Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA

("Sl. glasnik RS", br. 104/2013)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite za decu, trudnice i porodilje bez obzira na osnov po kome su zdravstveno osigurani, ako ova prava ne mogu da ostvare po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Član 2

Detetom, u smislu ovog zakona, smatra se lice do navršenih 18 godina života.

Trudnicom, u smislu ovog zakona, smatra se žena kod koje je lekar specijalista ginekologije i akušerstva utvrdio postojanje trudnoće.

Porodiljom, u smislu ovog zakona, smatra se žena u periodu do 12 meseci po rođenju živog deteta.

Član 3

Deca, trudnice i porodilje iz člana 1. ovog zakona, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u sadržini, obimu i standardu koji su obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Deca, trudnice i porodilje iz člana 1. ovog zakona, ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na način, po postupku i prema uslovima koji su predviđeni zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Deca, trudnice i porodilje ostvaruju prava iz st. 1. i 2. ovog člana, bez obzira na prethodni staž zdravstvenog osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje.

Prava utvrđena ovim zakonom deca, trudnice i porodilje ostvaruju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Član 4

Deca ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom na osnovu isprave o zdravstvenom osiguranju koju izdaje Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, bez obzira na to da li je isprava overena.

Trudnice ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom na osnovu isprave o zdravstvenom osiguranju koju izdaje Republički fond u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, bez obzira na to da li je isprava overena, i izveštaja lekara specijaliste ginekologije i akušerstva o utvrđenoj trudnoći.

Porodilje ostvaruju prava utvrđena ovim zakonom na osnovu isprave o zdravstvenom osiguranju koju izdaje Republički fond u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, bez obzira na to da li je isprava overena, i otpusne liste zdravstvene ustanove o obavljenom porođaju.

Član 5

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva dužan je da odmah po utvrđenoj trudnoći, odnosno po izvršenom prekidu trudnoće, trudnice koja ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa ovim zakonom, o tome obavesti Republički fond.

Zdravstvena ustanova, u kojoj je porodilja rodila mrtvo dete, dužna je da odmah po porođaju o tome obavesti Republički fond.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, porodilja ima pravo na zdravstvenu zaštitu u periodu od tri meseca posle porođaja, u skladu sa ovim zakonom.

Lekar specijalista pedijatrije dužan je da odmah po saznanju o smrti deteta do godine dana života, o tome obavesti Republički fond.

Na osnovu obaveštenja iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, Republički fond utvrđuje prestanak ostvarivanja prava u skladu sa ovim zakonom.

II NADZOR NAD RADOM REPUBLIČKOG FONDA

Član 6

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja je u vršenju nadzora nad radom Republičkog fonda ovlašćeno da:

1) zahteva izveštaje i podatke o broju lica koja su ostvarila prava u skladu sa ovim zakonom;

2) utvrdi stanje izvršavanja poslova, upozori na uočene nepravilnosti i odredi mere i rok za njihovo otklanjanje;

3) naloži preduzimanje radnji koje smatra potrebnim u sprovođenju ovog zakona;

4) pokrene postupak za utvrđivanje odgovornosti.

III KAZNENE ODREDBE

Član 7

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Republički fond ako licima iz člana 1. ovog zakona ne omogući ostvarivanje prava u skladu sa ovim zakonom.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u Republičkom fondu.

Član 8

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstveni radnik ako Republičkom fondu ne dostavi obaveštenje iz člana 5. ovog zakona.

Član 9

Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj zdravstvena ustanova ako Republičkom fondu ne dostavi obaveštenje iz člana 5. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".