Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA ZA BORBU PROTIV VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 104/2009 10/2023 i 10/2023 - dr. zakon)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se obrazovanje, organizacija, nadležnost i ovlašćenja posebnih organizacionih jedinica državnih organa radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za krivična dela određena ovim zakonom.

Član 2

Visokotehnološki kriminal u smislu ovog zakona predstavlja vršenje krivičnih dela kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže, računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku.

Pod proizvodima u elektronskom obliku posebno se podrazumevaju računarski programi i autorska dela koja se mogu upotrebiti u elektronskom obliku.

Izrazi: računar, računarski podatak, računarski program, računarski virus, računarski sistem i računarska mreža koriste se u ovom zakonu i imaju značenje u smislu odredaba Krivičnog zakonika.

Član 3

Ovaj zakon primenjuje se radi otkrivanja, krivičnog gonjenja i suđenja za:

1) krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka određena Krivičnim zakonikom;

2) krivična dela protiv intelektualne svojine, imovine, privrede i pravnog saobraćaja, kod kojih se kao objekat ili sredstvo izvršenja krivičnih dela javljaju računari, računarski sistemi, računarske mreže i računarski podaci, kao i njihovi proizvodi u materijalnom ili elektronskom obliku, ako broj primeraka autorskih dela prelazi 2000 ili nastala materijalna šteta prelazi iznos od 1.000.000 dinara;

3) krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, polne slobode, javnog reda i mira i ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, koja se zbog načina izvršenja ili upotrebljenih sredstava mogu smatrati krivičnim delima visokotehnološkog kriminala, u skladu sa članom 2. stav 1. ovog zakona.

II ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST DRŽAVNIH ORGANA

1. Posebno javno tužilaštvo

Član 4

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležno je Više javno tužilaštvo u Beogradu za teritoriju Republike Srbije.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu obrazuje se posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Posebno javno tužilaštvo).

Ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na Posebno javno tužilaštvo primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje javno tužilaštvo.

Član 5

Radom Posebnog javnog tužilaštva rukovodi posebni javni tužilac za visokotehnološki kriminal (u daljem tekstu: Posebni javni tužilac).

Posebnog javnog tužioca postavlja Vrhovni javni tužilac iz reda javnih tužilaca višeg javnog tužilaštva, apelacionog javnog tužilaštva, javnog tužilaštva posebne nadležnosti ili Vrhovnog javnog tužilaštva. Prilikom postavljenja prednost imaju javni tužioci koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

Posebni javni tužilac postavlja se na šest godina i ne može biti ponovo postavljen.

Član 6

Posebni javni tužilac ima prava i dužnosti kao glavni javni tužilac.

Ako dođe do saznanja da se u jednom krivičnom predmetu radi o slučajevima propisanim u članu 3. ovog zakona, posebni javni tužilac se u pismenoj formi obraća Vrhovnom javnom tužiocu, zahtevajući od njega da mu poveri ili prenese nadležnost.

Član 7

(Brisan)

Član 8*

(Prestao da važi)

2. Služba za borbu protiv visokotehničkog kriminala

Član 9

Radi obavljanja poslova organa unutrašnjih poslova u vezi sa krivičnim delima iz člana 3. ovog zakona, obrazuje se u okviru ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Služba).

Služba postupa po zahtevima Posebnog javnog tužioca, u skladu sa zakonom.

Ministar nadležan za unutrašnje poslove, po pribavljenom mišljenju Posebnog javnog tužioca, postavlja i razrešava starešinu Službe i bliže uređuje njen rad, u skladu sa zakonom.

3. Nadležnost i organizacija sudova

Član 10

Za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona nadležan je Viši sud u Beogradu, za teritoriju Republike Srbije.

Za odlučivanje u drugom stepenu nadležan je Apelacioni sud u Beogradu.

Član 11

U Višem sudu u Beogradu za postupanje u predmetima krivičnih dela iz člana 3. ovog zakona obrazuje se Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (u daljem tekstu: Odeljenje).

Sudije u Odeljenje raspoređuje predsednik Višeg suda u Beogradu iz reda sudija tog suda. Prednost imaju sudije koje poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

U skladu sa odredbama Zakona o sudijama, Visoki savet sudstva može privremeno uputiti sudiju iz drugog suda na rad u Odeljenje. Sudija koji se privremeno upućuje mora ispunjavati uslove za izbor sudije višeg suda.

III SREDSTVA ZA RAD

Član 12

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa obezbeđuje odgovarajuće prostorije i sve druge tehničke uslove potrebne za efikasan rad Posebnog javnog tužilaštva i Odeljenja.

Član 13

Sredstva za rad Posebnog javnog tužilaštva, Službe i Odeljenja obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

IV PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 14

Krivični postupci za krivična dela iz člana 3. ovog zakona u kojima je optužnica stupila na pravnu snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se pred sudovima koji su bili stvarno i mesno nadležni pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

Član 10

Krivični postupci za krivična dela iz člana 2. ovog zakona, u kojima je doneto rešenje o sprovođenju istrage, odnosno u kojima je optužnica stupila na pravnu snagu do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se pred sudovima koji su bili stvarno i mesno nadležni pre stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", izuzev odredaba čl. 3. do 9. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2010. godine.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama
Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala

("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)

Član 7

Rešenje o postavljenju posebnog tužioca za visokotehnološki kriminal doneto pre dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva važi do isteka vremena postavljenja.

Rešenje o upućivanju zamenika javnog tužioca u Posebno odeljenje Višeg javnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala doneto pre dana konstituisanja Visokog saveta tužilaštva važi do isteka vremena upućivanja.

Rešenje o raspoređivanju sudije u Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg suda u Beogradu doneto pre konstituisanja Visokog saveta sudstva važi do isteka vremena raspoređivanja, odnosno upućivanja na rad u taj sud.

Član 8

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva, odnosno Visokog saveta tužilaštva.