Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU NAJROBIJSKOG UGOVORA O ZAŠTITI OLIMPIJSKOG SIMBOLA, SA ANEKSOM

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 1/99)

ČLAN 1

Potvrđuje se Najrobijski ugovor o zaštiti olimpijskog simbola, sa Aneksom, usvojen 26. septembra 1981. godine u Najrobiju, u originalu na engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Najrobijskog ugovora o zaštiti olimpijskog simbola u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

NAJROBIJSKI UGOVOR O ZAŠTITI OLIMPIJSKOG SIMBOLA

Usvojen u Najrobiju 26. septembra 1981. godine

Glava I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Obaveze država

Svaka država strana ovog ugovora, obavezna je, u skladu sa čl. 2. i 3, da odbije ili poništi registraciju žiga i da odgovarajućim merama zabrani korišćenje, u vidu žiga ili drugog znaka, u komercijalne svrhe, svakog znaka koji se sastoji od olimpijskog simbola ili sadrži olimpijski simbol, kakav je definisan u Povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta, izuzev uz saglasnost Međunarodnog olimpijskog komiteta. Definicija grafičko predstavljanje navedenog simbola dati su u Aneksu.

Član 2

Izuzeci od obaveze

(1) Obaveza iz člana 1. ne vezuje ni jednu državu stranu ovog ugovora u pogledu:

(i) žiga koji se sastoji od olimpijskog simbola ili koji sadrži olimpijski simbol, ukoliko je taj žig bio registrovan u toj državi pre datuma stupanja na snagu ovog ugovora u toj državi, ili u periodu kada se, u toj državi, obaveza iz člana 1. smatrala privremeno prestalom u smislu člana 3;

(ii) produženja korišćenja u toj državi u komercijalne svrhe bilo kog žiga ili drugog znaka koji sadrži ili se sastoji od olimpijskog simbola od strane svakog lica ili preduzeća koje je počelo sa zakonitim korišćenjem tog simbola u toj državi pre datuma stupanja na snagu ovog ugovora u toj državi, ili u periodu kada se u toj državi obaveza predviđena članom 1. smatrala privremeno prestalom u smislu člana 3.

(2) Odredbe stava (1) (i) primenjuju se takođe na žigove čija registracija proizvodi pravno dejstvo u toj državi na osnovu registrovanja u skladu sa ugovorom čija je strana pomenuta država.

(3) Korišćenje na osnovu ovlašćenja lica ili preduzeća iz stava (1) (ii) smatra se, u smislu navedenog stava, korišćenjem od strane pomenutog lica ili preduzeća.

(4) Nijedna država strana ovog ugovora nije obavezna da zabrani korišćenje olimpijskog simbola kada se taj simbol koristi u masovnim medijima u svrhe pružanja informacija o olimpijskom pokretu i njegovim aktivnostima.

Član 3

Privremeni prestanak obaveze

Obaveza predviđena članom 1. može se smatrati privremeno prestalom u državi strani ovog ugovora u periodu kada nije bio na snazi sporazum između Međunarodnog olimpijskog komiteta i Nacionalnog olimpijskog komiteta pomenute države o uslovima pod kojima Međunarodni olimpijski komitet daje odobrenje za korišćenje olimpijskog simbola u toj državi i o udelu pomenutog Nacionalnog olimpijskog komiteta u periodu koji Međunarodni olimpijski komitet ubira po osnovu pomenutog odobrenja.

Glava II

UDRUŽIVANJE DRŽAVA

Član 4

Izuzeci od glave I

U pogledu država strana ovog ugovora koje su članice carinskih unija, bescarinskih zona, bilo koje druge ekonomske grupacije ili bilo kog drugog regionalnog ili podregionalnog saveza, odredbe glave I, nemaju uticaja na njihove obaveze koje proizlaze iz sporazuma o osnivanju takve unije, zone ili grupacije, posebno u pogledu odredaba takvog sporazuma koje regulišu slobodan protok roba ili usluga.

Glava III

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5

Kako se postaje strana ugovornica

(1) Svaka država članica Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: "organizacija") ili Međunarodne (Pariske) unije za zaštitu industrijske svojine (u daljem tekstu: "Pariska unija") može postati strana ovog Ugovora:

(i) potpisivanjem, posle čega se deponuju instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja, i

(ii) deponovanjem instrumenata o pristupanju.

(2) Svaka država koja nije navedena u stavu (1), a koja je članica Ujedinjenih nacija ili neke od specijalizovanih agencija sistema Ujedinjenih nacija može postati strana ovog Ugovora deponovanjem instrumenata o pristupanju.

(3) Instrumenti ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja deponuju se kod generalnog direktora Organizacije (u daljem tekstu "generalni direktor").

Član 6

Stupanje Ugovora na snagu

(1) U pogledu prve tri države koje deponuju instrumente ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, ovaj ugovor stupa na snagu posle mesec dana od trenutka deponovanja trećeg instrumenta ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja.

(2) U pogledu svake druge države koja deponuje instrument ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja, ovaj ugovor stupa na snagu posle mesec dana od datuma deponovanja tog instrumenta.

Član 7

Otkazivanje Ugovora

(1) Svaka država ima mogućnost da otkaže ovaj ugovor upućivanjem obaveštenja generalnog direktora.

(2) Otkaz proizvodi dejstvo po isteku roka od jedne godine od dana kada je generalni direktor primio obaveštenje.

Član 8

Potpis i jezici Ugovora

(1) Ovaj ugovor se potpisuje u jedinstvenom originalu na engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku, a svi tekstovi se podjednako smatraju izvornim tekstovima.

(2) Službene tekstove utvrđuje generalni direktor, posle konsultovanja sa vladama zainteresovanih država, na arapskom, nemačkom, italijanskom i portugalskom i svim drugim jezicima o čijoj primeni može odlučiti Konferencija Organizacije ili Skupština Pariske unije.

(3) Ovaj ugovor je otvoren za potpisivanje u Najrobiju do 31. decembra 1982. godine, a potom u Ženevi do 30. juna 1983. godine.

Član 9

Deponovanje Ugovora; dostavljanje primeraka; registrovanje Ugovora

(1) Original ovog ugovora, kada više ne bude otvoren za potpisivanje u Najrobiju, deponije se kod generalnog direktora.

(2) Generalni direktor dostavlja po dva primerka Ugovora, koje je lično overio, svim državama navedenim u članu 5(1) i (2) i, na zahtev, svim drugim državama.

(3) Generalni direktor registruje ovaj ugovor u Sekretarijatu Ujedinjenih nacija.

Član 10

Obaveštenja

Generalni direktor obaveštava države navedene u članu 5(1) i (2) o:

(i) potpisima iz člana 8;

(ii) deponovanju instrumenata ratifikacije, prihvatanja, odobravanja ili pristupanja u smislu člana 5(3);

(iii) datumu stupanja na snagu ovog ugovora u smislu člana 6(1);

(iv) svakom otkazivanju Ugovora u smislu člana 7.

ANEKS

Olimpijski simbol se sastoji od pet povezanih krugova: plavog, žutog, crnog, zelenog i crvenog koji su poređani tim redom s leva na desno. On se sastoji od samih olimpijskih krugova, bez obzira da li su u jednoj ili više boja.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ" - Međunarodni ugovori.