Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 104/2009 - dr. zakoni i 129/2021)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se posebna ovlašćenja organa državne uprave i organizacija koje vrše javna ovlašćenja (u daljem tekstu: nadležni organi), radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo intelektualne svojine.

Primena zakona

Član 2

(1) Odredbe ovog zakona primenjuju se na proizvodnju, promet, upotrebu i držanje robe i na pružanje usluga kojima se povređuju prava intelektualne svojine.

(2) Odredbe ovog zakona ne primenjuju se kada roba nije namenjena obavljanju delatnosti, odnosno stavljanju u promet, ni na lične stvari, odnosno na predmete koji su namenjeni isključivo za ličnu upotrebu, osim kada se radi o više istovetnih primeraka iste robe, odnosno predmeta.

Definicije

Član 3

(1) U smislu ovog zakona:

1) prava intelektualne svojine jesu autorsko i srodna prava, žig, geografska oznaka porekla, dizajn, patent, mali patent i topografija integrisanih kola, u skladu sa zakonom;

2) nosilac prava je izvorni sticalac prava intelektualne svojine ili njegov pravni sledbenik, uključujući i profesionalna udruženja, odnosno organizacije i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa zakonom;

3) roba kojom se povređuju prava intelektualne svojine jeste naročito: (1) piratski primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava, uključujući i računarske programe; (2) roba sa krivotvorenim žigom; (3) roba sa krivotvorenim dizajnom; (4) roba kojom se povređuje patent ili mali patent; (5) roba kojom se povređuje pravo na topografiju integrisanog kola; (6) roba koja je prevashodno projektovana, napravljena, prilagođena ili je njena svrha da omogući izbegavanje, zaobilaženje ili uklanjanje tehnološke mere, uređaja ili njegovog sastavnog dela čija je svrha da spreči ili ograniči pojedine radnje u odnosu na predmet zaštite a koje nosilac prava nije odobrio;

4) piratski primerak autorskog dela ili predmeta srodnog prava, uključujući i računarske programe, jeste primerak zaštićenog autorskog dela ili predmeta srodnog prava, odnosno roba koja sadrži zaštićeno autorsko delo ili predmet srodnog prava, koja je izrađena bez saglasnosti nosioca prava;

5) roba sa krivotvorenim žigom jeste: (1) proizvod koji je bez ovlašćenja obeležen znakom koji je istovetan ili se suštinski ne razlikuje od žiga registrovanog u vezi sa istim ili sličnim proizvodom, uključujući i proizvod koji nije obeležen krivotvorenim žigom a nalazi se u pakovanju obeleženom takvim žigom; (2) pakovanje, etiketa, nalepnica, uputstvo za upotrebu, garantni list ili drugi predmet koji sadrži znak identičan ili koji se suštinski ne razlikuje od žiga registrovanog u vezi sa istim ili sličnim proizvodom, bilo da su taj predmet i proizvod predstavljeni zajedno ili odvojeno;

6) roba sa krivotvorenim dizajnom jeste proizvod izrađen bez ovlašćenja nosioca prava, koji sadrži dizajn istovetan sa dizajnom registrovanim za takav proizvod ili koji se suštinski ne razlikuje od registrovanog dizajna za isti ili sličan proizvod;

7) roba kojom se povređuje patent jeste proizvod istovetan sa proizvodom koji je proizveden na osnovu patentiranog pronalaska, odnosno proizvod izrađen neposrednom primenom patentiranog procesa, koji je proizveden bez ovlašćenja nosioca prava;

8) sredstvo za izbegavanje zaštite jeste svako sredstvo, proizvod, komponenta, odnosno deo proizvoda koji je prevashodno napravljen ili prilagođen sa ciljem da omogući zaobilaženje efikasne tehnološke mere;

9) efikasna tehnološka mera jeste tehnološki postupak, sredstvo, proizvod, komponenta, odnosno deo kojim se kontroliše pristup zaštićenom autorskom delu ili predmetu srodnog prava ili kojim se sprečava njihovo neovlašćeno korišćenje, odnosno kojim se omogućava otkrivanje krivotvotvorenog žiga ili piratskog primerka autorskog dela, odnosno predmeta srodnog prava;

10) emitovanje je javno saopštavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava žičnim ili bežičnim prenosom elektromagnetnih, električnih ili drugih signala na daljinu (zemaljska radio-difuzija, satelitska radio-difuzija i kablovska difuzija);

11) emiter je fizičko ili pravno lice registrovano za delatnosti proizvodnje i emitovanja radio ili televizijskog programa, kome je izdata dozvola za emitovanje programa, u skladu s zakonom.

(2) Robom sa krivotvorenim žigom, odnosno piratskim primerkom autorskog dela ili predmeta srodnog prava, u smislu ovog zakona, smatra se i kalup ili matrica napravljena, odnosno prilagođena za izradu krivotvorenog žiga ili proizvoda koji nosi takav žig, odnosno koja se koristi za izradu piratskih primeraka autorskih dela ili predmeta srodnog prava.

Zabrana proizvodnje i prometa

Član 4

Proizvodnja, držanje i promet robe, odnosno pružanje usluga, kojima se povređuju prava intelektualne svojine utvrđena zakonom ili međunarodnim ugovorom, zabranjeni su.

Emitovanje i reemitovanje

Član 5

(1) Emitovanje i reemitovanje radio ili televizijskog programa koji sadrži autorska dela ili predmete srodnog prava, bez regulisanja obaveze plaćanja naknade za korišćenje tih prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje kolektivna zaštita autorskog i srodnih prava, zabranjeni su.

(2) Dokaz o regulisanoj obavezi iz stava 1. ovog člana, prilaže se uz prijavu na javni konkurs za izdavanje dozvola za emitovanje programa, u skladu sa propisima kojima se uređuje radiodifuzija.

(3) U slučaju postupanja emitera suprotno odredbama st. 1. i 2. ovog člana Republička radiodifuzna agencija preduzima mere na koje je ovlašćena zakonom, nezavisno od drugih pravnih sredstava koja stoje na raspolaganju oštećenom nosiocu autorskog ili srodnog prava.

Nadležni organi

Član 6

U smislu ovog zakona, nadležni organi jesu:

1) ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko tržišne inspekcije i turističke inspekcije;

2) ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, preko zdravstvene inspekcije i sanitarne inspekcije;

3) ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva, preko urbanističke inspekcije i građevinske inspekcije;

4) (brisana)

5) ministarstvo nadležno za poslove prosvete i sporta preko prosvetne inspekcije;

6) ministarstvo nadležno za nauku i tehnološki razvoj preko inspekcije;

7) Republička radiodifuzna agencija.

II OVLAŠĆENJA NADLEŽNIH ORGANA

Obim ovlašćenja

Član 7

(1) Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko tržišne inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine (žig, dizajn, patent, mali patent, geografska oznaka porekla, topografija integrisanog kola, autorska i srodna prava), utvrđivanje da li postoji povreda prava na računarske programe (softver) i baze podataka, kao i nadzor nad proizvodnjom i prometom robe zaštićene autorskim ili srodnim pravom.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i usluga, preko turističke inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad pružanjem usluga kojima se povređuju prava intelektualne svojine u oblasti turizma i ugostiteljstva, a naročito zloupotrebom uslužnog žiga, kao i korišćenjem autorskih i srodnih prava bez regulisanja obaveze plaćanja naknade za korišćenje tih prava u skladu sa zakonom kojim se uređuje kolektivna zaštita autorskog i srodnih prava.

Član 8

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, preko zdravstvene i sanitarne inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom robe kojom se povređuju prava intelektualne svojine (žig, patent, autorsko pravo) u oblasti lekova i sanitarnih propisa.

Član 9

Ministarstvo nadležno za poslove prosvete i sporta preko prosvetne inspekcije vrši inspekcijski nadzor kod korišćenja stručnih publikacija kojim se povređuje autorsko pravo.

Član 10

Ministarstvo nadležno za poslove urbanizma i građevinarstva, preko urbanističke i građevinske inspekcije vrši inspekcijski nadzor nad izmenama na građevini koja predstavlja materijalizovani primerak dela arhitekture, koje su izvršene bez ovlašćenja autora.

Član 11

(Brisan)

Član 12

Ministarstvo nadležno za nauku i tehnologiju vrši inspekcijski nadzor kod korišćenja stručnih publikacija kojim se povređuje autorsko pravo.

Član 13

Republička radiodifuzna agencija vrši nadzor nad radom emitera ako se neovlašćenim emitovanjem, odnosno reemitovanjem zaštićenog dela povređuje autorsko, odnosno srodno pravo.

Način vršenja ovlašćenja

Član 14

(1) Nadležni organ, po službenoj dužnosti ili na zahtev nosioca prava, preduzima radnje i donosi akte u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje nadležnost tog organa u vršenju inspekcijskog nadzora u oblastima za koje je taj organ obrazovan, odnosno zakonom kojim se uređuje radiodifuzija.

(2) Na akte i radnje nadležnih organa propisane odredbama ovog zakona primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak i odredbe zakona kojim se uređuje postupanje tog organa, ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

1. Postupanje po službenoj dužnosti

Mere

Član 15

(1) Nadležni organ, ako neposrednim uvidom utvrdi da je povređeno pravo intelektualne svojine, na licu mesta po službenoj dužnosti:

1) privremeno oduzima svu zatečenu robu, odnosno sve proizvode koji su predmet ili sredstvo povrede prava intelektualne svojine;

2) izriče meru privremene zabrane obavljanja delatnosti kojom se povređuje pravo intelektualne svojine.

(2) Akt nadležnog organa iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži i upozorenje licu od koga je roba privremeno oduzeta, da će ta roba biti konačno oduzeta i uništena ako se to lice, u roku od 15 dana od dana privremenog oduzimanja robe ne upusti u osporavanje razloga za oduzimanje robe.

(3) Nadležni organ, u slučaju iz stava 1. ovog člana, po službenoj dužnosti:

1) uzima uzorke predmetne robe, odnosno proizvoda radi ispitivanja postojanja povrede prava intelektualne svojine, odnosno radi obezbeđivanja dokaza o tome;

2) podnosi prijavu nadležnom javnom tužiocu, odnosno prekršajnom organu;

3) izvodi i druge dokaze neophodne za utvrđivanje povrede prava intelektualne svojine.

Obaveštenje o preduzetim merama

Član 16

(1) Nadležni organ, u slučaju iz člana 15. stav 1. ovog zakona, o povredi prava intelektualne svojine i preduzetim merama obaveštava, bez odlaganja:

1) nosioca prava, ako je njegova adresa poznata;

2) drugi organ nadležan za zaštitu prava intelektualne svojine, ako je to potrebno radi pribavljanja relevantnih podataka;

3) zainteresovana lica, ako postoje i ako su poznata.

(2) Nadležni organ u obaveštenju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, poziva nosioca prava da, u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja, pokrene postupak za zaštitu svog prava pred nadležnim sudom i da u tom roku obavesti nadležni organ o pokrenutom postupku, odnosno o privremenoj meri koju je odredio sud.

(3) Nadležni organ, na zahtev nosioca prava, može da produži rok iz stava 2. ovog člana za dodatnih 15 dana.

Trajanje mera

Član 17

(1) Mere iz člana 15. stav 1. ovog zakona traju do dostavljanja odluke nadležnog suda kojom se određuje privremena mera u postupku koji je pokrenut u skladu sa odredbama člana 16. ovog zakona.

(2) Ako nosilac prava u roku iz člana 16. st. 2. i 3. ovog zakona, ne obavesti nadležni organ o pokrenutom postupku, odnosno ne dostavi odluku suda kojom se određuje privremena mera, privremeno oduzeta roba vraća se licu od koga je oduzeta, odnosno akt kojim je privremeno zabranjeno obavljanje delatnosti stavlja se van snage.

Obaveza nosioca prava

Član 18

Nosilac prava je dužan da, na zahtev nadležnog organa koji je privremeno oduzeo robu, a u cilju utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine, bez odlaganja i naknade, dostavi informacije i pruži pomoć nadležnom organu, uključujući i tehničku ekspertizu, opremu i objekte.

2. Postupanje po zahtevu

Mera

Član 19

Nadležni organ, na zahtev nosioca prava, ako neposrednim uvidom utvrdi da je povređeno pravo intelektualne svojine, na licu mesta privremeno oduzima i zadržava robu, odnosno proizvode koji su predmet ili sredstvo povrede tog prava.

Zahtev

Član 20

(1) Zahtev nosioca prava podnosi se u pismenoj formi u sedištu organa nadležnog za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite intelektualne svojine za onu vrstu prava odnosno robe na koju se zahtev odnosi.

(2) Zahtev iz stava 1. ovog člana može da bude:

1) pojedinačan, ako se odnosi na jednu određenu pošiljku odnosno količinu robe, ili

2) opšti, ako se odnosi na sve količine određene vrste robe u predloženom vremenskom periodu.

Sadržina zahteva

Član 21

(1) Zahtev sadrži naročito:

1) opis robe;

2) podatke na osnovu kojih nadležni organ može da prepozna robu kojom se povređuju prava intelektualne svojine;

3) dokaz da je podnosilac zahteva nosilac prava u odnosu na tu robu, i

4) predlog vremenskog perioda u kome se od nadležnog organa zahteva preduzimanje mera.

(2) Pored podataka iz stava 1. ovog člana, zahtev može da sadrži:

1) podatke na osnovu kojih može da se prepozna pošiljka ili pakovanje;

2) podatke o mestu na kome se roba nalazi ili o njenom pretpostavljenom odredištu;

3) naziv proizvođača, uvoznika, vlasnika ili držaoca robe;

4) pretpostavljeni datum dopremanja ili otpremanja robe;

5) podatke o prevoznom sredstvu korišćenom za transport;

6) uzorak, odnosno fotografije robe;

7) zapis autorskog dela ili predmeta srodnog prava.

Odluka nadležnog organa

Član 22

(1) Nadležni organ o podnetom zahtevu donosi odluku i dostavlja je podnosiocu zahteva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

(2) Kada nadležni organ na osnovu podataka iz zahteva oceni da okolnosti nalažu hitno preduzimanje mera, odluka iz stava 1. ovog člana donosi se i dostavlja podnosiocu zahteva najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

(3) Odluka kojom se usvaja opšti zahtev, sadrži i vremenski period u kome će biti preduzimane mere potrebne za otklanjanje povrede prava intelektualne svojine, a koji na zahtev nosioca prava može biti produžen.

(4) Protiv odluke iz stava 1. ovog člana podnosilac zahteva može da izjavi žalbu nadležnom drugostepenom organu.

Obaveštenje o prestanku prava intelektualne svojine

Član 23

Podnosilac zahteva dužan je da bez odlaganja obavesti nadležni organ o prestanku svog prava intelektualne svojine, ako do prestanka tog prava dođe u toku postupka po zahtevu.

Troškovi

Član 24

(1) Podnosilac zahteva iz člana 19. ovog zakona snosi troškove koji nastanu u vezi sa postupanjem po zahtevu, ukoliko se utvrdi da nije povređeno pravo intelektualne svojine.

(2) Visinu troškova iz stava 1. ovog člana određuje nadležni organ u iznosu koji je neophodan radi naknade troškova postupanja organa po tom zahtevu (prevoz, skladištenje, čuvanje robe i sl.).

Sredstva obezbeđenja

Član 25

(1) Kada je zahtev za zaštitu prava intelektualne svojine usvojen, nadležni organ može da zahteva od podnosioca zahteva da položi sredstvo obezbeđenja u iznosu koji odgovara visini troškova koji mogu nastati ako postupak bude obustavljen zbog radnji ili propusta podnosioca zahteva, odnosno ako se utvrdi da u konkretnom slučaju nema povrede prava intelektualne svojine.

(2) Sredstvo obezbeđenja iz stava 1. ovog člana može biti bankarska garancija ili depozit uplaćen na poseban račun nadležnog organa.

Primena mere

Član 26

(1) Odluka kojom je usvojen zahtev nosioca prava, bez odlaganja se dostavlja svim organizacionim jedinicama nadležnog organa, radi postupanja.

(2) Nadležni organ, kada utvrdi da roba odgovora opisu iz usvojenog zahteva, privremeno oduzima tu robu i ako je potrebno pregleda je i uzima uzorke.

(3) Akt kojim se na osnovu odluke iz člana 22. stav 1. ovog člana vrši privremeno oduzimanje robe sadrži upozorenje licu od koga je roba privremeno oduzeta da ta roba može da bude konačno oduzeta i uništena ako se to lice, u roku od 15 dana od dana privremenog oduzimanja robe, ne upusti u osporavanje razloga za oduzimanje robe.

(4) Nadležni organ, u slučaju iz stava 2. ovog člana, može da:

1) uzme uzorke predmetne robe, odnosno proizvoda, radi ispitivanja osnovanosti ocene da je povređeno pravo intelektualne svojine;

2) izvede druge dokaze neophodne radi utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine.

(5) Nosilac prava, vlasnik robe i lice od koga je roba privremeno oduzeta imaju pravo da pregledaju i identifikuju privremeno oduzetu robu, pod nadzorom nadležnog organa.

Obaveštenje o preduzetoj meri

Član 27

(1) U slučaju iz člana 26. stav 2. ovog zakona, nadležni organ bez odlaganja obaveštava podnosioca zahteva o preduzetoj meri, o imenu i adresi lica od koga je roba oduzeta i, ako su podaci poznati nadležnom organu, o imenu i adresi vlasnika, uvoznika i proizvođača predmetne robe, kao i o drugim relevantnim činjenicama.

(2) Nadležni organ, u obaveštenju iz stava 1. ovog člana, poziva nosioca prava da u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja pokrene postupak za zaštitu svog prava pred nadležnim sudom i da u tom roku obavesti nadležni organ o pokrenutom postupku, odnosno o privremenoj meri koju je odredio sud.

Trajanje mere

Član 28

(1) Mera privremenog oduzimanja robe preduzeta na zahtev nosioca prava traje do dostavljanja odluke nadležnog suda kojom se određuje privremena mera, u postupku koji je pokrenut u roku iz člana 27. stav 2. ovog zakona.

(2) Ako nosilac prava u roku iz člana 27. stav 2. ovog zakona ne dostavi nadležnom organu odluku suda kojom se određuje privremena mera, privremeno oduzeta roba vraća se licu od koga je oduzeta.

Obaveza nosioca prava

Član 29

Nosilac prava je dužan da na zahtev nadležnog organa koji je privremeno oduzeo robu u skladu sa odredbom člana 26. stav 2. ovog zakona, bez odlaganja i naknade, dostavi informacije i pruži pomoć nadležnom organu, uključujući i tehničku ekspertizu, opremu i objekte potrebne radi utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine.

Naknada štete

Član 30

(1) Nadležni organ ne odgovara za štetu koja nastane zbog privremenog oduzimanja robe u skladu sa odredbama ovog zakona, osim za štetu koja nastane usled skrivljenog neprimerenog postupanja nadležnog organa sa takvom robom.

(2) Podnosilac zahteva dužan je da nadoknadi štetu koju trpi lice od koga je roba oduzeta, zbog neosnovanog zadržavanja robe do kojeg je došlo na zahtev podnosioca.

III KONAČNO ODUZIMANJE I UNIŠTENJE ROBE

Oduzimanje i uništenje robe po odluci suda

Član 31

(1) Kada je u postupku pred nadležnim sudom odlučeno da se roba konačno oduzme i uništi, odnosno isključi iz prometa, roba se uništava, odnosno uklanja iz prometa na način određen odlukom suda, koji uključuje i ustupanje bez nadoknade u humanitarne svrhe ili prodaju radi reciklaže, vodeći pritom računa da se:

1) umanji rizik ponovne povrede prava intelektualne svojine;

2) ne nanese šteta nosiocu prava;

3) nosiocu prava omogući da predloži način uništenja, odnosno uklanjanja robe iz prometa.

(2) Uklanjanje, odnosno skidanje žiga sa krivotvorene robe, ne smatra se uništenjem, odnosno isključenjem robe iz prometa.

Oduzimanje i uništenje robe po službenoj dužnosti

Član 32

(1) Nadležni organ po službenoj dužnosti konačno oduzima i uništava robu, odnosno uklanja robu iz prometa na propisani način, koji uključuje i ustupanje bez nadoknade u humanitarne svrhe ili prodaju radi reciklaže, kada:

1) postoji osnovana sumnja da se tom robom povređuju prava intelektualne svojine;

2) nosilac prava ne pokrene postupak za zaštitu svojih prava pred nadležnim sudom u roku iz člana 27. stav 2. ovog zakona, i

3) se lice od kojeg je roba privremeno oduzeta u skladu sa odredbom člana 15. stav 1, odnosno člana 26. stav 3. ovog zakona, nije upustilo u postupak osporavanja razloga za oduzimanje te robe.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, nadležni organ vodi računa da se:

1) umanji rizik ponovne povrede prava intelektualne svojine;

2) ne nanese šteta nosiocu prava;

3) nosiocu prava omogući da predloži način uništenja, odnosno uklanjanja robe iz prometa.

(3) Nadležni organ će postupiti u skladu sa odredbom stava 1. ovog člana i ako je lice od koga je roba oduzeta nedostupno nadležnom organu.

Član 33

Kada se na osnovu odluke suda, odnosno nadležnog organa, uništava roba, nosiocu prava će biti omogućeno da pre uništenja robe zadrži njene uzorke u meri i količini koji su potrebni kao dokaz u postupku protiv lica za koja se sumnja da su povredila prava intelektualne svojine.

IV KAZNENE ODREDBE

1. Privredni prestupi

Čl. 34-38*

(Prestali da važe)

Član 39

(1) Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako neovlašćeno proizvodi, uvozi, izvozi, nudi radi stavljanja u promet, stavlja u promet, skladišti ili koristi u komercijalne svrhe proizvod ili postupak zaštićen patentom, odnosno malim patentom.

(2) Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 200.000 dinara.

(3) Predmeti izvršenja privrednog prestupa i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje privrednog prestupa iz stava 1. ovog člana biće oduzeti, a predmeti izvršenja privrednog prestupa biće i uništeni.

Član 40

Presuda kojom je učiniocu izrečena kazna za privredni prestup iz čl. 34. do 39. ovog zakona javno se objavljuje.

2. Prekršaji

Čl. 41-44*

(Prestali da važe)

V ZAVRŠNA ODREDBA

Član 45

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopuni
Zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine

("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)

Član 4

Danom početka primene ovog zakona ministarstvo nadležno za poslove trgovine, turizma i telekomunikacija preuzima od Ministarstva finansija - Poreske uprave softversko rešenje za identifikaciju nelegalnih softvera i baza podataka sa korisničkim uputstvom.

Potraživanja poreskih obveznika - kontrolisanih subjekata nastala u žalbenom ili sudskom postupku po aktima donetim do dana početka primene ovog zakona u postupku u kom se primenjuje zakon kojim se uređuju posebna ovlašćenja radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine, izvršava Ministarstvo finansija - Poreska uprava iz svog budžeta.

Sve predmete primljene do dana početka primene ovog zakona, kao i postupke utvrđivanja povrede prava intelektualne svojine, uključujući povredu prava na računarske programe (softver) i baze podataka, započete do dana početka primene ovog zakona, okončaće Ministarstvo finansija - Poreska uprava.

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku devet meseci od dana stupanja na snagu.