Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI

("Sl. glasnik RS", br. 20/2015, 10/2019, 20/2020 i 14/2022)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se nabavljanje, držanje, nošenje, kolekcionarstvo, popravljanje, prepravljanje, promet, posredništvo i prevoz oružja i municije.

Izuzimanje od primene zakona

Član 2

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na državne organe koji nabavljaju, drže, nose i prevoze oružje i municiju u skladu sa posebnim propisima.

Značenje izraza

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) oružje jeste ručno prenosiva naprava izrađena ili prilagođena da pod pritiskom vazduha, barutnih i drugih gasova ili drugog potisnog sredstva može izbaciti zrno, kuglu, sačmu ili neki drugi projektil, odnosno raspršiti gas ili tečnost i druga naprava koja je namenjena za samoodbranu ili napad, lov ili sport, s tim što se, u smislu ovog zakona, oružjem ne smatraju uređaji za humano lišavanje života životinja, alati i imitacije oružja koje ne koriste municiju sa barutnim punjenjem;

2) vatreno oružje jeste ono oružje koje, pod pritiskom barutnih gasova, iz cevi izbacuje projektil, a, s tim u vezi, vrste vatrenog oružja jesu - mitraljez, puškomitraljez, automatska puška, automat, pištolj, revolver, puška sa olučenim cevima (jednometna, repetirajuća, poluautomatska), puška sa glatkim cevima (jednometna i dvometna, repetirajuća, poluautomatska), kombinovana puška (sa olučenim i neolučenim cevima), puške, pištolji i revolveri sa ivičnim paljenjem (malokalibarsko oružje);

3) kratko vatreno oružje jeste ono oružje čija dužina cevi ne prelazi 30 cm, odnosno čija ukupna dužina ne prelazi 60 cm;

4) dugo vatreno oružje jeste ono oružje čija dužina cevi prelazi 30 cm, odnosno čija ukupna dužina prelazi 60 cm;

5) automatsko vatreno oružje jeste ono oružje koje se posle ispaljenog metka automatski puni i koje može jednim pritiskom obarača ispaliti najmanje dva i više metaka jedan za drugim, bez ponovnog ručnog punjenja oružja;

6) poluautomatsko vatreno oružje jeste ono oružje koje se posle svakog ispaljenog metka automatski puni i koje jednim pritiskom obarača ne može ispaliti više metaka;

7) repetirajuće vatreno oružje jeste ono oružje kod kojeg se posle ispaljenja sledeći metak iz magacina ili okvira ručno uvodi u položaj za ispaljenje;

8) jednometno i dvometno vatreno oružje jeste ono oružje koje nema magacin ni okvir za municiju;

9) vazdušno oružje jeste ono oružje koje pod pritiskom sabijenog vazduha ili drugog gasa izbacuje projektil iz cevi;

10) oružje sa tetivom ili oprugom (samostrel, luk, praćka, podvodna puška) jeste naprava koja potiskom tetive ili opruge izbacuje strele ili druge projektile;

11) konvertibilno oružje jeste ono oružje koje izgledom podseća na vatreno oružje i koje se s obzirom na konstrukciju i materijal od koga je napravljeno može prepraviti tako da ispaljuje bojevu municiju, a, s tim u vezi, konvertibilnim oružjem, u smislu ovog zakona, smatraju se gasno, startno i signalno oružje;

12) uređaji za izazivanje elektrošokova (elektrošokeri ili paralizatori) jesu ručne naprave koje pomoću visokog električnog napona privremeno onesposobljavaju ljude i životinje;

13) gasni sprejevi jesu naprave namenjene civilnom tržištu, koje sadrže i prilikom upotrebe raspršuju nadražujuća hemijska jedinjenja (CS, CN, OC) u koncentracijama dozvoljenim po prihvaćenim međunarodnim standardima;

14) hladno oružje jeste bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad;

15) oružje za ličnu bezbednost jesu, od vatrenog oružja, pištolji i revolveri, kao i gasni sprejevi i uređaji za izazivanje elektrošokova;

16) lovačko oružje jeste dugo vatreno oružje i oružje sa tetivom ili oprugom, kojima je dozvoljen lov;

17) sportsko oružje jeste vatreno, vazdušno, hladno i oružje sa tetivom ili oprugom koje se koristi u streljačkom i drugim sportovima i borilačkim veštinama;

18) onesposobljeno oružje jeste vatreno oružje čiji su svi osnovni delovi trajno prepravljeni tako da se iz njega ne može ispaliti bojevi metak;

19) osnovni delovi za oružje jesu:

(1) ram, navlaka i cev pištolja,

(2) ram, doboš i cev revolvera,

(3) sanduk, zatvarač, cev i glava puške,

(4) teleskopski - optički nišan sa svetlosnim snopom ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti, infracrvenim ili termovizijskim uređajem;

20) dodatni osnovni delovi višekalibarskog oružja koji se u originalnom pakovanju isporučuju zajedno sa oružjem, smatraju se jedinstvenom celinom sa oružjem;

21) municija su meci za vatreno oružje sa olučenim i glatkim cevima;

22) popravljanje oružja jeste otklanjanje kvarova na oružju i zamena ili ugradnja osnovnih delova oružja;

23) prepravljanje oružja jeste prilagođavanje oružja drugoj municiji i drugi zahvati na oružju kojima se utiče na njegovo funkcionisanje i trajno ili privremeno menjaju originalne tehničke karakteristike i konstrukcijska rešenja proizvođača;

24) promet oružja jeste nabavljanje oružja radi dalje prodaje, kao i prodaja oružja;

25) staro oružje jeste oružje koje ima istorijsku vrednost ili koje je proizvedeno pre 1900. godine;

26) minsko-eksplozivna sredstva jesu sve vrste bombi, mina, granata i drugih naprava opremljenih sa eksplozivnom ili adekvatnom neeksplozivnom materijom ili detonatorom kod kojih pod spoljašnim ili unutrašnjim delovanjem (težina, udar, potez, električna energija, hemijska, nuklearna reakcija i sl.) dolazi do naglog oslobađanja energije i njihovog rasprskavanja;

27) imitacije oružja jesu predmeti koji su spoljašnjim izgledom slični ili jednaki oružju, ali ih nije moguće upotrebiti ili prepraviti u vatreno oružje;

28) ovlašćeni serviser jeste pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje popravljanjem i prepravljanjem oružja;

29) ovlašćeni prodavac jeste pravno lice ili preduzetnik kome je rešenjem nadležnog organa odobreno bavljenje prometom oružja, osnovnim delovima za oružje i municijom;

30) registrovano oružje jeste oružje za koje je izdata isprava od strane nadležnog organa;

31) legalizacija oružja i municije jeste postupak registracije ili predaje neregistrovanog oružja, odnosno municije koje je lice držalo bez odobrenja nadležnog organa u kome nije potrebno dokazivati poreklo oružja i municije, a vlasnici koji registruju ili predaju oružje i municiju za vreme trajanja legalizacije ne mogu biti prekršajno niti krivično gonjeni za nelegalno nabavljanje, držanje i nošenje oruža i municije;

32) oružni list jeste isprava na osnovu koje se drži, odnosno drži i nosi oružje, u skladu sa ovim zakonom, i koja sadrži podatke o oružju, osnovnim delovima za oružje i vlasniku oružja;

33) dozvola za nošenje oružja jeste isprava koja sadrži podatke o fizičkom licu i koja mu daje pravo da nosi pištolj odnosno revolver registrovan kao oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B;

34) pravna lica i preduzetnici u smislu ovog zakona jesu pravna lica, preduzetnici, organizacije, ustanove, zavodi i državni organi;

35) predstavnik pravnog lica jeste fizičko lice koje je sa njim u ugovornom odnosu i koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

36) gasno, startno i signalno oružje jesu pištolj, revolver i puška, koji pod pritiskom barutnih gasova raspršuju neškodljive, nadražujuće materije sa kratkotrajnim dejstvom i ispaljuju punjenje namenjeno isključivo izazivanju glasnog pucnja ili ispaljivanju svetleće signalne rakete;

37) posrednik u prometu oružjem i municijom - broker, u smislu ovog zakona, jeste pravno lice ili preduzetnik koji se, na osnovu rešenja ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo), bavi pregovaranjem, ugovaranjem i posredovanjem u ugovaranju poslova u vezi sa kupovinom ili prodajom oružja i municije, a koji se ne bavi prometom oružja;

38) vlasnici oružja u smislu ovog zakona jesu fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

U ovom su zakonu određene imenice navedene u muškom rodu, a koriste se kao neutralne za muški i ženski rod.

Kategorije oružja

Član 4

Oružje se deli u četiri kategorije:

1) kategorija A - minsko-eksplozivna sredstva, automatsko kratko i dugo vatreno oružje, oružje skriveno u drugim predmetima i vatreno oružje sa prigušivačem pucnja;

2) kategorija B - svako vatreno oružje (kratko, dugo, poluautomatsko, repetirajuće, jednometno, dvometno, sa olučenim i glatkim cevima), osim onog iz kategorije A i C i konvertibilno oružje;

3) kategorija C - onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem, vazdušno oružje čija kinetička energija je 10,5 J ili veća ili čija je brzina projektila 200 m/s ili veća i kalibra većeg od 4,5 mm i oružje s tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive veća od 450 N, odnosno čija je natezna težina veća od 101 libri;

4) kategorija D - hladno oružje, gasni sprejevi, uređaji za izazivanje elektrošokova, vazdušno oružje čija kinetička energija je manja od 10,5 J ili je brzina projektila manja od 200 m/s i kalibra 4,5 mm ili manjeg, kao i oružje sa tetivom ili oprugom čija je sila zatezanja tetive do 450 N, odnosno čija je natezna težina do 101 libre.

Dozvoljenost i zabrana nabavljanja, držanja i nošenja oružja

Član 5

Oružje iz kategorije A ne mogu nabavljati, držati i nositi fizička lica, pravna lica i preduzetnici, osim u slučajevima predviđenim ovim i drugim zakonom.

Oružje iz kategorije B može se nabavljati, držati i nositi - na osnovu isprave nadležnog organa.

Oružje iz kategorije C može se slobodno nabavljati u slučajevima predviđenim ovim zakonom, a držati uz prijavu nadležnom organu.

Oružje iz kategorije D može se nabavljati i držati bez isprave i prijave nadležnom organu, u skladu sa ovim zakonom.

Zabrana prometa, nabavljanja i držanja određene dodatne opreme i određenih vrsta municije

Član 6

Zabranjeno je stavljati u promet, nabavljati, držati i nositi prigušivač pucnja.

Zabranjeno je stavljati u promet, nabavljati, držati i nositi municiju sa pancirnim, zapaljivim, eksplozivnim zrnom sa primesama ili oplatama od radioaktivnih, otrovnih i štetnih materija, kao i zrna za takvu municiju i municiju za pištolje i revolvere sa zrnom koje ima eksplozivno dejstvo (dum-dum municija) i zrna za tu municiju.

Nadležni organ

Član 7

Nadležni organ, u smislu ovog zakona, jeste teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, prema prebivalištu, odnosno prema sedištu podnosioca zahteva (u daljem tekstu: nadležni organ).

Dvostepenost u odlučivanju i primena odredbi zakona koji reguliše upravni postupak

Član 8

Na prvostepena rešenja koja donosi nadležni organ na osnovu ovog zakona može se u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja izjaviti žalba ministru nadležnom za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: ministar).

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Nadzor

Član 9

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Ministarstvo.

Prilikom vršenja nadzora službena lica Ministarstva ovlašćena su da pregledaju opšte akte i poslovne knjige, evidencije, prostorije u kojima se čuva oružje, kao i samo oružje, traže obaveštenja, nalažu mere u cilju primene propisa, vode upravni postupak, podnose prekršajne i krivične prijave i preduzimaju sve radnje proistekle iz ovih postupaka, u skladu sa zakonom.

Isprave

Član 10

Isprave u smislu ovog zakonu jesu:

1) Odobrenje za nabavljanje oružja za fizička lica;

2) Odobrenje za nabavljanje oružja za pravna lica i preduzetnike;

3) Odobrenje za nabavljanje oružja radi dalje prodaje;

4) Oružni list (za držanje oružja za ličnu bezbednost, za držanje konvertibilnog oružja, za držanje i nošenje oružja, za pravna lica i preduzetnike);

5) Potvrda o prijavi držanja oružja iz kategorije C;

6) Odobrenje za raspoređivanje zaposlenih lica;

7) Dozvola za nošenje oružja;

8) Odobrenje za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije;

9) Odobrenje za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije;

10) Odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje;

11) Odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju;

12) Kolekcionarska dozvola.

Za izdavanje isprava iz stava 1. ovog člana, kako i za obrasce, druge spise i radnje organa državne uprave u postupcima po ovom zakonu naplaćuje se taksa u smislu propisa kojima je uređen budžetski sistem.

II NABAVLJANJE, DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

Uslovi za fizička lica za nabavljanje i držanje oružja iz kategorije B

Član 11

Oružje iz kategorije B mogu nabavljati i držati fizička lica koja:

1) su punoletna;

2) su državljani Republike Srbije ili stalno nastanjeni stranci;

3) su zdravstveno sposobna za držanje i nošenje oružja;

4) nisu pravnosnažno osuđivana na kaznu zatvora za krivična dela: protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv imovine, protiv zdravlja ljudi, protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv državnih organa, protiv javnog reda i mira, protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom ili se protiv njih vodi postupak za navedena krivična dela;

5) nisu pravnosnažno kažnjavana u poslednje četiri godine za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira za koje je propisana kazna zatvora i za prekršaje iz ovog zakona;

6) na osnovu bezbednosno-operativne provere u mestu prebivališta, boravišta, mestu rada, svojim ponašanjem ne ukazuju na to da će predstavljati opasnost za sebe ili druge i javni red i mir;

7) su obučena za rukovanje vatrenim oružjem;

8) imaju opravdan razlog i to:

(1) za oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B - ukoliko učine verovatnim da bi im mogla biti ugrožena lična bezbednost zbog prirode posla ili drugih okolnosti,

(2) za lovačko oružje kategorije B - dostave dokaz da ispunjavaju uslove za posedovanje lovne karte,

(3) za sportsko oružje - uverenje o aktivnom članstvu u sportskoj streljačkoj organizaciji;

9) imaju uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Zdravstvena sposobnost

Član 12

Zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja, predviđena članom 11. tačka 3) ovog zakona dokazuje se uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja izdaje zdravstvena ustanova koja dobije rešenje ministarstva nadležnog za poslove zdravlja da ispunjava uslove za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

Bliže uslove koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Ovlašćena zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja obavezna je da najkasnije u roku od osam dana od dana obavljenog pregleda obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva o činjenici da lekarski pregledano lice ne ispunjava uslove za odobravanje držanja i nošenja oružja.

Fizičko lice kome je po ovom zakonu odobreno nabavljanje oružja iz kategorije B, odnosno izdat oružni list, mora nadležnom organu svakih pet godina odnosno po isteku važenja lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, dostaviti novo uverenje koje nije starije od mesec dana.

Fizičko lice koje nije zadovoljno izdatim uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, može izjaviti žalbu drugostepenoj lekarskoj komisiji koju imenuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Nadležni organ koji je izdao oružni list fizičkom licu obavezan je da odmah po izdavanju oružnog lista o toj činjenici obavesti lekara tog fizičkog lica u smislu zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita (u daljem tekstu: izabrani lekar).

Izabrani lekar koji sazna da je kod fizičkog lica koje drži i nosi oružje došlo do promene zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja mora odmah po saznanju da obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva.

Bliže uslove koje, u pogledu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja, moraju da ispunjavaju fizička lica koja drže i nose oružje propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Nabavljanje oružja iz kategorije B za fizička lica

Član 13

Zahtev za nabavljanje oružja podnosi se na propisanom obrascu uz koji se daje na uvid lična karta, odnosno drugi identifikacioni dokument, prilaže uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, dokaze o opravdanosti razloga za nabavljanje oružja i uverenje o obučenosti za rukovanje vatrenim oružjem, kao i saglasnost za proveru i obradu ličnih podataka prilikom preduzimanja službenih radnji predviđenih ovim zakonom, a u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.

Nadležni organ će pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristiti podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri vršenju svojih poslova u skladu sa ovlašćenjima.

Postojanje uslova iz člana 11. tačka 9) ovog zakona utvrđuje policijski službenik neposrednim opažanjem u stambenom prostoru po mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva.

Obuke za rukovanje vatrenim oružjem oslobođeni su zaposleni i penzionisani pripadnici državnih organa koji po službenoj dužnosti nose ili su ranije nosili oružje, profesionalna i penzionisana vojna lica, rezervne vojne starešine i sportski strelci koji nastupaju u disciplinama sa vatrenim oružjem.

Nadležni organ izdaće odobrenje za nabavljanje oružja fizičkom licu za koga se u postupku utvrdi da ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona. Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest meseci od dana izdavanja odobrenja.

Odobrenje za nabavljanje oružja, na osnovu koga podnosilac zahteva nije u predviđenom roku izvršio nabavku oružja, vratiće nadležnom organu.

Nadležni organ odbiće zahtev rešenjem i neće izdati odobrenje za nabavljanje oružja ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz člana 11. ovog zakona.

Nabavljanje i držanje oružja iz kategorije C

Član 14

Fizička lica starija od 18 godina, kao i pravna lica i preduzetnici, ako je to u skladu sa delatnošću kojom se bave, mogu bez prethodnog odobrenja za nabavljanje oružja izdatog od nadležnog organa, nabavljati i držati oružje iz kategorije C.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja isto prijave nadležnom organu na propisanom obrascu. Uz zahtev podnosi se i dokaz o poreklu oružja.

Potvrdu o prijavi oružja nadležni organ izdaće na propisanom obrascu.

Nabavljanje i držanje oružja iz kategorije D

Član 15

Fizička lica starija od 16 godina, pravna lica kao i privredni subjekti mogu, bez odobrenja i prijave nadležnom organu, nabavljati i držati oružje iz kategorije D.

Vrste oružnih listova

Član 16

Fizičkim licima, pravnim licima i preduzetnicima se izdaje oružni list za oružje iz kategorije B.

Vrste oružnog lista jesu:

1) Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost;

2) Oružni list za držanje konvertibilnog oružja;

3) Oružni list za držanje i nošenje oružja;

4) Oružni list za pravna lica i preduzetnike.

Oružni list za držanje oružja za ličnu bezbednost izdaje se za pištolje i revolvere.

Oružni list za držanje konvertibilnog oružja izdaje se za gasne, startne i signalne pištolje, revolvere i puške.

Oružni list za držanje i nošenje oružja izdaje se za lovačko i sportsko oružje.

Izdavanje oružnog lista

Član 17

Fizičko lice, koje je na osnovu odobrenja nadležnog organa izvršilo nabavljanje oružja podnosi zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja. Uz zahtev podnosi se i dokaz o poreklu oružja.

Fizičko lice koje je na osnovu odobrenja nadležnog organa izvršilo nabavljanje oružja, a već poseduje oružni list za istu vrstu oružja podnosi zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja. Uz zahtev podnosi se i dokaz o poreklu oružja.

Oružni list izdaje se na propisanom obrascu i u njega se unose podaci o oružju i vlasniku oružja. Obrazac oružnog lista sadrži mikrokontroler (čip) za potrebe automatskog očitavanja podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi, kao i ostali podaci o vlasniku, podaci o oružju i podaci o osnovnim delovima. Troškove izrade oružnog lista snosi podnosilac zahteva.

Postupak izdavanja, sadržinu oružnog lista i izgled obrasca sa zaštitnim elementima propisuje ministar.

Oružni list izdaće se sa ograničenim rokom važenja do deset godina, fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona.

Fizičko lice će najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista nadležnom organu podneti zahtev za izdavanje novog oružnog lista.

Kolekcionarska dozvola

Član 18

Rešenjem nadležnog organa može se odobriti izdavanje kolekcionarske dozvole za nabavljanje oružja fizičkom licu koje ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona, poseduje najmanje pet komada registrovanog oružja iz kategorije B i koje raspolaže prostorno-tehničkim uslovima za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja. Troškove izrade kolekcionarske dozvole snosi podnosilac zahteva.

Kolekcionarska dozvola važi trajno i na osnovu nje se može nabaviti više komada oružja iz kategorije B.

Fizičko lice koje na osnovu kolekcionarske dozvole nabavi oružje podnosi zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja.

Imaoci kolekcionarske dozvole mogu nabavljati i držati municiju u svim kalibrima, osim municije iz člana 6. ovog zakona.

Kolekcionarska dozvola će se oduzeti ukoliko njen imalac prestane da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana.

Prostorno-tehničke uslove za bezbedno čuvanje oružja za lica iz ovog člana propisuje ministar.

Ugovori o prenosu vlasništva nad oružjem

Član 19

Ugovor kojim se vrši prenos vlasništva nad registrovanim oružjem iz kategorije B mora biti sastavljen u pisanoj formi i overen.

Vlasnici registrovanog oružja iz kategorije B mogu bez odobrenja nadležnog organa međusobno razmenjivati oružje iste vrste.

Prilikom razmene, može se menjati namena oružja, ukoliko oružje i novi vlasnik ispunjavaju uslove predviđene ovim zakonom.

Kada ugovorom izvrše prenos vlasništva, odnosno razmenu oružja lica su dužna da nadležnom organu, u roku od osam dana od dana prenosa vlasništva podnesu zahtev za registraciju oružja.

Vlasnik oružja može u svakom trenutku nadležnom organu predati oružje bez naknade u vlasništvo Republike Srbije.

Oružje iz kategorije B može se otuđiti, osim u slučaju iz stava 2. ovog člana, samo licu koje poseduje važeće odobrenje za nabavljanje oružja ili kolekcionarsku dozvolu.

Izgled i sadržinu obrasca o predaji oružja u vlasništvo Republike Srbije propisuje ministar.

Nabavljanje municije

Član 20

Municija za oružje iz kategorije B i C, osim onesposobljenog, može se nabavljati na osnovu izdate isprave o oružju.

Vlasnici oružja mogu nabavljati i držati municiju u kalibrima za koje imaju registrovano oružje, osim fizičkih lica kojima je izdata kolekcionarska dozvola.

Spravljanje municije

Član 21

Članovi streljačkih i lovačkih organizacija koji imaju registrovano oružje iz kategorije B i koji su obučeni za rukovanje eksplozivnim materijama mogu, na osnovu rešenja nadležnog organa kojim im je odobreno spravljanje municije za sopstvene potrebe i potrebe njihovih streljačkih i lovačkih organizacija, spravljati municiju u skladu sa propisima koji regulišu nabavku, upotrebu, promet i smeštaj eksplozivnih materija.

Licima iz stava 1. ovog člana, nadležni organ će rešenjem zabraniti spravljanje municije za sopstvene potrebe i potrebe njihovih streljačkih i lovačkih organizacija, ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove propisane ovim, odnosno drugim zakonom.

Zabranjena je izrada municije sa projektilom prepravljanjem signalne, startne i gasne municije.

Nabavljanje osnovnih delova oružja

Član 22

Vlasnik registrovanog oružja iz kategorije B može za njega nabavljati osnovne delove uz odobrenje nadležnog organa. Podaci o nabavljenim osnovnim delovima unose se u oružni list.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na oružje shodno se primenjuju i na osnovne delove za oružje.

Nabavljanje oružja stranaca

Član 23

Stranci koji u Republici Srbiji nemaju stalno nastanjenje mogu nabavljati oružje iz kategorija B i C sa pripadajućom municijom na osnovu Odobrenja za nabavljanje i iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije - koje izdaje teritorijalno nadležna organizaciona jedinica ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, prema mestu u kome se vrši nabavka.

Stranci iz stava 1. ovog člana uz zahtev za izdavanje odobrenja prilažu i ispravu o svom identitetu i legalizovanu ispravu izdatu u stranoj zemlji na osnovu koje u toj zemlji mogu izvršiti nabavku oružja i municije.

Stranci iz stava 1. ovog člana moraju ovako nabavljeno oružje i municiju izneti iz Republike Srbije u roku od tri dana od izvršene nabavke.

Prilikom prelaska državne granice ovako nabavljeno oružje i municiju dužni su da prijave organu nadležnom za graničnu kontrolu.

Registracija oružja

Član 24

Registracija oružja iz kategorije B i C vrši se unošenjem podataka o oružju (marka, model, kalibar, fabrički broj) u izdatu ispravu o oružju i u evidenciju nadležnog organa.

Ne može se registrovati oružje iz kategorije B, kao i vazdušno oružje iz kategorije C koje nije ispitano, žigosano i obeleženo u skladu sa propisima koji uređuju ispitivanje, žigosanje i obeležavanje oružja.

Ukoliko oružje iz stava 2. ovog člana nije ispitano, žigosano i obeleženo, nadležni organ uputiće vlasnika da, pre registracije, ispita, žigoše i obeleži oružje.

Nošenje oružja

Član 25

Fizičkom licu koje ima registrovano oružje za ličnu bezbednost iz kategorije B može se izdati dozvola za nošenje oružja.

Zahtev se podnosi nadležnom organu.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana prilikom podnošenja zahteva mora ispunjavati uslove iz člana 11. ovog zakona, kao i da učini verovatnim da mu je lična bezbednost bitno ugrožena ili bi mogla biti ugrožena u tolikoj meri da je za njegovu bezbednost neophodno nošenje oružja.

Izdavanje dozvole za nošenje oružja rešenjem odobrava direktor policije ili policijski službenik koga on za to ovlasti.

Rešenjem će se odbiti zahtev za izdavanje dozvole za nošenje oružja ukoliko podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana.

Dozvolu za nošenje oružja za ličnu bezbednost na osnovu rešenja kojim je nošenje oružja odobreno izdaje nadležni organ.

Dozvola za nošenje oružja važi uz oružni list.

Imalac dozvole za nošenje oružja može, uz oružni list nositi u isto vreme samo jedan komad oružja za koje mu je izdat oružni list.

Na javnom mestu, imalac dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost oružje ne sme učiniti vidljivim drugim licima odnosno ne sme nositi oružje na način koji izaziva uznemirenje drugih lica.

Dozvola za nošenje oružja se izdaje sa ograničenim rokom važenja do pet godina.

Ukoliko se u sprovedenom postupku utvrdi da lice kome je izdata dozvola za nošenje oružja za ličnu bezbednost prestane da ispunjava uslove iz stava 3. ovog člana, direktor policije odnosno ovlašćeni policijski službenik doneće rešenje kojim se nošenje oružja zabranjuje i izdata dozvola oduzima.

Na rešenja iz ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rešenja.

Član 26

Zabranjeno je nošenje oružja na javnom mestu osim u slučajevima utvrđenim ovim ili drugim zakonom.

Lovačko oružje može se nositi za vreme lova, u skladu sa propisima o lovstvu.

Sportsko oružje može se nositi u otvorenim i zatvorenim prostorima namenjenim za streljačke sportove i obuku za rukovanje oružjem.

Punoletna lica mogu nositi gasne sprejeve i uređaje za izazivanje elektrošokova.

Maloletna lica starija od 16 godina mogu nositi gasni sprej.

Onesposobljavanje oružja

Član 27

Oružje iz kategorije B i vazdušno oružje iz kategorije C može se onesposobiti.

Potvrdu o onesposobljavanju oružja izdaju pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri.

Troškove onesposobljavanja oružja snosi vlasnik oružja.

Vlasnik oružja dužan je da trajno onesposobljeno oružje prijavi nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja.

Podatak o onesposobljenosti unosi se u izdatu ispravu i utiskuje na samom oružju.

Zabranjeno je nabavljati držati i nositi osnovne delove i municiju za onesposobljeno oružje.

Ministar propisuje bliži postupak, uslove i način onesposobljavanja oružja.

Prestanak ispunjenosti uslova za držanje oružja

Član 28

Nadležni organ, po službenoj dužnosti, vodi računa o tome da li fizičko lice koje drži oružje iz kategorije B ispunjava uslove propisane članom 11. ovog zakona.

Ako prestanu da postoje neki od uslova iz člana 11. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6), 8) i 9) ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o oduzimanju oružnog lista, oružja i municije fizičkom licu koje drži oružje iz kategorije B.

Fizičko lice protiv koga je pokrenut upravni postupak za oduzimanje oružja dužan je da na zahtev policijskog službenika odmah, a najkasnije u roku od 48 sati preda oružni list, oružje i municiju.

O oduzetim predmetima nadležni organ izdaje potvrdu. Oduzeti oružni list, oružje i municiju čuva nadležni organ do okončanja postupka.

Fizičko lice kome je oružje oduzeto može isto otuđiti ili onesposobiti u roku od godinu dana od dana pravnosnažnosti rešenja o oduzimanju oružja.

Ako fizičko lice koje ima registrovano oružje prestane da ispunjava uslov iz člana 11. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužno je da bez odlaganja preda oružje nadležnom organu i isto otuđi u roku od godinu dana ili da u tom roku oružje iznese iz zemlje u skladu sa članom 23. ovog zakona.

Ako fizičko lice ne postupi saglasno st. 5. i 6. ovog člana oružje postaje vlasništvo Republike Srbije.

Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja i nasleđivanje oružja

Član 29

U slučaju smrti lica koje je imalo registrovano oružje, lice u čijem se posedu ovo oružje zatekne dužno je da u roku od 45 dana od smrti lica obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva, radi preuzimanja oružja. Takvo oružje čuvaće se u organizacionoj jedinici Ministarstva po mestu poslednjeg prebivališta vlasnika, do određivanja naslednika. U slučaju da za naslednika oružja bude određeno maloletno lice, oružje se čuva do dana sticanja punoletstva naslednika.

Lice koje po osnovu nasleđa stekne oružje iz kategorija B i C, može da to oružje preda u vlasništvo Republike Srbije. Ukoliko to ne učini, dužno je da, u roku od šest meseci od dana sticanja, podnese zahtev radi izdavanja oružnog lista ili zahtev za registraciju oružja, odnosno prijavu držanja oružja, ili ga onesposobi ili otuđi. Ako je naslednik oružja maloletno lice, ovaj rok počinje da teče od dana sticanja punoletstva.

Ako naslednik ne postupi na načine utvrđene u stavu 2. ovog člana, nasleđeno oružje prelazi u vlasništvo Republike Srbije.

Postupak sa nađenim oružjem i municijom

Član 30

Ko nađe oružje i/ili municiju dužan je da odmah obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva.

Nađeno oružje koje nije registrovano, niti se potražuje, prelazi u vlasništvo Republike Srbije.

Postupak sa nestalim oružjem

Član 31

U slučaju da primeti nestanak registrovanog oružja, vlasnik je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, nestanak prijavi nadležnom organu.

Nađeno oružje čiji je nestanak prijavljen vratiće se vlasniku ukoliko ispunjava uslove propisane ovim zakonom, osim ako je oružje dokazno sredstvo nekog istražnog ili sudskog postupka, kada se sa njim postupa u skladu sa drugim zakonom.

Rukovanje oružjem i davanje oružja na poslugu

Član 32

Vlasnik oružja dužan je da njime pažljivo rukuje i da ga savesno čuva na način da ne dođe u posed neovlašćenih lica i ne ugrozi bezbednost ljudi i objekata.

Registrovano oružje ne sme se davati na poslugu, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Lovačko oružje može se dati lovcu, ukoliko i sam ima oružni list za tu vrstu oružja.

U otvorenim i zatvorenim prostorima namenjenim za streljačke sportove i obuku u rukovanju oružjem, ono se može davati na poslugu korisnicima.

Streljačka organizacija može svoje registrovano oružje dati na poslugu drugoj streljačkoj organizaciji, koja ima registrovanu istu vrstu oružja, na osnovu pisanog ugovora.

Oružje se može dati ovlašćenom serviseru radi popravke, odnosno prepravke oružja, odnosno ovlašćenom prodavcu radi komisione prodaje.

Vlasnik oružja koji je privremeno sprečen da ispuni uslove iz stava 1. ovog člana (zbog putovanja, preseljenja i dr.) može ga dati na čuvanje pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava prostorno-tehničke uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

U slučajevima iz st. 3. i 4. ovog člana, vlasnik registrovanog oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice, ukoliko nije prisutan za vreme trajanja posluge, može dati oružje na poslugu uz prijavu nadležnom organu.

U slučajevima iz st. 6. i 7. ovog člana pravno lice ili preduzetnik dužan je da izda potvrdu o primljenom oružju.

Izgled prijave i postupak davanja oružja na poslugu propisuje ministar.

Prenošenje oružja

Član 33

Vlasnik oružja ili njegov predstavnik ako je vlasnik pravno lice ili preduzetnik može ga uz važeću izdatu ispravu o oružju prenositi, za sopstvene potrebe, spakovano u odgovarajuću ambalažu (kofer, kutija, futrola) koja onemogućava njegovu trenutnu upotrebu.

Vatreno, vazdušno i konvertibilno oružje prenosi se ispražnjeno od municije.

Pravno lice ili preduzetnik iz stava 1. ovog člana dužno je da, pre prenošenja oružja, svom predstavniku, na propisanom obrascu izda posebno ovlašćenje za prenošenje oružja.

Prenošenje preko državne granice

Član 34

Oružje i municija koji se mogu nabavljati i registrovati u skladu sa ovim zakonom, mogu se, prilikom uvoza i izvoza, prenositi preko državne granice, u skladu sa propisima o izvozu i uvozu oružja i municije, spoljnotrgovinskom prometu, transportu opasnog tereta i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.

Vlasnici uvezenog oružja iz stava 1. ovog člana, osim ovlašćenih prodavaca, dužni su da u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnesu zahtev za registraciju.

Za oružje i municiju koje se privremeno unosi ili je u tranzitu kroz Republiku Srbiju, a za potrebe lova i sporta, organ nadležan za sprovođenje granične kontrole izdaje Odobrenje za unošenje oružja i municije u Republiku Srbiju. Lice koje oružje i municiju unosi u Republiku Srbiju, dužno je da pre izdavanja odobrenja dokaže svoje pravo na držanje, nošenje i tranzit oružja i municije koje se unosi, kao i razlog unošenja oružja i municije u Republiku Srbiju.

Odobrenje za iznošenje oružja i municije iz Republike Srbije izdaće nadležni organ, ukoliko lice poseduje dokaz o saglasnosti izdat od stranog nadležnog organa odnosno ima opravdani razlog za iznošenje oružja i municije.

Oružje i municija iz st. 3. i 4. ovog člana, može se unositi i iznositi preko državne granice u skladu sa članom 33. ovog zakona i uz prijavu organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole.

Oružje i municija mogu se unositi i iznositi preko državne granice samo na međunarodnim graničnim prelazima, osim ako međunarodnim ugovorom nije drugačije predviđeno.

Ako prilikom prelaženja državne granice državljanin Republike Srbije ili stranac ne prijavi oružje i municiju organ nadležan za graničnu kontrolu oduzeće oružje i municiju i o tome izdati potvrdu.

Ako državljanin Republike Srbije koji živi u inostranstvu prijavi na graničnom prelazu oružje i municiju za koje ima ispravu izdatu od stranog nadležnog organa, i ima nameru da to oružje registruje u Republici Srbiji, organ nadležan za graničnu kontrolu privremeno će oduzeti to oružje i municiju i o tome izdati potvrdu.

Vlasnik privremeno oduzetog oružja i municije iz stava 8. ovog člana dužan je da u roku od devedeset dana od dana privremenog oduzimanja oružja i municije, isto iznese iz Republike Srbije ili u tom roku pribavi odgovarajuću ispravu izdatu od nadležnog organa.

Oružje pripadnika stranih službi bezbednosti

Član 35

Pripadnici stranih vojnih, policijskih i drugih službi bezbednosti koji dolaze u službenu posetu u Republiku Srbiju, a po propisima svoje države nose kratko oružje koje je sastavni deo njihove uniforme, uz prethodnu najavu Ministarstva, mogu ući u Republiku Srbiju u uniformi s oružjem, odnosno uneti oružje sa pripadajućom municijom i držati ga i nositi za vreme boravka u Republici Srbiji.

Predstavnici strane službe bezbednosti koji su u pratnji i neposredno štite predstavnike te države ili predstavnike međunarodnih organizacija za vreme tranzita ili posete Republici Srbiji, mogu unositi i nositi oružje i municiju samo uz odobrenje Ministarstva. Odobrenje je ograničeno vremenom boravka ili tranzita predstavnika koje prate i neposredno štite.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje organ nadležan za graničnu kontrolu bez naplate takse, na obrascu koji propiše ministar.

Oružje pripadnika diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca na privremenom boravku

Član 36

Pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, može se po principu reciprociteta odobriti nabavljanje, držanje i nošenje oružja.

Pripadnici stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Srbiji zahtev podnose ministarstvu nadležnom za spoljne poslove koje zahtev dostavlja Ministarstvu. Ministarstvo nadležno za spoljne poslove utvrđuje postojanje reciprociteta.

Izuzetno, strancima na boravku u Republici Srbiji može se odobriti unošenje, iznošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja uz odobrenje ministra.

Prelazak oružja u vlasništvo Republike Srbije

Član 37

Oružjem koje je, na osnovu ovog zakona prešlo u vlasništvo Republike Srbije, raspolaže Vlada Republike Srbije.

Oružje iz stava 1. ovog člana može se otuđiti, uništiti ili koristiti za potrebe državnih organa.

Uslovi za bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja i prometom oružja i municije

Član 38

Obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja, prometom oružja, osnovnih delova oružja i municije, mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji pre upisa navedene delatnosti kod organa koji je nadležan za vođenje evidencije privrednih subjekata dobiju rešenje nadležnog organa kojim je odobreno bavljenje tom delatnošću.

Obukom u rukovanju vatrenim oružjem mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora i strelišta, koji poseduju dokaz o potrebnoj stručnosti i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o potrebnoj stručnosti, o pravu vlasništva ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora, posedovanju potrebne tehničke opreme i sredstava, kao i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Prometom oružja, osnovnih delova oružja i municije mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji poseduju dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora, kao i dokaz o ispunjenosti prostorno-tehničih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Vlasnici, odgovorna lica i lica zaposlena u pravnim licima i kod preduzetnika iz stava 1. ovog člana koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa oružjem, moraju ispunjavati uslove iz člana 11. tač. 1)-7) ovog zakona.

Pravnim licima i preduzetnicima neće se rešenjem nadležnog organa odobriti bavljenje delatnošću iz stava 1. ovog člana odnosno rešenjem nadležnog organa će se zabraniti dalje bavljenje delatnošću ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom ili ukoliko bi se ugrozila javna bezbednost.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da od nadležnog organa pribave odobrenje za raspoređivanje zaposlenih lica pre raspoređivanja na te poslove.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da oružje, osnovne delove oružja i municiju čuvaju u skladu sa ovim zakonom.

Popravljati i prepravljati se može samo registrovano oružje iz kategorije B i C.

O svakoj izvršenoj prepravci oružja ovlašćeni serviseri obavestiće nadležni organ u roku od 15 dana od dana izvršene prepravke.

Mišljenje o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije, na zahtev stranke, izdaje Ministarstvo.

Ministarstvo vrši nadzor nad radom pravnih lica i preduzetnika iz stava 1. ovog člana.

Ministar će bliže propisati program, uslove i način sprovođenja obuke u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanja i prepravljanja oružja, prometa oružja, delova za oružje i municije i prostorno-tehničke uslove za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja i municije.

Nabavljanje i prodaja oružja i municije od strane ovlašćenih prodavaca

Član 39

Ovlašćeni prodavci shodno ovom zakonu mogu nabavljati i prodavati oružje, osnovne delove za oružje i municiju iz kategorija B, C i D.

Ovlašćenim prodavcima nadležni organ može izdati odobrenje za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije iz kategorije B i C radi dalje prodaje, koje važi godinu dana.

Ovlašćeni prodavci dužni su da podatke o svakom komadu oružja iz kategorija B i C, nabavljenom radi dalje prodaje, dostave nadležnom organu u roku od 30 dana od dana izvršene nabavke.

Ovlašćeni prodavci mogu prodavati oružje i osnovne delove za oružje iz kategorije B samo licima kojima je, u skladu sa ovim zakonom, izdato odobrenje za nabavljanje oružja odnosno odobrenje za nabavljanje osnovnih delova za oružje i licima koja poseduju kolekcionarsku dozvolu.

Ovlašćeni prodavci dužni su da nadležnom organu, u roku od 15 dana od dana izvršene prodaje, dostave podatke o svakom prodatom komadu oružja iz kategorije B i C, kao i podatke o kupcu iz evidencija koje vode saglasno ovom zakonu.

Nabavljanje i držanje oružja pravnih lica i preduzetnika

Član 40

Ako zakonom nije drugačije utvrđeno, pravna lica i preduzetnici mogu, uz odobrenje nadležnog organa, odnosno uz prijavu nadležnom organu, nabavljati oružje i osnovne delove oružja ukoliko je to u skladu sa delatnošću kojom se bave.

Ministarstvo može pravnim licima u izuzetno opravdanim slučajevima, u skladu sa delatnošću kojom se bave, odobriti nabavljanje automatskog dugog oružja iz kategorije A. U tim slučajevima, na automatsko dugo oružje iz kategorije A će se shodno primenjivati odredbe ovog zakona koje važe za oružje iz kategorije B.

Uz zahtev za izdavanje odobrenja za nabavljanje oružja, koji se podnosi nadležnom organu, pravna lica i preduzetnici prilažu dokaz o upisu u odgovarajući registar, akt o sistematizaciji radnih mesta, dokaze koji opravdavaju nabavljanje oružja, kao i dokaze o ispunjenosti prostorno-tehničkih uslova za bezbedan smeštaj i čuvanje oružja.

Vlasnici, odgovorna lica i lica zaposlena u pravnim licima i kod preduzetnika iz stava 1. ovog člana koja po službenoj dužnosti dolaze u kontakt sa automatskim dugim oružjem iz kategorije A i oružjem iz kategorije B, moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)-7) ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da od nadležnog organa pribave odobrenja pre raspoređivanja zaposlenih na te poslove.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo će pri odlučivanju, pored dokaza koje priloži podnosilac zahteva, koristiti podatke iz evidencija koje vodi po zakonu, kao i podatke do kojih dolazi pri vršenju svojih poslova i u skladu sa ovlašćenjima.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo izdaće odobrenje za nabavljanje oružja pravnim licima i preduzetnicima ako se u postupku utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim i drugim zakonom. Odobrenje za nabavljanje oružja važi šest meseci od dana izdavanja odobrenja.

Odobrenje za nabavljanje oružja, na osnovu koga podnosilac zahteva nije u predviđenom roku izvršio nabavljanje oružja, vratiće nadležnom organu.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo odbiće zahtev rešenjem i neće izdati odobrenje za nabavljanje oružja ako nisu ispunjeni uslovi propisani ovim ili drugim zakonom koji bliže regulišu delatnost pravnog lica i preduzetnika.

Pravna lica i preduzetnici koji su na osnovu odobrenja nadležnog organa izvršili nabavljanje oružja podnose zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršenog nabavljanja oružja.

Pravna lica i preduzetnici koji su na osnovu odobrenja izvršili nabavljanje oružja, a već poseduju oružni list za istu vrstu oružja podnose zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja u roku od osam dana od dana izvršenog nabavljanja oružja.

Oružni list za pravna lica i preduzetnike izdaje se sa rokom važenja od 10 godina.

Pravna lica i preduzetnici će najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista nadležnom organu podneti zahtev za izdavanje novog oružnog lista.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da oružje i municiju čuvaju u skladu sa odredbama ovog zakona i da o njemu vode propisanu evidenciju.

Pravna lica i preduzetnici dužni su da u roku od 15 dana predaju nadležnom organu oružje i municiju koji im više nisu potrebni, kao i u slučaju prestanka obavljanja delatnosti zbog koje im je odobreno nabavljanje oružja.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo oduzeće rešenjem od pravnih lica i preduzetnika isprave, oružje i municiju ukoliko se u postupku utvrdi da ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom ili drugim zakonom koji bliže uređuju delatnost pravnog lica ili preduzetnika.

Sa oduzetim oružjem i municijom postupiće se u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Protiv rešenja Ministarstva žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Posredovanje u prometu oružja i municije (brokering)

Član 41

Posredovanjem u prometu oružja i municije (brokeringom) mogu se baviti pravna lica i preduzetnici koji pre upisa navedene delatnosti kod organa koji je nadležan za vođenje evidencije privrednih subjekata dobiju rešenje Ministarstva kojim je odobreno bavljenje tom delatnošću.

Uz zahtev koji se podnosi nadležnom organu prilaže se dokaz o upisu u odgovarajući registar i dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o dugoročnom zakupu poslovnog prostora.

Odgovorna lica, kao i lica zaposlena u pravnom licu ili kod preduzetnika iz stava 1. ovog člana moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tač. 1)-7) ovog zakona.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana dužni su da od nadležnog organa pribave odobrenje pre raspoređivanja zaposlenih na te poslove.

Pravna lica i preduzetnici iz stava 1. ovog člana moraju voditi propisanu evidenciju.

Rešenjem će se odbiti zahtev ili poništiti rešenje kojim je već odobreno bavljenje posredovanjem u prometu oružja i municije, ukoliko nisu ispunjeni uslovi iz ovog ili drugog zakona i ako bi se time ugrozila javna bezbednost.

Protiv rešenja Ministarstva žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

Prevoz oružja i municije

Član 42

Za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije, osim za prenošenje oružja propisanim članom 33. ovog zakona i oružja svrstanog u kategoriju D, potrebno je rešenje nadležnog organa odnosno Ministarstva, koje se donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za odobrenje prevoza.

Pošiljalac je u obavezi da obavesti nadležni organ odnosno Ministarstvo o prevozu oružja i municije najkasnije 48 sati pre započetog prevoza.

Nadležni organ odnosno Ministarstvo, može po potrebi narediti pošiljaocu preduzimanje i posebnih mera obezbeđenja pri prevozu oružja, osnovnih delova za oružje i municije. Troškove posebnih mera obezbeđenja snosi pošiljalac.

Rešenjem će se odbiti zahtev ili poništiti rešenje kojim je već odobren prevoz oružja i municije, ukoliko bi se time ugrozila javna bezbednost.

Pošiljalac male količine oružja (do pet cevi) i municije (do 500 komada) može obaviti prenošenje oružja u skladu sa odredbama iz člana 33. ovog zakona.

Evidencije koje vode pravna lica i preduzetnici

Član 43

Pravna lica i preduzetnici dužni su da vode evidencije o oružju (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja) i municiji, kao i evidencije o zaposlenim licima (ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište, adresa i uverenje o zdravstvenoj sposobnosti).

Pravna lica i preduzetnici koji u skladu sa svojom delatnošću mogu dati oružje drugom licu na poslugu ili primaju oružje na čuvanje, vode evidencije o oružju (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja), kao i o fizičkim licima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa) i pravnim licima i preduzetnicima (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica) kojima pružaju takvu uslugu.

Pravna lica i preduzetnici kojima je od nadležnog organa odobreno bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem vode i evidencije o fizičkim licima (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa) obučenim za rukovanje vatrenim oružjem i izdatim uverenjima.

Pravna lica i preduzetnici ovlašćeni za ispitivanje, žigosanje i obeležavanje vatrenog oružja i za proizvodnju oružja, kao i ovlašćeni serviseri vode evidencije onesposobljenog oružja (vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj oružja).

Ovlašćeni serviseri dužni su da vode i evidencije popravljenog i prepravljenog oružja koje sadrže podatke iz isprava o oružju.

Ovlašćeni prodavci vode i evidencije nabavljenog i prodatog oružja, osnovnih delova za oružje i municije koje sadrže: broj odobrenja, naziv organa koji je odobrenje izdao i datum izdavanja odobrenja i podatke o kupcu za fizičko lice (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, prebivalište i adresa), za pravno lice i preduzetnika (naziv, sedište, delatnost, matični broj, ime i prezime ovlašćenog lica).

Posrednici - brokeri vode evidencije o svakom pojedinačnom izvršenom posredovanju u prometu oružja i municije.

Pravna lica i preduzetnici nadležnom organu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, predaju primerak evidencija koje su predviđene ovim članom u pisanom ili u elektronskom obliku.

Evidencije iz ovog člana moraju se voditi uredno i ažurno i čuvaju se trajno.

Sve evidencije iz ovog člana moraju se predati nadležnom organu u roku od 15 dana po prestanku obavljanja delatnosti odobrene u skladu sa ovim zakonom.

Evidencija nadležnog organa

Član 44

Nadležni organ vodi evidencije: o podnetim zahtevima, izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja, o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti; registrovanom oružju, oduzetom i predatom oružju, onesposobljenom oružju, nađenom oružju, oružju čiji je nestanak prijavljen; o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i potvrdama o prijavi držanja oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje osnovnih delova za oružje; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za izdavanje kolekcionarske dozvole, podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja; podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje i iznošenje preko državne granice; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za pravna lica i preduzetnike za nabavljanje oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za prevoz oružja, osnovnih delova za oružje i municije; podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za spravljanje municije; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za unošenje, nabavljanje, držanje i nošenje oružja pripadnicima stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i stranaca; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za posredovanje u prometu oružja i municije; o pasiviziranom oružju.

Ministarstvo vodi evidencije: o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nošenje oružja predstavnika strane službe bezbednosti; o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje oružja strancima na boravku u Republici Srbiji; o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima i odobrenjima za nabavljanje automatskog dugog oružja.

Navedene evidencije sadrže sledeće podatke:

1) o fizičkim licima: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, državljanstvo, broj lične karte odnosno identifikacionog dokumenta, adresu prebivališta odnosno boravišta, fotografiju lica, zanimanje, odjavu prebivališta radi iseljenja, boravišta ili privremenog boravka u inostranstvu i povratka iz inostranstva, kao i svojstvo u odnosu na oružje;

2) o pravnim licima: naziv, sedište, delatnost, matični broj, podaci o oružju, prostorijama, sredstvima, strelištu, kao i lični podaci vlasnika, odgovornog lica i zaposlenih koji dolaze u dodir sa oružjem iz stava 2. tačka 1) ovog člana;

3) o oružju: vrsta, marka, model, kalibar, fabrički broj.

Sve navedene evidencije čuvaju se trajno i u elektronskom obliku.

Nadležni organ može podatke iz navedene evidencije davati državnim i drugim organima i organizacijama, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i to:

1) ako su zakonom ovlašćeni da traže i primaju te podatke;

2) ako su im ti podaci neophodni za izvršavanje poslova iz njihove nadležnosti;

3) ako obezbeđuju zaštitu ličnih podataka.

III OVLAŠĆENJE ZA DONOŠENJE PROPISA

Rokovi

Član 45

Ministar bliže uređuje:

1) postupak izdavanja, izgled i sadržaj obrazaca predviđenih ovim zakonom;

2) postupak izdavanja, izgled i sadržaj isprava predviđenih ovim zakonom;

3) način vođenja i obrasce evidencija predviđenih ovim zakonom;

4) prostorno-tehničke uslove za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije za fizička lica, fizička lica kojima je izdata kolekcionarska dozvola, pravna lica i preduzetnike;

5) uslove za bavljenje obukom u rukovanju vatrenim oružjem, kao i program obuke;

6) uslove i načine onesposobljavanja oružja.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže uređuje:

1) uslove koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja;

2) uslove koje u pogledu zdravstvene sposobnosti treba da ispunjava fizičko lice za držanje i nošenje oružja.

Propisi iz st. 1. i 2. ovog člana doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Legalizacija

Član 46

Ministar može kada to zahtevaju razlozi očuvanja bezbednosti građana i javnog reda i mira, periodično, raspisati legalizaciju oružja i municije.

IV KAZNENE ODREDBE

Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava novčanom kaznom

Član 47

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj:

1) fizičko lice koje ne dostavi uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u roku propisanom članom 12. stav 5. ovog zakona;

2) izabrani lekar koji odmah po saznanju ne obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva da je kod fizičkog lica koje drži i nosi oružje došlo do promene zdravstvenog stanja koje utiče na zdravstvenu sposobnost za držanje i nošenje oružja u skladu sa članom 12. stav 8. ovog zakona;

3) roditelj ili staratelj maloletnog lica koje je nabavilo, odnosno držalo oružje iz kategorije C suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti da takav nadzor vrši;

4) fizičko lice koje u roku od osam dana od dana nabavljanja oružja iz kategorije C isto ne prijavi nadležnom organu na propisanom obrascu u skladu sa članom 14. stav 2. ovog zakona;

5) roditelj ili staralac maloletnog lica mlađeg od 16 godina koje je nabavilo odnosno držalo oružje iz kategorije D suprotno članu 15. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti je da takav nadzor vrši;

6) fizičko lice koje u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja ne podnese zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u skladu sa članom 17. stav 1. ovog zakona;

7) fizičko lice koje u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja, a koje već poseduje oružni list za istu vrstu oružja, ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije oružja u skladu sa članom 17. stav 2. ovog zakona;

8) fizičko lice koje ne podnese najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista nadležnom organu zahtev za izdavanje novog oružnog lista u skladu sa članom 17. stav 6. ovog zakona;

9) fizičko lice koje je na osnovu kolekcionarske dozvole nabavilo oružje, a ne podnese zahtev nadležnom organu radi registracije nabavljenog oružja ili zahtev za izdavanje oružnog lista u roku od osam dana od dana izvršene nabavke oružja u skladu sa članom 18. stav 3. ovog zakona;

10) fizičko lice koje nije u roku od osam dana od dana prenosa vlasništva odnosno razmene podnelo zahtev za registraciju oružja u skladu sa članom 19. stav 4. ovog zakona;

11) stranac koji oružje i municiju nabavljenu saglasno članu 23. stav 1. ovog zakona, ne iznese iz Republike Srbije u roku od tri dana od izvršene nabavke u skladu sa članom 23. stav 3. ovog zakona;

12) stranac koji oružje i municiju nabavljenu saglasno članu 23. stav 1. ovog zakona, prilikom prelaska državne granice ne prijavi organu nadležnom za graničnu kontrolu u skladu sa članom 23. stav 4. ovog zakona;

13) fizičko lice koje sportsko oružje nosi van otvorenih i zatvorenih prostora namenjenim za streljačke sportove i obuku za rukovanje oružjem suprotno članu 26. stav 3. ovog zakona;

14) roditelj ili staratelj maloletnog lica koje je nosilo gasni sprej ili uređaj za izazivanje elektrošokova suprotno članu 26. st. 4. i 5. ovog zakona, a ako je to posledica njegovog propuštanja dužnog nadzora nad maloletnim licem i ako je u mogućnosti da takav nadzor vrši;

15) fizičko lice koje ne prijavi trajno onesposobljeno oružje nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja u skladu sa članom 27. stav 4. ovog zakona;

16) fizičko lice u čijem se posedu našlo oružje nakon smrti lica koje je imalo registrovano oružje, a koje u roku od 45 dana od smrti lica ne obavesti najbližu organizacionu jedinicu Ministarstva, radi preuzimanja oružja u skladu sa članom 29. stav 1. ovog zakona;

17) fizičko lice koje je posedovalo oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, izdate po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, a u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona ne podnese zahtev za izdavanje isprave u skladu sa ovim zakonom u skladu sa članom 50. stav 1. ovog zakona;

18) fizičko lice koje je imalo odobrenje za držanje trofejnog oružja, a u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona ne preregistruje, ne proda, ne onesposobi ili ne preda oružje bez naknade u vlasništvo Republike Srbije u skladu sa članom 50. stav 2. ovog zakona.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Prekršaji za koje se fizičko lice kažnjava novčanom kaznom ili kaznom zatvora

Član 48

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana kazniće se za prekršaj:

1) fizičko lice koje otuđi oružje suprotno članu 19. stav 6. ovog zakona;

2) fizičko lice koje nosi više od jednog oružja suprotno članu 25. stav 8. ovog zakona;

3) imalac dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost koji na javnom mestu učini oružje vidljivim drugim licima odnosno nosi oružje na način koji izaziva uznemirenje drugih lica suprotno članu 25. stav 9. ovog zakona;

4) fizičko lice koje na javnom mestu nosi onesposobljeno vatreno oružje, staro oružje i njegove moderne kopije koje ne koriste metak sa centralnim ili ivičnim paljenjem i hladno oružje suprotno članu 26. stav 1. ovog zakona;

5) fizičko lice koje ne preda oružje u skladu sa članom 28. stav 3. ovog zakona;

6) fizičko lice koje ne prijavi nestanak registrovanog oružja u skladu sa članom 31. stav 1. ovog zakona;

7) fizičko lice koje ne rukuje pažljivo oružjem i ne čuva ga savesno na način da ne dođe u posed neovlašćenih lica i ugrozi bezbednost ljudi i objekata u skladu sa članom 32. stav 1. ovog zakona;

8) fizičko lice koje izvrši poslugu oružja suprotno članu 32. ovog zakona;

9) fizičko lice koje vazdušno i konvertibilno oružje ne prenosi ispražnjeno od municije u skladu sa članom 33. stav 2. ovog zakona;

10) fizičko lice koje nije u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnelo zahtev za registraciju oružja u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

11) fizičko lice koje prenosi oružje i municiju preko državne granice bez prijave organu nadležnom za sprovođenje granične kontrole suprotno članu 34. stav 5. ovog zakona.

Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

Prekršaji za koje se kažnjava pravno lice i preduzetnici

Član 49

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000. do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) koje proda fizičkom licu mlađem od 18 godina oružje iz kategorije C suprotno članu 14. stav 1. ovog zakona;

2) koje proda fizičkom licu mlađem od 16 godina oružje iz kategorije D suprotno članu 15. ovog zakona;

3) koje nije u roku od osam dana od dana prenosa vlasništva, odnosno razmene podnelo zahtev za registraciju oružja suprotno članu 19. stav 4. ovog zakona;

4) koje proda municiju za oružje iz kategorije B i C suprotno članu 20. stav 1. ovog zakona;

5) koje proda municiju suprotno članu 20. stav 2. ovog zakona;

6) koje ne prijavi trajno onesposobljeno oružje nadležnom organu u roku od osam dana od dana onesposobljavanja suprotno članu 27. stav 4. ovog zakona;

7) koje ne prijavi nestanak registrovanog oružja u skladu sa članom 31. stav 1. ovog zakona;

8) koje izvrši poslugu oružja suprotno članu 32. ovog zakona;

9) čiji predstavnik nije bio prisutan za vreme trajanja posluge suprotno članu 32. stav 8. ovog zakona;

10) ovlašćeni serviser i ovlašćeni prodavac koji ne izda potvrdu o primljenom oružju suprotno članu 32. stav 9. ovog člana;

11) koje vazdušno i konvertibilno oružje prenosi suprotno članu 33. stav 2. ovog zakona;

12) koje svom predstavniku ne izda ovlašćenje za prenošenje oružja na propisanom obrascu u skladu sa članom 33. stav 3. ovog zakona;

13) koje nije u roku od osam dana od dana uvoza oružja, podnelo zahtev za registraciju u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona;

14) koje ne pribavi od nadležnog organa odobrenje za raspoređivanja zaposlenih lica pre raspoređivanja u skladu sa članom 38. stav 7. i članom 40. stav 5. ovog zakona;

15) koje oružje, osnovne delove oružja i municiju ne čuvaju u skladu sa članom 38. stav 8. i članom 40. stav 14, a u vezi sa članom 32. stav 1. ovog zakona;

16) ovlašćeni serviseri koji o izvršenoj prepravci oružja ne obaveste nadležni organ u roku od 15 dana od dana izvršene prepravke suprotno članu 38. stav 10. ovog zakona;

17) ovlašćeni prodavci koji ne dostave podatke o oružju iz kategorija B i C, nabavljenom radi dalje prodaje, nadležnom organu u roku od 30 dana od dana izvršene nabavke u skladu sa članom 39. stav 3. ovog zakona;

18) ovlašćeni prodavci koji podatke o prodatom oružju i podatke o kupcu oružja, ne dostave u roku od 15 dana od dana izvršene prodaje nadležnom organu u skladu sa članom 39. stav 5. ovog zakona;

19) koje u propisanom roku ne podnesu zahtev nadležnom organu radi izdavanja oružnog lista u skladu sa članom 40. stav 10. ovog zakona;

20) koje u propisanom roku ne podnesu zahtev nadležnom organu radi registracije oružja u skladu sa članom 40. stav 11. ovog zakona;

21) koje nadležnom organu ne podnesu zahtev za izdavanje novog oružnog lista najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja oružnog lista u skladu sa članom 40. stav 13. ovog zakona;

22) koje u roku od 15 dana ne preda nadležnom organu oružje i municiju koji im više nisu potrebni, kao i u slučaju prestanka obavljanja delatnosti zbog koje im je odobreno nabavljanje oružje, suprotno članu 40. stav 15. ovog zakona;

23) koje nadležnom organu za svaku godinu, u roku od 30 dana od isteka kalendarske godine, ne predaju primerak evidencija, koje su predviđene članom 43. ovog zakona, u pisanom ili u elektronskom obliku saglasno članu 43. stav 8. ovog zakona;

24) koje ne vode evidencije iz člana 43. i na način propisan članom 43. stav 9. ovog zakona;

25) koje sve evidencije iz člana 43. ovog zakona ne predaju nadležnom organu u roku od 15 dana po prestanku obavljanja delatnosti u skladu sa članom 43. stav 10. ovog zakona;

26) koje je posedovalo odobrenja za držanje oružja, izdato po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, a koje u roku od tri godine od dana početka primene ovog zakona ne podnesu zahtev za izdavanje isprave, u skladu sa članom 50. stav 1. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se preduzetnik.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu.

Uz kaznu može se izreći zaštitna mera oduzimanja oružja i municije.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zamena isprava

Član 50

Fizička lica koja su posedovala oružne listove i dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost, kao i pravna lica i preduzetnici koji su posedovali odobrenja za držanje oružja, izdata po zakonu koji je važio do dana početka primene ovog zakona, dužni su da do 5. marta 2024. godine podnesu zahtev za izdavanje isprave, zajedno sa uverenjem o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja u skladu sa ovim zakonom.

Fizička lica koja imaju odobrenje za držanje trofejnog oružja dužna su da u roku od godinu dana od dana početka primene ovog zakona preregistruju, prodaju, onesposobe ili predaju oružje bez naknade u korist Republike Srbije.

Fizička lica koja imaju izdat oružni list sa pravom korišćenja lovačkog oružja sa neolučenim cevima, dužna su u roku od šest meseci od dana početka primene ovog zakona da predaju navedenu ispravu nadležnom organu.

Zakonska legalizacija

Član 51

Vlasnici oružja iz kategorija B i C, koji nemaju ispravu izdatu od nadležnog organa mogu, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, podneti zahtev za izdavanje odgovarajuće isprave.

Vlasnici oružja iz kategorije A, B i C isto mogu predati nadležnom organu u vlasništvo Republike Srbije u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U slučajevima iz st. 1. i 2. ovog člana vlasnici oružja nisu dužni da dokazuju poreklo oružja i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje, držanje i nošenje oružja.

Okončanje započetih postupaka i prestanak važenja ranijeg zakona

Član 52

Upravni i prekršajni postupci započeti pre početka primene ovog zakona okončaće se saglasno Zakonu o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 27/11 - US i 104/13 - dr. zakon).

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 27/11 - US i 104/13 - dr. zakon), i čl. 31-34. Zakona o zaštiti državne granice ("Službeni glasnik RS", broj 97/08).

Stupanje na snagu i početak primene

Član 53

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje istekom godinu dana od dana stupanja na snagu.

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o oružju i municiji

("Sl. glasnik RS", br. 10/2019)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o oružju i municiji

("Sl. glasnik RS", br. 20/2020)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o oružju i municiji

("Sl. glasnik RS", br. 14/2022)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".