Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OPTIČKIM DISKOVIMA

("Sl. glasnik RS", br. 52/2011)

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za proizvodnju optičkih diskova i proizvodnih delova, uvoz i izvoz proizvodnih delova i opreme koja se koristi za proizvodnju optičkih diskova, kao i komercijalno umnožavanje, uvoz, izvoz i promet optičkih diskova.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) optički disk je svaki medij koji se koristi za elektronsko skladištenje podataka u digitalnom obliku, koji se mogu zapisati i čitati pomoću optičkog mehanizma za skeniranje koristeći izvor svetlosti visoke gustine, kao što je laserski zrak, bez obzira na format diska;

2) proizvodni deo (stamper) je komponenta kalupa koja sadrži podatke u digitalnom obliku, namenjena za oblikovanje optičkih diskova, ili bilo koja naprava koja sadrži podatke od kojih se proizvodni deo (stamper) može proizvesti putem galvanizacije;

3) glass master je disk izrađen od stakla ili polimera ili nekog srodnog materijala koji sadrži podatke u digitalnom obliku, na osnovu koga se izrađuje proizvodni deo (stamper);

4) proizvodna oprema su mašine, uređaji, oprema za izradu glass mastera, kao i svaka druga oprema, koja se koristi ili se može koristiti za proizvodnju optičkih diskova ili proizvodnih delova (stamper);

5) oprema za izradu mastera su mašine, uređaji ili naprave koje se sastoje od procesora signala i uređaja za snimanje laserskim zrakom ili bilo kog drugog uređaja koji se može koristiti za snimanje podataka na master ili direktno na proizvodni deo (stamper);

6) proizvodnja je izrada optičkih diskova kao i izrada, odnosno obrađivanje proizvodnih delova (stamper);

7) proizvođački kod je LBR SID kod kojim se identifikuje laser bim rekorder na kojem je napravljen proizvodni deo (stamper) i Mould SID kod, kojim se identifikuje kalup na kojem je izvršeno umnožavanje optičkih diskova, koji izdaje Zavod za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: Zavod) i koji služi za identifikaciju proizvođača optičkih diskova ili proizvodnih delova (stamper), koji su zajednički razvili IFPI - Međunarodna federacija diskografske industrije (IFPI - International Federation of Phonograpahic Industry) i Filips Internešnl B.V. (Philips International B.V.);

8) licenca za proizvodnju je isprava kojom se licima sa dodeljenim proizvođačkim kodom odobrava proizvodnja optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper);

9) licencirane prostorije su objekti koji su navedeni u licenci za proizvodnju u kojima se obavlja proizvodnja optičkih diskova i/ili proizvodnja proizvodnih delova (stamper);

10) nosilac licence je pravno lice ili preduzetnik kome je izdata licenca za proizvodnju optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper);

11) lice je pravno lice ili preduzetnik;

12) promet optičkih diskova jeste prodaja, iznajmljivanje, davanje u zakup i razmena optičkih diskova;

13) komercijalno umnožavanje optičkih diskova je snimanje materijala zaštićenog autorskim pravom ili srodnim pravima sa postojećih nosača na optičke diskove, u cilju njihovog stavljanja u promet ili njihovog izvoza.

Uslovi za proizvodnju optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper)

Član 3

Proizvodnju optičkih diskova i/ili proizvodnju proizvodnih delova (stamper) može da obavlja samo lice kojem je dodeljen proizvođački kod i koje ima licencu za proizvodnju.

Proizvodnja iz stava 1. ovog člana može da se obavlja isključivo u licenciranim prostorijama, u skladu sa ovim zakonom.

Proizvođački kod

Član 4

Proizvođački kod dodeljuje Zavod i upisuje ga u Registar dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci.

Proizvođački kod, na pisani zahtev podnosioca, dodeljuje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Registar dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci vodi se u elektronskom obliku uz upotrebu računarskog programa sa jedinstvenom bazom podataka.

Zahtev iz stava 2. ovog člana naročito sadrži podatke o:

1) podnosiocu zahteva;

2) odgovornim licima podnosioca zahteva;

3) prostorijama u kojima će se obavljati proizvodnja.

Sadržinu i način vođenja Registra dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci bliže propisuje ministar nadležan za poslove nauke (u daljem tekstu: ministar).

Licenca za proizvodnju

Član 5

Licencu za proizvodnju (u daljem tekstu: licenca) izdaje Zavod rešenjem, u skladu sa zakonom, na osnovu pisanog zahteva lica koje je pribavilo proizvođački kod i koje namerava da se bavi proizvodnjom optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper).

Rešenje o izdavanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Izdata licenca je neprenosiva.

Izdate licence Zavod upisuje u Registar dodeljenih proizvođačkih kodova i izdatih licenci.

Uslovi za izdavanje licence

Član 6

Licenca se izdaje licu koje:

1) je registrovano za obavljanje delatnosti za koju se licenca traži;

2) poseduje odgovarajući proizvođački kod;

3) poseduje prostorije u kojima će se obavljati proizvodnja optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper);

4) u periodu od pet godina pre podnošenja zahteva, nije bilo pravnosnažno osuđeno za privredni prestup, odnosno da njegov direktor ili drugo odgovorno lice, u periodu od pet godina pre podnošenja zahteva za izdavanje licence, nije bilo pravnosnažno osuđeno za krivično delo kojim se povređuje pravo intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova i proizvodnih delova (stamper), da se protiv navedenih lica ne vodi postupak za bilo koje od ovih dela i da nije na snazi mera kojom im je zabranjeno obavljanje delatnosti za koju se traži licenca.

Sadržina zahteva za izdavanje licence

Član 7

Zahtev za izdavanje licence sadrži podatke o podnosiocu zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se dokazi kojima se potvrđuje ispunjenost uslova iz člana 6. ovog zakona.

Ministar bliže propisuje sadržinu zahteva iz stava 1. ovog člana, kao i dokaze iz stava 2. ovog člana.

Rok za izdavanje licence

Član 8

Licenca se izdaje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Uredan zahtev za izdavanje licence, u smislu stava 1. ovog člana, jeste zahtev koji sadrži podatke i dokaze iz člana 7. ovog zakona.

Ako zahtev nije uredan, Zavod u pisanoj formi u roku od 15 dana, uz navođenje razloga, podnosiocu zahteva dostavlja poziv da zahtev dopuni u roku koji Zavod odredi a koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana od dana prijema poziva.

Ako u ostavljenom roku podnosilac zahteva ne dopuni zahtev, Zavod zaključkom odbacuje zahtev.

Odbijanje izdavanja licence

Član 9

Zahtev za izdavanje licence odbija se ako:

1) podnosilac zahteva nije registrovan za obavljanje delatnosti za koju se licenca traži;

2) podnosilac zahteva nema odgovarajući proizvođački kod;

3) podnosilac zahteva ne poseduje odgovarajuće prostorije u kojima se obavlja proizvodnja optičkih diskova i/ili proizvodnih delova;

4) je podnosilac zahteva bio pravnosnažno osuđen za privredni prestup, odnosno ako je direktor ili drugo odgovorno lice podnosioca zahteva bilo pravnosnažno osuđeno za krivično delo povrede prava intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova i proizvodnih delova (stamper), u periodu od pet godina pre podnošenja zahteva;

5) se u trenutku donošenja odluke o zahtevu za izdavanje licence, protiv podnosioca zahteva, direktora ili drugog odgovornog lica podnosioca zahteva vodi postupak za delo iz tačke 4) ovog stava, do pravnosnažnog okončanja postupka;

6) je u trenutku donošenja odluke o zahtevu za izdavanje licence, na snazi mera kojom se zabranjuje podnosiocu zahteva, direktoru ili drugom odgovornom licu podnosioca zahteva, obavljanje delatnosti za koju se traži licenca.

Rešenje kojim se odbija izdavanje licence iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana Zavod donosi u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva iz člana 7. ovog zakona.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Sadržina i rok važenja licence

Član 10

Licenca sadrži naročito:

1) podatke o nosiocu licence;

2) podatke o licenciranim prostorijama;

3) podatke o delatnosti za čije obavljanje se licenca izdaje - proizvodnja optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper);

4) proizvođački kod nosioca licence;

5) druge propisane podatke.

Licenca se izdaje sa rokom važenja od dve godine od dana donošenja rešenja o izdavanju licence, s tim da se može produžavati neograničen broj puta, na način i pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Ministar bliže propisuje izgled i sadržinu licence iz stava 1. ovog člana.

Produženje važenja licence

Član 11

Produženje važenja licence vrši se na osnovu pisanog zahteva koji Zavodu podnosi nosilac licence najranije 60, a najkasnije 20 dana pre isteka roka važenja licence.

Uredan zahtev za produženje važenja licence je zahtev koji je podnet u roku iz stava 1. ovog člana, koji sadrži podatke iz člana 6. ovog zakona, kao i podatak o broju licence čije se produženje važenja traži.

U pogledu sadržine zahteva, roka za donošenje rešenja o produženju, odnosno rešenja o odbijanju produženja važenja licence shodno se primenjuju odredbe čl. 7, 8. i 9. ovog zakona.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Obaveze nosioca licence

Član 12

Nosilac licence dužan je da:

1) na vidnom mestu, u svakoj licenciranoj prostoriji istakne kopiju licence, a original licence da istakne u kancelariji odgovornog lica;

2) primeni dodeljene proizvođačke kodove na sve optičke diskove i/ili proizvodne delove (stamper);

3) u pisanoj formi obavesti Zavod o svakoj promeni podataka iz člana 6. ovog zakona, najkasnije 15 dana od dana nastanka promene;

4) s obzirom na okolnosti slučaja preduzme razumne mere kako bi utvrdio da je naručilac optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper) ovlašćen da na naručenim optičkim diskovima ili proizvodnim delovima (stamper) reprodukuje materijal zaštićen autorskim ili srodnim pravom, a naročito da od naručioca zahteva da:

(1) dostavi podatke o nosiocu prava na materijal koji je predmet reprodukcije na naručenim optičkim diskovima i/ili proizvodnim delovima (stamper) ili njihovom pakovanju,

(2) dostavi dokaz da je ovlašćen da reprodukuje takav materijal na optičkim diskovima i/ili proizvodnim delovima (stamper), u pogledu količine i vrste, vremenskog i teritorijalnog važenja ovlašćenja izdatog od strane izvornog nosioca prava,

(3) obezbedi podatke o sadržini materijala koji je predmet reprodukcije i proveru tih podataka upoređivanjem sa dostavljenim materijalom;

5) vodi evidenciju o količini, sadržaju i seriji proizvodnje optičkih diskova, čuva dokaze i podatke iz stava 1. tačka 4) ovog člana i čuva primerke optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper) u skladu sa ovim zakonom.

Ako okolnosti slučaja dovode u sumnju postojanje ili obim ovlašćenja za reprodukovanje materijala na optičkim diskovima i/ili proizvodnim delovima (stamper), nosilac licence mora da izvrši dodatnu proveru podataka dobijenih od naručioca.

Odredbe stava 1. tačka 4) i stav 2. ovog člana ne primenjuju se na proizvodnju praznih optičkih diskova.

Privremeno oduzimanje licence

Član 13

Zavod, po službenoj dužnosti, rešenjem privremeno oduzima licencu najduže do pravnosnažnog okončanja postupaka, ako je:

1) protiv nosioca licence pokrenut postupak za privredni prestup, odnosno ako je protiv odgovornog lica nosioca licence pokrenut postupak za krivično delo povrede prava intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova;

2) pokrenut postupak protiv pravnog lica za privredni prestup, odnosno protiv fizičkog lica za krivično delo za povredu prava intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova, ako je povreda učinjena u licenciranim prostorijama.

Organ koji je pokrenuo postupak iz stava 1. ovog člana dužan je da o tome, bez odlaganja, u pisanoj formi obavesti Zavod.

Rešenje o privremenom oduzimanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Trajno oduzimanje licence

Član 14

Zavod, po službenoj dužnosti, rešenjem trajno oduzima licencu ako je:

1) nosilac licence pravnosnažno osuđen za privredni prestup, odnosno ako je odgovorno lice nosioca licence pravnosnažno osuđeno za krivično delo povrede prava intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova;

2) pravno lice pravnosnažno osuđeno za privredni prestup, odnosno ako je fizičko lice pravosnažno osuđeno za krivično delo povrede prava intelektualne svojine koje ga čini nedostojnim vršenja delatnosti proizvodnje optičkih diskova, a koje je izvršeno u licenciranim prostorijama.

Organ koji je doneo odluke iz stava 1. ovog člana dužan je da o tome, bez odlaganja, u pisanoj formi obavesti Zavod.

Rešenje o trajnom oduzimanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ukidanje licence

Član 15

Zavod može rešenjem da ukine licencu.

Rešenje o ukidanju licence donosi se na zahtev nosioca licence ili po službenoj dužnosti, ako Zavod utvrdi da je nosilac licence trajno prestao da obavlja delatnost proizvodnje optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper).

Rešenje o ukidanju licence je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Evidencija optičkih diskova

Član 16

Nosilac licence dužan je da vodi evidenciju proizvedenih optičkih diskova, da čuva uzorke proizvedenih optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper) i da čuva dokaze i podatke iz člana 12. stav 1. tačka 4) ovog zakona u roku od pet godina i da ih na zahtev stavi na uvid tržišnom inspektoru, ovlašćenom carinskom službeniku i ovlašćenom licu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a po pismenom zahtevu, Zavodu i ovlašćenom predstavniku organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava (u daljem tekstu: organizacija).

Uzorci iz stava 1. ovog člana su:

1) primerak proizvedenog optičkog diska;

2) sadržina proizvodnog dela (stamper), u formi koja omogućava uvid u tu sadržinu.

Ministar bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencije optičkih diskova.

Obaveza obeležavanja proizvoda

Član 17

Nosilac licence mora optički disk sa snimljenim sadržajem i/ili proizvodni deo (stamper) da obeleži odgovarajućim proizvođačkim kodom koji je naveden u licenci.

Uvoz i izvoz optičkih diskova, proizvodnih delova (stamper) i proizvodne opreme

Član 18

Uvoz, odnosno izvoz optičkih diskova, proizvodnih delova (stamper) i proizvodne opreme, može da vrši lice koje je registrovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Fizičko lice može slobodno da vrši uvoz, odnosno izvoz optičkih diskova za sopstvene, nekomercijalne potrebe, pod uslovom da se optički diskovi nalaze u ličnom prtljagu putnika ili da su poslati u maloj pošiljci.

Saradnja nadležnog carinskog organa i tržišne inspekcije

Član 19

Nadležni carinski organ dužan je da prvog radnog dana u mesecu dostavi tržišnoj inspekciji podatke o licima koja su izvršila uvoz iz člana 18. ovog zakona i podatke o uvozu izvršenom u toku prethodnog meseca.

Tržišna inspekcija mora da izvrši nadzor nad prometom uvezene robe iz člana 18. ovog zakona najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema podataka iz stava 1. ovog člana.

Optički diskovi sa snimljenim sadržajem i proizvodni delovi (stamper) koji se izvoze moraju da budu obeleženi proizvođačkim kodom o čemu se prilaže dokaz.

Nadležan carinski organ vrši kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 3. ovog člana.

Zabrana stavljanja lažnog proizvođačkog koda

Član 20

Zabranjeno je stavljanje lažnog proizvođačkog koda, odnosno neovlašćeno stavljanje proizvođačkog koda ili slične oznake na optičke diskove i/ili proizvodne delove (stamper), kao i izrada, skladištenje ili korišćenje sredstava čija je prevashodna namena stavljanje lažnog proizvođačkog koda.

Zabrana skladištenja i korišćenja neprilagođene opreme

Član 21

Zabranjeno je skladištenje i/ili korišćenje proizvodne opreme i proizvodnog dela (stamper), koji nisu prilagođeni za stavljanje odgovarajućeg proizvođačkog koda u skladu sa ovim zakonom.

Zabranjena je proizvodnja, prepravka ili držanje kalupa, odnosno proizvodnog dela (stamper) za proizvodnju optičkih diskova koji je pogodan za stavljanje lažnog proizvođačkog koda ili slične oznake na optički disk.

U smislu st. 1. i 2. ovog člana nosilac licence smatraće se držaocem proizvodne opreme i/ili proizvodnog dela (stamper), odnosno kalupa za proizvodnju optičkih diskova pronađenih u licenciranim prostorijama.

Zabranjeno je korišćenje sredstava ili opreme kojom se proizvođački kodovi uništavaju ili čine nejasnim.

Zabrana prometa neobeleženih proizvoda

Član 22

Zabranjeno je stavljanje u promet optičkih diskova i/ili proizvodnih delova (stamper) sa snimljenim sadržajem koji nisu obeleženi odgovarajućim proizvođačkim kodom.

Zabranjeno je stavljanje u promet optičkih diskova i/ili proizvodnih delova na kojima je proizvođački kod uništen ili nejasan.

Prava i dužnosti tržišne inspekcije

Član 23

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši tržišna inspekcija.

U okviru inspekcijskog nadzora tržišna inspekcija ima pravo i dužnost da:

1) pregleda licencirane prostorije i izvrši kontrolu delatnosti koja se u njima obavlja;

2) pregleda izdatu licencu;

3) pregleda optičke diskove, proizvodne delove (stamper), proizvodnu opremu i sirovine za proizvodnju optičkih diskova i izvrši njihov popis;

4) pregleda evidencije, poslovne knjige, ugovore i druge isprave, kao i dokaze o pravu reprodukovanja, odnosno snimanja materijala zaštićenog autorskim ili srodnim pravom na optičkim diskovima ili proizvodnim delovima (stamper);

5) proverava i utvrđuje da li su proizvodni delovi (stamper), odnosno kalupi, uključujući i rezervne proizvodne delove (stamper) i kalupe i proizvodna oprema prilagođeni za stavljanje proizvođačkih kodova sadržanih u licenci;

6) proverava i utvrđuje da li su optički diskovi i proizvodni delovi (stamper) obeleženi odgovarajućim proizvođačkim kodom;

7) proverava da li se vode evidencije propisane ovim zakonom;

8) privremeno zadrži, do odluke suda, optičke diskove, proizvodne delove (stamper), sirovinu ili opremu za proizvodnju, odnosno umnožavanje optičkih diskova, ako izrazi sumnju da je učinjena povreda ovog zakona koja je propisana kao prekršaj ili povreda drugog zakona koja je propisana kao privredni prestup ili krivično delo povrede prava intelektualne svojine i da o tome obaveste nosioca prava intelektualne svojine, odnosno organizaciju;

9) uzme određeni broj uzoraka optičkih diskova, odnosno proizvodnih delova (stamper) potrebnih za dokazivanje u postupku pred nadležnim sudom;

10) rešenjem naredi uništavanje oduzetih optičkih diskova, odnosno proizvodnih delova (stamper) kada i pored preduzetih aktivnosti za pronalaženje vlasnika, njihov vlasnik, odnosno držalac ostane nepoznat;

11) uzme uzorke optičkih diskova radi provere i slanja podataka međunarodnim organizacijama za zaštitu prava intelektualne svojine.

Rešenje iz stava 2. tačka 10) ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Odredbe stava 2. ovog člana shodno se primenjuju i na druge prostorije i prevozna sredstva kada postoji osnovana sumnja da je u njima učinjena ili je u toku povreda ovog zakona, ili odredaba drugog zakona kojim se štiti pravo intelektualne svojine.

Kaznene odredbe

Član 24

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje:

1) proizvodi, skladišti, stavlja u promet, uvozi i/ili izvozi optičke diskove, odnosno proizvodne delove (stamper), suprotno odredbama ovog zakona (čl. 3, 17, 18. st. 1, 20, 21. i 22.);

2) ne poštuje obaveze obeležavanja, čuvanja i vođenja evidencije propisane ovim zakonom (član 12. st. 1. tačka 5.).

Za radnje iz stava 1. ovog člana Zakona kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara i preduzetnik.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Predmeti izvršenja prekršaja i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje prekršaja iz st. 1-3. ovog člana oduzimaju se, a predmeti izvršenja prekršaja uništavaju se.

Presuda kojom je učiniocu izrečena kazna za prekršaj iz st. 1-3. ovog člana javno se objavljuje.

Prelazne i završne odredbe

Član 25

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu zakona.

Član 26

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se istekom šestog meseca od dana stupanja na snagu.