Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST

("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost, u vezi sa otvaranjem tekućeg i drugog platnog računa, kao i obavljanjem platnih transakcija preko tog računa.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na pravna lica primenjuju se i na ogranke stranih privrednih društava koji su osnovani u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje privrednih društava.

Član 2

Pravna lica i preduzetnici su dužni da otvore tekući račun kod pružaoca platnih usluga koji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, može da vodi tekući račun (banka, odnosno Uprava za trezor), da vode novčana sredstva na tom računu i vrše platne transakcije preko tog računa.

Pravna lica i preduzetnici mogu imati više od jednog tekućeg računa kod istog pružaoca platnih usluga i tekuće račune kod više pružalaca platnih usluga.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravna lica i preduzetnici, kao imaoci elektronskog novca u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, nisu dužni da vrše platne transakcije preko tekućeg računa po osnovu kupoprodaje roba i usluga tim novcem.

Odredbe st. od 1. do 3. ovog člana primenjuju se i na pravna lica i preduzetnike kada obavljaju platni promet sa inostranstvom, a u skladu sa propisima o deviznom poslovanju.

Ministar nadležan za poslove finansija može propisati bliže uslove i način plaćanja iz stava 3. ovog člana, kao i druge slučajeve u kojima pravna lica i preduzetnici nisu dužni da vrše platne transakcije preko tekućeg računa.

Član 3

Pravna lica i preduzetnici su dužni da dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu uplate na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuje se na lica iz tog stava koja imaju ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje menjačkih poslova, a koja uplatu gotovog novca u dinarima, ostvarenog menjačkim poslovanjem, vrše u skladu sa propisom kojim se uređuju menjački poslovi.

Ako preduzetnik zahteva isplatu gotovog novca sa tekućeg računa, banka je dužna da mu taj novac isplati odmah, bez naknade, s tim da ako je reč o isplati gotovog novca u iznosu većem od 600.000 dinara ili efektivnog stranog novca u iznosu čija je dinarska protivvrednost po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije veća od 600.000 dinara - banka mu sredstva preko 600.000 dinara isplaćuje, bez naknade, najkasnije narednog radnog dana.

Ministar nadležan za poslove finansija propisuje uslove i način plaćanja i isplata koje se vrše u gotovom novcu u dinarima sa tekućih računa pravnih lica i preduzetnika.

Član 4

Fizička lica koja ne obavljaju delatnost mogu za izvršavanje platnih transakcija imati tekuće i druge platne račune kod pružalaca platnih usluga utvrđenih zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Lica iz stava 1. ovog člana, kao imaoci elektronskog novca u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, mogu vršiti platne transakcije tim novcem.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuju se i kada fizička lica koja ne obavljaju delatnost vrše platni promet sa inostranstvom, a u skladu sa propisima o deviznom poslovanju.

Član 5

Pravna lica i preduzetnici mogu međusobne novčane obaveze izmirivati i ugovaranjem promene poverilaca, odnosno dužnika u određenom obligacionom odnosu (asignacija, cesija, pristupanje dugu, preuzimanje duga, ustupanje duga i dr.), prebijanjem (kompenzacija) i na drugi način u skladu sa zakonom.

Pravna lica i preduzetnici ne mogu izmirivati međusobne novčane obaveze na način iz stava 1. ovog člana, ukoliko su njihovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, osim ako drukčije nije utvrđeno zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Obaveze izmirene na način iz stava 1. ovog člana, osim ako su izmirene prebijanjem (kompenzacija), evidentiraju se preko računa kod pružaoca platnih usluga, najmanje jedanput mesečno, po pravilu krajem meseca.

Plaćanje međusobnih obaveza i potraživanja iz stava 1. ovog člana vrši se kao platna transakcija između učesnika.

Član 6

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona kod pravnih lica i preduzetnika vrši Ministarstvo finansija - Poreska uprava.

Član 7

Novčanom kaznom od 50.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:

1) ako ne otvori tekući račun kod pružaoca platnih usluga koji, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge, može da vodi tekući račun ili ne vodi sredstva na tom računu ili ne vrši platne transakcije preko tog računa, u skladu sa ovim zakonom (član 2. stav 1);

2) ako dinare primljene u gotovom po bilo kom osnovu ne uplati na svoj tekući račun u roku od sedam radnih dana (član 3. stav 1);

3) ako su njegovi računi u trenutku plaćanja blokirani radi izvršenja prinudne naplate, a novčane obaveze izmiruje suprotno članu 5. stav 2. ovog zakona (član 5. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu - novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i preduzetnik - novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Član 8

Akt iz člana 3. stav 4. ovog zakona ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do dana početka primene akta iz stava 1. ovog člana primenjivaće se Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost ("Službeni glasnik RS", broj 77/11), ukoliko nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 9

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. oktobra 2015. godine.