Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 119/2012 i 5/2015)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se položaj, način finansiranja, poslovi, upravljanje, kontrola rada, nadzor i druga pitanja od značaja za rad Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Član 2

Fond svojom delatnošću ostvaruje sledeće ciljeve:

1) podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja;

2) podsticanja poslovanja pravnih lica i preduzetnika u Republici Srbiji;

3) podsticanja konkurentnosti i likvidnosti privrede Republike Srbije;

4) podsticanja zapošljavanja;

5) podsticanja izvoza.

6) (brisana)

Član 3

Fond ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom.

Fond se upisuje u sudski registar.

Fond za svoje obaveze odgovara svojom imovinom.

Sedište Fonda je u Nišu.

Fond može da ima filijale u drugim gradovima u Republici Srbiji, o čijem obrazovanju Upravni odbor Fonda donosi odluku.

Član 4

Fond može, u skladu sa zakonom, da se organizuje kao akcionarsko društvo.

Kada se Fond organizuje kao akcionarsko društvo, na način osnivanja, osnivački akt, odgovornost i prava osnivača, način upravljanja, zastupanje i zastupnike, dividende, informisanje i druga pitanja, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Fond izdaje Republici Srbiji najmanje 51% akcija sa pravom glasa. Ostali akcionari mogu biti domaća i strana pravna i fizička lica.

II POSLOVI FONDA, SREDSTVA I NAMENA SREDSTAVA FONDA

Član 5

Fond obavlja poslove koji se odnose na:

1) odobravanje kredita;

2) izdavanje garancija;

3) kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja;

4) druge poslove u ime i za račun Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Konverzija potraživanja u ulog iz stava 1. tačka 3) ovog člana može se vršiti radi naplate potraživanja koja Fond ima prema tim privrednim subjektima, ako je to celishodno i ako je Vlada dala saglasnost na takav način naplate potraživanja.

Stručne i finansijsko-tehničke poslove u Fondu obavljaju zaposleni u Fondu, u skladu sa statutom Fonda.

Zaposleni u Fondu imaju prava i obaveze u skladu sa zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

Član 6

Sredstva za obavljanje poslova Fonda obezbeđuju se iz:

1) prihoda Fonda;

2) budžeta Republike Srbije;

3) drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana vode se na posebnim računima Fonda.

Sredstva Fonda koriste se za namene iz člana 7. ovog zakona.

Član 7

Krediti iz člana 5. tačka 1. ovog zakona odobravaju se za podsticanje razvoja privrednih subjekata.

Krediti i garancije iz sredstava Fonda mogu se odobravati privrednim subjektima koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnim preduzećima.

Krediti i garancije iz sredstava Fonda mogu se odobravati i privrednim subjektima koji imaju učešće društvenog kapitala manje od 40%.

Fond može, u skladu sa posebnim aktima Vlade, preuzimati obaveze privrednih subjekata i drugih pravnih lica u većinskom državnom vlasništvu u slučajevima u kojima su za te obaveze garancije, po posebnim programima Vlade, izdala pravna lica čiji je osnivač Republika Srbija, a koja se bave kreditnim poslovima, poslovima osiguranja, odnosno poslovima izdavanja garancija, pri čemu za tako preuzete obaveze ostaju sredstva obezbeđena u skladu sa navedenim posebnim programima Vlade.

Fond ne može po zahtevu jednog podnosioca odobravati i kredit i garanciju ako se i kredit i garancija odnose na isti pravni posao.

Fond može slobodna sredstva plasirati za kupovinu prvoklasnih hartija od vrednosti, uz saglasnost Vlade.

Član 8

Fond je dužan da održava osnovni kapital u iznosu od najmanje 10 miliona evra radi stabilnog i sigurnog poslovanja.

Član 9

Fondu se mogu odobriti sredstva za dokapitalizaciju i rad u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

Dinamiku dokapitalizacije Fonda određuje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 10

Sredstva Fonda koriste se u skladu sa zakonom, statutom i programom rada Fonda.

Program rada Fonda sadrži namenu, visinu, uslove i način korišćenja sredstava Fonda, uslove, kriterijume i procedure za odobravanje kredita i izdavanje garancija, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda.

Na program rada Fonda saglasnost daje Vlada.

Sredstva koja se Fondu prenose u skladu sa zakonom o budžetu, a koja Fond ne plasira do kraja budžetske godine, vraćaju se u budžet Republike Srbije ili ova sredstva Fond može plasirati u narednoj budžetskoj godini na osnovu posebnog akta Vlade.

III UPRAVLJANJE RIZICIMA

Član 11

Fond je dužan da identifikuje, meri i procenjuje rizike kojim je izložen u svom poslovanju i da upravlja tim rizicima.

Član 12

Rizici u smislu ovog zakona obuhvataju sve vrste rizika kojima je Fond izložen u svom poslovanju i to:

1) rizik likvidnosti;

2) kreditni rizik;

3) kamatni rizik;

4) ostali tržišni rizici.

Fond svojom imovinom i obavezama upravlja na način koji omogućava da u svakom trenutku ispuni svoje dospele obaveze (likvidnost) i da trajno ispunjava sve svoje obaveze (solventnost).

Kreditni rizik, kao mogućnost nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Fonda, Fond je dužan da identifikuje, meri i procenjuje prema kreditnoj sposobnosti dužnika i njegovoj urednosti u vršenju obaveza prema Fondu, kao i prema kvalitetu instrumenata obezbeđenja potraživanja Fonda.

Kamatni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Fonda usled promena kamatnih stopa.

Fond je dužan da svojim opštim aktima propiše procedure za identifikovanje rizika i aktive kao i da redovno izveštava organe o kvalitetu kreditnog portfolija.

IV OPŠTI AKTI

Član 13

Opšti akti Fonda su statut, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i drugi akti kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut Fonda sadrži odredbe o: nazivu i sedištu Fonda, organima Fonda, njihovoj delatnosti i načinu odlučivanja organa, kriterijumima za obrazovanje filijala Fonda, kao i o zastupanju Fonda, postupku izmene statuta i drugim pitanjima od značaja za rad Fonda.

Vlada daje saglasnost na statut Fonda i pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

V ORGANI FONDA

Član 14

Organi Fonda su: upravni odbor i direktor.

Član 15

Upravni odbor Fonda ima predsednika i deset članova.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada na predlog ministra nadležnog za poslove finansija.

Za predsednika Upravnog odbora može biti imenovan ministar nadležan za poslove finansija ili ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja ili ministar nadležan za poslove privrede.

Članovi Upravnog odbora, uključujući i predsednika Upravnog odbora, su: ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja, ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove privrede, ministar nadležan za poslove zapošljavanja, ministar nadležan za poslove energetike, ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine, ministar nadležan za poslove građevinarstva, ministar nadležan za poslove ekonomskih odnosa sa inostranstvom, ministar nadležan za poslove poljoprivrede, ministar nadležan za poslove saobraćaja i ministar bez portfelja zadužen za oblast održivog razvoja nedovoljno razvijenih područja.

Izuzetno, za člana Upravnog odbora, osim predsednika, umesto ministra iz stava 4. ovog člana može biti imenovan državni sekretar u ministarstvu obrazovanom za oblast iz nadležnosti tog ministra.

Mandat predsednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine.

Kada se Fond organizuje kao akcionarsko društvo, broj članova Upravnog odbora se menja, srazmerno visini uloženog kapitala i bira ih Skupština.

Član 16

Upravni odbor Fonda:

1) donosi statut, pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druge opšte akte Fonda;

2) donosi program rada Fonda;

3) utvrđuje i donosi akte poslovne politike Fonda;

4) usvaja finansijski plan Fonda;

5) usvaja periodični i godišnji izveštaj o poslovanju Fonda;

6) odlučuje o investiranju hartija od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu;

7) usvaja završni račun i izveštaje o reviziji Fonda;

8) odlučuje o statusnim promenama i promeni pravne forme Fonda, u skladu sa ovim zakonom;

9) odlučuje o plasiranju sredstava Fonda po kriterijumima i uslovima utvrđenim statutom i programom Fonda;

10) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora;

11) odlučuje o izdavanju i prodaji hartija od vrednosti;

12) odlučuje o izdavanju garancija i supergarancija;

13) odlučuje o izboru ovlašćenog revizora;

14) donosi poslovnik o svom radu;

14a) odlučuje o zaduženju u zemlji i inostranstvu;

14b) odlučuje o imenovanju predstavnika Fonda u organima upravljanja privrednih društava i drugih organizacija i institucija;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Upravni odbor Fonda odgovoran je da poslovanje Fonda bude u skladu sa zakonom, aktima Fonda i drugim propisima.

Član 17

Direktora Fonda imenuje i razrešava Vlada.

Mandat direktora Fonda traje četiri godine.

Član 18

Direktor Fonda:

1) predstavlja i zastupa Fond;

2) organizuje i rukovodi radom Fonda;

3) predlaže akte koje donosi upravni odbor Fonda;

4) izvršava odluke upravnog odbora Fonda i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5) stara se i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje imovinom Fonda;

6) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom Fonda.

VI SPOLJNA I UNUTRAŠNJA REVIZIJA

Član 19

Fond je dužan da vodi poslovne knjige i računovodstvenu evidenciju i da godišnje finansijske izveštaje, koji istinito i objektivno odražavaju njegovo poslovanje i finansijsko stanje, priprema sa sadržajem i u obliku koji su utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Član 20

Radi obavljanja godišnje revizije finansijskih izveštaja, Fond angažuje privredno društvo za reviziju koje je registrovano kod Komore ovlašćenih revizora.

Privredno društvo za reviziju iz stava 1. ovog člana sačinjava izveštaj i daje mišljenje da li su godišnji finansijski izveštaji sačinjeni u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, odnosno međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i da li istinito i objektivno prikazuju finansijski položaj Fonda, rezultate poslovanja i novčane tokove za tu godinu.

Izveštaj iz stava 2. ovog člana dostavlja se Upravnom odboru i ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Član 21

U Fondu se obavlja unutrašnja revizija.

Unutrašnja revizija upravnom odboru pruža nezavisno i objektivno mišljenje o pitanjima koja su predmet revizije, prati identifikaciju rizika i upravljanje tim rizikom, pruža pomoć u ostvarivanju ciljeva upravnog odbora, obavlja savetodavnu aktivnost na unapređenju poslovanja Fonda kao i postojećeg načina upravljanja i rukovođenja procesima, utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Fonda vode uredno i u skladu sa propisima, obavlja i druge poslove koji se odnose na unutrašnju reviziju.

VII NADZOR

Član 22

Nadzor nad zakonitošću rada Fonda obavlja ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Fond najmanje četiri puta godišnje podnosi ministarstvu nadležnom za poslove finansija izveštaj o svom radu.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija podnosi Vladi izveštaj o poslovanju Fonda svakih šest meseci i jedanput godišnje izveštaj o obavljenoj reviziji.

Vlada podnosi godišnji izveštaj o poslovanju Fonda Narodnoj skupštini Republike Srbije u roku utvrđenom za dostavljanje završnog računa budžeta Republike Srbije.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Fond je pravni sledbenik Garancijskog fonda.

Član 24

Fond preuzima prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu Garancijskog fonda.

Član 25

Fond preuzima potreban broj zaposlenih u Garancijskom fondu.

Zaposleni koji ne budu preuzeti, u smislu stava 1. ovog člana, imaju prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Prava iz stava 2. ovog člana zaposleni ostvaruju u Fondu.

Član 26

Fond je dužan da usaglasi svoja opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27

Postojeći organi Fonda nastavljaju da obavljaju poslove iz svog delokruga u skladu sa odredbama ovog zakona do imenovanja novih organa Fonda.

Članovima nadzornog odbora Fonda prestaje mandat danom stupanja na snagu ovog zakona.

Član 28

Danom stupanja na snagu ovog zakona Fond nastavlja sa radom, u skladu sa odredbama ovog zakona, a Garancijski fond prestaje sa radom.

Član 29

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o Fondu za razvoj Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 20/92 i 107/05) i Zakon o Garancijskom fondu ("Službeni glasnik RS", br. 55/03, 43/04 i 61/05).

Član 30

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 88/2010)

Član 9

Fond je dužan da usaglasi svoja opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije

("Sl. glasnik RS", br. 119/2012)

Član 9

Vlada će u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati predsednika i članove Upravnog odbora Fonda.

Član 10

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".