Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OBELEŽAVANJU DANA ŽALOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 30/2010)

 

Uvodna odredba

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obeležavanja dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, obaveze državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih ustanova i javnih preduzeća koje oni osnivaju, organizacija kojima je zakonom povereno vršenje poslova državne uprave kao upravnih ovlašćenja (u daljem tekstu: organi i organizacije), obaveze drugih pravnih i fizičkih lica, kao i sankcije za nepoštovanje utvrđenih obaveza u pogledu obeležavanja dana žalosti.

Proglašenje dana žalosti

Član 2

Dan žalosti se proglašava posle naročito teške nesreće koja za posledicu ima smrt, ranjavanje, ili teško oštećenje zdravlja većeg broja ljudi, ili u slučaju smrti visokog državnog funkcionera.

Dan žalosti može se proglasiti i u slučaju smrti ličnosti koja je imala visoke zasluge za zemlju, kao i povodom nekog tragičnog događaja, kad Vlada tako proceni.

Odluku o proglašenju i trajanju dana žalosti donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Odlukom o proglašenju i trajanju dana žalosti može se obrazovati odbor za organizovano obeležavanje dana žalosti.

Trajanje dana žalosti

Član 3

Dan žalosti traje onoliko dugo koliko se odredi odlukom o proglašenju i trajanju dana žalosti, ali ne može trajati duže od tri dana.

Ako odlukom nije drugačije određeno, dan žalosti otpočinje u 0.00 sati dana koji je određen za dan žalosti, a završava se u 24.00 sata dana koji je određen za poslednji dan dana žalosti.

Način obeležavanja dana žalosti

1) Spuštanje zastave na pola koplja

Član 4

Organi i organizacije, kao i druga pravna lica koja ističu zastavu, dužna su da u vreme dana žalosti zastavu Republike Srbije spuste na polovinu jarbola, odnosno koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću.

2) Odavanje pošte minutom ćutanja

Član 5

Svaki poslodavac dužan je da na dan žalosti omogući zaposlenima da u isto vreme, minutom ćutanja, odaju poštu nastradalim ljudima u nesreći zbog koje je dan žalosti proglašen.

3) Medijsko informisanje i sećanje

Član 6

Radiodifuzne organizacije za informisanje javnosti na teritoriji Republike Srbije, dužne su da u svojim programima, uključujući i emisije namenjene inostranstvu, na dan proglašenja dana žalosti:

1) emituju odluku o proglašenju dana žalosti i o programu njegovog obeležavanja koju donosi nadležni organ Republike Srbije ili telo koje on odredi;

2) obaveste javnost o skupovima sećanja koje povodom dana žalosti organizuju nadležni organi Republike Srbije ili tela koja ona odrede;

3) umesto humorističkih, zabavnih, folklornih i drugih emisija sa zabavnom i narodnom muzikom, emituju muziku i emisije prikladne danu žalosti;

4) usklade detaljnu programsku šemu u vreme dana žalosti.

Novinsko-izdavačke organizacije koje izdaju dnevne novine dužne su da na dan žalosti svoje listove odštampaju u crnoj boji, navodeći na prvoj strani odluku o proglašenju dana žalosti i proglašenju njegovog obeležavanja.

4) Obeležavanje dana žalosti u obrazovnim ustanovama

Član 7

U obrazovnim ustanovama dan žalosti obeležava se minutom ćutanja na prvom času nastave, a program nastave muzičkog obrazovanja prilagođava se danu žalosti.

5) Obeležavanje dana žalosti u ustanovama kulture

Član 8

Muzeji, pozorišta, bioskopi, organizacije koje imaju muzičko-scenske programe, arhive i druge ustanove u oblasti kulture obavezni su da svoje programe prilagode danu žalosti.

6) Obeležavanje dana žalosti na sportskim manifestacijama

Član 9

Dan žalosti u sportskim halama, na stadionima i igralištima obeležava se spuštanjem na pola jarbola ili na pola koplja zastave Republike Srbije i zastava sportskih klubova, a ako je reč o sportskim susretima međunarodnog značaja onda i spuštanjem zastava međunarodnih sportskih organizacija na pola jarbola ili na pola koplja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, pre početka sportske manifestacije, sudija zviždukom pištaljke označava početak i završetak odavanja pošte minutom ćutanja, i prikladnih poruka kojima se odaje pošta nastradalim u nesreći zbog koje je proglašen dan žalosti.

Igrači, rezervni igrači, treneri, sudije i svi ostali učesnici sportske manifestacije, kao i prisutni gledaoci (osim nepokretnih invalida), dužni su da pri odavanju pošte minutom ćutanja ustanu i da dostojanstveno obeleže odavanje pošte nastradalima u nesreći zbog koje je proglašen dan žalosti.

7) Zabrana izvođenja ili emitovanja narodne i zabavne muzike, odnosno programa zabavnog karaktera

Član 10

Za vreme dana žalosti je zabranjeno emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima.

Nadzor nad primenom zakona

Član 11

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona obavlja:

1) ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, kad je reč o državnim organima i organizacijama Republike Srbije, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Republika, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i drugim pravnim i fizičkim licima, izuzev čl. 6, 7, 8. i 9. ovog zakona;

2) ministarstvo nadležno za oblast kulture, kad je reč o pravnim licima iz člana 8. ovog zakona;

2a) Republička radiodifuzna agencija, kao povereni posao, za subjekte iz člana 6. stav 1. ovog zakona;

2b) ministarstvo nadležno za oblast javnog informisanja za subjekte iz člana 6. stav 2. ovog zakona;

3) ministarstvo nadležno za oblast prosvete, kad je reč o pravnim licima iz čl. 7. i 9. ovog zakona.

Nadzor nad obavljanjem poverenog posla iz stava 1. tačka 2a) ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove javnog informisanja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Član 12

Kada organ nadležan za nadzor nad sprovođenjem ovog zakona utvrdi da se organi i organizacije iz člana 1. ovog zakona ne pridržavaju utvrđenih obaveza u obeležavanju dana žalosti, naložiće otklanjanje uočenih nedostataka i pokrenuće prekršajni postupak.

Kaznene odredbe

Prekršaji

Član 13

Novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj:

1) pravno lice koje na dan žalosti ne istakne zastavu Republike Srbije na pola jarbola, odnosno na pola koplja, uz odgovarajuće osvetljenje noću (član 4. ovog zakona);

2) pravno lice koje ne omogući zaposlenima da minutom ćutanja odaju poštu nastradalima (član 5. ovog zakona);

3) radiodifuzna organizacija za informisanje javnosti koja se ne pridržava odredaba člana 6. stav 1. ovog zakona;

4) novinsko-izdavačka organizacija ako se ne pridržava odredaba člana 6. stav 2. ovog zakona;

5) obrazovna ustanova ako ne obeleži dan žalosti (član 7. ovog zakona);

6) ustanove u oblasti kulture ako ne prilagode svoj program danu žalosti (član 8. ovog zakona);

7) sportska organizacija koja organizuje sportsku manifestaciju, ako se ne pridržava odredaba člana 9. ovog zakona;

8) pravna lica koji se bave ugostiteljskom, turističkom i sličnom delatnošću ako se ne pridržavaju odredbe člana 10. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kazniće se odgovorno lice u državnom organu i organizaciji, organu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, za prekršaj iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. tač. 2) i 8) ovog člana.

Član 14

Novčanom kaznom od 2.000 do 10.000 dinara, kazniće se za prekršaj fizičko lice koje na javnom mestu, namerno povredi obavezu obeležavanja dana žalosti (član 10. ovog zakona).

Primena zakona u slučaju proglašenja dana žalosti od strane nadležnog organa državne zajednice

Član 15

Odredbe ovog zakona, koje se odnose na način obeležavanja dana žalosti, prava i obaveze organa i organizacija i drugih pravnih i fizičkih lica, primenjivaće se i kada nadležni organ državne zajednice Srbija i Crna Gora proglasi dan žalosti.

Proglašenje dana žalosti od strane autonomne pokrajine, opštine, grada i grada Beograda

Član 16

Autonomna pokrajina, opština, grad i grad Beograd mogu proglasiti dan žalosti na svojoj teritoriji povodom nekog tragičnog događaja od lokalnog značaja.

Odlukom o proglašenju dana žalosti mogu se prema ovom zakonu propisati obaveze za organe, organizacije i službe čiji su osnivači autonomna pokrajina, opština, grad, odnosno grad Beograd.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na način obeležavanja dana žalosti shodno se primenjuju i kada autonomna pokrajina, opština, grad, odnosno grad Beograd proglase dan žalosti.

Stupanje na snagu

Član 17

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".