Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom se uređuje Klasifikacija delatnosti (u daljem tekstu: Klasifikacija), kao opšti standard prema kojem se vrši razvrstavanje jedinica razvrstavanja u delatnosti.

Primena Klasifikacije

Član 2

Klasifikacija se primenjuje:

1) prilikom upisivanja delatnosti u privredni ili drugi poseban registar;

2) u statistici i vođenju evidencija;

3) prilikom prikupljanja, obrađivanja i prikazivanja podataka o stanju i kretanjima u ekonomiji, socijalnoj oblasti i oblasti radne i životne sredine prema delatnostima, kao i prilikom izvršavanja međunarodnih obaveza;

4) prilikom donošenja i praćenja mera ekonomske i socijalne politike;

5) u naučnoistraživačkom i analitičkom radu.

Propisivanje Klasifikacije

Član 3

Klasifikaciju, uključujući nazive, šifre i opise delatnosti, propisuje Vlada.

Jedinice razvrstavanja

Član 4

Prema Klasifikaciji, po delatnostima se razvrstavaju: privredna društva, zadruge, banke, društva za osiguranje, brokersko-dilerska društva, davaoci finansijskog lizinga, druge pravne forme privrednih subjekata, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, ustanove, javna preduzeća, državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, političke stranke, sindikalne i društvene organizacije, udruženja, ogranci i predstavništva stranih pravnih lica i druge organizacije koje obavljaju delatnost (u daljem tekstu: jedinice razvrstavanja).

Razvrstavanje po delatnostima vrši se po metodologiji koju propisuje Vlada.

Pretežna delatnost

Član 5

Jedinica razvrstavanja raspoređuje se u odgovarajuću kategoriju Klasifikacije (sektor, oblast, grana i grupa) prema delatnosti koju obavlja.

Ako jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, raspoređuje se u odgovarajuću kategoriju Klasifikacije iz stava 1. ovog člana prema pretežnoj delatnosti.

Prijavljivanje delatnosti

Član 6

Prilikom registracije podataka u Registru privrednih subjekata, jedinica razvrstavanja u registracionoj prijavi koja se podnosi Agenciji za privredne registre navodi pretežnu delatnost iz Klasifikacije i šifru te delatnosti.

Prijavljivanje delatnosti drugih jedinica razvrstavanja koje se registruju u drugim posebnim registrima vrši se prilikom izrade akta o osnivanju, koji se, zajedno sa prijavom za registraciju i prijavom za razvrstavanje, podnosi organu koji vodi poseban registar.

Obaveštenje o registraciji delatnosti

Član 7

Agencija za privredne registre obaveštava jedinicu razvrstavanja registrovanu u Registru privrednih subjekata o pretežnoj delatnosti u koju je svrstana i o promenama u razvrstavanju u skladu sa zakonom kojim se reguliše postupak registracije privrednih subjekata.

Drugi organi koji vode posebne registre dostavljaju organu nadležnom za poslove statistike prijave za razvrstavanje u roku od sedam dana od dana registracije.

Jedinica razvrstavanja za koju ne postoji obaveza registracije neposredno dostavlja podatke potrebne za razvrstavanje organu nadležnom za poslove statistike.

Organ nadležan za poslove statistike obaveštava jedinicu razvrstavanja koja se registruje u posebnim registrima i jedinicu razvrstavanja za koju ne postoji obaveza registracije o pretežnoj delatnosti u koju je svrstana i o promenama u razvrstavanju.

Organ nadležan za poslove statistike obaveštava i organe nadležne za vođenje drugih posebnih registara o pretežnoj delatnosti u koju je jedinica svrstana i o promenama u razvrstavanju.

Dostavljanje podatka o razvrstavanju

Član 8

Podatke o registrovanju i razvrstavanju po delatnostima primljene u toku meseca Agencija za privredne registre dostavlja najkasnije do 15. u sledećem mesecu organu nadležnom za poslove statistike.

Poveravanje poslova

Član 9

Poslove razvrstavanja po pretežnoj delatnosti i poslove koji se odnose na promene razvrstavanja Agencija za privredne registre obavlja kao poverene poslove.

Prestanak važenja postojećih propisa

Član 10

Zakon o Klasifikaciji delatnosti i o Registru jedinica razvrstavanja ("Službeni list SRJ", br. 31/96, 34/96, 12/98, 59/98 i 74/99) prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog zakona.

Klasifikacija utvrđena zakonom iz stava 1. ovog člana primenjivaće se do kraje godine u kojoj ovaj zakon stupa na snagu:

- prilikom donošenja i praćenja mera ekonomske i socijalne politike;

- u statistici i vođenju evidencija;

- prilikom prikupljanja, obrađivanja i objavljivanja podataka prema delatnostima i izvršavanja međunarodnih obaveza, kao i

- u naučnoistraživačkom i analitičkom radu.

Prelazne odredbe

Član 11

Vlada će u roku od šezdeset dana od dana stupanja na snagu odredaba člana 3. i člana 4. stav 2. ovog zakona propisati Klasifikaciju i metodologiju za razvrstavanje po delatnostima.

Član 12

Sve jedinice registrovane u Registru privrednih subjekata do dana stupanja na snagu ovog zakona razvrstaće Agencija za privredne registre, u roku od tri meseca od dana propisivanja Klasifikacije, i to prema pretežnoj delatnosti u skladu sa ovim zakonom, i objaviće taj podatak na internet stranici Agencije za privredne registre, bez donošenja posebnog akta.

Sve jedinice registrovane u drugim posebnim registrima do dana stupanja na snagu ovog zakona, kao i jedinice za koje ne postoji obaveza registracije, organ nadležan za poslove statistike razvrstaće prema pretežnoj delatnosti u skladu sa ovim zakonom, i to u roku od tri meseca od dana propisivanja Klasifikacije, i objaviće taj podatak na internet stranici organa nadležnog za poslove statistike.

Stupanje na snagu ovog zakona

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu po isteku tri meseca od dana njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 3. i člana 4. stav 2. ovog zakona, koje stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".