Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

("Sl. glasnik RS", br. 16/95 i 101/2005 - dr. zakon)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak prekida trudnoće, kao hirurške intervencije, u zdravstvenoj ustanovi.

Član 2

Prekid trudnoće može se izvršiti samo na zahtev trudne žene.

Za prekid trudnoće kod lica mlađeg od 16 godina i lica potpuno lišenog poslovne sposobnosti, potrebna je i pismena saglasnost roditelja, odnosno staraoca.

Ako se saglasnost ne može pribaviti od roditelja odnosno staraoca zbog njihove odsutnosti ili sprečenosti, potrebno je pribaviti saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Član 3

Prekid trudnoće ne može se izvršiti kada se utvrdi da bi se njime teže narušilo zdravlje ili ugrozio život žene.

Član 4

Na postupak prekida trudnoće primenjuju se odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 5

Žena koja želi da prekine trudnoću obraća se usmenim zahtevom specijalisti akušerstva i ginekologije odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Lekar specijalista akušerstva i ginekologije zdravstvene ustanove iz stava 1. ovog člana:

1) utvrđuje starost trudnoće;

2) pribavlja nalaze o krvnoj grupi trudne žene, RH faktoru i anamnestičke podatke o ranijim bolestima;

3) samostalno, a po potrebi i uz konsultaciju lekara specijaliste iz drugih grana medicine, utvrđuje da li postoji opasnost da se zbog prekida trudnoće zdravlje žene naruši;

4) ukazuje ženi na opasnost i posledice prekida trudnoće;

5) upoznaje ženu sa drugim metodama i sredstvima zaštite od neželjene trudnoće.

Član 6

Prekid trudnoće može se izvršiti do navršene desete nedelje trudnoće.

Izuzetno, prekid trudnoće može se izvršiti i posle navršene desete nedelje trudnoće:

1) kada se na osnovu medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti teško narušavanje zdravlja žene;

2) kada se na osnovu naučno-medicinskih saznanja može očekivati da će se dete roditi sa teškim telesnim ili duševnim nedostacima;

3) kada je do začeća došlo izvršenjem krivičnog dela (silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad maloletnim licem, obljuba zloupotrebom položaja, zavođenje i rodoskrnavljenje).

Član 7

Postojanje uslova za prekid trudnoće utvrđuje:

1) do navršene desete nedelje trudnoće - lekar specijalista akušerstva i ginekologije zdravstvene ustanove;

2) od navršene desete nedelje trudnoće do navršene dvadesete nedelje trudnoće - konzilijum lekara odgovarajuće zdravstvene ustanove;

3) posle navršene dvadesete nedelje trudnoće - etički odbor zdravstvene ustanove.

Član 8

Predsednika i članove etičkog odbora imenuje na period od dve godine ministarstvo nadležno za poslove zdravlja na predlog odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Broj, sastav i način rada etičkog odbora utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 9

Prekid trudnoće može se izvršiti kada trudna žena da pismenu saglasnost za prekid.

Član 10

Prekid trudnoće do navršene dvadesete nedelje trudnoće obavlja se u zdravstvenoj ustanovi koja ima bolničku službu iz ginekologije i akušerstva, operacionu salu i službu transfuzije krvi.

Prekid trudnoće posle navršene dvadesete nedelje trudnoće obavlja se u: klinici, institutu, kliničko-bolničkom centru ili kliničkom centru.

Prekid trudnoće do navršene desete nedelje trudnoće može se obaviti i u domu zdravlja, odnosno lekarskoj ordinaciji specijaliste iz ginekologije i akušerstva, koji imaju obezbeđenu zdravstvenu zaštitu žena i hitnu medicinsku pomoć.

Prekid trudnoće pod anestezijom obavlja se u zdravstvenoj ustanovi, odnosno lekarskoj ordinaciji specijaliste iz ginekologije i akušerstva iz st. 1. do 3. ovog člana koja ima i specijalistu anesteziologije sa reanimatologijom.

Bliže uslove u pogledu kadrova, opreme, prostora i sadržaja rada lekarske organizacije iz stava 3. ovog člana utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Ispunjenost uslova za obavljanje prekida trudnoće iz st. 3. do 5. ovog člana utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Član 11

Zdravstvena ustanova je dužna da ženi kojoj je izvršen prekid trudnoće obezbedi kontrolu zdravstvenog stanja.

Član 12

Zdravstvena ustanova u kojoj se vrši prekid trudnoće dužna je da vodi evidenciju i medicinsku dokumentaciju o izvršenim prekidima trudnoće i da propisane izveštaje dostavlja nadležnom zavodu za zaštitu zdravlja, pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Evidencija i dokumentacija iz stava 1. ovog člana imaju karakter lekarske tajne i čuvaju se u posebnoj arhivi zdravstvene ustanove.

Član 13

Ako se pri prekidu trudnoće posumnja da je prekid započet van zdravstvene ustanove krivičnim delom, ovlašćeni lekar zdravstvene ustanove obaveštava o tome organ nadležan za unutrašnje poslove.

Član 14

Odredbe ovog zakona koje se odnose na zdravstvenu ustanovu shodno se primenjuju i na lekarsku ordinaciju specijaliste akušerstva i ginekologije kada se u njoj obavlja prekid trudnoće, u skladu sa ovim zakonom.

Član 15*

Novčanom kaznom od 10.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova ako:

1) izvrši prekid trudnoće kod maloletnog lica suprotno članu 2. stav 2. ovog zakona;

2) izvrši prekid trudnoće suprotno čl. 6. i 9. ovog zakona;

3) vrši prekid trudnoće a ne ispunjava uslove iz člana 10. ovog zakona;

4) ne obavesti organ nadležan za unutrašnje poslove, u skladu sa članom 13. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana i preduzetnik - osnivač lekarske ordinacije iz člana 10. stav 3. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 10.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. tač. 1) do 4) ovog člana i zdravstveni radnik koji izvrši prekid trudnoće.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i direktor zdravstvene ustanove.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoće ("Službeni glasnik SRS", br. 26/77 i 24/85 i "Službeni glasnik RS", br. 44/91).

Član 17

Ovaj zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".