Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIKA ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJE DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJOM SE DOPUNJUJU SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU I PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU

("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2010)

ČLAN 1

Potvrđuju se Singapurski ugovor o žigovnom pravu, Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu i Rezolucija Diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, u originalu na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekstovi Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, Pravilnika za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu i Rezolucije Diplomatske konferencije kojom se dopunjuju Singapurski ugovor o žigovnom pravu i Pravilnik za sprovođenje Singapurskog ugovora o žigovnom pravu, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glase:

SINGAPURSKI
UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU, PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU I REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJA PREDSTAVLJA DOPUNU SINGAPURSKOM UGOVORU O ŽIGOVNOM PRAVU I ODGOVARAJUĆEM PRAVILNIKU

Spisak članova

Član 1: Skraćeni izrazi
Član 2: Žigovi na koje se ovaj Ugovor primenjuje
Član 3: Prijava
Član 4: Zastupanje; Uslužna adresa
Član 5: Datum podnošenja
Član 6: Jedna registracija za robe i/ili usluge iz više klasa
Član 7: Razdvajanje prijave i registracije
Član 8: Podnesci
Član 9: Klasifikacija roba i/ili usluga
Član 10: Promene imena ili adresa
Član 11: Promena nosioca prava
Član 12: Ispravljanje greške
Član 13: Trajanje i produženje registracije
Član 14: Mere u slučaju propuštanja rokova
Član 15: Obaveza usklađivanja sa Pariskom konvencijom
Član 16: Uslužni žigovi
Član 17: Zahtev za upis licence
Član 18: Zahtev za izmenu ili poništaj upisa licence
Član 19: Dejstvo neupisivanja licence
Član 20: Podatak o licenci
Član 21: Primedbe u slučaju planiranog odbijanja
Član 22: Pravilnik
Član 23: Skupština
Član 24: Međunarodni biro
Član 25: Revizija ili izmena
Član 26: Pristupanje Ugovoru
Član 27: Primena Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine i ovog Ugovora
Član 28: Stupanje na snagu; Datum stupanja na snagu ratifikacija i pristupanja
Član 29: Rezerve
Član 30: Otkazivanje Ugovora
Član 31: Jezici Ugovora, Potpis
Član 32: Depozitar

Član 1

Skraćeni izrazi

U smislu ovog ugovora, osim kada je izričito navedeno drugačije:

(i) izraz "Zavod" označava organ kome je strana ugovornica poverila registrovanje žigova;

(ii) izraz "registracija" označava registrovanje žiga u nekom Zavodu;

(iii) izraz "prijava" označava prijavu za registrovanje;

(iv) "podnesak" označava bilo koju prijavu, ili bilo koji zahtev, izjavu, prepisku ili drugu informaciju u vezi sa prijavom ili registracijom koja je podneta zavodu;

(v) pozivanje na "lice" tumači se kao pozivanje i na fizičko lice i na pravno lice;

(vi) izraz "nosilac prava" označava lice koje je upisano u registar žigova kao nosilac žiga;

(vii) izraz "registar žigova" označava zbirku podataka koju vodi zavod, koja obuhvata sadržaj svih registracija i sve podatke upisane u vezi sa registracijama, nezavisno od medija na kome su takvi podaci pohranjeni;

(viii) izraz "postupak pred zavodom" označava svaki postupak pred zavodom u vezi sa prijavom ili registracijom;

(ix) izraz "Pariska konvencija" označava Parisku konvenciju o zaštiti industrijske svojine, potpisanu u Parizu 20. marta 1883. godine, kako je revidirana i izmenjena;

(x) izraz "Ničanska klasifikacija" označava klasifikaciju ustanovljenu Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova, potpisanim u Nici, 15. juna 1957. godine, kako je revidiran i izmenjen;

(xi) izraz "licenca" označava licencu za korišćenje žiga prema zakonu strane ugovornice;

(xii) izraz "sticalac licence" označava lice kome je data licenca;

(xiii) izraz "strana ugovornica" označava svaku državu ili međuvladinu organizaciju članicu ovog Ugovora;

(xiv) izraz "Diplomatska konferencija" označava sazivanje strana ugovornica za potrebe revidiranja ili izmene Ugovora;

(xv) Izraz "Skupština" označava Skupštinu pomenutu u članu 23;

(xvi) pozivanja na "instrument ratifikacije" tumače se tako da obuhvataju pozivanja na instrumente prihvatanja i usvajanja;

(xvii) izraz "Organizacija" označava Svetsku organizaciju za intelektualnu svojinu;

(xviii) izraz "Međunarodni biro" označava Međunarodni biro Organizacije;

(xix) izraz "Generalni direktor" označava generalnog direktora Organizacije;

(xx) izraz "Pravilnik" označava Pravilnik za sprovođenje ovog ugovora, kako je predviđeno članom 22;

(xxi) pozivanja na "član" ili "stav", "podstav" ili "tačku" člana tumače se tako da obuhvataju upućivanja na odgovarajuće pravilo(a) prema Pravilniku za sprovođenje ovog Ugovora;

(xxii) izraz "TLT 1994" označava Ugovor o žigovnom pravu, iz Ženeve, od 27. oktobra 1994. godine,

Član 2

Žigovi na koje se ovaj Ugovor primenjuje

(1) [Priroda žigova] Svaka strana ugovornica će primenjivati ovaj Ugovor na žigove koje čine znaci koji se prema zakonu te strane ugovornice mogu registrovati kao žigovi.

(2) [Vrste žigova]

(a) Ovaj Ugovor se primenjuje na žigove koji se odnose na robe (robne žigove) ili usluge (uslužne žigove) odnosno na žigove koji se odnose i na robe i na usluge.

(b) Ovaj Ugovor se ne primenjuje na kolektivne žigove, sertifikacione žigove i žigove garancije.

Član 3

Prijava

(1) [Naznačenja ili elementi koji su sadržani u prijavi ili priloženi uz prijavu; Taksa]

(a) Svaka strana ugovornica može da zahteva da prijava sadrži sve ili neke od sledećih naznačenja ili elemenata:

(i) zahtev za registrovanje;

(ii) ime i adresu podnosioca prijave;

(iii) ime države čiji je državljanin podnosilac prijave, ako je državljanin neke države, ime države u kojoj podnosilac prijave ima prebivalište, ako ga ima, i ime države u kojoj podnosilac prijave ima stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće, ako ga ima;

(iv) kada je podnosilac prijave pravno lice, pravnu prirodu tog pravnog lica i državu gde je registrovano, i kada je to moguće, teritorijalnu jedinicu unutar te države, po čijem je zakonu organizovano to pravno lice;

(v) kada podnosilac prijave ima punomoćnika, ime i adresu tog punomoćnika;

(vi) uslužnu adresu kada se ona traži u smislu člana 4(2)(b);

(vii) kada podnosilac prijave želi da iskoristi pravo prvenstva iz ranije prijave, izjavu u kojoj se traži pravo prvenstva te ranije prijave, zajedno sa naznačenjem i dokazom koje potvrđuje izjavu o pravu prvenstva, koje može da se zahteva na osnovu člana 4. Pariske konvencije;

(viii) kada podnosilac prijave želi da iskoristi mogućnost zaštite koja proističe iz izlaganja roba i/ili usluga na izložbi, izjavu u tom smislu, zajedno sa svim podacima koji je potvrđuju, kako je predviđeno zakonom te strane ugovornice;

(ix) najmanje jedan prikaz žiga, kao što propisuje Pravilnik;

(x) kada je to moguće primeniti, izjavu, u skladu sa Pravilnikom, kojom se označava vrsta žiga kao i sve posebne uslove koji se odnose na tu vrstu žiga;

(xi) kada je to moguće primeniti, izjavu, u skladu sa Pravilnikom, da podnosilac prijave želi da se žig registruje i objavi u standardnim karakterima koje koristi zavod;

(xii) kada je to moguće primeniti, izjavu, u skladu sa Pravilnikom, da podnosilac prijave traži da boja bude distinktivno obeležje njegovog znaka;

(xiii) transliteraciju znaka ili izvesnih delova znaka;

(xiv) prevod znaka ili izvesnih delova znaka;

(xv) imena roba i/ili usluga za koje se traži registracija grupisana u skladu sa klasama Ničanske klasifikacije, tako da svakoj grupi prethodi broj klase te klasifikacije kojoj pripada ta grupa roba ili usluga, i predstavljena po redosledu klasa iz navedene klasifikacije;

(xvi) izjavu o nameri da se žig koristi, u skladu sa zakonom strane ugovornice.

(b) Podnosilac prijave može umesto, ili zajedno sa izjavom o nameri da koristi žig, u smislu podstava (a)(xvi), da podnese, izjavu o stvarnom korišćenju žiga i odgovarajući dokaz, kako je propisano zakonom strane ugovornice.

(c) Svaka strana ugovornica može da zahteva da se za prijavu plate takse zavodu.

(2) [Jedna prijava za robe i/ili usluge iz više klasa] Jedna ista prijava može da se odnosi na više roba i/ili usluga, bez obzira da li one pripadaju jednoj klasi ili se odnose na više klasa Ničanske klasifikacije.

(3) [Stvarno korišćenje] U slučaju kada je data izjava o nameri da se žig koristi u smislu stava (1)(a)(xvi), svaka strana ugovornica može da zahteva da podnosilac prijave dostavi zavodu, u roku predviđenom njenim zakonom, a u skladu sa minimalnim rokom propisanim Pravilnikom dokaz o stvarnom korišćenju znaka, u skladu sa odredbama pomenutog zakona.

(4) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu prijave ispune drugi uslovi izuzev onih navedenih u stavovima (1) i (3) i članu 8. Posebno se u vezi sa prijavom koja je u postupku ne može zahtevati sledeće:

(i) podnošenje bilo kakve potvrde ili izvoda iz privrednog registra;

(ii) naznačenje da se podnosilac prijave bavi privrednim ili trgovinskim poslovima, kao i obezbeđivanje odgovarajućih dokaza;

(iii) naznačenje da podnosilac prijave vodi poslove koji odgovaraju robama i/ili uslugama navedenim u prijavi, kao i obezbeđivanje dokaza u prilog tome,

(iv) dostavljanje dokaza koji potvrđuju da je žig registrovan u registru žigova druge strane ugovornice ili države članice Pariske konvencije koja nije strana ugovornica, izuzev kada podnosilac prijave zahteva da se primeni član 6quinquies Pariske konvencije.

(5) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se u postupku ispitivanja prijave zavodu dostavi dokaz kada zavod osnovano sumnja u istinitost bilo kog naznačenja ili elementa sadržanog u prijavi.

Član 4

Zastupanje; Uslužna adresa

(1) [Punomoćnici kojima je dozvoljeno zastupanje]

(a) Svaka strana ugovornica može da zahteva da punomoćnik imenovan za vođenje postupka pred zavodom

(i) bude lice koje, prema važećem zakonu, ima pravo zastupanja pred zavodom u postupku podnošenja prijava i registracije i, kada je to moguće primeniti, kome je dozvoljeno zastupanje pred zavodom;

(ii) naznači, kao svoju adresu, adresu na teritoriji kako je propisala strana ugovornica.

(b) Svaka radnja koju u postupku pred zavodom preduzme punomoćnik ili koje je u vezi sa punomoćnikom koji ispunjava uslove koje primenjuje strana ugovornica na osnovu podstava (a), ima isto pravno dejstvo kao da je izvršena od strane ili je u vezi sa podnosiocem prijave, nosiocem prava ili drugim zainteresovanim licem koje je imenovalo tog punomoćnika.

(2) [Privremeno zastupanje; Uslužna adresa]

(a) Svaka strana ugovornica može da zahteva da u cilju vođenja bilo kog postupka pred zavodom, podnosilac prijave, nosilac prava ili drugo zainteresovano lice koje nema ni prebivalište ni stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće na njenoj teritoriji, bude zastupano od strane punomoćnika.

(b) U slučajevima kada se ne zahteva zastupanje u skladu sa podstavom (a), svaka strana ugovornica može da zahteva da u bilo kom postupku pred Zavodom, podnosilac prijave, nosilac prava ili drugo zainteresovano lice koje nema ni prebivalište ni stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće na njenoj teritoriji, ima uslužnu adresu na toj teritoriji.

(3) [Punomoćje]

(a) Kada strana ugovornica dozvoljava ili zahteva da podnosilac prijave, nosilac prava ili drugo zainteresovano lice bude zastupano pred zavodom, od strane punomoćnika, može se zahtevati da punomoćnik bude imenovan u posebnom podnesku (u daljem tekstu: "punomoćju"), sa naznačenjem imena podnosioca prijave, nosioca prava ili drugog lica, u zavisnosti od slučaja.

(b) Punomoćje može da se odnosi na jednu ili više prijava i/ili registracija koje su navedene u punomoćju ili, na sve postojeće i buduće prijave i/ili registracije tog lica osim onih koje su navedene od strane lica koje daje punomoćje.

(c) Punomoćjem mogu da se ograniče ovlašćenja punomoćnika na određene radnje. Svaka strana ugovornica može da zahteva da svako punomoćje na osnovu kog punomoćnik ima pravo da povuče prijavu ili da odustane od registracije, sadrži izričitu izjavu u tom smislu.

(d) Kada je zavodu podnesak predalo lice koje se u njemu poziva na svojstvo punomoćnika, ali zavod u trenutku prijema tog podneska nema u posedu traženo punomoćje, strana ugovornica može da zahteva da se zavodu dostavi punomoćje u roku koji određuje strana ugovornica, pri čemu je minimalni rok propisan Pravilnikom. Svaka strana ugovornica može da predvidi da, kada punomoćje nije dostavljeno u roku koji je propisala strana ugovornica, podnesak pomenutog lica ne proizvodi pravno dejstvo.

(4) [Pozivanje na punomoćje] Svaka strana ugovornica može da zahteva da svaki podnesak koji je podnet zavodu od strane punomoćnika u cilju vođenja postupka pred zavodom, sadrži upućivanje na punomoćje na osnovu koga punomoćnik postupa.

(5) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu pitanja koja su propisana stavovima (3) i (4) ispune drugi uslovi osim onih navedenih u pomenutim stavovima.

(6) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se zavodu dostavi dokaz kada zavod osnovano sumnja u istinitost bilo kog naznačenja sadržanog u bilo kom podnesku navedenom u stavovima (3) i (4).

Član 5

Datum podnošenja

(1) [Dozvoljeni zahtevi]

(a) Na osnovu podstava (b) i stava (2), strana ugovornica može da prizna kao datum podnošenja prijave datum kada je zavod dobio sledeća naznačenja i elemente, na jeziku koji se traži u smislu člana 8(2):

(i) izričito ili prećutno naznačenje da se traži registracija žiga;

(ii) naznačenja koja omogućavaju da se ustanovi identitet podnosioca prijave;

(iii) naznačenja koja omogućavaju zavodu da kontaktira podnosioca prijave ili punomoćnika;

(iv) dovoljno jasnu reprodukciju znaka čija se registracija traži;

(v) spisak roba i/ili usluga za koje se traži registracija;

(vi) kada se primenjuje član 3(1)(a)(xvi) ili (b), izjavu predviđenu članom 3(1)(a)(xvi) ili izjavu i dokaz koji su predviđeni članom 3(1)(b), onako kako je to propisano zakonom strane ugovornice.

(b) Strana ugovornica može prijavi da prizna kao datum podnošenja prijave onaj datum kada je zavod dobio neka, ali ne sva, naznačenja i elemente pomenute u podstavu (a) ili ih primio na jeziku koji nije jezik koji se zahteva u smislu člana 8(2).

(2) [Dozvoljeni dodatni zahtev]

(a) Strana ugovornica može da predvidi da se ne priznaje datum podnošenja pre nego što se plate odgovarajuće takse.

(b) Strana ugovornica može da primeni uslov naveden u podstavu (a) samo ukoliko se taj uslov već primenjuje u trenutku kada ona postaje strana ovog ugovora.

(3) [Ispravljanje grešaka i rokovi] Mogućnost da se isprave greške, i rokovi predviđeni za to, u smislu stavova (1) i (2), određuju se Pravilnikom.

(4) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu datuma podnošenja ispune drugi uslovi osim onih navedenih u stavovima (1) i (2).

Član 6

Jedna registracija za robe i/ili usluge iz više klasa

Kada su robe i/ili usluge koje spadaju u više klasa Ničanske klasifikacije uključene u jednu istu prijavu, takva prijava će rezultirati jednom registracijom.

Član 7

Razdvajanje prijave i registracije

(1) [Razdvajanje prijave]

(a) Svaka prijava u kojoj je navedeno više roba i/ili usluga (u daljem tekstu: "prvobitna prijava") može,

(i) najkasnije do odluke zavoda o registraciji žiga,

(ii) u toku postupka po prigovoru protiv odluke zavoda da registruje žig,

(iii) u toku postupka po žalbi protiv odluke o registraciji žiga,

biti razdvojena od strane podnosioca prijave, ili na njegov zahtev, na dve ili više prijava (u daljem tekstu: "razdvojene prijave"), tako što će se razdvojiti spisak roba i/ili usluga navedene u prvobitnoj prijavi. Razdvojene prijave će zadržati datum podnošenja prvobitne prijave i pravo prvenstva, ako ga ima.

(b) Svaka strana ugovornica ima pravo da, na osnovu podstava (a), ustanovi uslove za razdvajanje prijave, uključujući i plaćanje taksi.

(2) [Razdvajanje registracije] Stav (1) će se primeniti mutatis mutandis, na razdvajanje registracije. Takvo razdvajanje dopušta se

(i) u toku bilo kog postupka pred zavodom, u kome se osporava valjanost registracije, od strane trećeg lica;

(ii) u toku bilo kog postupka po žalbi protiv odluke zavoda donete u prethodnom postupku,

s tim što strana ugovornica može da isključi mogućnost razdvajanja registracije ako njen zakon dopušta trećim licima da osporavaju registrovanje žiga pre nego što žig bude registrovan.

Član 8

Podnesci

(1) [Način dostavljanja podnesaka i forma podnesaka] Svaka strana ugovornica može izabrati način dostavljanja podnesaka kao i da odluči da li prihvata podneske na papiru, podneske u elektronskoj formi ili bilo kojoj drugoj formi saopštavanja.

(2) [Jezik podnesaka]

(a) Svaka strana ugovornica može da zahteva da svaki podnesak bude na jeziku koji zavod prihvata. Kada zavod prihvata više jezika, od podnosioca prijave, nosioca prava ili drugog zainteresovanog lica se može tražiti da ispuni sve druge zahteve u pogledu jezika koji se primenjuju u tom zavodu, s tim da se ne može zahtevati da podnesak bude podnet na više jezika.

(b) Ni jedna strana ugovornica ne može da traži atestiranje, notarizaciju, overu, legalizaciju ili bilo koju drugu potvrdu bilo kog prevoda podneska koja nije predviđena ovim Ugovorom.

(c) Kada strana ugovornica ne zahteva da podnesak bude na jeziku koji prihvata zavod te strane ugovornice, zavod može da zahteva da prevod tog podneska od strane službenog prevodioca ili punomoćnika, na jezik koji prihvata zavod, bude dostavljen u razumnom roku.

(3) [Potpis podneska na papiru]

(a) Svaka strana ugovornica može da zahteva da podnesak na papiru potpiše podnosilac prijave, nosilac prava ili drugo zainteresovano lice. Kada strana ugovornica zahteva da podnesak na papiru bude potpisan, ta strana ugovornica će prihvatiti svaki potpis koji je u skladu sa zahtevima propisanim Pravilnikom.

(b) Ni jedna strana ugovornica ne može da zahteva atestiranje, notarizaciju, overu ili legalizaciju ili drugu potvrdu bilo kog potpisa, izuzev ako zakon strane ugovornice to predviđa, u slučaju kada se potpis odnosi na odustajanje od registracije.

(c) Bez obzira na podstav (b), strana ugovornica može da zahteva da se zavodu podnese dokaz kada zavod osnovano sumnja u verodostojnost potpisa u podnesku na papiru.

(4) [Podnesci podneti u elektronskoj formi ili slanje podnesaka elektronskim putem] Kada strana ugovornica dozvoljava podnošenje podnesaka u elektronskoj formi ili slanje podnesaka elektronskim putem, strana ugovornica može da zahteva da se svi takvi podnesci usklade sa zahtevima propisanim Pravilnikom.

(5) [Podnošenje podnesaka] Svaka strana ugovornica će prihvatiti podnošenje podneska čiji sadržaj odgovara odgovarajućoj formi međunarodnog modela, ako takva postoji, predviđenoj Pravilnikom.

(6) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se, u pogledu stavova (1) do (5), ispune drugi uslovi izuzev onih navedenih u ovom članu.

(7) [Način komunikacije sa punomoćnikom] Ovim članom se ne propisuje način komunikacije između podnosioca prijave, nosioca prava ili drugog zainteresovanog lica i njegovog punomoćnika.

Član 9

Klasifikacija roba i/ili usluga

(1) [Označavanje roba i/ili usluga] U svakoj registraciji i svakoj objavi izdatoj od strane zavoda, koja se odnosi na prijavu ili registraciju i u kojoj su navedene robe i/ili usluge, te robe i/ili usluge moraju da budu naznačene po svojim imenima, grupisane u skladu sa klasama Ničanske klasifikacije, tako da svakoj grupi prethodi broj klase te klasifikacije kojoj pripada ta grupa roba ili usluga i predstavljene po redosledu klasa iz navedene Klasifikacije.

(2) [Robe ili usluge u istoj klasi ili u različitim klasama]

(a) Robe ili usluge ne mogu da se smatraju međusobno sličnim zato što se, u registraciji ili publikaciji zavoda, nalaze u istoj klasi Ničanske klasifikacije.

(b) Robe ili usluge ne mogu da se smatraju međusobno različitim zato što se u bilo kojoj registraciji ili objavi zavoda nalaze u različitim klasama Ničanske klasifikacije.

Član 10

Promene imena ili adresa

(1) [Promene imena ili adrese nosioca prava]

(a) Kada nema promene u ličnosti nosioca prava, ali postoji promena njegovog imena i/ili adrese, svaka strana ugovornica prihvata da se zahtev za upis promene u registru žigova tog zavoda učini podneskom u kome je naveden broj registracije na koju se ta promena odnosi, kao i naznačenje promene koju treba upisati.

(b) Svaka strana ugovornica može da traži da se u zahtevu naznači:

(i) ime i adresa nosioca prava;

(ii) kada nosilac prava ima punomoćnika, ime i adresa punomoćnika;

(iii) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, ta adresa.

(c) Svaka strana ugovornica može da traži da u vezi sa tim zahtevom, bude plaćena taksa zavodu.

(d) Jedan zahtev je dovoljan, čak i kada se promena odnosi na više od jedne registracije, pod uslovom da su registarski brojevi svih registracija naznačeni u zahtevu.

(2) [Promena imena ili adrese podnosioca prijave] Stav (1) primenjuje se mutatis mutandis kada se promena odnosi na jednu ili više prijava ili, i na jednu ili više prijava i na jednu ili više registracija, pod uslovom da kada podnosiocu prijave, ili njegovom punomoćniku, broj prijave još uvek nije izdat ili nije poznat, u zahtevu prijava bude identifikovana na drugi način, kako je propisano Pravilnikom.

(3) [Promena imena ili adrese punomoćnika ili uslužne adrese] Stav (1) primenjuje se mutatis mutandis na svaku promenu imena ili adrese punomoćnika, ako postoji, i na sve promene koje se tiču uslužne adrese, ako postoji.

(4) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu zahteva iz ovog člana ispune drugi uslovi, osim onih navedenih u stavovima (1) do (3), i u članu 8. Posebno se ne sme zahtevati podnošenje bilo kakve potvrde u vezi promene.

(5) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se zavodu podnese dokaz, kada zavod osnovano sumnja u istinitost bilo kog naznačenja sadržanog u zahtevu.

Član 11

Promena nosioca prava

(1) [Promena nosioca prava registracije]

(a) Kada postoji promena u ličnosti nosioca prava, svaka strana ugovornica prihvata da zahtev za upis promene koju vrši zavod u svom registru žigova podnese nosilac prava ili lice koje je postalo nosilac prava (u daljem tekstu: "novi nosilac prava"), i to podneskom koji sadrži registarski broj registracije na koju se odnosi i naznačenje promene koju treba upisati.

(b) Kada promena nosioca prava proističe iz ugovora, svaka strana ugovornica može da traži da se u zahtevu naznači ta činjenica i da bude priloženo, po izboru strane koja to traži, nešto od navedenog:

(i) kopija ugovora, za koju se može tražiti da bude overena od strane javnog beležnika ili drugog nadležnog organa, čime se potvrđuje verodostojnost sa originalnim ugovorom;

(ii) izvod iz ugovora koji pokazuje promenu nosioca prava, za koji se može tražiti da bude overen od strane javnog beležnika ili drugog nadležnog organa čime se potvrđuje verodostojnost sa stvarnim izvodom iz ugovora;

(iii) neoverena potvrda o prenosu sačinjena u skladu sa odredbama Pravilnika u pogledu forme i u pogledu sadržaja, potpisana od strane nosioca prava i novog nosioca prava;

(iv) neovereni dokument o prenosu sačinjen u skladu sa odredbama Pravilnika u pogledu forme i u pogledu sadržaja, potpisan od strane nosioca prava i novog nosioca prava.

(c) Kada je promena nosioca prava rezultat spajanja firmi, svaka strana ugovornica može da traži da se u zahtevu to naznači, i da se uz zahtev dostavi kopija dokumenta izdatog od strane nadležnog organa koja svedoči o spajanju firmi, kao što je kopija izvoda iz privrednog registra, i da kopiju, kao vernu originalu, overi organ koji je izdao taj dokument ili javni beležnik ili drugi nadležni organ.

(d) Kada postoji promena u ličnosti jednog ili više, ali ne svih, sunosilaca prava i kada je takva promena vlasništva rezultat ugovora ili spajanja firmi, svaka strana ugovornica može da traži da svaki sunosilac prava kod koga nije došlo do promene vlasništva da svoj izričiti pristanak u vezi promene vlasništva u dokumentu koji on potpiše.

(e) Kada promena nosioca prava nije rezultat ugovora ili spajanja firmi, već nastaje po drugom osnovu, na primer, kao posledica delovanja zakona ili sudske odluke, svaka strana ugovornica može da traži da to bude naznačeno u zahtevu i da se uz zahtev priloži kopija dokumenta u kome je evidentirana promena i da tu kopiju kao vernu originalu overi organ koji je dokument izdao ili javni beležnik ili drugi nadležni organ.

(f) Svaka strana ugovornica može da traži da se u zahtevu naznači:

(i) ime i adresa nosioca prava;

(ii) ime i adresa novog nosioca prava;

(iii) ime države čiji je državljanin novi nosilac prava, ako je državljanin neke države, ime države u kojoj novi nosilac prava ima prebivalište, ako ga ima, i ime države u kojoj novi nosilac prava ima stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće, ako ga ima;

(iv) kada je novi nosilac prava pravno lice, pravna priroda tog pravnog lica, država, i, kada je to moguće, teritorijalna jedinica u toj državi po čijem zakonu je organizovano to pravno lice;

(v) kada nosilac prava ima punomoćnika, njegovo ime i adresa;

(vi) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, ta adresa;

(vii) kada novi nosilac prava ima punomoćnika, njegovo ime i adresa;

(viii) kada se od novog nosioca prava zahteva da ima uslužnu adresu, u smislu člana 4(2)(b), ta adresa.

(g) Svaka strana ugovornica može da traži da za zahtev bude plaćena taksa zavodu.

(h) Jedan zahtev će biti dovoljan i kada se promena odnosi na više od jedne registracije, pod uslovom da su nosilac prava i novi nosilac prava isti u svakoj registraciji i da su registarski brojevi svih registracija naznačeni u zahtevu.

(i) Kada promena nosioca prava ne obuhvata sve robe i/ili usluge navedene u registraciji nosioca prava, a zakon koji se primenjuje dozvoljava upis takve promene, zavod mora da izda posebnu registraciju za robe i/ili usluge u pogledu kojih je došlo do promene nosioca prava.

(2) [Promena nosioca prava iz prijave] Stav (1) primenjuje se mutatis mutandis kada se promena nosioca prava odnosi na jednu ili više prijava, ili i na jednu ili više prijava i na jednu ili više registracija, pod uslovom da kada podnosiocu prijave, ili njegovom punomoćniku, broj prijave još uvek nije izdat ili nije poznat, u zahtevu prijava bude identifikovana na drugi način, kako je propisano Pravilnikom.

(3) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu zahteva iz ovog člana ispune drugi uslovi, osim onih navedenih u stavovima (1) i (2), i u članu 8. Posebno se ne sme zahtevati sledeće:

(i) dostavljanje bilo koje potvrde ili izvoda iz privrednog registra, u smislu stava (1)(c);

(ii) naznačenje da se novi nosilac prava bavi privrednim ili trgovinskim aktivnostima kao ni podnošenje dokaza u tom smislu;

(iii) naznačenje da se novi nosilac prava bavi aktivnostima koje odgovaraju robi i/ili uslugama na koje se odnosi promena nosioca prava, kao ni podnošenje dokaza u tom smislu;

(iv) naznačenje da je nosilac prava preneo, u celini ili delimično na novog nosioca prava svoje poslovanje ili odgovarajući poslovni ugled firme, kao ni podnošenje dokaza u tom smislu.

(4) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da traži da se dokaz, ili dodatni dokaz, ukoliko se primenjuje stav (1)(c) ili (e), dostave zavodu, kada taj zavod osnovano sumnja u istinitost bilo kog naznačenja sadržanog u zahtevu, ili bilo kom dokumentu pomenutom u ovom članu.

Član 12

Ispravljanje greške

(1) [Ispravljanje greške u pogledu registracije]

(a) Svaka strana ugovornica prihvatiće zahtev za ispravljanje greške učinjene u prijavi ili drugom zahtevu upućenom zavodu koja se ispoljava u njegovom registru žigova i/ili bilo kojoj drugoj publikaciji tog zavoda. Zahtev za ispravljanje greške dostavlja nosilac prava podneskom koji sadrži broj te registracije, grešku koja se mora ispraviti i ispravku koju treba upisati.

(b) Svaka strana ugovornica može da traži da se u zahtevu naznači:

(i) ime i adresa nosioca prava;

(ii) kada nosilac prava ima punomoćnika, ime i adresa punomoćnika;

(iii) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, ta adresa.

(c) Svaka strana ugovornica može da traži da u vezi sa tim zahtevom, bude plaćena taksa zavodu.

(d) Jedan zahtev je dovoljan čak i kada se greška odnosi na više registracija istog lica, s tim da su ta greška i zahtevana ispravka isti kod svake registracije i da su registarski brojevi svih registracija navedeni u zahtevu.

(2) [Ispravljanje greške u pogledu prijave] Stav (1) primenjuje se mutatis mutandis, kada se greška odnosi na jednu ili više prijava, ili i na jednu ili više prijava i jednu ili više registracija, s tim da, kada broj predmetne prijave još uvek nije izdat ili poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, u tom zahtevu se na drugi način mora identifikovati prijava, u skladu sa odredbama Pravilnika.

(3) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu zahteva iz ovog člana ispune drugi uslovi, osim onih navedenih u stavovima (1) i (2), i u članu 8.

(4) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se zavodu dostavi dokaz, kada zavod osnovano sumnja da navodna greška zaista postoji.

(5) [Greške koje je napravio zavod] Zavod strane ugovornice mora da ispravi sopstvene greške, po službenoj dužnosti, ili po zahtevu, bez plaćanja takse.

(6) [Greške koje se ne mogu ispraviti] Ni jedna strana ugovornica nije obavezna da primeni stavove (1), (2) i (5) na bilo koju grešku koja ne može da se ispravi u skladu sa njenim zakonodavstvom.

Član 13

Trajanje i produženje registracije

(1) [Naznačenja ili elementi sadržani u zahtevu za produženje registracije ili priloženi uz njega; Taksa]

(a) Svaka strana ugovornica može da traži da se za produženje registracije podnese zahtev koji sadrži sve ili nešto od navedenog:

(i) naznačenje da se traži produženje;

(ii) ime i adresu nosioca prava;

(iii) registarski broj na koji se odnosi registracija;

(iv) po izboru strane ugovornice, datum podnošenja prijave iz koje je proizašla navedena registracija ili datum registrovanja navedene registracije;

(v) kada nosilac prava ima punomoćnika, njegovo ime i adresu;

(vi) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, tu adresu;

(vii) kada strana ugovornica dozvoljava da se produženje registracije izvrši samo za neke robe i/ili usluge koje su upisane u registar žigova i kada se traži takvo produženje, imena upisanih roba i/ili usluga za koje se traži produženje ili imena upisanih roba i/ili usluga za koje se ne traži produženje, grupisana u skladu sa klasama Ničanske klasifikacije, tako da svakoj grupi prethodi broj klase te klasifikacije kojoj pripada ta grupa roba ili usluga i predstavljena po redosledu klasa u navedenoj klasifikaciji;

(viii) kada strana ugovornica dozvoljava da zahtev za produženje registracije podnese lice koje nije nosilac prava ili njegov punomoćnik i kada zahtev podnese to lice, ime i adresu tog lica.

(b) Svaka strana ugovornica može da zahteva da za zahtev za produženje registracije zavodu bude plaćena taksa. Kada je jednom plaćena taksa za početni period registrovanja ili bilo koji period produženja, ne može se zahtevati nikakvo drugo plaćanje takse za održavanje registracije u tom periodu. Takse dostavljene uz izjavu i/ili dokaz o upotrebi ne uzimaju se u obzir, u smislu ovog podstava kao uplate neophodne za održavanje registracije i na njih se ovaj podstav ne odnosi.

(c) Svaka strana ugovornica može da traži da zahtev za produženje bude dostavljen zavodu i da odgovarajuća taksa predviđena u podstavu (b) bude uplaćena zavodu u roku propisanom zakonom strane ugovornice, s tim da se poštuju minimalni rokovi propisani Pravilnikom.

(2) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu zahteva za produženje registracije ispune drugi uslovi osim onih navedenih u stavu (1) i članu 8. Posebno se ne sme zahtevati sledeće:

(i) bilo kakva reprodukcija ili druga identifikacija žiga;

(ii) dostavljanje dokaza da je žig registrovan, ili da je registracija tog žiga produžena u bilo kom drugom registru žigova;

(iii) dostavljanje izjave i/ili dokaza u vezi sa korišćenjem žiga.

(3) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se zavodu dostavi dokaz u toku postupka ispitivanja zahteva za produženje, kada zavod osnovano sumnja u istinitost bilo kog naznačenja ili elementa sadržanog u zahtevu za produženje.

(4) [Zabrana suštinskog ispitivanja] Ni jedan zavod strane ugovornice ne sme, u cilju dejstva produženja, da ispituje materijalne uslove za registrovanje.

(5) [Trajanje] Trajanje početnog perioda registracije, kao i svakog perioda produženja je 10 godina.

Član 14

Mere u slučaju propuštanja rokova

(1) [Mere pre isteka roka] Strana ugovornica može da predvidi produženje roka za bilo koju radnju pred zavodom u vezi sa prijavom ili registracijom, ukoliko se odgovarajući zahtev podnese zavodu pre isteka roka.

(2) [Mere nakon isteka roka] Kada podnosilac prijave, nosilac prava ili drugo zainteresovano lice propusti rok ("ostavljeni rok") za neku radnju u postupku pred zavodom strane ugovornice u vezi sa prijavom ili registracijom, strana ugovornica će predvideti jednu ili više sledećih mera, u skladu sa zahtevima propisanim u Pravilniku, ako se odgovarajući zahtev podnese zavodu:

(i) produženje ostavljenog roka za period propisan u Pravilniku;

(ii) nastavak postupka po prijavi ili registraciji;

(iii) ponovno uspostavljanje prava podnosioca prijave, nosioca prava ili drugog zainteresovanog lica u vezi sa prijavom ili registracijom ako zavod utvrdi da je do propuštanja određenog roka došlo uprkos dužnoj pažnji koju nalažu okolnosti slučaja ili, po izboru strane ugovornice, ukoliko je propuštanje bilo nenamerno.

(3) [Izuzeci] Ni jedna strana ugovornica nije obavezna da primeni mere navedene u stavu (2) u vezi sa izuzecima propisanim u Pravilniku.

(4) [Taksa] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se plati taksa u vezi sa merama navedenim u stavovima (1) i (2).

(5) [Zabrana postavljanja drugih uslova] Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu bilo koje mere pomenute u stavu (2) ispune drugi uslovi, osim onih navedenih u ovom članu i članu 8.

Član 15

Obaveza usklađivanja sa Pariskom konvencijom

Svaka strana ugovornica mora da poštuje odredbe Pariske konvencije koje se odnose na žigove.

Član 16

Uslužni žigovi

Svaka strana ugovornica mora da registruje uslužne žigove i da primeni na te žigove odredbe Pariske konvencije koje se odnose na žigove.

Član 17

Zahtev za upis licence

(1) [Uslovi u vezi sa zahtevom za upis] Kada zakon strane ugovornice predviđa upis licence kod zavoda, ta strana ugovornica može da zahteva

(i) da se zahtev za upis podnese u skladu sa uslovima predviđenim Pravilnikom, i

(ii) da se uz zahtev za upis dostave propratni dokumenti propisani Pravilnikom.

(2) [Taksa] Svaka strana ugovornica može da traži da, u vezi sa zahtevom za upis licence, bude plaćena taksa zavodu.

(3) [Jedan zahtev koji se odnosi na nekoliko registracija] Jedan zahtev je dovoljan čak i kada se licenca odnosi na više od jedne registracije, ukoliko su brojevi svih tih registracija navedeni u zahtevu, ukoliko su nosilac prava i sticalac licence isti za sve registracije, i u zahtevu je naznačen obim licence u skladu sa Pravilnikom u pogledu svih registracija.

(4) [Zabrana postavljanja drugih uslova]

(a) Ni jedna strana ugovornica ne može da traži da se u pogledu upisa licence kod njenog zavoda ispune drugi uslovi, osim onih navedenih u stavovima (1) do (3), i u članu 8. Posebno se ne sme zahtevati sledeće:

(i) dostavljanje potvrde o registraciji žiga koji je predmet licence;

(ii) dostavljanje ugovora o licenci ili prevod ugovora o licenci;

(iii) naznačenje finansijskih uslova ugovora o licenci.

(b) Podstav (a) ne utiče na obaveze koje postoje prema zakonu strane ugovornice u pogledu otkrivanja informacije za potrebe koje nisu u vezi sa upisom licence u registar žigova.

(5) [Dokaz] Svaka strana ugovornica može da zahteva da se zavodu podnese dokaz, kada zavod osnovano sumnja u istinitost nekog naznačenja sadržanog u zahtevu ili bilo kom dokumentu navedenom u Pravilniku.

(6) [Zahtevi koji se odnose na prijave] Stavovi (1) do (5) će se primeniti, mutatis mutandis, na zahteve za upis licence za prijavu, kada zakon strane ugovornice predviđa takav upis.

Član 18

Zahtev za izmenu ili poništaj upisa licence

(1) [Uslovi u pogledu zahteva] Kada zakon strane ugovornice predviđa upis licence kod zavoda, ta strana ugovornica može da traži da zahtev za upis izmene ili poništaj upisa licence

(i) bude podnet u skladu sa uslovima predviđenim Pravilnikom, i

(ii) bude praćen propratnim dokumentima propisanim Pravilnikom.

(2) [Drugi zahtevi] Član 17(2) do (6) će se primeniti, mutatis mutandis, na zahteve za izmenu ili poništaj upisa licence.

Član 19

Dejstvo neupisivanja licence

(1) [Punovažnost registracije i zaštite žiga] Neupisivanje licence kod zavoda ili kod drugog organa strane ugovornice neće uticati na punovažnost registracije žiga koji je predmet licence ili zaštite žiga.

(2) [Određena prava sticaoca licence] Strana ugovornica ne sme zahtevati upis licence kao uslov da sticalac licence na osnovu zakona te strane ugovornice učestvuje u postupku zbog povrede prava koji je pokrenuo nosilac prava, ili da na osnovu takvog postupka dobije naknadu štete koja proizilazi iz povrede žiga koji je predmet licence.

(3) [Korišćenje žiga kada licenca nije upisana] Strana ugovornica ne sme da zahteva upis licence kao preduslov da se korišćenje žiga od strane sticaoca licence smatra korišćenjem žiga od strane nosioca prava u postupcima u vezi sa sticanjem, održavanjem i sprovođenjem prava na žig.

Član 20

Podatak o licenci

Kada zakon strane ugovornice zahteva naznačenje da se žig koristi na osnovu licence, potpuna ili delimična neusklađenost sa tim uslovom neće uticati na punovažnost registracije žiga koji je predmet licence ili na zaštitu žiga, i neće uticati na primenu člana 19(3).

Član 21

Primedbe u slučaju planiranog odbijanja

Prijavu iz člana 3. ili zahtev iz članova 7, 10. do 14, 17. i 18. zavod ne može odbiti, u celini ili delimično, ako podnosiocu prijave ili podnosiocu zahteva, zavisno od slučaja, ne pruži mogućnost da u razumnom roku stavi primedbe na planirano odbijanje. Ni jedan zavod neće biti dužan da omogući stavljanje primedbi kada je lice koje traži mere u smislu člana 14. već imalo mogućnost da izloži primedbe o činjenicama na osnovu kojih će biti doneta odluka.

Član 22

Pravilnik

(1) [Sadržina]

(a) Pravilnikom, koji čini aneks ovog Ugovora, propisana su pravila koja se odnose na

(i) pitanja koja ovaj Ugovor izričito predviđa kao "propisana Pravilnikom";

(ii) sve detalje korisne za sprovođenje odredaba ovog Ugovora;

(iii) sve administrativne uslove, pitanja ili postupke.

(b) Pravilnik sadrži takođe i modele međunarodnih formulara.

(2) [Izmena Pravilnika] U skladu sa stavom (3), za svaku izmenu Pravilnika zahteva se tri četvrtine datih glasova.

(3) [Uslov jednoglasnosti]

(a) Pravilnikom se mogu propisati odredbe čija je izmena moguća samo jednoglasno.

(b) Svaka izmena Pravilnika u smislu njegove dopune ili brisanja odredbi iz Pravilnika, kao i izmene odredaba navedenih u Pravilniku u skladu sa podstavom (a) zahtevaju jednoglasnost.

(c) Pri utvrđivanju jednoglasnosti, uzimaju se u obzir samo glasovi koji su stvarno dobijeni. Uzdržani glasovi se ne smatraju glasovima.

(4) [Sukob između Ugovora i Pravilnika] U slučaju sukoba između odredbi ovog Ugovora i odredbi Pravilnika primenjuju se odredbe Ugovora.

Član 23

Skupština

(1) [Sastav]

(a) Sve strane ugovornice čine Skupštinu.

(b) Svaku stranu ugovornicu u Skupštini predstavlja jedan delegat, kome mogu da pomažu zamenici delegata, savetnici i eksperti. Svaki delegat može da predstavlja samo jednu stranu ugovornicu.

(2) [Zadaci] Skupština

(i) razmatra pitanja u pogledu razvoja ovog Ugovora;

(ii) menja Pravilnik, uključujući i modele međunarodnih formulara;

(iii) određuje uslove u pogledu datuma od kog se primenjuje svaka izmena pomenuta u tački (ii);

(iv) vrši druge funkcije koje su potrebne za primenu odredaba ovog Ugovora.

(3) [Kvorum]

(a) Kvorum čini jedna polovina država članica Skupštine.

(b) Bez obzira na podstav (a), ako je na bilo kom zasedanju, broj prisutnih država članica Skupštine manji od polovine ali jednak ili veći od jedne trećine država članica Skupštine, Skupština može donositi odluke, ali sve takve odluke uz izuzetak odluka koje se tiču njene sopstvene procedure, stupaju na snagu samo ako se ispune uslovi dalje navedeni. Međunarodni biro dostavlja pomenute odluke državama članicama Skupštine koje nisu imale predstavnika i poziva ih da svoj glas ili uzdržavanje od glasanja izraze pismenim putem u roku od tri meseca od datuma saopštenja. Ako, nakon isteka ovog roka, broj takvih članova, koji su tako izrazili svoj glas ili uzdržavanje od glasanja dostigne broj članova koji je nedostajao za postizanje kvoruma na samom zasedanju, takve odluke će proizvoditi dejstvo, pod uslovom da je istovremeno postignuta i potrebna većina.

(4) [Donošenje odluka u Skupštini]

(a) Skupština će nastojati da odluke donosi konsenzusom.

(b) Kada odluka ne može biti doneta konsenzusom, o problemu koji se razmatra odlučuje se glasanjem. U tom slučaju,

(i) svaka strana ugovornica koja je država ima pravo na samo jedan glas i glasa samo u sopstveno ime;

(ii) svaka strana ugovornica koja je međuvladina organizacija može da učestvuje u glasanju, umesto svoje države članice, sa brojem glasova koji je jednak broju njenih država članica koje su strane ugovornice ovog Ugovora. Ni jedna takva međuvladina organizacija neće učestvovati u glasanju ako bilo koja od njenih država članica koristi svoje pravo da glasa i obrnuto. Pored toga, ni jedna takva međuvladina organizacija neće učestvovati u glasanju ako je bilo koja od njenih država članica potpisnica ovog Ugovora država članica druge takve međuvladine organizacije a ta druga međuvladina organizacija učestvuje u tom glasanju.

(5) [Većina]

(a) U smislu člana 22(2) i (3), odluke Skupštine zahtevaju dvotrećinsku većinu glasova.

(b) Pri utvrđivanju da li je tražena većina postignuta, uzimaju se u obzir samo glasovi koji su stvarno dobijeni. Uzdržani glasovi se ne smatraju glasovima.

(6) [Zasedanja] Zasedanje Skupštine saziva Generalni direktor i, u odsustvu izuzetnih okolnosti, tokom istog perioda i na istom mestu kao i Generalna skupština Organizacije.

(7) [Pravilnik Skupštine] Skupština utvrđuje sopstvena pravila rada, uključujući i pravila za sazivanje vanrednih zasedanja.

Član 24

Međunarodni biro

(1) [Administrativni zadaci]

(a) Međunarodni biro obavlja administrativne zadatke u vezi sa ovim Ugovorom.

(b) Posebno, Međunarodni biro priprema sastanke i određuje sekretarijat Skupštine i komitete eksperata i radne grupe koje osniva Skupština.

(2) [Sastanci koji nisu zasedanja Skupštine] Generalni direktor saziva svaki komitet i radnu grupu koji osnuje Skupština.

(3) [Uloga Međunarodnog biroa na zasedanjima Skupštine i drugim sastancima]

(a) Generalni direktor i lica koja odredi Generalni direktor učestvuju, bez prava glasa, na svim zasedanjima skupštine, svim komitetima i svim radnim grupama koje osnuje Skupština.

(b) Generalni direktor ili službeno lice koje odredi Generalni direktor biće po službenoj dužnosti sekretar Skupštine i komiteta i radnih grupa navedenih u podstavu (a).

(4) [Konferencije]

(a) Međunarodni biro, u skladu sa uputstvima Skupštine, sprovodi pripreme za konferencije za reviziju.

(b) Međunarodni biro može da konsultuje države članice Organizacije, međuvladine organizacije i međunarodne organizacije i nacionalne nevladine organizacije u vezi sa pomenutim pripremama.

(c) Generalni direktor i lica koja odredi Generalni direktor učestvuju, bez prava glasa, u raspravama na konferencijama za reviziju.

(5) [Drugi poslovi] Međunarodni biro obavlja sve druge poslove u vezi sa ovim Ugovorom koji su mu dodeljeni.

Član 25

Revizija ili izmena

Ovaj ugovor može da bude revidiran ili izmenjen na diplomatskoj konferenciji. O sazivanju svake diplomatske konferencije odlučuje Skupština.

Član 26

Pristupanje Ugovoru

(1) [Otvorenost za pristup] Sledeći entiteti mogu da potpišu i da, u skladu sa stavovima (2) i (3) i članom 28(1) i (3), postanu strane ugovornice ovog Ugovora:

(i) svaka država članica Organizacije za koju žigovi mogu da budu registrovani u zavodu te države članice;

(ii) svaka međuvladina organizacija koja vodi zavod u kome se žigovi mogu registrovati sa dejstvom na teritoriji na kojoj se ugovor o konstituisanju međuvladine organizacije primenjuje, u svim državama članicama te međuvladine organizacije ili u onim državama članicama koje su naznačene u tu svrhu u odgovarajućoj prijavi, pod uslovom da su sve države članice međuvladine organizacije članice Organizacije;

(iii) svaka država članica Organizacije za koju se žigovi mogu registrovati jedino posredstvom zavoda druge naznačene države koja je članica Organizacije;

(iv) svaka država članica Organizacije za koju se žigovi mogu registrovati jedino posredstvom zavoda međuvladine organizacije čija je članica ta država;

(v) svaka država članica Organizacije za koju se žigovi mogu registrovati jedino posredstvom zavoda koji je zajednički za celu grupu država članica Organizacije.

(2) [Ratifikacija ili pristupanje] Svaki entitet naveden u stavu (1) može da deponuje:

(i) instrument ratifikacije, ako je potpisao ovaj Ugovor;

(ii) instrument pristupanja, ako nije potpisao ovaj Ugovor.

(3) [Datum stupanja na snagu deponovanja] Datum stupanja na snagu deponovanog instrumenta ratifikacije ili pristupanja je:

(i) u slučaju države navedene u stavu (1)(i), datum kada je ta država deponovala instrument ratifikacije ili pristupanja;

(ii) u slučaju međuvladine organizacije, datum kada je deponovan instrument te međuvladine organizacije;

(iii) u slučaju države navedene u stavu (1)(iii), datum kada je ispunjen sledeći uslov: kada je deponovan instrument te države i kada je deponovan instrument druge naznačene države;

(iv) u slučaju države navedene u stavu (1)(iv), datum koji se primenjuje u smislu tačke (ii);

(v) u slučaju države članice grupe država, navedene u stavu (1)(v), datum kada su deponovani instrumenti svih država članica grupe.

Član 27

Primena Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine i ovog Ugovora

(1) [Odnosi između strana ugovornica i ovog Ugovora i Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine] Ovaj Ugovor će se primenjivati samo u pogledu međusobnih odnosa strana ugovornica i ovog Ugovora i Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine.

(2) [Odnosi između strana ugovornica ovog Ugovora i strana ugovornica Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine koje nisu strane ugovornice ovog Ugovora] Svaka strana ugovornica koja je strana ugovornica i ovog Ugovora i Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine nastaviće da primenjuje odredbe Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine u svojim odnosima sa stranama ugovornicama Ugovora o žigovnom pravu (TLT) iz 1994. godine koje nisu strane ugovornice ovog Ugovora.

Član 28

Stupanje na snagu; Datum stupanja na snagu ratifikacije i pristupanja

(1) [Instrumenti koje treba uzeti u obzir] Za potrebe ovog člana, samo instrumenti ratifikacije ili pristupanja koji su deponovali entiteti navedeni u članu 26(1), i čiji je datum stupanja na snagu prema članu 26(3) se uzimaju u obzir.

(2) [Stupanje na snagu ovog Ugovora] Ovaj Ugovor stupa na snagu tri meseca pošto deset država ili međuvladinih organizacija prema članu 26(1)(ii) deponuje svoje instrumente ratifikacije ili pristupanja.

(3) [Stupanje na snagu ratifikacije ili pristupanja nakon stupanja na snagu ovog Ugovora] Svaki entitet koji nije obuhvaćen stavom (2) postaje vezan ovim Ugovorom tri meseca posle datuma deponovanja njegovih instrumenata ratifikacije ili pristupanja.

Član 29

Rezerve

(1) [Posebne vrste žigova] Svaka država ili međuvladina organizacija može stavljanjem rezerve da izjavi da se, bez obzira na član 2(1) i (2)(a), odredbe članova 3(1), 5, 7, 8(5), 11. i 13. ne primenjuju na vezane žigove, odbrambene žigove ili izvedene žigove. U takvoj rezervi se moraju navesti gore pomenute odredbe na koje se rezerva odnosi.

(2) [Registracija za više klasa] Svaka država ili međuvladina organizacija, čije zakonodavstvo na dan usvajanja ovog Ugovora predviđa registraciju za više klasa roba i registraciju za više klasa usluga može, prilikom pristupanja ovom Ugovoru, da izjavi rezervu da se odredbe člana 6. ne primenjuju.

(3) [Suštinsko ispitivanje u slučaju produženja] Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi rezervu da, bez obzira na član 13(4), zavod može prilikom prvog produženja registracije koja se odnosi na usluge, da izvrši suštinsko ispitivanje te registracije, s tim da takvo ispitivanje služi jedino da se eliminišu višestruke registracije, koje se zasnivaju na prijavama podnetim u periodu od šest meseci posle stupanja na snagu zakona te države ili organizacije koja je pre stupanja ovog Ugovora na snagu uvela mogućnost registrovanja uslužnih žigova.

(4) [Određena prava sticaoca licence] Svaka država ili međuvladina organizacija može da izjavi rezervu da, bez obzira na član 19(2), zahteva upis licence kao preduslov za svako pravo koje sticalac licence može imati prema zakonu te države ili međuvladine organizacije da se pridruži postupku za povredu prava koji je pokrenuo nosilac prava ili da dobije, putem takvog postupka, naknadu štete nastalu usled povrede žiga koji je predmet licence.

(5) [Modaliteti] Svaka rezerva učinjena u skladu sa stavom (1), (2), (3) ili (4) mora da bude navedena u izjavi koja prati instrument ratifikacije ili pristupanja ovom Ugovoru države ili međuvladine organizacije koja stavlja rezervu.

(6) [Povlačenje] Svaka rezerva u smislu stavova (1), (2), (3) ili (4) može da se povuče u bilo kom trenutku.

(7) [Zabrana stavljanja drugih rezervi] U pogledu ovog Ugovora se ne može izjaviti ni jedna druga rezerva osim onih dozvoljenih u skladu sa stavovima (1), (2), (3) i (4).

Član 30

Otkazivanje Ugovora

(1) [Obaveštenje] Svaka strana ugovornica može da otkaže ovaj Ugovor putem saopštenja upućenog Generalnom direktoru.

(2) [Datum stupanja na snagu] Otkazivanje stupa na snagu godinu dana posle dana kada je Generalni direktor primio saopštenje. To neće uticati na primenu ovog Ugovora na bilo koju prijavu po kojoj je postupak u toku ili bilo koji registrovan žig u pogledu strane ugovornice koja otkazuje Ugovor u trenutku isteka pomenutog perioda od godinu dana, s tim što strana ugovornica koja otkazuje Ugovor, može po isteku pomenutog jednogodišnjeg perioda da prekine sa primenom ovog Ugovora na bilo koju registraciju od datuma kada ta registracija dospeva za produženje.

Član 31

Jezici ugovora; Potpis

(1) [Originalni tekstovi; Službeni tekstovi]

(a) Ovaj ugovor se potpisuje u jednom originalnom primerku na engleskom, arapskom, kineskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, a svi tekstovi su podjednako autentični.

(b) Na zahtev strane ugovornice, službeni tekst na jeziku koji nije pomenut u podstavu (a), a koji je službeni jezik te strane ugovornice, ustanovljava Generalni direktor, posle konsultacija sa pomenutom stranom ugovornicom i bilo kojom drugom zainteresovanom stranom ugovornicom.

(2) [Rok za potpis] Ovaj Ugovor ostaje otvoren za potpisivanje u sedištu Organizacije godinu dana posle usvajanja.

Član 32

Depozitar

Depozitar ovog Ugovora je Generalni direktor.

PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU

Spisak Pravila

Pravilo 1:

Skraćeni izrazi

Pravilo 2:

Način navođenja imena i adresa

Pravilo 3:

Pojedinosti u vezi sa prijavom

Pravilo 4:

Pojedinosti u vezi sa zastupanjem i uslužnom adresom

Pravilo 5:

Pojedinosti u vezi sa datumom podnošenja

Pravilo 6:

Pojedinosti u vezi sa podnescima

Pravilo 7:

Način identifikacije prijave kada nedostaje broj prijave

Pravilo 8:

Pojedinosti u vezi sa trajanjem i produženjem registracije

Pravilo 9:

Mere u slučaju propuštanja rokova

Pravilo 10:

Uslovi u vezi sa zahtevom za upis licence ili za izmenu ili poništaj upisa licence

 

Spisak modela međunarodnih formulara

Formular br. 1:

Prijava za registrovanje žiga

Formular br. 2:

Punomoćje

Formular br. 3:

Zahtev za upis promene(a) imena i/ili adrese(a)

Formular br. 4:

Zahtev za upis promene vlasništva u vezi sa registracij(om)/(ama) i/ili prijav(om)/(ama) za registrovanje žigova

Formular br. 5:

Potvrda o prenosu u vezi sa registracij(om)/(ama) i/ili prijav(om)/(ama) za registrovanje žigova

Formular br. 6:

Dokument o prenosu u vezi sa registracij(om)/(ama) i/ili prijav(om)/(ama) za registrovanje žigova

Formular br 7:

Zahtev za ispravku greške u registracij(i)/(ama) i/ili prijav(i)/(ama) za registrovanje žigova

Formular br. 8:

Zahtev za produženje registracije

Formular br. 9:

Zahtev za upis licence

Formular br. 10:

Izjava o licenci

Formular br. 11:

Izjava o promeni licence

Formular br. 12:

Izjava o poništaju licence

Pravilo 1

Skraćeni izrazi

(1) [Skraćeni izrazi definisani u Pravilniku] U smislu ovog Pravilnika, osim kada je izričito navedeno drugačije:

(i) "Ugovor", označava Singapurski ugovor o žigovnom pravu;

(ii) "Član", upućuje na poseban član Ugovora;

(iii) "Isključiva licenca", označava licencu koja se priznaje samo jednom sticaocu licence i koja zabranjuje nosiocu prava da koristi žig i da pravo na licencu da bilo kom drugom licu;

(iv) "jedina licenca", označava licencu koja se daje samo jednom sticaocu licence i koja zabranjuje nosiocu prava da nekom drugom licu da licencu ali ne zabranjuje nosiocu prava da koristi žig;

(v) "Neisključiva licenca", označava licencu koja ne zabranjuje nosiocu prava da koristi žig ili da nekom drugom licu da licencu.

(2) [Skraćeni izrazi definisani u Ugovoru] Skraćeni izrazi definisani u članu 1. za potrebe Ugovora imaju isto značenje za potrebe ovog Pravilnika.

Pravilo 2

Način navođenja imena i adresa

(1) [Imena]

(a) Kada treba navesti ime lica, svaka strana ugovornica može da traži da:

(i) u slučaju fizičkog lica ime koje treba navesti bude porodično ime ili prezime i ime ili drugo ime ili imena tog lica ili da ime koje treba navesti bude po izboru tog lica, ime ili imena koja to lice uobičajeno koristi;

(ii) u slučaju pravnog lica, ime koje treba navesti bude puni zvaničan naziv tog pravnog lica.

(b) Kada treba navesti ime punomoćnika koji predstavlja firmu ili ortakluk, svaka strana ugovornica prihvata da bude navedeno ime firme ili ortakluka koje se uobičajeno koristi.

(2) [Adrese]

(a) Kada treba navesti adresu lica, svaka strana ugovornica može da traži da adresa bude navedena na način koji zadovoljava uobičajene zahteve brze poštanske dostave na označenu adresu i da u svakom slučaju, sadrži sve relevantne administrativne podatke, uključujući i broj kuće ili zgrade, ako se to može primeniti.

(b) Kada je zavodu strane ugovornice podnesak podnet u ime dva ili više lica sa različitim adresama, strana ugovornica može da zahteva da se u podnesku navede jedna adresa koja služi za korespondenciju.

(c) Naznačenje adrese može da sadrži broj telefona, broj telefaksa i adresu elektronske pošte (e-mail adresu), i za potrebe korespondencije adresu različitu od one navedene u podstavu (a).

(d) Podstavovi (a) i (c) primenjuju se mutatis mutandis i na uslužnu adresu.

(3) [Drugi načini identifikacije] Svaka strana ugovornica može da zahteva da podnesak upućen zavodu ima naznačen broj ili neki drugi način identifikacije, ako postoji, pod kojim je podnosilac prijave, nosilac prava, punomoćnik ili zainteresovano lice evidentiran u zavodu. Ni jedna strana ugovornica ne može da odbije podnesak zbog propusta da se ispuni svaki takav zahtev, osim u slučaju prijava podnetih u elektronskoj formi.

(4) [Pismo koje se koristi] Svaka strana ugovornica može da zahteva da naznačenja u stavovima (1) do (3) budu napisana pismom koje koristi zavod.

Pravilo 3

Pojedinosti u vezi sa prijavom

(1) [Standardni karakteri] Kada zavod strane ugovornice koristi karaktere (slova i brojeve) koje smatra standardnim, i kada prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac prijave želi da žig bude registrovan i objavljen takvim standardnim karakterima koje koristi zavod strane ugovornice, zavod će registrovati i objaviti žig u takvim standardnim karakterima.

(2) [Boja kao distinktivno obeležje žiga] Kada prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac prijave želi da zaštiti boju kao distinktivno obeležje žiga, zavod može da traži da se u prijavi naznači ime ili kod boje ili boja koja se traži i za svaku boju naznačenje glavnih delova znaka koji su tako obojeni.

(3) [Broj reprodukcija]

(a) Kada prijava ne sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac prijave želi da zaštiti boju kao distinktivno obeležje žiga, strana ugovornica ne može da traži više od

(i) pet reprodukcija znaka u crno-beloj tehnici, ukoliko prema zakonodavstvu te strane ugovornice prijava ne sme da sadrži, ili ne sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac prijave želi da žig bude registrovan ili objavljen standardnim karakterima koja koristi zavod te strane ugovornice;

(ii) jednu reprodukciju znaka u crno-beloj tehnici, kada prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da podnosilac prijave želi da žig bude registrovan i objavljen standardnim karakterima koje koristi zavod te strane ugovornice.

(b) Kada prijava sadrži izjavu u kojoj podnosilac prijave navodi da traži zaštitu boje kao distinktivnog obeležja žiga, strana ugovornica ne može da zahteva više od pet reprodukcija tog znaka u crno-beloj tehnici i pet reprodukcija tog znaka u boji.

(4) [Trodimenzionalni znak]

(a) Kada prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da je u pitanju trodimenzionalni znak, reprodukcija znaka mora da bude u vidu grafičkog prikaza ili fotografije u dve dimenzije.

(b) Reprodukcija znaka dostavljena u skladu sa podstavom (a) može, po izboru podnosioca prijave, da bude data u jednoj ili više različitih perspektiva.

(c) Kada zavod smatra da u reprodukciji znaka dostavljenog od strane podnosioca prijave u skladu sa podstavom (a), nisu dovoljno jasno predstavljeni detalji trodimenzionalnog znaka, zavod strane ugovornice može pozvati podnosioca prijave da u razumnom roku određenom u pozivu, dostavi, do šest različitih perspektiva i/ili opis tog znaka rečima.

(d) Kada zavod smatra da različite perspektive i/ili opis znaka navedeni u podstavu (c) i dalje nedovoljno prikazuju detalje trodimenzionalnog znaka, on može da pozove podnosioca prijave da dostavi, u razumnom roku određenom u pozivu, jedan primerak znaka.

(e) Stav (3)(a)(i) i (b) primenjuje se mutatis mutandis.

(5) [Hologramski znak, pokretni znak, znak u boji, pozicioni znak] Kada prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da je predmetni znak hologramski znak, pokretni znak, znak u boji, ili pozicioni znak, strana ugovornica može da zahteva jednu ili više reprodukcija znaka i delova u vezi sa znakom, u skladu sa zakonom te strane ugovornice.

(6) [Žig koji se sastoji od nevidljivog znaka] Kada prijava sadrži izjavu u kojoj se navodi da se žig sastoji od nevidljivog znaka, strana ugovornica može da zahteva jednu ili više reprodukcija žiga, naznačenje o vrsti žiga i detalje u vezi sa žigom, u skladu sa zakonom te strane ugovornice.

(7) [Transliteracija znaka] Za potrebe člana 3(1)(a)(xiii), u slučajevima kada se žig sastoji od pisma, ili sadrži pismo, koje nije pismo koje koristi zavod, ili brojeve izražene ciframa koje nisu cifre koje koristi zavod, može da se traži transliteracija tog znaka na pismo i brojeve koje koristi zavod.

(8) [Prevod znaka] Za potrebe člana 3(1)(a)(xiv), u slučaju da se žig sastoji ili sadrži reči na jeziku koji nije jezik ili jedan od jezika koje prihvata zavod, može da se traži prevod te reči ili tih reči na jezik ili jedan od tih jezika.

(9) [Rok za dostavljanje dokaza o stvarnom korišćenju znaka] Rok iz člana 3(3) ne sme biti kraći od šest meseci, računajući od datuma prijema prijave u zavodu strane ugovornice gde je prijava podneta. Podnosilac prijave ili nosilac prava ima pravo na produženje tog roka, u skladu sa uslovima koji su predviđeni zakonom te strane ugovornice, na periode od kojih svaki iznosi najmanje šest meseci, a ukupni period produžavanja bi trebalo da bude najmanje dve i po godine.

Pravilo 4

Pojedinosti u vezi sa zastupanjem i uslužnom adresom

(1) [Adresa u slučaju kada je punomoćnik imenovan] Kada je punomoćnik imenovan, strana ugovornica će adresu tog punomoćnika smatrati uslužnom adresom.

(2) [Adresa kada punomoćnik nije imenovan] Kada punomoćnik nije imenovan, a podnosilac prijave, nosilac prava ili drugo zainteresovano lice navede kao svoju adresu adresu na teritoriji strane ugovornice, ta strana ugovornica će smatrati da je navedena adresa uslužna adresa.

(3) [Rok] Rok naznačen u članu 4(3)(d) se računa od datuma prijema podneska naznačenog u tom članu u zavodu strane ugovornice i ne može biti kraći od mesec dana kada je adresa lica u čije je ime podnesak poslat na teritoriji te strane ugovornice, a ne sme biti kraći od dva meseca ako je ta adresa izvan teritorije te strane ugovornice.

Pravilo 5

Pojedinosti u vezi sa datumom podnošenja

(1) [Postupak u slučaju kada zahtevi nisu ispunjeni] Ako prijava, u trenutku kada je zavod primi, ne ispunjava bilo koji od zahteva iz člana 5(1)(a) ili (2)(a), zavod će bez odlaganja pozvati podnosioca prijave da ispuni taj zahtev u roku naznačenom u pozivu, koji će iznositi bar jedan mesec od datuma naznačenog u pozivu ako je adresa podnosioca prijave na teritoriji strane ugovornice, i najmanje dva meseca ako se adresa podnosioca prijave nalazi van teritorije te strane ugovornice. Postupanje po pozivu može da podrazumeva i plaćanje posebne takse. Čak i kada zavod ne pošalje pomenuti poziv, navedeni zahtevi ostaju nepromenjeni.

(2) [Datum podnošenja u slučaju ispravke] Ako u roku naznačenom u pozivu, podnosilac prijave postupi po pozivu iz stava (1) i plati svaku traženu posebnu taksu, datum podnošenja prijave biće datum kada je zavod primio sva tražena naznačenja i elemente navedene u članu 5(1)(a) i kada su, ukoliko je to traženo, takse navedene u članu 5(2)(a) plaćene zavodu. U suprotnom smatraće se da prijava nije ni bila podneta.

Pravilo 6

Pojedinosti u vezi sa podneskom

(1) [Naznačenja u vezi sa potpisom podneska na papiru] Svaka strana ugovornica može zahtevati da uz potpis fizičkog lica koje stavlja potpis bude navedeno

(i) slovima naznačeno porodično ime odnosno prezime i lično ime odnosno druga imena tog lica, ili po želji tog lica, ime ili imena koja pomenuto lice obično koristi;

(ii) naznačenje u kom svojstvu to lice potpisuje, u slučajevima kada to ne proizilazi očigledno iz podneska.

(2) [Datum potpisivanja] Svaka strana ugovornica može zahtevati da uz potpis bude naznačen datum kada je potpis stavljen na podnesak. Kada se takvo naznačenje traži a nije priloženo, smatraće se da je potpisivanje podneska izvršeno na onaj datum kada je podnesak primljen u zavodu ili, ako strana ugovornica to dozvoli, datum koji je raniji od tog datuma.

(3) [Potpis podneska na papiru] U slučajevima kada je podnesak zavodu strane ugovornice na papiru i kada je potpis potreban, ta strana ugovornica

(i) treba da, u skladu sa tačkom (iii), prihvati rukopisni potpis;

(ii) može da dozvoli, umesto rukopisnog potpisa, druge oblike potpisa, kao što je štampan ili pečatiran potpis, ili upotrebu štambilja ili kodirane oznake;

(iii) može, u slučajevima kada je fizičko lice koje potpisuje podnesak državljanin strane ugovornice i adresa takvog lica je na njenoj teritoriji, ili kada pravno lice za koje se podnesak potpisuje posluje prema zakonu te strane ugovornice ili ima prebivalište ili stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće na njenoj teritoriji, da zahteva da se koristi pečatirani potpis umesto rukopisnog potpisa.

(4) [Potpis podneska na papiru podnet elektronskim putem] Strana ugovornica koja predviđa da se podnesci na papiru mogu dostaviti elektronskim putem smatraće da je svaki takav podnesak potpisan ako se na primljenom podnesku nalazi grafički prikazan potpis, koji strana ugovornica prihvata na osnovu stava (3) .

(5) [Original podneska na papiru koji je dostavljen elektronskim putem] Strana ugovornica koja predviđa da se podnesci na papiru mogu dostaviti elektronskim putem može zahtevati da original svakog takvog podneska bude podnet zavodu

(i) zajedno sa pismom u kome se naznačava taj raniji prenos i

(ii) u roku koji mora da bude najmanje mesec dana od datuma kada je zavod primio taj podnesak dostavljen elektronskim putem.

(6) [Autentičnost podneska u elektronskoj formi] Strana ugovornica može da dozvoli da podnesci u elektronskoj formi mogu da zahtevaju da svaki takav podnesak bude proveren putem sistema za elektronsku proveru kako propisuje strana ugovornica.

(7) [Datum prijema] Svaka strana ugovornica može samostalno da odredi okolnosti pod kojima će se smatrati da prijem dokumenta ili plaćanje takse predstavlja potvrdu o prijemu ili uplatu zavodu u slučajevima kada je dokument primljen ili uplata izvršena

(i) ogranku ili podogranku zavoda,

(ii) nacionalnom zavodu u korist zavoda strane ugovornice, u slučajevima kada je strana ugovornica međuvladina organizacija navedena u članu 26(1)(ii),

(iii) zvaničnoj poštanskoj službi,

(iv) službi dostave, ili agenciji, kako propisuje strana ugovornica,

(v) drugoj adresi koja nije zvanična adresa zavoda.

(8) [Elektronsko podnošenje] U skladu sa stavom (7), ukoliko strana ugovornica predviđa podnošenje podneska u elektronskoj formi ili putem elektronskog prenosa i ukoliko podnesak bude podnet na taj način, datum kada zavod strane ugovornice primi podnesak u takvom obliku ili na taj način smatra se datumom prijema tog podneska.

Pravilo 7

Način identifikacije prijave bez broja prijave

(1) [Način identifikacije] Kada se zahteva da prijava bude identifikovana brojem prijave, ali kada takav broj još nije izdat ili nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku, smatra se da prijava ima identifikaciju ako je dostavljeno sledeće:

(i) privremeni broj prijave, ako postoji, koji daje zavod, ili

(ii) kopija prijave, ili

(iii) prikaz znaka, uz naznačenje datuma, kada je prema saznanju podnosioca prijave ili punomoćnika zavod primio prijavu i identifikacioni broj koji je podnosilac prijave ili punomoćnik dao prijavi.

(2) [Zabrana drugih zahteva] Nijedna strana ugovornica ne može da zahteva ispunjenje drugih zahteva osim onih navedenih u stavu (1) kako bi se prijava identifikovala kada broj te prijave još uvek nije izdat ili nije poznat podnosiocu prijave ili njegovom punomoćniku.

Pravilo 8

Pojedinosti u vezi sa trajanjem i produženjem registracije

U skladu sa članom 13(1)(c), period u toku kog zahtev za produženje registracije može biti podnet i u kome taksa za produženje može biti plaćena, počinje najmanje šest meseci pre datuma kada produženje dospeva i završava se najranije šest meseci nakon tog datuma. Ako se zahtev za produženje podnese i/ili taksa za produženje plati posle tog datuma kada produženje dospeva, svaka strana ugovornica može da odredi plaćanje dopunske takse za produženje.

Pravilo 9

Mere u slučaju propuštanja rokova

(1) [Uslovi za produženje rokova na osnovu člana 14(2)(c)] Strana ugovornica koja predviđa mogućnost produženja roka u skladu sa članom 14(2)(i) produžiće rok za razuman vremenski period od datuma podnošenja zahteva za produženje i može zahtevati da taj zahtev

(i) sadrži naznačenje podnosioca zahteva, broj predmetne prijave ili registracije i ostavljeni rok, i

(ii) bude podnet u roku koji ne može biti kraći od dva meseca od datuma isteka ostavljenog roka.

(2) [Uslovi u vezi sa nastavkom postupka prema članu 14(2)(ii)] Strana ugovornica može da traži da zahtev za nastavak postupka prema članu 14(2)(ii)

(i) sadrži naznačenje podnosioca zahteva, broj predmetne prijave ili registracije i ostavljeni rok, i

(ii) bude podnet u roku koji ne može biti kraći od dva meseca od datuma isteka ostavljenog roka. Propuštena radnja mora da se izvrši u istom roku, ili ukoliko strana ugovornica tako propisuje, istovremeno sa podnošenjem zahteva.

(3) [Uslovi u vezi sa ponovnim uspostavljanjem prava prema članu 14(2)(iii)]

(a) Strana ugovornica može da traži da zahtev za ponovno uspostavljanje prava prava iz člana 14(2)(iii) sadrži:

(i) naznačenje podnosioca zahteva strane, broj predmetne prijave ili registracije i ostavljeni rok, i

(ii) činjenice i dokaz kojima se opravdavaju razlozi zbog kojih je došlo do propuštanja ostavljenog roka.

(b) Zahtev za ponovno uspostavljanje prava podnosi se zavodu u razumnom roku koji određuje strana ugovornica a koji se računa od datuma otklanjanja razloga koji su doveli do propuštanja ostavljenog roka. Propuštena radnja mora da bude izvršena u istom roku, ili, ukoliko strana ugovornica tako propisuje, istovremeno sa podnošenjem zahteva.

(c) Strana ugovornica može da predvidi maksimalni rok u kome će biti ispunjeni uslovi iz podstavova (a) i (b), koji ne može biti kraći od šest meseci od datuma isteka ostavljenog roka.

(4) [Izuzeci prema članu 14(3)] Izuzeci prema članu 14(3) su slučajevi kada se propusti rok:

(i) za koji je već odobrena mera u skladu sa članom 14(2),

(ii) za podnošenje zahteva za meru u skladu sa članom 14,

(iii) za plaćanje takse za produženje,

(iv) za postupak pred žalbenim većem ili drugim telom nadležnim za reviziju odluka zavoda koje je sastavni deo zavoda,

(v) za tužbu u dvostranačkim postupcima,

(vi) za davanje izjave u skladu sa članom 3(1)(a)(vii) ili izjave u skladu sa članom 3(1)(a)(viii),

(vii) za davanje izjave na osnovu koje, prema zakonu strane ugovornice, može da se utvrdi novi datum podnošenja za prijavu po kojoj je postupak u toku, i

(viii) za ispravku ili dopunu zahteva za priznanje prioriteta.

Pravilo 10

Uslovi u vezi sa u vezi sa zahtevom za upis licence ili za promenu ili poništaj upisa licence

(1) [Sadržaj zahteva]

(a) Strana ugovornica može da traži da zahtev za upis licence prema članu 17(1) sadrži sve ili neke od sledećih naznačenja ili elemenata:

(i) ime i adresu nosioca prava;

(ii) kada nosilac prava ima punomoćnika, ime i adresu tog punomoćnika;

(iii) kada nosilac prava ima uslužnu adresu, tu adresu;

(iv) ime i adresu sticaoca licence;

(v) kada sticalac licence ima punomoćnika, ime i adresu tog punomoćnika;

(vi) kada sticalac licence ima uslužnu adresu, tu adresu;

(vii) ime države čiji je državljanin sticalac licence, ako je državljanin neke zemlje, ime države u kojoj sticalac licence ima prebivalište, ako ga ima, i ime države u kojoj sticalac licence ima stvarno i ozbiljno industrijsko ili trgovinsko preduzeće, ako ga ima;

(viii) u slučajevima kada je nosilac prava ili sticalac pravno lice, pravnu prirodu tog pravnog lica i naznačenje države, i kada je to moguće, teritorijalnu jedinicu te države, po čijem zakonu je organizovano to pravno lice;

(ix) registarski broj žiga koji je predmet licence;

(x) nazive roba i/ili usluga za koje se licenca priznaje, grupisane u skladu sa klasama Ničanske klasifikacije, tako da svakoj grupi prethodi broj klase te klasifikacije kojoj ta grupa roba i usluga pripada i predstavljene prema redosledu klasa pomenute klasifikacije;

(xi) da li je u pitanju isključiva, neisključiva ili jedina licenca;

(xii) u slučajevima kada je to moguće, da li se licenca odnosi samo na jedan deo teritorije obuhvaćene registracijom, zajedno sa jasnim naznačenjem tog dela teritorije;

(xiii) trajanje licence.

(b) Strana ugovornica može da traži da zahtev za izmenu ili poništaj upisa licence prema članu 18(1) sadrži sve ili neke od sledećih naznačenja ili elemenata:

(i) naznačenja navedena pod tačkama (i) do (ix) podstava (a);

(ii) u slučajevima izmene ili poništaja bilo kog naznačenja ili elementa navedenog prema podstavu (a), prirodu i obim izmena ili poništaja koji treba upisati.

(2) [Propratna dokumenta potrebna za upis licence]

(a) Strana ugovornica može da zahteva da se uz zahtev za upis licence priloži, po izboru strane koja podnosi zahtev, nešto od sledećeg:

(i) izvod iz ugovora o licenci iz koga se vide podaci o ugovornim stranama, kao i prava koja su predmet licence, overen od strane javnog beležnika ili drugog nadležnog organa da se radi o autentičnom izvodu iz ugovora; ili

(ii) neoverena izjava o licenci, čiji sadržaj odgovara formularu izjave o licenci propisanom Pravilnikom, potpisana od strane nosioca prava i sticaoca licence.

(b) Svaka strana ugovornica može da zahteva da, u slučaju više nosilaca prava, svaka strana ugovornica može da zahteva od svakog sunosioca prava koji nije ugovorna strana u ugovoru o licenci da u formi potpisane izjave da jasnu saglasnost sa ugovorom o licenci.

(3) [Propratna dokumenta za promenu upisa licence]

(a) Strana ugovornica može da zahteva da se uz zahtev za promenu upisa licence priloži, po izboru strane koja podnosi zahtev, nešto od sledećeg:

(i) dokumenta kojima se potvrđuje zatražena promena upisa licence; ili

(ii) neoverenu izjavu o promeni licence, čiji sadržaj odgovara formularu izjave o promeni licence predviđenom Pravilnikom, koja je potpisana od strane nosioca prava i sticaoca licence.

(b) Svaka strana ugovornica može da zahteva od bilo kog sunosioca prava koji nije ugovorna strana u ugovoru o licenci da u formi potpisane izjave da jasnu saglasnost sa izmenom ugovora o licenci.

(4) [Propratna dokumenta za poništaj upisa licence] Strana ugovornica može da zahteva da uz zahtev za poništaj upisa licence, po izboru strane koja podnosi zahtev, postoji i nešto od sledećeg:

(i) dokumenta na kojima se zasniva za traženi poništaj upisa licence; ili

(ii) neoverenu izjavu o poništaju licence, čiji sadržaj odgovara formularu izjave o poništaju licence propisanom Pravilnikom koja je potpisana od strane nosioca prava i sticaoca licence.

REZOLUCIJA DIPLOMATSKE KONFERENCIJE KOJOM SE DOPUNJUJE SINGAPURSKI UGOVOR O ŽIGOVNOM PRAVU I PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE SINGAPURSKOG UGOVORA O ŽIGOVNOM PRAVU

1. Diplomatska konferencija za usvajanje revidiranog Ugovora o žigovnom pravu, održana u Singapuru u martu 2006. godine, je saglasna da se Ugovor koji je Konferencija usvojila nazove "Singapurski ugovor o žigovnom pravu" (u daljem tekstu "Ugovor").

2. Prilikom usvajanja Ugovora, učesnici Diplomatske konferencije su se saglasili da "postupak pred Zavodom" u Članu 1(viii) ne obuhvata sudske postupke prema zakonodavstvu strana ugovornica.

3. Uviđajući činjenicu da Ugovor propisuje za strane ugovornice delotvorne i efikasne formalne postupke u oblasti žigova, Diplomatska konferencija potvrđuje da član 2, odnosno član 8, ne nameće bilo kakve obaveze stranama ugovornicama da:

(i) registruju nove vrste žigova, u smislu Pravila 3, stavovi (4), (5) i (6) Pravilnika; ili

(ii) implementiraju sisteme za elektronsko podnošenje prijava ili druge automatske sisteme.

Svaka strana ugovornica ima mogućnost da odluči da li će i kada predvideti registrovanje novih vrsta žigova, kao što je gore navedeno.

4. U cilju olakšavanja primene Ugovora u zemljama u razvoju i u najslabije razvijenim zemljama (LDCs), Diplomatska konferencija je zatražila od Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i strana ugovornica da obezbede dodatnu i odgovarajuću tehničku pomoć koja obuhvata tehnološke, pravne i druge oblike pomoći za jačanje institucionalnih kapaciteta tih država za implementaciju Ugovora i da omogući tim državama da koriste sve prednosti predviđene odredbama ovog Ugovora.

5. Takva pomoć treba da uzme u obzir nivo tehnološkog i ekonomskog razvoja država korisnica. Tehnološka podrška treba da pomogne poboljšanju infrastrukture informacione i komunikacione tehnologije u tim državama, i tako doprinese smanjenju tehnološkog jaza između strana ugovornica. Diplomatska konferencija je potvrdila da su neke države podvukle značaj Fonda za digitalnu solidarnost (DSF) nadležnog za smanjenje digitalnih podela.

6. Pored toga, nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, strane ugovornice prihvataju da razmene i podele, na multilateralnoj osnovi, informacije i iskustva o pravnim, tehničkim i institucionalnim aspektima u vezi sa implementacijom Ugovora i kako da se iskoriste sve nastale prednosti.

7. Uviđajući specijalnu situaciju i potrebe najslabije razvijenih zemalja (LDCs), Diplomatska konferencija je saglasna da se najslabije razvijenim zemljama (LDCs) dozvoli specijalan i drugačiji tretman za implementaciju ugovora, i to:

(a) najslabije razvijene zemlje (LDCs) će biti prve i glavne zemlje korisnice tehničke pomoći koju pruže strane ugovornice i Svetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO);

(b) takva tehnička pomoć obuhvata sledeće:

(i) pomoć u uspostavljanju pravnog okvira za implementaciju ovog Ugovora,

(ii) informisanje, obrazovanje i podizanje svesti o uticaju koje pristupanje ovom Ugovoru ima,

(iii) pomoć potrebnu za izmenu administrativnog rada i procedura nacionalnih organa za registrovanje žigova,

(iv) pomoć u obučavanju neophodne radne snage i obezbeđivanju opreme zavodima za intelektualnu svojinu, uključujući i kapacitet informacione i komunikacione tehnologije za efikasnu implementaciju Ugovora i Pravilnika za sprovođenje Ugovora.

8. Diplomatska konferencija je zatražila od Skupštine da nadgleda i proceni, na svakom redovnom zasedanju, napredak u pružanju pomoći koja se odnosi na implementaciju i na korišćenje prednosti nastalih na osnovu implementacije.

9. Diplomatska konferencija je dogovorila da svaki spor koji nastane između dve ili više strana ugovornica u pogledu tumačenja ili primene ovog Ugovora treba da se reši prijateljski kroz konsultacije i posredovanje pod pokroviteljstvom Generalnog direktora.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori".