Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA

("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Agencije za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) osnovane Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10).

Agencija je samostalni pravni subjekt koji obavlja poslove utvrđene ovim i drugim zakonom i funkcionalno je nezavisna od bilo kog državnog organa.

Agencija ima svojstvo pravnog lica i upisana je u sudski registar pravnih lica i drugih subjekata.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Član 2

Agencija obavlja poslove obaveznog osiguranja depozita i isplate osiguranih iznosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija:

1) upravlja imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka i obavlja druge poslove u vezi s postupkom restrukturiranja banaka, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;

2) obavlja funkciju stečajnog ili likvidacionog upravnika u bankama, društvima za osiguranje i davaocima lizinga, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje i zakonom kojim se uređuje finansijski lizing;

3) organizuje fond za zaštitu investitora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 3

Agencija ima statut, koji usvaja Upravni odbor Agencije (u daljem tekstu: Upravni odbor).

Statutom Agencije uređuju se:

1) organizacija i način obavljanja poslova Agencije;

2) delokrug organa Agencije;

3) zastupanje i predstavljanje Agencije;

4) podaci i isprave koji se određuju kao tajni i način postupanja s tim podacima i ispravama;

5) druga pitanja značajna za rad Agencije.

Statut Agencije objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Član 4

Na prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih u Agenciji primenjuju se opšti propisi o radu, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Agencija se ne smatra korisnikom budžetskih niti javnih sredstava, u smislu zakona kojim se uređuju javne nabavke u slučaju izbora banke isplatioca na način definisan zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita, zakona kojim se reguliše rad javnih agencija, propisa kojima se ograničava broj zaposlenih u javnom sektoru, kao i propisa kojima se uređuje budžetski sistem.

II POSLOVI AGENCIJE

1. Osiguranje depozita

Član 5

Agencija osigurava depozite kod banaka pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita i vrši isplatu osiguranih iznosa u skladu s tim zakonom.

2. Upravljanje imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka

Član 6

Agencija upravlja imovinom i obavezama banke u restrukturiranju ili banke za posebne namene koje su rešenjem Narodne banke Srbije na nju prenete.

Agencija je dužna da poslove u vezi sa prenetom imovinom i obavezama iz stava 1. ovog člana obavlja s pažnjom dobrog privrednika i o tome izveštava Narodnu banku Srbije, u rokovima i na način utvrđenim rešenjem Narodne banke Srbije.

III SREDSTVA AGENCIJE

Član 7

Sredstva koja Agencija koristi za svoje poslovanje čine:

1) fond sredstava za osiguranje depozita (u daljem tekstu: fond za osiguranje depozita) radi obavljanja poslova iz člana 2. stav 1. ovog zakona;

2) fond sredstava za zaštitu investitora (u daljem tekstu: fond za zaštitu investitora) radi obavljanja poslova iz člana 2. stav 2. tačka 3) ovog zakona;

3) sredstva koja Agencija koristi za obavljanje poslova iz člana 2. stav 2. tač. 1) i 2) ovog zakona;

4) sredstva koja Agencija koristi za obavljanje poslova iz člana 27. ovog zakona.

Za pokriće operativnih troškova Agencije u vezi s poslovima koji se odnose na osiguranje depozita izdvajaju se sredstva fonda za osiguranje depozita i to u iznosu koji na godišnjem nivou ne prelazi iznos od 1,7% sredstava prikupljenih u tom periodu po osnovu uplate redovne premije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

Direktor Agencije utvrđuje kriterijume za raspoređivanje operativnih troškova Agencije iz stava 2. ovog člana i za razdvajanje ovih troškova od troškova nastalih obavljanjem drugih poslova Agencije, kako bi se obezbedilo da sredstva izdvojena iz fonda za osiguranje depozita u skladu s tim stavom Agencija koristi isključivo za pokrivanje operativnih troškova iz tog stava.

Agencija sredstva za obavljanje poslova iz člana 2. ovog zakona obezbeđuje iz prihoda koje ostvari svojim poslovanjem, naknada za obavljanje poslova iz člana 2. stav 2. ovog zakona, donacija, budžeta Republike Srbije, zaduživanjem u zemlji i inostranstvu i na drugi način, u skladu sa zakonom.

Za iznos viška prihoda nad rashodima, odnosno viška rashoda nad prihodima ostvarenog poslovanjem sredstvima fonda za osiguranje depozita i utvrđenog u skladu sa odredbama zakona kojim se reguliše računovodstvo, vrši se uvećanje, odnosno umanjenje tog fonda.

Sredstva Fonda za osiguranje depozita ne podležu oporezivanju.

Član 8

Agencija je dužna da sredstva iz člana 7. stav 1. tač. 1) i 2) ovog zakona, drži na posebnim depozitnim računima otvorenim kod Narodne banke Srbije.

Dinarska sredstva iz stava 1. ovog člana Agencija ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, a devizna sredstva iz tog stava Narodna banka Srbije, na osnovu ugovora zaključenog sa Agencijom i po nalogu Agencije, u svoje ime, a za račun Agencije, ulaže u strane hartije od vrednosti ili ih polaže kao depozit kod stranih banaka, u skladu s politikom upravljanja deviznim rezervama.

Izuzetno, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka, Agencija može do jedne četvrtine deviznih sredstava iz stava 1. ovog člana ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije.

Član 9

U slučaju da sredstva iz člana 7. stav 1. tačka 1) ovog zakona nisu dovoljna za obavljanje poslova Agencije, Vlada je dužna da, na zahtev Agencije, po hitnom postupku donese odluku o obezbeđenju sredstava iz budžeta Republike Srbije ili zaduživanjem u zemlji i inostranstvu na osnovu akta Narodne skupštine i u skladu sa zakonom o budžetu i zakonom kojim se reguliše javni dug.

O konkretnom iznosu zaduženja Republike Srbije za namene utvrđene stavom 1. ovog člana, odlučuje Vlada.

IV ORGANI AGENCIJE

Član 10

Organi Agencije su Upravni odbor i direktor Agencije.

Agencija može imati jednog direktora ili tri ili više direktora koji čine Odbor direktora. Tačan broj direktora i način rada Odbora direktora uređuju se Statutom. Ako Statutom nije drugačije propisano, Agencija ima jednog direktora.

Osim ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno, sve odredbe koje se tiču direktora Agencije shodno se primenjuju na direktore koji čine Odbor direktora, odnosno na Odbor direktora Agencije.

Član 11

Upravni odbor ima pet članova od kojih su tri nezavisna.

Jednog člana, na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, imenuje i razrešava Vlada.

Jednog člana imenuje i razrešava Narodna banka Srbije.

Nezavisne članove Upravnog odbora imenuje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, uz prethodno pribavljenu saglasnost Narodne banke Srbije.

Nezavisne članove Upravnog odbora razrešava Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno Narodne banke Srbije uz obavezno prethodno pribavljanje pozitivnog mišljenja institucije koja nije predložila razrešenje.

Razlozi za razrešenje članova Upravnog odbora definisani su članom 17. ovog zakona.

Mandat svih članova Upravnog odbora je četiri godine, s pravom ponovnog izbora na mandat od godinu dana.

Upravni odbor većinom glasova ukupnog broja svojih članova bira za predsednika jednog od nezavisnih članova.

Član 12

Za člana Upravnog odbora može biti imenovano lice:

1) koje ispunjava opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa;

2) koje ima visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena i najmanje osam godina radnog iskustva u oblastima finansija, bankarstva, osiguranja ili privrednog i finansijskog prava;

3) koje nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora, niti za krivično delo koje ga čini nedostojnim vršenja funkcije člana ovog odbora;

4) kome radni odnos nije otkazivan zbog povrede radne obaveze;

5) koje nije funkcioner u smislu propisa kojima se uređuje sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, ne obavlja funkciju u političkoj stranci ili sindikalnoj organizaciji, nije član organa upravljanja banke, druge finansijske institucije ili udruženja banaka, društva za reviziju koje vrši reviziju finansijskih izveštaja Agencije, drugog pravnog lica s kojim Agencija sarađuje u obavljanju svojih poslova u skladu sa odredbama člana 2. ovog zakona ili banaka, društava za osiguranje i drugih finansijskih institucija, niti je zaposlen u tim licima, odnosno njihov saradnik.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, lice koje se imenuje za nezavisnog člana Upravnog odbora mora da ispunjava i sledeće uslove:

1) da nije funkcioner, zaposleni niti lice koje je po bilo kom osnovu direktno ili indirektno povezano sa Vladom, Narodnom bankom Srbije, Agencijom ili drugim pravnim licem čiji je osnivač Republika Srbija;

2) da nije fizičko lice povezano sa bankom, u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje banaka;

3) da u periodu od godinu dana koji prethodi njegovom imenovanju nije bio član organa upravljanja banke ili udruženja banaka, niti zaposlen u tim pravnim licima, odnosno angažovano lice kod istih.

Član 13

Upravni odbor:

1) donosi statut, akt kojim se uređuje postupak izbora banke isplatioca, akt kojim se uređuje postupak javnog konkursa za imenovanje nezavisnih članova Upravnog odbora i akt kojim se uređuje postupak javnog konkursa za imenovanje direktora Agencije;

2) daje mišljenje na nacrt izveštaja o testu najmanjih troškova koji je dostavila Narodna banka Srbije i preduzima sve potrebne aktivnosti da se prenos sredstava fonda za osiguranje depozita koja se koriste za finansiranje restrukturiranja banke izvrši u roku i na način utvrđen rešenjem Narodne banke Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke;

3) donosi odluke o upravljanju i raspolaganju sredstvima Agencije, u skladu sa zakonom;

4) donosi opšte akte koji se odnose na osiguranje depozita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita;

5) donosi opšte akte koji se odnose na obavljanje poslova zaštite investitora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala;

6) donosi opšte akte kojima se uređuje postupanje Agencije kao stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika, u skladu za zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka i društava za osiguranje;

7) donosi strategiju upravljanja imovinom prenetom u postupku restrukturiranja banaka;

8) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije, imenuje i razrešava direktora Agencije, kao i rukovodioce organizacionih jedinica u Agenciji;

9) vrši nadzor nad zakonitošću rada direktora Agencije;

10) usvaja finansijski plan Agencije;

11) usvaja godišnji finansijski izveštaj Agencije;

12) usvaja izveštaj o radu Agencije;

13) bira društvo za reviziju finansijskih izveštaja Agencije i razmatra te izveštaje;

14) usvaja plan interne revizije, razmatra i usvaja izveštaje o obavljenoj internoj reviziji;

15) usvaja pravilnik o poslovnom ponašanju zaposlenih u Agenciji i nadzire njegovu primenu;

16) donosi poslovnik o svom radu;

17) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima Agencije.

Upravni odbor donosi statut i akte iz stava 1. tačke 1) ovog člana jednoglasno.

Upravni odbor donosi ostale odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova, osim ako ovim zakonom ili statutom za donošenje pojedinih odluka nije predviđena kvalifikovana većina.

Upravni odbor može odlučiti da njegovim sastancima prisustvuju i nezavisni stručnjaci u pojedinim oblastima od značaja za rad Agencije, bez prava glasa.

Član 14

Član Upravnog odbora za svoj rad prima naknadu koja se utvrđuje statutom Agencije.

Član 15

Članovi Upravnog odbora, kao i članovi njihovih porodica ne mogu imati akcije, osnivačke uloge ni dužničke hartije od vrednosti banaka, drugih finansijskih institucija, društava za reviziju ili drugih pravnih lica s kojima Agencija sarađuje u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, niti biti u bilo kakvim obligaciono-pravnim odnosima sa Agencijom osim onih koji proizlaze iz članstva u Upravnom odboru, o čemu podnose pisanu izjavu Vladi, najkasnije narednog dana od dana njihovog imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Članovima porodice, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se supružnici, deca i ostali potomci, roditelji i ostali preci, pobočni srodnici do trećeg stepena srodstva, usvojenici, usvojilac, kao i lica stavljena pod starateljstvo člana Upravnog odbora.

Izjava iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke članova Upravnog odbora, kao i članova njihovih porodica: ime i prezime lica, adresu stanovanja, broj lične karte i mesto izdavanja lične karte.

Član 16

Članu Upravnog odbora funkcija prestaje istekom mandata, podnošenjem ostavke, ili razrešenjem.

Članovi Upravnog odbora koje je imenovala Vlada podnose ostavku Vladi i dužni su da o podnetoj ostavci bez odlaganja obaveste Upravni odbor.

Član Upravnog odbora koga je imenovala Narodna banka Srbije podnosi ostavku Narodnoj banci Srbije i dužan je da o podnetoj ostavci bez odlaganja obavesti Upravni odbor.

Članu Upravnog odbora koji je podneo ostavku, funkcija prestaje izborom novog člana, a najkasnije istekom 90 dana od dana podnošenja ostavke, a članu Upravnog odbora koji je razrešen danom donošenja odluke o razrešenju.

Član 17

Razlozi za razrešenje članova Upravnog odbora su:

1) ako je optužen, odnosno pravnosnažno osuđen za krivično delo protiv privrede, prava po osnovu rada, imovine, državnih organa, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja i službene dužnosti ili je pravosnažno osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora;

2) ako je pokrenut istražni postupak za krivično delo protiv privrede, prava po osnovu rada, imovine, državnih organa, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja i službene dužnosti, kao i dela za koja je predviđena bezuslovna kazna zatvora;

3) ako je utvrđeno da je zbog nestručnog, nesavesnog i nedoličnog obavljanja funkcije, ozbiljnijih propusta u donošenju i izvršavanju odluka, kao i u organizovanju poslova Agencije, došlo do znatnog odstupanja od ostvarenja osnovnog cilja Agencije;

4) ako se na osnovu nalaza i mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je zbog zdravstvenog stanja trajno izgubio radnu sposobnost za vršenje te funkcije ili je privremeno nesposoban za vršenje funkcije u trajanju dužem od šest meseci;

5) ako nije dostavio ili je dostavio lažnu izjavu o podacima iz člana 15. ovog zakona;

6) ako se utvrdi da ne ispunjava uslove za imenovanje iz člana 12. ovog zakona.

Član Upravnog odbora imenovan umesto člana kome je prestala funkcija pre isteka mandata ovu funkciju vrši do isteka tog mandata.

Član 18

Direktora Agencije (u daljem tekstu: direktor) Upravni odbor imenuje na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Direktor zasniva u Agenciji radni odnos na određeno vreme, do prestanka mandata.

Mandat direktora je pet godina, s pravom ponovnog izbora.

Za direktora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove iz člana 12. ovog zakona i ima najmanje osam godina iskustva na rukovodećim pozicijama u državnim organima, institucijama kojima su poverena javna ovlašćenja, finansijskim institucijama i ostalim privrednim društvima.

Direktor podnosi Upravnom odboru pisanu izjavu o podacima iz člana 15. ovog zakona najkasnije 15 radnih dana od dana imenovanja, kao i svake naredne godine za vreme trajanja mandata, najkasnije do 31. januara tekuće godine.

Direktor za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Direktoru prestaje dužnost istekom mandata, podnošenjem ostavke Upravnom odboru, ili razrešenjem.

Razlozi za razrešenje članova Upravnog odbora, definisani u članu 17. stav 1. ovog zakona, shodno se primenjuju i na razrešenje direktora.

Ako direktoru prestane dužnost pre vremena na koje je imenovan, Upravni odbor imenuje vršioca dužnosti direktora, najduže na šest meseci.

Član 19

Direktor:

1) predstavlja i zastupa Agenciju;

2) organizuje rad Agencije i rukovodi njenim radom;

3) predlaže akte koje donosi Upravni odbor;

4) predlaže akt o sistematizaciji radnih mesta u Agenciji i daje Upravnom odboru predloge za imenovanje rukovodilaca organizacionih jedinica u Agenciji;

5) izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

6) odgovara za zakonitost i efikasnost rada Agencije, kao i za korišćenje sredstava Agencije;

7) obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom Agencije.

Direktor je dužan da Upravnom odboru podnosi redovne izveštaje o poslovanju Agencije, najmanje jednom tromesečno.

Član 20

Agencija, zaposleni u Agenciji, članovi Upravnog odbora Agencije, kao i lica koja po nalogu Agencije vrše dužnosti utvrđene zakonom ne odgovaraju za štetu koja nastane vršenjem tih dužnosti, osim ako se dokaže da pri vršenju svojih radnih zadataka nisu postupali u dobroj veri.

Za štetu iz stava 1. ovog člana, lica iz tog stava ne mogu odgovarati ni nakon prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno prestanka vršenja funkcije.

Agencija je dužna da nadoknadi troškove zastupanja zaposlenih u Agenciji u sudskim i upravnim postupcima pokrenutim u vezi s dužnostima koje ti zaposleni vrše na osnovu ovog zakona. Ove troškove Agencija je dužna da nadoknadi i licima kojima je prestao radni odnos u Agenciji.

Ako je u odgovarajućem postupku pravnosnažnom odlukom utvrđeno da su lica iz stava 1. ovog člana pričinila štetu iz tog stava namerno ili krajnjom nepažnjom, ova lica su dužna da Agenciji nadoknade troškove zastupanja iz stava 3. ovog člana, kao i iznos isplaćene štete u skladu sa zakonom.

V IZVEŠTAJI AGENCIJE

Član 21

Agencija najmanje jednom godišnje podnosi izveštaj o svom radu Narodnoj skupštini, preko Vlade i Narodnoj banci Srbije.

Član 22

Godišnji finansijski izveštaji Agencije sačinjavaju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Član 23

Revizija godišnjih finansijskih izveštaja Agencije vrši se na način utvrđen zakonom kojim se uređuje revizija finansijskih izveštaja, kojom prilikom će Upravni odbor obezbediti i dodatnu izradu posebnog izveštaja revizije u vezi sa poslovanjem fonda za osiguranje depozita.

Reviziju godišnjih finansijskih izveštaja Agencije obavlja društvo za reviziju sa liste spoljnih revizora koji su ovlašćeni da vrše reviziju finansijskih izveštaja banaka, a koju objavljuje Narodna banka Srbije.

Godišnji finansijski izveštaj Agencije, sa izveštajem spoljnog revizora, Upravni odbor podnosi Vladi i Narodnoj banci Srbije i to do 15. maja naredne godine.

Član 24

Agencija ima internog revizora koji obavlja poslove interne revizije, u skladu sa statutom i opštim aktima Agencije.

Izbor internog revizora vrši Upravni odbor, na predlog direktora. Interni revizor za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Predmet interne revizije mogu biti svi poslovni procesi i aktivnosti koji se obavljaju u Agenciji, a naročito unutrašnje kontrole uspostavljene radi obezbeđivanja pouzdanosti računovodstvenog i finansijskog informacionog sistema i odgovarajućih finansijskih izveštaja i obezbeđivanja usklađenosti finansijskih izveštaja sa zakonom i opštim aktima.

Interna revizija vrši se na osnovu plana koji je usvojio Upravni odbor, a može se sprovoditi i vanredno, na osnovu zahteva Upravnog odbora.

VI TAJNOST PODATAKA

Član 25

Podaci koji se odnose na poslovanje, finansijsko stanje i restrukturiranje banaka, uključujući i podatke koji se odnose na osiguranje depozita, te finansijsko stanje društava za osiguranje i davalaca lizinga, kao i dokumenti koji sadrže takve podatke, a koje članovi Upravnog odbora i zaposleni u Agenciji na bilo koji način saznaju u obavljanju svojih poslova, odnosno funkcija - određuju se i štite se kao tajni podaci sa oznakom stepena tajnosti "STROGO POVERLJIVO", "POVERLJIVO" ili "INTERNO", u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju podatke i dokumente iz tog stava kao tajne podatke, odnosno ne mogu ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Obaveza čuvanja tajne za lica iz stava 1. ovog člana ne prestaje ni nakon prestanka radnog odnosa, odnosno funkcije.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Agencija može podatke i dokumente iz stava 1. tog člana učiniti dostupnim domaćim i stranim regulatornim telima, pod uslovom da ih ta regulatorna tela koriste isključivo u svrhe za koje su pribavljeni.

Objavljivanje podataka iz stava 1. ovog člana izraženih u zbirnom obliku tako da se na osnovu njih ne može utvrditi identitet pojedinačnih banaka, odnosno fizičkih i pravnih lica, ne smatra se povredom obaveze čuvanja tajnosti podataka.

VII SARADNJA U OBAVLJANJU POSLOVA AGENCIJE

Član 26

Agencija sarađuje sa stranim i domaćim regulatornim telima, radi obavljanja i unapređenja svojih poslova utvrđenih ovim i drugim zakonom.

Agencija može s telima iz stava 1. ovog člana razmenjivati podatke pribavljene u obavljanju njenih poslova utvrđenih ovim i drugim zakonom ako je obaveza čuvanja tajnih podataka koja važi za ta tela jednaka ili stroža od obaveze iz člana 25. ovog zakona.

Agencija može razmenjivati podatke (informacije) pribavljene od tela iz stava 1. ovog člana sa drugim stranim i domaćim regulatornim telima, na njihov zahtev i uz prethodnu saglasnost tela od kojih je te podatke (informacije) pribavila, pri čemu se ti podaci (informacije) mogu razmenjivati samo za potrebe određene tom saglasnošću.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Agencija će poslove koje obavlja u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10), a koje ne obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona, nastaviti da obavlja do njihovog preuzimanja od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno drugog nadležnog organa, u skladu sa zakonom, i to:

- realizaciju postupaka prodaje akcija banaka, čiji je akcionar Republika Srbija, započetih do dana stupanja na snagu ovog zakona, u skladu sa zakonom i instrukcijama ministarstva nadležnog za poslove finansija uz naknadu u iznosu do 0,1% postignute prodajne cene akcija, o čemu odluku donosi Vlada;

- realizaciju postupaka prodaje društvenog kapitala u društvima za osiguranje u skladu sa zakonom kojim se reguliše osiguranje;

- realizaciju postupaka naplate potraživanja preuzetih u ime i za račun Republike Srbije, uključujući i Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, započete do stupanja na snagu ovog zakona uz pravo na naknadu sudskih i drugih troškova u visini stvarnih troškova proisteklih iz vođenja tih postupaka, kao i pravo na naknadu u visini od 3% naplaćenih potraživanja.

U realizaciji poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija najpre namiruje stvarne troškove i naknade propisane ovim članom, a ostatak uplaćuje na račun budžeta Republike Srbije odnosno budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine.

Član 28

Članovi Upravnog odbora biće imenovani u skladu sa ovim zakonom najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će, bez odlaganja a nakon stupanja na snagu ovog zakona, sprovesti postupak izbora i predlaganja Vladi kandidata za nezavisne članove Upravnog odbora, a u roku iz stava 1. ovog člana.

Pri prvom imenovanju članova Upravnog odbora u skladu sa ovim zakonom, članovi koje predlažu ministarstvo nadležno za poslove finansija i Narodna banka Srbije imenuju se na četiri godine, dva nezavisna člana na tri, a jedan na dve godine.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će, bez odlaganja, nakon stupanja na snagu ovog zakona sprovesti postupak izbora i predlaganja Upravnom odboru Agencije kandidata za direktora, u skladu sa ovim zakonom, a Upravni odbor je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana, imenuje direktora.

Organi upravljanja imenovani u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10) obavljaće poslove Upravnog odbora i direktora Agencije propisane ovim zakonom do imenovanja novih organa upravljanja.

Član 29

Agencija je dužna da, u skladu sa odredbama ovog zakona donese statut najkasnije u roku od 30 dana od imenovanja Upravnog odbora.

Do donošenja akata iz stava 1. ovog člana ostaju na snazi statut i drugi opšti akti Agencije, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 30

Danom početka primene ovog zakona prestaje da važi Zakon o Agenciji za osiguranje depozita ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 116/08 i 91/10).

Član 31

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počeće da se primenjuje od 1. aprila 2015. godine.

 

Samostalni član Zakona o dopuni
Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

("Sl. glasnik RS", br. 51/2017)

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".