Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KRETANJU UZ POMOĆ PSA VODIČA

("Sl. glasnik RS", br. 29/2015)

Sadržaj zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuje se pravo osoba sa invaliditetom na kretanje uz pomoć psa vodiča u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru.

Načela

Član 2

Ovim zakonom obezbeđuje se ostvarivanje ustavom zajemčenih osnovnih načela koja se odnose na uživanje ljudskih prava, a naročito na zabranu diskriminacije i uvođenje posebnih mera radi postizanja pune ravnopravnosti osoba sa invaliditetom sa ostalim građanima i razrada prava na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti.

Pojmovi

Član 3

Osoba sa invaliditetom koja se kreće uz pomoć psa vodiča (u daljem tekstu: osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča) jeste slepo ili slabovido lice, lice koje koristi invalidska kolica i svako drugo lice koje ima status osobe sa invaliditetom u skladu sa zakonom koje se kreće uz pomoć psa vodiča.

Pas vodič je pas koji se koristi kao podrška u kretanju ili u terapeutske, rehabilitacijske ili druge slične potrebe osoba sa invaliditetom, a koji je prošao posebnu obuku u skladu sa zakonom i koji je vidno obeležen adekvatnom opremom.

Instruktor psa vodiča je lice koje obavlja poslove obuke psa vodiča.

Pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča podrazumeva slobodan pristup i kretanje u javnom prevozu, objektima i površinama u javnoj upotrebi i u radnom prostoru, kao i u svakom drugom prostoru.

Pravo na korišćenje javnog prevoza

Član 4

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ne plaća voznu kartu za psa vodiča, bez obzira na smer i dužinu puta na teritoriji Republike Srbije.

Pod javnim prevozom, u smislu ovog zakona, smatra se prevoz u drumskom, železničkom, unutrašnjem vodnom, vazdušnom, gradskom i drugom saobraćaju.

Pravo na korišćenje objekata u javnoj upotrebi

Član 5

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo korišćenja svih objekata u javnoj upotrebi, kao što su objekti državnih organa, organa autonomne pokrajine i lokalne samouprave, kao i drugih organa i organizacija, pravnih i fizičkih lica, objekti u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, sporta, turizma, ugostiteljstva i drugih delatnosti.

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ne plaća ulaznicu za psa vodiča za korišćenje prostora i objekata u javnoj upotrebi.

Bliže uslove i način korišćenja objekata u javnoj upotrebi u oblasti zdravstvene zaštite od strane osobe koja se kreće uz pomoć psa vodiča, sporazumno propisuju ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Pravo na slobodan pristup i boravak na javnim površinama

Član 6

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na slobodan pristup i boravak na javnim površinama kao što su javne saobraćajnice, trgovi, ulice, pešački prelazi, parkovi, zelene površine i druge površine za kretanje i boravak lica.

Pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru

Član 7

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča ima pravo na slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, odnosno prostoru u kojem osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča obavlja poslove.

Pravo instruktora psa vodiča

Član 8

Odredbe čl. 4-7. ovog zakona primenjuju se i na instruktora psa vodiča, u toku trajanja obuke psa.

Obaveza omogućavanja ostvarivanja prava

Član 9

Pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu i preduzetnik dužni su da omoguće osobi koja se kreće uz pomoć psa vodiča i instruktoru psa vodiča ostvarivanje prava iz čl. 4-8. ovog zakona.

Osposobljavanje za kretanje sa psom vodičem

Član 10

Osposobljavanje osobe koja se kreće uz pomoć psa vodiča za kretanje sa psom vodičem organizuje i sprovodi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa zakonom, na osnovu posebnih programa prilagođenih potrebama i mogućnostima osoba koje se kreću uz pomoć psa vodiča kojima se stiču znanja, sposobnosti i veštine koje obuhvataju samostalno kretanje, kretanje sa psom vodičem, dobrobit životinja, zoopsihologiju i socijalizaciju u porodici, u skladu sa zakonom.

Na posebni program iz stava 1. ovog člana mišljenje daje ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih iz stava 1. ovog člana izdaje dokaz o stečenim znanjima, sposobnostima i veštinama.

Odgovarajuća isprava

Član 11

Osoba koja se kreće uz pomoć psa vodiča i instruktor psa vodiča poseduju odgovarajuću ispravu na osnovu koje se ostvaruje pravo na kretanje uz pomoć psa vodiča.

Pod odgovarajućom ispravom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se:

1) dokaz o stečenim znanjima, sposobnostima i veštinama za kretanje sa psom vodičem za osobu koja se kreće uz pomoć psa vodiča;

2) dokaz o završenoj obuci - za psa vodiča;

3) dokaz o osposobljenosti za obavljanje poslova obuke psa vodiča za instruktora psa vodiča.

Ispravu iz stava 2. ovog člana koja je izdata u inostranstvu zamenjuje odgovarajuća potvrda ministarstva nadležnog za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Potvrdu iz stava 3. ovog člana ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom izdaje pod uslovom da je ta isprava izdata od strane ovlašćenog lica, da je nadležni organ zemlje u kojoj je izdata isprava potvrdio da se radi o registrovanom, odnosno licu ovlašćenom za njeno izdavanje, i da su dostavljeni prevodi te isprave i potvrde, u skladu sa zakonom, na jezik koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Nadzor

Član 12

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Kaznene odredbe

Član 13

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 500.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako osobi koja se kreće uz pomoć psa vodiča ili instruktoru psa vodiča zabrani ili ne omogući:

1) pravo na korišćenje svih prevoznih sredstava u javnom prevozu, uključujući i zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike (član 4. stav 1);

2) besplatan prevoz za psa vodiča (član 4. stav 2);

3) korišćenje objekata u javnoj upotrebi (član 5. stav 1);

4) besplatan ulazak za psa vodiča u objekte u javnoj upotrebi (član 5. stav 2);

5) slobodan pristup i boravak na javnim površinama (član 6);

6) slobodan pristup i boravak u radnom prostoru, odnosno prostoru u kojem lice koje se kreće uz pomoć psa vodiča obavlja poslove (član 7).

Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 400.000,00 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - instruktor psa vodiča koji se kreće uz pomoć psa vodiča van trajanja obuke psa vodiča (član 8).

Prelazne i završne odredbe

Član 14

Nadležni ministri doneće bliže propise na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Državni organi, organi autonomne pokrajine i lokalne samouprave, drugi organi i organizacije, pravna i fizička lica usaglasiće odluke i uskladiće način rada sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.