Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja i pronalazaštva u funkciji unapređenja proizvoda, procesa i usluga kao pokretača razvoja Republike Srbije, a posebno:

1) subjekti nacionalnog inovacionog sistema;

2) organizacija i nadležnosti Fonda za inovacionu delatnost;

3) finansiranje inovacione delatnosti i ekonomske podsticajne mere;

4) registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) nacionalni inovacioni sistem jeste skup organizacija, institucija, subjekata nacionalnog inovacionog sistema i njihovih veza u funkciji razvoja inovacione delatnosti u Republici Srbiji;

2) inovaciona delatnost podrazumeva razvojne aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta;

3) inovacija jeste primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge sa ciljem stvaranja nove dodate vrednosti, i kao takva može biti inovacija proizvoda, inovacija procesa, inovacija organizacije ili marketinška inovacija;

4) inovacija proizvoda označava primenu novog ili značajno poboljšanog proizvoda, koji je nov za odnosno pravno ili fizičko lice (ne mora biti nov za tržište), a nije promena estetske prirode ili isključivo prodaja inoviranih proizvoda koje je proizvelo i razvilo drugo pravno lice;

5) inovacija procesa označava primenu novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili isporuke (uključujući značajne promene u tehnici, opremi ili softveru, ali ne isključivo organizacione i menadžerske promene) koji je nov ili unapređen za posmatrano pravno ili fizičko lice, bez obzira ko je razvio;

6) inovacija organizacije označava primenu novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama upravljanja, s namerom da se u odnosnom subjektu poboljša korišćenje znanja, kvalitet proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova;

7) marketinška inovacija označava primenu nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda;

8) inovacioni projekat jeste skup aktivnosti kojima se inovacija razvija, odnosno plasira na tržište ili u upotrebu;

9) subjekat nacionalnog inovacionog sistema jeste inovativni subjekat, subjekat inovacione infrastrukture, kao i investitor u inovacionu delatnost;

10) inovativni subjekat je privredno društvo, drugo pravno lice, deo pravnog lica, preduzetnik, fizičko lice ili skup fizičkih lica ("startap tim") koji razvija inovacije, odnosno plasira svoje ili tuđe inovacije na tržište ili u upotrebu;

11) subjekti inovacione infrastrukture su pravna lica koja inovativnim subjektima pružaju stručnu, administrativnu, logističku i drugu podršku da svoju inovaciju razviju, stave u upotrebu i plasiraju na tržište, a čija je ključna uloga stvaranje okruženja za saradnju nauke i privrede;

12) investitor u inovacionu delatnost je pravno ili fizičko lice koje ulaže finansijska sredstva u inovativne subjekte i/ili u subjekte inovacione infrastrukture;

13) poslovni anđeo je investitor u inovacionu delatnost koji u startap ulaže finansijska sredstva.

Inovacione politike

Član 3

Inovacione politike obuhvataju postavljanje ciljeva i obezbeđenje sistemskih uslova za stvaranje, razvoj i primenu inovacija.

Inovacione politike su sadržane u dokumentima javne politike koje utvrđuje Vlada u skladu sa zakonom koji uređuje planski sistem Republike Srbije.

Dokumente javne politike iz stava 2. ovog člana Vladi predlaže Ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost, tehnološki razvoj i inovacioni sistem (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 4

Inovacione politike sprovode se putem programa podrške i podsticajnih mera namenjenih inovativnim subjektima i subjektima inovacione infrastrukture, kao i na druge načine u skladu sa ovim zakonom.

U skladu sa prioritetima definisanim u inovacionim politikama, nadležno Ministarstvo obezbeđuje uslove i prati realizaciju istih, a po potrebi predlaže Vladi mere za otklanjanje uočenih problema.

Član 5

U obavljanju inovacione delatnosti, kao i korišćenju programa podrške i podsticajnih mera, privatni i javni sektor su ravnopravni.

II MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST, TEHNOLOŠKI RAZVOJ I INOVACIONI SISTEM

Član 6

Ministarstvo je odgovorno za utvrđivanje i realizaciju inovacionih politika, podsticanje razvoja inovacione delatnosti, transfera znanja i tehnologija u privredu, kao i za razvoj i unapređenje nacionalnog inovacionog sistema u Republici Srbiji.

Član 7

Ministarstvo:

1) sarađuje sa drugim organima državne uprave s ciljem podsticanja razvoja ukupnih inovacionih kapaciteta u Republici Srbiji;

2) predlaže Vladi dokumente javne politike u oblasti inovacione delatnosti i programe podrške inovativnim subjektima i subjektima inovacione infrastrukture;

3) prati realizaciju postojećih aktivnosti u nacionalnom inovacionom sistemu i predlaže programe u skladu sa razvojnim potencijalom Republike Srbije;

4) donosi akt o načinu realizacije i finansiranja ciljanih programa podrške, akt o uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima pod kojima se ciljani programi podrške realizuju i finansiraju, vrši raspodelu sredstava budžeta Republike Srbije za njihovo finansiranje i kontroliše njihovo namensko trošenje, realizuje javne pozive za finansiranje inovativnih subjekata i subjekata inovacione infrastrukture, u skladu sa zakonom;

5) ostvaruje međunarodnu saradnju i stara se o uključivanju subjekata nacionalnog inovacionog sistema u evropski i međunarodni inovacioni prostor, u skladu sa zakonom;

6) podnosi Vladi najmanje jednom godišnje izveštaj o stanju i rezultatima inovacione delatnosti u Republici Srbiji;

7) dostavlja podatke Nacionalnom savetu za nauku i tehnološki razvoj za izradu godišnjeg izveštaja o stanju u nauci i tehnološkom razvoju;

8) daje saglasnost na godišnji program rada Fonda za inovacionu delatnost i naučno-tehnoloških parkova kao korisnika subvencija i koordiniše usklađenost programa rada sa predviđenim dokumentima javnih politika iz nadležnosti Ministarstva.

Član 8

Ministar nadležan za naučnoistraživačku delatnost, tehnološki razvoj i inovacioni sistem (u daljem tekstu: ministar) može obrazovati posebna tela za praćenje i podsticanje inovacione delatnosti u posebnim oblastima i privrednim granama, radi koordinacije rada, ostvarivanja zajedničkih interesa, kao i nabavke i korišćenja neophodne opreme i prostora.

Ministar obrazuje Mrežu naučno-tehnoloških parkova kao savetodavno telo koje ima za cilj da prati i koordiniše rad naučno-tehnoloških parkova i da vrši procenu potreba za osnivanjem novih naučno-tehnoloških parkova, poštujući načelo ravnomernog regionalnog razvoja.

III FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Član 9

Fond za inovacionu delatnost obavlja poslove podsticanja i finansiranja razvoja inovacione delatnosti.

Fond za inovacionu delatnost ima svojstvo pravnog lica i upisan je u registar privrednih subjekata.

Sedište Fonda za inovacionu delatnost je u Beogradu.

Poslove iz stava 1. ovog člana Fond za inovacionu delatnost ne obavlja sa ciljem sticanja dobiti, već razvoja inovacione delatnosti.

Poslovi Fonda za inovacionu delatnost

Član 10

Fond za inovacionu delatnost obavlja stručne i razvojne poslove u oblasti sprovođenja inovacionih politika, a naročito:

1) obezbeđivanje i upravljanje finansijskim sredstvima iz nacionalnih, međunarodnih i drugih izvora u cilju sprovođenja inovacionih politika;

2) utvrđivanje i sprovođenje programa podrške radi podsticanja inovacione delatnosti u privatnom i javnom sektoru;

3) podsticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima, u skladu sa inovacionim politikama i drugim strateškim dokumentima, kao i zaključenim međunarodnim ugovorima za namene utvrđene ovim zakonom;

4) podsticanje razvoja kapaciteta subjekata nacionalnog inovacionog sistema;

5) podsticanje javno-privatnih ulaganja u svrhu sprovođenja inovacionih politika;

6) vođenje registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema;

7) druge poslove u skladu sa ovim zakonom i opštim aktima Fonda za inovacionu delatnost.

Fond za inovacionu delatnost u obavljanju svojih poslova primenjuje principe objektivnosti i odgovornosti, međunarodno priznate standarde dobre prakse i javnosti u radu i donošenju odluka.

Prilikom obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana Fond za inovacionu delatnost može od subjekata nacionalnog inovacionog sistema zahtevati dostavljanje odgovarajućih podataka i informacija.

Član 11

Za realizaciju poslova Fond za inovacionu delatnost donosi godišnji program rada i finansijski plan za njegovo sprovođenje, koje usvaja Upravni odbor.

Ministarstvo daje saglasnost na godišnji program rada iz stava 1. ovog člana.

Fond za inovacionu delatnost dostavlja Ministarstvu izveštaj o ostvarivanju programa rada za proteklu godinu, najkasnije do 31. marta tekuće godine.

Prihodi Fonda za inovacionu delatnost

Član 12

Prihodi Fonda za inovacionu delatnost ostvaruju se iz:

1) sredstava budžeta Republike Srbije;

2) donacija, priloga, poklona i pomoći;

3) sredstava ostvarenih po osnovu realizacije inovacije čiji je razvoj finansirao Fond za inovacionu delatnost;

4) sredstava ostvarenih po osnovu prodaje svog udela u vlasništvu privrednog društva, alternativnog investicionog fonda i drugih organizacija stečenih ulaganjem Fonda za inovacionu delatnost u razvoj inovacija;

5) prihoda ostvarenih na osnovu međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje na programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti inovacione delatnosti;

6) prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

7) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva Fonda za inovacionu delatnost

Član 13

Sredstva Fonda za inovacionu delatnost koriste se za:

1) pružanje podrške i podsticaja subjektima nacionalnog inovacionog sistema;

2) pružanje podrške i podsticaja za realizaciju zajedničkih inovacionih projekata od strane privrednih društava i naučnoistraživačkih organizacija;

3) ulaganje u privredna društva, alternativne investicione fondove i druge organizacije, u cilju razvoja inovacija;

4) ostvarivanje ciljeva Fonda za inovacionu delatnost.

Fond za inovacionu delatnost može učestvovati i u sufinansiranju programa, projekata i drugih aktivnosti za namene iz stava 1. ovog člana, ako ih organizuju i finansiraju međunarodne organizacije, finansijske institucije i tela ili druga strana i domaća pravna i fizička lica.

Organi Fonda za inovacionu delatnost

Član 14

Organi Fonda za inovacionu delatnost su: Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor.

Članove Upravnog i Nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada.

Upravni odbor ima pet članova, od kojih su tri člana predstavnici Vlade, a dva člana se imenuju na predlog Fonda za inovacionu delatnost, i to jedan iz reda zaposlenih u Fondu za inovacionu delatnost, a drugi predstavnik Fonda za inovacionu delatnost je iz reda stručnjaka iz oblasti inovacione delatnosti.

Predsednika Upravnog odbora imenuje Vlada, na predlog ministra, iz reda članova Upravnog odbora.

Zamenika predsednika Upravnog odbora imenuje Vlada iz reda članova Upravnog odbora predloženih od strane Fonda za inovacionu delatnost.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih su dva člana predstavnici Vlade, a jedan član se imenuje na predlog Fonda za inovacionu delatnost.

Predsednika Nadzornog odbora imenuje Vlada iz reda članova, na predlog ministra.

Direktora Fonda za inovacionu delatnost, na predlog ministra, a po pribavljenom mišljenju Upravnog odbora, imenuje Vlada.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Direktor Fonda za inovacionu delatnost, imenuju se na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Direktor Fonda za inovacionu delatnost, kao i sa njima povezana lica ne mogu se prijavljivati niti učestvovati u projektima koje finansira Fond za inovacionu delatnost.

Pojam povezanih lica iz stava 10. ovog člana određuje se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Opšti akti Fonda za inovacionu delatnost

Član 15

Fond za inovacionu delatnost ima statut i druge opšte akte u skladu sa zakonom i statutom.

Statut donosi Upravni odbor Fonda za inovacionu delatnost uz saglasnost Vlade.

Statutom Fonda za inovacionu delatnost uređuje se: organizacija i način poslovanja Fonda za inovacionu delatnost, način predlaganja predstavnika zaposlenih u organe Fonda za inovacionu delatnost, nadležnost Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Direktora Fonda za inovacionu delatnost, zastupanje i predstavljanje Fonda za inovacionu delatnost, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Fondu za inovacionu delatnost, način organizovanja poslova i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda za inovacionu delatnost.

IV INOVATIVNI SUBJEKTI

Vrste inovativnih subjekata

Član 16

Inovativni subjekti mogu biti:

1) centri nosioci inovacione delatnosti;

2) startapi;

3) spinofovi;

4) drugi inovativni subjekti.

Centri nosioci inovacione delatnosti

Član 17

Centri nosioci inovacione delatnosti su:

1) razvojno-proizvodni centar;

2) istraživačko-razvojni centar;

3) inovacioni centar;

4) centar za transfer tehnologija.

Član 18

Razvojno-proizvodni centar je inovativni subjekat koji stvara inovacije, primenjuje nove tehnologije, vrši plasman proizvoda, usluga i tehnologija, zasnovanih na sopstvenom inovatorskom radu i razvoju.

Član 19

Istraživačko-razvojni centar je inovativni subjekat u kom se obavljaju primenjena i razvojna istraživanja, stvaraju inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija, u sopstvenu proizvodnju i usluge ili u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Član 20

Inovacioni centar je inovativni subjekat u kom se na originalni i sistematski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, razvoja prototipa, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih u određenoj oblasti i istovremeno vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Član 21

Centar za transfer tehnologija je inovativni subjekat osnovan radi obavljanja poslova transfera znanja i tehnologija iz naučno-istraživačkog sektora u privredu.

Transfer znanja i tehnologija obuhvata traganje za idejama i partnerima za procenu i komercijalizaciju inovacija, podršku u vezi sa upravljanjem intelektualnom svojinom, kao i podršku pri plasmanu inovacija na tržište.

Startapi

Član 22

Startap (engl. start-up) je novoosnovano privredno društvo ili preduzetnik koji razvija inovativni proizvod ili uslugu i koji ima potencijal brzog i velikog rasta.

Spinofovi

Član 23

Spinof (engl. spin-off) je startap koji je osnovalo postojeće pravno lice sa ciljem razvoja i komercijalizacije inovacija.

Spinof naučnoistraživačke organizacije jeste startap osnovan sa ciljem razvoja i komercijalizacije inovacija proisteklih iz naučnoistraživačkog rada.

Drugi inovativni subjekti

Član 24

Drugi inovativni subjekti mogu biti pravna i fizička lica koja se bave inovacionom delatnošću i koji su upisani u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

V SUBJEKTI INOVACIONE INFRASTRUKTURE

Član 25

Subjekti inovacione infrastrukture mogu biti organizovani kao:

1) organizacija podrške startapima;

2) naučno-tehnološki park;

3) drugi subjekti inovacione infrastrukture.

Organizacija podrške startapima

Član 26

Organizacija podrške startapima je privredno društvo čija je pretežna delatnost sprovođenje programa podrške startapima, kao i stavljanje na raspolaganje poslovnog prostora, stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih usluga startapima, sa ciljem razvoja inovacione delatnosti.

Prava i obaveze korisnika usluga i organizacija podrške startapima uređuju se međusobnim ugovorom.

Svi subjekti koji koriste usluge organizacije podrške startapima stiču status korisnika organizacije podrške startapima.

Naučno-tehnološki park

Član 27

Naučno-tehnološki park je privredno društvo čiji je cilj podsticanje ekonomskog razvoja kroz promociju i razvoj inovacione delatnosti putem stimulacije i upravljanja tokovima znanja i tehnologija između univerziteta, naučnoistraživačkih organizacija, privrednih subjekata i tržišta, kao i putem pružanja podrške kreiranju i rastu inovativnih privrednih subjekata.

Inovativni subjekti koji koriste usluge naučno-tehnološkog parka stiču status članice naučno-tehnološkog parka, kojoj naučno-tehnološki park na jednoj ili više lokacija obezbeđuje prostorne i infrastrukturne uslove za rad i istovremeno pruža druge usluge radi podizanja nivoa visokoškolskog, naučnoistraživačkog, razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada.

Međusobna prava i obaveze članice i naučno-tehnološkog parka uređuju se ugovorom.

Član 28

Naučno-tehnološki park pruža sledeće usluge:

1) korišćenja poslovnog prostora, laboratorija i telekomunikacione infrastrukture;

2) administrativne i knjigovodstvene usluge;

3) obuka i treninga;

4) podrške razvoju inovativnih proizvoda i usluga, priprema i povezivanje sa potencijalnim investitorima, umrežavanje i promovisanje;

5) poslovnog i finansijskog savetovanja;

6) povezane s pravima intelektualne svojine;

7) druge usluge sa ciljem pružanja podrške razvoju inovacione delatnosti.

Drugi subjekti inovacione infrastrukture

Član 29

Drugi subjekti inovacione infrastrukture su organizacije ili pravna lica koja obezbeđuju podršku za realizaciju inovacione delatnosti i koja su kao takva upisana u registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Član 30

Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, naučnoistraživačke i obrazovne organizacije, druga pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom, mogu biti osnivači ili suosnivači subjekata inovacione infrastrukture.

VI PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NASTALA KAO REZULTAT ISTRAŽIVANJA U AKREDITOVANOJ NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ ORGANIZACIJI

Član 31

Na prava intelektualne svojine koja su nastala kao rezultat istraživanja u akreditovanoj naučnoistraživačkoj organizaciji finansiranoj sredstvima iz budžeta Republike Srbije primenjuje se zakon koji uređuje sistem nauke i istraživanja.

VII FINANSIRANJE INOVACIONE DELATNOSTI I EKONOMSKE PODSTICAJNE MERE

Finansiranje inovacione delatnosti

Član 32

Radi ostvarivanja ciljeva inovacionih politika mogu se koristiti sredstva budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave.

Član 33

Radi ostvarivanja ciljeva inovacionih politika, mogu se koristiti sredstva međunarodnih finansijskih organizacija.

Ekonomske podsticajne mere

Član 34

Nadležni organi Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, kao i svako pravno lice koje upravlja i/ili raspolaže javnim sredstvima, može, radi ostvarivanja ciljeva inovacionih politika, ustanoviti podsticajne mere za subjekte nacionalnog inovacionog sistema.

Stimulativne procedure i postupci

Član 35

Nadležni organi Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, kao i svaki imalac javnog ovlašćenja može, u cilju razvoja inovacione delatnosti, ustanoviti stimulativne procedure i postupke koji bi se primenjivali na subjekte nacionalnog inovacionog sistema, u cilju olakšanog obavljanja inovacione delatnosti.

Programi podrške inovacionoj delatnosti

Član 36

Radi podrške razvoju i promocije inovacione delatnosti Vlada, na predlog organa državne uprave, usvaja programe podrške za narednu budžetsku godinu.

Ciljani programi podrške

Član 37

Radi podrške subjektima inovacione infrastrukture i/ili inovativnim subjektima u razvoju inovativnih proizvoda i usluga, podsticaja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovativnih subjekata, Vlada, na predlog ministra, usvaja ciljane programe podrške za narednu budžetsku godinu.

Način realizacije pojedinog programa inovacione delatnosti propisuje ministar.

Projekti u okviru ciljanih programa

Član 38

Realizacija programa iz člana 37. ovog zakona vrši se putem projekata.

U slučaju kada jedan projekat realizuje više organizacija, međusobnim ugovorom određuju nosioca realizacije projekta.

Član 39

Ministarstvo vodi javno dostupnu evidenciju projekata u okviru ciljanih programa.

Po završetku perioda predviđenog za realizaciju projekata u okviru ciljanih programa, u roku od 30 dana, učesnici na projektu dostavljaju Ministarstvu izveštaj o postignutim rezultatima.

Član 40

Uslove konkurisanja i uslove finansiranja na projektima u okviru ciljanih programa, kao i postupak evidencije i prezentaciju sadržaja i postignutih rezultata na projektima u okviru ciljanih programa, propisuje ministar.

Član 41

Kontrolu namenskog trošenja sredstava budžeta Republike Srbije i realizacije projekata u okviru ciljanih programa, Ministarstvo vrši u skladu sa ugovorom kojim se odobrava sufinansiranje inovacione delatnosti budžetskim sredstvima, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.

VIII REGISTAR SUBJEKATA NACIONALNOG INOVACIONOG SISTEMA

Član 42

Fond za inovacionu delatnost vodi registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema, uz podršku službe Vlade koja je nadležna za projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave.

Svrha vođenja registra iz stava 1. ovog člana je vođenje brojčane evidencije subjekata nacionalnog inovacionog sistema, kao i olakšan pristup finansiranju inovacione delatnosti, ekonomskim podsticajnim merama i stimulativnim procedurama i postupcima.

U registar iz stava 1. ovog člana upisuju se podaci o inovativnim subjektima, subjektima inovacione infrastrukture i poslovnim anđelima.

U registru iz stava 1. ovog člana navodi se vrsta svakog upisanog subjekta nacionalnog inovacionog sistema.

Fond za inovacionu delatnost, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, propisuje bliže uslove, dostupnost, vrstu, obim i način objavljivanja, način brisanja i rokove čuvanja podataka, kao i sadržinu obrasca za upis i brisanje svake vrste subjekata nacionalnog inovacionog sistema u registar iz stava 1. ovog člana.

Subjekti nacionalnog inovacionog sistema nisu obavezni da se upišu u registar iz stava 1. ovog člana, osim subjekata iz čl. 24. i 29. ovog zakona.

Prilikom obavljanja poslova vođenja registra, Fond za inovacionu delatnost prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti, u meri neophodnoj za vršenje navedenog posla u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

IX GODIŠNJI IZVEŠTAJ O INOVACIONOJ DELATNOSTI

Član 43

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave podnose Ministarstvu godišnji izveštaj o rezultatima i stanju inovacione delatnosti na svojoj teritoriji, kao i utrošku sopstvenih budžetskih sredstava za tu namenu.

Sadržaj i rok za dostavljanje godišnjih izveštaja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44

Fond za inovacionu delatnost, osnovan Zakonom o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05, 18/20 i 55/13), nastavlja da radi u skladu sa ovim zakonom.

Fond za inovacionu delatnost će uskladiti organizaciju, način rada, statut kao i druge opšte akte u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Svi ugovori koje je Fond za inovacionu delatnost potpisao do dana stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni.

Imenovani članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Direktor nastavljaju da obavljaju funkciju do isteka mandata.

Član 45

Fond za inovacionu delatnost će sva lica koja su upisana u Registar inovacione delatnosti upisati u Registar subjekata nacionalnog inovacionog sistema.

Prilikom vršenja upisa iz stava 1. ovog člana poslovno-tehnološki inkubatori će biti upisani kao organizacije podrške startapima.

Član 46

Ministarstvo i Fond za inovacionu delatnost usvojiće odgovarajuće propise najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Član 47

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05, 18/20 i 55/13), osim čl. 11. i 12, čija primena prestaje danom uspostavljanja registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, a najkasnije do 31. decembra 2022. godine.

Danom prestanka primene čl. 11. i 12. Zakona o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05, 18/20 i 55/13) brišu se podaci iz Registra inovacione delatnosti.

Član 48

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 42. čija se primena odlaže do obezbeđivanja uslova za uspostavljanje registra subjekata nacionalnog inovacionog sistema, a najkasnije do 31. decembra 2022. godine.