Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA, ZAPALJIVIM TEČNOSTIMA I GASOVIMA

("Sl. glasnik SRS", br. 44/77, 45/85 i 18/89 i "Sl. glasnik RS", br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon i 54/2015 - dr. zakon)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

U cilju zaštite života i zdravlja ljudi, materijalnih dobara i čovekove sredine, proizvodnja, promet i prevoz eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova vrši se pod uslovima i na način određen saveznim zakonom, ovim zakonom i drugim propisima donetim na osnovu zakona.

Član 2

Odredbe ovog zakona ne odnose se na proizvodnju eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova u objektima Jugoslovenske narodne armije i na smeštaj eksplozivnih materija u eksploatacionim jamama rudarskih organizacija udruženog rada.

Član 3

Eksplozivnim materijama, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1. privredni eksplozivi,

2. sredstva za paljenje eksploziva,

3. pirotehnički proizvodi,

4. privredna municija,

5. barut,

6. sirovine eksplozivnog karaktera za proizvodnju materija iz tačaka 1. do 5. ovog stava.

Privrednim eksplozivima smatraju se materije koje se upotrebljavaju za rušenje ili oblikovanje objekata i materijala energijom oslobođenom hemijskim reakcijama eksplozivnog razlaganja.

Sredstvima za paljenje eksploziva smatraju se sve vrste kapisla, upaljača i štapina i pirotehnička sredstva koja se upotrebljavaju pri miniranju.

Pirotehničkim proizvodima smatraju se sredstva koja se upotrebljavaju za vatromete, protivgradne rakete i druge rakete koje se koriste u naučne, privredne i druge svrhe, kao i predmeti koji sadrže eksplozivne sastojke, prskave sastojke sa dejstvom eksploziva ili druge sastojke, koji služe za postizanje efekata razaranja, vatre, svetlosti, pucanja ili dima.

Privrednom municijom se smatraju meci, patroni i čaure opremljene kapislom i napunjene barutom.

Barutom se smatra crni i malodimni barut namenjen za rudarske i sportske potrebe.

Sirovinama eksplozivnog karaktera smatraju se materije koje po hemijskom sastavu i osetljivosti na paljenje imaju osobine eksploziva i sposobne su za eksplozivno razlaganje, a namenjene su za proizvodnju eksplozivnih materija.

Član 4

Zapaljive tečnosti, u smislu ovog zakona, su tečnosti ili smeše tečnosti bez ili sa suspendovanim ili rastvorenim čvrstim materijama koje na temperaturi od 50°C imaju pritisak pare ispod kp/cm2, a čije se pare pale u pogodnom odnosu sa vazduhom i u prisustvu plamena ili varnice.

Gasovi su, u smislu ovog zakona, materije koje se pod temperaturom od 15°C i pritiskom od 760 mm Hg nalaze u gasovitom stanju, a proizvode se i stavljaju u promet kao komprimirani, pretvoreni u tečnosti ili rastvoreni pod pritiskom.

II ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 5

Proizvodnjom eksplozivnih materija, u smislu ovog zakona, smatra se smeštaj sirovina eksplozivnog karaktera, proizvodnja, prerada, dorada, unutrašnji transport i smeštaj gotovih proizvoda eksplozivnog karaktera kod proizvođača.

Proizvodnjom zapaljivih tečnosti i gasova, u smislu ovog zakona, smatra se proizvodnja, prerada, unutrašnji transport, držanje i smeštaj zapaljivih tečnosti i gasova kod proizvođača.

Član 6

Prometom eksplozivnih materija, u smislu ovog zakona, smatra se nabavka i prodaja eksplozivnih materija, kao i smeštaj eksplozivnih materija u magacinima, priručnim skladištima i prodavnicama organizacija udruženog rada i drugim organizacijama koje vrše nabavku odnosno prodaju tih materija.

Prometom zapaljivih tečnosti i gasova, u smislu ovog zakona, smatra se nabavka ili prodaja zapaljivih tečnosti i gasova, utovar u prevozna sredstva i istovar, prenošenje, rukovanje kod dopreme, smeštaja i otpreme u skladišnim i drugim radnim prostorijama, doprema i otprema putem cevovoda, pretakanje i druge radnje sa zapaljivim tečnostima i gasovima.

Član 7

Aparati, uređaji i instalacije koje služe za zaštitu objekata za proizvodnju i smeštaj eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova od požara, eksplozije, provale i krađe, moraju se održavati u ispravnom stanju.

Član 8

Organizacije udruženog rada koje se bave proizvodnjom i prometom eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova dužne su da preduzmu sve preventivne i zaštitne mere kojima se osigurava bezbednost ljudi i imovine i da upoznaju zaposlene radnike sa načinom rada, opasnostima i zaštitnim merama.

U objektima i na prostorima koji se koriste za uskladištavanje eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, zabranjeno je držati materije koje su podložne samopaljenju, kao i zapaljivih materijala bilo koje vrste za koje nije izdato odobrenje nadležnog organa uprave.

Član 9

Upotrebljena ambalaža u kojoj su držane eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasovi uskladištava se u posebnoj prostoriji odnosno prostoru, pod uslovima predviđenim za držanje i smeštaj eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova.

Član 10

Organizacije iz člana 8. stav 1. ovog zakona dužne su da organizuju i trajno vrše kontrolu nad sprovođenjem propisanih uslova i mera za proizvodnju i promet eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Član 11

Utovar i istovar eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova (utovar, utakanje, pretovar, pretakanje, istovar, istakanje i druge radnje u vezi sa utovarom ili istovarom) vrši se po pravilu danju i uz zabranu pristupa nepozvanim licima, a izuzetno i noću pod uslovom da osvetljenje bude u skladu sa propisanim tehničkim normativima kojima se uređuje rukovanje ovim materijama.

Član 12

Odobrenje za izgradnju investicionog objekta ili objekta građana ne može se izdati ako se izgradnja predviđa u zonama koje ugrožavaju objekti u kojima se proizvode ili drže eksplozivne materije i zapaljive tečnosti i gasovi.

III POSEBNE ODREDBE

1. Eksplozivne materije

Član 13

Proizvodnjom i prometom eksplozivnih materija mogu se baviti organizacije udruženog rada koje su registrovane za vršenje te delatnosti.

Za proizvodnju i promet eksplozivnih materija mogu se registrovati organizacije udruženog rada koje od republičkog organa nadležnog za unutrašnje poslove odnosno nadležnog pokrajinskog organa uprave dobiju odobrenje za vršenje ove delatnosti.

Odobrenje iz stava 2. ovog člana izdaje se po pribavljenom mišljenju republičkog organa nadležnog za narodnu odbranu, odnosno nadležnog pokrajinskog organa uprave.

Republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za unutrašnje poslove u Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Vojvodini dužan je da pre izdavanja odobrenja iz stava 2. ovog člana utvrdi da li objekat organizacije udruženog rada u kome se vrši proizvodnja i promet eksplozivnih materija ispunjava propisane uslove u pogledu lokacije, tehničke opremljenosti, zaštitnih mera bezbednosti, mogućnosti smeštaja i stručnosti kadra u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 14

Objekti u kojima se proizvode i drže eksplozivne materije mogu se graditi samo na takvim mestima i na takav način da se time ne stvara opasnost od požara i eksplozije za ove i druge objekte.

Objekti iz stava 1. ovog člana, izgrađuju se u skladu sa prostornim urbanističkim planom, odnosno odlukom koja taj plan zamenjuje i posebnim uslovima koje utvrđuje republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove i narodnu odbranu u sporazumu sa odgovarajućim organima uprave u socijalističkim autonomnim pokrajinama.

Član 15

Organizacije udruženog rada koje se bave proizvodnjom eksplozivnih materija dužne su da o proizvedenim eksplozivnim materijama uredno vode evidenciju koja sadrži:

- podatke o vrsti i količini proizvedenih eksplozivnih materija,

- naziv i sedište organizacije udruženog rada kojoj su ove materije prodate,

- naziv organa, broj i datum rešenja kojim je odobrena nabavka kao i podaci o vrsti, količini i oznakama pakovanja prodatih eksplozivnih materija,

- podatke o vrsti i količini eksplozivnih materija upotrebljenih za izvođenje radova za sopstvene potrebe, osnovne podatke o radovima i vremenu njihovog izvođenja,

- podatke o vrsti i količini eksplozivnih materija upotrebljenih u cilju ispitivanja kvaliteta i u slične svrhe i o vremenu ispitivanja.

Evidencija iz stava 1. ovog člana vodi se putem knjige koja mora biti overena od strane opštinskog organa za unutrašnje poslove, nadležnog po mestu sedišta organizacije udruženog rada.

Član 16

Proizvedene eksplozivne materije mogu se držati u magacinima izgrađenim u krugu ili magacinima van kruga organizacije koja proizvodi ove materije.

Magacini za smeštaj eksplozivnih materija moraju da budu na propisanoj udaljenosti od javnih puteva, železničkih pruga, dalekovoda visokog napona, gasovoda, naftovoda, industrijskih objekata i naseljenih mesta.

Član 17

Organizacije udruženog rada i druge organizacije čija delatnost to zahteva, mogu za uskladištenje eksplozivnih materija do 500 kilograma koristiti tipizirana prenosna ili prevozna kontejnerska skladišta koja su izgrađena za skladištenje eksplozivnih materija.

Kontejnerska skladišta moraju se graditi i postavljati po odredbama ovog zakona i tehničkim propisima.

Član 18

Objekti u kojima se proizvode ili drže eksplozivne materije moraju biti obezbeđeni stalnom stražom.

Član 19

Odobrenje za nabavku eksplozivnih materija izdaje opštinski organ uprave nadležan za unutrašnje poslove na čijoj je teritoriji sedište organizacije udruženog rada ili druge organizacije odnosno prebivalište lica kome se odobrenje izdaje ili opštinski organ uprave nadležan za unutrašnje poslove na čijoj teritoriji će se upotrebiti eksplozivne materije.

Član 20

Organizacije udruženog rada i druge organizacije koje upotrebljavaju eksplozivne materije moraju ostatke tih neupotrebljenih eksplozivnih materija i neupotrebljivu ambalažu u kojoj su bile pakovane te materije, uništiti na način koji ne ugrožava život i zdravlje ljudi, korisne organizme i materijalna dobra.

Organizacije iz stava 1. ovog člana dužne su da o mestu, vremenu i načinu uništavanja ostataka neupotrebljenih eksplozivnih materija i neupotrebljivu ambalažu u kojoj su bile upakovane te eksplozivne materije, obaveste opštinski organ uprave nadležan za unutrašnje poslove, prema mestu uništenja.

Član 21

Lokaciju za izgradnju magacina i postavljanje tipiziranih prenosnih ili prevoznih kontejnerskih skladišta za smeštaj eksplozivnih materija, odobrava u skladu sa propisanim tehničkim normativima:

1. opštinski organ uprave nadležan za unutrašnje poslove uz saglasnost opštinskog organa uprave nadležnog za narodnu odbranu, ako se radi o smeštaju eksplozivnih materija u oblasti prometa do 1.000 kilograma,

2. republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove uz saglasnost republičkog organa uprave nadležnog za narodnu odbranu, odnosno odgovarajući nadležni pokrajinski organi uprave u Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, ako se radi o smeštaju eksplozivnih materija iz oblasti prometa preko 1.000 kilograma.

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za lokaciju objekta mora uz zahtev priložiti:

1. situacioni plan terena na kome se namerava graditi objekat za koji se traži odobrenje mesta, sa ucrtanim položajem i gabaritima već postojećih objekata overen od nadležnog organa za urbanizam,

2. tehnički opis terena prikazanog na situacionom planu,

3. tehnički opis objekta koji se namerava graditi i

4. popis vrste i količine eksplozivnih materija koje će se uskladištiti.

Član 22

Odobrenje za izgradnju magacina za smeštaj eksplozivnih materija do 1.000 kilograma izdaje opštinski organ uprave nadležan za poslove građevinarstva uz prethodno pribavljenu saglasnost na investiciono-tehničku dokumentaciju od opštinskog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove i opštinskog organa uprave nadležnog za narodnu odbranu.

Odobrenje za izgradnju magacina za smeštaj eksplozivnih materija preko 1.000 kilograma izdaje republički organ uprave nadležan za poslove građevinarstva uz prethodno pribavljenu saglasnost na investiciono-tehničku dokumentaciju od republičkog organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove i republičkog organa uprave nadležnog za narodnu odbranu a na teritoriji Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine nadležni organi uprave.

Član 23

Upotrebu magacina za smeštaj eksplozivnih materija odobrava organ koji je izdao odobrenje za izgradnju. Odobrenje se može izdati nakon izvršenog tehničkog pregleda.

U odobrenju o predaji na upotrebu magacina iz stava 1. ovog člana određuje se koje vrste eksplozivnih materija i u kojim količinama se mogu smeštati u magacinu.

Komisiju, koja vrši tehnički pregled objekta iz stava 1. ovog člana, određuje organ uprave koji je izdao odobrenje za izgradnju.

U sastav komisije iz stava 3. ovog člana ulazi predstavnik organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove i organa uprave nadležnog za narodnu odbranu.

Član 24

Utovar i istovar eksplozivnih materija van kruga organizacija udruženog rada koje te materije proizvode, ili drže za svoju redovnu delatnost mogu da se vrše samo na mestima koja odredi opštinski organ uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Član 25

Prevoz eksplozivnih materija u unutrašnjem saobraćaju vrši se po prethodno pribavljenom odobrenju.

Odobrenje iz stava 1. ovog člana izdaje opštinski organ nadležan za unutrašnje poslove sa čije teritorije se upućuje pošiljka, odnosno u Socijalističkoj Autonomnoj Pokrajini Vojvodini nadležni organ unutrašnjih poslova.

Ako organ iz stava 2. ovog člana naredi preduzimanje posebnih mera bezbednosti pri prevozu eksplozivnih materija dužan je da o potrebi preduzimanja posebnih mera bezbednosti obavesti organe unutrašnjih poslova preko čije teritorije će se izvršiti prevoz eksplozivnih materija.

2. Zapaljive tečnosti i gasovi

Član 26

Uskladištenjem zapaljivih tečnosti i gasova, u smislu ovog zakona, podrazumeva se svako trajno i privremeno držanje i smeštaj ovih tečnosti i gasova u objektima, na slobodnom prostoru, u posudama bez obzira na veličinu i vrstu posuda u kojima se drže.

Član 27

Zapaljive tečnosti i gasovi moraju se držati u posudama ili rezervoarima koji odgovaraju propisanim tehničkim uslovima i standardima u količini i na način određen propisima o standardima za određenu vrstu zapaljivih tečnosti odnosno gasova.

Član 28

Objekti za proizvodnju, preradu i uskladištenje zapaljivih tečnosti i gasova (skladišta, magacini i rezervoari, naftovodi i gasovodi, stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila), mogu se graditi odnosno postavljati na način kojim se ne stvara opasnost od požara ili eksplozije za ove i druge objekte.

Lokaciju za izgradnju objekta iz stava 1. ovog člana odobrava i daje saglasnost na investiciono-tehničku dokumentaciju:

1. opštinski organ uprave nadležan za unutrašnje poslove, ako se radi o objektima u kojima se smeštaju ili proizvode zapaljive tečnosti ukupne zapremine do 500 m3 i gasovi do 200 m3,

2. republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove odnosno na teritoriji Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine nadležni pokrajinski organ uprave, ako se radi o gasovodima i naftovodima koji prelaze preko teritorije dve ili više opština i o smeštaju i proizvodnji zapaljivih tečnosti i gasova preko 500 odnosno 200 m3.

Član 29

Podnosilac zahteva za izdavanje odobrenja za lokaciju objekta (skladišta, magacini i rezervoari, naftovodi i gasovodi, stanice za snabdevanje gorivom motornih vozila) mora uz zahtev priložiti:

1. situacioni plan terena na kome namerava graditi objekat za koji traži odobrenje mesta sa ucrtanim gabaritima već postojećih objekata,

2. tehnički opis terena prikazanog na situacionom planu,

3. tehnički opis objekta koji namerava graditi i opis tehnološkog procesa,

4. popis vrsta i količina zapaljivih tečnosti i gasova koje namerava skladištiti ili vršiti promet,

5. dokaz da je izvršeno prilagođavanje objekta potrebama narodne odbrane u skladu sa propisima iz oblasti narodne odbrane.

Član 30

Upotrebu objekta iz člana 28. ovog zakona odobrava organ koji je izdao odobrenje za izgradnju. Odobrenje se može izdati nakon izvršenog tehničkog pregleda.

U odobrenju za upotrebu objekta za smeštaj zapaljivih tečnosti i gasova određuje se vrsta i količina ovih materija.

Komisiju, koja vrši tehnički pregled objekta iz stava 1. ovog člana određuje organ uprave koji je izdao odobrenje za izgradnju.

U sastav komisije iz stava 3. ovog člana ulazi predstavnik organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

IV NADZOR

Član 31

Nadzor nad sprovođenjem zakona u pogledu prometa i prevoza eksplozivnih materija i proizvodnje, prometa i prevoza zapaljivih tečnosti i gasova kao i mere bezbednosti u oblasti prevoza eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova vrši nadležni opštinski organ za unutrašnje poslove, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Nadzor nad sprovođenjem zakona u pogledu proizvodnje eksplozivnih materija vrši republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove odnosno na teritoriji Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine pokrajinski organ uprave nadležan za unutrašnje poslove.

Član 32

U vršenju nadzora nadležni organ unutrašnjih poslova može da:

1. naredi da se utvrđene nepravilnosti otklone u roku koji on odredi,

2. zabrani dalje rukovanje eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima, licima koja nisu stručno osposobljena za rukovanje tim materijama,

3. privremeno zabrani vršenje pojedine radnje u vezi sa proizvodnjom, prometom ili upotrebom eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, ako u pogledu mesta, vremena i načina za obavljanje tih delatnosti nisu ispunjeni propisani uslovi,

4. zabrani organizaciji udruženog rada da se bavi proizvodnjom, prometom ili upotrebom eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, ako utvrdi da su u organizovanju proizvodnje, prometa ili u načinu korišćenja tih materija učinjeni teži propusti u pogledu preduzimanja zaštitnih i drugih mera bezbednosti,

5. obustavi izgradnju i rekonstrukciju magacina ili drugih prostorija za smeštaj eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova za čiju lokaciju, izgradnju ili rekonstrukciju ne postoji saglasnost odnosno odobrenje nadležnog organa - dok se ne pribavi saglasnost odnosno odobrenje,

6. zabrani proizvodnja i promet eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova, čiji sudovi i druga ambalaža, pakovanje i oznake nisu u skladu sa zakonom - dok se utvrđeni nedostaci ne otklone,

7. zabrani upotrebu magacina ili drugih smeštajnih prostorija koje ne ispunjavaju uslove propisane zakonom i tehničkim normativima,

8. oduzme eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasove pojedincu koji te materije drži ili upotrebljava protivno zakonu,

9. naredi preduzimanje i drugih propisanih mera u vezi sa proizvodnjom, prometom, rukovanjem i čuvanjem eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova.

Žalba protiv rešenja donetog po stavu 1. ovog člana ne odlaže izvršenje rešenja.

Organ koji je doneo rešenje, može povodom izjavljene žalbe da odluči da se izvršenje odloži do donošenja rešenja po žalbi, ako oceni da odlaganje izvršenja ne bi prouzrokovalo štetne posledice po bezbednost ljudi i imovine.

V KAZNENE ODREDBE

Član 33*

Novčanom kaznom od 50.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga organizacija ako:

1. aparate, uređaje i instalacije ne održava u ispravnom stanju (član 7),

2. se bavi proizvodnjom eksplozivnih materija bez odobrenja nadležnog organa (član 13),

3. objekte u kojima se proizvode i drže eksplozivne materije izgradi na mestu i na način suprotno odredbi člana 14,

4. podigne objekte na mestu za koje nije dobio odobrenje nadležnog organa (član 28),

5. upotrebi objekte za proizvodnju, preradu i smeštaj zapaljivih tečnosti i gasova pre izdavanja odobrenja za upotrebu (član 30. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugoj organizaciji.

Član 34*

Novčanom kaznom od 30.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj organizacija udruženog rada ili druga organizacija koja:

1. postupa suprotno odredbi člana 8. ovog zakona,

2. upotrebljenu ambalažu u kojoj su držane eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasovi uskladištava suprotno članu 9. ovog zakona,

3. ne organizuje i ne vrši kontrolu u pogledu uslova i mera za proizvodnju, promet, držanje i smeštaj eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova (član 10),

4. postupa sa eksplozivnim materijama i zapaljivim tečnostima i gasovima suprotno članu 11. ovog zakona,

5. o proizvedenim eksplozivnim materijama ne vodi ili neuredno vodi propisanu evidenciju i ako knjiga nije overena od nadležnog organa (član 15),

6. izgradi magacin za smeštaj eksplozivnih materija suprotno odredbi člana 16. ovog zakona,

7. u tipiziranom prenosnom ili prevoznom kontejnerskom skladištu drži veću količinu eksplozivnih materija od dozvoljene, ili ako isto izgradi i postavi suprotno odredbi člana 17. ovog zakona,

8. objekte u kojima se proizvode ili drže eksplozivne materije ne obezbedi stalnom stražom (član 18),

9. drži eksplozivne materije, zapaljive tečnosti i gasove suprotno odobrenju iz članova 23. i 30. stav 2. ovog zakona,

10. drži zapaljive tečnosti i gasove suprotno odredbi člana 27. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 3.000 do 50.000 dinara i odgovorno lice u organizaciji udruženog rada ili drugoj organizaciji.

Član 35*

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj pojedinac, ako:

1. drži zapaljive tečnosti i gasove suprotno odredbi člana 27. ovog zakona,

2. podigne objekat za smeštaj i držanje zapaljivih tečnosti i gasova na mestu za koje nije dobio odobrenje nadležnog organa (član 28).

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

Ovlašćuje se republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove i republički organ uprave nadležan za privredu da u sporazumu sa pokrajinskim organom uprave nadležnim za unutrašnje poslove i pokrajinskim organom uprave nadležnim za privredu u roku od godinu dana po stupanju na snagu ovog zakona, donese bliže propise o:

1. tehničkoj opremljenosti objekata u kojima se proizvode eksplozivne materije, zaštitnim merama bezbednosti i uslovima smeštaja,

2. uslovima, programu i načinu polaganja ispita za stručno osposobljavanje radnika koji rukuju eksplozivnim materijama,

3. stručnoj spremi radnika koji rade na proizvodnji i prometu eksplozivnih materija,

4. držanju i smeštaju zapaljivih tečnosti i gasova,

5. obrascu knjige za vođenje evidencije o proizvedenim eksplozivnim materijama.

Do donošenja propisa iz tačke 4. stava 1. ovog člana, primenjivaće se kao republički propisi:

1. Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive tečnosti i o uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti ("Službeni list SFRJ", broj 20/71),

2. Pravilnik o smeštaju i držanju ulja za loženje ("Službeni list SFRJ", broj 35/67),

3. Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa ("Službeni list SFRJ", broj 24/71),

4. Pravilnik o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i o uskladištavanju i pretakanju goriva ("Službeni list SFRJ", broj 24/71).

Član 37

Odredbe članova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13. stavovi 1. i 2, članova 14, 17, 18, 20, 24, 27, 33. stav 1. tačke 2. i 3. i stav 2, člana 34. stav 1. tačke 1, 2, 4, 7, 8, i 10. i stavovi 2. i 3. i člana 35. stav 1. tačka 1. primenjivaće se, na osnovu člana 300. stav 1. tačka 3. Ustava Socijalističke Republike Srbije, na celoj teritoriji Socijalističke Republike Srbije.

Odredbe članova 7, 10, 13. stavovi 3. i 4, članova 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. stav 1. tačke 1, 4. i 5, člana 34. stav 1. tačke 3, 5, 6. i 9, člana 35. stav 1. tačka 2. i člana 36. primenjivaće se, u smislu člana 301. Ustava Socijalističke Republike Srbije, na teritoriji Socijalističke Republike Srbije van teritorija socijalističkih autonomnih pokrajina i na teritoriji Socijalističke Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije".