Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 104/2009 i 89/2015)

Osnivanje

Član 1

Ovim zakonom osniva se Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu: Agencija).

Status Agencije

Član 2

Agencija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj.

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama.

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija ima račun.

Područne unutrašnje jedinice Agencije

Član 2a

Agencija ima područnu unutrašnju jedinicu u sedištu organa autonomne pokrajine.

Agencija može da obrazuje područne unutrašnje jedinice u mestima van svog sedišta, u skladu sa statutom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.

Poslovi Agencije

Član 3

Agencija obavlja stručne i regulatorne poslove, u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se uređuje stečaj i drugim propisima donetim na osnovu tih zakona (u daljem tekstu: propisi kojima se uređuje stečaj), i to:

1) izdaje i obnavlja licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika;

2) vrši stručni nadzor nad radom stečajnog upravnika (u daljem tekstu: stručni nadzor), oduzima licencu za obavljanje poslova stečajnog upravnika i izriče druge mere propisane ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj;

3) izdaje obavezujuća uputstva stečajnim upravnicima kada je to potrebno radi ujednačavanja primene propisa kojima se uređuje stečaj;

4) vodi imenik stečajnih upravnika;

5) priprema predlog nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i predlog kodeksa etike stečajnih upravnika;

6) poslove stečajnog upravnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija:

1) organizuje i sprovodi polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika;

2) prati primenu propisa kojima se uređuje stečaj;

3) prikuplja i obrađuje podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka;

4) obavlja i druge poslove radi unapređenja i razvoja profesije stečajnog upravnika;

5) obavlja druge poslove, u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj i sa statutom Agencije.

Poslove iz stava 1. tač. 1), 2), 4) i 6) i stava 2. tačka 1) ovog člana Agencija obavlja kao poverene poslove.

Poslove stečajnog upravnika Agencija obavlja u stečajnim postupcima koji se sprovode nad pravnim licima koja su sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, kao i u postupcima kada se tokom postupka stečaja promeni vlasnička struktura stečajnog dužnika tako da stečajni dužnik postane pravno lice sa većinskim javnim kapitalom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Vršenje stručnog nadzora

Član 3a

U vršenju stručnog nadzora Agencija proverava da li stečajni upravnik obavlja poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj.

Stručni nadzor iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) uvid i analizu izveštaja, dokumentacije i ostalih podataka koje je stečajni upravnik dužan da dostavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj ili na zahtev Agencije;

2) vršenje neposrednog nadzora u prostorijama stečajnog upravnika i to uvidom u akte, poslovne knjige, baze podataka, izvode sa računa, korespodenciju i druga dokumenta;

3) uzimanje izjava od stečajnog upravnika i lica zaposlenih ili angažovanih u kancelariji stečajnog upravnika, kao i od lica zaposlenih kod stečajnog dužnika ili na drugi način angažovanih u stečajnom postupku, osim ako su ta lica zakonom ili drugim propisom obavezana na čuvanje poslovne ili druge tajne;

4) preduzimanje drugih radnji za koje Agencija oceni da su neophodne u obavljanju stručnog nadzora.

Ako se u postupku vršenja stručnog nadzora utvrdi da stečajni upravnik nije obavljao poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje stečaj, Agencija će izreći jednu ili više mera propisanih zakonom kojim se uređuje stečaj, i to: opomenu; javnu opomenu; novčanu kaznu; oduzimanje licence.

Ovlašćena lica i organi za vršenje stručnog nadzora

Član 3b

Ovlašćena lica i organi za vršenje stručnog nadzora su supervizor, disciplinsko veće i direktor Agencije.

Poslove supervizora može da obavlja lice koje je zaposleno u Agenciji i koje ima:

1) visoku stručnu spremu;

2) najmanje tri godine radnog iskustva;

3) položen stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Agencije mogu se propisati i drugi uslovi koje supervizor mora da ispunjava.

Supervizori imaju službenu legitimaciju, koju izdaje direktor Agencije.

Disciplinsko veće je sastavljeno od pet članova. Sastav i način imenovanja disciplinskog veća bliže propisuje Upravni odbor Agencije posebnim aktom. Supervizor ne može biti član disciplinskog veća u predmetu u kome je vršio stručni nadzor.

Ministar nadležan za poslove stečaja bliže propisuje oblik i sadržinu službene legitimacije iz stava 4. ovog člana.

Obaveza omogućavanja nesmetanog vršenja stručnog nadzora

Član 3v

Stečajni upravnici i lica zaposlena ili angažovana u kancelariji stečajnog upravnika dužna su da:

1) supervizoru omoguće nesmetano preduzimanje radnji iz člana 3a stav 2. ovog zakona;

2) u postupku pred disciplinskim većem pruže sve potrebne podatke i omoguće uvid u sva dokumenta od značaja za sprovođenje postupka.

Izveštaj supervizora

Član 3g

Supervizor započinje ispitivanje rada stečajnog upravnika po službenoj dužnosti ili po pritužbi trećeg lica.

O izvršenom ispitivanju rada stečajnog upravnika supervizor sastavlja izveštaj (u daljem tekstu: izveštaj supervizora) kojim konstatuje da ne postoje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, a u slučaju da utvrdi postojanje nepravilnosti u radu predlaže pokretanje disciplinskog postupka.

Ukoliko supervizor tokom ispitivanja rada stečajnog upravnika utvrdi postojanje nepravilnosti manjeg značaja koje se mogu otkloniti, on će stečajnom upravniku naložiti njihovo otklanjanje u primerenom roku. Ukoliko stečajni upravnik postupi u skladu sa nalogom supervizor će u izveštaju konstatovati da su utvrđene nepravilnosti otklonjene i da nema osnova za pokretanje disciplinskog postupka.

U slučaju da je u izveštaju supervizora konstatovano da ne postoje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, odnosno da su utvrđene nepravilnosti otklonjene u skladu sa stavom 3. ovog člana supervizor dostavlja izveštaj stečajnom upravniku i podnosiocu pritužbe, ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica.

Na izveštaj supervizora iz stava 4. ovog člana podnosilac pritužbe ima pravo prigovora u roku od tri dana od dana prijema izveštaja.

O prigovoru iz stava 5. ovog člana odlučuje direktor Agencije rešenjem.

Rešenje iz stava 6. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Disciplinski postupak

Član 3d

U slučaju da je u izveštaju supervizora utvrđeno postojanje nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i predloženo pokretanje disciplinskog postupka, supervizor dostavlja izveštaj stečajnom upravniku i disciplinskom veću, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica. Uz izveštaj supervizora disciplinskom veću dostavljaju se i spisi predmeta radi sprovođenja disciplinskog postupka.

Disciplinsko veće na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana pokreće disciplinski postupak protiv stečajnog upravnika.

U disciplinskom postupku stečajnom upravniku se mora omogućiti da se izjasni o svim navodima iz izveštaja supervizora i da iznese činjenice i okolnosti od značaja za odluku disciplinskog veća.

Ako disciplinsko veće utvrdi da nije bilo nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, doneće rešenje o obustavi postupka.

Ako disciplinsko veće utvrdi da su postojale nepravilnosti u radu stečajnog upravnika, rešenjem će izreći jednu ili više mera iz člana 3a stav 3. ovog zakona.

Rešenja iz st. 4. i 5. ovog člana dostavljaju se stečajnom upravniku i supervizoru koji je vršio stručni nadzor, kao i podnosiocu pritužbe ukoliko je ispitivanje rada započeto po pritužbi trećeg lica.

Rešenja iz st. 4. i 5. ovog člana su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Disciplinsko veće donosi odluke većinom glasova svih članova, osim u slučaju odluke kojom se izriče mera oduzimanja licence koja se donosi jednoglasno.

Povrede dužnosti stečajnog upravnika

Član 3đ

Povrede dužnosti stečajnog upravnika mogu biti lakše ili teže povrede dužnosti.

Lakšom povredom dužnosti u smislu ovog zakona smatraju se manji propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje nemaju značajan negativan uticaj niti posledice na stečajnu masu, poverioce ili treća lica.

Težom povredom dužnosti u smislu ovog zakona smatraju se veći propusti i nepravilnosti u radu stečajnog upravnika i povrede propisa kojima se uređuje stečaj koje imaju značajan negativni uticaj i posledice na stečajnu masu, poverioce ili treća lica. Težom povredom dužnosti smatraće se i nepostupanje po nalogu supervizora kao i ponovljeno ili kontinuirano uskraćivanje saradnje ovlašćenim licima Agencije, odnosno onemogućavanje Agencije u vršenju stručnog nadzora.

Izricanje mera

Član 3e

U slučaju lakše povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći opomenu, javnu opomenu i novčanu kaznu. Novčana kazna se može izreći u iznosu od 10.000 do 100.000 dinara, a u slučaju ponavljanja lakše povrede u iznosu do 200.000 dinara.

U slučaju teže povrede dužnosti disciplinsko veće može izreći javnu opomenu, novčanu kaznu i meru oduzimanja licence. Novčana kazna se može izreći u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara.

Oduzimanje licence i brisanje iz imenika stečajnih upravnika bez sprovođenja disciplinskog postupka

Član 3ž

Direktor Agencije donosi rešenje o oduzimanju licence stečajnom upravniku i brisanju iz imenika stečajnih upravnika u slučaju da:

1) stečajni upravnik podnese zahtev za brisanje iz imenika stečajnih upravnika;

2) stečajni upravnik prestane da bude državljanin Republike Srbije;

3) stečajni upravnik bude pravnosnažno lišen poslovne sposobnosti;

4) je stečajni upravnik pravnosnažnom presudom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za bavljenje profesijom stečajnog upravnika ili za krivično delo za koje je zaprećena kazna preko pet godina zatvora.

Direktor Agencije donosi rešenje o brisanju stečajnog upravnika iz imenika stečajnih upravnika u slučaju smrti stečajnog upravnika i oduzimanja licence u disciplinskom postupku koji sprovodi disciplinsko veće.

Rešenja iz st. 1. i 2. ovog člana su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

Član 3z

Na postupak stručnog nadzora shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak, ukoliko nije drugačije propisano ovim zakonom.

Ministar nadležan za poslove stečaja bliže uređuje način obavljanja stručnog nadzora, na predlog Agencije.

Član 4

(Brisan)

Obavljanje pojedinih stručnih poslova

Član 5

Za obavljanje pojedinih stručnih poslova iz svoje nadležnosti Agencija može angažovati domaća ili strana pravna ili fizička lica.

Sredstva za osnivanje i rad Agencije

Član 6

Sredstva za osnivanje Agencije obezbeđuju se iz:

1) budžeta Republike Srbije;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica.

Sredstva za rad Agencije obezbeđuju se iz:

1) prihoda koje ostvari obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti;

2) donacija, priloga i sponzorstva domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica;

3) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Organi Agencije

Član 7

Organi Agencije su upravni odbor i direktor.

Upravni odbor

Član 8

Upravni odbor čine predsednik i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove privrede.

Mandat predsednika i članova upravnog odbora traje pet godina.

Upravni odbor obavlja sledeće poslove:

1) donosi statut;

1a) donosi godišnji program rada;

2) donosi godišnji finansijski plan;

3) usvaja finansijski izveštaj;

4) usvaja godišnji izveštaj o radu Agencije;

5) (brisana)

6) donosi i druge opšte akte Agencije;

6a) donosi druge opšte akte, u skladu sa zakonom;

7) donosi poslovnik o radu;

8) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.

Član 9

(Brisano)

Direktor

Član 10

Direktor Agencije imenuje se i razrešava u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije.

Upravni odbor posebnim aktom određuje kriterijume i merila u pogledu stručne osposobljenosti koje moraju ispunjavati kandidati za direktora Agencije.

Direktor:

1) zastupa i predstavlja Agenciju;

2) rukovodi Agencijom i organizuje poslovanje Agencije;

3) predlaže i organizuje pripremu akata koje donosi Upravni odbor;

4) izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje;

5) stara se o zakonitosti rada i odgovara za zakonitost rada i korišćenje i raspolaganje sredstvima Agencije;

6) predlaže godišnji finansijski plan Agencije;

7) sastavlja godišnji izveštaj o radu Agencije;

8) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji;

9) donosi rešenja u postupku vršenja stručnog nadzora nad radom licenciranih stečajnih upravnika u slučajevima predviđenim zakonom;

10) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Statut i drugi opšti akti

Član 11

Opšti akti Agencije su statut i drugi akti kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad Agencije.

Statut sadrži odredbe o:

1) nazivu i sedištu;

2) delatnosti, odnosno poslovima;

3) organima, delokrugu, odgovornosti i načinu odlučivanja;

4) zastupanju i odgovornosti za obaveze;

5) opštim aktima i načinu njihovog donošenja;

6) postupku izmene statuta;

7) pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;

8) unutrašnjoj organizaciji;

9) drugim pitanjima od značaja za rad i poslovanje Agencije.

Na statut Agencije saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

Nadzor nad radom Agencije

Član 12

Ministarstvo nadležno za poslove privrede obavlja poslove nadzora nad radom Agencije.

Javnost rada Agencije

Član 12a

Agencija objavljuje na svojoj internet strani:

1) godišnji program rada i finansijski plan Agencije za narednu godinu, koji su doneti u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije u, roku od 15 dana od dana njihovog donošenja;

2) godišnji izveštaj o radu i finansijski izveštaj, koji su usvojeni u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne agencije, u roku od 15 dana od dana njihovog usvajanja;

3) druge podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka

Prelazne i završne odredbe

Član 13

Vlada Republike Srbije imenovaće predsednika i članove upravnog odbora, direktora, predsednika i članove nadzornog odbora u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 14

Upravni odbor je dužan da u roku od 15 dana od dana imenovanja donese statut.

Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

("Sl. glasnik RS", br. 104/2009)

Član 11[s1]

Podzakonski akti koji se donose na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona biće doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 12[s1]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje tridesetog dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

("Sl. glasnik RS", br. 89/2015)

Član 6[s2]

Danom stupanja na snagu ovog zakona Agencija preuzima od Agencije za privatizaciju sva prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih ovim zakonom, kao i potreban broj zaposlenih.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, novčana sredstva sa podračuna Agencije za privatizaciju, koja su ostvarena po osnovu obavljanja poslova stečajnog upravnika u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, prenose se na račun Agencije.

Član 7[s2]

Opšti akti Agencije uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 8[s2]

Stečajni postupci u kojima je Agencija za privatizaciju imenovana za stečajnog upravnika, a koji su započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastaviće se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 9[s2]

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 6. stav 4. tačka 2) i člana 11d stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 135/04, 30/10 i 115/14).

Član 10[s2]

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".