Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POTVRĐIVANJU BUDIMPEŠTANSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM PRIZNANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA

("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 3/93)

ČLAN 1

Potvrđuje se Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja, koji je zaključen 28. aprila 1977. i dopunjen 26. septembra 1980. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Budimpeštanskog sporazuma o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

 

BUDIMPEŠTANSKI SPORAZUM
O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA

 

UVODNE ODREDBE

Član 1

Osnivanje Unije

Države potpisnice ovog sporazuma (u daljem tekstu: države ugovornice) sačinjavaju Uniju za međunarodno priznanje depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja.

Član 2

Definicije

U svrhu ovog sporazuma i Pravilnika:

(i) pozivanje na "patent" shvata se kao pozivanje na patente za pronalaske, pronalazačka svedočanstva, korisna svedočanstva, korisne modele, dopunske patente ili svedočanstva, dopunska pronalazačka svedočanstva i dopunska korisna svedočanstva;

(ii) "deponovanje/depozit mikroorganizma", prema kontekstu u kojem se ove reči javljaju, znači sledeće radnje izvršene u skladu sa ovim sporazumom i Pravilnikom: dostavljanje mikroorganizma međunarodnom depozitnom organu, koji ga prima i prihvata, ili čuvanje takvog mikroorganizma od strane međunarodnog depozitnog organa, i navedeno dostavljanje i navedeno čuvanje;

(iii) "postupak patentiranja" znači svaki administrativni ili pravni postupak u vezi sa prijavom patenta ili patentom;

(iv) "objavljivanje radi postupka patentiranja" znači zvanično objavljivanje, ili zvanično stavljanje na uvid javnosti prijave patenta ili patenta;

(v) "međuvladina organizacija za industrijsku svojinu" znači organizacija koja je podnela izjavu prema članu 9(1);

(vi) "ured za industrijsku svojinu" znači organ države ugovornice ili međuvladinu organizaciju za industrijsku svojinu nadležnu za izdavanje patenata;

(vii) "depozitna ustanova" znači ustanova koja obezbeđuje prijem, prihvatanje i čuvanje mikroorganizama i dostavljanje njihovih uzoraka;

(viii) "međunarodni depozitni organ" znači depozitna ustanova koja je stekla status međunarodnog depozitnog organa prema članu 7;

(ix) "deponent" znači fizičko ili pravno lice koje dostavlja mikroorganizam međunarodnom depozitnom organu, koji ga prima i prihvata, i svaki pravni sledbenik navedenog fizičkog ili pravnog lica;

(x) "Unija" znači Unija na koju se odnosi član 1;

(xi) "Skupština" znači Skupština na koju se odnosi član 10;

(xii) "Organizacija" znači Svetska organizacija za intelektualnu svojinu;

(xiii) "Međunarodni biro" znači Međunarodni biro Organizacije i, sve dok postoji, Ujedinjeni međunarodni biro za zaštitu intelektualne svojine (BIRPI);

(xiv) "Generalni direktor" znači generalni direktor Organizacije;

(xv) "Pravilnik" znači Pravilnik pomenut u članu 12.

Poglavlje I

MATERIJALNE ODREDBE

Član 3

Priznavanje i efekat depozita mikroorganizama

(1) (a) Države ugovornice koje dozvoljavaju ili zahtevaju deponovanje mikroorganizama radi postupka patentiranja priznaju, u takve svrhe, depozit mikroorganizma kod bilo kog međunarodnog depozitnog organa Takvo priznavanje uključuje priznavanje činjenice i datuma depozita prema navodima međunarodnog depozitnog organa, kao i priznavanje činjenice da ono što se dostavlja kao uzorak jeste uzorak deponovanog mikroorganizma.

(b) Svaka država ugovornica može da zahteva kopiju potvrde o prijemu depozita pomenutog u podstavu (a), izdatu od međunarodnog depozitnog organa.

(2) Što se tiče pitanja regulisanih ovim sporazumom i pravilnikom, nijedna država ugovornica ne može zahtevati poštovanje drukčijih ili dodatnih zahteva u odnosu na one koji su predviđeni ovim Sporazumom i Pravilnikom.

Član 4

Novi depozit

(1) (a) Kada međunarodni depozitni organ ne može da dostavi uzorke deponovanog mikroorganizma iz bilo kog razloga, a naročito:

(i) kada takav mikroorganizam nije više vitalan;

(ii) kada bi dostavljanje uzoraka zahtevalo njihovo slanje u inostranstvo, a slanje ili prijem uzoraka u inostranstvu su sprečeni izvoznim ili uvoznim ograničenjima, taj organ, odmah nakon konstatovanja svoje nemogućnosti da dostavi uzorke, obaveštava deponenta o takvoj nemogućnosti, navodeći njen uzrok, a deponent, prema stavu (2) i prema ovom stavu, ima pravo da izvrši novo deponovanje mikroorganizma koji je bio izvorno deponovan.

(b) Novo deponovanje se vrši kod međunarodnog depozitnog organa kod kog je prvobitno deponovanje bilo izvršeno, s tim što se:

(i) deponovanje vrši kod drugog međunarodnog depozitnog organa ako je ustanova kod koje je izvorno deponovanje bilo izvršeno prestala da ima status međunarodnog depozitnog organa, bilo u potpunosti ili u vezi sa vrstom mikroorganizma kojoj pripada deponovani mikroorganizam, ili ako međunarodni depozitni organ kod kog je izvorno deponovanje izvršeno prestane privremeno ili konačno, da obavlja funkcije u vezi sa deponovanim mikroorganizmima;

(ii) može izvršiti kod drugog međunarodnog depozitnog organa u slučaju pomenutom u podstavu (a) (ii).

(c) Uz svaki novi depozit prilaže se izjava sa potpisom deponenta u kojoj se navodi da je novodeponovani mikroorganizam isti kao onaj koji je izvorno deponovan. Ukoliko se navodi deponenta dovedu u sumnju, teret dokazivanja se određuje u skladu sa primenjivim zakonom.

(d) Pod uslovima iz podstavova (a) do (c) i (e), novi depozit se tretira kao da je izvršen na dan kada je izvršeno izvorno deponovanje, ukoliko sve prethodne izjave koje se odnose na vitalnost izvorno deponovanog mikroorganizma ukazuju na to da je mikroorganizam bio vitalan i ukoliko je novo deponovanje izvršeno u roku od tri meseca nakon datuma kada je deponent primio obaveštenje pomenuto u podstavu (a).

(e) Kada se primenjuje podstav (b) (i) i deponent ne primi obaveštenje pomenuto u podstavu (a) u roku od šest meseci nakon datuma kada je Međunarodni biro objavio prestanak, ograničenje ili prekid pomenut u podstavu (b) (i), tromesečni rok pomenut u podstavu (d) se računa od datuma navedenog objavljivanja.

(2) Pravo pomenuto u stavu (1) (a) ne postoji kada je deponovani mikroorganizam prenet u drugi međunarodni depozitni organ, sve dok je takav organ u stanju da dostavlja uzorke takvih mikroorganizama.

Član 5

Izvozna i uvozna ograničenja

Svaka država ugovornica priznaje da je veoma poželjno da se, ukoliko i u onoj meri u kojoj izvoz ili uvoz određenih vrsta mikroorganizama na njenu teritoriju bude ograničen, takva ograničenja odnose na mikroorganizme koji su deponovani ili namenjeni deponovanju prema ovom sporazumu samo kada je takvo ograničenje neophodno s obzirom na nacionalnu bezbednost ili opasnost po zdravlje ili čovekovu okolinu.

Član 6

Status međunarodnog depozitnog organa

(1) Da bi ispunila uslove za sticanje statusa međunarodnog depozitnog organa, depozitna ustanova mora biti smeštena na teritoriji države ugovornice i mora koristiti jemstvo te države po kom navedena institucija ispunjava i nastaviće da ispunjava uslove utvrđene u stavu (2). Navedeno jemstvo može se dobiti i od međuvladine organizacije za industrijsku svojinu, u tom slučaju depozitna ustanova se mora nalaziti na teritoriji države članice navedene organizacije.

(2) Depozitna ustanova mora, u svojstvu međunarodnog depozitnog organa:

(i) da trajno postoji;

(ii) da raspolaže potrebnim kadrovima i opremom, kao što je predviđeno Pravilnikom, da izvršava svoje naučne i administrativne zadatke prema ovom sporazumu;

(iii) da je nepristrasna i objektivna;

(iv) da je, radi depozita, svim deponentima dostupna pod istim uslovima;

(v) da prima u depozit sve ili određene vrste mikroorganizma, ispituje njihovu vitalnost i čuva ih, kao što je predviđeno Pravilnikom;

(vi) da deponentu izda potvrdu, kao i svaku drugu izjavu o vitalnosti, kao što je predviđeno Pravilnikom;

(vii) da, u vezi sa deponovanim mikroorganizamima, poštuje obavezu čuvanja tajnosti, kao što je predviđeno Pravilnikom;

(viii) da dostavlja uzorke svakog deponovanog mikroorganizma pod uslovima i u skladu sa postupkom predviđenim Pravilnikom.

(3) Pravilnikom se predviđaju mere koje se preduzimaju:

(i) kada međunarodni depozitni organ prestane, privremeno ili konačno, da obavlja svoje funkcije u vezi sa deponovanim mikroorganizmima ili odbije da primi neku od vrsta mikroorganizama koju bi trebalo da primi prema dostavljenom jemstvu;

(ii) u slučaju kad međunarodnom depozitnom organu prestane ili se ograniči status međunarodnog depozitnog organa.

Član 7

Sticanje statusa Međunarodnog depozitnog organa

(1) (a) Depozitna ustanova stiče status međunarodnog depozitnog organa na osnovu pismenog obaveštenja upućenog Generalnom direktoru od strane države ugovornice sa teritorije na kojoj se nalazi depozitna ustanova i sa priloženom izjavom o jemstvu u smislu da navedena ustanova ispunjava i nastaviće da ispunjava uslove utvrđene u članu 6(2). Navedeni status se može steći i na osnovu pismenog obaveštenja upućenog Generalnom direktoru od strane međunarodne organizacije za industrijsku svojinu sa priloženom navedenom izjavom.

(b) Obaveštenje sadrži i informacije o depozitnoj ustanovi predviđene Pravilnikom, a u njemu može da se navede i datum kada status međunarodnog depozitnog organa treba da stupi na snagu.

(2) (a) Ukoliko Generalni direktor utvrdi da obaveštenje sadrži potrebnu izjavu i da su sve potrebne informacije primljene Međunarodni biro odmah objavljuje to obaveštenje.

(b) Status međunarodnog depozitnog organa se stiče od datuma objavljivanja obaveštenja ili, kada je datum naveden u skladu sa stavom (1) (b), a takav datum pada posle datuma objavljivanja obaveštenja, od takvog datuma.

(c) Detalji u vezi sa postupkom po stavovima (1) i (2) dati su u Pravilniku.

Član 8

Prestanak i ograničenje statusa međunarodnog depozitnog organa

(1) (a) Svaka država ugovornica ili međuvladina organizacija za industrijsku svojinu može zahtevati od Skupštine da ukine status međunarodnog depozitnog organa bilo kom organu ili da ga ograniči na određene vrste mikroorganizama, zato što uslovi utvrđeni u članu 6. nisu ispunjeni ili se više ne ispunjavaju. Međutim, takav zahtev ne može podneti država ugovornica ili međunarodna organizacija za industrijsku svojinu u vezi sa međunarodnim depozitnim organom za koji je dala izjavu pomenutu u članu 7(1)(a).

(b) Pre nego što podnese zahtev prema podstavu (a), država ugovornica ili međuvladina organizacija za industrijsku svojinu, posredstvom Generalnog direktora, obaveštava o razlozima za predloženi zahtev državu ugovornicu ili međuvladinu organizaciju za industrijsku svojinu koja je poslala obaveštenje pomenuto u članu 7(1), tako da ta država ili organizacija može da, u roku od šest meseci od datuma navedenog obaveštenja, preduzme odgovarajuće mere za otklanjanje potrebe za podnošenjem predloženog zahteva.

(c) Kada Skupština utvrdi da je zahtev osnovan, ona odlučuje da ukine ili da ograniči na određene vrste mikroorganizama status međunarodnog depozitnog organa pomenutog u podstavu (a). Za donošenje odluke Skupštine potrebna je dvotrećinska većina glasova u korist zahteva.

(2) (a) Država ugovornica ili međuvladina organizacija za industrijsku svojinu koja je dala izjavu pomenutu u članu 7(1)(a) može, obaveštenjem upućenim Generalnom direktoru, povući svoju izjavu bilo u potpunosti ili u vezi samo sa određenim vrstama mikroorganizama, a u svakom slučaju će to učiniti kada i ukoliko njeno jemstvo više ne bude primenjivo.

(b) Takvo obaveštenje, od datuma utvrđenog u Pravilniku, povlači, kada se odnosi na izjavu u celini, prestanak statusa međunarodnog depozitnog organa ili, kada se odnosi na određene vrste mikroorganizama, odgovarajuće ograničenje takvog statusa.

(3) Detalji o postupku prema stavovima (1) i (2) utvrđeni su Pravilnikom.

Član 9

Međuvladine organizacije za industrijsku svojinu

(1)(a) Svaka međuvladina organizacija kojoj je nekoliko država poverilo zadatak izdavanja regionalnih patenata i čije sve države članice su članice međunarodne (Pariske) unije za zaštitu industrijske svojine, može podneti izjavu Generalnom direktoru da prihvata obavezu priznanja predviđenu članom 3(1)(a), obavezu koja se odnosi na uslove pomenute u članu 3(2) i sve efekte odredaba ovog sporazuma i Pravilnika primenjive na međuvladine organizacije za industrijsku svojinu. Ukoliko bude podneta pre stupanja na snagu ovog sporazuma prema članu 16(1), izjava pomenuta u prethodnoj rečenici postaće punovažna na dan navedenog stupanja na snagu. Ukoliko bude podneta nakon takvog stupanja na snagu navedena izjava će postati punovažna tri meseca nakon podnošenja, osim ukoliko je u izjavi naveden kasniji datum. U ovom drugom slučaju, izjava će stupiti na snagu sa tako navedenim datumom.

(b) Navedena organizacija ima pravo predviđeno članom 3(1)(b).

(2) U slučaju da se izvrši revizija ili dopuna neke odredbe ovog sporazuma ili Pravilnika, koja se odnosi na međuvladine organizacije za industrijsku svojinu, svaka međuvladina organizacija za industrijsku svojinu može da povuče svoju izjavu navedenu u stavu (1) obaveštenjem upućenim Generalnom direktoru. Povlačenje stupa na snagu:

(i) kada se obaveštenje primi pre datuma kada revizija ili izmena stupa na snagu, tog datuma;

(ii) kada se obaveštenje primi nakon datuma pomenutog u (i), na dan naveden u obaveštenju ili, ako nema takve naznake, tri meseca posle datuma prijema takvog obaveštenja.

(3) Pored slučaja pomenutog u stavu (2), svaka međuvladina organizacija za industrijsku svojinu može povući svoju izjavu pomenutu u stavu (1)(a) obaveštenjem upućenim Generalnom direktoru. Povlačenje stupa na snagu dve godine nakon datuma kada Generalni direktor primi obaveštenje. Nikakvo obaveštenje o povlačenju po ovom stavu ne može da bude primljeno u toku perioda od pet godina od datuma kada je takva izjava stupila na snagu.

(4) Povlačenje pomenuto u stavu (2) ili (3) od strane međuvladine organizacije za industrijsku svojinu čije obaveštenje po članu 7(1) je dovelo do toga da depozitna ustanova stekne status međunarodnog depozitnog organa, povlači prestanak takvog statusa godinu dana nakon datuma kada Generalni direktor primi obaveštenje o povlačenju.

(5) Svaka izjava pomenuta u stavu (1)(a), obaveštenje o povlačenju pomenuto u stavu (2) ili (3), jemstvo dostavljeno prema članu 6(1), druga rečenica, i uključeno u izjavu datu u skladu sa članom 7(1)(a), zahtev podnet po članu 8(1) i obaveštenje o povlačenju pomenuto u članu 8(2) zahtevaju izričito prethodno odobrenje vrhovnog poslovodnog organa međuvladine organizacije za industrijsku svojinu, čije članice su sve države članice navedene organizacije i u kojima odluke donose zvanični predstavnici vlada takvih država.

Poglavlje II

ADMINISTRATIVNE ODREDBE

Član 10

Skupština

(1)(a) Skupštinu sačinjavaju države ugovornice.

(b) Svaku državu ugovornicu predstavlja po jedan delegat, kome mogu pomagati zamenici delegata, savetnici i eksperti.

(c) Svaku međuvladinu organizaciju za industrijsku svojinu predstavljaju specijalni posmatrači na zasedanjima Skupštine i na svim komitetima i radnim grupama koje osnuje Skupština.

(d) Svaku državu koja nije članica Unije, a koja je članica Organizacije ili Međunarodne (Pariske) unije za zaštitu industrijske svojine i svaku nevladinu organizaciju specijalizovanu u oblasti patenata, osim međuvladine organizacije za industrijsku svojinu definisane u članu (2)(v), mogu predstavljati posmatrači na zasedanjima Skupštine i, ukoliko Skupština tako odluči, na sastancima komiteta ili radnih grupa koje osnuje Skupština.

(2)(a) Skupština:

(i) se bavi svim pitanjima u vezi sa održavanjem i razvojem Unije i sprovođenjem Sporazuma;

(ii) primenjuje takva prava i obavlja takve zadatke koji joj se posebno povere ili dodele prema ovom sporazumu;

(iii) daje uputstva Generalnom direktoru u vezi sa pripremama za revizione konferencije;

(iv) analizira i odobrava izveštaje i aktivnosti Generalnog direktora u vezi sa Unijom, i daje mu sve potrebne instrukcije u vezi sa pitanjima u nadležnosti Unije;

(v) osniva komitete i radne grupe koje smatra pogodnim za olakšanje rada Unije;

(vi) utvrđuje, zavisno od stava (1)(d), kojim državama osim država ugovornica, kojim međuvladinim organizacijama, osim međuvladinih organizacija za industrijsku svojinu definisanih u članu 2(v), i kojim međunarodnim nevladinim organizacijama je dopušteno da prisustvuju sastancima u svojstvu posmatrača i u kojoj meri je međunarodnim depozitnim organima dopušteno da prisustvuju sastancima kao posmatrači;

(vii) preduzima sve druge neophodne mere usmerene na unapređivanje ciljeva Unije;

(viii) obavlja druge odgovarajuće funkcije prema ovom sporazumu;

(b) u vezi sa pitanjima koja su od interesa i za druge Unije kojima upravlja Organizacija, Skupština donosi odluke nakon što se posavetuje sa Koordinacionim komitetom Organizacije.

(3) Jedan delegat može da predstavlja samo jednu državu i da glasa u ime samo jedne države.

(4) Svaka država članica ima jedan glas.

(5)(a) Polovina država ugovornica sačinjava kvorum.

(b) u nedostatku kvoruma, Skupština može da donosi odluke, ali, sa izuzetkom odluka koje se odnose na sam skupštinski postupak, sve takve odluke stupaju na snagu samo ako se kvorum i potrebna većina dobiju putem glasanja korespondencijom, kao što je predviđeno Pravilnikom.

(6)(a) U zavisnosti od čl. 9(1)(c), 12(4) i 14(2)(b), odluke Skupštine zahtevaju većinu glasova članica.

(b) Uzdržavanje od glasanja se ne smatra glasanjem.

(7)(a) Skupština održava po jedno redovno zasedanje svake druge kalendarske godine, koje saziva Generalni direktor, po mogućnosti u istom periodu i na istom mestu gde zaseda i Generalna skupština Organizacije.

(b) Skupština održava vanredna zasedanja koja saziva Generalni direktor, bilo na sopstvenu inicijativu ili na zahtev jedne četvrtine država ugovornica.

(8) Skupština usvaja svoja pravila o proceduri.

Član 11

Međunarodni biro

(1) Međunarodni biro:

(i) izvršava administrativne zadatke u vezi sa Unijom, naročito zadatke koji su mu posebno dodeljeni ovim sporazumom i Pravilnikom ili od strane Skupštine;

(ii) obezbeđuje sekretarijat revizionih konferencija Skupštine, komiteta i radnih grupa koje osnuje Skupština, kao i svih drugih sastanaka koje sazove Generalni direktor i koji se bave pitanjima koja se tiču Unije.

(2) Generalni direktor je glavni izvršni organ Unije i predstavlja Uniju.

(3) Generalni direktor saziva sve sastanke o pitanjima koja se tiču Unije.

(4)(a) Generalni direktor i službenici koje on odredi učestvuju, bez prava glasa, na svim sastancima Skupštine, komiteta i radnih grupa osnovanih od strane Skupštine, i na svim ostalim sastancima o pitanjima koja se tiču Unije, sazvanim od strane Generalnog direktora.

(b) Generalni direktor, ili službenik kojeg on odredi je, ex officio, sekretar Skupštine, kao i komiteta, radnih grupa i drugih skupova pomenutih u podstavu (a).

(5)(a) Generalni direktor, u skladu sa odlukama Skupštine, vrši pripreme za revizione konferencije.

(b) Generalni direktor se može konsultovati sa međuvladinim i međunarodnim nevladinim organizacijama u vezi sa pripremama za revizione konferencije.

(c) Generalni direktor i lica koja on odredi učestvuju, bez prava glasa, u diskusijama na revizionim konferencijama.

(d) Sekretar svake revizione konferencije je, ex officio, Genealni direktor, ili službenik koga on odredi.

Član 12

Pravilnik

(1) Pravilnik sadrži pravila koja se odnose na:

(i) pitanja u vezi sa kojima se ovaj sporazum izričito poziva na Pravilnik ili izričito predviđa da su ona propisana ili će biti propisana;

(ii) sve administrativne uslove, pitanja i procedure;

(iii) sve pojedinosti koje su korisne u sprovođenju ovog sporazuma.

(2) Pravilnik usvojen u isto vreme kada i ovaj sporazum nalazi se u aneksu ovog sporazuma.

(3) Skupština može izmeniti i dopuniti Pravilnik.

(4)(a) Zavisno od podstava (b), usvajanje izmena i dopuna Pravilnika zahteva dvotrećinsku većinu glasova.

(b) Usvajanje izmena koje se odnose na dostavljanje uzoraka deponovanih mikroorganizama od strane međunarodnih depozitnih organa zahteva da nijedna država ugovornica ne glasa protiv predložene izmene.

(5) U slučaju suprotnosti između odredaba ovog sporazuma i odredaba datih u Pravilniku, primenjuju se odredbe ovog sporazuma.

Poglavlje III

REVIZIJA I IZMENE

Član 13

Revizija Sporazuma

(1) Ovaj sporazum se može revidirati s vremena na vreme putem konferencija država ugovornica.

(2) O sazivanju svake revizione konferencije odlučuje Skupština.

(3) Čl. 10. i 11. mogu se menjati bilo putem revizione konferencije ili u skladu s članom 14.

Član 14

Izmene određenih odredaba Sporazuma

(1)(a) Predloge po ovom članu za izmenu čl. 10. i 11. može podneti bilo koja država ugovornica ili Generalni direktor.

(b) O takvim predlozima Generalni direktor obaveštava države ugovornice najmanje šest meseci pre njihovog razmatranja na Skupštini.

(2)(a) Izmene članova pomenutih u stavu (1) usvaja Skupština.

(b) Usvajanje bilo koje izmene člana 10. zahteva četvoropetinsku većinu glasova; usvajanje bilo koje izmene člana 11. zahteva tročetvrtinsku većinu glasova.

(3)(a) Svaka izmena članova pomenutih u stavu (1) stupa na snagu mesec dana nakon što Generalni direktor dobije pismena obaveštena o prihvatanju, izvršenom u skladu sa njihovim odgovarajućim ustavnim postupkom, od tri četvrtine država ugovornica članica Skupštine u vreme kada je Skupština usvojila izmenu.

(b) Svaka tako prihvaćena izmena navedenih članova je obavezujuća za sve države ugovornice koje su bile države ugovornice u vreme kada je izmena usvojena na Skupštini, pod uslovom da svaka izmena koja stvara finansijske obaveze za navedene države ugovornice ili povećava takve obaveze obavezuje samo one države ugovornice koje su dostavile obaveštenja o prihvatanju takve izmene.

(c) Svaka izmena koja je prihvaćena i koja je stupila na snagu u skladu sa podstavom (a) je obavezujuća za sve države koje postanu države ugovornice nakon datuma usvajanja izmene na Skupštini.

Poglavlje IV

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Kako se postaje strana potpisnica Sporazuma

(1) Svaka država članica Međunarodne (Pariske) unije za zaštitu industrijske svojine može postati strana potpisnica ovog sporazuma:

(i) potpisivanjem i deponovanjem instrumenta ratifikacije, ili

(ii) deponovanjem instrumenta pristupanja.

(2) Instrumenti ratifikacije ili pristupanja deponuju se kod Generalnog direktora.

Član 16

Stupanje Sporazuma na snagu

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu, za prvih pet država koje su deponovale svoje instrumente ratifikacije ili pristupanja, tri meseca nakon datuma kada je deponovan peti instrument ratifikacije ili pristupanja.

(2) Ovaj sporazum stupa na snagu za sve ostale države tri meseca nakon datuma kada je ta država deponovala svoj instrument ratifikacije ili pristupanja, osim ukoliko je kasniji datum naveden u instrumentu ratifikacije ili pristupanja. U ovom drugom slučaju, ovaj sporazum stupa na snagu za tu državu na dan koji je tako naznačen.

Član 17

Otkazivanje Sporazuma

(1) Svaka država ugovornica može otkazati ovaj sporazum pismenim obaveštenjem upućenim Generalnom direktoru.

(2) Otkaz stupa na snagu dve godine nakon datuma prijema takvog obaveštenja od strane Generalnog direktora.

(3) Nijedna država ugovornica neće primeniti pravo otkaza predviđeno stavom (1) pre isteka pet godina od datum kada postane strana potpisnica ovog sporazuma.

(4) Otkazivanje ovog sporazuma od strane države ugovornice koja je dala izjavu pomenutu u članu 7(1)(a) u vezi sa depozitnom ustanovom koja je time stekla status međunarodnog depozitnog organa, povlači prestanak takvog statusa godinu dana nakon datuma prijema obaveštenja pomenutog u stavu (1) od strane Generalnog direktora.

Član 18

Potpisivanje i jezici Sporazuma

(1)(a) Ovaj sporazum je potpisan u po jednom originalu na engleskom i francuskom jeziku, od kojih su oba teksta jednako verodostojna.

(b) Zvanične tekstove ovog sporazuma na drugim jezicima na kojima je potpisana Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, utvrđuje Generalni direktor nakon konsultacija sa zainteresovanim vladama i u roku od dva meseca od datuma potpisivanja ovog sporazuma.

(c) Zvanične tekstove ovog sporazuma na arapskom, nemačkom, italijanskom, japanskom i portugalskom jeziku, i ostalim jezicima koje bi Skupština mogla da naznači, utvrđuje Generalni direktor nakon konsultacija sa zainteresovanim vladama.

(2) Ovaj sporazum ostaje otvoren za potpisivanje u Budimpešti do 31. decembra 1977. godine.

Član 19

Deponovanje Sporazuma; dostavljanje kopija; registracija Sporazuma

(1) Original ovog sporazuma, kada više ne bude otvoren za potpisivanje, biće deponovan kod Generalnog direktora.

(2) Generalni direktor dostavlja dva overena primerka ovog sporazuma i Pravilnika vladama svih država pomenutih u članu 15(1), međuvladinim organizacijama koje mogu podneti izjavu po članu 9(1) i, na zahtev, vladi svake druge države.

(3) Generalni direktor registruje ovaj sporazum kod Sekretarijata Ujedinjenih nacija.

(4) Generalni direktor šalje po dva overena primerka svih izmena ovog sporazuma i Pravilnika svim državama ugovornicama, svim međuvladinim organizacijama za industrijsku svojinu i, na zahtev, vladi svake druge države i svakoj drugoj međuvladinoj organizaciji koja bi mogla da podnese izjavu prema članu 9(1)(a).

Član 20

Obaveštenja

Generalni direktor obaveštava države ugovornice, međuvladine organizacije za industrijsku svojinu i one države koje nisu članice Unije, a koje su članice Međunarodne (Pariske) unije za zaštitu industrijske svojine, o:

(i) potpisivanju prema članu 18:

(ii) deponovanju instrumenta ratifikacije ili pristupanja prema članu 15(2);

(iii) izjavama podnetim prema članu (9)(1)(a) i obaveštenjima o povlačenju prema članu 9(2) ili (3);

(iv) datumu stupanja na snagu ovog sporazuma prema članu 16(1);

(v) obaveštenjima prema čl. 7. i 8. i o odlukama prema članu 8;

(vi) prihvatanju izmena ovog sporazuma prema članu 14(3);

(vii) svim izmenama Pravilnika:

(viii) datumima kada izmene Sporazuma ili Pravilnika stupaju na snagu;

(ix) otkazivanjima primljenim prema članu 17.

 

PRAVILNIK ZA SPROVOĐENJE BUDIMPEŠTANSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM PRIZNANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA RADI POSTUPKA PATENTIRANJA

Pravilo 1

Skraćeni izrazi i tumačenje reči "potpis"

1.1. "Sporazum"

U ovom pravilniku, reč "Sporazum" znači Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja.

1.2. "Član"

U ovom pravilniku, reč "član" se odnosi na navedeni član Sporazuma.

1.3. "Potpis"

Svaki put kada se u ovom pravilniku upotrebi reč "potpis", smatra se da, ukoliko zakon države na čijoj teritoriji se nalazi međunarodni depozitni organ zahteva korišćenje pečata umesto potpisa, navedena reč znači "pečat", za svrhe tog organa.

Pravilo 2

Međunarodni depozitni organi

2.1. Pravni status

Međunarodni depozitni organ može da bude državna agencija, uključujući svaku javnu instituciju pridruženu javnoj upravi, osim centralne vlade, ili privatni subjekt.

2.2. Osoblje i oprema

Uslovi pomenuti u članu 6(2)(ii) naročito obuhvataju sledeće:

(i) osoblje i oprema svakog međunarodnog depozitnog organa moraju da omoguće organu da čuva deponovane mikroorganizme na način kojim se obezbeđuje da se oni održe u životu i da ostanu nekontaminirani;

(ii) svaki međunarodni depozitni organ mora, za čuvanje mikroorganizama, da obezbedi dovoljne mere bezbednosti da bi rizik gubitka mikroorganizama deponovanih kod njega sveo na najmanju moguću meru.

2.3. Dostavljanje uzoraka

Uslovi pomenuti u članu 6(2)(viii) naročito uključuju uslov da svaki međunarodni depozitni organ mora da dostavi uzorke deponovanih mikroorganizama na ekspeditivan i pravilan način.

Pravilo 3

Sticanje statusa međunarodnog depozitnog organa

3.1. Obaveštenje

(a) Obaveštenje pomenuto u članu 7(1) upućuje se Generalnom direktoru, u slučaju države ugovornice, diplomatskim putem, ili, u slučaju međuvladine organizacije za industrijsku svojinu, preko njenog glavnog izvršnog organa.

(b) Obaveštenje:

(i) sadrži naziv i adresu depozitne ustanove na koju se obaveštenje odnosi;

(ii) sadrži detaljne informacije u vezi sa sposobnošću navedene ustanove da ispuni uslove utvrđene u članu 6(2), uključujući i informacije o njenom pravnom statusu, naučnom položaju, osoblju i opremljenosti;

(iii) kada navedena depozitna ustanova namerava da prihvata depozit samo određene vrste mikroorganizama, sadrži konkretan navod tih vrsta;

(iv) sadrži iznose eventualnih taksi koje će navedena ustanova, nakon sticanja statusa međunarodnog depozitnog organa, naplaćivati za čuvanje, davanje izjave o vitalnosti i dostavljanje uzoraka mikroorganizama;

(v) sadrži navod jednog zvaničnog jezika ili više zvaničnih jezika pomenute ustanove;

(vi) gde je primenjivo, sadrži datum pomenut u članu 7(1)(b);

3.2. Postupak sa obaveštenjem

Ukoliko je obaveštenje dato u skladu sa članom 7(1) i pravilom 3.2. Generalni direktor o njemu odmah obaveštava sve države ugovornice i međuvladine organizacije za idustrijsku svojinu, a Međunarodni biro ga odmah objavljuje.

3.3. Proširenje liste vrsta mikroorganizama koji se prihvataju

Država ugovornica ili međuvladina organizacija za idustrijsku svojinu koja je dostavila obaveštenje pomenuto u članu 7(1) može, u svako doba nakon toga, obavestiti Generalnog direktora da se njeno jemstvo proširuje na navedene vrste mikroorganizama na koje se, do tada, jemstvo nije odnosilo. U takvom slučaju, i u pogledu dodatnih vrsta mikroorganizama, član 7. i pravila 3.1. i 3.2. se primenjuju mutatis mutandis.

Pravilo 4

Prestanak ili ograničenje statusa međunarodnog depozitnog organa

4.1. Zahtev; postupak sa zahtevom

(a) Zahtev pomenut u članu 8(1)(a) upućuje se Generalnom direktoru, kao što predviđa pravilo 3.1(a).

(b) U zahtevu se:

(i) navode naziv i adresa odnosnog međunarodnog depozitnog organa;

(ii) kada se odnosi samo na određene vrste mikroorganizama, konkretno navode takve vrste;

(iii) detaljno navode činjenice na kojima je zasnovan.

(c) Ukoliko je zahtev u skladu sa stavovima (a) i (b), Generalni direktor o njemu odmah obaveštava sve države ugovornice i međuvladine organizacije za industrijsku svojinu.

(d) Zavisno od stava (e), Skupština razmatra zahtev najranije šest meseci i najkasnije osam meseci nakon pismenog obaveštenja o zahtevu.

(e) Kada bi, po mišljenju Generalnog direktora, poštovanje roka predviđenog u stavu (d) moglo da ugrozi interese stvarnih ili potencijalnih deponenata, on može sazvati Skupštinu za dan koji pada pre datuma isteka šestomesečnog roka predviđenog u stavu (d).

(f) Ukoliko Skupština odluči da ukine status međunarodnog depozitnog organa, ili da ga ograniči na određene vrste mikroorganizama, navedena odluka stupa na snagu tri meseca nakon datuma donošenja.

4.2. Obaveštenje; datum stupanja na snagu; postupak sa obaveštenjem

(a) Obaveštenje pomenuto u članu 8(2)(a) upućuje se Generalnom direktoru, kao što predviđa pravilo 3.1(a)

(b) U obaveštenju se:

(i) navode naziv i adresa odnosne međunarodne depozitne ustanove;

(ii) kada se odnosi samo na određene vrste mikroorganizama, konkretno navode takve vrste;

(iii) kada država ugovornica ili međuvladina organizacija za industrijsku svojinu koja daje obaveštenja želi da efekti predviđeni članom 8(2)(b) nastupe dana koji pada kasnije od isteka tri meseca od datuma obaveštenje, navodi taj kasniji datum.

(c) kada se primenjuje stav (b)(iii), efekti predviđeni članom 8(2)(b) nastupaju dana navedenog, a shodno tom stavu, u obaveštenju; u protivnom, ti efekti nastupaju po isteku tri meseca od datuma obaveštavanja.

(d) Generalni direktor odmah obaveštava sve države ugovornice i međuvladine organizacije za industrijsku svojinu o svakom obaveštenju dobijenom po članu 8(2) i o datumu njegovog stupanja na snagu po stavu (c). Međunarodni biro odmah objavljuje odgovarajuće obaveštenje.

4.3. Posledice za depozite

U slučaju prestanka ili ograničenja statusa međunarodnog depozitnog organa po članovima 8(1), 8(2), 9(4) ili 17(4), primenjuje se pravilo 5.1. mutatis mutandis.

Pravilo 5

Propusti međunarodnog depozitnog organa

5.1. Prestanak vršenja funkcija u vezi sa deponovanim mikroorganizmima

(a) Ukoliko neki međunarodni depozitni organ privremeno ili definitivno prestane da izvršava bilo koje zadatke koje bi trebalo da obavlja prema Sporazumu i ovom pravilniku, u vezi sa bilo kojim mikroorganizmima deponovanim kod njega, država ugovornica ili međuvladina organizacija za industrijsku svojinu koja je, u vezi sa tim organom, dostavila jemstvo po članu 6(1):

(i) obezbeđuje, u najvećoj mogućoj meri, da se uzorci svih takvih mikroorganizama odmah i bez oštećenja ili kontaminacije prenesu iz navedenih organa ("organ koji ne izvršava obaveze") u drugi međunarodni depozitni organ ("rezervni organ");

(ii) obezbeđuje, u najvećoj mogućoj meri, da se sva pošta i druga obaveštenja koja se upućuju organu koji ne izvršava obaveze, i sva dokumenta i druge relevantne informacije u posedu tog organa, u vezi sa navedenim mikroorganizmima, odmah prenesu u rezervni organ;

(iii) obezbeđuje, u najvećoj mogućoj meri, da organ koji ne izvršava obaveze odmah obavesti sve pogođene deponente o prestanku vršenja svojih funkcija i o izvršenim prenosima;

(iv) odmah obaveštava Generalnog direktora o činjenici i obimu prestanka vršenja funkcija, i o merama koje navedena država ugovornica ili međuvladina organizacija za industrijsku svojinu preduzima prema tačkama (i) do (iii).

(b) Generalni direktor odmah obaveštava države ugovornice ili međuvladine organizacije za industrijsku svojinu, kao i urede za industrijsku svojinu o obaveštenju primljenom prema stavu (a) (TV); Međunarodni biro odmah objavljuje obaveštenje Generalnog direktora i obaveštenje koje je on primio.

(c) Prema postupku patentiranja, koji se primenjuje, može biti potrebno da deponent, odmah nakon prijema potvrde pomenute u pravilu 7.5. obavesti ured za industrijsku svojinu kod kog je prijava patenta podneta u vezi sa prvobitnim depozitom, i novom pristupnom broju, datom depozitu od strane rezervnog organa.

(d) Rezervni organ zadržava, u odgovarajućoj formi, pristupni broj koji je dao organ koji nije izvršavao obaveze, zajedno sa novim pristupnim brojem.

(e) Pored prenosa izvršenih prema stavu (a) (i), organ koji ne izvršava obaveze, na zahtev deponenta vrši prenos, ukoliko je to moguće, uzorka svakog mikroorganizma deponovanog kod njega zajedno sa kopijama sve pošte ili drugih obaveštenja, kao i kopijama svih dokumenata i drugih relevantnih informacija pomenutih u stavu (a) (ii), međunarodnom depozitnom organu naznačenom od strane deponenta osim rezervnog organa, s tim što će deponent organa koji ne izvršava obaveze platiti troškove koji proisteknu iz navedenog prenosa. Deponent plaća taksu za čuvanje navedenog uzorka međunarodnom depozitnom organu koji on navede.

(f) Na zahtev bilo kog pogođenog deponenta, organ koji ne izvršava obaveze zadržava, koliko god je moguće, uzorke mikroorganizama deponovanih kod njega.

5.2. Odbijanje prijema određenih vrsta mikroorganizama

(a) Ukoliko neki međunarodni depozitni organ odbije da primi u depozit neke vrste mikroorganizama koje bi trebalo da primi prema dostavljenom jemstvu, država ugovornica ili međuvladina organizacija za industrijsku svojinu koja je, u vezi sa tim organom, podnela izjavu pomenutu u članu 7(1)(a), odmah obaveštava Generalnog direktora o relevantnim činjenicama i o preduzetim merama.

(b) Generalni direktor odmah obaveštava druge države ugovornice i međuvladine organizacije za industrijsku svojinu o obaveštenjima primljenim prema stavu (a); Međunarodni biro odmah objavljuje obaveštenja Generalnog direktora i obaveštenja koja je on primio.

Pravilo 6

Prvobitni depozit ili novi depozit

6.1. Prvobitni depozit

(a) Uz mikroorganizam koji deponent dostavlja međunarodnom depozitnom organu prilaže se, izuzev ako se primenjuje pravilo 6.2, pismena izjava sa potpisom deponenta, koja sadrži:

(i) navod da je deponovanje izvršeno prema Sporazumu i da deponent preuzima obavezu da neće povući mikroorganizam u periodu utvrđenom u pravilu 9.1.;

(ii) ime i adresu deponenta;

(iii) detalje o uslovima neophodnim za kultivaciju mikroorganizama, za njegovo čuvanje i ispitivanje njegove vitalnosti, kao i, kada je deponovana mešavina mikroorganizama, opise sastojaka mešavine i najmanje jedan od metoda koji omogućuje proveru njihovog prisustva;

(iv) referencu za identifikaciju (broj, simbole, itd.) koju je deponent dao mikroorganizmu;

(v) podatke o svojstvima mikroorganizama, koja su ili koja bi mogla da budu opasna po zdravlje ili okolinu ili navod da deponentu nisu poznata takva svojstva.

(b) Izričito se preporučuje da pismena izjava pomenuta u stavu (a) sadrži naučni opis i/ili predloženu taksonomsku oznaku deponovanih mikroorganizama.

6.2. Novi depozit

(a) Zavisno od stava (b), u slučaju novog depozita prema članu 4, uz mikroorganizam koji deponent dostavlja međunarodnom depozitnom organu prilaže se kopija potvrde o prethodnom depozitu, kopija najnovije izjave koja se odnosi na vitalnost mikroorganizma koji je bio predmet prethodnog depozita i kojom se ukazuje na to da je mikroorganizam vitalan, kao i pismena izjava sa potpisom deponenta koja sadrži:

(i) navode pomenute u pravilu 6.1(a) do (v);

(ii) izjavu u kojoj se navodi razlog relevantan po članu 4(1) (a) za novo deponovanje, izjavu u kojoj se navodi da je mikroorganizam koji je predmet novog depozita isti kao onaj koji je bio predmet ranijeg depozita, i navod o datumu kada je deponent primio obaveštenje pomenuto u članu 4(1)(a) ili, zavisno od slučaja, datum objavljivanja pomenut u članu 4(1)(e);

(iii) kada su naučni opis i/ili predložena taksonomska oznaka bili navedeni u vezi sa ranijim depozitom, najnoviji naučni opis i/ili predloženu taksonomsku oznaku o kojoj je obavešten međunarodni depozitni organ kod koga je ranije deponovanje bilo izvršeno.

(b) Kada se deponovanje vrši kod međunarodnog depozitnog organa kod koga je izvršeno ranije deponovanje, stav (a)(i) se neće primenjivati.

(c) U svrhu stavova (a) i (b) i pravila 7.4. "raniji depozit/ranije deponovanje" znači:

(i) kada je novom depozitu prethodio jedan ili više drugih novih depozita; poslednji od tih novih depozita;

(ii) kad novom depozitu nije prethodio jedan ili više drugih novih depozita; prvobitni depozit.

6.3. Uslovi koje postavlja međunarodni depozitni organ

(a) Svaki međunarodni depozitni organ može postaviti uslov:

(i) da se mikroorganizam deponuje u obliku i u količini koji su neophodni za svrhe Sporazuma i ovog Pravilnika;

(ii) da se dostavi obrazac, utvrđen od strane takvog organa, valjano popunjen od strane deponenta za svrhe administrativnih postupaka takvog organa;

(iii) da se pismena izjava pomenuta u pravilu 6.1.(a) ili 6.2(b) sastavi na jeziku, ili na nekom od jezika, koje odredi taj organ, s tim što se podrazumeva da takvo određenje mora bar da sadrži zvanični jezik ili jezike navedene u okviru pravila 3.1.(b)(v);

(iv) da se plati taksa za čuvanje, pomenuta u pravilu 12.1(a) (i); i

(v) da, ukoliko je to dozvoljeno primenjivim zakonom, deponent zaključi ugovor sa takvim organom, kojim će se utvrditi obaveza deponenta i navedenog organa.

(b) Svaki međunarodni depozitni organ obaveštava Međunarodni biro o svim takvim zahtevima i njihovim eventualnim izmenama.

6.4. Postupak prihvatanja

(a) Međunarodni depozitni organ odbija da prihvati mikroorganizam i odmah obaveštava deponenta pismom o takvom odbijanju i o razlozima za odbijanje:

(i) kada mikroorganizam ne pripada vrsti mikroorganizama za koju je dostavljeno jemstvo prema pravilu 3.1(b)(ii) ili 3.3;

(ii) kada su svojstva mikroorganizma toliko izuzetna da međunarodni depozitni organ tehnički nije u mogućnosti da izvrši zadatke u vezi sa njima, a koje mora da izvršava prema Sporazumu i ovom Pravilniku;

(iii) kada je depozit primljen u stanju koje jasno ukazuje na to da mikroorganizma nema, ili koje iz naučnih razloga sprečava prihvatanje mikroorganizma.

(b) Zavisno od stava (a), međunarodni depozitni organ prihvata mikroorganizam kada su ispunjeni svi uslovi iz pravila 6.1(a) ili 6.2(a) i pravila 6.3(a). Ukoliko neki od ovih uslova nisu ispunjeni, međunarodni depozitni organ odmah pismom obaveštava deponenta o toj činjenici i poziva ga da te uslove ispuni.

(c) Kada je mikroorganizam prihvaćen kao prvobitni ili novi depozit, datum tog prvobitnog ili novog depozita, zavisno od slučaja, biće datum kada međunarodni depozitni organ primi mikroorganizam.

(d) Međunarodni depozitni organ, na zahtev deponenta i pod uslovom da su ispunjeni svi zahtevi pomenuti u stavu (b), smatra da je mikroorganizam, koji je deponovan pre nego što je takav organ stekao status međunarodnog depozitnog organa, primljen, u svrhu ovog sporazuma, na dan kada je takav status stečen.

Pravilo 7

Potvrda o prijemu

7.1. Izdavanje potvrde o prijemu

Međunarodni depozitni organ, u vezi sa svakim depozitom mikroorganizma izvršenim kod njega ili prenetim njemu, izdaje deponentu potvrdu kojom potvrđuje činjenicu da je primio i prihvatio mikroorganizam.

7.2. Obrazac; jezik; potpis

(a) Svaka potvrda pomenuta u pravilu 7.1. sastavlja se na takozvanom "međunarodnom obrascu", čiji model utvrđuje Generalni direktor na jezicima koje određuje Skupština.

(b) Sve reči ili slova upisane u potvrdu znakovima koji se razlikuju od latiničnog pisma takođe se pojavljuju transkribovani u znake latiničnog pisma.

(c) Potvrdu potpisuje lice/lica ovlašćena da zastupaju međunarodni depozitni organ, ili neki drugi zvanični predstavnik tog organa, koji je propisno ovlašćen od tog lica ili tih lica.

7.3. Sadržaj u slučaju prvobitnog depozita

U svakoj potvrdi pomenutoj u pravilu 7.1. i izdatoj u slučaju prvobitnog depozita navodi se da je potvrdu izdala depozitna ustanova u svojstvu međunarodnog depozitnog organa prema Sporazumu, i ona sadrži bar sledeće navode:

(i) naziv i adresu međunarodnog depozitnog organa;

(ii) ime i adresu deponenta;

(iii) datum prvobitnog depozita, kako je definisan u pravilu 6.4(c);

(iv) referencu za identifikaciju (broj, simbole, itd.) koju je deponent dao mikroorganizmu;

(v) pristupni broj koji je depozit dobio od međunarodnog depozitnog organa;

(vi) kada pisana izjava pomenuta u pravilu 6.1(a) sadrži naučni opis i/ili predloženu taksonomsku oznaku mikroorganizma, pozivanje na tu činjenicu.

7.4. Sadržaj u slučaju novog depozita

Uz svaku potvrdu pomenutu u pravilu 7.1. i izdatu u slučaju novog depozita izvršenog prema članu 4, prilaže se kopija potvrde o ranijem depozitu (u okviru značenja pravila 6.2(c) i kopije poslednje izjave u vezi sa vitalnošću mikroorganizma koji je bio predmet ranijeg depozita (u okviru značenja pravila 6.2(c)) u kojoj se navodi da je mikroorganizam vitalan; sama potvrda sadrži bar sledeće:

(i) naziv i adresu međunarodnog depozitnog organa;

(ii) ime i adresu deponenta;

(iii) datum novog depozita prema definiciji u pravilu 6.4(c);

(iv) referencu za identifikaciju (broj, simbole, itd.), koje je deponent dao mikroorganizmu;

(v) pristupni broj koji je novi depozit dobio od međunarodnog depozitnog organa;

(vi) podatak o relevantnom razlogu i relevantnom datumu koji deponent navodi u skladu sa pravilom 6.2(a)(i);

(vii) kada se primenjuje pravilo 6.2(a)(iii), pozivanje na činjenicu da je deponent naveo naučni opis i/ili predloženu taksonomsku oznaku;

(viii) pristupni broj dat ranijem depozitu (u okviru značenja pravila 6.2(c)).

7.5. Potvrda u slučaju prenosa

Međunarodni depozitni organ u koji se prenesu mikroorganizmi prema pravilu 5.1(a)(i) izdaje deponentu, za svaki depozit u vezi sa kojim se prenosi uzorak, potvrdu u kojoj se navodi da je izdata od strane depozitne ustanove koja deluje u svojstvu međunarodnog depozitnog organa prema Sporazumu, i koja sadrži bar sledeće:

(i) naziv i adresu međunarodnog depozitnog organa;

(ii) ime i adresu deponenta;

(iii) datum kada je preneti uzorak primljen od strane međunarodnog depozitnog organa (datum prenosa);

(iv) referencu za identifikaciju (broj, simbole, itd.) koju je deponent dao mikroorganizmu;

(v) pristupni broj koji je depozit dobio od međunarodnog depozitnog organa;

(vi) naziv i adresu međunarodnog depozitnog organa iz koga je izvršen prenos;

(vii) pristupni broj koji je depozit dobio od međunarodnog depozitnog organa iz koga je izvršen prenos;

(viii) kada pisana izjava pomenuta u pravilu 6.1.(a) ili 6.2(a) sadrži naučni opis i/ili predloženu taksonomsku oznaku mikroorganizma, ili kada je takav naučni opis i/ili predložena taksonomska oznaka bila navedena ili menjana po pravilu 8.1. nekog kasnijeg datuma, pozivanje na tu činjenicu.

Pravilo 8

Kasniji navod ili izmena naučnog opisa i/ili predložene taksonomske oznake

8.1. Obaveštenje

(a) Kada, u vezi sa depozitom mikroorganizma, naučni opis i/ili taksonomska oznaka mikroorganizma nije navedena, deponent je može kasnije navesti ili, kada je već navedena, može izmeniti ili dopuniti takav opis i/ili oznaku.

(b) Svaki takav kasniji navod ili izmena vrši se putem pisanog obaveštenja, sa potpisom deponenta, koje se upućuje međunarodnom depozitnom organu i koje sadrži:

(i) ime i adresu deponenta;

(ii) pristupni broj dat od navedenog organa;

(iii) naučni opis i/ili predloženu taksonomsku oznaku mikroorganizma;

(iv) u slučaju izmene ili dopune, poslednji prethodni naučni opis i/ili predloženu taksonomsku oznaku.

8.2. Uverenje

Međunarodni depozitni organ, na zahtev deponenta koji je izvršio obaveštavanje pomenuto u pravilu 8.1, dostavlja deponentu uverenje u kome su navedeni podaci pomenuti u pravilu 8.1(b) do (iv), kao i datum prijema takvog obaveštenja.

Pravilo 9

Čuvanje mikroorganizama

9.1. Trajanje čuvanja

Svaki mikroorganizam deponovan kod međunarodnog depozitnog organa čuva se od strane takvog organa, uz svu potrebnu brigu koja je potrebna da bi se on održao u životu i nekontaminiran, u periodu od najmanje pet godina nakon prijema najnovijeg zahteva za dostavljanje uzorka deponovanog mikroorganizma od strane navedenog organa i, u svakom slučaju, za period od najmanje 30 godina nakon datuma depozita.

9.2. Tajnost

Nijedan međunarodni depozitni organ ne daje nikom informacije o tome da li je mikroorganizam deponovan kod njega prema Sporazumu. Zatim, on nikom ne daje bilo kakve informacije u vezi sa bilo kojim mikroorganizmom deponovanim kod njega prema Sporazumu, izuzev organu, fizičkom ili pravnom licu koji imaju pravo da dobiju uzorak navedenog mikroorganizma prema pravilu 11, i pod istim uslovima koji su predviđeni u tom pravilu.

Pravilo 10

Provera vitalnosti i izjava

10.1. Obaveza vršenja provere

Međunarodni depozitni organ proverava vitalnost svakog mikroorganizma deponovanog kod njega:

(i) odmah nakon svakog deponovanja pomenutog u pravilu 6 ili svakog prenosa pomenutog u pravilu 5.1;

(ii) u razumnim vremenskim razmacima, zavisno od vrste mikroorganizma i mogućih uslova za njegovo čuvanje, ili u bilo koje doba, ukoliko je to neophodno iz tehničkih razloga:

(iii) u svako doba, na zahtev deponenta.

10.2. Izjava o vitalnosti

(a) Međunarodni depozitni organ daje izjavu u vezi sa vitalnošću deponovanog mikroorganizma:

(i) deponentu, odmah nakon svakog deponovanja pomenutog u pravilu 6 ili svakog prenosa pomenutog u pravilu 5.1;

(ii) deponentu, na njegov zahtev, u svako doba nakon depozita ili prenosa;

(iii) svakom uredu za industrijsku svojinu, drugom organu, fizičkom ili pravnom licu, osim deponentu, kome su uzorci deponovanog mikroorganizma dostavljeni u skladu sa pravilom 11, na njegov zahtev, zajedno sa dostavljanjem takvih uzoraka ili u bilo koje vreme nakon dostavljanja takvih uzoraka.

(b) Izjava o vitalnosti sadrži podatke o tome da li mikroorganizam jeste ili nije vitalan, kao i:

(i) naziv i adresu međunarodnog depozitnog organa koji je daje;

(ii) naziv i adresu deponenta;

(iii) datum pomenut u pravilu 7.3.(iii) ili, kad se vrši novo deponovanje ili prenos, poslednji datum pomenut u pravilima 7.4(iii) i 7.5(iii);

(iv) pristupni broj dat od navedenog organa;

(v) datum provere na koju se ona odnosi;

(vi) informacije o uslovima pod kojima se vrši provera vitalnosti, pod uslovom da navedene informacije zahteva strana kojoj se izjava o vitalnosti izdaje i da su rezultati provere negativni.

(c) U slučajevima stava (a) (ii) i (iii), izjava o vitalnosti se odnosi na poslednju proveru vitalnosti.

(d) Što se tiče obrasca, jezika i potpisa, pravilo 7.2. će se primenjivati, mutatis mutandis, na izjavu o vitalnosti.

(e) U slučaju stava (a)(i) ili kada je zahtev podneo ured za industrijsku svojinu, izdavanje izjave o vitalnosti je besplatno. Svaka taksa plativa prema pravilu 12.1(a)(iii) u vezi sa bilo kojom drugom izjavom o vitalnosti naplaćuje se strani koja zahteva izjavu, a plaća se pre ili u vreme podnošenja zahteva.

Pravilo 11

Dostavljanje uzoraka

11.1. Dostavljanje uzoraka zainteresovanim uredima za industrijsku svojinu

Svaki međunarodni depozitni organ dostavlja uzorak svakog deponovanog mikroorganizma uredu za industrijsku svojinu svake države ugovornice ili svake međuvladine organizacije za industrijsku svojinu, na zahtev takvog ureda, pod uslovom da je uz zahtev priložena izjava u smislu da:

(i) je prijava patenta koja se odnosi na depozit tog mikroorganizma podneta kod ureda za izdavanje patenta i da predmet te prijave uključuje navedeni mikroorganizam ili njegovo korišćenje;

(ii) je rešavanje takve prijave patenta u toku kod tog ureda ili je prijava dovela do izdavanja patenta;

(iii) je uzorak potreban radi postupka patentiranja koji je u toku u navedenoj državi ugovornici ili u navedenoj organizaciji ili njenim državama članicama;

(iv) će navedeni uzorak i sve informacije priložene uz njega ili koje proizlaze iz njega biti korišćeni samo za svrhe navedenog postupka patentiranja.

11.2. Dostavljanje uzoraka deponentu ili uz pomoć deponenta

Svaki međunarodni depozitni organ dostavlja uzorak svakog deponovanog mikroorganizma:

(i) deponentu, na njegov zahtev;

(ii) svakom organu, fizičkom ili pravnom licu (u daljem tekstu: "opunomoćena strana"), na zahtev takve strane, pod uslovom da je uz zahtev priložena izjava deponenta kojom se daje punomoć za zahtevano dostavljanje uzorka.

11.3. Dostavljanje uzorka stranama koje na to imaju zakonsko pravo

(a) Svaki međunarodni depozitni organ dostavlja uzorak svakog deponovanog mikroorganizma svakom organu, fizičkom licu ili pravnom subjektu (u daljem tekstu: "strana sa potvrdom"), na zahtev takve strane, pod uslovom da je zahtev podnet na obrascu čiji sadržaj je utvrdila Skupština i da na navedenom obrascu ured za industrijsku svojinu potvrđuje:

(i) da je prijava koja se odnosi na depozit tog mikroorganizma podneta uredu za izdavanje patenata i da predmet te prijave uključuje navedeni mikroorganizam ili njegovo korišćenje;

(ii) da je, izuzev kada se primenjuje druga rečenica tačke (iii), taj ured izvršio objavljivanje radi postupka patentiranja;

(iii) ili da strana sa potvrdom ima pravo na uzorak mikroorganizma po zakonu kojim se reguliše postupak patentiranja pred tim uredom i, kada po navedenom zakonu navedeno pravo zavisi od ispunjenja određenih uslova, da taj ured smatra da su ti uslovi ispunjeni ili da je strana sa potvrdom stavila svoj potpis na obrazac pred tim uredom i da se, kao posledica potpisivanja navedenog obrasca, uslovi za dostavljanje uzorka strani sa potvrdom smatraju ispunjenim u skladu sa zakonom kojim se reguliše postupak patentiranja pred tim uredom; kada strana sa potvrdom ima navedeno pravo prema navedenom zakonu pre objavljivanja tad i postupka patentiranja od strane navedenog ureda i takvo objavljivanje još nije usledilo, u potvrdi se to izričito ističe i navode se, citiranjem na uobičajeni način, primenjive odredbe pomenutog zakona, uključujući i eventualnu sudsku odluku.

(b) u vezi sa patentima koje izdaje i objavljuje bilo koji ured za industrijsku svojinu, takav ured može, s vremena na vreme, saopštiti svakom međunarodnom depozitnom organu liste pristupnih brojeva koje je taj organ dao depozitima mikroorganizama pomenutim u navedenim patentima. Međunarodni depozitni organ, na zahtev bilo kog organa, fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu "strana koja podnosi zahtev"), dostavlja istom uzorak svakog mikroorganizma za koji je na taj način saopšten pristupni broj. U vezi sa deponovanim mikroorganizmima čiji depozitni brojevi su na taj način saopšteni, pomenuti ured nema obavezu da izda potvrdu pomenutu u Pravilu 11.3(a).

11.4. Opšta pravila

(a) Svaki zahtev, izjava, potvrda ili saopštenje pomenuto u pravilima 11.1, 11.2. 11.3. mora biti:

(i) na engleskom, francuskom, ruskom ili španskom kada se upućuje međunarodnom depozitnom organu čiji je zvanični jezik, ili u čije zvanične jezike spadaju engleski, francuski, ruski ili španski, s tim da, kada mora da bude na ruskom ili španskom, može da se, umesto na tim jezicima, podnese na engleskom ili francuskom, u kom slučaju Međunarodni biro, na zahtev zainteresovane strane pomenute u navedenim pravilima, ili međunarodni depozitni organ, odmah i besplatno, obezbeđuje overeni prevod na ruski ili španski;

(ii) u svim ostalim slučajevima, na engleskom ili francuskom, s tim što, umesto toga, može da bude i na zvaničnom jeziku ili jednom od zvaničnih jezika međunarodnog depozitnog organa.

(b) Bez obzira na stav (a), kada zahtev pomenut u pravilu 11.1. podnese ured za industrijsku svojinu čiji je zvanični jezik ruski ili španski, navedeni zahtev može da bude na ruskom, odnosno španskom, a Međunarodni biro, odmah i besplatno, obezbeđuje overeni prevod na engleski ili francuski, na zahtev tog ureda ili međunarodnog depozitnog organa koji je primio navedeni zahtev.

(c) Svaki zahtev, izjava, potvrda ili saopštenje pomenuto u pravilima 11.1, 11.2. i 11.3. je u pisanoj formi, sa potpisom i datumom.

(d) Svaki zahtev, izjava ili potvrda pomenuta u pravilima 11.1, 11.2. i 11.3(a) sadrži sledeće navode:

(i) naziv i adresu ureda za industrijsku svojinu koji podnosi zahtev ili opunomoćene strane ili strane sa potvrdom zavisno od slučaja;

(ii) pristupni broj depozita;

(iii) u slučaju pravila 11.1, datum i broj prijave patenta ili patenta koji se poziva na depozit;

(iv) u slučaju pravila 11.3(a), podatke pomenute u tački (iii) i naziv i adresu ureda za industrijsku svojinu koji je izdao potvrdu pomenutu u navedenom pravilu.

(e) svaki zahtev pomenut u pravilu 11.3(b) sadrži sledeće podatke:

(i) naziv i adresu strane koja podnosi zahtev;

(ii) pristupni broj depozita;

(f) Kontejner u koji se stavlja uzorak za dostavljanje označava se od strane međunarodnog depozitnog organa pristupnim brojem datim depozitu i propraćen je potvrdom pomenutom u pravilu 7, podacima o eventualnim svojstvima mikroorganizama koji su ili koji bi mogli da budu opasni po zdravlje ili čovekovu sredinu i, na zahtev, podacima o uslovima koje međunarodni depozitni organ primenjuje za kultivaciju i čuvanje mikroorganizma.

(g) Kada dostavi uzorak nekoj zainteresovanoj strani koja nije deponent, međunarodni depozitni organ odmah obaveštava deponenta pismom o toj činjenici, kao i o datumu dostave navedenog uzorka i o nazivu i adresi ureda za industrijsku svojinu, opunomoćene strane, strane sa potvrdom, kojoj je uzorak dostavljen. Uz navedeno obaveštenje prilaže se kopija odnosnog zahteva, eventualnih izjava podnetih prema pravilima 11.1. ili 11.2(ii) u vezi sa navedenim zahtevom, i eventualnih obrazaca ili zahteva koji nose potpis strane koja podnosi zahtev u skladu sa pravilom 11.3.

(h) Dostavljanje uzoraka pomenuto u pravilu 11.1. vrši se besplatno. Kada se uzorci dostavljaju prema pravilu 11.2. ili 11.3; eventualna taksa plativa prema pravilu 12.1(a)(iv) može se naplatiti od deponenta, opunomoćene strane, strane sa potvrdom ili strane koja podnosi zahtev, zavisno od slučaja, i plaća se pre ili u vreme podnošenja navedenog zahteva.

11.5. Izmene u pravilima 11.1. i 11.3. kada se primenjuju na međunarodne prijave

Kada je prijava podneta kao međunarodna prijava prema Sporazumu o saradnji u oblasti patenata, pozivanje na podnošenje prijave kod ureda za industrijsku svojinu u pravilima 11.1(i) i 11.3(a)(i) smatra se pozivanjem na naznačenje, u međunarodnoj prijavi, države ugovornice za koju je ured za industrijsku svojinu "naznačeni Ured" u okviru značenja tog sporazuma, a potvrda o objavi, koja je potrebna prema pravilu 11.3(a)(ii) je, prema izboru ureda za industrijsku svojinu, potvrda o međunarodnoj objavi prema navedenom Sporazumu ili potvrda o objavi od strane ureda za industrijsku svojinu.

Pravilo 12

Takse

12.1. Vrste i iznosi

(a) Svaki međunarodni depozitni organ može, u vezi sa postupkom prema Sporazumu i ovom pravilniku, naplatiti taksu:

(i) za čuvanje;

(ii) za uverenje pomenuto u pravilu 8.2;

(iii) zavisno od pravila 10.2(e), prva rečenica, za izdavanje izjave o vitalnosti;

(iv) zavisno od pravila 11.4(h), prva rečenica za dostavljanje uzorka;

(v) za dostavljanje informacija prema pravilu 7.6.;

(b) Taksa za čuvanje je za čitavo trajanje čuvanja mikroorganizama, kao što je predviđeno pravilom 9.1.

(c) Iznos taksi neće se razlikovati po osnovu državljanstva ili prebivališta deponenta ili po osnovu prebivališta organa, fizičkog lica ili pravnog lica koje zahteva izdavanje izjave o vitalnosti ili dostavljanje uzoraka.

12.1. Promena u iznosima

(a) O svakoj promeni iznosa taksi koje naplaćuje međunarodni depozitni organ, Generalnom direktoru pisano obaveštenje upućuje država ugovornica ili međunarodna organizacija za industrijsku svojinu koja je dala izjavu pomenutu u članu 7(1) u vezi sa tim organom. Obaveštenje, u zavisnosti od člana (c), može da sadrži podatke o datumu od koga će se primenjivati nove takse.

(b) Generalni direktor odmah obaveštava sve države ugovornice i međuvladine organizacije za industrijsku svojinu o svim obaveštenjima dobijenim prema stavu (a) i o datumu njihovog stupanja na snagu prema stavu (c); Međunarodni biro odmah objavljuje obaveštenje Generalnog direktora i obaveštenja primljena od strane Generalnog direktora.

(c) Sve nove takse primenjuju se od datuma naznačenog prema stavu (a), s tim što će se, kada promena sadrži povećanje iznosa taksi i kada nikakav datum nije naveden u tom smislu, nove takse primenjivati od tridesetog dana nakon objavljivanja promene od strane Međunarodnog biroa.

Pravilo 12bis

Računanje rokova

12bis 1. Periodi izraženi u godinama

Kada je period izražen kao godina dana ili određeni broj godina, računanje počinje na dan koji sledi posle dana kada se desio relevantni događaj, a period ističe u odgovarajućoj narednoj godini, u mesecu koji ima isti naziv i na dan koji ima isti broj kao i mesec i dan kada se navedeni događaj desio, s tim da, ako odgovarajući naredni mesec nema dan sa istim brojem, period ističe poslednjeg dana tog meseca.

12.bis 2. Periodi izraženi u mesecima

Kada je period izražen kao mesec dana ili određeni broj meseci, izračunavanje počinje na dan koji sledi posle dana kada se desio relevantni događaj, a period ističe u odgovarajućem narednom mesecu na dan koji ima isti broj kao dan kada se navedeni događaj desio, s tim da, ako odgovarajući naredni mesec nema dan sa istim brojem, period ističe poslednjeg dana tog meseca.

12.bis 3. Periodi izraženi u danima.

Kada je period izražen kao određeni broj dana, izračunavanje počinje na dan koji sledi posle dana kada se desio relevantni događaj, a period ističe poslednjeg dana brojanja.

Pravilo 13

Objavljivanje od strane Međunarodnog biroa

13.1. Način objavljivanja

Svako objavljivanje od strane Međunarodnog biroa, pomenuto u Sporazumu ili u ovom pravilniku, vrši se u mesečnom glasilu Međunarodnog biroa, pomenutom u Pariskoj konvenciji za zaštitu industrijske svojine.

13.2. Sadržaj

(a) Bar u svakom prvom godišnjem izdanju navedenog glasila objavljuje se ažurna lista međunarodnih depozitnih organa, u kojoj se za svaki organ navode vrste mikroorganizama koje se mogu deponovati kod njega i iznosi taksi koje se naplaćuju.

(b) Potpune informacije o svakoj od sledećih činjenica objavljuju se jedanput, u prvom izdanju navedenog glasila objavljenog nakon što se činjenica desi:

(i) svako sticanje, prestanak ili ograničenje statusa međunarodnog depozitnog organa, i mere preduzete u vezi sa tim prestankom ili ograničenjem;

(ii) svako produženje pomenuto u pravilu 3.3.;

(iii) svaki prestanak funkcija međunarodnog depozitnog organa, svako odbijanje prijema određenih vrsta mikroorganizama, i mere preduzete u vezi sa takvim prekidom ili odbijanjem;

(iv) svaka promena taksi koje naplaćuju međunarodni depozitni organi;

(v) svi uslovi u vezi sa kojima je poslato obaveštenje u skladu sa pravilom 6.3.(b) i njihove izmene i dopune.

Pravilo 14

Troškovi delegacija

14.1. Pokrivanje troškova

Troškove svake delegacije koja učestvuje na zasedanjima Skupštine i u bilo kom komitetu, radnoj grupi ili na nekom drugom sastanku koji se bavi pitanjima od interesa za Uniju snosi država ili organizacija koja ju je imenovala.

Pravilo 15

Nedostatak kvoruma u Skupštini

15.1. Glasanje prepiskom

(a) U slučaju predviđenom u članu 10(5)(b), Generalni direktor o svakoj odluci Skupštine (osim odluka koje se odnose na samu skupštinsku proceduru) obaveštava države ugovornice čiji predstavnici nisu bili prisutni kada je odluka donesena i poziva ih da pisanim putem izraze svoj glas ili uzdržanost u roku od tri meseca od datuma obaveštenja.

(b) Ukoliko, po isteku navedenog perioda, broj država ugovornica koje su na taj način izrazile svoj glas ili uzdržanost dostigne broj država ugovornica koji je nedostajao za kvorum kada je odluka donesena, ta odluka će stupiti na snagu pod uslovom da u isto vreme potrebna većina još uvek postoji.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ - Međunarodni ugovori".