Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OBJAVLJIVANJU ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA

("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 i 10/2023)

 

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Republičko službeno glasilo je "Službeni glasnik Republike Srbije" (u daljem tekstu: Službeni glasnik).

Izdavanje Službenog glasnika je delatnost od opšteg interesa, koju obavlja javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija (u daljem tekstu: javno preduzeće).

II OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM GLASNIKU

1. Akti čije je objavljivanje u Službenom glasniku obavezno

Član 2

U Službenom glasniku se, u skladu sa ovim zakonom, obavezno objavljuju: akti Narodne skupštine, međunarodni sporazumi, akti predsednika Republike, akti Vlade, akti ministarstava i posebnih organizacija, akti Ustavnog suda, akti Visokog saveta sudstva, akti Visokog saveta tužilaštva, akti sudova i javnih tužilaštava, akti drugih republičkih organa, akti Narodne banke Srbije, presude Evropskog suda za ljudska prava, odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava, propisi koje donose imaoci javnih ovlašćenja, drugi akti za koje je to određeno zakonom, prečišćeni tekstovi i ispravke akata.

Akti Narodne skupštine

Član 3

U Službenom glasniku se objavljuju: Ustav Republike Srbije, akt o promeni Ustava, ustavni zakon za sprovođenje Ustava Republike Srbije, ustavni zakon za sprovođenje promene Ustava Republike Srbije, zakoni, drugi propisi i opšti akti Narodne skupštine.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti Narodne skupštine za koje je to određeno posebnim zakonom ili za koje Narodna skupština odluči da se objave u Službenom glasniku.

O objavljivanju akata Narodne skupštine u Službenom glasniku stara se Služba Narodne skupštine.

Međunarodni sporazumi

Član 4

U Službenom glasniku se objavljuju potvrđeni međunarodni ugovori.

O objavljivanju potvrđenih međunarodnih ugovora stara se Služba Narodne skupštine.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi međunarodni sporazumi i akti za koje je to određeno u skladu sa posebnim zakonom.

O objavljivanju drugih međunarodnih sporazuma i akata stara se ministarstvo nadležno za spoljne poslove, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Akti predsednika Republike

Član 5

U Službenom glasniku se objavljuju ukazi o proglašenju zakona i ukazi o dodeli odlikovanja.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti predsednika Republike za koje je to određeno posebnim zakonom ili za koje predsednik Republike odluči da se objave u Službenom glasniku.

O objavljivanju akata predsednika Republike u Službenom glasniku stara se Generalni sekretarijat predsednika Republike.

Akti Vlade

Član 6

U Službenom glasniku se objavljuju uredbe i drugi opšti akti Vlade.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti Vlade za koje je to određeno posebnim zakonom ili za koje Vlada odluči da se objave u Službenom glasniku i akti predsednika Vlade, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

O objavljivanju akata Vlade u Službenom glasniku stara se Republički sekretarijat za zakonodavstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat).

Akti ministarstava i posebnih organizacija

Član 7

U Službenom glasniku se objavljuju propisi koje donose ministarstva i posebne organizacije (pravilnici, naredbe i uputstva).

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti ministarstava i posebnih organizacija za koje je to određeno posebnim zakonom.

O objavljivanju akata ministarstava i posebnih organizacija u Službenom glasniku stara se Sekretarijat.

Akti Ustavnog suda

Član 8

U Službenom glasniku se objavljuju odluke i drugi akti Ustavnog suda u skladu sa posebnim zakonom.

O objavljivanju akata Ustavnog suda u Službenom glasniku stara se njegova nadležna služba.

Akti Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, sudova i javnih tužilaštava

Član 9

U Službenom glasniku se objavljuju opšti akti Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva i Vrhovnog suda.

U Službenom glasniku se objavljuju i drugi akti Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, sudova i javnih tužilaštava za koje je to određeno posebnim zakonom.

O objavljivanju akata Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, sudova i javnih tužilaštava u Službenom glasniku staraju se organi koji su ih doneli ili njihove službe.

Akti Narodne banke Srbije

Član 10

U Službenom glasniku se objavljuju opšti i drugi akti Narodne banke Srbije u skladu sa posebnim zakonom.

O objavljivanju akata Narodne banke Srbije u Službenom glasniku stara se Narodna banka Srbije.

Presude Evropskog suda za ljudska prava i odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava

Član 11

U Službenom glasniku se objavljuju presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Republiku Srbiju i odluke ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava koje se odnose na Republiku Srbiju.

O objavljivanju presuda Evropskog suda za ljudska prava u Službenom glasniku stara se organ nadležan za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

O objavljivanju odluka ugovornih tela Ujedinjenih nacija za zaštitu ljudskih prava u Službenom glasniku stara se ministarstvo nadležno za poslove zaštite ljudskih prava.

Propisi imalaca javnih ovlašćenja

Član 12

U Službenom glasniku se objavljuju propisi koje imaoci javnih ovlašćenja donose u vršenju javnih ovlašćenja.

O objavljivanju propisa imalaca javnih ovlašćenja u Službenom glasniku staraju se njihovi donosioci, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Ostali akti

Član 13

U Službenom glasniku se obavezno objavljuju i drugi opšti akti republičkih organa, kao i ostali akti za koje je to određeno posebnim zakonom.

O objavljivanju tih akata u Službenom glasniku staraju se njihovi donosioci, osim ako ovim ili posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Prečišćeni tekstovi

Član 14

U Službenom glasniku se objavljuju prečišćeni tekstovi zakona.

U Službenom glasniku se objavljuju prečišćeni tekstovi i drugih propisa za koje je ovim ili posebnim zakonom određeno da se objavljuju u Službenom glasniku.

O objavljivanju prečišćenog teksta zakona i drugih propisa u Službenom glasniku stara se organ, organizacija, odnosno služba koja se stara o objavljivanju akta čiji se prečišćen tekst utvrđuje.

Ispravke akata

Član 15

U Službenom glasniku se objavljuju ispravke zakona.

U Službenom glasniku se objavljuju ispravke i drugih propisa i akata za koje je ovim ili posebnim zakonom određeno da se objavljuju u Službenom glasniku.

O objavljivanju ispravke akta u Službenom glasniku stara se organ, organizacija, odnosno služba koja se stara o objavljivanju akta čija se ispravka daje.

Oslobađanje od plaćanja naknade za obavezno objavljivanje u Službenom glasniku

Član 16

Organi, organizacije, odnosno službe koji se staraju o objavljivanju akata u Službenom glasniku ne plaćaju naknadu za objavljivanje zakona, drugih propisa i akata koji se obavezno objavljuju u Službenom glasniku, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

2. Akti čije objavljivanje u Službenom glasniku nije obavezno

Član 17

Akti organa, pravnih i fizičkih lica čije objavljivanje u Službenom glasniku nije obavezno mogu, uz naknadu, da se objavljuju u Službenom glasniku.

U Službenom glasniku mogu, uz naknadu, da se objavljuju i javni konkursi, oglasi, javni pozivi i druga obaveštenja organa, pravnih i fizičkih lica.

Visina naknade za objavljivanje određuje se aktom javnog preduzeća, na koji saglasnost daje Vlada.

3. Izdanja Službenog glasnika

Član 18

Službeni glasnik ima osnovno izdanje i posebna izdanja.

Osnovno izdanje Službenog glasnika je "Službeni glasnik Republike Srbije".

Posebna izdanja Službenog glasnika su: "Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori" i "Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik".

Član 19

U osnovnom izdanju Službenog glasnika objavljuju se akti koji se ne objavljuju u posebnim izdanjima Službenog glasnika.

U "Službenom glasniku Republike Srbije - Međunarodni ugovori" objavljuju se potvrđeni međunarodni ugovori i drugi međunarodni sporazumi i akti za koje je to određeno u skladu sa posebnim zakonom.

U "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku" objavljuju se republički propisi kojima se uređuju nastavni planovi i programi obrazovanja, prostor, oprema i nastavna sredstva, program pripravničkog staža i programi usavršavanja i osposobljavanja nastavnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama, kao i drugi akti za koje je posebnim zakonom određeno da se objavljuju u "Službenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku".

III NAČIN OBJAVLJIVANJA ZAKONA I DRUGIH PROPISA I AKATA

Objavljivanje u izvornom tekstu

Član 20

Zakoni, drugi propisi i akti objavljuju se u tekstu koji je utvrdio njihov donosilac, na osnovu naloga organa, organizacija, odnosno službi koji se staraju o njihovom objavljivanju.

Nalog za objavljivanje izdaje se javnom preduzeću.

Zakoni, drugi propisi i akti po pravilu se objavljuju u prvom narednom broju Službenog glasnika, ako su propisno dostavljeni na objavljivanje.

Nadležnost Sekretarijata

Član 21

Kad Sekretarijat smatra da propis ministarstva ili posebne organizacije nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije, zakonom ili drugim opštim aktom Narodne skupštine ili propisom Vlade, pre objavljivanja tog propisa ukazuje ministarstvu, odnosno posebnoj organizaciji koja mu je dostavila propis, na tu nesaglasnost.

Ukoliko ministarstvo ili posebna organizacija ostane pri stavu da se propis objavi, Sekretarijat o tome obaveštava Vladu i predlaže joj da preduzme mere za koje je ovlašćena.

Ispravka zakona i drugih propisa i akata

Član 22

Organi, organizacije, odnosno službe koji se staraju o objavljivanju akata u Službenom glasniku dužni su da, odmah po objavljivanju akata o čijem se objavljivanju staraju, utvrde da li su ti akti objavljeni u izvornom tekstu i ako utvrde da tekst objavljen u Službenom glasniku ne odgovara izvornom tekstu, pripreme ispravku i dostave je na objavljivanje.

Ministarstva, odnosno posebne organizacije koji su bili donosioci akata ili predlagači akata Vlade dužni su da, odmah po objavljivanju akata čiji su bili donosioci ili akata Vlade čiji su bili predlagači, utvrde da li su ti akti objavljeni u izvornom tekstu i ako utvrde da tekst objavljen u Službenom glasniku ne odgovara izvornom tekstu, o tome obaveste Sekretarijat, koji priprema ispravku i dostavlja je na objavljivanje.

IV IZDAVANJE I UREĐIVANJE SLUŽBENOG GLASNIKA

Uređivanje Službenog glasnika

Član 23

O redosledu i načinu objavljivanja zakona, drugih propisa i akata, kao i o drugim pitanjima vezanim za uređivanje Službenog glasnika stara se javno preduzeće.

Izdavanje Službenog glasnika za vreme ratnog stanja

Član 24

Organizaciju i način izdavanja Službenog glasnika za vreme ratnog stanja uređuje Vlada.

Sastav nadzornog odbora javnog preduzeća

Član 25

Nadzorni odbor javnog preduzeća ima pet članova, koje imenuje Vlada.

Jedan član nadzornog odbora javnog preduzeća imenuje se iz reda zaposlenih u javnom preduzeću, jedan član nadzornog odbora javnog preduzeća mora biti nezavisan član nadzornog odbora javnog preduzeća, a tri člana nadzornog odbora javnog preduzeća imenuju se iz reda funkcionera ili državnih službenika na položaju, i to po jedan iz ministarstva nadležnog za poslove državne uprave, iz Generalnog sekretarijata Vlade, odnosno iz Sekretarijata.

Članovi nadzornog odbora javnog preduzeća koji su imenovani iz reda funkcionera ili državnih službenika na položaju dužni su da pored svoje funkcije vrše i funkciju člana nadzornog odbora javnog preduzeća.

Elektronski i štampani oblik Službenog glasnika

Član 26

Osnovno i posebna izdanja Službenog glasnika izdaju se u štampanom obliku i u elektronskom obliku u PDF i HTML formatu.

Štampani oblik Službenog glasnika i elektronski oblik Službenog glasnika u PDF formatu su zvanična izdanja.

Odnos štampanog i elektronskog oblika

Član 27

Dan izdavanja određenog broja Službenog glasnika jeste datum koji je označen na elektronskom i štampanom obliku.

Elektronski i štampani oblik Službenog glasnika moraju imati isti datum i moraju biti sadržinski usaglašeni.

V PRAVNO-INFORMACIONI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Uspostavljanje Pravno-informacionog sistema Republike Srbije

Član 28

Uspostavlja se Pravno-informacioni sistem Republike Srbije (u daljem tekstu: Pravno-informacioni sistem) kao zbirka podataka u elektronskom obliku koja sadrži: elektronski oblik Službenog glasnika, arhivu službenih glasila, bazu koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom glasniku, bazu koja sadrži sudsku praksu, druge podatke o pravnom sistemu Republike Srbije i vezu sa pravnim aktima Evropske unije.

Pravno-informacioni sistem objavljuje se na internet stranama javnog preduzeća.

Pristup Pravno-informacionom sistemu

Član 29

U bazi koja sadrži registar i tekstove važećih propisa i drugih akata Republike Srbije objavljenih u Službenom glasniku svim korisnicima interneta dostupni su bez naknade: nezvanično prečišćeni tekstovi propisa, originalna službena glasila u PDF formatu u kojima su objavljeni osnovni tekstovi propisa i službena glasila u kojima su objavljene njihove izmene i dopune.

Za pristup ostalim podacima koje sadrži Pravno-informacioni sistem plaća se naknada čija se visina određuje aktom javnog preduzeća, na koji saglasnost daje Vlada.

Baza koja sadrži sudsku praksu dostupna je bez naknade svim sudovima i javnim tužilaštvima, Državnom pravobranilaštvu, Pravosudnoj akademiji, Zaštitniku građana, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravobranilaštvima opština, gradova, grada Beograda i gradskih opština.

Vođenje Pravno-informacionog sistema

Član 30

Pravno-informacioni sistem vodi javno preduzeće.

Vođenje Pravno-informacionog sistema je delatnost od opšteg interesa.

Svi državni organi i državne i druge organizacije dužni su da pruže podatke i dokumentaciju potrebnu za vođenje Pravno-informacionog sistema.

Odbor urednika Pravno-informacionog sistema

Član 31

Pravno-informacioni sistem ima Odbor urednika Pravno-informacionog sistema.

Odbor urednika Pravno-informacionog sistema usmerava i nadzire razvoj Pravno-informacionog sistema i prati da li državni organi i državne i druge organizacije blagovremeno pružaju podatke i dokumentaciju potrebnu za vođenje Pravno-informacionog sistema.

U Odbor urednika Pravno-informacionog sistema imenuju se lica iz reda funkcionera i državnih službenika u državnim organima, zaposlenih u javnom preduzeću i stručnjaka iz oblasti prava i informatike.

Predsednika i članove Odbora urednika Pravno-informacionog sistema imenuje Vlada na predlog Sekretarijata.

Donošenje propisa o Pravno-informacionom sistemu

Član 32

Vlada bliže propisuje način na koji se uspostavlja i vodi Pravno-informacioni sistem.

Propisom o uspostavljanju i vođenju Pravno-informacionog sistema posebno se uređuje: bliža sadržina Pravno-informacionog sistema, upravljanje podacima i dokumentacijom, razmena i dostavljanje podataka i dokumentacije, pristup tom sistemu i način njegovog korišćenja.

VI OBEZBEĐIVANJE DELA SREDSTAVA ZA OBAVEZNO OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM GLASNIKU I ZA VOĐENJE PRAVNO-INFORMACIONOG SISTEMA

Član 33

Za objavljivanje zakona, drugih propisa i akata koji se obavezno objavljuju u Službenom glasniku, kao i za vođenje Pravno-informacionog sistema, javnom preduzeću se obezbeđuje deo potrebnih sredstava u budžetu Republike Srbije, u visini koja se za svaku godinu određuje zakonom o budžetu Republike Srbije u okviru razdela ministarstva nadležnog za poslove državne uprave.

Iznos sredstava koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije određuje se na osnovu prosečnih cena uporedivih usluga na tržištu.

Pod uporedivim uslugama na tržištu smatraju se:

1) usluge pripreme za štampu i štampe;

2) usluge uređivanja i ažuriranja elektronske baze propisa.

VII POSEBNI NAČINI OBJAVLJIVANJA

Član 34

Ukazi i drugi akti predsednika Republike, propisi i drugi akti Vlade i ministra nadležnog za odbranu koji se odnose na Vojsku Srbije objavljuju se u "Službenom vojnom listu", o čijem se izdavanju stara ministarstvo nadležno za odbranu.

Opšti akti privrednih društava, ustanova i drugih organizacija objavljuju se na način koji odrede te organizacije.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje propisa Vlade

Član 35

Propis o uspostavljanju i vođenju Pravno-informacionog sistema Vlada će doneti u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36

Javno preduzeće "Službeni glasnik" osnovano Zakonom o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju "Službenog glasnika Republike Srbije" ("Službeni glasnik RS", broj 72/91, "Službeni list SRJ", broj 11/93 - SUS i "Službeni glasnik RS", broj 30/10) nastavlja da posluje u skladu sa Odlukom o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća "Službeni glasnik" Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima, koju je Vlada donela pod br. 023-2140/2013, od 14. marta 2013. godine.

Početak izdavanja elektronskog oblika Službenog glasnika

Član 37

Elektronski oblik Službenog glasnika postaje zvanično izdanje Službenog glasnika od 1. januara 2014. godine.

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 38

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa i opštih akata i o izdavanju "Službenog glasnika Republike Srbije" ("Službeni glasnik RS", broj 72/91, "Službeni list SRJ", broj 11/93 - SUS i "Službeni glasnik RS", broj 30/10).

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 39

Ovaj zakon stupa na snagu 1. juna 2013. godine, osim odredaba čl. 28, 29, 30, 31. i 33. koje stupaju na snagu 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmenama
Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata

("Sl. glasnik RS", br. 10/2023)

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".