Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AKREDITACIJI

("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 i 47/2021)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuje se akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji, kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) akreditacija je utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, kako bi se vršili određeni poslovi ocenjivanja usaglašenosti;

2) sertifikat o akreditaciji je dokument kojim se potvrđuje da je telo za ocenjivanje usaglašenosti kompetentno za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, za određenu oblast i obim;

3) kolegijalno ocenjivanje je postupak ocenjivanja u kojem nacionalna akreditaciona tela drugih država ili međunarodne i evropske organizacije za akreditaciju ocenjuju nacionalno telo za akreditaciju, u skladu s pravilima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju;

4) kompetentnost je potvrđena sposobnost za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

5) ocenjivanje usaglašenosti je postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni zahtevi određeni za proizvod, proces, uslugu, sistem, osobu ili telo;

6) pravila akreditacije su pravila nacionalnog tela za akreditaciju kojima se bliže uređuje način sprovođenja postupka akreditacije, zahtevi koje mora ispuniti podnosilac prijave za dobijanje akreditacije, kao i prava i obaveze učesnika u postupku dobijanja i održavanja akreditacije;

7) telo za ocenjivanje usaglašenosti je pravno lice ili deo pravnog lica koje obavlja poslove ocenjivanja usaglašenosti, uključujući ispitivanje, etaloniranje, sertifikaciju, kontrolisanje, ispitivanje osposobljenosti, verifikaciju i validaciju i proizvodnju referentnih materijala i druge poslove ocenjivanja usaglašenosti.

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Član 3

Akreditacijom se utvrđuje kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti za obavljanje poslova:

1) ispitivanja;

2) etaloniranja;

3) kontrolisanja;

4) sertifikacije proizvoda;

5) sertifikacije sistema menadžmenta;

6) sertifikacije osoba.

Akreditacijom se, pored kompetentnosti za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i kompetentnost za obavljanje drugih poslova ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa posebnim zakonom.

Član 4

Akreditacija je dobrovoljna.

Posebnim zakonom može biti utvrđeno da je akreditacija obavezna.

II AKREDITACIONO TELO SRBIJE

Član 5

Akreditaciono telo Srbije (u daljem tekstu: ATS) je jedino u Republici Srbiji kome se ovim zakonom poverava obavljanje poslova akreditacije iz čl. 3. i 8. ovog zakona.

Osnivač ATS-a je Republika Srbija, za koju osnivačka prava vrši Vlada, u skladu sa zakonom.

Sredstva kojima posluje ATS su u državnoj svojini.

ATS ne obavlja poslove radi sticanja dobiti.

Član 6

ATS je ustanova koja se registruje u skladu sa zakonom.

Na pitanja osnivanja, organizacije, položaja i delatnosti ATS-a primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju javne službe, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 7

ATS mora da ispuni sledeće zahteve:

1) da bude nezavisno od tela za ocenjivanje usaglašenosti koje ocenjuje, kao i da obezbedi da ne dođe do komercijalnih pritisaka ni sukoba interesa sa telima za ocenjivanje usaglašenosti;

2) da u vršenju svojih aktivnosti bude objektivno i nepristrasno;

3) da obezbedi da odluke koje se odnose na potvrđivanje kompetentnosti donesu stručne osobe, koje nisu učestvovale u ocenjivanju;

4) da obezbedi zaštitu poverljivosti dobijenih informacija;

5) da utvrdi postupke ocenjivanja usaglašenosti za koje vrši akreditaciju prema relevantnim propisima i standardima;

6) da uspostavi postupke za efikasno upravljanje i odgovarajuće unutrašnje kontrole;

7) da ima na raspolaganju dovoljan broj kompetentnog osoblja;

8) da dokumentuje dužnosti, odgovornosti i ovlašćenja osoblja koja bi mogla da utiču na kvalitet ocenjivanja i potvrđivanja kompetentnosti;

9) da uspostavi, sprovodi i održava postupke za nadgledanje rada i kompetentnosti relevantnog osoblja;

10) da verifikuje da se ocenjivanje usaglašenosti vrši na odgovarajući način, uzimajući u obzir veličinu korisnika usluga ocenjivanja usaglašenosti, sektor u kome posluje, njegovu strukturu, stepen složenosti tehnologije proizvodnje, kao i masovnu ili serijsku prirodu proizvodnog procesa;

11) da objavljuje godišnje finansijske izveštaje, izrađene u skladu sa zakonom i proverene od strane revizora.

Pretpostavlja se da ATS ispunjava zahteve iz stava 1. ovog člana ako dokaže usaglašenost sa zahtevima standarda kojim su utvrđeni opšti zahtevi za akreditaciona tela koja utvrđuju kompetentnost tela za ocenjivanje usaglašenosti tako što će uspešno okončati postupak kolegijalnog ocenjivanja koje organizuje Evropska organizacija za akreditaciju.

Organizacija i način rada ATS utvrđuje se osnivačkim aktom, statutom i drugim opštim aktima ATS.

Član 8

Pored poslova iz člana 3. ovog zakona, ATS obavlja i sledeće poslove:

1) utvrđuje, sprovodi i objavljuje pravila akreditacije koja su zasnovana na odgovarajućim srpskim, međunarodnim i evropskim standardima i dokumentima međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju;

2) vodi javni registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti;

2a) vodi javni registar eksterno angažovanih ocenjivača i tehničkih eksperata prema vrsti akreditacije i eksperata angažovanih za postupak odlučivanja o akreditaciji uvažavajući načela propisa kojima je regulisana zaštita podataka o ličnosti;

3) učestvuje, odnosno predstavlja Republiku Srbiju u radu međunarodnih i evropskih organizacija za akreditaciju i održava članstvo u Evropskoj organizaciji za akreditaciju (EA);

4) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

Bliži sadržaj i način vođenja javnih registara iz stava 1. tač. 2) i 2a) ovog člana utvrđuje ATS.

Član 9

ATS redovno čini dostupnim javnosti informacije o poslovima koje obavlja u skladu sa čl. 3. i 8. ovog zakona, kao i rezultatima kolegijalnog ocenjivanja.

Član 10

ATS je nezavisan od tela za ocenjivanje usaglašenosti koje ocenjuje.

ATS ne sme:

1) pružati konsultantske usluge telima za ocenjivanje usaglašenosti;

2) obavljati poslove ili pružati usluge koje pružaju tela za ocenjivanje usaglašenosti;

3) imati vlasnička i/ili upravljačka prava ili druge finansijske interese u telima za ocenjivanje usaglašenosti.

Član 11

Organi ATS su:

1) Upravni odbor;

2) Direktor;

3) Nadzorni odbor.

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana.

Predsednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrešava osnivač.

Za predsednika Upravnog odbora imenuje se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.

Jednog člana Upravnog odbora predlaže ministarstvo nadležno za poslove akreditacije iz reda organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa.

Dva člana Upravnog odbora predlaže Privredna komora Srbije iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Jedan član Upravnog odbora predlaže se iz reda zaposlenih u ATS.

Nadzorni odbor ima predsednika i četiri člana.

Predsednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrešava osnivač.

Za predsednika Nadzornog odbora imenuje se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.

Jednog člana Nadzornog odbora predlaže ministarstvo nadležno za poslove akreditacije.

Jednog člana Nadzornog odbora predlaže ATS iz reda zaposlenih u ATS.

Dva člana Nadzornog odbora predlaže Privredna komora Srbije iz reda akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Delokrug organa iz stava 1. ovog člana, uslovi za imenovanje predsednika i članova organa, način odlučivanja i druga pitanja značajna za rad organa uređuju se osnivačkim aktom ATS koji donosi osnivač.

Poslovanje i upravljanje ATS bliže se uređuje statutom ATS.

Član 12

U ATS-u obrazuju se Savet za akreditaciju kao savetodavno telo i stalni i/ili privremeni tehnički komiteti, kao stručna tela za pojedine oblasti akreditacije.

Savet za akreditaciju je savetodavno telo koje daje stručna mišljenja u pogledu razvoja sistema akreditacije, ustanovljava kriterijume za ocenjivače, daje inicijative za proširenje oblasti delovanja ATS-a i zauzima stavove prema drugim stručnim pitanjima.

Za predsednika Saveta za akreditaciju bira se predstavnik ministarstva nadležnog za poslove akreditacije.

Za članove saveta biraju se istaknuti stručnjaci i naučni radnici iz oblasti koje su značajne za obavljanje poslova iz nadležnosti ATS-a, kao predstavnici zainteresovanih strana.

Tehnički komiteti su stručna tela koja obavljaju poslove ekspertize za određene oblasti akreditacije.

Obrazovanje i način rada Saveta za akreditaciju i tehničkih komiteta, pravila i kriterijumi za imenovanje članova, delokrug, način rada i druga pitanja značajna za njihov rad, bliže se uređuju osnivačkim aktom i opštim aktima ATS-a, u skladu sa zakonom.

Član 13

Sredstva za rad ATS obezbeđuju se:

1) iz budžeta Republike Srbije;

2) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstvima iz drugih izvora smatraju se drugi prihodi ostvareni u skladu sa zakonom.

ATS ne sme primati poklone (donacije) od korisnika usluga.

Potrebna sredstva za rad utvrđuju se godišnjim programom rada ATS-a, u skladu sa osnivačkim aktom.

Sredstva za članarine ATS-a u međunarodnim i evropskim organizacijama za akreditaciju, koja se utvrđuju godišnjim programom rada ATS-a, obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije.

III POSTUPAK AKREDITACIJE

Član 14

Postupak akreditacije pokreće se prijavom koju telo za ocenjivanje usaglašenosti podnosi ATS.

Uz prijavu za akreditaciju, podnosi se dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj taksi za troškove obrade prijave iz stava 1. ovog člana.

Prijava iz stava 1. ovog člana sadrži ime, adresu i pravni status podnosioca prijave, jasno definisan traženi obim akreditacije, kao i druge podatke i dokumentaciju u skladu s pravilima akreditacije.

ATS i podnosilac prijave za akreditaciju ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u skladu sa opštim aktima ATS-a.

Podnosilac prijave je obavezan da omogući predstavnicima ATS-a uvid u sva dokumenta bitna za sprovođenje postupka akreditacije, pristup u sve prostorije koje su u vezi s poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija, kao i kontakte sa osobljem koje je uključeno u te poslove.

Postupak akreditacije traje najduže osam meseci od dana podnošenja prijave za akreditaciju.

Izuzetno, rok iz stava 6. ovog člana se može produžiti na pisani zahtev podnosioca prijave, i to najduže za četiri meseca od dana isteka roka iz stava 6. ovog člana.

U slučaju da ATS ne vrši, odnosno ne može da sprovede postupak akreditacije, o tome obaveštava podnosioca prijave u roku od 30 dana od prijema prijave.

U slučaju da ATS ne okonča postupak akreditacije u roku iz stava 6, odnosno iz stava 7. ovog člana, ATS je dužan je da izvrši povraćaj uplaćenog iznosa na ime troškova akreditacije na račun podnosioca prijave u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 6, odnosno iz stava 7. ovog člana.

Ukoliko podnosilac prijave odustane od prijave za akreditaciju ATS ne vrši povraćaj uplaćenog iznosa na ime troškova akreditacije na račun podnosioca prijave.

ATS je dužan da sa dokumentacijom iz stava 3. ovog člana postupa u skladu sa aktima ATS o poverljivosti.

Predstavnik organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu, odnosno donošenje određenih tehničkih propisa, može da učestvuje u delu postupka akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti u svrhu imenovanja, odnosno ovlašćivanja, u svojstvu posmatrača, a uz poštovanje pravila poverljivosti i drugih opštih akata ATS.

Član 15

Ako se nakon sprovedenog postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve, uključujući i zahteve utvrđene za pojedine oblasti, ATS donosi odluku o akreditaciji i izdaje sertifikat o akreditaciji u roku iz člana 14. stav 6. odnosno stav 7. ovog zakona.

Sertifikat o akreditaciji se izdaje na određeno vreme u skladu sa pravilima akreditacije.

Ako se tokom postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava neki zahtev iz stava 1. ovog člana, ATS nalaže da podnosilac prijave sprovede korektivnu aktivnost, kada je to primenjivo.

Danom nalaganja korektivne aktivnosti ne produžava se rok za postupak akreditacije, osim ukoliko podnosilac prijave to zahteva u skladu sa članom 14. stav 7. ovog zakona.

Ako se nakon sprovedenog postupka akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava zahteve iz stava 1. ovog člana, ATS donosi odluku da se ne dodeli akreditacija.

Način sprovođenja postupka akreditacije bliže se uređuje pravilima akreditacije.

Član 16

ATS uz sertifikat o akreditaciji dodeljuje simbol akreditacije koji telo za ocenjivanje usaglašenosti koristi da označi status akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Član 17

Akreditovano telo za ocenjivanje usaglašenosti je dužno da u roku važenja akreditacije ispunjava zahteve iz člana 15. stav 1. ovog zakona.

Ispunjenost zahteva iz člana 15. stav 1. ovog zakona ATS proverava nadzorom nad radom akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti, u skladu s pravilima akreditacije.

U postupku nadzora iz stava 2. ovog člana, ATS donosi odluku o održavanju, promeni obima, suspenziji ili ukidanju akreditacije.

Ako u roku važenja akreditacije utvrdi da je telo za ocenjivanje usaglašenosti ozbiljno prekršilo svoje obaveze, ATS donosi odluku o suspenziji ili ukidanju akreditacije.

Odluka o suspenziji akreditacije donosi se najduže na šest meseci.

Odluku kojom se utvrđuje promena obima, suspenzija ili ukidanje akreditacije, ATS može doneti i na osnovu pisanog zahteva akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Član 18

Na zahtev akreditovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti može se obnoviti akreditacija.

Ako se nakon sprovedenog postupka za obnavljanje akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ispunjava zahteve iz člana 15. stav 1. ovog zakona, ATS donosi odluku o obnavljanju akreditacije i izdaje sertifikat o akreditaciji.

Ako se nakon sprovedenog postupka za obnavljanje akreditacije utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava zahteve iz člana 15. stav 1. ovog zakona, ATS donosi odluku da se akreditacija ne obnovi ili da se obnovi akreditacija u promenjenom obimu.

Postupak za obnavljanje akreditacije traje najduže četiri meseca od dana podnošenja prijave i sprovodi se shodno članu 15. ovog zakona.

Izuzetno, rok iz stava 4. ovog člana se može produžiti na pisani zahtev podnosioca prijave, i to najduže za četiri meseca od dana isteka roka iz stava 4. ovog člana.

Član 19

Na odluke iz čl. 15, 17. i 18. ovog zakona može se izjaviti žalba koja se podnosi ATS u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke.

O žalbi iz stava 1. ovog člana Komisija za žalbe (u daljem tekstu: Komisija) donosi odluku u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

Komisiju, kao stalno telo, obrazuje Upravni odbor ATS od: jednog člana iz ministarstva nadležnog za poslove akreditacije, jednog člana iz reda eksperata za laboratorije, jednog člana iz reda eksperata za kontrolna tela, jednog člana iz reda eksperata za sertifikaciona tela, jednog člana koji je predstavnik tela za ocenjivanje usaglašenosti iz drugih oblasti akreditacije, jednog člana na predlog Privredne komore Srbije, dva člana iz nacionalnog tela za standardizaciju i po jednog člana iz organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa.

Član Komisije iz ministarstva nadležnog za poslove akreditacije je predsednik Komisije.

Predsednik komisije, za odlučivanje po svakoj pojedinačnoj žalbi, određuje dva člana komisije iz stava 3. ovog člana, u zavisnosti od oblasti koja je predmet žalbe.

Članovi komisije koji odlučuju o pojedinačnoj žalbi ne smeju imati poslovni interes, niti biti osobe koje su posredno ili neposredno bile uključene ili povezane sa aktivnostima koje su predmet žalbe.

Po potrebi na predlog predsednika Komisije, u radu Komisije, bez prava glasa, mogu učestvovati i nezavisni stručnjaci iz oblasti koja je predmet žalbe.

Način obrazovanja i rada Komisije bliže se uređuje propisom koji donosi ministar nadležan za poslove akreditacije.

Odluka iz stava 2. ovog člana je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

IV PREKOGRANIČNA AKREDITACIJA

Član 20

ATS može da uputi telo za ocenjivanje usaglašenosti registrovano u Republici Srbiji da prijavu za akreditaciju podnese akreditacionom telu druge države, ako ATS ne vrši poslove akreditacije za određena ocenjivanja usaglašenosti iz podnete prijave.

ATS može da zatraži od akreditacionog tela druge države da izvrši jedan deo aktivnosti iz postupka akreditacije i u tom slučaju sertifikat o akreditaciji izdaje ATS.

Sertifikat o akreditaciji koji je u skladu sa stavom 1. ovog člana izdalo akreditaciono telo druge države upisuje se u registar akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti koji vodi ATS.

Član 21

Telo za ocenjivanje usaglašenosti može podneti zahtev za akreditaciju telu za akreditaciju druge države u sledećim slučajevima:

1) ako ATS prestane sa radom;

2) ako ATS ne vrši akreditaciju za određena ocenjivanja usaglašenosti za koja je podneta prijava;

3) ako ATS nije uspešno prošlo kolegijalno ocenjivanje u vezi sa aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti za koje se traži akreditacija.

U slučaju da ATS primi prijavu za akreditaciju od tela za ocenjivanje usaglašenosti iz druge države, ATS mora da obavesti akreditaciono telo te države.

U postupku akreditacije iz stava 2. ovog člana akreditaciono telo druge države može da učestvuje kao posmatrač.

ATS može, na zahtev akreditacionog tela druge države, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti iz druge države, da sprovede postupak akreditacije ili da obavi deo aktivnosti u postupku akreditacije, u slučajevima shodno stavu 1. ovog člana.

Član 22

ATS nakon završenog kolegijalnog ocenjivanja može da sklapa sa akreditacionim telima drugih država i evropskim i drugim međunarodnim organizacijama za akreditaciju sporazume o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti sistema akreditacije.

V NADZOR NAD RADOM ATS

Član 23

Nadzor nad radom ATS-a u obavljanju poslova iz čl. 3. i 8. ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove akreditacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje vršenje poslova državne uprave.

ATS jednom godišnje podnosi osnivaču izveštaj o radu, koji sadrži Finansijski izveštaj i Izveštaj o realizaciji godišnjeg programa rada, na saglasnost.

Ministarstvo nadležno za poslove akreditacije, po potrebi može tražiti i dodatne informacije, odnosno izveštaje od ATS, naročito o razvoju odgovarajućih programa, odnosno šema akreditacije prema zahtevima tehničkih propisa i o rezultatima sprovedenog postupka nadzora nad radom akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Ministarstvo nadležno za poslove akreditacije prilikom vršenja nadzora nad ATS naročito uzima u obzir rezultate kolegijalnog ocenjivanja koje organizuje Evropska organizacija za akreditaciju.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24

Danom stupanja na snagu ovog zakona Akreditaciono telo Srbije, osnovano Odlukom o osnivanju Akreditacionog tela Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 96/06), nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Odluka o osnivanju Akreditacionog tela Srbije uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 25

Akti o akreditaciji izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka perioda za koji su izdati.

Postupci akreditacije koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o akreditaciji ("Službeni list SCG", broj 44/05).

Član 27

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o akreditaciji

("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)

Član 13

U roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ATS i organi, odnosno organizacije nadležni za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa su u obavezi da zaključe protokole o saradnji.

Protokoli iz stava 1. ovog člana sadrže naročito: način razmene informacija o postupcima akreditacije u svrhu imenovanja, ovlašćivanja i drugih pitanja povezanih sa sprovođenjem tehničkih propisa, nadzoru nad telima za ocenjivanje usaglašenosti prema zahtevima tehničkih propisa, načinu učešća predstavnika organa, odnosno organizacija nadležnih za pripremu odnosno donošenje tehničkih propisa u delovima postupka akreditacije neophodne za sprovođenje tehničkih propisa, kao i informacije o tehničkim propisima u pripremi u cilju razvijanja novih šema akreditacije.

Odluka o osnivanju ATS uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Propis iz člana 10. ovog zakona ministar nadležan za poslove akreditacije doneće u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Statut ATS uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Pravila akreditacije uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta ATS usklađenog sa odredbama ovog zakona.

Sertifikati o akreditaciji izdati do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka perioda za koji su izdati.

Postupci akreditacije koji su započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba člana 6. koje stupaju na snagu danom početka primene zakona kojim se uređuju republičke administrativne takse kojim će se propisati visina taksi za troškove postupka akreditacije.