Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

("Sl. glasnik RS", br. 102/2008 i 31/2009)

Član 1

Ovim zakonom uređuje se mirovanje obaveze plaćanja dospelih a neplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, kao i otpis duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Član 2

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Osiguranik je fizičko lice koje je osigurano u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

2) Poslodavac je pravno, odnosno fizičko lice ili drugi pravni subjekt koji je obveznik doprinosa, odnosno obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za zaposlene, lica koja obavljaju privremene i povremene poslove i za izabrana, imenovana i postavljena lica koja ostvaruju razliku zarade, odnosno plate, kao i omladinska ili studentska zadruga osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadruge, za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge;

3) Obveznik doprinosa je osiguranik i poslodavac, ili isplatilac prihoda, na čiji teret se plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: doprinos);

4) Doprinos iz osnovice je iznos doprinosa koji obračunava, obustavlja i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u ime i u korist osiguranika;

5) Doprinos na osnovicu je iznos doprinosa koji obračunava i plaća poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda u svoje ime, a u korist osiguranika ili osiguranik koji sam za sebe plaća doprinos;

6) Matična filijala je filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje na čijem području osiguranik ima prebivalište, odnosno boravište, odnosno na čijem području je sedište obveznika uplate doprinosa i koja utvrđuje svojstvo osiguranika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje;

7) Uplatilac doprinosa je osiguranik i poslodavac, odnosno drugi isplatilac prihoda koji je dužan da obračuna, odnosno plati doprinos u svoje ime i u svoju korist ili u svoje ime, a u korist osiguranika.

Član 3

Obaveza plaćanja duga po osnovu doprinosa koja je dospela do 31. decembra 2008. godine, a nije izmirena do dana stupanja na snagu ovog zakona, miruje u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine (u daljem tekstu: period mirovanja), u skladu sa ovim zakonom.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana miruje dospeli a neplaćeni dug po osnovu doprinosa iz osnovice i doprinosa na osnovicu, kao i iznos pripadajuće kamate (u daljem tekstu: dug po osnovu doprinosa), sa stanjem na dan 31. decembra 2008. godine.

Član 4

U periodu mirovanja na dug po osnovu doprinosa ne zaračunava se kamata, osim ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Član 5

Od 1. januara 2009. godine i za ceo period mirovanja, odnosno do 31. decembra 2011. godine obveznik doprinosa dužan je da plaća tekuće obaveze po osnovu doprinosa u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Član 6

Uplatiocu doprinosa koji je tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine otpisuje se u celini dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

Član 7

Protiv uplatioca doprinosa koji tekuće obaveze iz člana 5. ovog zakona po osnovu doprinosa u periodu od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine nije izmirio u visini i u rokovima propisanim zakonom, počev od 1. januara 2012. godine pokrenuće se, u skladu sa zakonom, postupak naplate duga po osnovu dospelih a neplaćenih doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona.

Na iznos duga po osnovu doprinosa iz stava 1. ovog člana zaračunava se kamata za period mirovanja duga, odnosno za period od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine.

Član 8

Postupak za utvrđivanje mirovanja duga po osnovu doprinosa, kao i za otpis duga po osnovu doprinosa pokreće se na osnovu pismenog zahteva uplatioca doprinosa.

Postupak iz stava 1. ovog člana, za obveznike poljoprivrednike pokreće Ministarstvo finansija - Poreska uprava, po službenoj dužnosti.

Član 9

Zahtev iz člana 8. ovog zakona podnosi se do 31. decembra 2009. godine Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi, sa podacima o visini obračunatog a neplaćenog doprinosa, koji je dospeo do 31. decembra 2008. godine.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva koji ima zaposlene (poslodavac) dužan je da priloži i spisak osiguranika za koje nije uplaćen doprinos, kao i podatak o matičnoj filijali za te osiguranike.

Spisak osiguranika iz stava 2. ovog člana sadrži: lične podatke osiguranika, podatke o prebivalištu, odnosno boravištu, podatke o periodu za koji nije uplaćen doprinos, kao i podatke o visini neplaćenog doprinosa dospelog na dan 31. decembra 2008. godine.

Član 10

Ministarstvo finansija - Poreska uprava vrši proveru podataka koje je dostavio uplatilac doprinosa i donosi rešenje kojim se utvrđuje mirovanje duga po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona, kao i visina duga po tom osnovu.

Za uplatioca doprinosa koji ima zaposlene (poslodavac) donosi se zbirno rešenje koje sadrži ukupan iznos duga tog uplatioca doprinosa i visinu ukupnog pojedinačnog duga za svakog osiguranika navedenog u spisku iz člana 9. stav 2. ovog zakona.

Rešenje kojim se utvrđuje mirovanje duga po osnovu doprinosa za osiguranika pojedinca dostavlja se podnosiocu zahteva i matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, a rešenje iz stava 2. ovog člana - podnosiocu zahteva i Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Član 11

Republički zavod za zdravstveno osiguranje - matična filijala vodi posebnu evidenciju za svakog uplatioca doprinosa za koga je doneto rešenje iz člana 10. ovog zakona.

U evidenciji iz stava 1. ovog člana vode se podaci o: uplatiocu doprinosa, osiguranicima za koje miruju obaveze iz rešenja po osnovu doprinosa iz člana 10. ovog zakona, visini duga po osnovu doprinosa koji je dospeo do 31. decembra 2008. godine, kao i drugi podaci koji su potrebni za vođenje evidencije.

Član 12

Ako Ministarstvo finansija - Poreska uprava, u postupku kontrole kod podnosioca zahteva iz člana 8. ovog zakona, utvrdi da period mirovanja, odnosno dug po osnovu doprinosa iz člana 3. ovog zakona nije obuhvaćen zahtevom iz člana 8. ovog zakona, odnosno da nije podnet takav zahtev, iznos tako utvrđenih obaveza sa zaračunatom kamatom za period mirovanja duga, odnosno za period od 1. januara 2009. godine do 31. decembra 2011. godine, smatra se tekućom obavezom, u skladu sa zakonom.

Ministarstvo finansija - Poreska uprava dužna je da pokrene postupak naplate prinudnim putem tekućih obaveza iz stava 1. ovog člana, u skladu sa zakonom.

Član 13

Ako u periodu mirovanja duga, odnosno pre 31. decembra 2011. godine, obvezniku doprinosa prestane svojstvo obveznika doprinosa (npr. brisanje iz registra privrednih subjekata, likvidacija, odnosno stečaj, statusna promena ili privatizacija, prestanak radnog odnosa i dr.), dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona otpisuje se, odnosno naplaćuje se u skladu sa odredbama čl. 6. i 7. ovog zakona.

Član 14

Ako u periodu mirovanja duga, odnosno pre 31. decembra 2011. godine, osiguraniku prestane svojstvo osiguranika po jednom osnovu i stekne svojstvo osiguranika po drugom osnovu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstveno osiguranje, dug po osnovu doprinosa iz člana 3. stav 2. ovog zakona otpisuje se, odnosno naplaćuje se u skladu sa odredbama čl. 6. i 7. ovog zakona.

Član 15

U periodu mirovanja, osiguranik za koga se izmiruju tekuće obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, stiče pravo na overu isprave o osiguranju, odnosno posebne isprave o korišćenju zdravstvene zaštite, kao i na ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Član 16

Ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno će bliže urediti način i postupak za utvrđivanje mirovanja obaveze plaćanja duga po osnovu doprinosa, kao i za otpis tog duga.

Podzakonski akt iz stava 1. ovog člana doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 17

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2009. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmeni
Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

("Sl. glasnik RS", br. 31/2009)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".