Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O DUVANU

("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn.,108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn., 5/2015 - usklađeni izn., 67/2015 - usklađeni izn., 5/2016 - usklađeni izn., 65/2016 - usklađeni izn., 8/2017 - usklađeni izn., 76/2017 - usklađeni izn., 18/2018 - usklađeni izn., 62/2018 - usklađeni izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni izn., 91/2019, 91/2020 - usklađeni izn., 11/2021 - usklađeni izn. i 92/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet uređivanja

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način proizvodnje, obrade, prerade i stavljanja u promet duvana, obrađenog duvana i prerađenog duvana, kao i proizvodnje, razvrstavanja i prometa duvanskih proizvoda u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Republika), vođenja registara, evidencionih lista i evidencija; određuju se vrste podataka o sastavu i obeležavanju duvanskih i srodnih proizvoda u Republici; obrazuje se Uprava za duvan i uređuje nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) duvan čine listovi kultivisane biljne vrste Nicotiana tabacum L. u svim oblicima i stepenima biljne proizvodnje, obrade i pakovanja, koji ne služe krajnjoj potrošnji (neobrađeni duvan);

2) obrađeni duvan jeste duvan obrađen tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom, i to: celi obrađeni list duvana (kada su u pitanju orijentalni ili poluorijentalni duvani), delovi liske/stripsa i rebra (kada su u pitanju duvani tipa virdžinija i berlej) i sitnjavina, odnosno manji komadi liske (kada su u pitanju svi tipovi duvana), kao i otpaci od duvana;

2a) otpaci od duvana su sitni delovi obrađenog duvana, delovi rebra i prašina nastali u procesu manipulacije, obrade i prerade duvana, koji se dalje mogu koristiti prvenstveno u proizvodnji rekonstituisanog duvana u skladu sa posebnim propisima, tehnološkim postupkom za proizvodnju rekonstituisanog duvana i pravilima struke. Na otpatke od duvana iz ove tačke ne primenjuju se propisi kojima se uređuje upravljanje otpadom;

2b) prerađen duvan, u smislu ovog zakona, jeste duvan dobijen industrijskim postupkom prerade obrađenog duvana, koji se koristi isključivo kao duvanska sirovina za proizvodnju duvanskih proizvoda, kao i rekonstituisani duvan (homogenizovani duvan, odnosno duvanska folija) i ekspandirani duvan;

3) duvanski proizvodi jesu proizvodi koji se sastoje u potpunosti ili delimično od duvana i po kvalitetu zadovoljavaju standarde propisane zakonom, i to: cigare i cigarilosi, cigarete, duvan za pušenje i ostali duvanski proizvodi.

(1) Cigare i cigarilosi jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i koji su u celini izrađeni od prirodnog duvana;

b) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju i čiji je spoljni omotač od prirodnog duvana;

v) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 1,2 grama i čiji se omotač zavija spiralno, pod oštrim uglom od najmanje 30o u odnosu na uzdužnu osu cigare;

g) svici duvana od mešavine ižiljenog duvana sa spoljnim omotačem u prirodnoj boji cigare koji potpuno pokriva proizvod, sa filterom gde je to predviđeno, osim u slučaju cigara sa vrhom, gde su i vrh i omotač od duvanske folije, pri čemu težina po jedinici, bez filtera ili muštikle iznosi najmanje 2,3 grama i čiji obim najmanje jedne trećine njene dužine nije manji od 34 mm.

(2) Cigarete jesu:

a) svici duvana koji se mogu pušiti u datom stanju, a koji ne spadaju u cigare i cigarilose iz tačke 3) podtačka (1);

b) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način stavljaju u papirne tube za cigarete;

v) svici duvana koji se na jednostavan, neindustrijski način uvijaju u papir za cigarete.

Svitak iz tačke 3) podtačka (2) podrazumeva dve cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 9 cm, ali ne prelazi 18 cm, tri cigarete čija je dužina, ne računajući filter ili muštiklu, preko 18 cm, ali ne prelazi 27 cm, i tako dalje.

(3) Duvan za pušenje:

a) rezani duvan jeste duvan za samostalno motanje koji je rezan ili na drugi način usitnjen, iskidan ili presovan u blokove i koji se može pušiti bez dalje industrijske obrade i namenjen je za prodaju u trgovini na malo, a koji ne spada u proizvode iz podtač. (1) i (2) ove tačke;

b) duvan za lulu jeste duvan koji se može konzumirati putem postupka sagorevanja i koji je namenjen isključivo za korišćenje u luli;

v) duvan za vodenu lulu (nargilu) jeste duvanski proizvod koji se može konzumirati putem vodene lule. Ako se proizvod može upotrebljavati i putem vodene lule i kao rezani duvan, smatraće se rezanim duvanom.

(4) Ostali duvanski proizvodi jesu:

a) duvan za žvakanje jeste duvanski proizvod posebno namenjen za žvakanje;

b) duvan za šmrkanje (burmut) jeste duvanski proizvod koji se upotrebljava udisanjem putem nosa;

v) zagrevani duvanski proizvod odnosno nesagorevajući duvan jeste duvanski proizvod koji se koristi za inhaliranje pare (aerosola) putem elektronskog uređaja za zagrevanje, duvanskog odnosno biljnog proizvoda, sačinjen tako da se prilikom upotrebe zagreva ali ne sagoreva;

g) duvan za oralnu upotrebu (snus) je svaki duvanski proizvod koji se upotrebljava za oralnu upotrebu osim onih namenjenih za udisanje ili žvakanje, koji je izrađen u celosti ili delimično od duvana, u obliku praha ili čestica ili bilo kakvoj kombinaciji tih oblika, pakovan u vrećice ili porozne vrećice;

4) domaći duvanski proizvodi jesu duvanski proizvodi proizvedeni u Republici od strane lica koje je upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom;

5) proizvodnja duvana jeste proizvodnja rasada duvana, gajenje duvana na njivi, berba, sušenje, sortiranje i pakovanje duvana kod proizvođača duvana;

6) obrada duvana jeste sređivanje, fermentacija, kao i druge radnje u tehnološkom postupku obrade i pakovanja duvana;

6a) prerada duvana jeste industrijski postupak proizvodnje i pakovanja prerađenog duvana;

7) proizvodnja duvanskih proizvoda jeste industrijski postupak u pripremi, proizvodnji i pakovanju proizvoda iz tačke 3) ovog člana;

7a) privredni subjekt, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje je registrovano za obavljanje delatnosti, odnosno pravno lice, ukoliko obavlja bilo koju od aktivnosti uređenu ovim zakonom (u daljem tekstu: privredni subjekt);

8) proizvođač duvana jeste privredni subjekt ili fizičko lice koje proizvodi duvan i koje je upisano u Registar proizvođača duvana, odnosno u Evidencionu listu o fizičkim licima - proizvođačima duvana;

9) obrađivač duvana jeste privredni subjekt koji obrađuje duvan, i koji je upisan u Registar obrađivača duvana;

9a) prerađivač duvana jeste privredni subjekt koji proizvodi prerađen duvan i koji je upisan u Registar prerađivača duvana;

10) proizvođač duvanskih proizvoda jeste privredni subjekt koji proizvodi proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda;

10a) trgovac na veliko duvanskim proizvodima jeste privredni subjekt koji prodaje na veliko proizvode iz tačke 3) ovog člana i koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

11) uvoznik duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: uvoznik) jeste privredni subjekt, koji uvozi u svoje ime i za svoj račun proizvode iz tač. 1)-3) ovog člana i koji je upisan u registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana odnosno duvanskih proizvoda;

11a) uvoznik duvanskih proizvoda, u smislu ovog zakona, jeste i privredni subjekt koji vrši prodaju proizvoda iz tačke 3) ovog člana preko carinskog skladišta otvorenog u skladu sa carinskim propisima, u avionima i brodovima, odnosno snabdeva avione i brodove koji saobraćaju na međunarodnim linijama ili otprema duvanske proizvode u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima (u daljem tekstu: slobodne carinske prodavnice), kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju i koji je upisan u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku;

11b) (brisana)

12) izvoznik duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: izvoznik) jeste privredni subjekt, koji izvozi proizvode iz tač. 1)-3) ovog člana i koji je upisan u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

13) promet duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda jeste trgovina, kao i uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda;

14) (brisana)

15) povezano lice jeste lice koje ima svojstvo povezanog lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;

16) srodni proizvodi, u smislu ovog zakona, jesu proizvodi sa ili bez nikotina, koji se ne sastoje od duvana, ali koji u pogledu drugih kriterijuma odgovaraju duvanskim proizvodima, i to: tečnost za punjenje elektronskih cigareta, biljni proizvodi za pušenje odnosno zagrevanje, nikotinske vrećice i proizvodi za vodenu lulu;

(1) tečnost za punjenje elektronskih cigareta označava tečnost sa ili bez nikotina sadržanu u posudi za ponovno punjenje, u ulošku za punjenje za jednokratnu upotrebu, u elektronskoj cigareti za jednokratnu upotrebu, kao i u delovima elektronske cigarete.

Elektronska cigareta za jednokratnu upotrebu koja kao svoj sastavni deo sadrži tečnost iz stava 1. ove podtačke jeste srodni proizvod.

Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta obuhvaćene su tarifnim oznakama 2404 12 00 00, 2404 19 90 00, 3824 99 92 90 i 8543 40 00 00 nomenklature Carinske tarife.

Na navedene tarifne oznake primenjuju se propisi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife;

(2) biljni proizvodi za pušenje odnosno zagrevanje jesu proizvodi na bazi bilja, trave ili voća, koji se upotrebljavaju sagorevanjem, odnosno zagrevanjem;

(3) nikotinske vrećice jesu proizvodi za jednokratnu upotrebu koji sadrže nikotin ili jedinjenja nikotina i druge sastojke, upakovani u vrećice ili porozne vrećice i isključivo su namenjeni oralnoj upotrebi.

Nikotinske vrećice obuhvaćene su tarifnom oznakom 2404 91 90 00 nomenklature Carinske tarife.

Na navedenu tarifnu oznaku primenjuju se propisi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife;

(4) proizvodi za vodenu lulu (arome za nargilu) jesu proizvodi namenjeni za konzumiranje putem vodene lule;

17) elektronska cigareta jeste uređaj, odnosno bilo koji elektronski sistem za inhaliranje pare (aerosola) koja nastaje zagrevanjem tečnosti za punjenje uređaja, odnosno elektronskog sistema i koristi se putem usnika;

18) elektronski uređaj za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda označava svaki uređaj koji se koristi za konzumaciju zagrevanih duvanskih proizvoda odnosno zagrevanih biljnih proizvoda i služi za isporuku aerosolizovanog ili isparenog nikotina ili bilo koje druge supstance osobi koja udiše iz uređaja, a koji ne uključuje proces sagorevanja.

Elektronski uređaj za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda ne uključuje nijedan proizvod koji je lek, uređaj ili kombinovani proizvod koji je odobren od Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije;

19) trgovac na malo, u smislu ovog zakona, jeste privredni subjekt koji prodaje na malo proizvode iz tač. 3) i 16) ovog člana i koji je upisan u Evidencionu listu o trgovcima na malo;

20) proizvođač srodnih proizvoda, u smislu ovog zakona, jeste privredni subjekt koji proizvodi proizvode iz tačke 16) ovog člana i koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda. Proizvođačem srodnih proizvoda smatraće se i privredni subjekt koji vrši pakovanje, prepakivanje, sklapanje i doradu srodnih proizvoda, kao i mešanje i pripremanje tečnosti za punjenje elektronskih cigareta.

Privredni subjekt koji radi proizvodnje srodnih proizvoda uvozi proizvode koji nisu namenjeni krajnjoj potrošnji iz tačke 16) ovog člana u smislu veličine pakovanja, sastava, sadržaja i obeležavanja, ne smatra se uvoznikom srodnih proizvoda, već se smatra proizvođačem srodnih proizvoda;

21) uvoznik srodnih proizvoda, u smislu ovog zakona, jeste privredni subjekt koji, u svoje ime i za svoj račun, uvozi proizvode iz tačke 16) ovog člana, a u skladu sa odredbama ovog zakona kojima se propisuje veličina pakovanja, sastav, sadržaj i obeležavanje srodnih proizvoda koji su namenjeni krajnjoj potrošnji, i koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda.".

II UPRAVA ZA DUVAN

Obrazovanje

Član 3

Obrazuje se Uprava za duvan kao organ uprave u sastavu ministarstva nadležnog za poslove finansija (u daljem tekstu: Uprava).

Nadležnost

Član 4

Uprava obavlja sledeće poslove:

1) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za proizvodnju, obradu, preradu, uvoz i izvoz duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana;

2) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvole za promet (trgovina na veliko, uvoz i izvoz) duvanskih proizvoda;

2a) utvrđuje ispunjenost uslova i izdaje dozvolu za trgovinu na malo;

3) (brisana)

4) vodi registre i evidencione liste;

5) vodi evidencije u vezi sa proizvodnjom, obradom, preradom i prometom duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnjom i prometom duvanskim proizvodima;

6) sarađuje sa organima i organizacijama nadležnim za suzbijanje nelegalnog prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda;

7) prati stanje na tržištu u proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda;

8) stara se o sprovođenju postupka javnog tendera za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se izdaje ta dozvola, utvrđuje ispunjenost uslova za obnavljanje i oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda i priprema predlog akta kojim se ta dozvola obnavlja, odnosno oduzima;

9) stara se o objavljivanju rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom i izdaje dokaz o tome da je proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda prijavio Upravi maloprodajne cene duvanskih proizvoda;

10) učestvuje u pripremi nacrta izmena i dopuna ovog zakona i mišljenja o primeni ovog zakona;

10a) učestvuje u pripremi podzakonskih akata za sprovođenje odredaba ovog zakona iz nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

III REGISTRI, EVIDENCIONE LISTE I EVIDENCIJE

Registri

Član 5

Registri koji se vode u skladu sa ovim zakonom jesu:

1) Registar proizvođača duvana;

2) Registar obrađivača duvana;

2a) Registar prerađivača duvana;

3) Registar proizvođača duvanskih proizvoda;

4) Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

5) Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: Registar uvoznika);

6) Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: Registar izvoznika);

6a) Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku;

7) Registar o markama duvanskih proizvoda;

8) Registar proizvođača srodnih proizvoda;

9) Registar uvoznika srodnih proizvoda.

Registre iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

U registre iz stava 1. ovog člana upisuju se naročito: poslovno ime, odnosno naziv subjekta upisa, sedište, delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), i drugi podaci od značaja za poslovanje subjekta upisa.

Lica o kojima se vode registri iz stava 1. ovog člana, dužna su da Upravi prijave svaku promenu podataka upisanih u registar najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja registara iz stava 1. ovog člana.

Evidencione liste

Član 6

Evidencione liste koje se vode u skladu sa ovim zakonom jesu:

1) Evidenciona lista o fizičkim licima - proizvođačima duvana;

2) Evidenciona lista o trgovcima na malo;

3) Evidenciona lista o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku.

Evidencione liste iz stava 1. ovog člana vodi Uprava.

U Evidencione liste iz stava 1. ovog člana upisuju se naročito: ime i prezime i adresa fizičkog lica, poslovno ime, odnosno naziv subjekta upisa, sedište, delatnost, matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB), jedinstveni matični broj građana (JMBG), vrsta duvanskog proizvoda, naziv robne marke duvanskog proizvoda i drugi podaci od značaja za poslovanje subjekta upisa.

Trgovac na malo dužan je da Upravi prijavi svaku promenu podataka upisanih u evidencionu listu najkasnije u roku od 15 dana od dana nastale promene.

Uz prijavu promene podataka iz stava 4. ovog člana, prilaže se dokaz koji predstavlja pravni osnov za promenu tog podatka, kao i dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Uprava je dužna da u roku od osam dana od dana prijema prijave donese rešenje.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencionih lista iz stava 1. ovog člana.

Evidencije

Član 7

Lica upisana u registre iz člana 5. ovog zakona, odnosno evidencione liste iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da vode posebnu evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom, preradom i prometom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda i da ih čuvaju pet godina.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 3) do 6) ovog zakona i lica upisana u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 2) ovog zakona, dužna su da Upravi dostavljaju polugodišnje i godišnje izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se dostavlja izveštaj.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 8) i 9) ovog zakona, dužna su da Upravi dostavljaju polugodišnje i godišnje izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se dostavlja izveštaj.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1), 2) i 2a) ovog zakona dužna su da ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede dostavljaju tromesečne izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju iz stava 1. ovog člana.

Izveštaji iz stava 4. ovog člana dostavljaju se najkasnije u roku od deset dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja.

Lica upisana u registre iz člana 5. stav 1. tač. 1), 2) i 2a) ovog zakona, dužna su da, na zahtev Uprave, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, u roku koji Uprava odredi.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, kao i uvoznika i izvoznika.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje sadržinu i način vođenja evidencija od strane proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda.

IV PROIZVODNJA I OBRADA DUVANA

Tipovi i seme duvana

Član 8

Na teritoriji Republike proizvode se sledeći tipovi duvana: virdžinija, berlej, orijental i poluorijental.

U okviru tipova iz stava 1. ovog člana, na teritoriji Republike mogu se gajiti sorte koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja u skladu sa zakonom kojim se reguliše priznavanje sorti.

Proizvođači duvana su dužni da za proizvodnju duvana koriste seme duvana u skladu sa propisima o semenu.

Seme duvana, odnosno rasad duvana može da nabavi samo proizvođač duvana koji ispunjava uslove za proizvodnju duvana i koji je upisan u Registar proizvođača duvana.

Promet semena i rasada duvana može vršiti proizvođač duvana, odnosno obrađivač duvana, uz primenu odredbi ovog zakona i odredbi zakona kojim se uređuje promet semena poljoprivrednog bilja.

Zabranjen je pravnom i fizičkom licu promet semena i rasada duvana, promet semena i rasada duvana u maloprodajnim objektima, uzgoj duvana za sopstvene potrebe, kao i potrebe članova porodičnog domaćinstva.

Proizvodnjom rasada duvana može da se bavi proizvođač duvana upisan u registar proizvođača duvana, kao i fizičko lice - proizvođač duvana na osnovu zaključenog kooperativnog ugovora sa registrovanim proizvođačem duvana.

Zabranjeno je fizičkom licu - proizvođaču duvana da se bavi proizvodnjom i prometom semena duvana, kao i prometom rasada duvana.

1. Proizvođači duvana

Uslovi

Član 9

Proizvodnjom duvana može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima najmanje 5 ha obradivih površina u vlasništvu, pod zakupom, odnosno u kooperaciji sa fizičkim licem-proizvođačem duvana;

3) da ima tehničke mogućnosti za poljoprivrednu obradu i pripremu zemljišta za setvu, berbu, sušenje, sortiranje, pakovanje i druge neophodne radnje do pripreme duvana za obradu;

4) da ima zaključene ugovore sa obrađivačima duvana, odnosno izvoznicima;

5) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi;

6) da ima obezbeđen odgovarajući prostor za smeštaj duvana, ako namerava da se bavi i otkupom duvana;

7) da odredi, odnosno angažuje lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvana.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta, osim ispunjenost uslova iz tač. 1) i 5) ovog člana koju proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) (brisana)

2) dokaz da ima najmanje 5 ha obradivih površina;

3) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tačka 3) ovog člana;

4) svi ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana, odnosno izvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno Registar izvoznika;

5) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

6) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova u pogledu obezbeđivanja odgovarajućeg prostora za smeštaj duvana;

7) akt o određivanju, odnosno angažovanju lica koje rukovodi procesom proizvodnje duvana.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje.

Rešenje iz stava 4. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 5. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.

Fizičko lice - proizvođač duvana može da se bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana, isključivo na katastarskoj parceli, odnosno delu katastarske parcele koja je predmet kooperativnog ugovora.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove iz stava 1. tač. 2), 3), 6) i 7) ovog člana.

Kooperativni ugovor

Član 9a

Ugovor iz člana 9. stav 7. ovog zakona zaključuje se za period od godinu dana, najkasnije do 31. maja. Ugovor mora biti u pisanoj formi i zaključuje se za jednu proizvodnu godinu.

Kooperativni ugovor obavezno sadrži:

1) datum i mesto zaključenja ugovora;

2) poslovno ime, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) proizvođača duvana upisanog u registar proizvođača duvana;

3) ime, prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana (JMBG) fizičkog lica - proizvođača duvana, broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

4) mesto, broj katastarske parcele, katastarsku opštinu, naziv potesa;

5) ukupnu površinu parcele i površinu na kojoj se sadi duvan;

6) tip i sortu duvana koji se sadi;

7) očekivani broj biljaka;

8) očekivanu količinu proizvedenog duvana;

9) podatke o mestu sušenja, količini duvana i mestu skladištenja duvana do otkupa, odnosno predaje registrovanom proizvođaču, kao i podatke o vlasniku - držaocu sušare, odnosno prostora u kojem se duvan suši, odnosno skladišti;

10) obaveze u pogledu primena mera za suzbijanje biljnih bolesti i štetočina na duvanu i davanje reprodukcionog materijala;

11) obavezu fizičkog lica - proizvođača duvana da će u ugovorenom roku registrovanom proizvođaču duvana isporučiti sav proizvedeni duvan, kao i obavezu registrovanog proizvođača duvana da će od njega preuzeti sav proizvedeni duvan;

12) rok i mesto preuzimanja duvana;

13) otkupnu cenu proizvedenog duvana po klasama;

14) rok i način isplate novčanih sredstava za preuzeti duvan;

15) podatke o licu koje rukovodi procesom proizvodnje duvana.

Elemente ugovora iz stava 2. tač. 4)-8) ovog člana, ugovorne strane mogu menjati najkasnije do momenta rasađivanja, odnosno do 10. juna proizvodne godine za koju se ugovor zaključuje.

Sastavni deo ugovora je izjava fizičkog lica - proizvođača duvana da za isti vremenski period nije sklopio ugovor o proizvodnji duvana sa drugim registrovanim proizvođačem duvana za istu površinu i katastarsku parcelu, odnosno deo katastarske parcele.

Registrovani proizvođač duvana dužan je da elemente ugovora iz stava 2. ovog člana evidentira elektronski preko portala e-Uprava, najkasnije u roku od dva dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Izmene elemenata ugovora iz stava 3. ovog člana registrovani proizvođač duvana dužan je da evidentira elektronski preko portala e-Uprava najkasnije u roku od dva dana od dana nastale promene, odnosno od isteka roka iz stava 3. ovog člana.

Registrovani proizvođač duvana odgovoran je za istovetnost evidentiranih elemenata ugovora unetih preko portala e-Uprava sa elementima kooperativnog ugovora.

Bliže uslove načina unošenja, kao i pristup i korišćenje podataka unetih preko portala e-Uprava uređuje Vlada.

Rok važenja dozvole

Član 10

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti proizvodnje duvana (u daljem tekstu: dozvola za proizvodnju duvana) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar proizvođača duvana

Član 11

Upis u Registar proizvođača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvana, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se ugovori zaključeni sa obrađivačem duvana, odnosno izvoznikom.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar proizvođača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar proizvođača duvana, proizvođač duvana može da otpočne da obavlja delatnost proizvodnje duvana.

Obnavljanje dozvole za proizvodnju duvana

Član 12

Proizvođač duvana može da obnovi dozvolu za proizvodnju duvana, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, proizvođač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost proizvodnje duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana

Član 13

Dozvola za proizvodnju duvana oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi;

4) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

5) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar proizvođača duvana.

Nadležni organ je dužan da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za proizvodnju duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Proizvođač duvana kojem je oduzeta dozvola za proizvodnju duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana.

Brisanje iz Registra proizvođača duvana

Član 14

Proizvođač duvana briše se iz Registra proizvođača duvana, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra proizvođača duvana, koje je konačno u upravnom postupku.

Član 15

(Brisano)

Evidencija

Član 16

Proizvođač duvana dužan je da vodi evidenciju podataka koji se odnose na proizvodnju i promet duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona.

Obaveze proizvođača duvana

Član 16a

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da odredi, odnosno angažuje lice koje rukovodi procesom proizvodnje duvana i da obezbedi kontrolu realizacije ugovora iz člana 9a ovog zakona.

Pod kontrolom realizacije ugovora u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se provera ispunjenosti obaveza fizičkog lica - proizvođača duvana da duvan rasadi na ugovorenoj katastarskoj parceli i u ugovorenoj količini, izrada izveštaja o preuzimanju semena, odnosno rasada duvana od strane fizičkog lica - proizvođača duvana, izveštaja o preuzimanju duvana, kao i izveštaja o uništenju duvana koji se smatra otpadom u smislu člana 24. ovog zakona.

Uništenje duvana na katastarskoj parceli, sprovodi se uz obavezno prisustvo fitosanitarnog inspektora, o čemu se izrađuje zapisnik.

Proizvođač duvana dužan je da zapisnik o uništenju duvana na katastarskoj parceli dostavi na zahtev Uprave.

Izveštaji iz stava 2. ovog člana moraju biti pripremljeni u roku od 15 dana od dana završetka radnji na koje se odnose, a dostavljaju se na zahtev Uprave.

Fizičko lice - proizvođač duvana dužan je da sav proizvedeni duvan preda registrovanom proizvođaču duvana u skladu sa kooperativnim ugovorom iz člana 9a ovog zakona, a registrovani proizvođač duvana dužan je da preuzme sav proizvedeni duvan.

Predaja, odnosno preuzimanje duvana u smislu stava 6. ovog člana vrši se najkasnije:

1) za duvan tipa virdžinija, do 30. novembra za proizvodnju iz te godine;

2) za ostale tipove duvana, do 31. marta naredne godine, za proizvodnju iz prethodne godine.

Proizvođač duvana dužan je da otkup duvana vrši isključivo od fizičkog lica - proizvođača duvana sa kojim ima zaključen kooperativni ugovor.

Proizvođač duvana dužan je da obavesti Upravu o datumu završetka otkupa duvana u odnosu na sva fizička lica - proizvođače duvana sa kojima ima zaključen kooperativni ugovor, najkasnije u roku od pet dana od dana završetka otkupa.

Proizvođač duvana dužan je da obavesti Upravu o fizičkim licima - proizvođačima duvana koji nisu isporučili ugovorene količine duvana u roku od deset dana od dana završetka otkupa duvana, uz prateću dokumentaciju i obrazloženje za svaki konkretni slučaj.

Obaveštenja iz st. 9. i 10. ovog člana mogu se dostaviti Upravi i u elektronskoj formi.

Proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana dužan je da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana upisanom u Registar obrađivača duvana, odnosno izvozniku, koji je upisan u Registar izvoznika.

Izuzetno od stava 12. ovog člana, registrovani proizvođač duvana može duvan da preda na uslužnu obradu registrovanom obrađivaču duvana.

Registrovani proizvođač duvana koji daje duvan na uslužnu obradu kod registrovanog obrađivača duvana, dužan je da ispunjava uslove u pogledu odgovarajućeg prostora za smeštaj obrađenog duvana i da tako uslužno obrađeni duvan skladišti u tom prostoru.

Proizvođač duvana dužan je da odvojeno skladišti proizvedeni duvan od uslužno obrađenog duvana.

Na prevoznom sredstvu kojim se vrši prevoz duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana mora biti vidno označeno da se to prevozno sredstvo koristi za prevoz duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Proizvođač duvana dužan je da uslužno obrađen duvan prodaje isključivo registrovanom prerađivaču duvana, odnosno proizvođaču duvanskih proizvoda, odnosno registrovanom izvozniku.

Duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 6-8. i st. 12, 13. i 18. ovog člana, smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuju akcize.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 14. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 16. ovog člana.

2. Obrađivači duvana

Uslovi

Član 17

Obradom duvana može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima sopstvene prostorije za otkup duvana, smeštaj otkupljenog duvana, sređivanje, obradu i klasifikaciju duvana;

3) da ima sopstvenu opremu za obradu duvana;

4) da ima sopstvenu laboratoriju ili zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvana;

5) da ima zaključene ugovore sa registrovanim proizvođačima duvana, odnosno uvoznicima;

6) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje duvana, odnosno nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi.

Na prevoznom sredstvu kojim se vrši prevoz duvana, odnosno obrađenog duvana mora biti vidno označeno da se to prevozno sredstvo koristi za prevoz duvana, odnosno obrađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta, a ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) i 6) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) (brisana)

2) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2), 3), 4) i stava 2. ovog člana;

3) svi ugovori zaključeni sa registrovanim proizvođačima duvana, odnosno uvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno Registar uvoznika;

4) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti.

Privredni subjekt dužan je da ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obradu najmanje jedne sorte duvana.

Ako privredni subjekt ne ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana za obradu više od jedne sorte duvana, može da, za sorte duvana za koje ne ispunjava uslove, zaključi ugovor o usluzi obrade duvana sa privrednim subjektom koji te uslove ispunjava.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi rešenje.

Rešenje iz stava 7. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 8. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvana, odnosno obrađenog duvana, mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 1. tač. 2), 3) i 4) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 2. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 18

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti obrade duvana (u daljem tekstu: dozvola za obradu duvana) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar obrađivača duvana

Član 19

Upis u Registar obrađivača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za obradu duvana, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar obrađivača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar obrađivača duvana, obrađivač duvana može da otpočne da obavlja delatnost obrade duvana.

Obnavljanje dozvole za obradu duvana

Član 20

Obrađivač duvana može da obnovi dozvolu za obradu duvana, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, obrađivač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost obrade duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za obradu duvana

Član 21

Dozvola za obradu duvana oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi;

4) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

5) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar obrađivača duvana.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za obradu duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Obrađivač duvana kojem je oduzeta dozvola za obradu duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana.

Brisanje iz Registra obrađivača duvana

Član 22

Obrađivač duvana briše se iz Registra obrađivača duvana i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

tač. 4) i 5) (brisane)

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra obrađivača duvana, koje je konačno u upravnom postupku.

Rukovođenje tehnološkim procesom

Član 23

Obrađivač duvana dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje i obrade duvana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koji rukovodi procesom proizvodnje i obrade duvana.

Procena kvaliteta duvana

Član 24

Ako proizvođač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane obrađivača duvana sa kojim je zaključio ugovor o otkupu duvana, odnosno ako fizičko lice - proizvođač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane registrovanog proizvođača duvana sa kojim je zaključio kooperativni ugovor, može u roku od 24 časa od obavljene procene kvaliteta podneti zahtev za novu procenu kvaliteta duvana akreditovanoj domaćoj ili stranoj laboratoriji.

Troškove procene kvaliteta duvana snosi lice iz stava 1. ovog člana čija procena nije potvrđena.

Ako proizvođač duvana, odnosno fizičko lice - proizvođač duvana ili obrađivač duvana nije zadovoljan procenom kvaliteta duvana koja je izvršena od strane akreditovane laboratorije, može u roku od 24 časa od obavljene procene kvaliteta podneti zahtev za novu procenu kvaliteta duvana drugoj akreditovanoj domaćoj ili stranoj laboratoriji.

Laboratorija iz stava 3. ovog člana dužna je da procenu kvaliteta duvana izvrši u roku od sedam dana od dana prijema zahteva.

Procena kvaliteta laboratorije iz stava 3. ovog člana je konačna i obavezujuća za sva lica iz stava 1. ovog člana.

Duvan čiji je kvalitet osporen, ne može biti u prometu i ostaje na čuvanju u skladištu proizvođača duvana do kraja procene laboratorije iz stava 3. ovog člana.

Ako se utvrdi da duvan koji je bio predmet procene ne zadovoljava propisane standarde kvaliteta nijedne od klasa, taj duvan postaje otpad i sa njim se postupa u skladu sa propisima koji uređuju upravljanje otpadom, a što je obaveza proizvođača duvana koji je preuzeo duvan u skladu sa kooperativnim ugovorom. Duvan iz stava 6. ovog člana ne podleže obavezi plaćanja ugovorene otkupne cene.

Ako se utvrdi da duvan koji je bio predmet procene ne zadovoljava propisane standarde kvaliteta nijedne od klasa i ako lica iz stava 1. ovog člana ne podnesu zahtev za novu procenu kvaliteta duvana, shodno st. 1. i 3. ovog člana, taj duvan postaje otpad i sa njim se postupa u skladu sa propisima koji uređuju upravljanje otpadom, a što je obaveza proizvođača duvana koji je preuzeo duvan u skladu sa kooperativnim ugovorom. Duvan iz stava 6. ovog člana ne podleže obavezi plaćanja ugovorene otkupne cene.

Na sve vrste duvana, koje ispunjavaju uslove iz ovog zakona, ne primenjuju se propisi kojima se uređuje upravljanje otpadom.

Ukoliko se duvan iz stava 6. ovog člana nađe u prometu, smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan), u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje akcizama.

Uslužna obrada, promet i evidencija

Član 25

Obrađivač duvana može pružati usluge obrade duvana proizvođaču duvana upisanom u Registar proizvođača duvana na osnovu ugovora o uslužnoj obradi duvana.

Obrađivač duvana dužan je da vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom obrađenog duvana, odnosno uslužno obrađenog duvana, u skladu sa članom 7. ovog zakona, a naročito o:

1) količini i kvalitetu proizvedenog duvana iz sopstvene proizvodnje ako je istovremeno i proizvođač duvana upisan u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom;

2) količini i kvalitetu otkupljenog duvana od proizvođača duvana, odnosno uvoznika upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom;

3) količini i kvalitetu proizvedenog, obrađenog i prodatog duvana po tipovima i klasama;

4) količini i kvalitetu uslužno obrađenog duvana po tipovima i klasama.

Obaveze obrađivača duvana

Član 25a

Obrađivač duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana dužan je da obrađeni duvan prodaje isključivo prerađivaču duvana, odnosno proizvođaču duvanskih proizvoda, odnosno izvozniku, upisanim u odgovarajuće registre u skladu sa ovim zakonom.

Obrađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa stavom 1. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Obrađivač duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana dužan je da odvojeno skladišti sopstveni duvan, odnosno duvan za uslužnu obradu kao i sopstveni obrađeni duvan odnosno uslužno obrađeni duvan.

IVa PROIZVODNJA I PROMET PRERAĐENOG DUVANA

Član 25b

Preradom duvana, može da se bavi privredni subjekt koji je dobio dozvolu za obavljanje delatnosti prerade duvana i koji je upisan u Registar prerađivača duvana, u skladu sa ovim zakonom.

Uslovi

Član 25v

Preradom duvana, može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima sopstvenu opremu za preradu duvana;

3) da ima sopstvenu odgovarajuću laboratoriju za analizu i utvrđivanje kvaliteta prerađenog duvana, odnosno zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta prerađenog duvana;

4) da ima sopstvene odgovarajuće prostorije za preradu duvana i smeštaj prerađenog duvana;

5) da ima zaključene ugovore sa obrađivačima duvana, koji su upisani u Registar obrađivača duvana, odnosno proizvođačima duvana, koji su upisani u Registar proizvođača duvana, u slučaju kada proizvođač duvana daje duvan na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno sa uvoznikom, koji je upisan u Registar uvoznika;

6) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine, čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi.

Uslov iz stava 1. tačka 6) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta, a ispunjenost uslova iz tač. 1) i 6) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana;

2) svi ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana, odnosno proizvođačima duvana, koji su upisani u Registar proizvođača duvana, u slučaju kada proizvođač duvana daje duvan na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana odnosno uvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u navedene registre;

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi rešenje.

Rešenje iz stava 5. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 6. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.

Na prevoznom sredstvu kojim se vrši prevoz obrađenog, odnosno prerađenog duvana mora biti vidno označeno da se to prevozno sredstvo koristi za prevoz obrađenog, odnosno prerađenog duvana i mora da ispunjava propisane sanitarno-higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz obrađenog, odnosno prerađenog duvana mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ali ne istovremeno.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz stava 1. tač. 2)-4) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 8. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 25g

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti prerade duvana (u daljem tekstu: dozvola za preradu duvana) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar prerađivača duvana

Član 25d

Upis u Registar prerađivača duvana vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za preradu duvana u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar prerađivača duvana plaća se naknada u visini od 10.818.840,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za preradu duvana može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar prerađivača duvana donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar prerađivača duvana, prerađivač duvana može da otpočne da obavlja delatnost prerade duvana.

Obnavljanje dozvole za preradu duvana

Član 25đ

Prerađivač duvana može da obnovi dozvolu za preradu duvana podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 25d stav 3. odnosno stav 6. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, prerađivač duvana ima pravo da nastavi da obavlja delatnost prerade duvana u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za preradu duvana

Član 25e

Dozvola za preradu duvana oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine, čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar prerađivača duvana;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 25d stav 7. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za preradu duvana.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Prerađivač duvana, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za preradu duvana ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da prerađivač duvana svojom odlukom prestane da obavlja delatnost prerade duvana pre isteka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za preradu duvana vraća se prerađivaču duvana.

Prerađivač duvana oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 25d stav 6. ovog zakona.

Godina u kojoj prerađivač duvana svojom odlukom prestane da obavlja delatnost prerade duvana smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra prerađivača duvana

Član 25ž

Prerađivač duvana briše se iz Registra prerađivača duvana, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra prerađivača duvana, koje je konačno u upravnom postupku.

Obaveze prerađivača duvana

Član 25z

Prerađivač duvana koji je upisan u Registar prerađivača duvana dužan je da prerađen duvan prodaje isključivo proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno izveze prerađen duvan u svoje ime i za svoj račun, ukoliko je istovremeno upisan u Registar izvoznika.

Prerađivač duvana ne može da se bavi prometom obrađenog duvana koji nabavlja za proizvodnju prerađenog duvana.

Prerađivač duvana ne može da se bavi prometom prerađenog duvana na teritoriji Republike, osim u slučaju iz stava 1. ovog člana.

Zabranjen je promet prerađenog duvana u pakovanju manjem od 100 kg.

Prerađivač duvana dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom prerade duvana.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove iz stava 5. ovog člana.

Obrađeni, odnosno prerađeni duvan čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 1-4. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

V PROIZVODNJA I PROMET DUVANSKIM, ODNOSNO SRODNIM PROIZVODIMA

1. Proizvođači duvanskih proizvoda

Uslovi

Član 26

Proizvodnjom duvanskih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je dobio dozvolu za obavljanje delatnosti proizvodnje duvanskih proizvoda i koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvola za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda) izdaje se po sprovedenom javnom tenderu.

Postupak javnog tendera

Član 27

Postupak javnog tendera pokreće se odlukom o raspisivanju javnog tendera koju donosi Uprava uz saglasnost Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada).

Odluka iz stava 1. ovog člana, donosi se u skladu sa projektovanom makroekonomskom politikom, fiskalnim interesom i tržišnim prilikama.

Postupak javnog tendera obuhvata naročito: pripremu tenderske dokumentacije, objavljivanje javnog poziva za podnošenje ponuda, podnošenje i prijem ponuda, otvaranje i ocena ponuda, utvrđivanje liste ponuđača i formiranje konačne tender liste.

Postupak javnog tendera sprovodi tenderska komisija, koju obrazuje ministar nadležan za poslove finansija.

Stručne poslove u vezi pripreme i sprovođenja javnog tendera obavlja Uprava.

Tenderska dokumentacija sadrži naročito: javni poziv, podatke o stanju na domaćem tržištu duvana i duvanskih proizvoda, obrazac ponude, elemente za vrednovanje ponude, podatke o sredstvu finansijskog obezbeđenja i uslove za učešće na javnom tenderu.

Vlada bliže uređuje postupak javnog tendera, kriterijume za obrazovanje tenderske komisije, sadržinu tenderske dokumentacije i elemente za vrednovanje ponuda.

Javni poziv

Član 28

Javni poziv za učešće na javnom tenderu objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i najmanje u jednom dnevnom listu.

O objavljivanju javnog poziva iz stava 1. ovog člana stara se Uprava.

Javni poziv sadrži uslove pod kojima se stiče pravo učešća na javnom tenderu, kao i druge podatke od značaja za učestvovanje na javnom tenderu.

Pravo učešća na javnom tenderu

Član 29

Pravo učešća na javnom tenderu ima privredni subjekt ako ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima sopstvenu opremu u zemlji koja mu omogućava obavljanje proizvodnje u svim fazama od pripreme duvana (vlaženje, razlistavanje, rezanje, aromatizovanje) do izrade cigareta i drugih duvanskih proizvoda i njihovog higijenskog pakovanja;

3) da ima instalisane kapacitete za proizvodnju cigareta i drugih duvanskih proizvoda iz svog asortimana od najmanje 2.500.000.000 komada cigareta u jednoj godini;

4) da ima sopstvenu odgovarajuću laboratoriju za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda, odnosno zaključen ugovor sa akreditovanom domaćom ili stranom laboratorijom za analizu i utvrđivanje kvaliteta duvanskih proizvoda;

5) da ima u vlasništvu odgovarajuće prostorije koje ispunjavaju propisane uslove za proizvodnju i smeštaj duvanskih proizvoda;

6) da zapošljava odgovarajuću stručnu radnu snagu u proizvodnji i kontroli kvaliteta;

7) (brisana);

8) da ponudi realnu procenu ostvarivanja godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda prema odgovarajućem kvalitetu i količini u skladu sa tržišnim prilikama;

9) da podnese dokaz nadležnog organa o neosuđivanosti za privredni prestup ili krivično delo u vezi sa vršenjem nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine cigaretama i drugim duvanskim proizvodima u periodu od tri godine koje prethode danu podnošenja ponude za učešće na javnom tenderu, i to: za vlasnika čiji udeo prelazi 10% kapitala preduzeća, lice ovlašćeno za zastupanje preduzeća, za preduzetnika, za povezano lice sa preduzećem koje podnosi ponudu za učešće na javnom tenderu, kao i za pravno lice čiji je pravni sledbenik pravno lice koje podnosi ponudu, koji ne može biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu.

Član 30

Pravo učešća na javnom tenderu ima i privredni subjekt koji uz prijavu za učešće na javnom tenderu podnese kao dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 29. ovog zakona detaljan projekat kojim se predviđa način i rokovi za ispunjenje tih uslova, sa obrazloženjem projekta, utvrđenim iznosom potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju projekta, garancijom banke na taj iznos, odnosno dokazom o drugim sredstvima obezbeđenja od banke ili druge finansijske organizacije.

Lice iz stava 1. ovog člana dužno je da prilikom podnošenja prijave za učešće na javnom tenderu priloži i overenu pisanu izjavu kojom će se obavezati na ispunjenje obaveze iz člana 29. tačka 8) ovog zakona.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuju uslove iz člana 29. tač. 2)-7) ovog zakona.

Dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 31

Predlog akta kojim se izdaje dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda priprema Uprava, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja.

Vlada, na predlog Uprave, rešenjem izdaje dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda, na period od pet godina.

Rešenje iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda

Član 32

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda plaća se naknada u visini od 21.567.147,74 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose naknade iz stava 4. ovog člana.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana i ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana, odnosno proizvođačima duvana koji duvan daju na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, koji je upisan u Registar obrađivača duvana, odnosno prerađivačima duvana, odnosno uvoznicima, upisanim u odgovarajuće registre.

O zahtevu za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

Rešenje iz stava 7. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, proizvođač duvanskih proizvoda može da otpočne da obavlja delatnost proizvodnje duvanskih proizvoda.

Obnavljanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 33

Proizvođač duvanskih proizvoda može da obnovi dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se sledeći dokazi:

1) izvod iz registra u kojem je privredni subjekt registrovan;

2) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz člana 29. tač. 2)-6) ovoga zakona;

3) svi ugovori zaključeni sa obrađivačima duvana, odnosno proizvođačima duvana koji duvan daju na uslužnu obradu kod registrovanog obrađivača duvana, odnosno prerađivačima duvana, odnosno uvoznicima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan u odgovarajuće registre u skladu s ovim zakonom;

4) uverenje o neosuđivanosti iz člana 29. tačka 9) koje ne može biti starije od 30 dana pre dana podnošenja zahteva;

5) dokaz o uplati naknade iz člana 32. stav 3. ovog zakona.

Dokaz iz stava 2. tačka 1) ovog člana pribavlja Uprava po službenoj dužnosti.

Po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana Uprava priprema predlog akta kojim se odlučuje po zahtevu, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Vlada, u roku od 30 dana od dana prijema predloga akta iz stava 4. ovog člana, a najkasnije do isteka roka važenja postojeće dozvole, donosi rešenje.

Rešenjem iz stava 5. ovog člana kojim se obnavlja dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, određuje se i rok važenja dozvole koji iznosi pet godina.

Rešenje iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Ako Vlada ne donese rešenje kojim se obnavlja dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda u roku iz stava 5. ovog člana, proizvođač duvanskih proizvoda ima pravo da nastavi da obavlja delatnost proizvodnje duvanskih proizvoda u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda

Član 34

Dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je imalac dozvole, odnosno vlasnik imalaca dozvole čiji udeo prelazi 10% kapitala imaoca dozvole, lice ovlašćeno za zastupanje imaoca dozvole, preduzetnik, povezano lice sa imaocem dozvole, kao i pravno lice čiji je pravni sledbenik imalac dozvole, pravnosnažno osuđeno za privredni prestup, odnosno krivično delo, nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, pripremi predlog akta kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda.

Vlada, na predlog Uprave, donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Brisanje iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda

Član 35

Proizvođač duvanskih proizvoda briše se iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana pravnosnažnosti rešenja o odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana donošenja rešenja iz stava 2. ovog člana o tome obavesti obrađivača duvana, odnosno proizvođača duvana koji duvan daje na uslužnu obradu kod obrađivača duvana, odnosno prerađivača duvana, koji su upisani u odgovarajuće registre, odnosno trgovca na veliko duvanskim proizvodima sa kojim je proizvođač duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda imao zaključene ugovore.

Proizvođaču duvanskih proizvoda koji je brisan iz Registra proizvođača duvanskih proizvoda ne vraća se naknada koju je uplatio za upis u taj registar.

Obaveze proizvođača duvanskih proizvoda

Član 36

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove koje treba da ispunjava lice koje rukovodi tehnološkom procesom proizvodnje duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da sopstvene duvanske proizvode prodaje isključivo preko trgovaca na veliko koji su upisani u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, osim ako proizvođač duvanskih proizvoda nije istovremeno upisan i u Registar trgovaca na veliko.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na veliko, zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

Proizvođač duvanskih proizvoda ne može na teritoriji Republike da se bavi prometom obrađenog, odnosno prerađenog duvana koji koristi za proizvodnju duvanskih proizvoda.

Obrađeni duvan, odnosno prerađeni duvan čiji se promet vrši suprotno odredbi stava 5. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Registar o markama duvanskih proizvoda

Član 37

Duvanski proizvodi mogu da se stave u promet na tržište Republike ako su razvrstani i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda.

Razvrstavanje i upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno uvoznika duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 11) ovog zakona.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) akt nadležnog organa o registraciji robne marke duvanskog proizvoda, ako je donet;

1a) ukoliko akt iz tačke 1) ovog stava nije donet, izjava vlasnika robne marke duvanskog proizvoda, kojom potvrđuje da je vlasnik robne marke za koju se podnosi zahtev za upis u registar;

2) ugovor o uvozu duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda ili ovlašćenim distributerom da može da vrši distribuciju duvanskih proizvoda na tržište Republike;

2a) ovlašćenje od strane vlasnika žiga da je inostrani proizvođač ovlašćen za proizvodnju duvanskih proizvoda, ukoliko se kao dokaz podnosi ugovor sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda koji nije vlasnik žiga;

2b) ovlašćenje da je distributer inostranog proizvođača ovlašćen za distribuciju duvanskih proizvoda od strane tog proizvođača ili vlasnika žiga ukoliko se kao dokaz podnosi ugovor sa ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača;

3) ugovor o licencnoj/podlicencnoj proizvodnji duvanskih proizvoda, zaključen između domaćeg proizvođača duvanskih proizvoda i nosioca žiga, kada se podnosi zahtev za upis duvanskih proizvoda koji će se licencno proizvoditi na teritoriji Republike.

Proizvođač duvanskih proizvoda dužan je da se u proizvodnji duvanskih proizvoda pridržava svih registrovanih podataka navedenih u zahtevu iz stava 2. ovog člana.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Član 37a

Upis u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku vrši se na zahtev privrednog subjekta koji je upisan u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku.

Na zahtev iz stava 1. ovog člana, Uprava izdaje potvrdu o upisu u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, odnosno potvrdu da je robna marka već upisana u Registar o markama duvanskih proizvoda.

2. Trgovci na veliko duvanskim proizvodima

Uslovi

Član 38

Trgovinom na veliko duvanskim proizvodima može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da koristi odgovarajući prostor koji mu omogućava uredno skladištenje najmanje 30 tona cigareta i drugih duvanskih proizvoda u okviru ukupnog magacinskog prostora na teritoriji Republike;

3) da raspolaže prevoznim sredstvima za nesmetano i redovno snabdevanje trgovaca na malo duvanskim proizvodima sa sedištem na teritoriji Republike, koja su vidno označena da se radi o prevozu duvanskih proizvoda i koja ispunjavaju propisane sanitarno - higijenske uslove, kao i druge propisane uslove;

4) da ima zaključene ugovore o snabdevanju duvanskim proizvodima sa proizvođačima, odnosno uvoznicima duvanskih proizvoda, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima;

5) da odgovorno lice u privrednom subjektu, u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi.

Uslov iz stava 1. tačka 5) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava, na zahtev privrednog subjekta, a ispunjenost uslova iz tač. 1) i 5) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) (brisana)

2) dokaz da koristi odgovarajući prostor koji mu omogućava uredno skladištenje najmanje 30 tona cigareta i drugih duvanskih proizvoda u okviru ukupnog magacinskog prostora na teritoriji Republike;

3) akt nadležnog državnog organa o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana;

4) svi ugovori zaključeni sa proizvođačima, odnosno uvoznicima duvanskih proizvoda, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, osim ako podnosilac zahteva nije istovremeno upisan i u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, odnosno u Registar uvoznika duvanskih proizvoda;

5) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi rešenje.

Rešenje iz stava 5. ovog člana Uprava donosi po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove zdravlja i ministarstva nadležnog za poslove trgovine.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja iz stava 6. ovog člana donese rešenje koje je konačno u upravnom postupku.

Prevozna sredstva namenjena za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i da ne ostvaruju direktan kontakt.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje uslove iz stava 1. tačka 3) ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 39

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 40

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima plaća se naknada u visini od 10.818.840,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za trgovinu na veliko može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana;

2) garancija poslovne banke sa klauzulom "bez prigovora" izdatom do roka važenja dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, na iznos od 400.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS).

Garancija iz stava 8. tačka 2) ovog člana služi kao sredstvo obezbeđenja plaćanja obaveza po osnovu javnih prihoda i sporednih poreskih davanja.

Iznos garancije iz stava 8. tačka 2) ovog člana, imalac dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima može da dostavlja tako da svake godine priloži garanciju propisanu ovim zakonom, u visini od 80.000 evra, i to najkasnije pet dana pre isteka roka važenja prethodne garancije.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima donese rešenje.

Rešenje iz stava 11. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, trgovac na veliko može da otpočne da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje postupak aktiviranja garancije, kao i način korišćenja sredstava garancije iz stava 8. tačka 2) ovog člana.

Obnavljanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Član 41

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima može da obnovi dozvolu za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 40. stav 3. ovog zakona, odnosno naknade iz člana 40. stav 6. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na veliko duvanskim proizvodima ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima

Član 42

Dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvodi, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanim u članu 40. stav 6. ovog zakona, odnosno ne dostavi bankarsku garanciju u roku propisanom u članu 40. stav 10. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da trgovac na veliko duvanskim proizvodima svojom odlukom prestane da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima pre isteka važenja dozvole, preostali iznos naknade, kao i prestali iznos garancije plaćen za dobijanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, vraća se trgovcu na veliko duvanskim proizvodima.

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 40. stav 6. ovog zakona, kao i da dostavlja garancije na preostale iznose iz člana 40. stav 10. ovog zakona.

Godina u kojoj trgovac na veliko duvanskim proizvodima svojom odlukom prestane da obavlja delatnost trgovine na veliko duvanskim proizvodima, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 43

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima briše se iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Uprava je dužna da u roku od sedam dana od dana dostavljanja rešenja o brisanju iz Registra trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, vrati garanciju iz člana 40. stav. 8. tačka 2) ovog zakona, odnosno člana 40. stav 10. ovog zakona trgovcu na veliko duvanskim proizvodima koji je brisan iz Registra, pod uslovom da on nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i sporednih poreskih davanja.

Obaveze trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 44

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da duvanske proizvode prodaje trgovcima na malo, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima, kojima je izdata dozvola u skladu sa ovim zakonom.

Kod isporuke duvanskih proizvoda trgovcima na malo, odnosno trgovcima na veliko duvanskim proizvodima iz stava 1. ovog člana zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvanskih proizvoda.

Član 44a

Trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize i da izveštaj i popisnu listu dostavi Upravi u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Popisna lista iz stava 1. ovog člana sastavlja se za svakog proizvođača, odnosno uvoznika posebno i sadrži podatke o proizvođaču, odnosno uvozniku cigareta, maloprodajnim cenama i količinama cigareta za svaku robnu marku cigareta posebno.

Uprava, nakon obrade podataka, popisnu listu i izveštaj iz stava 1. ovog člana dostavlja svakom proizvođaču, odnosno uvozniku u roku od 10 dana od dana prijema popisne liste.

3. Trgovci na malo

Uslovi

Član 45

Trgovinom na malo može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski i srodni proizvodi;

3) da je uplatio naknadu u visini od 25.000,00 dinara za svaki maloprodajni objekat, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 1. tačke 3) ovog člana, usklađuje se godišnje, sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađene iznose iz stava 2. ovog člana.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu, kao i sanitarno-higijenske uslove.

Privredni subjekt iz stava 1. ovog člana može da vrši prevoz duvanskih proizvoda sopstvenim vozilom na kom je vidno označeno da se koristi za prevoz duvanskih proizvoda i koje ispunjava sanitarno - higijenske uslove, kao i druge propisane uslove.

Na zahtev privrednog subjekta Uprava utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, tako da uslove iz tač. 1) i 2) iz stava 1. ovog člana utvrđuje po službenoj dužnosti, a ispunjenost uslova iz st. 4. i 5. ovog člana utvrđuje nadležni organ u postupku redovnog inspekcijskog nadzora.

Uz zahtev iz stava 6. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

2) dokaz o uplati naknade.

Po zahtevu iz stava 6. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je dobio rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo, može da prodaje duvanske proizvode i putem posebnih vitrina (u daljem tekstu: hjumidor).

Privredni subjekt iz stava 9. ovog člana dužan je da u roku od tri dana od dana postavljanja hjumidora dostavi pisano obaveštenje Upravi o broju i lokaciji postavljenih hjumidora, kao i kupoprodajni ugovor ili ugovor o zakupu hjumidora, odnosno dokaz da raspolaže hjumidorom.

Prevozna sredstva koja se koriste za prevoz duvanskih proizvoda mogu se upotrebljavati i za prevoz drugih predmeta opšte upotrebe, ako su od njih odvojeni u zasebnom pakovanju koje onemogućava prodor mirisa i ako ne ostvaruju direktan kontakt.

Ministar nadležan za poslove trgovine bliže propisuje uslove iz stava 4. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja oznake iz stava 5. ovog člana.

Rok važenja dozvole

Član 46

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo (u daljem tekstu: dozvola za trgovinu na malo) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od dve godine.

Obnavljanje dozvole za trgovinu na malo

Član 47

Trgovac na malo može da obnovi dozvolu za trgovinu na malo podnošenjem zahteva najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja važeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od osam dana od dana prijema urednog zahteva za obnavljanje dozvole odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, trgovac na malo ima pravo da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo u skladu sa važećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za trgovinu na malo

Član 48

Dozvola za trgovinu na malo oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice u privrednom subjektu pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski i srodni proizvodi;

4) ako je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za trgovinu na malo.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Trgovac na malo kome je u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana oduzeta dozvola za trgovinu na malo ne može podneti zahtev za obavljanje te delatnosti u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja iz stava 3. ovog člana.

Trgovcu na malo kome je oduzeta dozvola, ne vraća se naknada koja je uplaćena za dobijanje te dozvole.

Obaveze trgovaca na malo

Član 49

Trgovac na malo koji prodaje duvanske proizvode dužan je da ima zaključene ugovore o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima.

Trgovac na malo koji prodaje duvanske proizvode dužan je da na zahtev Uprave dostavi ugovor iz stava 1. ovog člana, u roku koji Uprava odredi.

Evidenciona lista o trgovcima na malo

Član 50

Trgovci na malo koji su dobili dozvolu za trgovinu na malo upisuju se u Evidencionu listu o trgovcima na malo, koju vodi Uprava.

Izdavanjem dozvole za trgovinu na malo i upisom u Evidencionu listu iz stava 1. ovog člana, trgovac na malo može da otpočne da obavlja delatnost trgovine na malo.

Posebna oznaka

Član 51

Trgovac na malo kome je izdata dozvola za trgovinu na malo, dužan je da istakne posebnu oznaku "Zabranjena prodaja duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima", na vidnom mestu objekta u kome obavlja tu delatnost, odnosno na svakom hjumidoru.

Trgovac na malo koji obavlja turističku ili ugostiteljsku delatnost (HORECA), dužan je da posebnu oznaku iz stava 1. ovog člana istakne na vidnom mestu u objektu u kome obavlja delatnost trgovine na malo, odnosno na svakom hjumidoru.

Ministar nadležan za poslove zdravlja bliže propisuje izgled, sadržinu i način isticanja posebne oznake iz stava 1. ovog člana.

4. Uvoznik

Uslovi

Član 52

Uvozom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da ima zaključen ugovor o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana sa inostranim dobavljačem, odnosno da ima zaključen ugovor o kupovini duvanskih proizvoda sa inostranim proizvođačem ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, kao i da je uvoznik duvanskih proizvoda ovlašćen od strane inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;

3) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, prerađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima.

Uslov iz stava 1. tačka 3) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje Uprava na zahtev privrednog subjekta, a ispunjenost uslova iz tač. 1) i 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) (brisana)

2) svi zaključeni ugovori o kupovini duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana sa inostranim dobavljačem, odnosno svi zaključeni ugovori sa inostranim proizvođačem duvanskih proizvoda ili ovlašćenim distributerom inostranog proizvođača, odnosno ovlašćenje od strane inostranog proizvođača ili ovlašćenog distributera inostranog proizvođača za distribuciju tih duvanskih proizvoda na tržištu Republike;

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti.

Po zahtevu iz stava 3. ovog člana Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva koje je konačno u upravnom postupku.

Rok važenja dozvole

Član 53

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti uvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za uvoz) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period od pet godina.

Upis u Registar uvoznika

Član 54

Upis u Registar uvoznika vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za uvoz, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole za uvoz.

Za upis u Registar uvoznika plaća se naknada u visini od 10.818.840,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade iz stava 3. ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Imalac dozvole za uvoz može da plati naknadu iz stava 3. ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Lice iz stava 6. ovog člana dužno je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o uplati naknade iz stava 3. ovog člana.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar uvoznika donese rešenje.

Rešenje iz stava 9. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar uvoznika, uvoznik može da otpočne da obavlja delatnost uvoza.

Obnavljanje dozvole za uvoz

Član 55

Uvoznik može da obnovi dozvolu za uvoz, podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje, uz dostavljanje dokaza o uplati naknade iz člana 54. stav 3. ovog zakona, odnosno naknade iz člana 54. stav 6. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik ima pravo da nastavi da obavlja delatnost uvoza u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za uvoz

Član 56

Dozvola za uvoz oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole, ili odgovorno lice u povezanom licu sa imaocem dozvole, kao i odgovorno lice u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole, pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, prerađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima, odnosno ako su ta lica kažnjena za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar uvoznika;

5) ako imalac dozvole ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 54. stav 7. ovog zakona.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog zakona o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za uvoz.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Uvoznik, sa njim povezano lice, odnosno njegov pravni sledbenik, kojem je oduzeta dozvola za uvoz, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da uvoznik svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza pre isteka roka važenja dozvole, preostali iznos naknade plaćen za dobijanje dozvole za uvoz, vraća se uvozniku.

Uvoznik oslobađa se obaveze plaćanja preostalih rata naknade iz člana 54. stav 7. ovog zakona.

Godina u kojoj uvoznik svojom odlukom prestane da obavlja delatnost uvoza, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine nastupio prekid delatnosti.

Brisanje iz Registra uvoznika

Član 57

Uvoznik se briše iz Registra uvoznika, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja dozvole;

2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra uvoznika.

Rešenje iz stava 2. ovog člana konačno je u upravnom postupku.

Obaveze uvoznika

Član 58

Uvoznik koji raskine ugovor iz člana 52. stav 1. tačka 2. ovog zakona, dužan je da u pismenoj formi o tome obavesti Upravu najkasnije u roku od deset dana od dana raskida tog ugovora.

Lice iz stava 1. ovog člana, koje u roku od 30 dana od dana raskida ugovora, ne zaključi novi ugovor i ne dostavi ga Upravi, briše se iz Registra uvoznika.

Uvoznik je dužan da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana koji je upisan u Registar obrađivača duvana.

Uvoznik je dužan da obrađeni duvan prodaje isključivo prerađivaču duvana koji je upisan u Registar prerađivača duvana, odnosno proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Uvoznik je dužan da prerađeni duvan prodaje isključivo proizvođaču duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda.

Uvoznik je dužan da duvanske proizvode prodaje samo trgovcu na veliko duvanskih proizvoda koji je upisan u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima.

Kod isporuke duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda zabranjena je bilo kakva diskriminacija u pogledu vrste i količine duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Duvan, obrađeni duvan, odnosno prerađeni duvan, čiji se promet ne vrši u skladu sa st. 3-6. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

5. Izvoznik

Uslovi

Član 59

Izvozom duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda može da se bavi privredni subjekt, koji ispunjava sledeće uslove:

1) da je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju;

2) da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, prerađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima;

3) da ima zaključene ugovore o kupovini duvana odnosno obrađenog duvana, ako je predmet izvoza duvan odnosno obrađeni duvan.

Na zahtev privrednog subjekta Uprava utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, tako da ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana utvrđuje Uprava po službenoj dužnosti.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana prilažu se, kao dokazi izjava odgovornog lica o neosuđivanosti i svi zaključeni ugovori o kupovini duvana, odnosno obrađenog duvana sa registrovanim proizvođačem duvana, odnosno registrovanim obrađivačem duvana, osim ako je podnosilac zahteva istovremeno upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno Registar obrađivača duvana.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rok važenja dozvole

Član 60

Rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti izvoza duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda (u daljem tekstu: dozvola za izvoz) sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se na period na pet godina.

Upis u Registar izvoznika

Član 61

Upis u Registar izvoznika vrši se po zahtevu lica koje je dobilo dozvolu za izvoz, u skladu sa ovim zakonom.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvole.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva za upis u Registar izvoznika donese rešenje.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Upisom u Registar izvoznika, izvoznik može da otpočne da obavlja delatnost izvoza.

Obnavljanje dozvole za izvoz

Član 62

Izvoznik može da obnovi dozvolu za izvoz podnošenjem zahteva najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja postojeće dozvole.

Obnavljanje dozvole iz stava 1. ovog člana vrši se pod uslovima i na način propisanim za njeno izdavanje.

Uprava je dužna da u roku od 30 dana od dana ponošenja zahteva za obnavljanje dozvole, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojeće dozvole, odluči po zahtevu.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, izvoznik ima pravo da obavlja delatnost izvoza u skladu sa postojećom dozvolom.

Oduzimanje dozvole za izvoz

Član 63

Dozvola za izvoz oduzima se:

1) na zahtev imaoca dozvole;

2) ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje;

3) ako je odgovorno lice imaoca dozvole pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanom, obrađenim duvanom, prerađenim duvanom, odnosno duvanskim proizvodima;

4) ako je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom;

5) ako imalac dozvole u propisanom roku ne podnese zahtev za upis u Registar izvoznika.

Nadležni organ je dužan da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva, odnosno obaveštenja iz st. 1. i 2. ovog člana, donese rešenje o oduzimanju dozvole za izvoz.

Rešenje iz stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku.

Izvoznik kojem je oduzeta dozvola za izvoz, ne može podneti zahtev za dobijanje te dozvole u periodu od tri godine od dana oduzimanja dozvole, ako mu je dozvola oduzeta u skladu sa stavom 1. tač. 3) i 4) ovog člana.

Brisanje iz Registra izvoznika

Član 64

Izvoznik se briše iz Registra izvoznika, i to:

1) u roku od pet dana od dana isteka roka važenja;

2) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o odbacivanju, odnosno odbijanju zahteva za obnavljanje dozvole ili

3) u roku od pet dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole.

Uprava donosi rešenje o brisanju iz Registra izvoznika koje je konačno u upravnom postupku.

Obaveze izvoznika

Član 64a

Izvoznik koji je radi izvoza nabavio duvan, odnosno obrađeni duvan od lica upisanog u odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom, dužan je da izvrši izvoz ovih proizvoda. Izvoznik koji izvozi prerađeni duvan je dužan da izvoz vrši u skladu sa članom 25z stav 1. ovog zakona.

Izvozom duvanskih proizvoda može da se bavi samo registrovani proizvođač duvanskih proizvoda.

Duvan, obrađeni duvan, odnosno prerađeni duvan, čiji se promet vrši suprotno stavu 1. ovog člana smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

Član 64b

Otpremanjem, odnosno smeštanjem duvanskih proizvoda u carinsko skladište radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, ili radi otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, može da se bavi privredni subjekt koji je upisan u odgovarajući registar kod organa nadležnog za registraciju i u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) ugovor o nabavci duvanskih proizvoda sa inostranim dobavljačem, osim ukoliko je podnosilac zahteva upisan u registar proizvođača duvanskih proizvoda;

2) ugovor zaključen sa držaocem carinskog skladišta, osim ako je podnosilac zahteva istovremeno i držalac carinskog skladišta;

3) izjava odgovornog lica o neosuđivanosti;

4) dokaz o uplati naknade u visini od 2.580.617,50 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Dokaz iz stava 2. tačka 3) ovog člana odnosi se i na povezano lice sa privrednim subjektom, kao i na pravno lice čiji je pravni sledbenik privredni subjekt.

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 4) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 4. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona može da plati naknadu iz stava 2. tačka 4) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 1. i podatke iz izjave iz stava 2. tačka 3) ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana, Uprava donosi rešenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Upisom u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona, privredni subjekt može da otpočne otpremanje, odnosno smeštanje duvanskih proizvoda u carinsko skladište, radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova, koji saobraćaju na međunarodnim linijama, ili radi otpremanja duvanskih proizvoda u slobodne carinske prodavnice, kao i prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju.

Privredni subjekt koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona dužan je da vrši promet robnih maraka duvanskih proizvoda razvrstanih i upisanih u Registar o markama duvanskih proizvoda, odnosno u Evidencionu listu o markama duvanskih proizvoda čiji se promet obavlja po posebnom postupku, posle izdavanja potvrde iz člana 37a ovog zakona.

Obnavljanje upisa u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

Član 64v

Privredni subjekt koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku može da obnovi upis u registar, podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja postojećeg rešenja o upisu u registar.

Obnavljanje upisa u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, vrši se na način propisan članom 64b st. 2. i 3. ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje upisa u registar, a najkasnije do dana isteka roka važenja postojećeg rešenja o upisu u registar, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, privredni subjekt koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku ostaje upisan u registar.

Brisanje iz Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

Član 64g

Privredni subjekt koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku briše se iz registra, i to:

1) na zahtev privrednog subjekta koji obavlja promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

3) ako je odgovorno lice privrednog subjekta koji je upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a), ili odgovorno lice u povezanom licu, kao i u pravnom licu čiji je pravni sledbenik registrovani privredni subjekt, pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine, čiji je predmet izvršenja duvan, obrađeni duvan, prerađeni duvan, odnosno duvanski proizvod, odnosno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) (brisana)

5) ako privredni subjekt upisan u registar iz člana 5. stav 1. tačka 6a), ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 64b stav 7. ovog zakona.

Nadležan organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana, o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je brisan iz registra iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona, ne može podneti zahtev za upis u navedeni registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da je privredni subjekt brisan iz registra iz člana 5. stav 1. tačka 6a) ovog zakona na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u taj registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je privredni subjekt brisan na zahtev iz Registra privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz tog registra.

Član 64d

Izuzetno od odredbe člana 36. stav 3. ovog zakona i člana 58. stav 6. ovog zakona proizvođač duvanskih proizvoda, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 11) ovog zakona promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, obavlja po odredbama čl. 64b, 64v i 64g ovog zakona.

Na uvoznika duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 11a) ovog zakona ne primenjuju se odredbe čl. 52-58. ovog zakona. Uvoznik duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 11a) ovog zakona promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku, obavlja po odredbama čl. 64b, 64v i 64g ovog zakona.

Va REGISTRI PROIZVOĐAČA I UVOZNIKA SRODNIH PROIZVODA

Registar proizvođača srodnih proizvoda

Član 64đ

Obavljanjem delatnosti proizvodnje srodnih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je upisan kod organa nadležnog za registraciju i u Registar proizvođača srodnih proizvoda.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) izjava da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi;

2) dokaz o uplati naknade u visini od 5.000.000,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 2) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 3. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda može da plati naknadu iz stava 2. tačka 2) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 1. ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Obnova upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda

Član 64e

Proizvođač srodnih proizvoda može da obnovi upis u registar, podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja važećeg rešenja o upisu u registar.

Obnavljanje upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda vrši se na način propisan članom 64đ ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje upisa u registar, a najkasnije do dana isteka roka važenja važećeg rešenja o upisu u registar, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, proizvođač srodnih proizvoda ostaje upisan u registar.

Brisanje iz Registra proizvođača srodnih proizvoda

Član 64ž

Proizvođač srodnih proizvoda briše se iz registra, i to:

1) na zahtev proizvođača srodnih proizvoda;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

3) ako je odgovorno lice privrednog subjekta koji je upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje odnosno trgovine, čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi, odnosno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako privredni subjekt upisan u Registar proizvođača srodnih proizvoda ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 64đ stav 6. ovog zakona.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana, o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je brisan iz Registra proizvođača srodnih proizvoda, ne može podneti zahtev za upis u taj registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da je privredni subjekt koji obavlja delatnost proizvodnje srodnih proizvoda brisan iz Registra proizvođača srodnih proizvoda na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u taj registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je registrovani privredni subjekt brisan na zahtev iz registra, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz registra.

Registar uvoznika srodnih proizvoda

Član 64z

Obavljanjem delatnosti uvoza srodnih proizvoda može da se bavi privredni subjekt koji je upisan kod organa nadležnog za registraciju i u Registar uvoznika srodnih proizvoda.

Upis u registar iz stava 1. ovog člana vrši se na zahtev privrednog subjekta, uz koji se prilažu sledeći dokazi:

1) izjava da odgovorno lice u privrednom subjektu u poslednje tri godine koje prethode danu podnošenja zahteva nije na teritoriji Republike pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi;

2) dokaz o uplati naknade u visini od 5.000.000,00 dinara, a sredstva ostvarena od te naknade prihod su budžeta Republike.

Iznos naknade za upis u registar iz stava 2. tačka 2) ovog člana usklađuje se godišnje sa indeksom potrošačkih cena, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Vlada objavljuje usklađeni iznos naknade iz stava 3. ovog člana.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda može da plati naknadu iz stava 2. tačka 2) ovog člana u pet jednakih godišnjih rata.

Privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda dužan je da svaku narednu ratu plati najkasnije tri dana pre isteka roka od jedne godine od dana uplate prethodne rate, usklađenu sa indeksom potrošačkih cena.

Podatke iz stava 1. ovog člana proverava Uprava po službenoj dužnosti.

Po zahtevu iz stava 2. ovog člana Uprava donosi rešenje, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, koje je konačno u upravnom postupku.

Rešenje o upisu u registar izdaje se na period od pet godina.

Obnova upisa u Registar uvoznika srodnih proizvoda

Član 64i

Uvoznik srodnih proizvoda može da obnovi upis u registar, podnošenjem zahteva Upravi najkasnije 15 dana pre isteka roka važenja važećeg rešenja o upisu u registar.

Obnavljanje upisa u Registar uvoznika srodnih proizvoda vrši se na način propisan članom 64z ovog zakona.

Uprava je dužna da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za obnavljanje upisa u registar, a najkasnije do dana isteka roka važenja važećeg rešenja o upisu u registar, odluči po zahtevu.

Ako Uprava ne odluči po zahtevu u roku iz stava 3. ovog člana, uvoznik srodnih proizvoda ostaje upisan u registar.

Brisanje iz Registra uvoznika srodnih proizvoda

Član 64j

Uvoznik srodnih proizvoda briše se iz Registra uvoznika srodnih proizvoda, i to:

1) na zahtev uvoznika srodnih proizvoda;

2) ako prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

3) ako je odgovorno lice privrednog subjekta koji je upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene proizvodnje odnosno trgovine, čiji su predmet izvršenja duvanski odnosno srodni proizvodi, odnosno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom;

4) ako privredni subjekt upisan u Registar uvoznika srodnih proizvoda ne uplati narednu ratu naknade u roku propisanom u članu 64z stav 6. ovog zakona.

Nadležni organ dužan je da u roku od osam dana od dana pravnosnažnosti odluke iz stava 1. tačka 3) ovog člana, o tome obavesti Upravu.

Uprava je dužna da najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahteva iz stava 1. tačka 1) ovog člana, odnosno obaveštenja iz stava 2. ovog člana, donese rešenje o brisanju iz registra, koje je konačno u upravnom postupku.

Privredni subjekt koji je brisan iz Registra uvoznika srodnih proizvoda, ne može podneti zahtev za upis u taj registar u periodu od tri godine od dana brisanja iz registra, ako je brisan iz registra u skladu sa stavom 1. tačka 3) ovog člana.

U slučaju da je privredni subjekt koji obavlja delatnost uvoza srodnih proizvoda brisan iz Registra uvoznika srodnih proizvoda na zahtev, pre isteka roka važenja rešenja o upisu u registar, a naknadu je platio u celosti, preostali iznos naknade plaćen za upis u taj registar vraća se privrednom subjektu.

Godina u kojoj je registrovani privredni subjekt brisan na zahtev iz registra, smatra se proteklom godinom, bez obzira kada je u toku godine brisan iz tog registra.

VI POSEBNE ODREDBE

Upis u druge registre

Član 65

Privredni subjekt može da se upiše u više registara koji se vode u skladu sa ovim zakonom, ako ispunjava uslove za upis u svaki od registara.

Privredni subjekt koji je prilikom upisa u jedan od registara koji se vode u skladu sa ovim zakonom platio naknadu za upis u taj registar, prilikom upisa u drugi registar ne plaća naknadu za upis, ukoliko je visina plaćene naknade ista ili veća.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, privredni subjekt prilikom upisa u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda, plaća naknadu za upis u registar, bez obzira na visinu plaćene naknade i upis u druge registre.

Brisanje iz svih registara, odnosno Evidencione liste

Član 66

Privredni subjekt koji je istovremeno upisan u više registara, odnosno Evidencionu listu, briše se iz tih registara, odnosno Evidencione liste u slučaju kada je brisanje iz prvog registra izvršeno na osnovu rešenja kojim je dozvola za obavljanje odgovarajuće delatnosti propisane ovim zakonom oduzeta zbog pravnosnažno utvrđene krivične odgovornosti vlasnika čiji udeo u privrednom subjektu prelazi 10% kapitala imaoca dozvole, lica ovlašćenog za zastupanje imaoca dozvole, odgovornog lica imaoca dozvole, odgovornog lica u povezanom licu sa imaocem dozvole, odgovornog lica u pravnom licu čiji je pravni sledbenik imalac dozvole za krivično delo zbog nedozvoljenog obavljanja delatnosti proizvodnje, obrade i prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.

Zabrana proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda

Član 66a

Zabranjena je proizvodnja, obrada, prerada i promet duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno odredbama ovog zakona.

Duvan, obrađeni duvan, odnosno prerađeni duvan, čiji se promet vrši suprotno odredbama ovog zakona smatraće se duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.

Zabranjeno je fizičkom, odnosno pravnom licu proizvođaču duvana, da uzgaja duvan za sopstvene potrebe, kao i za potrebe članova porodičnog domaćinstva.

Duvan koji se uzgaja suprotno odredbama ovog zakona uništiće se na mestu uzgajanja u prisustvu fitosanitarnog inspektora odnosno oduzeće se.

Troškovi koji nastaju prilikom oduzimanja semena, rasada duvana, odnosno duvana; uništavanja semena, rasada, zasada duvana, odnosno duvana padaju na teret lica od kojih je seme, rasad, odnosno duvan oduzet, odnosno lica kome je uništeno seme, rasad, zasad, odnosno duvan.

Ako ovo lice ne može da se utvrdi, zasad duvana će se uništiti o trošku vlasnika parcele na kojoj se duvan uzgaja.

Postupak uništenja duvana iz člana 24. st. 7. i 8. ovog zakona i iz st. 4. i 5. ovog člana vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita životne sredine i upravljanja otpadom.

Zabrana kupovine, odnosno nabavke semena duvana, odnosno rasada duvana

Član 66b

Zabranjena je kupovina, odnosno nabavka semena duvana, odnosno rasada duvana suprotno članu 8. stav 4. ovog zakona.

Promet duvanskih proizvoda

Član 67

Proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda dužan je da pre stavljanja u promet duvanskih proizvoda, odredi maloprodajne cene tih proizvoda i prijavi ih Upravi.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da Upravi prijave i svaku promenu maloprodajnih cena duvanskih proizvoda pre njihovog stavljanja u promet.

Zabranjena je prodaja duvanskih proizvoda po maloprodajnim cenama različitim od cena određenih na način iz stava 1. ovog člana.

Maloprodajne cene iz stava 1. ovog člana moraju da budu istaknute na ili u maloprodajnom objektu trgovine na malo, tako da su jasno vidljive za potrošače duvanskih proizvoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda nije dužan da pre stavljanja u promet odredi i prijavi maloprodajne cene duvanskih proizvoda, kada se ti proizvodi otpremaju radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice, kao i radi otpremanja i prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, odnosno potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, kao i međunarodnih organizacija, shodno međunarodnim ugovorima.

Promet srodnih proizvoda

Član 67a

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove zdravlja propisuju kriterijume zdravstvene ispravnosti i bezbednosti srodnih proizvoda i druga pitanja od značaja za puštanje u promet srodnih proizvoda.

Registrovani proizvođač srodnih proizvoda odnosno registrovani uvoznik srodnih proizvoda dužan je da puštanje u promet srodnih proizvoda vrši u skladu sa propisom iz stava 1. ovog člana.

Objavljivanje rešenja o upisu u registre i objavljivanje akta o određivanju maloprodajne cene duvanskih proizvoda

Član 68

Rešenja o upisu u registre koji se vode u skladu sa ovim zakonom, kao i akt o određivanju maloprodajne cene iz člana 67. stav 1. ovog zakona, objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

O objavljivanju rešenja iz stava 1. ovog člana stara se Uprava, a troškove objavljivanja, uplatom novčanih sredstava na račun JP "Službeni glasnik", Beograd, snosi lice kome je izdato rešenje koje se objavljuje.

Akt o određivanju maloprodajnih cena duvanskih proizvoda iz stava 1. ovog člana na objavljivanje dostavlja proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda, sa dokazom da je Upravi izvršena prijava te cene, koji snosi i troškove objavljivanja.

Delatnost proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana kao i proizvodnje i prometa duvanskih i srodnih proizvoda u slobodnim zonama

Član 68a

Delatnost proizvodnje, obrade, prerade i prometa duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, kao i proizvodnje i prometa duvanskih i srodnih proizvoda u slobodnim zonama, vrši se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Smeštanje duvanskih proizvoda u carinsko skladište

Član 68b

Smeštanje duvanskih proizvoda u carinsko skladište radi prodaje u avionima i brodovima, odnosno radi snabdevanja aviona i brodova koji saobraćaju na međunarodnim linijama, odnosno u slobodne carinske prodavnice, kao i radi prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i diplomatskom i konzularnom osoblju, vrši se u skladu propisima kojima se uređuje oblast carine, odnosno spoljne trgovine, propisima kojima se uređuje oblast akciza, kao i odredbama ovog zakona.

Proizvodnja duvana za naučno-istraživačke ili obrazovne svrhe

Član 68v

Odredbe ovog zakona ne odnose se na proizvodnju duvana, koji se koristi za naučno-istraživačke ili obrazovne svrhe na fakultetima, institutima i drugim naučnim ustanovama koje duvan koriste za obavljanje nastavne, odnosno naučne delatnosti.

Čl. 69 i 70

(Brisano)

VIII ZABRANA PRODAJE DUVANSKIH I SRODNIH PROIZVODA, SADRŽAJ POJEDINAČNOG PAKOVANJA, VRSTE PODATAKA NA PAKOVANJU I OBELEŽAVANJE PAKOVANJA DUVANSKIH I SRODNIH PROIZVODA U REPUBLICI

Zabrana prodaje duvanskih i srodnih proizvoda

Član 71

Zabranjena je:

1) prodaja duvanskih i srodnih proizvoda maloletnim licima;

2) prodaja duvanskih i srodnih proizvoda u trgovinama na malo putem samoposluživanja kupaca;

3) prodaja na malo duvanskih i srodnih proizvoda putem automata (vending mašina);

4) proizvodnja i prodaja slatkiša, grickalica, igračaka, odnosno kozmetičkih i drugih proizvoda u obliku duvanskih proizvoda;

5) ponuda i prodaja duvanskih i srodnih proizvoda upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu, kao i ličnim nuđenjem;

6) prodaja cigareta i nikotinskih vrećica na komad;

7) usluga korišćenja vodene lule (nargile) u ugostiteljskim objektima, ukoliko se uz uslugu ne vrši prodaja duvana za vodenu lulu i proizvoda za vodenu lulu;

8) prodaja duvanskih i srodnih proizvoda u apotekama i specijalizovanim prodavnicama medicinskih sredstava;

9) prodaja i uvoz duvana za oralnu upotrebu (snusa);

10) proizvodnja i promet duvanskih i srodnih proizvoda koji u svom sastavu sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance;

11) prodaja elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda i elektronskih cigareta maloletnim licima;

12) prodaja tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, biljnih proizvoda za pušenje odnosno zagrevanje i nikotinskih vrećica koji imaju ispise, ilustracije, odnosno elemente na pakovanju koji se odnose na slatkiše, bombone, deserte ili npr. na igračke, likove iz crtanih filmova, akcione figure i sl;

13) prodaja elektronskih cigareta i elektronskih uređaja za zagrevanje duvanskog odnosno biljnog proizvoda, čiji oblik je identičan ili podseća na oblik igračaka, hrane i pića.

Sadržaj pojedinačnog pakovanja cigareta

Član 72

Pojedinačno pakovanje cigareta sadrži najmanje 20 komada cigareta.

Podaci o sastavu i obeležavanje duvanskih i srodnih proizvoda

Član 73

Svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje duvanskih i srodnih proizvoda mora biti obeleženo i sadržati podatke u skladu sa ovim zakonom, odnosno propisima o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet.

Obeležavanje duvanskih proizvoda vrše proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda.

Obeležavanje srodnih proizvoda vrše proizvođači, odnosno uvoznici srodnih proizvoda.

Član 74

Od 1. januara do 31. decembra 2006. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 16 mg katrana po cigareti;

2) 1,5 mg nikotina po cigareti;

3) 15 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2007. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 14 mg katrana po cigareti;

2) 1,4 mg nikotina po cigareti;

3) 14 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2008. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 12 mg katrana po cigareti;

2) 1,3 mg nikotina po cigareti;

3) 13 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2009. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1,2 mg nikotina po cigareti;

3) 12 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara do 31. decembra 2010. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1,1 mg nikotina po cigareti;

3) 11 mg ugljen monoksida po cigareti.

Od 1. januara 2011. godine, cigarete u prometu na teritoriji Republike ne mogu da sadrže više od:

1) 10 mg katrana po cigareti;

2) 1 mg nikotina po cigareti;

3) 10 mg ugljen monoksida po cigareti.

Član 74a

Dozvoljena je prodaja potrošačima tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sa nikotinom:

1) u odgovarajućim posudama za ponovno punjenje, zapremine do 10 ml;

2) u rezervoarima elektronskih cigareta za jednokratnu upotrebu, zapremine do 2 ml;

3) u ulošcima za jednokratnu upotrebu, zapremine do 2 ml.

Tečnost za punjenje elektronskih cigareta može da sadrži najviše 20 mg/ml nikotina.

Pojedinačno pakovanje nikotinskih vrećica sadrži najviše 20 komada vrećica.

Nikotinska vrećica može da sadrži najviše 17 mg nikotina.

Nikotin koji se koristi u srodnim proizvodima, mora da zadovoljava standarde koji su jednaki standardima za nikotin koji se koristi u farmaceutskim proizvodima. Svi drugi sastojci u nikotinskim vrećicama moraju da zadovoljavaju standarde koji su jednaki standardima koji se primenjuju na prehrambene proizvode.

Član 75

Od 1. januara 2006. godine nivo katrana, nikotina i ugljen monoksida biće meren na osnovu ISO standarda 4387 za katran, 10315 za nikotin i 8454 za ugljen monoksid.

Ispravnost označavanja katrana, nikotina i ugljen monoksida na pakovanjima biće merena na osnovu ISO standarda 8243.

Član 76

Podaci o nivou katrana, nikotina i ugljen monoksida iz člana 74. ovog zakona, moraju biti odštampani na jednoj bočnoj strani paklice cigareta, odnosno grupnog pakovanja cigareta, koji se stavljaju u promet u Republici, tako da pokrivaju najmanje 10% odgovarajuće površine pakovanja cigareta, uokvireno sa svih strana punom crnom linijom, debljine 0,3 santimetara, koja je uključena u propisanu površinu, počev od 1. januara 2007. godine.

Član 77

Svako pojedinačno i grupno pakovanje duvanskih proizvoda u prometu u Republici, osim duvana za žvakanje i drugih duvanskih proizvoda koji se ne puše, mora imati odštampano opšte i posebno upozorenje.

Opšte upozorenje iz stava 1. ovog člana, koje se primenjuje od 1. januara 2007. godine, glasi: "Pušenje ubija. Duvanski dim šteti ljudima u Vašoj okolini" i mora biti odštampano na prednjoj strani pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskih proizvoda, tako da pokriva najmanje 30% prednje površine pakovanja.

Posebno upozorenje iz stava 1. ovog člana glasi:

1) Pušenje izaziva rak pluća, rak usne, rak jezika, rak glasnih žica.

2) Pušači rizikuju da obole od raka jednjaka, raka želuca, raka grlića materice, raka bešike i dr.

3) Pušači češće boluju od akutnih i hroničnih bolesti disajnih organa.

4) Deca pušača češće boluju od astme, upale grla i srednjeg uha.

5) Pušenje izaziva srčani i moždani udar.

6) Pušenje izaziva bolesti krvnih sudova kao što su "pušačka noga" i impotencija.

7) Želite bebu? Trudnice koje puše rizikuju da izgube bebu ili oštete njeno zdravlje.

8) Želite bebu? Pušenje nepovoljno utiče na plodnost kod muškaraca i žena.

9) Deca se ugledaju na Vas! Deca pušača i sama češće postaju pušači.

10) Pušenje izaziva zavisnost! Potražite stručnu pomoć za odvikavanje.

11) Pušenje narušava izgled i zdravlje Vaših zuba, kože, kose, noktiju i dr.

Posebno upozorenje iz stava 3. ovog člana mora biti odštampano na poleđini pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskih proizvoda tako da pokriva najmanje 40% površine poleđine pakovanja.

Tekst opšteg i posebnog upozorenja iz st. 2. i 3. ovog člana mora biti odštampan i utisnut na odgovarajućem pakovanju, tako da popuni celu propisanu površinu na poleđini, odnosno prednjoj strani pakovanja, veličinom slova najmanje 12, jasno i vidljivo ispisan na beloj podlozi na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, zadebljanim štampanim slovima u crnoj boji (helvetika) i uokviren sa svih strana punom crnom linijom debljine 0,3 santimetra, koja je uključena u propisanu površinu teksta za opšte i posebno upozorenje.

Ako se cigare i cigarilosi stavljaju u promet na teritoriji Republike na komad, moraju na pakovanju da imaju ispisanu opštu poruku na srpskom jeziku i ćirilicom, i to celom dužinom proizvoda jasnim i vidljivim slovima u boji koja ima jasan kontrast u odnosu na podlogu.

Izuzetno od st. 5. i 6. ovog člana tekst opšteg i posebnog upozorenja, odnosno opšte poruke na duvanskim proizvodima, koje proizvođač, odnosno uvoznik tih proizvoda otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, na proizvode koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima, kao i radi otpremanja i prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, odnosno potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, kao i međunarodnih organizacija, shodno međunarodnim ugovorima, može biti na stranom jeziku.

Proizvođač, odnosno uvoznik je dužan da za sve duvanske proizvode iz sopstvenog programa kvartalno menja posebno upozorenje iz stava 3. ovog člana, počev od 1. januara 2007. godine, s tim da svako upozorenje upotrebi najmanje jedan put u periodu od tri godine.

Na pakovanju i u nazivu marke duvanskih proizvoda, počev od 1. januara 2007. godine, zabranjena je upotreba teksta, naziva, žigova i simboličkih i drugih znakova na srpskom ili drugom jeziku, koji sugerišu da je taj duvanski proizvod manje štetan od ostalih duvanskih proizvoda, naročito isticanjem reči "nizak procenat katrana", "lak", "ultra-lak", "blag" i sl.

Obeležavanje i pakovanje duvanskih proizvoda

Član 77a

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda koje se stavlja u promet u Republici, mora da bude obeleženo zdravstvenim upozorenjem koje se odnosi na štetna dejstva po život i zdravlje ljudi ili druge štetne posledice njegove upotrebe. Zdravstvena upozorenja mogu biti tekstualna upozorenja, kombinovana zdravstvena upozorenja, opšte upozorenje i informativna poruka, u skladu sa ovim zakonom.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda mora da sadrži zdravstveno upozorenje, koje je utisnuto:

1) na srpskom jeziku;

2) na celoj površini dela pakovanja određenog za zdravstvena upozorenja;

3) bez posebnih komentara i pojašnjenja;

4) tako da:

(1) ga nije moguće ukloniti;

(2) bude neizbrisivo;

(3) bude u celosti vidljivo;

(4) nije delimično ili u celosti skriveno ili prekinuto kontrolnom akciznom markicom, oznakom cene, sigurnosnim obeležjima, omotima, košuljicama, kutijama ili drugim natpisima i simbolima;

(5) ne zaklanja i ne prekida kontrolnu akciznu markicu, oznaku cene, oznake za praćenje ili sigurnosna obeležja na pojedinačnim pakovanjima.

Zdravstveno upozorenje mora da ostane nepromenjeno prilikom otvaranja pakovanja duvanskog proizvoda, osim pakovanja sa preklopnim poklopcem, kod koga zdravstveno upozorenje može da se pocepa otvaranjem, na način koji obezbeđuje grafičku celovitost i vidljivost teksta, fotografija, odnosno ilustracija i podataka o prestanku pušenja.

Zdravstveno upozorenje na pojedinačnom pakovanju duvanskog proizvoda, osim cigareta i rezanog duvana koji se stavlja u promet u kesicama, može da bude utisnuto i na nalepnici, pod uslovom da nalepnica ne može da se odstrani.

Dimenzije zdravstvenih upozorenja određuju se u odnosu na površinu zatvorenog pakovanja duvanskog proizvoda.

Zdravstveno upozorenje na pojedinačnom pakovanju cigareta, rezanog duvana u kesicama i duvana za vodenu lulu mora da bude uokvireno linijom crne boje, širine 1 mm, unutar površine određene za zdravstveno upozorenje.

Opšte upozorenje i informativna poruka

Član 77b

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona mora da sadrži sledeće opšte upozorenje: "Pušenje ubija - prestanite odmah".

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona mora da sadrži sledeću informativnu poruku: "Duvanski dim sadrži više od 70 supstanci koje uzrokuju rak".

Na svakom pojedinačnom pakovanju cigareta i rezanog duvana koje je u obliku kvadra, opšte upozorenje se nalazi na donjem delu jedne od bočnih površina, a informativna poruka na donjem delu druge bočne površine.

Na pakovanju cigareta i rezanog duvana koje je u obliku kutije sa zglobnim poklopcem koji se otvara kidanjem bočnih površina i razdvajanjem na dva dela, opšte upozorenje i informativna poruka u celosti se nalaze na većim delovima razdeljenih površina, a opšte upozorenje mora da bude utisnuto i na unutrašnjoj strani gornje površine koja ostaje vidljiva i posle otvaranja pakovanja.

Visina bočnih površina pakovanja duvanskih proizvoda iz stava 4. ovog člana ne sme da bude manja od 16 mm.

Na pakovanju rezanog duvana koji se stavlja u promet u kesicama, opšte upozorenje i informativna poruka nalaze se na površinama koje obezbeđuju njihovu potpunu vidljivost.

Na pakovanju rezanog duvana koji se nalazi u prometu u pakovanju cilindričnog oblika, opšte upozorenje nalazi se na spoljašnjoj, a informativna poruka na unutrašnjoj površini poklopca.

Opšte upozorenje i informativna poruka moraju da zauzimaju 50% površine na kojima su utisnuti.

Opšte upozorenje i informativna poruka moraju da budu utisnuti:

1) na srpskom jeziku;

2) crnim, boldovanim slovima fonta helvetika na beloj podlozi;

3) na sredini propisane površine, a na pojedinačnom pakovanju u obliku kvadra i svim grupnim pakovanjima paralelno sa bočnom ivicom pojedinačnog, odnosno grupnog pakovanja duvanskog proizvoda.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje tačan položaj opšteg upozorenja i informativne poruke na pojedinačnom pakovanju rezanog duvana koji se prodaje u različitim oblicima kesica.

Kombinovana zdravstvena upozorenja

Član 77v

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona mora da sadrži kombinovano zdravstveno upozorenje.

Kombinovana zdravstvena upozorenja:

1) sadrže tekstualna upozorenja kao i odgovarajuće fotografije u boji;

2) sadrže i informacije o prestanku pušenja (broj telefona, internet adresa za informisanje korisnika o dostupnim programima pomoći licima koja žele da prestanu da puše);

3) pokrivaju po 65% prednje i zadnje spoljašnje površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja, a cilindrično pakovanje mora da sadrži i kombinovana zdravstvena upozorenja, međusobno jednako udaljena, i svako mora da pokriva 65% svoje polovine zakrivljene površine;

4) prikazuju isto tekstualno upozorenje i odgovarajuću fotografiju u boji na obe strane pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja;

5) se nalaze na gornjoj ivici pojedinačnog i grupnog pakovanja i okrenuta su u istom smeru kao i svi drugi podaci koji se nalaze na toj površini pakovanja, osim u slučaju:

(1) ako se akcizna markica pričvršćuje na gornju ivicu pojedinačnog pakovanja od kartonskog materijala, kombinovano zdravstveno upozorenje koje treba da se nalazi na zadnjoj površini može da bude postavljeno direktno ispod akcizne markice;

(2) ako je pojedinačno pakovanje izrađeno od mekog materijala, pravougaona površina visine do 13 mm između gornje ivice pakovanja i gornjeg kraja kombinovanih zdravstvenih upozorenja može biti rezervisana za akciznu markicu.

6) moraju biti pozicionirana iznad naziva maraka odnosno logotipa.

Upozorenja iz stava 1. ovog člana dele se u tri grupe i svaka grupa se koristi u datoj godini i rotira na godišnjem nivou. Svako upozorenje u datoj godini treba da bude prikazano, koliko je to moguće, jednaki broj puta na svakoj robnoj marki duvanskih proizvoda.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na pojedinačna pakovanja duvanskih proizvoda zaobljenih ili kosih ivica.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje položaj, dizajn i oblik kombinovanih zdravstvenih upozorenja, sadržaj tekstualnih upozorenja, zbirku fotografija u boji, kao i druga pitanja od značaja za isticanje kombinovanih zdravstvenih upozorenja.

Obeležavanje duvanskih proizvoda, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu

Član 77g

Duvanski proizvodi iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu, mogu da se stavljaju u promet bez informativne poruke iz člana 77b stav 2. ovog zakona i kombinovanih zdravstvenih upozorenja iz člana 77v ovog zakona.

Na pojedinačnom i grupnom pakovanju duvanskog proizvoda iz člana 2. tačka 3) podtač. (1)-(3) ovog zakona, osim cigareta, rezanog duvana i duvana za vodenu lulu, mora da bude utisnuto opšte upozorenje iz člana 77b stav 1. ovog zakona, koje obuhvata i informaciju o prestanku pušenja iz člana 77v stav 2. tačka 2) ovog zakona i jedno od tekstualnih upozorenja.

Opšte upozorenje iz stava 2. ovog člana nalazi se na najvidljivijoj površini, a tekstualna upozorenja na drugoj najvidljivijoj površini pojedinačnog i grupnog pakovanja duvanskog proizvoda i moraju da se menjaju na način da se svako tekstualno upozorenje pojavi na podjednakoj količini proizvedenih, odnosno prodatih duvanskih proizvoda, na svakoj robnoj marki u toku godine.

Druga najvidljivija površina pojedinačnog pakovanja duvanskog proizvoda sa zglobnim poklopcem je površina koja postaje vidljiva kada se pakovanje otvori.

Opšte upozorenje iz stava 2. ovog člana, mora da pokriva najmanje 30% odgovarajuće površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja duvanskih proizvoda na kojima je utisnuto.

Tekstualno upozorenje iz stava 2. ovog člana mora da zauzima najmanje 40% odgovarajuće površine pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja duvanskih proizvoda na kojima je utisnuto.

Zdravstvena upozorenja iz st. 1. i 2. ovog člana koja se nalaze na površini grupnog pakovanja većoj od 150 cm2 moraju da pokrivaju površinu od najmanje 45 cm2.

Zdravstvena upozorenja iz st. 1. i 2. ovog člana moraju da:

1) budu utisnuta u skladu sa članom 77b stav 9. ovog zakona;

2) zauzimaju paralelan položaj sa glavnim tekstom na površini rezervisanoj za ta upozorenja;

3) budu uokvirena linijom crne boje širine najmanje 3 mm, a najviše 4 mm, koja se nalazi izvan površine rezervisane za ta upozorenja.

Član 77d

Zdravstvena upozorenja iz čl. 77a-77g i čl. 77đ-77e ovog zakona na duvanskim proizvodima, koje proizvođač, odnosno uvoznik otprema radi prodaje u avionima i brodovima koji saobraćaju na međunarodnim linijama, na proizvodima koji se otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na vazduhoplovnim pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj na kojima je organizovana pasoška i carinska kontrola, radi prodaje putnicima u skladu sa carinskim propisima, kao i radi otpremanja i prodaje za službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava, odnosno potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica, kao i međunarodnih organizacija, shodno međunarodnim ugovorima, mogu biti na stranom jeziku.

Član 77đ

Na pakovanju i u nazivu marke duvanskih proizvoda zabranjena je upotreba teksta, naziva, žigova i simboličkih i drugih znakova na srpskom ili drugom jeziku, koji sugerišu da je taj duvanski proizvod manje štetan od drugih duvanskih proizvoda, naročito isticanjem reči "nizak procenat katrana", "lak", "ultra-lak", "blag" i sl.

Obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda

Član 77e

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje ostalih duvanskih proizvoda u prometu u Republici, mora imati odštampano sledeće zdravstveno upozorenje: "Ovaj duvanski proizvod šteti Vašem zdravlju i izaziva zavisnost.".

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana mora da bude u skladu sa članom 77b stav 9. ovog zakona. Tekst upozorenja mora biti paralelan sa glavnim tekstom na površini rezervisanoj za ta upozorenja.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana mora da:

1) bude utisnuto na najmanje jednoj najvećoj strani pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja;

2) pokriva najmanje 30% površine na kojoj je utisnuto.

Obeležavanje srodnih proizvoda

Član 77ž

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda u prometu u Republici, mora imati odštampano zdravstveno upozorenje.

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana, za srodne proizvode koji sadrže nikotin, glasi: "Ovaj proizvod sadrži nikotin koji izaziva snažnu zavisnost.".

Zdravstveno upozorenje iz stava 1. ovog člana, za srodne proizvode koji ne sadrže nikotin, glasi: "Ovaj proizvod može sadržati supstance štetne po Vaše zdravlje.".

Zdravstveno upozorenje iz st. 2. i 3. ovog člana mora da:

1) bude postavljeno na najmanje jednoj najvećoj površini pojedinačnog pakovanja i svih grupnih pakovanja, tako da se ne može odstraniti;

2) pokriva najmanje 30% površine na kojoj je utisnuto;

3) bude na srpskom jeziku, crnim, boldovanim slovima fonta helvetika na beloj podlozi, na propisanoj površini na pojedinačnom pakovanju i svim grupnim pakovanjima i paralelno sa bočnom ivicom pojedinačnog, odnosno grupnog pakovanja srodnog proizvoda.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) podtačka (1) ovog zakona mora da sadrži informacije o sastojcima proizvoda, sadržaju nikotina, zapremini tečnosti iz člana 74a ovog zakona, datumu proizvodnje, odnosno roku upotrebe i kontakt podacima o proizvođaču, odnosno uvozniku, kao i uputstvo za upotrebu i čuvanje.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) podtačka (3) ovog zakona mora da sadrži informacije o sastojcima proizvoda, sadržaju nikotina u nikotinskoj vrećici iz člana 74a ovog zakona, neto masi sadržanoj u jednoj nikotinskoj vrećici odnosno neto masi sadržaja nikotinskih vrećica u pakovanju, datumu proizvodnje, odnosno roku upotrebe i kontakt podacima o proizvođaču, odnosno uvozniku, kao i uputstvo za upotrebu i čuvanje.

Svako pojedinačno odnosno grupno pakovanje proizvoda iz člana 2. tačka 16) ovog zakona ne sme da sadrži informaciju (tekst, naziv, žig i simbolički i drugi znak na srpskom ili drugom jeziku) koja sugeriše da je manje štetan od duvanskih i drugih srodnih proizvoda.

IX NADZOR

Član 78

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu njega vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Inspekcijski nadzor ministarstva iz stava 1. ovog člana vrše preko nadležnih republičkih inspektora.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija vrši i kontrolu izmirivanja obaveza po osnovu javnih prihoda, preko republičkog organa nadležnog za poslove javnih prihoda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak.

Prava i dužnosti fitosanitarnog inspektora

Član 79

Fitosanitarni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

tač. 1) i 2) (brisane)

3) proces proizvodnje rasada duvana, duvana u listu, i zdravstveno stanje duvana u listu;

4) ispunjenost uslova za proizvodnju duvana kod proizvođača duvana;

5) uvoz, promet i korišćenje semena duvana za proizvodnju rasada duvana;

6) uvoz, promet i korišćenje rasada duvana za proizvodnju duvana;

7) (brisana)

8) proizvođača duvana, kao i procese proizvodnje sorti i tipova duvana na parcelama zasađenim duvanom, proces sušenja i skladištenje duvana;

9) parcele za proizvodnju duvana;

10) vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja koji se odnose na proizvodnju duvana, u svim fazama proizvodnje duvana, propisanih ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

11) uništenje duvana na katastarskoj parceli.

Ovlašćenja fitosanitarnog inspektora

Član 80

Fitosanitarni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani proizvodnju i naredi uništavanje zasada duvana ako lice ne poseduje dozvolu za proizvodnju duvana, odnosno ne ispunjava uslove za proizvodnju duvana;

2) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za proizvodnju duvana ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

3) zabrani korišćenje i oduzme seme i rasad duvana, ako je proizvedeno, stavljeno u promet ili korišćeno suprotno odredbama ovog zakona, kao i propisima o semenu;

4) zabrani proizvodnju i naredi uništavanje rasada i zasada duvana ako je za setvu korišćeno seme duvana sorte koja nije upisana u Registar sorti poljoprivrednog bilja;

5) zabrani proizvodnju i naredi uništavanje zasada duvana ako seme i rasad duvana nisu proizvedeni, stavljeni u promet i ne koriste se u skladu sa propisima o semenu i suprotno odredbama ovog zakona;

6) zabrani proizvodnju i naredi uništavanje zasada duvana ako je zasad duvana zasnovan, bez kooperativnog ugovora, odnosno ako se ne proizvodi u skladu sa kooperativnim ugovorom;

7) zabrani proizvodnju, uništi zasad duvana, oduzme i uništi obran, odnosno osušen duvan, ako se proizvodi suprotno odredbama ovog zakona;

8) naredi vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja koji se odnose na zasnivanje proizvodnje duvana i na proizvodnju duvana, u svim fazama proizvodnje duvana, na način propisan ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona;

9) (brisana)

10) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Mere iz stava 1. tač. 1)-7) ovog člana fitosanitarni inspektor nalaže rešenjem.

Protiv rešenja fitosanitarnog inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

O žalbi ministar odlučuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja žalbe.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra po žalbi je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Prava i dužnosti poljoprivrednog inspektora

Član 80a

Poljoprivredni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da proverava:

1) proces proizvodnje obrađenog duvana i prerađenog duvana;

1a) proces proizvodnje srodnih proizvoda, kvalitet i kvantitet, odnosno sastav srodnih proizvoda u unutrašnjem prometu;

1b) evidenciju koju vodi proizvođač srodnih proizvoda;

2) količinu kupljenog duvana u listu po tipovima i klasama duvana od proizvođača duvana;

3) količinu obrađenog duvana po tipovima i klasama;

3a) količinu prerađenog duvana;

4) uslove za obradu duvana i evidenciju koju vodi obrađivač duvana;

4a) uslove za preradu duvana i evidenciju koju vodi prerađivač duvana;

5) uslove za proizvodnju duvanskih proizvoda, kvalitet i kvantitet, odnosno sastav duvanskih proizvoda u unutrašnjem prometu;

6) važenje dozvole za obradu duvana, preradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, vođenje i dostavljanje evidencija i izveštaja, u skladu sa ovim zakonom;

7) kvalitet i kvantitet uslužno obrađenog duvana kod registrovanog proizvođača duvana;

8) uslove za smeštaj uslužno obrađenog duvana kod registrovanog proizvođača duvana.

Ovlašćenja poljoprivrednog inspektora

Član 80b

Poljoprivredni inspektor je ovlašćen da:

1) zabrani obradu duvana, odnosno preradu duvana, ako utvrdi nepravilnosti u obavljanju ovih delatnosti;

2) pokrene postupak za oduzimanje dozvole za obradu duvana, preradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje;

3) zabrani promet obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih i srodnih proizvoda, ako su stavljeni u promet suprotno odredbama ovog zakona;

4) naredi vođenje i dostavljanje evidencije i izveštaja na propisan način;

5) podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i prijavu za privredni prestup zbog povrede odredaba ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Prava i dužnosti republičkog sanitarnog inspektora

Član 81

Republički sanitarni inspektor ima pravo i dužnost da vrši sanitarni nadzor koji, naročito obuhvata pregled:

1) prostorija u kojima se proizvode, obrađuju, čuvaju i prodaju duvan, obrađen duvan, prerađeni duvan i duvanski odnosno srodni proizvodi;

2) postrojenja, uređaja i pribora koji služe za obradu duvana, preradu duvana i proizvodnju duvanskih odnosno srodnih proizvoda;

3) lica koja na radnim mestima u proizvodnji i prometu, dolaze u dodir sa duvanom i proizvodima od duvana, kao i srodnim proizvodima;

4) zdravstvenu ispravnost i sastav duvana i duvanskih odnosno srodnih proizvoda prilikom proizvodnje, uvoza i prometa na teritoriji Republike Srbije;

5) prevoznih sredstava i ambalaže koji služe za stavljanje duvana i duvanskih odnosno srodnih proizvoda u promet.

Ovlašćenja republičkog sanitarnog inspektora

Član 82

U vršenju sanitarnog nadzora iz člana 81. ovog zakona republički sanitarni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje zdravstvena ispravnost predmeta opšte upotrebe i zakonom kojim se uređuje sanitarni nadzor.

Republički sanitarni inspektor je dužan da pokrene postupak za oduzimanje dozvole za obradu duvana, preradu duvana, odnosno proizvodnju duvanskih proizvoda, kao i za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima i trgovinu na malo, ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane za njeno izdavanje.

Prava i dužnosti republičkog tržišnog inspektora

Član 83

Republički tržišni inspektor ima pravo i dužnost, naročito da:

1) vrši pregled prostorija u kojima se stavljaju u promet duvanski i srodni proizvodi;

2) vrši pregled poslovnih knjiga, dozvola za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, uvoz i izvoz, kao i upis u registar uvoznika srodnih proizvoda i dozvola za trgovinu na malo, evidencija i druge dokumentacije o poslovanju privrednog subjekta, kao i drugih podataka koji se odnose na promet duvanskih i srodnih proizvoda;

3) vrši kontrolu cena duvanskih proizvoda, posebnih oznaka iz člana 51. ovog zakona, ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima i trgovine na malo;

3a) vrši kontrolu ispunjenosti uslova u pogledu obeležavanja duvanskih i srodnih proizvoda iz čl. 73, 76, 77, 77a-77g i 77đ-77ž ovog zakona;

4) uzima pisane i usmene izjave od odgovornih lica u privrednom subjektu, kao i od drugih lica, o činjenicama koje su od značaja za poslovanje koje se odnosi na promet duvanskih odnosno srodnih proizvoda.

Ovlašćenja republičkog tržišnog inspektora

Član 84

Republički tržišni inspektor ovlašćen je da preduzme sve mere utvrđene ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje trgovina i inspekcijski nadzor.

Republički tržišni inspektor je dužan da pokrene postupak za oduzimanje dozvole za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima, trgovinu na malo, kao i dozvolu za uvoz i izvoz ako imalac dozvole prestane da ispunjava uslove propisane ovim zakonom za njeno izdavanje.

Ako se u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdi da privredni subjekt koji je upisan u Registar uvoznika, Registar izvoznika, Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, Registar uvoznika srodnih proizvoda, odnosno Evidencionu listu o trgovcima na malo, ne poseduju isprave o robi u skladu sa propisima kojima se uređuje trgovina, roba će se oduzeti rešenjem.

Troškovi utvrđivanja ispunjenosti uslova

Član 85

Troškove za utvrđivanje ispunjenosti uslova propisanih ovim zakonom snosi podnosilac zahteva.

Troškovi iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa propisima o utvrđivanju naknada troškova u upravnom postupku.

X KAZNENE ODREDBE

Prekršaji proizvođača duvana

Član 86

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) za proizvodnju duvana koristi seme duvana koje nije u skladu sa propisima o semenu (član 8. stav 3);

4) vrši promet semena i rasada duvana suprotno članu 8. stav 5. ovog zakona;

5) vrši proizvodnju rasada duvana suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona;

6) vrši proizvodnju i prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 9. stav 1. i člana 16a st. 16. i 17. ovog zakona;

7) zaključi ugovor sa fizičkim licem - proizvođačem duvana suprotno članu 9a st. 1-4. ovog zakona;

8) ne evidentira elemente ugovora u skladu sa članom 9a st. 5. i 6. ovog zakona;

9) ne evidentira elemente ugovora u skladu sa članom 9a stav 7. ovog zakona;

10) ne obezbedi kontrolu realizacije ugovora u skladu sa članom 16a st. 1. i 2. ovog zakona;

10a) uništi duvan suprotno članu 16a stav 3. ovog zakona;

11) ne pripremi, odnosno ne dostavi izveštaj suprotno članu 16a stav 5. ovog zakona;

12) ne preuzme sav proizvedeni duvan od fizičkog lica - proizvođača duvana suprotno članu 16a stav 6. ovog zakona;

13) ne preuzme duvan od fizičkog lica - proizvođača duvana u rokovima iz člana 16a stav 7. ovog zakona;

14) vrši otkup duvana suprotno članu 16a stav 8. ovog zakona;

15) ne obavesti Upravu o datumu završetka otkupa duvana suprotno članu 16a st. 9. i 10. ovog zakona;

16) stavi u promet duvan suprotno članu 16a stav 12. i članu 24. st. 6-8. ovog zakona;

17) skladišti uslužno obrađen duvan suprotno članu 16a st. 14. i 15. ovog zakona;

18) prodaje uslužno obrađen duvan suprotno članu 16a stav 18. ovog zakona;

19) uzgaja duvan za sopstvene potrebe ili potrebe članova porodičnog domaćinstva iz člana 66a stav 3. ovog zakona;

20) kupuje odnosno nabavlja seme duvana, odnosno rasad duvana suprotno članu 66b ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice - proizvođač duvana, ako:

1) se bavi proizvodnjom rasada duvana suprotno članu 8. stav 7. ovog zakona;

2) se bavi proizvodnjom i prometom semena duvana, kao i prometom rasada duvana suprotno članu 8. stav 8. ovog zakona;

3) proizvodi duvan suprotno članu 9. stav 7. ovog zakona;

4) zaključi ugovor sa proizvođačem duvana suprotno članu 9a ovog zakona;

5) ne preda sav proizvedeni duvan proizvođaču duvana suprotno članu 16a stav 6. ovog zakona;

6) ne preda duvan proizvođaču duvana u rokovima iz člana 16a stav 7. ovog zakona;

7) proizvodi duvan suprotno odredbama člana 66a stav 1. ovog zakona;

8) uzgaja duvan za sopstvene potrebe ili potrebe članova porodičnog domaćinstva suprotno članu 66a stav 3. ovog zakona.

Prekršaji obrađivača duvana

Član 87

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar obrađivača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (čl. 7. i 25. stav 2);

3) vrši obradu duvana i prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 17. ovog zakona;

4) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje i obrade duvana (član 23);

5) stavi u promet duvan suprotno članu 24. stav 6. ovog zakona;

6) vrši uslužnu obradu duvana suprotno članu 25. ovog zakona;

7) stavi u promet obrađeni duvan suprotno članu 25a stav 1. ovog zakona;

8) skladišti obrađeni duvan suprotno članu 25a stav 3. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji prerađivača duvana

Član 87a

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar prerađivača duvana (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) vrši preradu duvana suprotno uslovima iz člana 25v ovog zakona;

4) vrši prevoz duvana suprotno uslovima iz člana 25v st. 8. i 9. ovog zakona;

5) stavi u promet prerađeni duvan u pakovanju manjem od 100 kg (član 25z stav 4);

6) stavi u promet obrađeni duvan, odnosno prerađeni duvan suprotno članu 25z ovog zakona;

7) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom prerade duvana (član 25z stav 5).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji proizvođača duvanskih proizvoda

Član 88

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača duvanskih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) (brisana)

4) vrši proizvodnju duvanskih proizvoda suprotno uslovima iz člana 29. ovog zakona;

5) ne obezbedi stručno rukovođenje procesom proizvodnje (član 36. stav 1);

6) vrši promet duvanskih proizvoda, odnosno obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana suprotno članu 36. st. 3, 4. i 5. ovog zakona;

7) stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37);

8) se u proizvodnji duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 4);

9) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 1. i 2. ovog zakona;

10) prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

11) svaku paklicu, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

11a) ne vrši obeležavanje duvanskih proizvoda u skladu sa čl. 77a-77g i članom 77đ ovog zakona;

11b) ne vrše obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda u skladu sa članom 77e ovog zakona;

12) se u proizvodnji cigareta ne pridržava propisanog sastava (član 74).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji trgovaca na veliko duvanskim proizvodima

Član 89

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši trgovinu na veliko duvanskim proizvodima suprotno uslovima iz člana 38. st. 1. i 2. ovog zakona;

4) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 44. ovog zakona;

5) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. stav 3. ovog zakona;

6) prodaje duvanske proizvode suprotno članu 71. ovog zakona;

7) prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Član 89a

Novčanom kaznom u iznosu koji odgovara 25% ukupnog ostvarenog prometa cigareta u prethodnih šest meseci kazniće se za prekršaj trgovac na veliko duvanskim proizvodima ako ne izvrši popis zatečenih zaliha cigareta pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete i ne dostavi popisnu listu Upravi u propisanom roku.

Prekršaji trgovaca na malo

Član 90

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Evidencionu listu o trgovcima na malo (član 6. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i ako u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši trgovinu na malo suprotno čl. 45. i 49. ovog zakona;

4) maloprodajni objekat, odnosno hjumidor ne označi na način propisan ovim zakonom (član 51);

5) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 3. i 4. ovog zakona;

6) vrši prodaju duvanskih i srodnih proizvoda suprotno članu 71. ovog zakona;

7) prodaje cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

8) prodaje srodne proizvode suprotno članu 74a ovog zakona;

9) prodaje duvanske proizvode suprotno čl. 77a-77g ovog zakona;

10) prodaje ostale duvanske i srodne proizvode suprotno čl. 77e-77ž ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji uvoznika

Član 91

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar uvoznika (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) (brisana)

4) stavi u promet duvanske proizvode koji nisu kao njegovi upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. stav 1);

5) se u uvozu duvanskih proizvoda ne pridržava podataka navedenih u zahtevu za razvrstavanje duvanskih proizvoda i upisa u Registar o markama duvanskih proizvoda (član 37. st. 2. i 3);

6) vrši uvoz suprotno uslovima iz člana 52. st 1. i 2. ovog zakona;

7) vrši prodaju duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda suprotno članu 58. st. 3-7. ovog zakona;

8) vrši promet duvanskih proizvoda suprotno članu 67. st. 1. i 2. ovog zakona;

8a) vrši uvoz suprotno članu 71. tačka 9) ovog zakona;

9) uvozi cigarete u pakovanju manjem od 20 komada (član 72);

10) svaka paklica, odnosno grupno pakovanje duvanskih proizvoda koje uvozi nije obeleženo u skladu sa ovim zakonom (čl. 73, 76. i 77);

10a) ne vrši obeležavanje duvanskih proizvoda u skladu sa čl. 77a-77g i članom 77đ ovog zakona;

11) uvozi cigarete koje nisu u skladu sa propisanim sastavom iz člana 74. ovog zakona;

11a) ne vrše obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda u skladu sa članom 77e ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji izvoznika

Član 92

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar izvoznika (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidencije i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) (brisana)

4) vrši izvoz suprotno uslovima iz člana 59. stav 1. ovog zakona;

5) postupi suprotno odredbama člana 64a st. 1. i 2. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku

Član 92a

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku (član 5. stav 4);

2) obavlja promet robnih maraka duvanskih proizvoda po posebnom postupku koji nisu kao njegovi razvrstani i upisani u registar iz člana 5. stav 1. tačka 7), odnosno u evidencionu listu iz člana 6. stav 1. tačka 3) ovog zakona (član 64b stav 12);

3) obavlja promet duvanskih proizvoda koji su obeleženi suprotno čl. 77a-77e ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji proizvođača srodnih proizvoda

Član 92b

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar proizvođača srodnih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi izveštaj, odnosno tražene podatke (član 7);

3) vrši promet srodnih proizvoda suprotno članu 67a ovog zakona;

4) svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73. i 77ž);

5) proizvodi, radi stavljanja na tržište Republike, srodne proizvode suprotno članu 74a ovog zakona;

6) vrši proizvodnju i promet srodnih proizvoda suprotno članu 71. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji uvoznika srodnih proizvoda

Član 92v

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) u propisanom roku ne prijavi svaku promenu podataka upisanih u Registar uvoznika srodnih proizvoda (član 5. stav 4);

2) ne vodi evidenciju i u propisanom roku ne dostavi tražene podatke (član 7);

3) vrši promet srodnih proizvoda suprotno članu 67a ovog zakona;

4) svako pojedinačno, odnosno grupno pakovanje srodnih proizvoda ne obeleži u skladu sa ovim zakonom (čl. 73. i 77ž);

5) vrši uvoz srodnih proizvoda suprotno članu 74a ovog zakona;

6) vrši uvoz i promet srodnih proizvoda suprotno članu 71. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Prekršaji neregistrovanog obavljanja delatnosti

Član 93

Novčanom kaznom od 100.000 dinara do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako nabavi i vrši promet semena duvana, odnosno rasada duvana, proizvodi rasad duvana, proizvodi, obrađuje, prerađuje, odnosno vrši promet duvana, obrađenog duvana, odnosno prerađenog duvana, obavlja delatnost proizvodnje i prometa duvanskih proizvoda, vrši delatnost proizvodnje, uvoza i trgovine na malo srodnih proizvoda bez upisa u odgovarajući registar, odnosno odgovarajuću evidencionu listu (član 8. st. 4. i 7. i čl. 11, 19, 25d, 32, 40, 45, 54, 61, 64b, 64đ i 64z).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara do 150.000 dinara.

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Preuzimanje zaposlenih, imenovanih lica, predmeta, arhive, opreme i sredstava za rad Agencije za duvan

Član 94

Agencija za duvan osnovana Zakonom o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03) prestaje sa radom po isteku roka od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Danom prestanka rada Agencije za duvan, zaposlene i imenovana lica u Agenciji za duvan, kao i predmete, arhivu, opremu i sredstva za rad preuzima Ministarstvo finansija - Uprava za duvan.

Preduzeća i preduzetnici upisani u Registar

Član 95

Preduzeća i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u registre kod Agencije za duvan, nastavljaju da rade pod uslovima pod kojima su upisani u te registre, s tim što su dužni da podnesu prijavu za prevođenje u odgovarajući registar koji vodi Uprava za duvan, u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih proizvoda, čiji su duvanski proizvodi do dana stupanja na snagu ovog zakona razvrstani i upisani u Registar o markama duvanskih proizvoda, dužni su da podnesu prijavu za prevođenje u odgovarajući registar koji vodi Uprava za duvan, u roku koji ne može biti duži od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Za prevođenje u registre iz st. 1. i 2. ovog člana ne plaća se naknada.

Ako preduzeća i preduzetnici ne podnesu prijavu za prevođenje u registre u roku iz st. 1. i 2. ovog člana, brisaće se iz registra u koji su upisani.

Usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona

Član 96

Preduzeća i preduzetnici koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u odgovarajući registar kod Agencije za duvan, odnosno koji su dobili odobrenje za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, dužni su da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Preduzeća i preduzetnici koji se bave delatnostima koje ovaj zakon uređuje, a koji nisu po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), upisani u registre, mogu da nastave da obavljaju tu delatnost pod uslovom da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti, u skladu sa ovim zakonom.

Dozvole, odnosno odobrenja za obavljanje delatnosti koje su izdate po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), važe do isteka roka na koji su izdate.

Rešenja koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), mogu se oduzeti ako lica upisana u Registar obrađivača duvana prestanu da ispunjavaju uslove na osnovu kojih su ta rešenja doneta.

Dozvole, odnosno odobrenja iz stava 3. ovog člana mogu da se oduzmu ako imaoci dozvole, odnosno odobrenja prestanu da ispunjavaju uslove na osnovu kojih su te dozvole, odnosno odobrenja izdata.

Postupak javnog tendera

Član 97

Postupak javnog tendera za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda, koji je započet po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), okončaće se po propisima na osnovu kojih je javni tender raspisan.

Član 98

Cigarete iz proizvodnog programa lica koje nije upisano u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, a koje je postalo većinski vlasnik privrednog subjekta koje je dobilo dozvolu za proizvodnju duvanskih proizvoda po javnom tenderu iz člana 97. ovog zakona, smatraju se cigaretama proizvedenim u zemlji, pod uslovom da se u privrednom subjektu čije je to lice postalo većinski vlasnik otpočne sa proizvodnjom tih cigareta najkasnije u roku od godinu dana od dana kada je to lice postalo većinski vlasnik.

Cigarete iz proizvodnog programa većinskog vlasnika privrednog subjekta upisanog u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, a koje se stavljaju u promet na tržište Republike, smatraju se cigaretama proizvedenim u zemlji, pod uslovom da se u privrednom subjektu koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda otpočne sa proizvodnjom tih cigareta u roku od godinu dana od dana donošenja akta iz stava 4. ovog člana.

Lica iz st. 1. i 2. ovog člana dužna su da Upravi dostave pregled marki cigareta čiji će početak proizvodnje organizovati u roku iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, određuje marke cigareta koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji od strane lica iz st. 1. i 2. ovog člana.

Ako lica iz stava 3. ovog člana ne organizuju početak proizvodnje cigareta u roku iz stava 1. ovog člana, dužna su da plate razliku između propisanog iznosa akcize na cigarete iz uvoza i propisanog iznosa akcize na cigarete proizvedene u zemlji, uvećane za iznos zakonske zatezne kamate za period od dana izvršenog uvoza do dana naplate i to na sve količine koje su stavljene u promet.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže propisuje instrumente obezbeđenja za naplatu razlike akcize iz stava 5. ovog člana, kao i način i postupak aktiviranja instrumenata obezbeđenja.

Član 99

Danom stupanja na snagu ovog zakona cigarete iz Rešenja o cigaretama drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji od strane drugog proizvođača, koje je doneto na osnovu Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji ("Službeni glasnik RS", broj 3/05), a koje su stavljene u promet na tržište Republike, smatraju se cigaretama proizvedenim u zemlji u smislu člana 2. tačka 4) ovog zakona, pod uslovom:

1) da je privredni subjekt iz člana 6. stav 1. tač. 2) i 4) Pravilnika o načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji, koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda kod Uprave, otpočeo u Republici sa proizvodnjom cigareta iz stava 1. ovog člana, u toku važenja Rešenja iz stava 1. ovog člana;

2) da su marke cigareta iz Rešenja iz stava 1. ovog člana upisane u Registar marki duvanskih proizvoda kod Uprave, u korist lica iz tačke 1) ovog stava.

Uprava, na zahtev lica iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, a po prethodnoj ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, predlaže ministru nadležnom za poslove finansija donošenje novog Rešenja o cigaretama drugih proizvođača koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji od strane drugog proizvođača.

Član 100

Zabrana proizvodnje, uvoza i prodaje cigareta iz člana 72. ovog zakona važi od 1. januara 2010. godine.

Član 101

Izuzetno od člana 29. stav 1. tačka 7) ovog zakona, proizvođači duvanskih proizvoda obavezni su da godišnje proizvedu ili kupe domaći obrađeni duvan, i to:

1) u 2005. godini u količini od 80% od propisane količine utvrđene članom 29. stav 1. tačka 7) ovog zakona;

2) u 2006. godini u količini od 90% od propisane količine utvrđene članom 29. stav 1. tačka 7) ovog zakona.

Podzakonska akta

Član 102

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom, primenjuju se podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03).

Podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja ranijeg zakona

Član 103

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03).

Dan stupanja na snagu

Član 104

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

("Sl. glasnik RS", br. 90/2007)

Član 9[s1]

Privredno društvo, preduzeće ili preduzetnik koji je upisan u Registar proizvođača duvanskih proizvoda, a koje do dana stupanja na snagu ovog zakona nije proizvelo ili otkupilo domaći obrađeni duvan u skladu sa članom 29. tačka 7) Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05), dužno je da do 31. decembra 2007. godine, proizvede ili otkupi domaći obrađeni duvan u količini od najmanje 30% od sopstvene godišnje proizvodnje cigareta i drugih duvanskih proizvoda u Republici Srbiji, odnosno najmanje 1.200 tona.

Ako proizvođač duvanskih proizvoda ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana, Vlada, na predlog Uprave, donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za proizvodnju duvanskih proizvoda, na način propisan odredbom člana 34. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05).

Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, ako proizvođač duvanskih proizvoda ne ispuni obavezu iz stava 1. ovog člana zbog nastupanja vanrednih okolnosti (poplava, suša, biljne bolesti i sl.), dužan je da u pisanoj formi o tome obavesti Upravu.

Uprava, po prijemu obaveštenja iz stava 3. ovog člana, utvrđuje stanje zaliha obrađenog domaćeg duvana iz prethodne godine i ako, po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, utvrdi da su razlozi neispunjenja obaveze opravdani, donosi rešenje o oslobađanju proizvođača duvanskih proizvoda od obaveze iz stava 1. ovog člana.

Član 10[s1]

Izuzetno od odredbe člana 45. stav 2. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 101/05), usklađivanje naknade za svaki maloprodajni objekat sa stopom rasta cena na malo za drugo polugodište 2007. godine, izvršiće se u januaru 2008. godine.

Član 12[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

("Sl. glasnik RS", br. 93/2012)

Član 4[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu 1. oktobra 2012. godine, a odredbe čl. 1. i 3. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

 

Samostalni član Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

("Sl. glasnik RS", br. 108/2013)

Član 27[s3]

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije."

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018 i 91/2019)

Član 71[s4]

Privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i evidencione liste iz čl. 5. i 6. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), dužni su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Privredni subjekti koji se bave delatnostima koje ovaj zakon uređuje, a koji nisu po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) upisani u registre, odnosno evidencione liste mogu da nastave da obavljaju te delatnosti pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti, odnosno upis u registar, odnosno evidencionu listu u skladu sa ovim zakonom.

Odobrenja za obavljanje delatnosti obrade duvana iz člana 96. stav 3. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), koja su izdata po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), prestaju da važe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rešenja iz člana 96. stav 4. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), koja su obrađivačima duvana izdata prilikom upisa u Registar obrađivača duvana po odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", broj 17/03), prestaju da važe u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, privredni subjekti koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona upisani u Registar obrađivača duvana dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i podnesu zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti obrade duvana u skladu sa ovim zakonom.

Ako privredni subjekt ne uskladi svoje poslovanje, ne podnese zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti, odnosno upis u registar, odnosno evidencionu listu, u rokovima predviđenim ovim članom, Uprava donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za obavljanje delatnosti, odnosno brisanje iz registra.

Član 72[s4]

Do uspostavljanja funkcionalnosti portala e-Uprava registrovani proizvođač duvana dužan je da overen kooperativni ugovor kao i izmene ugovora dostavi na zahtev Upravi u roku koji Uprava odredi.

Ako privredni subjekt ne dostavi overen kooperativni ugovor kao i izmene ugovora, u roku iz stava 1. ovog člana, Uprava donosi rešenje kojim se oduzima dozvola za obavljanje delatnosti.

Član 73[s4]

Privredni subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a obavlja i promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku iz člana 45. ovog zakona, dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev za upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku iz člana 4. ovog zakona.

Član 74[s4]

Privredni subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a obavlja i delatnost prerade duvana iz člana 19. ovog zakona, dužan je da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje delatnosti.

Na dan upisa u registar, odnosno na dan početka obavljanja delatnosti, privredni subjekt dužan je da izvrši popis zaliha sirovina i proizvoda u svim magacinima, i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Član 75[s4]

Prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13) izvršiće se u januaru 2019. godine sa indeksom potrošačkih cena za drugo polugodište 2018. godine.

Član 76[s4]

Podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 77[s4]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)

Član 19[s5]

Prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 32. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 64b stav 2. tačka 4) Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18) izvršiće se u januaru 2020. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2019. godini.

Prvo godišnje usklađivanje iznosa naknade iz člana 16. ovog zakona izvršiće se u januaru 2021. godine sa indeksom potrošačkih cena u 2020. godini.

Član 20[s5]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o duvanu

("Sl. glasnik RS", br. 92/2023)

Član 67[s6]

Privredni subjekti upisani u odgovarajuće registre i evidencione liste iz čl. 5. i 6. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), dužni su da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Član 68[s6]

Privredni subjekti koji se bave delatnostima proizvodnje odnosno uvoza srodnih proizvoda, mogu da nastave da obavljaju te delatnosti pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za upis u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda.

Član 69[s6]

Privredni subjekt koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljao delatnost trgovine na malo isključivo srodnim proizvodima, može da nastavi da obavlja tu delatnost pod uslovom da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnese zahtev za dobijanje dozvole za trgovinu na malo.

Član 70[s6]

Trgovac na malo duvanskim proizvodima kome je izdata dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima u skladu sa odredbama Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19), može da nastavi da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim i srodnim proizvodima u skladu sa važećom dozvolom do isteka roka na koji je izdata.

Član 71[s6]

Privredni subjekt koji se upisuje u Registar proizvođača srodnih proizvoda, odnosno Registar uvoznika srodnih proizvoda, dužan je da na dan upisa u registar izvrši popis zaliha srodnih proizvoda i popisne liste dostavi Upravi za duvan u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa.

Član 72[s6]

Proizvođači odnosno uvoznici duvanskih proizvoda dužni su da, u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, na ostalim duvanskim proizvodima: duvan za žvakanje, duvan za šmrkanje i zagrevani duvanski proizvodi odnosno nesagorevajući duvan, usklade zdravstvena upozorenja sa odredbama člana 49. ovog zakona u delu kojim se propisuje obeležavanje ostalih duvanskih proizvoda.

Član 73[s6]

Registrovani proizvođač duvana dužan je da postupi u skladu sa rokovima iz člana 9. stav 1. i člana 12. ovog zakona, počev od proizvodne 2024. godine.

Član 74[s6]

Prvo naredno usklađivanje iznosa naknada iz člana 25d stav 3, člana 32. stav 3, člana 40. stav 3. i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19) i iznosa naknada iz člana 37. ovog zakona izvršiće se u 2024. godini sa indeksom potrošačkih cena u 2023. godini.

Prvo godišnje usklađivanje iznosa naknada iz člana 25. i člana 39. ovog zakona, izvršiće se u 2025. godini sa indeksom potrošačkih cena u 2024. godini.

Član 75[s6]

Odredbe čl. 76. i 77. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19) primenjuju se do dana početka primene odredbi člana 49. ovog zakona.

Član 76[s6]

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom, primenjuju se podzakonski akti doneti na osnovu Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS", br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 i 91/19).

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, podzakonski akti iz člana 49. ovog zakona doneće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 77[s6]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredbi člana 48. i odredbi člana 49. u delu kojim se propisuje obeležavanje srodnih proizvoda, koje se primenjuju od 1. januara 2025. godine i odredbi člana 49. u delu kojim se propisuje obeležavanje duvanskih proizvoda, i to: cigara, cigarilosa, cigareta, rezanog duvana, duvana za lulu i duvana za vodenu lulu, koje se primenjuju od 1. januara 2027. godine.
Program za praćenje tendera Republike Srbije