mase do 5 t

8704.22

Motorna vozila za prevoz robe - bruto mase preko 5 t do 20 t

8704.31

Motorna vozila za prevoz robe - bruto mase do 5 t

8704.32

Motorna vozila za prevoz robe - bruto mase preko 5 t

* Oprema i sirovine koje se sa teritorije Ruske Federacije uvoze na teritoriju SR Jugoslavije

ČLAN 3

O sprovođenju ovog zakona staraće se savezni organ nadležan za poslove spoljne trgovine.

ČLAN 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori".

 

PRAVILA

O POREKLU ROBE IZ SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, KOJA SE UVOZI NA TERITORIJU RUSKE FEDERACIJE U OKVIRU SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU RUSKE FEDERACIJE I SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE

1. Roba poreklom iz Savezne Republike Jugoslavije

Smatra se da je roba poreklom iz Savezne Republike Jugoslavije u sledećim slučajevima:

a) ako je potpuno proizvedena u navedenoj zemlji;

b) kada je proizvedena u navedenoj zemlji sa korišćenjem sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda koji su poreklom iz druge zemlje, ili roba nepoznatog porekla pod uslovom da je ta roba u navedenoj zemlji bila podvrgnuta dovoljnoj obradi ili preradi, kako je dole navedeno.

2. Roba u potpunosti proizvedena u Saveznoj Republici Jugoslaviji

Sledeća roba se smatra u potpunosti proizvedenom u Saveznoj Republici Jugoslaviji:

a) rudna bogatstva, dobijena na teritoriji navedene zemlje ili u njenim teritorijalnim vodama, ili na njenom kopnenom pojasu i u morskom području, ako zemlja ima isključiva prava na eksploataciju tih bogatstva;

b) biljni proizvodi, uzgajani ili ubrani na teritoriji navedene zemlje;

v) žive životinje, rođene i odgajane u navedenoj zemlji;

g) proizvodi dobijeni od životinja odgajanih u navedenoj zemlji;

d) proizvodi lova, ribolova i morskog ribolova koji su njima obavljeni;

e) proizvodi morskog ribolova dobijeni u Svetskom okeanu na brodovima navedene zemlje, a takođe na brodovima iznajmljenim (uzetim u zakup) od strane navedene zemlje;

ž) proizvodi izrađeni na brodovima fabrikama navedene zemlje isključivo od proizvoda pomenutih pod e);

z) sekundarne sirovine i otpaci, dobijeni kao rezultat proizvodnih i drugih operacija vršenih u navedenoj zemlji;

i) proizvodi visoke tehnologije dobijeni u otvorenom svemiru na svemirskim brodovima, koji pripadaju navedenoj zemlji ili koje je ona iznajmila;

k) roba proizvedena u navedenoj zemlji isključivo od proizvoda navedenih u podalinejama a) do i) ove tačke.

3. Roba podvrgnuta dovoljnoj obradi ili preradi u Saveznoj Republici Jugoslaviji, u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između Ruske Federacije i Savezne Republike Jugoslavije

Roba se smatra podvrgnutom dovoljnoj obradi ili preradi, ako je ta roba podvrgnuta obradi ili preradi i ako vrednost robe (sirovinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda) korišćenih u tom procesu, koji su poreklom iz druge zemlje ili robe nepoznatog porekla nije veća od 50% od vrednosti robe koja se izvozi iz navedene zemlje.

Vrednost robe navedene u ovoj tački, koja se izvozi, koja nije poreklom iz Savezne Republike Jugoslavije, utvrđuje se na osnovu carinske vrednosti te robe koja je utvrđena u zemlji proizvođača.

Vrednost robe nepoznatog porekla, shodno ovoj tački, utvrđuje se u okviru cene plaćene za tu robu na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

Roba (sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi), izvezena iz Ruske Federacije u Saveznu Republiku Jugoslaviju koja se koristi u Saveznoj Republici Jugoslaviji za proizvodnju robe za izvoz u Rusku Federaciju smatra se robom proizvedenom u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Vrednost robe, koja se izvozi iz Savezne Republike Jugoslavije određuje se na osnovu cene franko-fabrika proizvođača robe.

4. Kupovina i direktna isporuka

Carinski preferencijali za robu poreklom iz Savezne Republike Jugoslavije odobravaju se u skladu sa Sporazumom o slobodnoj trgovini između Ruske Federacije i Savezne Republike Jugo slavije samo pod uslovom neposredne kupovine tih proizvoda u navedenoj zemlji i njihove direktne isporuke u Rusku Federaciju.

Roba se smatra neposredno kupljenom ako ju je uvoznik nabavio od lica registrovanog na propisan način kao subjekat preduzetničke delatnosti u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Direktnom isporukom smatra se isporuka robe, koja se prevozi iz Savezne Republike Jugoslavije u Rusku Federaciju, bez prevoza preko teritorije druge zemlje.

Pravilu direktne isporuke odgovara takođe roba koja se prevozi preko teritorije jedne ili više zemalja zbog geografskih, transportn ih, tehničkih ili ekonomskih razloga, pod uslovom da se roba u zemljama tranzita, uključujući i njihovo privremeno skladištenje na teritoriji tih zemalja, nalazi pod carinskim nadzorom.

Pravilu direktne isporuke takođe odgovara roba koju je uvoznik kupio na izložbama ili sajmovima, ako ispunjava sledeće uslove:

a) roba je bila isporučena sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije na teritoriju zemlje u kojoj je izložba ili sajam i bila je pod carinskim nadzorom dok je isti trajao;

b) roba od momenta njene isporuke na izložbu ili sajam nije korišćena u neke druge svrhe izuzev demonstracione;

v) roba se uvozi u Rusku Federaciju u istom stanju u kom je bila isporučena na izložbu ili sajam, osim izmena stanja robe kao posledicu prirodne pohabanosti ili gubitka pri normalnim uslovima prevoza i čuvanja.

5. Uverenje

Radi utvrđivanja porekla robe iz Savezne Republike Jugoslavije lice, koje prevozi robu podnosi deklaraciju-uverenje o poreklu robe (u daljem tekstu: uverenje) na obrascu "A", predviđeno u okviru Opšteg sistema preferencijala.

Rok važnosti uverenja je 12 meseci od dana njegovog izdavanja.

Uverenje se podnosi carinskim organima u štampanom obliku, bez ispravki na ruskom ili engleskom jeziku.

Po potrebi carinski organi mogu da zatraže prevod uverenja na nacionalni jezik.

Uverenje se podnosi zajedno sa carinskom ispravom i drugim dokumentima koji se podnose za carinjenje robe.

Razlika između faktički isporučene količine robe, i količine navedene u uverenju ne treba da bude veća od 5%.

U slučaju gubitka uverenja prima se njegov zvanično overen duplikat (kopija). Rok čuvanja uverenja je 3 godine.

Radi dokazivanja porekla manjih pošiljki robe (čija je osnovica najviše do 5.000 USD) nije potrebno podnositi uverenje. U tom slučaju izvoznik može da da izjavu u zemlji porekla robe na fakturi ili drugim dokumentima koji prate robu.

U slučaju postojanja osnovanih sumnji koje se odnose na ispravnost date izjave o poreklu robe carinski organ ima pravo da traži da se podnese uverenje o poreklu robe.

6. Administrativna saradnja

Države koje su potpisale ovaj Sporazum dobijaju jedna od druge naimenovanje, adrese, otiske pečata nadležnih organa, ovlašćenih da overavaju uverenja.

Carinski preferencijalni režim neće se primenjivati na robu ukoliko se ne dostavi napred navedeno obaveštenje.

U slučaju pojavljivanja osnovanih sumnji u odnosu na verodostojnost uverenja ili podataka navedenih u njemu, a takođe u odnosu na podatke o poreklu robe carinski ili drugi nadležni organi Ruske Federacije mogu da se obrate nadležnim nacionalnim organima Savezne Republike Jugoslavije koji su overili uverenje sa obrazloženom molbom da im se saopšte dopunski ili detaljni podaci.

Neće se smatrati da je roba poreklom iz Savezne Republike Jugoslavije dok se uverenje o poreklu robe ili zatraženi dopunski podaci ne podnesu od strane nadležnog organa.

Carinski preferencijali za takvu robu daju se samo posle dobijanja zadovoljavajućeg odgovora nadležnih nacionalnih organa Savezne Republike Jugoslavije.

Rok za dostavljanje odgovora nadležnih organa je šest meseci od dana prijema zahteva za proveru.

 

PRAVILA

O POREKLU ROBE IZ RUSKE FEDERACIJE, KOJA SE UVOZI NA TERITORIJU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U OKVIRU SPORAZUMA IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SR JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE

Definicije

Član 1

U odredbama ovih pravila izraz:

(1) "dokumentarna evidencija porekla" znači uverenje o poreklu ili overena izjava o poreklu,

(2) "uverenje o poreklu" znači obrazac A uverenja predviđen u okviru globalnog sistema trgovinskih preferencijala (u daljem tekstu: "GSTP") sa upisanim podacima o robi, u kome ovlašćeni organ potvrđuje da je roba za koju se izdaje uverenje poreklom iz Ruske Federacije,

(3) "izjava o poreklu" znači odgovarajuća izjava o poreklu koju daje proizvođač, isporučilac ili izvoznik na fakturi ili drugim dokumentima koja prate robu sa tekstom: "Zemlja porekla opisane robe u ovoj izjavi je Ruska Federacija".

(4) "ovlašćeni organ u Ruskoj Federaciji je Ministarstvo za trgovinu Ruske Federacije.

Proizvodi sa poreklom

Član 2

Proizvodi koji su u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini između SR Jugoslavije i Ruske Federacije (u daljem tekstu: "Sporazum") predmet trgovinske razmene uvezeni na teritoriju SR Jugoslavije iz Ruske Federacije i direktno isporučeni, shodno odredbama člana 6 ovih Pravila i kojima se odobrava slobodan uvoz bez carine, ako ispunjavaju zahtev u pogledu porekla pod jednim od sledećih uslova:

a) Kao proizvodi u potpunosti dobijeni ili proizvedeni u Ruskoj Federaciji, shodno odredbama člana 3, ili

b) Kao proizvodi koji nisu u potpunosti dobijeni ili proizvedeni u Ruskoj Federaciji, pod uslovom da pomenuti proizvodi ispunjavaju uslove po osnovu odredbi članova 4 ili 5.

Proizvodi u potpunosti dobijeni ili proizvedeni u Ruskoj Federaciji

Član 3

Shodno odredbama člana 1 stav a), u potpunosti dobijenim ili proizvedenim u Ruskoj Federaciji smatraju se:

a) sirovine i minerali koji se vade iz njenog tla, vode ili sa morskog dna;1

b) poljoprivredni proizvodi koji su u njoj požnjeveni i ubrani;2

c) stoka koja je tamo rođena i gajena;

d) proizvodi dobijeni od životinja, navedenih u stavu c);

e) proizvodi dobijeni lovom, odnosno ribolovom u toj potpisnici;

f) proizvodi od ribolova na moru, kao i drugi proizvodi iz mora uhvaćeni na pučini njenim brodovima;3,4

g) proizvodi prerađeni i/ili sačinjeni na palubi njenih brodova G fabrika4,5 i to isključivo od proizvoda navedenih u stavu f);

h) iskorišćeni artikli koji su u njoj sakupljeni i koji su pogodni jedino za ponovno dobijanje sirovina;

i) škart i otpaci proizvodnih procesa u njoj;

j) roba u njoj proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u st. a) do i).

1 Uključujući mineralna goriva, maziva i slične materijale, kao i rude metala.

2 Uključujući šumarske proizvode.

3 "Brodovi" označavaju ribarske brodove angažovane na poslovima komercijalnog ribolova, registrovani u zemlji potpisnici, a kojima upravljaju građanin, ili građani, ili vlade takvih potpisnica ili trgovačka društva, korporacije ili udruženja, propisno registrovana u zemlji takve države potpisnice, pri čemu se najmanje 60% ulagačkog kapitala nalazi u vlasništvu građanina ili građana i/ili vlada potpisnica. Međutim, na preferencijalne koncesije imaju pravo i proizvodi preuzeti sa brodova koji se bave komercijalnim ribolovom na osnovu bilateralnih sporazuma kojima se obezbeđuje zakup G unajmljivanje takvih brodova, odnosno podela ulova među državama potpisnicama.

4 U pogledu brodova ili gradova G fabrika kojima upravljaju vladine agencije ne primenjuje se uslov isticanja zastave države potpisnice.

5 U smislu ovog sporazuma, termin "brod - fabrika" označava svaki plovni objekat koji se, kao što je definisano koristi za preradu, odnosno izradu proizvoda na palubi. Reč je isključivo o proizvodima navedenim u stavu F).

Proizvodi koji nisu u potpunosti dobijeni/proizvedeni u Ruskoj Federaciji

Član 4

1. Shodno odredbama člana 2 stav b) proizvodi dobijeni ili prerađeni tako da ukupna vrednost korišćenog materijala, delova ili plodova sa poreklom iz treće zemlje ili sa neutvrđenim poreklom ne prelazi 50% f.o.b. vrednosti proizvedenih, odnosno dobijenih proizvoda, a čija se završna faza izrade obavlja na teritoriji Ruske Federacije, imaju pravo na preferencijalni uvoz, zavisno od odredbi tačke 2 ovog člana.

2. Vrednost materijala, delova ili plodova koji ne potiču iz zemlje je sledeća:

a) c.i.f. vrednost u trenutku uvoza materijala, delova ili proizvoda, tamo gde se to može dokazati, ili

b) najbliža cena koja se može ustanoviti, plaćena za materijale, delove, odnosno plodove neutvrđenog porekla na teritoriji Ruske Federacije u kojoj se vrši dorada ili prerada.

Kumulativno poreklo

Član 5

Proizvodom sa poreklom iz Ruske Federacije u kojoj se vrši izrada, prerada ili dorada gotovog proizvoda smatraju se proizvodi koji ispunjavaju zahteve u pogledu porekla navedene u članu 2, koji se koriste u Ruskoj Federaciji kao utrošak za gotov proizvod i koji podleže preferencijalnom tretmanu u SR Jugoslaviji, pod uslovom da ukupan sadržaj s poreklom sa teritorije Ruske Federacije nije manji od 60% f.o.b. vrednosti proizvoda.

 

Direktna isporuka iz Ruske Federacije

Član 6

Smatra se da je Ruska Federacija direktno isporučila SR Jugoslaviji sledeće proizvode:

(1) ako je transportovala proizvode bez prelaska preko teritorije treće zemlje;

(2) proizvode čiji transport uključuje tranzit kroz jednu ili više posrednih zemalja, sa ili bez pretovara ili privremenog skladištenja u ovim zemljama, pod uslovom da se:

a) tranzitni prevoz opravdava geografskim razlozima ili razlozima koji su isključivo u vezi sa zahtevima transporta;

b) proizvodima u tranzitnim zemljama nije trgovalo, niti su oni konzumirani;

v) proizvodi nisu bili podvrgnuti nikakvim drugim postupcima, izuzev istovaru i ponovnom utovaru ili nekom drugom postupku potrebnom za njegovo održavanje u dobrom stanju.

Postupak sa ambalažom

Član 7

Prilikom utvrđivanja porekla proizvoda trebalo bi imati u vidu da ambalaža čini celinu sa proizvodom koji sadrži.

Uverenje o poreklu

Član 8

Uz proizvode koji imaju pravo na preferencijalne koncesije izdaje se uverenje o poreklu shodno odredbama člana 1 stav (2), koje izdaje ovlašćeni organ u Ruskoj Federaciji shodno odredbama člana 1 stava (5), ili se podnosi druga dokumentarna evidencija porekla shodno odredbama člana 1 stav (3).

Dokumentarna evidencija porekla

Član 9

Za robu vrednosti do 5.000 USD može se podneti overena izjava o poreklu robe na pratećim dokumentima, fakturi, i sličnom.

U slučaju postojanja opravdanih sumnji koje se odnose na ispravnost date overene izjave o poreklu robe, carinski organ u SR Jugoslaviji ima pravo da traži da se podnese uverenje o poreklu robe.

Overena izjava o poreklu robe može se podnositi i u drugim slučajevima izvoza proizvoda veće vrednost iz Ruske Federacije ukoliko se dve strane ugovornice o tome dopunski dogovore u okviru Radne grupe iz čl. 19 Sporazuma.

Član 10

Uverenje se podnosi carinskim organima u SR Jugoslaviji bez ispravki na ruskom ili engleskom jeziku.

Po potrebi carinski organi mogu zatražiti prevod uverenja na srpskom jeziku.

Uverenje se podnosi zajedno sa carinskom ispravom i drugim dokumentima koja se podnose za carinjenje robe.

Razlika između faktički isporučene količine robe i količine navedene u uverenju ne treba da bude veća od 5%.

Rok važnosti uverenja je 12 meseci od dana njegovog izdavanja.

U slučaju gubitka uverenja prima se njegov zvanično overeni duplikat (kopija).

Administrativna saradnja

Član 11

1. Strane ugovornice ostvaruju administrativnu saradnju radi kontrole uverenja o poreklu robe kao i kontrole dokumentarne evidencije porekla robe.

2. Strane ugovornice razmenjuju nazive, adrese i uzorke otisaka pečata nadležnih organa ovlašćenih da overavaju uverenja o poreklu robe.

3. Strane ugovornice takođe se redovno obaveštavaju o svim izmenama i dopunama podataka iz tačke 2 ovog člana.

4. Carinski preferencijalni režim neće se primeniti na robu ukoliko carinski organ zemlje uvoza ne raspolaže podacima iz tačke 2 i 3 ovog člana.

Zahtev za kontrolu

Član 12

1. Ovlašćeni organ SR Jugoslavije G Savezna uprava carine može zatražiti provere ispravnosti uverenja o poreklu robe i dokumentarne evidencije porekla robe:

(a) kada postoje osnovane sumnje u ispravnost uverenja

(b) kada postoje osnovane sumnje o tačnosti podataka iz uverenja;

(v) povremeno.

2. Ovlašćeni organ SR Jugoslavije G Savezna uprava carina, dostavljaće zahteve ovlašćenom organu u Ruskoj Federaciji ili će zahtev dostaviti u skladu sa odredbama Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije o saradnji i uzajamnoj pomoći carinskih službi, potpisanim u Moskvi 6. novembra 1996. godine.

Član 13

Dokumenta potrebna za kontrolu dokumentarne evidencije porekla koje overavaju nadležni organi Ruske Federacije čuvaju se najmanje 3 godine od dana izdavanja.

Član 14

Zahtevi za proveru uverenja izdatih u Ruskoj Federaciji treba da se dostavljaju, osim izuzetno opravdanih slučajeva, u periodu od godinu dana, počev od dana kada je tu ispravu prihvatio nadležni organ u SR Jugoslaviji.

Rok za dostavljanje odgovora nadležnih organa je šest meseci od dana prijema zahteva za proveru.

 

Način popunjavanja

sertifikata o poreklu robe obrasca "A", izdatih za robu poreklom iz zemalja učesnica sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između SR Jugoslaviji i Ruske Federacije (u daljem tekstu sporazum) i isporučene shodno ovom sporazumu

Opšti uslovi

Radi dobijanja preferencijalnog režima u skladu sa uslovima Sporazuma roba ne sme da bude na spisku roba koje su izuzete iz režima slobodne trgovine i mora da ispunjava pravila o poreklu robe, dogovorena u ovom Sporazumu.

Blanko deklaracije-sertifikata o poreklu robe obrazac "A" (u daljem tekstu - sertifikat), koji se koristi radi potvrde porekla robe u skladu sa navedenim pravilima, izrađuje se tipografski na papiru sa zaštitnom mrežom ili zaštitnim poljem u boji (obrasci sertifikata u prilogu).

Sertifikat mora biti popunjen na ruskom ili engleskom jeziku na kompjuteru ili na pisaćoj mašini (izuzev određenih naznaka niže navedenih).

Tekst na poleđini sertifikata može biti otkucan na bilo kom jeziku, može potpuno ili delimično da nedostaje.

Na sertifikatu ne sme biti bilo kakvih brisanja ili precrtavanja.

Izmene unete u sertifikat mogu se izvršiti precrtavanjem pogrešnih podataka i pisanjem pravilnih podataka preko njih. Svaka takva ispravka mora se overiti pečatom organa nadležnog za njegovo izdavanje.

U sertifikatu obavezno mora biti naveden registarski broj, a takođe popunjene rubrike 1, 5 (u slučaju da je u sertifikatu navedeno više robe), 7, 8, 9, 11, 12.

Neiskorišćeno mesto u rubrikama 5, 6, 7, 8, 9, 10 mora biti precrtano da bi se sprečilo unošenje bilo kakvih dopunskih podataka.

Rubrika koja se nalazi u gornjem desnom uglu sertifikata

Navodi se registarski broj sertifikata organizacija koja ga je izdala.

Registarski broj se može upisati i rukom.

Navodi se naziv zemlje u kojoj je sertifikat izdat.

Rubrika 1.

Navodi se naziv i adresa lica koje izvozi robu.

Rubrika 2.

Navodi se naziv i adresa primaoca robe.

U slučaju kada prilikom izdavanja sertifikata primalac robe nije određen u rubrici se može navesti "to order" (po odluci) ili naziv zemlje "Ruska Federacija" ("Savezna Republika Jugoslavija"). Ako u ovoj rubrici nije naznačen naziv zemlje onda se istovar robe u Rusku Federaciju potvrđuje u rubrici 12.

Dozvoljeno je da u rubrici 2 bude naznačen samo naziv zemlje, Ruska Federacija, ili da navedena rubrika bude nepopunjena, ali uz obaveznu naznaku Ruska Federacija u rubrici 12.

Takođe, dozvoljeno je da se naziv primaoca robe dopiše posle "to order" ili "Ruska Federacija".

Rubrika 3.

Navode se podaci o maršruti transporta robe i transportnih sredstava (koliko je poznato).

Rubrika 4.

Koristi se za specijalne napomene.

U slučaju gubitka sertifikata izdaje se njegov duplikat, ali se u rubrici 4 navodi "DUPLICATE" (duplikat). Pri tome rok važenja du plikata sertifikata računa se od dana izdavanja originala.

U slučaju da je sertifikat izdat nakon isporuke robe, u rubrici se navodi "ISSUED RETROSPECTIVELY" (naknadno izdat).

Rubrika 5.

Navodi se redni broj robe u sertifikatu.

U jednom sertifikatu mogu se navesti podaci o nekoliko vrsta robe. U tom slučaju navođenje robe mora se vršiti bez intervala i pred svakom vrstom robe mora biti naveden redni broj.

Rubrika 6.

Podaci o količini tovarnih mesta i markiranju. Dozvoljeno je nepopunjavanje ove rubrike ili u njoj može biti navedeno "no marks" (bez markiranja).

Rubrika 7.

Navodi se naimenovanje i tarifni stav robe po Harmonizovanom sistemu naimenovanja i šifriranja robe, podaci o robi, navedeni u ugovoru na osnovu kojih se roba identifikuje, a takođe rifuza, vrsta ambalaže (kutije, boce, itd.) broj mesta robe.

Ako u rubrici nema dovoljno mesta za opis robe, dozvoljeno je korišćenje dodatnih listova, koji moraju biti overeni pečatom nacionalnog nadležnog organa, koji je izdao sertifikat (otisak pečata u rubrici 11 mora biti isti kao otisak pečata na dodatnom listu), s navođenjem registarskog broja sertifikata.

U slučaju da se u ovoj rubrici poziva na specifikaciju uz ugovor kopija specifikacije takođe mora biti overena pečatom nacionalnog nadležnog organa.

Rubrika 8.

Navodi se kriterijum porekla robe:

"R" roba u potpunosti proizvedena u zemlji izvoza;

"Y" roba dovoljno obrađena/prerađena.

Navodi se vrednost sirovina, poluproizvoda ili gotovih proizvoda, poreklom iz druge zemlje, ili nepoznatog porekla, koji su korišćeni prilikom proizvodnje robe, izraženo u procentima na osnovu cene franko-fabrika proizvođača izvezene robe (na primer "Y15%");

Kriterijum porekla robe mora biti naznačen za svaku robu, navedenu u rubrici 7.

Ako su u sertifikatu navedene različite vrste robe, čiji se deo svrstava u jednom tarifnom stavu (4 znaka šifre) Robne nomenklature spoljnotrgovinske delatnosti (TN VID), dozvoljeno je u rubrici 8 navoditi jednu slovnu oznaku kriterijuma porekla robe za svu robu datog tarifnog stava Robne nomenklature.

Rubrika 9.

Navodi se bruto težina robe ili količina robe, koja mora biti usaglašena sa navodima iz fakture ili profakture.

Ako je u sertifikatu navedeno nekoliko vrsta robe, tada se podaci o bruto težini ili drugi podaci o količini robe navode za svaku posebno navedenu robu.

Rubrika 10.

Navodi se broj i datum fakture ili profakture.

U rubrici može biti navedena jedna opšta faktura ili profaktura za svu robu navedenu u sertifikatu, ili, ako je neophodno, mogu biti navedene nekoliko faktura ili profaktura za neke posebno navedene robe.

Ako lice kome se izdaje sertifikat, navedeno u rubrici 1, u momentu njegovog izdavanja nema podatke o fakturi ili profakturi, rubrika 10 se ne popunjava.

Rubrika 11.

Navodi se datum i mesto izdavanja sertifikata.

Stavlja se pečat nadležnog organa ovlašćenog za izdavanje sertifikata o poreklu robe obrasca "A".

Pečat mora da ma jasan otisak, na osnovu kojeg, po potrebi, može da se izvrši njegova identifikacija.

Pečat se overava potpisom ovlašćenog lica nadležnog organa.

Rubrika 12.

U gornjem redu navodi se naziv zemlje porekla robe.

U srednjem redu navodi se naziv zemlje u koju se roba isporučuje Ruska Federacija ili Savezna Republika Jugoslavija.

U donjem redu navodi se mesto i datum popunjavanja sertifikata.

Sertifikat svojim potpisom overava lice (organizacija), navedeno u rubrici 1. Pečat navedenog lica može biti stavljen, ali ne obavezno.

 

UVERENJE O POREKLU ROBE

OBRAZAC "A"

 

 

 

 

 

 

 

 

UVERENJE O POREKLU ROBE

OBRAZAC "A"

(prevod)

1. Roba poslata iz (poslovni naziv izvoznika, adresa i zemlja)

 

 

 

 

Redni broj                A0000

 

OPŠTI SISTEM PREFERENCIJALA UVERENJE O POREKLU (kombinacija deklaracije i uverenja)

FORMA

Izdato u ___________________

          (zemlja)

 

vidi napomene

2. Roba poslata u    (naziv primaoca, adresa i zemlja)

 

 

3. Prevozno sredstvo i maršruta (ukoliko je poznato)

 

 

 

4. Za službenu upotrebu

 

 

 

5. Broj artikla

 

 

 

 

 

6. Oznake i brojevi paketa

 

 

 

 

 

7. Broj i vrsta paketa; opis roba

 

 

 

 

 

8. Kriterijum za utvrđivanje porekla

 

 

 

 

 

9. Bruto-težina ili druge jedinične mere

 

 

 

 

 

10. Broj i datum fakture

 

 

 

 

 

11. Uverenje

Ovim se potvrđuje, na osnovu izvršene kontrole, da je izjava izvoznika tačna

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

Mesto i datum, potpis ovlašćenog lica

12. Izjava izvoznika

Dolepotpisani ovim izjavljuje da su napred dati podaci i navodi tačni i da je sva roba proizvedena

u ____________________________________________

(zemlja)

i da ispunjava zahteve o poreklu za tu robu u opštem sistemu preferencijala za robu izvezenu u

____________________________________________

(zemlja izvoza)

__________________________________________________

Mesto i datum, potpis ovlašćenog lica

 

Napomene

I OPŠTI USLOVI

Radi odobrenja preferencijala proizvodi moraju:

a) U potpunosti da odgovaraju opisu proizvoda koji mogu imati pravo na preferencijale u odredišnoj zemlji. Opis dat u obrascu treba da bude dovoljno podroban tako da ih carinski službenik koji vrši pregled može identifikovati;

b) Da ispunjavaju odredbe o poreklu zemlje odredišta. Svaki artikl u pošiljci mora odvojeno da ispunjava uslove u pogledu prava; i,

c) Ispunjavaju uslove isporuke propisane u odredišnoj zemlji. Uglavnom, proizvodi moraju biti direktno isporučeni iz zemlje izvoza u odredišnu zemlju, ali se može prihvatiti i prevoz preko trećih zemalja pod određenim uslovima.

 

II POPUNJAVANJE RUBRIKE 8

Proizvodi koji uživaju preferencijale moraju da budu ili u potpunosti dobijeni u skladu sa pravilima zemlje odredišta ili dovoljno obrađeni ili prerađeni tako da ispunjavaju zahteve o poreklu te zemlje.

a) Za proizvode u potpunosti dobijene u zemlji izvoza upisuje se slovna oznaka "R".

b) Za proizvode dovoljno obrađene ili prerađene u zemlji izvoza upisuje se slovna oznaka: "Y", iza koga se upisuje vrednost uvezenog materijala ili komponenti izražena u procentima f.o.b. cene izvoznog proizvoda (na primer "Y" 45%).

 

SPISAK

CARINARNICA I CARINSKIH ISPOSTAVA KOJE VRŠE IZVOZNO CARINJENJE ROBE I KOJE SU OVLAŠĆENE DA OVERAVAJU UVERENJA O JUGOSLOVENSKOM POREKLU ROBE

1. Carinarnica Beograd

1) Carinska ispostava Luka Beograd

2) Carinska ispostava Pančevo

3) Carinska ispostava Pošta Beograd

4) Carinska ispostava Smederevo

5) Carinska ispostava Šabac

6) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Makiš

7) Carinska ispostava Železnička stanica Beograd

8) Carinska ispostava Beogradski sajam Beograd

9) Carinska ispostava Valjevo

10) Carinska ispostava Loznica

11) Carinska ispostava Požarevac

12) Carinska ispostava Mladenovac

13) Carinska ispostava za poslove slobodnih i carinskih zona

14) Carinski referat za poslove slobodne i carinske zone i rečnog pristaništa Beograd

15) Carinski referat za poslove slobodne i carinske zone rečnog pristaništa Pančevo

16) Carinski referat za poslove slobodne i carinske zone i rečnog pristaništa Smederevo

17) Carinski referat za poslove slobodne i carinske zone Šabac

2. Carinarnica Surčin

1) Carinska ispostava Surčin

2) Carinska ispostava Terminal Beograd

3. Carinarnica Kladovo

1) Carinska ispostava Kladovo

2) Carinska ispostava Prahovo

3) Carinska ispostava Veliko Gradište

4. Carinarnica Dimitrovgrad

1) Carinska ispostava Gradina

2) Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad

3) Carinska ispostava Pirot

5. Carinarnica Kraljevo

1) Carinska ispostava Kruševac

2) Carinska ispostava Užice

3) Carinska ispostava Kraljevo

4) Carinska ispostava Čačak

5) Carinska ispostava Priboj

6) Carinska ispostava Trstenik

7) Carinska ispostava Požega

8) Carinska ispostava Gornji Milanovac

9) Carinski referat Prijepolje

10) Carinska ispostava Bajina Bašta

6. Carinarnica Niš

1) Carinska ispostava Bor

2) Carinska ispostava Leskovac

3) Carinska ispostava Zaječar

4) Carinska ispostava Železnička stanica Ćele Kula Niš

5) Carinska ispostava Železnička stanica Niš

6) Carinska ispostava Pošta Niš

7) Carinski referat Majdanpek

8) Carinska ispostava Knjaževac

9) Carinska ispostava Vranje

10) Carinska ispostava Aerodrom Niš

11) Carinska ispostava Prohor Pčinjski

12) Carinska ispostava Preševo

13) Carinska ispostava Železnička stanica Preševo

7. Carinarnica Kragujevac

1) Carinska ispostava Kragujevac

2) Carinska ispostava Jagodina

3) Carinska ispostava Smederevska Palanka

4) Carinska ispostava Železnička stanica Kragujevac

5) Carinska ispostava Paraćin

6) Carinska ispostava Lapovo

7) Carinska ispostava Aranđelovac

8. Carinarnica Novi Sad

1) Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad

2) Carinski referat Bačka Palanka

3) Carinska ispostava Sremska Mitrovica

4) Carinska ispostava Vrbas

5) Carinska ispostava Pošta Novi Sad

6) Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Novi Sad

7) Carinska ispostava Železnička stanica Šid

8) Carinska ispostava za poslove slobodne i carinske zone Novi Sad

9. Carinarnica Sombor

1) Carinska ispostava Apatin

2) Carinska ispostava Bezdan Mohač

3) Carinska ispostava Sombor

10. Carinarnica Vršac

1) Carinska ispostava Železnička stanica Vršac

2) Carinska ispostava Hemofarm

11. Carinarnica Zrenjanin

1) Carinska ispostava Kikinda

2) Carinska ispostava Zrenjanin

12. Carinarnica Subotica

1) Carinska ispostava Javna skladišta Subotica

2) Carinska ispostava Železnička stanica Subotica

3) Carinska ispostava Senta

13. Carinarnica Priština

14. Carinarnica Podgorica

1) Carinska ispostava Podgorica

2) Carinska ispostava Nikšić

3) Carinska ispostava Cetinje

4) Carinska ispostava Aerodrom Podgorica

5) Carinski referat Pošta Podgorica

6) Carinska ispostava Javna skladišta

7) Carinska ispostava Bijelo Polje

15. Carinarnica Bar

1) Carinska ispostava Aerodrom Tivat

2) Carinska ispostava Luka Bar

3) Carinska ispostava Zelenika

4) Carinska ispostava Kotor

 

SPISAK

PODRUČNIH ORGANA MINISTARSTVA TRGOVINE RUSKE FEDERACIJE - ODELJENJA ZA DRŽAVNE PROPISE O SPOLJNIM EKONOMSKIM DELATNOSTIMA

1. Verhnje-Volžski rejon:

(grad Jeroslavlj) 035

Ivanovska oblast 050

Kostromska oblast 016

2. Volgo-Vjatski rejon:

(grad N. Novgorod) 026

Republika Mari El 060

Republika Mordovija 062

Čuvaška Republika 063

Kirovska oblast 065

3. Istočno-Sibirski rejon:

(grad Krasnojarsk) 094

Republika Burjatija 092

Republika Tiva

Republika Hakasija 100

Irkutska oblast 038

Čitinska oblast 093

4. Dalekoistočni rejon:

(grad Habarovsk) 048

Republika Saha (Jakutija) 033

Amurska oblast 047

Magadanska oblast 030

Jevrejska autonomna oblast

5. Zapadno-Sibirski rejon:

(grad Novosibirsk) 034

Republika Altaj 017

Altajski kraj 085

Kemerovska oblast 087

Omska oblast 088

Tomska oblast 089

6. Povolžski rejon (grad Samara) 036

Republika Kalmikija 069

Astrahanska oblast 058

Volgogradska oblast 053

Penzenska oblast 056

Saratovska oblast 054

Uljanovska oblast 059

7. Severni rejon:

(grad Petrozavodsk) 046

Republika Komi 043

Arhangelska oblast 044

Murmanska oblast 028

8. Severo-Zapadni rejon:

(grad Sankt-Peterburg) 010, 037

Vologodska oblast 045

Novgorodska obl. 051

Pskovska oblast 052

9. Severo-Kavkaski rejon:

(grad Rostov na Donu) 027

Republika Adigeja 004

Republika Dagestan 076

Inguška Republika

Kabardino-Balkar. Republika 077

Karačaevo-Čerkes. Republika 049

Republika Severna Osetija-Alanija 078

Krasnodarski kraj 075

Stavropoljski kraj 079

10. Uralski rejon:

(grad Jekaterinburg) 032

Udmurtska Republika 080

Kurganska oblast 081

Orenburska oblast 082

Permska oblast 083

Čeljabinska oblast 084

Tjumenska oblast 090

Hanti-Mansijski a/o 098

11. Centrani rejon:

(grad Moskva) 055

Brjanska oblast 021

Vladimirovska oblast 005

Kalužska oblast 011

Rjazanska oblast 007

Smolenska oblast 020

Tverska oblast 024

Tulska oblast 006

12. Centr-Černozmeni rejon:

(grad Voronež) 025

Belgorodka oblast

Kurska oblast

Lipecka oblast

Orlovska oblast 022

Tambovska oblast

13. Primorski kraj:

(grad Vladivostok) 040

SZZ "Nahodka"

14. Republika Baškortostan 041

15. Republika Tatarstan 042

16. Kaliningradska oblast 039

17. Kamčatska oblast 031

18. Sahalinska oblast:

(grad Južni Sahalin) 029

Kurilska ostrva