Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O INOVACIONOJ DELATNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 110/2005, 18/2010, 55/2013 i 129/2021 - dr. zakon)

Čl. 1-10*

(Prestalo da važi)

II REGISTAR INOVACIONE DELATNOSTI

Član 11

Ministarstvo vodi Registar inovacione delatnosti (u daljem tekstu: Registar).

Ministar propisuje oblik, sadržaj i način vođenja Registra.

Registar je deo elektronske i javno dostupne baze podataka koju vodi Ministarstvo, u skladu sa ovim zakonom.

Korisnici državnih podsticajnih mera i budžetskih sredstava za razvoj inovacione delatnosti mogu biti samo subjekti koji su upisani u Registar.

Ministar utvrđuje uslove u pogledu potrebne organizacione i stručne strukture pravnog lica, kao i u pogledu stručnosti i rezultata rada fizičkog lica, pod kojima pravno, odnosno fizičko lice može biti upisano u Registar, kao i u pogledu uslova pod kojima se briše iz Registra.

Član 12

Svi subjekti koji se bave inovacionom delatnošću, a vode se u Registru, dužni su da o svom radu, stanju opreme i resursa, kao i planovima njihovog korišćenja, podnose godišnji izveštaj Ministarstvu.

Sadržaj, rok za dostavljanje i postupanje u slučaju nedostavljanja godišnjeg izveštaja iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Čl. 13-56*

(Prestalo da važi)