Zastava Bosne i Hercegovine

Da li ste možda mislili na Zakon o osiguranju iz 2014. godine?

ZAKON O OSIGURANJU

("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon)

Čl. 1-242*

(Prestalo da važi)

Privatizacija društava za osiguranje

Član 243

Predmet privatizacije je društveni, odnosno državni kapital u društvima za osiguranje iskazan u akcijama (u daljem tekstu: kapital).

Društva za osiguranje dužna su da iskažu kapital iz stava 1. ovog člana u akcijama i upišu te akcije u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

U postupku privatizacije može se prodati imovina ili deo imovine društva za osiguranje, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Postupak privatizacije kapitala iz stava 1. ovog člana rešenjem pokreće Ministarstvo.

Agencija za osiguranje depozita osnovana posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija) organizuje i sprovodi postupak privatizacije kapitala iz stava 1. ovog člana.

Ministarstvo vrši nadzor nad sprovođenjem postupka iz stava 5. ovog člana.

Član 243a

U postupku privatizacije prodaje se 70 % društvenog kapitala koji se privatizuje u društvu za osiguranje (u daljem tekstu: subjekt privatizacije).

Agencija je ovlašćena da sprovede postupak prodaje delova imovine društva za osiguranje koje posluje sa društvenim kapitalom, ako proceni da bi se postupak privatizacije na taj način efikasnije sproveo.

Predmet prodaje u smislu stava 2. ovog člana ne mogu biti nepokretnosti ili pokretne stvari koje neposredno služe obavljanju delatnosti subjekta privatizacije.

Prodaja kapitala, odnosno imovine ili delova imovine iz st. 1. i 2. ovog člana sprovodi se metodom javnog tendera.

Vlada propisuje postupak prodaje kapitala i imovine iz stava 4. ovog člana.

Član 243b

Agencija zaključuje ugovor o prodaji kapitala iz člana 243a ovog zakona sa kupcem. Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu Agencija i kupac.

Kupac stiče vlasništvo na kapitalu iz člana 243a stav 1. ovog zakona u skladu sa odredbama ugovora o prodaji kapitala.

Član 243v

Kupoprodajna cena iz ugovora o prodaji kapitala iz člana 243b stav 1. ovog zakona uplaćuje se na račun Agencije.

Iz sredstava iz stava 1. ovog člana izmiruju se troškovi prodaje u postupku privatizacije i posebna naknada ostvarena zaključenjem ugovora o prodaji kapitala, odnosno imovine (provizija).

Troškovima prodaje, u smislu stava 2. ovog člana, smatraju se izdaci za angažovanje finansijskih i pravnih savetnika u postupku privatizacije, naknade za oglašavanje javnih poziva i drugih informacija koje su od značaja za sprovođenje postupka privatizacije, kao i drugi troškovi u postupku privatizacije.

Visinu provizije iz stava 2. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

Član 243g

(Prestao da važi)

Član 243d

Sredstva ostvarena prodajom kapitala, nakon izmirenja troškova u skladu sa članom 243v stav 2. ovog zakona i izdvajanja iznosa od 10 % od ostvarene kupoprodajne cene za potrebe garantnog fonda osiguranja, Agencija uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana uplaćena na račun budžeta Republike Srbije raspoređuju se shodno odgovarajućim odredbama zakona kojim se uređuje privatizacija.

Član 243đ

Agencija organizuje i sprovodi i postupak prodaje akcija društava za osiguranje, koje su u vlasništvu Republike Srbije, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Agencija organizuje i sprovodi i postupak prodaje drugih akcija društva za osiguranje kada su zakoniti imaoci tih akcija posebnim ugovorom, koji mora biti zaključen u pismenoj formi, ovlastili Agenciju da u njihovo ime i za njihov račun izvrši prodaju takvih akcija trećem licu.

Agencija zaključuje ugovor o prodaji akcija iz st. 1. i 2. ovog člana. Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu Agencija i kupac akcija.

Akcije iz st. 1. i 2. ovog člana prodaju se metodom javnog tendera u skladu sa propisom iz člana 243a stav 5. ovog zakona.

Član 243e

Društvo za osiguranje koje posluje društvenim, odnosno državnim kapitalom ne može, bez prethodne saglasnosti Agencije, da donosi odluke o smanjenju ili povećanju kapitala, reorganizaciji ili restrukturiranju, investicionom ulaganju, prodaji dela imovine, opterećivanju imovine zalaganjem stvari ili uspostavljanjem hipoteke, dugoročnom zakupu, poravnanju sa poveriocima i uzimanju ili odobravanju kredita ili izdavanju garancija, van toka redovnog poslovanja.

Odluke donete suprotno odredbi stava 1. ovog člana poništiće Agencija.

Član 243ž

Na postupak privatizacije kapitala u društvima za osiguranje, ako ovim zakonom nije drugačije određeno, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje privatizacija društvenog i državnog kapitala u preduzećima i drugim pravnim licima.

Čl. 244-247*

(Prestalo da važi)