Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 18/2010 i 55/2013)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se osnovna načela, ciljevi i organizacija primene naučnih saznanja, tehničkih i tehnoloških znanja, inventivnosti i pronalazaštva, u funkciji stvaranja i realizacije, u odnosu na postojeću tehničko-tehnološku osnovu, novih i poboljšanih proizvoda, procesa i usluga, kao pokretača razvoja Republike Srbije.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) nacionalni inovacioni sistem jeste skup organizacija, institucija i njihovih veza u funkciji generisanja, difuzije i primene naučnih i tehnoloških znanja u Republici Srbiji;

2) inovaciona delatnost jesu aktivnosti koje se preduzimaju radi stvaranja novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajne izmene postojećih, a u skladu sa potrebama tržišta;

3) invencija jeste koncept, ideja i metod za dobijanje novog proizvoda ili procesa, uključujući otkriće nove tehnologije (proizvoda ili procesa) za iskorišćavanje prirodnih resursa;

4) inovacija jeste uspešna tržišna primena invencije, odnosno primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge (uključuje značajna poboljšanja tehničkih karakteristika, komponenti i materijala, ugrađenog softvera, korisničke orjentisanosti ili drugih funkcionalnih karakteristika) ili marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima pravnog lica sa okruženjem, pa može biti:

- inovacija proizvoda, kao primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, koje je novo za odnosno pravno lice (ne mora biti nova za tržište), a nije promena estetske prirode ili isključivo prodaja inoviranih proizvoda koje je proizvelo i razvilo drugo pravno lice;

- inovacija procesa, kao primena novog ili značajno poboljšanog načina proizvodnje ili isporuke (uključujući značajne promene u tehnici, opremi ili softveru, ali ne isključivo organizacione i menadžerske promene) koja je nova ili unapređena za posmatrano pravno lice, bez obzira ko je razvio;

- inovacija organizacije, kao primena novih ili znatnih promena u strukturi ili metodama menadžmenta, s namerom da se u odnosnom pravnom licu poboljša korišćenje znanja, kvaliteta proizvoda ili usluga, ili poveća efikasnost poslovnih tokova;

- marketinška inovacija, kao primena nove marketinške metode, uključujući značajne promene u dizajnu proizvoda, pakovanju, plasmanu i promociji proizvoda i naplaćivanju proizvoda;

5) subjekat inovacione delatnosti jeste pravno ili fizičko lice koje obavlja inovacionu delatnost, uključujući i pravna lica osnovana radi pružanja usluga u oblasti inovacione delatnosti;

6) registrovani subjekat inovacione delatnosti jeste subjekat inovacione delatnosti upisan u registar inovacione delatnosti, u skladu sa ovim zakonom;

7) nosilac realizacije inovacione aktivnosti jeste pravno ili fizičko lice koje objedinjuje i koordinira inovacione aktivnosti sufinansirane sredstvima budžeta Republike Srbije;

8) inovacioni projekat jeste skup aktivnosti kojima se realizuju programi inovacione delatnosti, a koji za rezultat ima stvaranje novih proizvoda, tehnologija, procesa i usluga ili značajnu izmenu postojećih u skladu sa potrebama tržišta;

9) razvojni projekat jeste skup aktivnosti kojima se realizuju programi inovacione delatnosti, a koji objedinjuje primenjena i razvojna istraživanja u određenoj naučnoj i tehnološkoj oblasti;

10) inovaciona infrastruktura jeste okruženje stvoreno u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, tehničko-tehnološkog opremanja, fizičke infrastrukture (prostorne, transportne, internet i intranet), kao i infrastrukture znanja (resursi naučnoistraživačkih organizacija i drugi obrazovni i konsalting resursi), koje je u funkciji pokretača restrukturiranja poslovnog sektora i umrežavanja subjekata inovacione delatnosti iz akademskog sektora i sektora privrede;

11) tehnopreduzetništvo jeste delatnost koja obuhvata znanja, veštine i sposobnosti usmerene na pokretanje, organizovanje, razvoj i inoviranje tehnoloških procesa, sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobiti;

12) novoosnovano privredno društvo jeste privredno društvo od čijeg osnivanja, do momenta podnošenja zahteva za finansiranje sredstvima budžeta Republike Srbije, u skladu sa zakonom, nije prošlo više od dve godine.

Inovaciona politika

Član 3

Inovaciona politika je postavljanje ciljeva i obezbeđenje sistemskih uslova za stvaranje, razvoj i primenu inovacija.

Inovacionu politiku, kao strateški dokument, utvrđuje Vlada za period od pet godina, na predlog ministarstva nadležnog za inovacionu delatnost, a u skladu sa resursima, ograničenjima i težnjama u tehnološkom razvoju države.

Član 4

Inovaciona politika realizuje se putem programa inovacione delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

U skladu sa prioritetima definisanim u inovacionoj politici, ministarstvo nadležno za inovacionu delatnost obezbeđuje uslove i prati realizaciju programa inovacione delatnosti i po potrebi predlaže Vladi mere za otklanjanje uočenih problema.

Član 5

U obavljanju inovacione delatnosti, kao i korišćenju podsticajnih mera, privatni i javni sektor su ravnopravni.

Ministarstvo nadležno za inovacionu delatnost

Član 6

Ministarstvo nadležno za naučnoistraživačku delatnost i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) odgovorno je za utvrđivanje i realizaciju inovacione politike, podsticanje tehnopreduzetništva, transfera znanja i tehnologija u privredu, razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji i propise u oblasti zaštite i prometa prava intelektualne svojine.

Član 7

Ministarstvo:

1) sarađuje sa drugim ministarstvima s ciljem podsticanja razvoja ukupnih inovacionih kapaciteta u Republici Srbiji;

2) predlaže Vladi politiku u oblasti inovacione delatnosti i programe inovacione delatnosti;

3) prati realizaciju postojećih aktivnosti u inovacionoj delatnosti, i predlaže programe u skladu sa razvojnim potencijalom Republike Srbije; donosi akt o načinu realizacije i finansiranja programa inovacione delatnosti u skladu sa razvojnim potencijalom Republike Srbije, akt o uslovima konkurisanja, kriterijumima za izbor realizatora i uslovima pod kojima se programi inovacione delatnosti realizuju i finansiraju, vrši raspodelu sredstva budžeta Republike Srbije za njihovo finansiranje i kontroliše njihovo namensko korišćenje, u skladu sa ovim zakonom;

4) realizuje javne pozive za finansiranje inovacione delatnosti, u skladu sa zakonom;

5) ostvaruje međunarodnu saradnju i stara se o uključivanju nosilaca inovacione delatnosti u evropski i međunarodni inovacioni prostor, u skladu sa zakonom;

6) podnosi Vladi najmanje jednom godišnje izveštaj o stanju i rezultatima inovacione delatnosti u Republici Srbiji.

Član 8

Ministar nadležan za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: ministar) obrazuje Komisiju za praćenje razvoja i komercijalne eksploatacije inovacija (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija:

1) priprema ekspertske analize u oblasti inovacione delatnosti;

2) analizira inostranu praksu u ovoj oblasti;

3) inicira izmene važećih zakona i ostalih propisa u ovoj oblasti, s ciljem podsticanja inovacione delatnosti.

Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Član 9

Ministar može obrazovati posebna tela za praćenje i podsticanje inovacione delatnosti u posebnim oblastima i privrednim granama, radi koordiniranja rada, ostvarivanja zajedničkih interesa, nabavke i korišćenja neophodne opreme, prostora i stručnih publikacija, a posebno negovanja stručne kritike i vrednovanja sopstvenog inovacionog stvaralaštva.

Član 10

Ministarstvo vodi elektronsku i javno dostupnu bazu podataka i evidencija o registrovanim subjektima inovacione delatnosti i inovacionim i razvojnim projektima i inovacionim aktivnostima kojima se realizuju programi inovacione delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

II REGISTAR INOVACIONE DELATNOSTI

Član 11

Ministarstvo vodi Registar inovacione delatnosti (u daljem tekstu: Registar).

Ministar propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra.

Registar je deo elektronske i javno dostupne baze podataka koju vodi Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.

Korisnici državnih podsticajnih mera i budžetskih sredstava za razvoj inovacione delatnosti mogu biti samo subjekti koji su upisani u Registar.

Ministar utvrđuje uslove u pogledu potrebne organizacione i stručne strukture pravnog lica, kao i u pogledu stručnosti i rezultata rada fizičkog lica, pod kojima pravno, odnosno fizičko lice može biti upisano u Registar, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

Član 12

Svi subjekti koji se bave inovacionom delatnošću, a vode se u Registru, dužni su da o svom radu, stanju opreme i resursa, kao i planovima njihovog korišćenja, podnose godišnji izveštaj Ministarstvu.

Sadržaj, rok za dostavljanje i postupanje u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Tehnološka privredna društva

Član 13

U Registru se posebno vode podaci o tehnološkim privrednim društvima.

Kao tehnološka privredna društva u Registru se evidentiraju ona privredna društva koja primenjuju ili razvijaju tehnologiju kao važnu komponentu svojih poslovnih aktivnosti, a bave se istraživanjem i razvojem, sopstvenim ili naručenim kod drugih privrednih društava, organizacija, ustanova ili pojedinaca.

Ministar propisuje uslove pod kojima privredno društvo iz stava 1. ovog člana može biti evidentirano u Registar, kao i uslove pod kojima se verifikuju ulaganja u istraživanja i razvoj.

Subjekti iz stava 1. ovog člana finansiraju se sredstvima budžeta Republike Srbije, po posebnom programu, u skladu sa ovim zakonom.

Evidencija iz stava 1. ovog člana je deo elektronske i javno dostupne baze podataka koju vodi Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.

Na finansiranje tehnoloških privrednih društava sredstvima budžeta Republike Srbije po posebnom programu primenjuje se zakon kojim se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis), kao i podzakonski propisi i drugi opšti akti doneti radi njegovog izvršavanja.

III ORGANIZACIJE ZA OBAVLJANJE INOVACIONE DELATNOSTI

Član 14

Pravno lice može biti upisano u Registar kao organizacija za obavljanje inovacione delatnosti, ako je registrovano u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava i zakonom koji reguliše postupak za upis u registar privrednih subjekata i to u osnovi za obavljanje delatnosti u oblasti istraživanja i eksperimentalnog rada u prirodnim naukama i tehnološkom razvoju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti i registar jedinica razvrstavanja, uz mogućnost obavljanja i drugih delatnosti.

Član 15

Radi obavljanja delatnosti istraživanja, stvaranja, razvoja, primene i plasmana inovacija, kao i dobijanja statusa organizacije za obavljanje inovacione delatnosti (u daljem tekstu: inovaciona organizacija), u Ministarstvu se može registrovati:

1) razvojno-proizvodni centar;

2) istraživačko-razvojni centar;

3) inovacioni centar.

Ministarstvo izdaje rešenje o registraciji inovacione organizacije, u roku od 45 dana od dana prijema zahteva od strane pravnog lica.

Razvojno-proizvodni centar

Član 16

Razvojno-proizvodni centar je inovaciona organizacija koja stvara inovacije, primenjuje nove tehnologije, vrši plasman proizvoda, usluga i tehnologija, zasnovanih na sopstvenom inovatorskom radu i razvoju.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu razvojno-proizvodnog centra, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

Istraživačko-razvojni centar

Član 17

Istraživačko-razvojni centar je inovaciona organizacija u kojoj se obavljaju primenjena i razvojna istraživanja, stvaraju inovacije i vrši plasiranje novih znanja i tehnologija, u sopstvenu proizvodnju i usluge ili u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Član 18

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu inovacionog centra, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

Inovacioni centar

Član 19

Inovacioni centar je inovaciona organizacija u kojoj se na originalni i sistematski način primenjuju sopstveni i tuđi naučni rezultati i savremeni tehnološki procesi radi stvaranja inovacija, razvoja prototipa, novih proizvoda, procesa i usluga ili poboljšanja postojećih u određenoj oblasti i istovremeno vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnju i usluge drugih privrednih subjekata.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu inovacionog centra, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

IV ORGANIZACIJE ZA PRUŽANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE INOVACIONOJ DELATNOSTI

Član 20

Privredno društvo osnovano radi pružanja infrastrukturne podrške i povezivanja naučnoistraživačkih, odnosno inovacionih organizacija i privrednih subjekata - u Ministarstvu se može registrovati kao:

1) poslovno-tehnološki inkubator;

2) naučno-tehnološki park;

3) organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije;

4) centar za transfer tehnologija.

Ministarstvo izdaje rešenje o registrovanju u roku od 45 dana od dana prijema zahteva od strane pravnog lica.

Poslovno-tehnološki inkubator

Član 21

Poslovno-tehnološki inkubator je privredno društvo čija je osnovna delatnost stavljanje na raspolaganje, uz naknadu, poslovnog prostora, administrativnih, tehničkih i drugih usluga novoosnovanim privrednim društvima, najduže pet godina od njihovog osnivanja.

Prava i obaveze korisnika usluga i poslovno-tehnološkog inkubatora uređuju se međusobnim ugovorom.

Svi subjekti koji koriste usluge poslovno-tehnološkog inkubatora stiču status stanara poslovno-tehnološkog inkubatora.

Član 22

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu poslovno-tehnološkog inkubatora, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

Naučno-tehnološki park

Član 23

Naučno-tehnološki park je privredno društvo koje u okviru definisanog prostora pruža infrastrukturne i stručne usluge visokoškolskim ustanovama, naučnoistraživačkim i inovacionim organizacijama, kao i visokotehnološkim i srednjetehnološkim privrednim društvima u određenoj naučnoj, istraživačko-razvojnoj ili proizvodnoj grupaciji s ciljem njihovog povezivanja i što brže primene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu.

Svi subjekti koji koriste usluge naučno-tehnološkog parka, stiču status člana naučno-tehnološkog parka, kojem naučno-tehnološki park na jednoj ili više lokacija omogućava prostorne i infrastrukturne uslove za rad i istovremeno pruža ostale usluge radi podizanja nivoa visokoškolskog, naučnoistraživačkog, razvojnog, inovacionog ili proizvodnog rada.

Međusobna prava i obaveze člana i naučno-tehnološkog parka uređuju se ugovorom.

Član 24

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojima pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu naučno-tehnološkog parka, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

Član 25

Poslovno-tehnološki inkubator i naučno-tehnološki park mogu pružati sledeće usluge:

1) korišćenje poslovnog prostora za rad, koji može biti opremljen nameštajem, opremom i instalacijama;

2) korišćenje zajedničkih poslovnih prostorija, koje služe za poslovne sastanke, prijeme i druge svrhe;

3) sekretarske usluge;

4) administrativne usluge;

5) knjigovodstvene i računovodstvene usluge;

6) usluge reklame i prodaje;

7) usluge poslovnog savetovanja;

8) telekomunikacione i informacione usluge, koje između ostalog obuhvataju pristup telefonu, telefaksu, elektronskoj pošti i internetu;

9) usluge poslovnog planiranja;

10) usluge finansijskog savetovanja;

11) usluge obuke i treninga;

12) finansijske usluge;

13) tehničke i druge usluge, u skladu sa zakonom.

Naučno-tehnološki park svom članu može omogućiti korišćenje dela zemljišta, u okviru naučno-tehnološkog parka, za izgradnju razvojnih i proizvodnih kapaciteta, a u skladu sa osnovnom delatnošću parka.

Organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije

Član 25a

Organizacija za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije je privredno društvo osnovano isključivo radi obavljanja delatnosti podsticaja inovacionih aktivnosti u prioritetnim oblastima nauke i tehnologije utvrđenim strateškim dokumentom.

Organizacija iz stava 1. ovog člana podstiče inovacione aktivnosti prvenstveno kroz ulaganja u novoosnovana privredna društva iz prioritetnih oblasti iz stava 1. ovog člana, koja imaju poslovnu ideju sa potencijalom da dobit i rast obezbede na osnovu komercijalnog uspeha inovacije i koja razvijaju, proizvode ili prodaju inovativne proizvode, procese i usluge sa visokim učešćem naučnih znanja i novih tehnologija.

Član 25b

Delatnost podsticaja inovacionih aktivnosti organizacija iz člana 25a ovog zakona može obavljati samo u pravnoj formi društva s ograničenom odgovornošću i na osnovu saglasnosti Ministarstva, u skladu sa zakonom.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojim pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu organizacije za podsticaj inovacionih aktivnosti u prioritetnoj oblasti nauke i tehnologije, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

Centar za transfer tehnologija

Član 25v

Centar za transfer tehnologija je privredno društvo osnovano isključivo radi obavljanja delatnosti transfera tehnologija radi primene tehnoloških inovacija, što obuhvata naročito traganje za idejama i partnerima za transfer tehnologija, procenu komercijalnog potencijala transfera, podsticaje za realizaciju i komercijalizaciju transfera tehnologija i pomoć u zaštiti intelektualne svojine tehnološkim privrednim društvima koja razvijaju, proizvode i prodaju inovativne proizvode, procese i usluge sa visokim nivoom know-how i novih tehnologija.

Ministar propisuje uslove u pogledu potrebnih programskih, prostornih i stručnih kapaciteta pod kojim pravno lice može biti upisano u Registar u svojstvu centra za transfer tehnologija, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

Član 26

Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, naučnoistraživačke i obrazovne organizacije, druga pravna i fizička lica, u skladu sa zakonom, mogu biti osnivači ili suosnivači inovacionih organizacija ili privrednih društava za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti, iz čl. 15. i 20. ovog zakona.

V PROGRAMI INOVACIONE DELATNOSTI

Član 27

Radi podrške razvoju inovativnih proizvoda i usluga, podsticaja primene i komercijalizacije naučnoistraživačkih rezultata, podrške korišćenju savremenih tehnologija i izgradnji infrastrukture inovacionih organizacija, Vlada, na predlog ministra, usvaja programe inovacione delatnosti za narednu budžetsku godinu.

Način realizacije pojedinog programa inovacione delatnosti propisuje ministar.

Inovacioni i razvojni projekti

Član 28

Realizacija programa iz člana 27. ovog zakona vrši se putem inovacionih i razvojnih projekata.

Po pravilu, inovacioni projekti traju do jedne, a razvojni do dve godine.

U slučaju kada jedan projekat realizuje više organizacija, međusobnim ugovorom određuju nosioca realizacije projekta.

Član 29

Ministar propisuje:

1) uslove konkurisanja na inovacionim i razvojnim projektima i kriterijume za izbor realizatora projekata koji se finansiraju iz budžetskih sredstava i fondova sa većinskim državnim vlasništvom;

2) uslove finansiranja projekata ili izgradnje infrastrukture namenjene realizaciji inovacionih i razvojnih projekata;

3) postupak evidencije, prezentaciju sadržaja i postignutih rezultata na inovacionim i razvojnim projektima.

Član 30

Ministarstvo u Registru vodi evidenciju inovacionih i razvojnih projekata, koja je deo elektronske i javno dostupne baze podataka koju vodi Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.

Po završetku perioda predviđenog za realizaciju projekta, u roku od 30 dana, učesnici na projektu dostavljaju Ministarstvu izveštaj o postignutim rezultatima.

Član 31

Kontrolu namenskog trošenja sredstava budžeta Republike Srbije i realizacije inovacionih i razvojnih projekata Ministarstvo vrši u skladu sa ugovorom kojim se odobrava sufinansiranje inovacione delatnosti budžetskim sredstvima, u skladu sa ovim zakonom.

Va PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NAD REZULTATIMA INOVACIONIH I RAZVOJNIH PROJEKATA

Član 32

Intelektualna svojina (pronalazak, industrijski dizajn, topografija integrisanih kola) koja nastane u toku realizacije inovacionog i razvojnog projekta koji se finansira i sredstvima budžeta Republike Srbije pripada organizaciji u kojoj je intelektualna svojina nastala.

Organizacija iz stava 1. ovog člana ima pravo na zaštitu pronalaska (pravo na sticanje patenta i malog patenta), industrijskog dizajna i topografije integrisanih kola.

Pronalazač, autor dizajna i autor topografije integrisanih kola imaju pravo da u tom svojstvu budu navedeni u prijavi za priznanje patenta, malog patenta, industrijskog dizajna i topografije integrisanih kola, kao i u spisima, registrima, ispravama i drugim publikacijama.

Ukoliko je patent ili mali patent ekonomski iskorišćavan, pronalazač iz stava 3. ovog člana ima pravo na naknadu u iznosu od najmanje 50% dobiti koju je organizacija iz stava 2. ovog člana ostvarila iskorišćavanjem patenta, odnosno malog patenta.

Kada je više učesnika u projektu, odnosno više pronalazača stvorilo pronalazak, učešće u dobiti utvrđuju zavisno od njihovog pojedinačnog doprinosa stvaranju pronalaska.

Član 33

(Brisan)

Član 33a

Organizacija koja je sufinansirala realizaciju inovacionog i razvojnog projekta ima pravo da koristi intelektualnu svojinu iz člana 32. stav 1. ovog zakona.

Član 33b

Nosilac realizacije inovacione aktivnosti i lice određeno za rukovodioca projekta koji se finansira sredstvima iz budžeta Republike Srbije preduzimaju mere ispitivanja potencijalne novosti proizvoda i postupaka do kojih dođe u toku realizacije projekta u odnosu na postojeće stanje tehnologije i u slučaju pozitivnog nalaza staraju se da u skladu sa članom 32. stav 2. ovog zakona takvi proizvodi ili postupci budu zaštićeni patentom ili malim patentom u Republici Srbiji. O podnetim domaćim, odnosno međunarodnim prijavama patenata ili malih patenata i o stečenim pravima dužni su da bez odlaganja obaveste Ministarstvo.

Član 33v

Svaki učesnik u projektu koji stvori pronalazak dužan je da odmah po nastanku pronalaska organizaciji u kojoj je pronalazak nastao i licu koje je određeno za rukovodioca projekta podnese pismeni izveštaj kojim ih obaveštava o pronalasku.

Organizacija u kojoj je pronalazak nastao dužna je da, u roku od 60 dana od dana prijema izveštaja iz stava 1. ovog člana, ispita potencijalnu novost pronalaska, mogućnost njegovog ekonomskog iskorišćavanja i opravdanost zaštite pronalaska patentom, odnosno malim patentom.

Rok iz stava 2. ovog člana može se produžiti u saglasnosti sa pronalazačem.

Ako organizacija u kojoj je pronalazak nastao u rokovima iz st. 2. i 3. ovog člana donese odluku da podnese prijavu patenta, odnosno malog patenta, dužna je da o tome pismeno obavesti pronalazača.

Učesnik u projektu koji stvori pronalazak koji je u direktnoj vezi sa projektom, nema pravo da ga objavi, niti ga na bilo koji drugi način učini dostupnim javnosti, dok organizacija u kojoj je pronalazak nastao ne podnese prijavu patenta, odnosno malog patenta.

Ako realizator projekta u rokovima iz st. 2. i 3. ovog člana ne obavesti pronalazača da ima nameru da podnese prijavu patenta, odnosno malog patenta, ili ga obavesti da ne želi da podnese takvu prijavu, pronalazač ima pravo da podnese prijavu patenta, odnosno malog patenta na svoje ime.

VI FINANSIRANJE INOVACIONE DELATNOSTI

Član 34

Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave mogu obezbeđivati finansiranje inovacione delatnosti radi ostvarivanja ciljeva inovacione politike.

Ekonomski instrumenti kojima se obezbeđuje i podstiče inovaciona delatnost jesu:

1) sredstva budžeta Republike Srbije;

2) sredstva budžeta autonomne pokrajine;

3) sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave;

4) sredstva međunarodnih finansijskih organizacija;

5) fond za inovacionu delatnost;

6) drugi fondovi;

7) ekonomske podsticajne mere i druge mere, u skladu sa zakonom.

Sredstva budžeta Republike Srbije

Član 35

Za finansiranje inovacione delatnosti mogu se koristiti sredstva budžeta Republike Srbije, pod sledećim uslovima:

1) da se inovaciona delatnost finansira korišćenjem bespovratnih budžetskih sredstava;

2) da sredstva budžeta Republike Srbije ne budu veća od 50% neophodnih sredstava za realizaciju pojedinih inovacionih delatnosti i projekata.

Na finansiranje inovacione delatnosti sredstvima budžeta Republike Srbije primenjuje se zakon kojim se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis), kao i podzakonski propisi i drugi opšti akti doneti radi njegovog izvršavanja.

Član 36

Sredstva budžeta Republike Srbije mogu se dodeliti po osnovu javnog poziva za podnošenje zahteva za dodelu sredstava.

Sredstva budžeta autonomne pokrajine

Član 37

Autonomna pokrajina može u svom budžetu obezbediti sredstva za podsticaj i finansiranje posebnih programa inovacione delatnosti i infrastrukture inovacionih organizacija na svojoj teritoriji.

Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave

Član 38

Jedinica lokalne samouprave može u svom budžetu obezbediti sredstva za podsticaj i finansiranje posebnih programa inovacione delatnosti i infrastrukture inovacionih organizacija na svojoj teritoriji.

Sredstva međunarodnih finansijskih organizacija

Član 39

U obavljanju inovacione delatnosti, radi realizacije određenih projekata i programa, mogu se koristiti i sredstva međunarodnih finansijskih organizacija.

VII FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Član 40

Radi obezbeđivanja finansijskih sredstava za podsticanje inovativnosti, osniva se Fond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond).

Fond ima svojstvo pravnog lica.

Sedište Fonda je u Beogradu.

Fond se upisuje u registar privrednih subjekata.

Poslovi Fonda

Član 41

Fond obavlja poslove u vezi sa finansiranjem pripreme, realizacije i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti sprovođenja inovacione politike, a naročito:

1) stručne i druge poslove u vezi sa pribavljanjem sredstava Fonda, upravljanjem tim sredstvima i njihovim korišćenjem;

2) posredovanje u vezi sa finansiranjem inovacione delatnosti iz sredstava međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i tela, kao i domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, naročito u oblastima nauke i tehnologije koje strateški dokumenti utvrde kao prioritetne;

3) vođenje baze podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti inovacione delatnosti koje Fond finansira, kao i potrebnim i raspoloživim finansijskim sredstvima za njihovu realizaciju;

4) podsticanje, uspostavljanje i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim i domaćim finansijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim licima radi finansiranja inovacione delatnosti, u skladu sa inovacionom politikom i drugim strateškim planovima i programima, kao i zaključenim međunarodnim ugovorima za namene utvrđene ovim zakonom.

Prihodi Fonda

Član 42

Prihodi Fonda ostvaruju se iz:

1) sredstava budžeta Republike Srbije;

2) donacija, priloga, poklona i pomoći;

3) sredstava ostvarenih po osnovu realizacije inovacije čiji je razvoj Fond finansirao, a u skladu sa ugovorom određenim pravima na intelektualnu i drugu svojinu;

4) sredstava ostvarenih po osnovu prodaje svog udela u vlasništvu privrednog društva i drugih organizacija, a ostvarenog ulaganjem Fonda u razvoj inovacija;

5) prihoda ostvarenih na osnovu međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje na programima, projektima i drugim aktivnostima u oblasti inovacione delatnosti;

6) prihoda od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima Fonda;

7) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Korišćenje sredstava Fonda

Član 43

Fond u obavljanju svojih poslova, a naročito u planiranju i korišćenju sredstava, primenjuje principe objektivnosti i odgovornosti, međunarodno priznate standarde dobre prakse i javnosti u radu i donošenju odluka.

Sredstva Fonda koriste se za finansiranje inovacione delatnosti, a naročito za:

1) ulaganja u realizaciju i plasman tržišno orjentisanih inovacija novoosnovanih privrednih subjekata;

2) podsticanje inovativnosti u prioritetnim oblastima nauke i tehnologije;

3) ostvarivanje delatnosti Fonda.

Fond može učestvovati i u sufinansiranju programa, projekata i drugih aktivnosti za namene iz stava 2. ovog člana, ako ih organizuju i finansiraju međunarodne organizacije, finansijske institucije i tela ili druga strana i domaća pravna i fizička lica.

Na finansiranje inovacione delatnosti sredstvima budžeta Republike Srbije primenjuje se zakon kojim se uređuje državna pomoć male vrednosti (de minimis), kao i podzakonski propisi i drugi opšti akti doneti radi njegovog izvršavanja.

Programi Fonda

Član 44

Fond:

1) donosi godišnji i srednjoročni program rada;

2) utvrđuje finansijski plan, periodični obračun i godišnji obračun;

3) prati realizaciju programa i vrši kontrolu nad racionalnim korišćenjem sredstava;

4) odlučuje o drugim pitanjima i vrši druge poslove utvrđene statutom Fonda.

Na srednjoročni program rada Fonda saglasnost daje Vlada, a na godišnji program rada Ministarstvo.

Fond dostavlja Ministarstvu izveštaj o ostvarivanju programa rada za proteklu godinu, najkasnije do 31. marta tekuće godine, kao i u drugo vreme na zahtev Ministarstva.

Organi Fonda

Član 45

Organi Fonda su: upravni odbor, direktor i nadzorni odbor.

Članove upravnog i nadzornog odbora imenuje i razrešava Vlada.

Upravni odbor ima pet članova, od kojih su tri člana predstavnici Vlade, a dva člana se imenuju na predlog Fonda, i to jedan iz reda zaposlenih u Fondu, a drugi predstavnik Fonda je iz reda nezavisnih stručnjaka u oblasti inovacione delatnosti.

Predsednika upravnog odbora imenuje Vlada iz reda članova, na predlog ministra.

Nadzorni odbor ima tri člana koje čine: dva predstavnika Vlade i jedan predstavnik Fonda.

Predsednika nadzornog odbora imenuje Vlada iz reda članova, na predlog ministra.

Direktora Fonda, na predlog ministra, a po pribavljenom mišljenju upravnog odbora, imenuje Vlada.

Članovi upravnog i nadzornog odbora, kao i direktor Fonda, imenuju se na period od četiri godine.

Opšti akti Fonda

Član 46

Fond ima statut i druge opšte akte u skladu sa zakonom i statutom.

Statut donosi upravni odbor Fonda uz saglasnost Vlade.

Statutom Fonda uređuje se: organizacija i način poslovanja Fonda, način predlaganja predstavnika zaposlenih u organe Fonda, nadležnost upravnog odbora, nadzornog odbora i direktora Fonda, zastupanje i predstavljanje Fonda, prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Fondu, način organizovanja poslova i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda.

Javnost rada Fonda

Član 47

Rad Fonda je javan.

Fond blagovremeno i istinito obaveštava javnost o obavljanju svoje delatnosti za koju je osnovan, na način propisan statutom Fonda.

Na zahtev javnosti Fond daje informacije o obavljanju poslova iz svoje delatnosti.

Obavljanje stručnih i drugih poslova

Član 48

Stručne i administrativno-tehničke poslove obavljaju zaposleni u Fondu.

Zaposleni u Fondu imaju prava i obaveze u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

VIII PROMENA PRAVNE FORME FONDA

Član 49

Upravni odbor može, uz saglasnost Vlade, doneti odluku o promeni pravne forme Fonda u akcionarsko društvo.

Ako se donese odluka o promeni pravne forme Fonda u akcionarsko društvo, prilikom prodaje akcija mora se obezbediti da učešće državnog kapitala u kapitalu Fonda bude najmanje 51%.

IX FONDOVI AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 50

Autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, odnosno dve ili više jedinica lokalne samouprave, mogu osnovati fond za inovacionu delatnost, koji će se finansirati iz prihoda ostvarenih na njihovoj teritoriji.

Na fond iz stava 1. ovog člana shodno se primenjuju odredbe čl. 40-49. ovog zakona.

X EKONOMSKE PODSTICAJNE MERE

Član 51

Za pravna i fizička lica koja primenjuju savremene tehnologije, stvaraju i stavljaju u promet inovativne proizvode i usluge, realizuju patentna rešenja ili finansijski potpomažu razvoj inovacione delatnosti, mogu se utvrditi poreske, carinske i druge olakšice ili oslobađanja od obaveze plaćanja, pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Za privredna društva i preduzetnike koji u svom radu ulažu u razvoj i povećanje obima inovativnosti i pronalazaštva mogu se utvrditi posebne podsticajne mere u vidu subvencija, depozita i njegovog refundiranja, pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

XI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O INOVACIONOJ DELATNOSTI

Član 52

Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave podnosi Ministarstvu godišnji izveštaj o rezultatima i stanju inovacione delatnosti na svojoj teritoriji, kao i utrošku sopstvenih budžetskih sredstava za tu namenu, a što predstavlja sastavni deo ukupnog godišnjeg izveštaja o stanju inovacione delatnosti u Republici Srbiji.

Sadržaj i rok za dostavljanje godišnjih izveštaja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53

Nadležni organi dužni su da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona donesu podzakonske akte za njegovo sprovođenje.

Član 54

Fond za inovacionu delatnost počinje sa radom najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 55

Predsednika upravnog odbora i članove upravnog i nadzornog odbora, kao i direktora Fonda, Vlada će imenovati u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Vlada može, na predlog ministra, do imenovanja direktora Fonda, da imenuje vršioca dužnosti.

Vlada može, na predlog ministra, da imenuje predstavnike Fonda u prvom sazivu organa upravljanja Fonda, do ispunjenja uslova za njihovo predlaganje u skladu sa statutom Fonda.

Upravni odbor doneće statut Fonda u roku od 30 dana od dana imenovanja.

Član 56

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o inovacionoj delatnosti

("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)

Član 41

Realizacija i finansiranje inovacionih aktivnosti započetih po odredbama Zakona o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 110/05), okončaće se u skladu sa odredbama tog zakona.

Do donošenja odgovarajućih propisa na osnovu ovog zakona, primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 110/05), ako nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Član 42

Ovlašćuje se Zakonodavni odbor Narodne skupštine da utvrdi prečišćen tekst Zakona o inovacionoj delatnosti.

Član 43

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o inovacionoj delatnosti

("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)

Član 12

Usklađivanje podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona i statuta Fonda, izvršiće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 13

Predsednika i članove upravnog odbora Fonda Vlada će imenovati, u skladu sa ovim zakonom, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom donošenja akta o imenovanju iz stava 1. ovog člana prestaje mandat predsedniku i članovima upravnog odbora imenovanim u skladu sa Zakonom o inovacionoj delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05 i 18/10).

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".