Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI

("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012, 124/2012 i 145/2014 - dr. zakon)

 

Čl. 1-12*

(Prestalo da važi)

IV ENERGETSKE DELATNOSTI, LICENCE I ENERGETSKE DOZVOLE

1. Energetske delatnosti

Član 13*

Energetske delatnosti, u smislu ovog zakona su:

1) - 5) (prestale da važe)

6) javno snabdevanje električnom energijom;

7) - 22) (prestale da važe)

Delatnosti iz stava 1. tač. 6) ovog člana su delatnosti od opšteg interesa.

2. Uslovi za obavljanje energetskih delatnosti

Član 14

Energetsku delatnost iz člana 13. stav 2. ovog zakona subjekti iz stava 1. ovog člana obavljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj javnih preduzeća i obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

Čl. 15-208*

(Prestalo da važi)