Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 100/2011 - usklađeni din. izn., 120/2012 - usklađeni din. izn., 113/2013 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 140/2014 - usklađeni din. izn., 109/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 105/2016 - usklađeni din. izn., 119/2017 - usklađeni din. izn., 104/2018 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 118/2021, 132/2021 - usklađeni din. izn., 141/2022 - usklađeni din. izn., 92/2023 i 116/2023 - usklađeni din. izn.)

 

Član 1

Ovim zakonom uvode se porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara, i to:

1) porez na upotrebu motornih vozila;

2) (brisana)

3) porez na upotrebu plovila;

4) porez na upotrebu vazduhoplova;

5) porez na registrovano oružje.

Član 1a

Porezi iz člana 1. ovog zakona prihod su budžeta Republike Srbije.

I POREZ NA UPOTREBU MOTORNIH VOZILA

Član 2

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se kod izdavanja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice (u daljem tekstu: registracija), osim kod privremene registracije koja se vrši na period kraći od jedne godine, za motorna vozila, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, i to: putničkih vozila, motocikala, motocikala sa bočnim sedištem i teških tricikala.

Putničkim vozilom, odnosno motociklom, odnosno motociklom sa bočnim sedištem, odnosno teškim triciklom, smatraju se putničko vozilo, odnosno motocikl, odnosno motocikl sa bočnim sedištem, odnosno teški tricikl (u daljem tekstu: motorno vozilo), prema propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima.

Član 3

Obveznik poreza iz člana 2. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije se ime motorno vozilo registruje, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 4

Porez iz člana 2. ovog zakona plaća se prema radnoj zapremini motora motornog vozila, i to za:

1. Putnička vozila

Dinara

   1) do 1.150 cm3

1.780

   2) preko 1.150 do 1.300 cm3

3.490

   3) preko 1.300 do 1.600 cm3

7.680

   4) preko 1.600 do 2.000 cm3

15.750

   5) preko 2.000 do 2.500 cm3

77.850

   6) preko 2.500 do 3.000 cm3

157.730

   7) preko 3.000 cm3

326.020

1a. (Brisana)

2. Motocikle, odnosno za motocikle sa bočnim sedištem, odnosno za teške tricikle

Dinara

   1) do 125 cm3

2.080

   2) preko 125 do 250 cm3

3.490

   3) preko 250 do 500 cm3

5.250

   4) preko 500 do 750 cm3

10.510

   5) preko 750 do 1.100 cm3

12.850

   6) preko 1.100 cm3

18.380

Porez na upotrebu motornih vozila plaća se za period od jedne godine, u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila).

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za motorna vozila iz stava 1. tačka 1. podtač. 1) do 4) i tačka 2. ovog člana, preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 15% - kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 25% - kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 40% - kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti.

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila umanjuje se za motorna vozila iz stava 1. tačka 1. podtač. 5) do 7) ovog člana, preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 25% - kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 40% - kod motornih vozila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 65% - kod motornih vozila preko 10 navršenih godina starosti.

Izuzetno od st. 3. i 4. ovog člana, za motorna vozila starosti 20 i više godina, porez na upotrebu motornih vozila iznosi 20% od propisanog iznosa poreza na upotrebu motornih vozila iz st. 1. i 2. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, kad se vozilo iz stava 1. tačka 2. ovog člana registruje za period kraći od jedne godine, porez na upotrebu motornih vozila plaća se u iznosu srazmernom broju meseci za koji se registracija vrši, u odnosu na propisani iznos poreza za period od jedne godine.

Član 5

Porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju:

1) osoba sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;

2) osoba sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata, na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenju propisanih uslova;

2a) zakonski zastupnici višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu - na jedno vozilo iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona, koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih, prvo registruje u jednoj godini, uz dokaze o ispunjenosti propisanih uslova;

3) zdravstvene ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u potpunosti ili u većinskom delu - za ambulantna vozila;

4) organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ciljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koje su registrovane u skladu sa zakonom - za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova;

5) Ministarstvo unutrašnjih poslova;

6) vlasnici motornih vozila čiji pogon je isključivo električni, odnosno čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila).

Dokaze o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz stava 1. tač. 1), 2) i 2a) ovog člana izdaju nadležni organi, za godinu u kojoj se vrši registracija.

Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila, pored umanjenja u skladu sa članom 4. st. 3. i 4. ovog zakona, dodatno se umanjuje za 50% za vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona kojima se obavlja auto-taksi prevoz i za specijalna vozila iz člana 4. stav 1. tačka 1. ovog zakona za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama.

Ako fizičko lice po više osnova iz stava 1. tač. 1) do 2a) ovog člana ima pravo na poresko oslobođenje, to pravo ostvaruje na jedno putničko vozilo koje se na ime tog lica, uz dokaze o ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana, prvo registruje u jednoj godini.

Član 5a

Plaćeni porez na upotrebu motornih vozila, za motorno vozilo koje je uništeno, odnosno odjavljeno, odnosno otuđeno, pre isteka važenja registracije, odnosno za motorno vozilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 5. stav 1. ovog zakona, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, kod čije registracije je porez na upotrebu motornih vozila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati propisani porez do isteka perioda za koji je motorno vozilo registrovano.

Kada lice koje nema pravo na poresko oslobođenje, odnosno na umanjenje poreza, u skladu sa članom 5. st. 1. i 3. ovog zakona, stekne u toku perioda važenja registracije pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, kod čije registracije je ostvareno pravo na poresko oslobođenje, odnosno na umanjenje poreza, porez na upotrebu motornih vozila za to vozilo plaća u pripadajućem iznosu koji odgovara periodu od sticanja prava svojine na vozilu do isteka registracije.

Ako vlasnik vozila kod čije registracije je ostvareno pravo na umanjenje poreza iz člana 5. stav 3. ovog zakona, pre isteka važenja registracije prestane da tim vozilom obavlja auto-taksi prevoz, odnosno obuku kandidata za vozače, dužan je da za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim vozilom do isteka perioda na koji je vozilo registrovano, plati pripadajući iznos poreza na upotrebu motornih vozila koji se utvrđuje u odnosu na razliku propisanog iznosa poreza za to vozilo iz člana 4. ovog zakona na dan registracije i plaćenog umanjenog iznosa poreza, u srazmeri sa tim periodom.

Član 5b

Porez na upotrebu motornih vozila obveznik obračunava i uplaćuje na propisani račun za uplatu javnih prihoda.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 5a stav 4. ovog zakona podnosi se, uz zahtev za izdavanje saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice, motornog vozila za koje se porez plaća.

Član 6

Registracija vozila ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila i dokaza o plaćenom porezu u slučaju iz člana 5a stav 4. ovog člana, u propisanom iznosu.

Čl. 7-12

(Brisano)

III POREZ NA UPOTREBU PLOVILA

Član 13

Porez na upotrebu plovila plaća se na čamce, brodove i jahte, sa motornim pogonom, kao i na plutajuće objekte - ugostiteljske objekte (u daljem tekstu: plovilo).

Čamcem, brodom, jahtom, odnosno plutajućim objektom, u smislu ovog zakona, smatraju se čamac, brod, jahta, odnosno plutajući objekat, u smislu zakona kojim se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama.

Član 13a

Poreska obaveza nastaje kod upisa plovila u upisnik i kod svakog produžavanja važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole (u daljem tekstu: upis plovila u upisnik), koje se vrši u skladu sa propisima kojima se uređuju plovidba i luke na unutrašnjim vodama, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 14

Obveznik poreza iz člana 13. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije ime se plovilo upisuje u odgovarajući upisnik, odnosno produžava važnost brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole u skladu sa propisima, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Član 15

Porez na upotrebu plovila plaća se, i to:

1) na čamce - prema dužini plovila iskazanoj u metrima, snazi motora iskazanoj u kw, kao i postojanju, odnosno nepostojanju kabine plovila;

2) na brodove i jahte - prema snazi motora iskazanoj u kw;

3) na plutajuće objekte - ugostiteljske objekte prema površini iskazanoj u m2.

Porez na upotrebu plovila iznosi, za:

 

 

Dinara

 

1. Čamce (bez kabine) dužine do pet metara, sa motornim pogonom

 

 

1) do 7,35 kw

5.530

 

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw

8.250

 

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw

11.930

 

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw

18.380

 

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw

36.770

 

6) preko 220,62 kw

55.160

 

2. Čamce (bez kabine) dužine preko pet do deset metara, sa motornim pogonom

 

 

1) do 7,35 kw

9.160

 

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw

12.850

 

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw

18.380

 

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw

27.570

 

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw

44.150

 

6) preko 220,62 kw

66.180

 

3. Čamce (bez kabine) dužine preko deset do 15 metara, sa motornim pogonom

 

 

1) od 7,35 kw do 22,05 kw

11.930

 

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw

20.220

 

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

27.570

 

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw

55.160

 

5) preko 220,62 kw

91.910

 

4. Čamce (bez kabine) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom

 

 

1) od 7,35 kw do 22,05 kw

22.090

 

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw

31.230

 

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

45.950

 

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw

68.030

 

5) preko 220,62 kw

101.120

 

5. Čamce (sa kabinom) dužine do pet metara, sa motornim pogonom

 

 

1) do 7,35 kw

9.160

 

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw

13.780

 

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw

20.220

 

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw

29.410

 

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw

42.290

 

6) preko 220,62 kw

58.850

 

6. Čamce (sa kabinom) dužine preko pet do 15 metara, sa motornim pogonom

 

 

1) do 7,35 kw

16.550

 

2) preko 7,35 kw do 22,05 kw

29.410

 

3) preko 22,05 kw do 73,60 kw

36.770

 

4) preko 73,60 kw do 96,60 kw

45.950

 

5) preko 96,60 kw do 220,62 kw

58.850

 

6) preko 220,62 kw

73.530

 

7. Čamce (sa kabinom) dužine preko 15 do manje od 20 metara, sa motornim pogonom

 

 

1) od 7,35 kw do 22,05 kw

33.090

 

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw

42.290

 

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

53.330

 

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw

66.180

 

5) preko 220,62 kw

88.230

 

8. Brodove i jahte sa motornim pogonom

 

 

1) od 7,35 kw do 22,05 kw

91.910

 

2) preko 22,05 kw do 73,60 kw

128.690

 

3) preko 73,60 kw do 96,60 kw

174.680

 

4) preko 96,60 kw do 220,62 kw

220.630

 

5) preko 220,62 kw

367.740

 

9. Plutajuće objekte - ugostiteljske objekte po 1 m2 površine

1.850

Porez na upotrebu plovila plaća se u iznosima iz stava 2. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu plovila).

Propisani iznos poreza na upotrebu plovila umanjuje se za plovila preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 10% - kod plovila preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 20% - kod plovila preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 30% - kod plovila preko 10 navršenih godina starosti.

Član 15a

Porez na upotrebu plovila ne plaća se na brodove i na plutajuće objekte - ugostiteljske objekte, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti.

Član 15b

Porez na upotrebu plovila ne plaća se na plovila za koja je obveznik poreza ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Član 16

Porez na upotrebu plovila obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Dokaz o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 16a stav 3. ovog člana obveznik podnosi uz zahtev za upis plovila u upisnik organu nadležnom za upis plovila u upisnik.

Upis plovila u upisnik može se izvršiti samo uz dokaz, odnosno dokaze, iz stava 2. ovog člana ili uz dokaz da brod, odnosno plutajući objekat - ugostiteljski objekat, poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti.

Dokazom da brod, odnosno plutajući objekat - ugostiteljski objekat, poreskom obvezniku neposredno služi za obavljanje njegove registrovane delatnosti, smatraju se overena kopija dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, odnosno izvod o registrovanom podatku, izdat od nadležnog organa koji sadrži delatnost poreskog obveznika, za čije obavljanje je potrebno posedovanje plovila, sa priloženom overenom izjavom poreskog obveznika, odnosno njegovog ovlašćenog lica, o broju i vrsti, odnosno vrstama brodova u skladu sa članom 15. ovog zakona, odnosno broju i površini plutajućih objekata - ugostiteljskih objekata, koji obvezniku neposredno služe za obavljanje njegove registrovane delatnosti, sa naznakom vrste te delatnosti. Overe, odnosno izvod, ne mogu biti stariji od šest meseci u odnosu na dan podnošenja zahteva iz stava 2. ovog člana.

Član 16a

Plaćeni porez na upotrebu plovila, za plovilo koje je uništeno, odnosno brisano iz upisnika, odnosno otuđeno, pre isteka važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, odnosno za plovilo za koje nadležnom organu nisu pruženi dokazi iz člana 16. stav 4. ovog zakona o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 15a ovog zakona, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na plovilu upisanom u upisnik, odnosno kome je produžena važnost brodskog svedočanstva, plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, za koje je porez na upotrebu plovila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu plovila, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis plovila u upisnik, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, u skladu sa propisima.

Ako je obveznik pre isteka važenja upisa, odnosno važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, prestao da obavlja registrovanu delatnost plovilom kod čijeg upisa u upisnik je ostvareno pravo na oslobođenje iz člana 15a ovog zakona, dužan je da za period od dana prestanka obavljanja te delatnosti tim plovilom do isteka perioda na koji je plovilo upisano u upisnik, plati pripadajući iznos poreza na upotrebu plovila koji se utvrđuje srazmerno tom periodu, u odnosu na porez za to plovilo iz člana 15. ovog zakona na dan upisa u upisnik.

IV POREZ NA UPOTREBU VAZDUHOPLOVA

Član 17

Porez na upotrebu vazduhoplova plaća se na civilne vazduhoplove na motorni pogon, kada se koriste za sopstveni prevoz, odnosno za sportsko i amatersko letenje (u daljem tekstu: vazduhoplovi).

Porez na upotrebu vazduhoplova plaća se kod upisa vazduhoplova u registar vazduhoplova Republike Srbije ili evidenciju vazduhoplova Republike Srbije (u daljem tekstu: registar) i kod svakog produženja važenja potvrde o proveri plovidbenosti, koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 18

Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova iz člana 17. ovog zakona je pravno i fizičko lice na čije ime se vazduhoplov upisuje u registar, odnosno kome se produžava važenje potvrde o proveri plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Član 19

Porez iz člana 17. ovog zakona plaća se na vazduhoplove na motorni pogon, kada se koriste za:

 

Dinara

1. Sopstveni prevoz

 

   1) veličine do 6 sedišta

1.560.680

   2) preko 6 do 12 sedišta

3.121.390

   3) preko 12 do 20 sedišta

3.901.780

   4) preko 20 sedišta

4.682.120

2. Sportsko, odnosno amatersko letenje

 

   1) veličine do četiri sedišta

936.440

   2) preko četiri sedišta

1.560.680

Porez na upotrebu vazduhoplova plaća se u iznosima iz stava 1. ovog člana, odnosno u iznosima usklađenim shodno odredbama člana 27a ovog zakona (u daljem tekstu: propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova).

Propisani iznos poreza na upotrebu vazduhoplova umanjuje se za vazduhoplove preko navršenih pet godina starosti, i to za:

1) 10% - kod vazduhoplova preko pet do osam navršenih godina starosti;

2) 20% - kod vazduhoplova preko osam do 10 navršenih godina starosti;

3) 30% - kod vazduhoplova preko 10 navršenih godina starosti.

Porez na upotrebu vazduhoplova ne plaća se na vazduhoplove na motorni pogon koji se koriste za sport, a vlasništvo su Vazduhoplovnog saveza Srbije ili njegovih članova (klubova i sportista) koji poseduju potvrdu o članstvu izdatu od tog saveza.

Član 20

Porez na upotrebu vazduhoplova obveznik obračunava i uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Obveznik poreza na upotrebu vazduhoplova, koji traži upis vazduhoplova u registar, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti prilikom podnošenja zahteva dužan je da uz zahtev priloži i dokaz da je izvršio uplatu poreza na upotrebu vazduhoplova u propisanom iznosu i dokaz o plaćenom porezu u slučaju iz člana 20a stav 3. ovog zakona.

Upis vazduhoplova u registar, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti, može se izvršiti samo uz dokaz o plaćenom porezu iz stava 2. ovog člana.

Član 20a

Plaćeni porez na upotrebu vazduhoplova, za vazduhoplov koji je uništen, odnosno brisan iz registra, odnosno otuđen, pre isteka važenja potvrde o proveri plovidbenosti, odnosno za koji nadležnom organu nisu pruženi dokazi o ispunjenju uslova za ostvarivanje prava iz člana 19. stav 4. ovog zakona, ne smatra se više ili pogrešno plaćenim porezom, u smislu zakona kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na vazduhoplovu upisanom u registar, odnosno kome nije isteklo važenje potvrde o proveri plovidbenosti, za koju je porez na upotrebu vazduhoplova plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promene plati porez na upotrebu vazduhoplova, osim ako se zbog toga mora izvršiti novi upis u registar, odnosno izdavanje potvrde o proveri plovidbenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje vazdušni saobraćaj.

Obveznik koji je vazduhoplov za koji je ostvareno pravo na oslobođenje iz člana 19. stav 4. ovog zakona prestao da koristi za sport, odnosno obveznik kome je prestalo svojstvo člana Vazduhoplovnog saveza Srbije, pre isteka važenja upisa vazduhoplova u registar, odnosno važnosti potvrde o proveri plovidbenosti, dužan je da plati pripadajući iznos poreza na upotrebu vazduhoplova za taj vazduhoplov, za period od dana prestanka korišćenja za sport, odnosno prestanka članstva Vazduhoplovnog saveza Srbije, do isteka perioda na koji je vazduhoplov upisan u registar, odnosno na koji je produžena važnost potvrde o proveri plovidbenosti, koji se utvrđuje srazmerno tom periodu u odnosu na porez za taj vazduhoplov iz člana 19. st. 1. do 3. ovog zakona na dan upisa u registar, odnosno produženja potvrde o proveri plovidbenosti.

V POREZ NA REGISTROVANO ORUŽJE

Član 21

Porez na registrovano oružje plaća se za svaku kalendarsku godinu, na registrovano oružje utvrđeno ovim zakonom, i to na:

1) automatsku pušku;

2) poluautomatsku pušku;

3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B.

Registrovano oružje, u smislu stava 1. ovog člana, jeste oružje za koje je nadležni organ izdao ispravu (oružni list, odnosno dozvolu i sl.) za držanje, ili za držanje i nošenje oružja, ili za nošenje oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, odnosno ispravu u skladu sa zakonom koji je važio do dana početka primene zakona kojim se uređuju oružje i municija čija važnost nije prestala.

Član 22

Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom registracije oružja iz člana 21. ovog zakona.

Član 23

Obveznik poreza na registrovano oružje je lice na koje glasi isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje, odnosno isprava za nošenje oružja, iz člana 21. stav 2. ovog zakona.

Član 24

Porez na registrovano oružje plaća se u godišnjem iznosu, po svakom komadu oružja, i to na:

dinara

1) automatsku pušku

18.660

2) poluautomatsku pušku 

7.480

3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja

5.050

4) oružje za ličnu bezbednost kategorije B za koje je izdata isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružni list za pravna lica i preduzetnike)

25.220

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik poreza za više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost kome je izdata isprava za nošenje oružja, porez na registrovano oružje plaća u godišnjem iznosu, jednakom zbiru iznosa iz stava 1. tačka 4) ovog člana (za jedan komad registrovanog oružja na koje se porez plaća) i iznosa iz stava 1. tačka 3) ovog člana za svaki naredni komad registrovanog oružja na koji se porez plaća.

Član 24a

Na registrovano oružje iz člana 21. ovog zakona za koje je u toku kalendarske godine nastala poreska obaveza, porez na registrovano oružje za tu godinu utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu u odnosu na iznos poreza iz člana 24. ovog zakona, koji je srazmeran periodu od nastanka poreske obaveze do isteka te kalendarske godine.

Na registrovano oružje iz člana 21. ovog zakona za koje je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzeta isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružje), odnosno isprava za nošenje oružja, porez na registrovano oružje za tu godinu utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu u odnosu na iznos poreza iz člana 24. ovog zakona, koji je srazmeran periodu od početka te kalendarske godine, odnosno od nastanka poreske obaveze u toj godini, do dana pravosnažnosti rešenja nadležnog organa.

Ako je porez na registrovano oružje utvrđen i plaćen za godinu u kojoj je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzeta isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružje), odnosno isprava za nošenje oružja, pripadajući iznos poreza za period od dana pravosnažnosti rešenja o oduzimanju te isprave, do isteka te godine, smatra se više plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Za registrovano oružje iz člana 24. stav 1. tačka 3) ovog zakona za koje obveznik u toku kalendarske godine dobije ispravu za nošenje oružja, poreska obaveza za tu godinu iz stava 1. tačka 3) tog člana uvećava se za pripadajući iznos, koji se obračunava u odnosu na razliku iznosa poreza iz stava 1. tač. 4) i 3) tog člana, odnosno u skladu sa stavom 2. tog člana, srazmerno periodu od dana izdavanja isprave za nošenje oružja do isteka te kalendarske godine.

Porez na registrovano oružje utvrđuje se i plaća u pripadajućem iznosu koji se utvrđuje na način iz st. 2. i 3. ovog člana, za registrovano oružje, i to:

1) za koje u toku kalendarske godine istekne a ne produži se važnost isprave za držanje, odnosno isprave za držanje i nošenje oružja, odnosno isprave za nošenje oružja;

2) koje se u toku kalendarske godine onesposobi, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija;

3) na kome se u toku kalendarske godine prenese pravo svojine;

4) kad u toku kalendarske godine nastupi smrt obveznika;

5) kad nastupe druge činjenice, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom.

Na nestalo registrovano oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu, koje taj organ evidentira kao pasivizirano oružje, porez se ne plaća u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku.

Ako je porez na nestalo pasivizirano registrovano oružje utvrđen i plaćen za period iz stava 6. ovog člana, plaćeni pripadajući iznos poreza za period od dana prijave do dana koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku, smatra se više plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

U slučaju neosnovane prijave nestanka registrovanog oružja zbog koje porez nije utvrđen i plaćen za period iz stava 6. ovog člana, obveznik je dužan da plati pripadajući neutvrđeni porez za svaku godinu obuhvaćenu tim periodom, sa kamatom koja se obračunava počev od 1. januara svake od tih godina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Član 25

Porez na registrovano oružje ne plaća se na:

1) oružje registrovano za potrebe obavljanja posla u državnom organu ili državnoj organizaciji (službeno oružje) u čijoj su nadležnosti poslovi za čije obavljanje je potrebno i propisima uređeno držanje, odnosno držanje i nošenje oružja,

2) oružje streljačkih organizacija i streljačkih klubova,

3) (brisana)

4) oružje koje je obveznik dobio na poklon kao nagradu ili prilikom odlaska u penziju, od Vojske Srbije, odnosno vojske država čiji je pravni sledbenik Republika Srbija, ili od organa nadležnog za unutrašnje poslove Republike Srbije, odnosno organa nadležnog za unutrašnje poslove države čiji je pravni sledbenik Republika Srbija, a najviše na jedno od dobijenih registrovanih oružja za koje je propisana najniža visina poreza,

5) oružje koje ovlašćeni proizvođači oružja i municije koriste kao osnovno sredstvo (opremu) u procesu namenske proizvodnje.

6) (brisana)

Oslobođenje za streljačku organizaciju primenjuje se samo za oružje koje je trajno smešteno u skladištu ili drugim obezbeđenim prostorijama organizacije.

Član 26

Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka koje Poreskoj upravi, za oružje iz člana 21. ovog zakona, dostavlja republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove koji je izdao ispravu o registrovanju oružja (u daljem tekstu: republički organ nadležan za unutrašnje poslove).

Nadležni poreski organ, u smislu stava 1. ovog člana, jeste Poreska uprava - organizaciona jedinica nadležna za teritoriju na kojoj obveznik ima sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište kad za to postoje opravdani razlozi.

Organizaciona jedinica Poreske uprave nadležna za teritoriju na kojoj obveznik - fizičko lice ima boravište, koja je fizičkom licu utvrdila porez na registrovano oružje, dužna je da u roku od 15 dana od donošenja rešenja o tome obavesti organizacionu jedinicu Poreske uprave nadležnu za teritoriju na kojoj to fizičko lice ima prebivalište.

Porez na registrovano oružje plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana.

Član 26a

Republički organ nadležan za unutrašnje poslove dužan je da podatke iz člana 26. stav 1. ovog zakona dostavi Poreskoj upravi, u roku od 15 dana od dana:

1) početka svake kalendarske godine;

2) registracije oružja, odnosno izdavanja isprave za nošenje oružja;

3) pravosnažnosti rešenja o oduzimanju isprave za držanje, odnosno držanje i nošenje (uključujući oružje), odnosno za nošenje oružja;

4) isticanja važnosti isprave za držanje, odnosno za držanje i nošenje, odnosno za nošenje oružja;

5) prijave onesposobljavanja oružja;

6) pasivizacije nestalog oružja;

7) vraćanja nađenog oružja vlasniku;

8) prenosa prava svojine na registrovanom oružju;

9) preuzimanja oružja od strane tog organa nakon smrti vlasnika;

10) nastupanja drugih činjenica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do nastanka ili prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom.

Poreskoj upravi se, u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, ne dostavljaju podaci o registrovanom oružju čiji je nestanak prijavljen a koje nije vraćeno vlasniku, za godine koje slede godini u kojoj je nestanak oružja prijavljen do vraćanja oružja vlasniku.

VI SHODNA PRIMENA DRUGIH ZAKONA

Član 27

U pogledu plaćanja poreza, kamate, prinudne naplate i ostalog što nije uređeno ovim zakonom, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija.

VIa USKLAĐIVANJE IZNOSA POREZA

Član 27a

Za plaćanje poreza za narednu godinu, iznosi poreza iz čl. 4, 15, 19. i 24. ovog zakona usklađuju se u decembru mesecu indeksom potrošačkih cena za prethodnih dvanaest meseci, prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za plaćanje poreza za 2005. godinu, iznosi poreza iz čl. 4, 10, 15, 19. i 24. ovog zakona uskladiće se u decembru mesecu 2004. godine stopom rasta cena na malo za period od prvog narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do kraja novembra 2004. godine, prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.

Prilikom usklađivanja dinarskih iznosa poreza, u skladu sa stavom 1. ovog člana, osnovica za usklađivanje su poslednji objavljeni dinarski iznosi poreza, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objavljuje usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

VII KAZNENE ODREDBE

Član 28*

(Prestao da važi)

Član 28a

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice - obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 5b, 16, 20. i 26. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - obveznik poreza koji u propisanom roku ne uplati porez iz čl. 5b, 16, 20. i 26. ovog zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za registraciju motornog vozila, ako registraciju izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu motornih vozila u propisanom iznosu (član 6).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa plovila u upisnik, odnosno za produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, ako upis plovila, odnosno produženje važnosti brodskog svedočanstva, odnosno plovidbene dozvole, odnosno plutajuće dozvole, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu plovila u propisanom iznosu (član 16. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u organu nadležnom za poslove upisa vazduhoplova u registar, odnosno za produženje roka važnosti uverenja o plovidbenosti, ako upis vazduhoplova, odnosno produženje važenja potvrde o proveri plovidbenosti, izvrši bez dokaza o plaćenom porezu na upotrebu vazduhoplova u propisanom iznosu (član 20. stav 3).

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u republičkom organu uprave zaduženom za unutrašnje poslove, ako ne dostavi, odnosno ne dostavi u propisanom roku, podatke iz člana 26. stav 2. ovog zakona.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 1. stav 1. tač. 4) do 6) i odredbe čl. 8. do 21. Zakona o obezbeđivanju sredstava za sprovođenje socijalnog programa Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 44/98 i 48/99).

Član 30

Obaveza plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona iz člana 7. tačka 1) ovog zakona za korisnike usluga mobilne telefonije koji imaju to svojstvo na dan stupanja na snagu ovog zakona nastaje narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, a porez se obračunava i naplaćuje:

1) kod "postpejd" korisnika - preko fakture (računa) za izvršene usluge mobilne telefonije u tom mesecu;

2) kod "pripejd" korisnika - putem posebne uplatnice koju je davalac usluga mobilne telefonije dužan da pošalje poreskom obvezniku, na adresu navedenu u ugovoru iz člana 11. stav 1. tačka 1) ovog zakona, sa naznačenom svrhom ("porez na upotrebu mobilnog telefona") i uplatnim računom budžeta Republike.

Član 31

Odredbe čl. 21-26. ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2001. godine.

Ako je republički organ uprave zadužen za unutrašnje poslove do dana stupanja na snagu ovog zakona izdao obvezniku poreza na registrovano oružje oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost, oružni list za držanje i nošenje oružja ili dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost, dužan je da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi podatke iz člana 26. ovog zakona nadležnom poreskom organu.

Član 32

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 80/2002)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. januara 2003. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 43/2004)

Član 7

Porez na upotrebu i držanje čamaca usmerava se na poseban račun i služiće za obnovu Hilandara.

Član 13

Odredba člana 3. ovog zakona primenjuje se za plaćanje poreza počev od narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, s tim što obaveza plaćanja poreza na upotrebu mobilnog telefona prestaje sa izvršenjem obaveza po tom osnovu nastalih do 31. decembra 2004. godine.

Odredbe čl. 9. i 10. ovog zakona primenjuju se od 1. januara 2004. godine.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 31/2009)

Član 33[s1]

Prvo usklađivanje iznosa poreza na upotrebu motornih vozila, poreza na upotrebu čamaca i poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica, propisanih ovim zakonom, za plaćanje u 2010. godini, izvršiće se u decembru 2009. godine stopom rasta cena na malo, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. novembra 2009. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

Član 34[s1]

Od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primenjivati iznosi poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica, usklađeni do početka primene ovog zakona saglasno odredbi člana 27a Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07 i 114/08).

Član 35[s1]

Porez na upotrebu mobilnog telefona propisan ovim zakonom obračunava se i plaća od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 101/2010)

Član 27[s2]

Porez na upotrebu mobilnog telefona na usluge mobilne telefonije za koje "pripejd" korisnici uplatu izvrše do 31. decembra 2010. godine, odnosno koje "postpejd" korisnicima budu izvršene do 31. decembra 2010. godine, utvrdiće se, naplatiti i uplatiti na propisani uplatni račun javnih prihoda u skladu sa odredbama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 i 95/10), pod pretnjom novčanih kazni za prekršaj iz člana 28. tog zakona.

Član 28[s2]

Prvo usklađivanje iznosa poreza na upotrebu motornih vozila i poreza na upotrebu plovila, propisanih ovim zakonom, za plaćanje u 2012. godini, izvršiće se u decembru 2011. godine indeksom potrošačkih cena, za period od prvog dana narednog meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona do 30. novembra 2011. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

Član 29[s2]

Od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primenjivati iznosi poreza na upotrebu motornih vozila iz člana 4. stav 1. tačka 2. podtač. 5) i 6) Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09 i 95/10) i poreza na upotrebu plovnih objekata, usklađeni do početka primene ovog zakona saglasno odredbi člana 27a tog zakona, za plaćanje u 2011. godini.

Član 30[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 24/2011)

Član 4[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)

Član 18[s4]

Prvo usklađivanje iznosa poreza na registrovano oružje, za plaćanje u 2017. godini, izvršiće se u decembru 2016. godine indeksom potrošačkih cena, za period od 1. januara 2016. godine do 30. novembra 2016. godine, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, pri čemu se zaokruživanje vrši tako što se iznos do pet dinara ne uzima u obzir, a iznos preko pet dinara zaokružuje na deset dinara.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, objaviti usklađene dinarske iznose poreza iz stava 1. ovog člana.

Član 19[s4]

Od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primenjivati iznosi poreza na registrovano oružje, usklađeni do početka primene ovog zakona za plaćanje u 2016. godini, saglasno odredbi člana 27a Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", br. 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14 - dr. zakon i 140/14).

Porez na registrovano oružje za 2016. godinu utvrđivaće se u skladu sa ovim zakonom.

Član 20[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 86/2019)

Član 11[s5]

Ako je za držanje, odnosno za nošenje, jednog istog oružja, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", br. 9/92, 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 44/98, 39/03, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 27/11 - US i 104/13 - dr. zakon) za više lica izdata isprava čija važnost nije istekla, obveznik poreza na registrovano oružje je vlasnik oružja.

Član 12[s5]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 118/2021)

Član 3[s6]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o dopuni
Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Član 2[s7]

Ovaj zakon se primenjuje od 1. marta 2024. godine.

Član 3[s7]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".