Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA

("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 - ispr., 115/2006 - ispr., 101/2007, 99/2010, 108/2013, 99/2014, 95/2018 i 14/2022)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržina zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika.

Od čega se sastoji plata

Član 2

Plata državnih službenika i nameštenika sastoji se od osnovne plate i dodataka na platu.

U platu se uračunavaju i porezi i doprinosi koji se plaćaju iz plate.

Početak prava na platu i prestanak prava na platu

Član 3

Državni službenici i nameštenici ostvaruju pravo na platu od dana kada stupe na rad.

Državnim službenicima i nameštenicima prestaje pravo na platu od dana kada im prestane radni odnos.

Isplata plate

Član 4

Državni službenici i nameštenici imaju pravo na mesečnu platu.

Plata se isplaćuje u tekućem mesecu za prethodni mesec.

Zaštita prava na platu, naknade i druga primanja

Član 5

Državni službenik ostvaruje zaštitu prava na platu, naknade i druga primanja prema zakonu kojim se uređuje položaj državnih službenika, a nameštenik prema opštim propisima o radu.

Obezbeđivanje sredstava

Član 6

Sredstva za plate, naknade i druga primanja državnih službenika i nameštenika obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

II PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

1. Osnovna plata

Kako se određuje osnovna plata

Član 7

Osnovna plata se određuje množenjem koeficijenta sa osnovicom za obračun i isplatu plata (u daljem tekstu: osnovica).

Osnovna plata pripada državnom službeniku koji radi puno radno vreme ili radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom.

Državni službenik koji ne radi puno radno vreme ima pravo na osnovnu platu koja je srazmerna dužini njegovog radnog vremena.

Osnovica

Član 8

Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu zakonom o budžetu Republike Srbije.

Određivanje koeficijenta i platne grupe

Član 9

Koeficijenti za položaje i izvršilačka radna mesta određuju se time što se svaki položaj i svako izvršilačko radno mesto svrstava u jednu od 13 platnih grupa.

Položaji se svrstavaju u platne grupe od I do V, a izvršilačka radna mesta u platne grupe od VI do XIII.

Svrstavanje položaja u platne grupe

Član 10

Položaj u ministarstvu, posebnoj organizaciji, službi Vlade, sudu, javnom tužilaštvu i Državnom pravobranilaštvu svrstava se u platnu grupu koja odgovara grupi u koju je razvrstan Uredbom o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika.

Platna grupa u koju se svrstava položaj u službama Narodne skupštine, predsednika Republike, Ustavnog suda i službama organa čije članove bira Narodna skupština određuje se njihovim aktima, pri čemu se polazi od opštih pravila za razvrstavanje radnih mesta i teži da oni budu jednako vrednovani kao slični položaji u ministarstvima, službama Vlade i sudovima.

Državni organ kome Narodna skupština daje saglasnost na pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta dužan je da u pravilniku odredi platnu grupu u koju se svrstava svaki položaj.

Svrstavanje izvršilačkih radnih mesta u platne grupe

Član 11

Izvršilačko radno mesto svrstava se u platnu grupu koja odgovara zvanju u koje je razvrstano.

Platni razredi

Član 12

U svakoj platnoj grupi u koju su svrstana izvršilačka radna mesta postoji osam platnih razreda.

Platni razredi izražavaju napredovanje na istom izvršilačkom radnom mestu pod uslovima koji su određeni ovim zakonom.

Koeficijenti

Član 13

Koeficijent za položaj određuje se prema platnoj grupi u kojoj se nalazi položaj.

Koeficijent za izvršilačko radno mesto određuje se prema platnom razredu platne grupe u kojoj se nalazi izvršilačko radno mesto.

Koeficijenti su sledeći:

Grupe položaja i nazivi zvanja

Platna grupa

Platni razred

1

2

3

4

5

6

7

8

Prva grupa položaja

I

9.00

0

 

 

 

 

 

 

Druga grupa položaja

II

8.00

0

 

 

 

 

 

 

Treća grupa položaja

III

7.11

0

 

 

 

 

 

 

Četvrta grupa položaja

IV

6.32

0

 

 

 

 

 

 

Peta grupa položaja

V

5.62

0

 

 

 

 

 

 

Viši savetnik

VI

3.96

4.15

4.36

4.58

4.81

5.05

5.30

5.57

Samostalni savetnik

VII

3.16

3.32

3.49

3.66

3.85

4.04

4.24

4.45

Savetnik

VIII

2.53

2.66

2.79

2.93

3.08

3.23

3.39

3.56

Mlađi savetnik

IX

2.03

2.13

2.23

2.34

2.46

2.58

2.71

2.85

Saradnik

X

1.90

1.99

2.09

2.19

2.30

2.42

2.54

2.67

Mlađi saradnik

XI

1.65

1.73

1.82

1.91

2.00

2.10

2.21

2.32

Referent

XII

1.55

1.63

1.71

1.79

1.88

1.98

2.07

2.18

Mlađi referent

XIII

1.40

1.47

1.54

1.62

1.70

1.79

1.88

1.97

Rešenje o koeficijentu

Član 14

Koeficijent se određuje rešenjem.

Rešenjem o koeficijentu određuje se platna grupa u kojoj se nalazi radno mesto, broj platnog razreda i visina koeficijenta.

Ko određuje koeficijent

Član 15

Koeficijent određuje rukovodilac državnog organa, odnosno lice ili telo koje je određeno posebnim propisom.

Državnom službeniku na položaju koji rukovodi državnim organom koeficijent određuje organ ili telo koje je nadležno za njegovo postavljenje.

Predsednicima žalbenih komisija Vlade i pravosuđa i savetnicima predsednika Vlade i potpredsednika Vlade koji su u radnom odnosu pripada koeficijent položaja koji odredi Vlada.

2. Nagrađivanje državnog službenika po osnovu vrednovanja radne uspešnosti

Član 16

Državnom službeniku kome je u dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je prevazišao očekivanja određuje se koeficijent veći za dva platna razreda u odnosu na koeficijent njegovog radnog mesta.

Uvećanjem koeficijenta za jedan platni razred nagrađuje se državni službenik kome je u dva uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je prevazišao očekivanja ili ispunio očekivanja, bez obzira na njihov redosled.

Uvećanjem koeficijenta za jedan platni razred nagrađuje se državni službenik kome je u tri uzastopna vrednovanja radne uspešnosti utvrđeno da je ispunio očekivanja.

3. Određivanje koeficijenta državnom službeniku na izvršilačkom radnom mestu

Koeficijent pri napredovanju na neposredno više radno mesto i zasnivanju radnog odnosa

Član 17

Državnom službeniku koji napreduje na neposredno više radno mesto određuje se koeficijent prvog platnog razreda platne grupe u kojoj se nalazi njegovo novo radno mesto, a ako je on niži od koeficijenta koji je državni službenik imao pre napredovanja, određuje mu se koeficijent koji je neposredno viši od koeficijenta koji je imao pre napredovanja.

Državnom službeniku koji tek zasniva radni odnos određuje se koeficijent prvog platnog razreda platne grupe u kojoj se radno mesto nalazi.

Koeficijent rukovodioca unutrašnje jedinice

Član 18

Državnom službeniku koji stupa na radno mesto rukovodioca unutrašnje jedinice uvećava se koeficijent za dva platna razreda.

Državnom službeniku koji prestane da rukovodi unutrašnjom jedinicom koeficijent se smanjuje za dva platna razreda.

Koeficijent državnog službenika koji je premešten na odgovarajuće radno mesto

Član 19

Državnom službeniku koji je trajno ili privremeno premešten na drugo radno mesto koje je u istom zvanju kao radno mesto s koga je premešten (odgovarajuće radno mesto) određuje se koeficijent koji je imao do premeštaja.

Time se ne diraju pravila o određivanju koeficijenta rukovodiocu unutrašnje jedinice.

Koeficijent državnog službenika koji je premešten na niže radno mesto

Član 20

Državnom službeniku koji je zbog toga što se promenilo uređenje državnog organa uz svoju saglasnost premešten na niže radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi određuje se koeficijent platnog razreda čiji je redni broj istovetan rednom broju platnog razreda platne grupe u kojoj se nalazi radno mesto s koga je premešten.

Prve godine posle premeštaja koeficijent državnog službenika uvećava se za 80% razlike između koeficijenta na radnom mestu s koga je premešten i koeficijenta na radnom mestu na koje je premešten, u drugoj godini uvećava se za 50% te razlike, a u trećoj godini za 20% te razlike.

Posle proteka treće godine od premeštaja državnom službeniku prestaje pravo na uvećanje koeficijenta.

Koeficijent državnog službenika koji je s položaja premešten na izvršilačko radno mesto

Član 21

Državnom službeniku koji je s položaja premešten na izvršilačko radno mesto zbog toga što je proteklo vreme na koje je postavljen ili zbog toga što je podneo ostavku ili zbog toga što je položaj ukinut određuje se koeficijent najvišeg platnog razreda platne grupe u kojoj se nalazi radno mesto na koje je premešten.

On ima pravo i na uvećanje koeficijenta prema istim pravilima kao i državni službenik koji je uz svoju saglasnost premešten s višeg radnog mesta na niže radno mesto (član 20. st. 2. i 3. ovog zakona).

Koeficijent državnog službenika kod preuzimanja

Član 21a

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u isto zvanje, određuje mu se platni razred platne grupe koji je imao u državnom organu iz koga se preuzima.

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u neposredno više zvanje, određuje mu se prvi platni razred platne grupe u koju je svrstano to radno mesto.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako je koeficijent platnog razreda platne grupe u koju je svrstano radno mesto na koje se državni službenik preuzima niži od koeficijenta koji je državni službenik imao u državnom organu iz kojeg je preuzet, određuje mu se platni razred te platne grupe sa neposredno višim koeficijentom.

Ako se državni službenik preuzima u drugi državni organ na radno mesto koje je razvrstano u niže zvanje, određuje mu se platni razred koji je imao pre preuzimanja u platnoj grupi u koju je svrstano to radno mesto.

Koeficijent pripravnika

Član 22

Pripravniku se određuje koeficijent koji iznosi 80% koeficijenta prvog platnog razreda platne grupe u kojoj se nalazi radno mesto na koje bi bio raspoređen posle pripravničkog staža.

4. Dodaci na osnovnu platu državnog službenika

Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu

Član 23

Državni službenik ima pravo na dodatak na osnovnu platu od 0,4% osnovne plate za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca, bez obzira u kom državnom organu je bio zaposlen (minuli rad).

Dodatak za rad noću

Član 24

Državni službenik ima pravo na dodatak na osnovnu platu za rad od 22 sata do 6 sati narednog dana (rad noću).

Dodatak za svaki sat rada noću iznosi 26% vrednosti radnog sata osnovne plate državnog službenika.

Dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan

Član 25

Državni službenik ima pravo na dodatak na osnovnu platu za rad na dan praznika koji nije radni dan.

Dodatak za svaki sat rada na dan praznika koji nije radni dan iznosi 110% vrednosti radnog sata osnovne plate državnog službenika.

Dodatak za dodatno opterećenje na radu

Član 26

Ako po pismenom nalogu pretpostavljenog državni službenik radi i poslove koji nisu u opisu njegovog radnog mesta zbog toga što je privremeno povećan obim poslova ili radi i poslove odsutnog državnog službenika, ima pravo na dodatak za dodatno opterećenje.

Dodatak za dodatno opterećenje od najmanje 10 radnih dana mesečno iznosi 4% osnovne plate, odnosno 5% osnovne plate ako državni službenik zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice.

Dodatak za dodatno opterećenje od najmanje 20 radnih dana mesečno iznosi 8% osnovne plate, odnosno 10% osnovne plate ako državni službenik zamenjuje rukovodioca unutrašnje jedinice.

Dodatak za prekovremeni rad

Član 27

Državni službenik za svaki sat koji po nalogu pretpostavljenog radi duže od punog radnog vremena (prekovremeni rad) ima pravo na sat i po slobodno.

Rad duži od punog radnog vremena mesečno se preračunava u slobodne sate, koje državni službenik mora da iskoristi u toku narednog meseca.

Izuzetno, uz prethodnu saglasnost zaposlenog, prekovremeni rad može biti uveden i u trajanju dužem od onog utvrđenog opštim propisima o radu, najduže do 20 sati nedeljno.

Prekovremeni rad iz stava 3. ovog člana može biti uveden za najduže 90 dana u kalendarskoj godini.

Državnom službeniku kome zbog prirode poslova radnog mesta ne bude omogućeno da u toku narednog meseca iskoristi slobodne sate, za svaki sat prekovremenog rada isplatiće se vrednost sata osnovne plate državnog službenika uvećano za 26%.

Pravo na dodatak za prekovremeni rad utvrđuje se rešenjem rukovodioca organa koje u obrazloženju mora da sadrži razloge zbog kojih državni službenik ne može da iskoristi slobodne sate.

Dodatak za pripravnost

Član 28

Državni službenik koji van radnog vremena mora da bude dostupan (u pripravnosti) da bi ako ustreba izvršio neki posao svog radnog mesta, ima pravo na dodatak za pripravnost.

Dodatak za svaki sat pripravnosti iznosi 10% vrednosti radnog sata osnovne plate državnog službenika.

Plan pripravnosti donosi rukovodilac državnog organa.

Ograničenje prava na dodatak

Član 29

Državni službenik koji radi na položaju ima pravo samo na dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu.

Međusobni odnos dodataka

Član 30

Dodatak za rad noću, dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan i dodatak za dodatno opterećenje na radu isključuju dodatak za prekovremeni rad.

Državnom službeniku koji je za vreme pripravnosti pozvan da izvrši neki posao svog radnog mesta vreme efektivnog rada po pozivu računa se kao prekovremeni rad.

Rešenje o dodatku

Član 31

Pravo na dodatak i visina dodatka na osnovnu platu, izuzev dodatka za vreme provedeno u radnom odnosu, određuje se rešenjem koje donosi rukovodilac državnog organa, odnosno lice ili telo koje je određeno posebnim propisom.

Dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu je sastavni deo rešenja o koeficijentu.

III PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU PLATE

Pravo na naknadu plate u visini osnovne plate

Član 32

Dok koristi godišnji odmor i plaćeno odsustvo koje mu je odobreno prema opštim propisima o radu ili posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe, državni službenik ima pravo na naknadu plate koja se obračunava i isplaćuje u istom iznosu kao da je radio.

Pravo na naknadu plate u istom iznosu kao da je radio državni službenik ima i ako nije radio na dan praznika koji nije radni dan ili ako se odazvao na vojnu vežbu ili na poziv državnog organa.

Državni organ u kome radi državni službenik koji se odazvao na vojnu vežbu ili na poziv državnog organa ima pravo da mu organ na čiji se poziv državni službenik odazvao refundira isplaćenu naknadu plate, ako zakonom nije drukčije određeno.

Naknada plate državnom službeniku koji ne radi zbog bolesti ili povrede

Član 33

Državni službenik koji ne radi do 30 dana zbog bolesti ili povrede (privremena sprečenost za rad) ima pravo na naknadu plate koja iznosi:

1) 65% osnovne plate za mesec u kome je odsustvovao zbog bolesti ili povrede van rada;

2) 100% osnovne plate za mesec u kome je odsustvovao zbog profesionalne bolesti ili povrede na radu.

Naknada plate ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene opštim propisima o radu.

Naknada plate neraspoređenom državnom službeniku

Član 34

Dok je neraspoređen, državni službenik ima pravo na naknadu plate koja iznosi 65% osnovne plate za mesec koji prethodi mesecu u kome je doneseno prvostepeno rešenje da je neraspoređen.

Naknada plate državnom službeniku koji je privremeno udaljen s rada

Član 35

Državni službenik koji je udaljen s rada zbog toga što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa ima, dok je udaljen s rada, pravo na naknadu plate koja iznosi 50% osnovne plate za mesec koji prethodi mesecu u kome je doneseno prvostepeno rešenje o udaljenju.

Državni službenik protiv koga je disciplinski postupak obustavljen ili koji je oslobođen u disciplinskom postupku ima pravo na razliku između isplaćene naknade plate i punog iznosa osnovne plate.

Državni službenik kome je određen pritvor ima pravo na naknadu plate prema opštim propisima o radu, koja se isplaćuje na teret organa koji je odredio pritvor.

Naknada plate prema posebnim propisima

Član 36

Državni službenik ima pravo na naknadu plate dok je na porodiljskom odsustvu ili dok odsustvuje s rada radi nege deteta ili drugog lica, prema opštim propisima o radu i posebnim propisima.

IV PRAVO DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA I NA DRUGA PRIMANJA

Pravo na naknadu troškova

Član 37

Državni službenik ima pravo na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak s rada, za vreme koje je proveo na službenom putu u zemlji ili inostranstvu, za smeštaj i ishranu dok radi i boravi na terenu i na naknadu troškova koji su izazvani privremenim ili trajnim premeštajem u drugo mesto rada.

Uslovi za naknadu troškova, njihova visina i način na koji se ostvaruju propisuju se uredbom Vlade.

Otpremnina

Član 38

Državni službenik kome prestane radni odnos zbog proteka dva meseca otkad je postao neraspoređen ima pravo na otpremninu.

Državni službenik ima pravo na otpremninu i pri odlasku u penziju.

Visina otpremnine propisuje se uredbom Vlade.

Druga primanja

Član 39

Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe mogu da se utvrde i druga primanja državnih službenika, prema opštim propisima o radu.

V PLATE NAMEŠTENIKA

1. Osnovna plata

Kako se određuje osnovna plata

Član 40

Osnovna plata nameštenika određuje se množenjem koeficijenta sa osnovicom.

Osnovna plata pripada namešteniku koji radi puno radno vreme ili radno vreme koje se smatra punim radnim vremenom.

Nameštenik koji ne radi puno radno vreme ima pravo na osnovnu platu koja je srazmerna dužini njegovog radnog vremena.

Osnovica

Član 41

Osnovica je jedinstvena i utvrđuje se za svaku budžetsku godinu zakonom o budžetu Republike Srbije.

Određivanje koeficijenta i platne grupe

Član 42

Koeficijenti za radna mesta nameštenika određuju se time što se svako radno mesto nameštenika svrstava u jednu od šest platnih grupa tako da platna grupa odgovara vrsti u koju je radno mesto razvrstano u pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu.

Koeficijenti

Član 43

Koeficijent za radno mesto nameštenika određuje se prema platnoj grupi u kojoj se radno mesto nalazi.

Koeficijenti su sledeći:

 

I platna grupa

2.53

II platna grupa

2.03

III platna grupa

1.96

IV platna grupa

1.71

V platna grupa

1.38

VI platna grupa

1.20

Koeficijent rukovodioca unutrašnje jedinice

Član 44

Namešteniku koji stupa na radno mesto rukovodioca unutrašnje jedinice uvećava se koeficijent za 10%.

Namešteniku koji prestane da rukovodi unutrašnjom jedinicom određuje se koeficijent platne grupe u kojoj se nalazi njegovo radno mesto.

Koeficijent nameštenika koji je premešten na drugo radno mesto

Član 45

Namešteniku koji je premešten na drugo radno mesto određuje se koeficijent platne grupe u kojoj se nalazi radno mesto na koje je premešten.

O promeni platne grupe i koeficijenta donosi se rešenje koje po sili zakona zamenjuje odgovarajuće odredbe ugovora o radu.

Koeficijent pripravnika

Član 46

Pripravniku se određuje koeficijent koji iznosi 80% koeficijenta platne grupe u kojoj se nalazi radno mesto za koje je zaključio ugovor o radu.

2. Dodaci na osnovnu platu nameštenika

Pravo na dodatke

Član 47

Nameštenici imaju, pod istim uslovima i u istoj visini kao državni službenici, pravo na dodatak za vreme provedeno u radnom odnosu, dodatak za rad noću, dodatak za rad na dan praznika koji nije radni dan, dodatak za prekovremeni rad i na dodatak za pripravnost.

Dodatak za ostvarene rezultate rada

Član 48

Nameštenik ima pravo na dodatak za ostvarene rezultate rada jednom u tri meseca ako je od januara do marta, od aprila do juna, od jula do septembra ili od oktobra do decembra ostvario natprosečne rezultate po obimu i kvalitetu rada.

Dodatak za ostvarene rezultate rada može da iznosi do 50% osnovne plate nameštenika, a isplaćuje se uz platu za mart, jun, septembar i decembar.

O dodatku za ostvarene rezultate rada i o njegovoj visini rešenjem odlučuje rukovodilac državnog organa, na predlog koji daje, posle razgovora s licem koje je neposredno pretpostavljeno namešteniku, rukovodilac unutrašnje jedinice u kojoj nameštenik radi.

Procenat koji je od ukupno utvrđenog iznosa sredstava za plate namenjen za dodatak za ostvarene rezultate rada nameštenika u državnom organu određuje se zakonom o budžetu Republike Srbije.

3. Naknada plate, naknada troškova i druga primanja nameštenika

Član 49

Odredbe ovog zakona o naknadi plate, naknadi troškova i drugim primanjima državnih službenika primenjuju se i na nameštenike, izuzev odredaba o pravu na naknadu plate neraspoređenim državnim službenicima i odredaba o naknadi plate zbog udaljenja s rada.

Nameštenik koji je udaljen s rada ima pravo na naknadu plate prema opštim propisima o radu.

Prema opštim propisima o radu nameštenik ima pravo i na naknadu plate ako mu je rad prekinut bez njegove krivice, a najduže 45 radnih dana u kalendarskoj godini.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Akti Vlade

Član 50

Uredbu kojom se propisuju naknada troškova državnih službenika i nameštenika i visina njihove otpremnine (član 37. stav 2, član 38. stav 3. i član 49. stav 1. ovog zakona) Vlada donosi do 1. januara 2007. godine.

Aktom Vlade koji se donosi do 1. avgusta 2006. godine određuje se prema kom položaju se određuje koeficijent predsednicima žalbenih komisija Vlade i pravosuđa.

Koeficijenti državnih službenika i nameštenika pre stupanja na snagu ovog zakona

Član 51

Do 1. januara 2007. godine postavljena i imenovana lica čija radna mesta postaju položaji i ostali državni službenici i nameštenici nastavljaju da primaju platu prema koeficijentu koji im je već određen primenom Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima ("Službeni glasnik RS", broj 95/05 - prečišćen tekst).

Državnom službeniku i namešteniku koji zasnuje radni odnos pre 1. januara 2007. godine, koeficijent za obračun i isplatu plate određuje se prema Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima, za zvanje, odnosno zanimanje koje bi mu bilo određeno da je radni odnos zasnovao pre 1. jula 2006. godine. Tako određeni koeficijenti primenjuju se do 1. januara 2007. godine.

Privremeno zadržavanje postojeće plate

Član 52

Državni službenik i nameštenik čija bi osnovna plata posle 1. januara 2007. godine bila manja od plate koju je imao 1. januara 2007. godine (obračunate bez minulog rada), zadržava platu koju je imao 1. januara 2007. godine dok njegova osnovna plata, primenom odredaba ovog zakona, ne dostigne platu koju je imao 1. januara 2007. godine.

Određivanje koeficijenata od 1. januara 2007. godine

Član 53

Od 1. januara 2007. godine koeficijenti se određuju na sledeći način:

1) postavljenim i imenovanim licima čija radna mesta postaju položaji - prema platnoj grupi u kojoj se nalazi njihovo radno mesto;

2) državnim službenicima na izvršilačkim radnim mestima - prema prvom platnom razredu platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto;

3) rukovodiocima unutrašnjih jedinica - prema trećem platnom razredu platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto;

4) nameštenicima - prema platnoj grupi u kojoj se nalazi njihovo radno mesto.

Rukovodilac državnog organa može za najviše 15% ukupnog broja državnih službenika, koji su ostvarili značajne rezultate rada, da odredi koeficijent drugog ili trećeg platnog razreda platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto, a za rukovodioce unutrašnjih jedinica koeficijent četvrtog ili petog platnog razreda platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto.

Koeficijenti postavljenih lica koja nisu rukovodila unutrašnjom jedinicom

Član 53a

Državnim službenicima na izvršilačkom radnom mestu koji su imali status postavljenih lica koja ne rukovode unutrašnjom jedinicom određuje se koeficijent prema osmom platnom razredu platne grupe u kojoj se nalazi njihovo radno mesto.

Privremeni režim napredovanja

Član 54

Napredovanje državnih službenika u viši platni razred platne grupe zasnivaće se do 2011. godine na obimu i kvalitetu njihovog rada, koji se vrednuje 2009. godine za 2007. godinu i 2008. godinu, a 2011. godine za 2009. godinu i 2010. godinu.

Godine 2009. i 2011. u viši platni razred može da napreduje najviše po 20% ukupnog broja državnih službenika u državnom organu, o čemu rukovodilac državnog organa donosi posebna rešenja do kraja februara 2009. godine i 2011. godine.

Napredovanje državnog službenika u viši platni razred predlaže rukovodilac unutrašnje jedinice u kojoj državni službenik radi, posle razgovora s licem koje je neposredno pretpostavljeno državnom službeniku.

Položaj postavljenih lica

Član 55

Postavljena i imenovana lica koja rukovodilac državnog organa rasporedi na izvršilačko radno mesto zbog toga što nisu postavljena na položaj posle okončanja javnog konkursa imaju ista prava kao državni službenik kome je prestao rad na položaju zbog toga što je proteklo vreme na koje je postavljen ili zbog toga što je podneo ostavku ili zbog toga što je položaj ukinut.

Položaj funkcionera

Član 56

Do stupanja na snagu zakona kojim će se urediti plate funkcionera, lice kome prestane funkcija u organu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave na koju je izabrano, postavljeno ili imenovano, uključujući i lice koje prema posebnim propisima ima položaj funkcionera (u daljem tekstu: bivši funkcioner) ima pravo na naknadu plate tri meseca od dana kada mu je prestala funkcija, a u visini plate koju je imao na dan prestanka funkcije.

Pravo na naknadu plate prestaje pre proteka roka od tri meseca ako bivši funkcioner zasnuje radni odnos ili stekne pravo na penziju, a može biti produženo za još tri meseca ako u ta tri meseca stiče pravo na penziju.

Preispitivanje postojanja dodatka za vreme provedeno u radnom odnosu

Član 57

Do 1. januara 2011. godine preispitaće se opravdanost daljeg postojanja dodatka za vreme provedeno u radnom odnosu.

Prestanak primene i važenja ranijih propisa

Član 58

Zakon o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", broj 34/01) i Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih, postavljenih i zaposlenih lica ("Službeni glasnik RS", broj 95/05 - prečišćen tekst) prestaju da se primenjuju na državne službenike i nameštenike 1. januara 2007. godine.

Od 1. januara 2007. godine prestaju da važe:

1) član 167. stav 4. tačka 2) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05 i 85/05) u delu koji se odnosi na plate i naknade zarada;

2) član 256. tačka 2) Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", br. 73/03, 61/05 i 85/05) u delu koji se odnosi na plate i naknade zarada i član 329. stav 1. u delu koji se odnosi na posebne sposobnosti i odgovornosti;

3) član 73b stav 4. tačka 2) Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 9/02, 87/02, 61/05, 66/05 i 101/05);

4) član 13. stav 1. tačka 2) Zakona o sprečavanju pranja novca ("Službeni glasnik RS", br. 107/05 i 117/05) u delu koji se odnosi na zvanja, plate i naknade zarada.

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 59

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2007. godine.

Odredbe čl. 39, 50, 51, 55. i 56. stupaju na snagu 20. jula 2006. godine, odredbe člana 48. stupaju na snagu 1. januara 2008. godine, a odredbe člana 16. stupaju na snagu 1. januara 2011. godine.

 

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

("Sl. glasnik RS", br. 101/2007)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

("Sl. glasnik RS", br. 99/2010)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2011. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmeni
Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)

Član 2

Lice kome je pre stupanja na snagu ovog zakona prestala funkcija i koje je po tom osnovu steklo pravo na naknadu plate nastavlja da ostvaruje to pravo prema zakonu prema kojem ga je i steklo.

Član 3

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da se primenjuju odredbe drugih zakona kojima se uređuje ostvarivanje prava na naknadu plate po prestanku funkcije.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmeni i dopuni
Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

("Sl. glasnik RS", br. 99/2014)

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od 1. januara 2019. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za februar 2022. godine.