Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I PRIBAVLJANJA DOKUMENTACIJE RADI REALIZACIJE IZGRADNJE MAGISTRALNOG GASOVODA GRANICA BUGARSKE - GRANICA MAĐARSKE

("Sl. glasnik RS", br. 17/2013 i 95/2018)

Član 1

Ovim zakonom uređuje se utvrđivanje javnog interesa, posebni postupci eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske, posebna pravila za postupanje u upravnim postupcima pokrenutim u cilju realizacije izgradnje pomenutog gasovoda i posebna pravila za postupanje organa prilikom određivanja načina plaćanja naknada i taksi u tim upravnim postupcima.

Član 2

Utvrđuje se javni interes za eksproprijaciju, nepotpunu eksproprijaciju i privremeno zauzimanje nepokretnosti obuhvaćenih Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 98/13 i 52/18), sa izmenama i dopunama ove uredbe, radi izgradnje, prolaza, upravljanja i održavanja objekata magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske (u daljem tekstu: Magistralni gasovod GB-GM).

Član 3

Privredno društvo GASTRANS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo) određuje se za korisnika eksproprijacije, nepotpune eksproprijacije i privremenog zauzimanja nepokretnosti iz člana 2. ovog zakona.

Društvo ima sva prava, obaveze i odgovornosti korisnika eksproprijacije predviđene zakonom kojim se uređuje eksproprijacija nepokretnosti, kao materijalnim propisom i odredbama ovog zakona.

Član 4

Radi sticanja prava svojine na nepokretnostima za izgradnju nadzemnih objekata Magistralnog gasovoda GB-GM, Društvo podnosi nadležnom opštinskom organu predlog za eksproprijaciju (potpuna eksproprijacija) koji se odnosi na jednu ili više nepokretnosti.

Radi sticanja prava službenosti na nepokretnostima za izgradnju podzemnih objekata Magistralnog gasovoda GB-GM, Društvo nadležnom opštinskom organu podnosi predlog za eksproprijaciju (nepotpuna eksproprijacija) koji se odnosi na jednu ili više nepokretnosti.

Pravo službenosti iz stava 2. ovog člana ustanovljava se kao trajno i kao takvo se, po zahtevu Društva, upisuje u teretni list lista nepokretnosti za predmetno zemljište, na osnovu rešenja o eksproprijaciji (nepotpuna eksproprijacija).

Radi privremenog zauzimanja nepokretnosti koje je potrebno u vezi sa izgradnjom objekata Magistralnog gasovoda GB-GM, Društvo nadležnom opštinskom organu podnosi predlog za eksproprijaciju (privremeno zauzimanje) koji se odnosi na jednu ili više nepokretnosti.

Privremeno zauzimanje iz stava 4. ovog člana ustanovljava se na period od najduže pet godina od dana donošenja rešenja kojim se privremeno zauzimanje ustanovljava.

Jednim predlogom za eksproprijaciju po odredbama ovog zakona može se obuhvatiti jedna ili više nepokretnosti isključivo u okviru jedne vrste eksproprijacije (potpuna eksproprijacija, nepotpuna eksproprijacija ili privremeno zauzimanje).

Član 5

Društvo podnosi predlog za eksproprijaciju najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izvod iz katastra nepokretnosti ili drugih javnih knjiga u kojima se upisuju prava na nepokretnostima za koje se predlaže eksproprijacija, koji se podnosi uz predlog za eksproprijaciju, ne može biti stariji od dvanaest meseci.

Član 6

Postupak eksproprijacije koji se vodi u skladu sa ovim zakonom je hitan.

Predlog za eksproprijaciju dostavlja se na izjašnjenje protivniku predlagača koji je dužan da se izjasni u roku od pet dana od dana prijema predloga.

Kada je predmet eksproprijacije nepokretnost na kojoj je kao vlasnik upisano lice čije je prebivalište, odnosno boravište nepoznato, a koje nema punomoćnika, organ koji vodi postupak eksproprijacije postaviće tom licu privremenog zastupnika koji ima prava i obaveze utvrđene zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Nadležni organ donosi rešenje bez prethodnog saslušanja stranaka. Izuzetno, ako je potrebno izvesti dodatne dokaze u postupku eksproprijacije, nadležni organ može zakazati usmenu raspravu u roku od osam dana od dana dostavljanja predloga za eksproprijaciju.

Protiv rešenja donetog po predlogu za eksproprijaciju po odredbama ovog zakona, može se izjaviti žalba, koja ne odlaže izvršenje rešenja.

Član 7

Ukoliko Društvo jednim predlogom za eksproprijaciju u skladu sa odredbama ovog zakona obuhvati više nepokretnosti, nadležni organ doneće zbirno rešenje za sve nepokretnosti za koje se tim predlogom predlaže eksproprijacija.

Član 8

U slučaju da nadležni organ ne donese rešenje po predlogu za eksproprijaciju u skladu sa ovim zakonom u propisanom roku, Društvo ima pravo na žalbu zbog ćutanja uprave, koja se dostavlja neposredno ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Uz žalbu iz stava 1. ovog člana Društvo je dužno da dostavi dokaz da je podnelo predlog za eksproprijaciju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 9

Društvo stiče pravo da stupi u posed nepokretnosti eksproprisane u skladu sa ovim zakonom po isteku sedam dana od dana donošenja rešenja po predlogu za eksproprijaciju u skladu sa odredbama ovog zakona.

Službenost koja se uspostavlja u postupku nepotpune eksproprijacije u skladu sa ovim zakonom predstavlja stvarnu službenost radi prolaza u cilju izgradnje i radi prolaza u cilju upravljanja i održavanja objekata Magistralnog gasovoda GB-GM, a u korist svakodobnog vlasnika Magistralnog gasovoda GB-GM.

Na zahtev ranijeg sopstvenika eksproprisane nepokretnosti, pravosnažno rešenje o eksproprijaciji poništiće se ili izmeniti, ako Društvo u roku od pet godina od pravosnažnosti odluke o naknadi, odnosno od dana zaključenja sporazuma o naknadi, ne privede zemljište nameni u skladu sa važećim planskim dokumentom.

Član 10

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva i urbanizma će, na zahtev Društva, izdati informaciju o lokaciji u skladu sa zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje i izgradnja, na osnovu prostornog plana iz člana 2. ovog zakona, bez podnošenja kopije plana parcela.

Ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva i urbanizma će, na zahtev Društva, izdati lokacijske uslove u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, na osnovu Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 98/13 i 52/18), sa izmenama i dopunama ove uredbe i ovog zakona, a bez podnošenja kopije plana parcela i izvoda iz katastra podzemnih instalacija.

Za izgradnju objekata Magistralnog gasovoda GB-GM, kao dokaz o odgovarajućem pravu na zemljištu Društvo može dostaviti rešenje o eksproprijaciji. Kao sredstvo obezbeđenja plaćanja naknade za eksproprisane nepokretnosti u skladu sa ovim zakonom Društvo može dostaviti jednu bankarsku garanciju kojom obuhvata naknadu za ekspropisane nepokretnosti za teritoriju jedne jedinice lokalne samouprave.

Za izgradnju objekata Magistralnog gasovoda GB-GM može se doneti rešenje o građevinskoj dozvoli za pojedinačne faze ili deonice trase.

Po završetku izgradnje faze ili deonice trase za koje je doneto rešenje iz stava 4. ovog člana izdaće se upotrebna dozvola u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

Po završetku svih radova na izgradnji Magistralnog gasovoda GB-GM, po zahtevu Društva izdaće se upotrebna dozvola za gasovod, kao jedinstveni objekat.

Hipoteke uspostavljene na eksproprisanim nepokretnostima ne predstavljaju smetnju za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole i drugih dozvola potrebnih za izgradnju Magistralnog gasovoda GB-GM.

Član 11

Nosioci prava javne svojine na nepokretnostima na kojima je proglašen javni interes za izgradnju Magistralnog gasovoda GB-GM zaključiće sa Društvom ugovore kojima će se urediti odnosi između Društva i nosilaca prava javne svojine radi ustanovljavanja prava svojine, prava službenosti i prava privremenog zauzimanja od strane Društva, u roku od 30 dana od dana kada Društvo podnese zahtev za zaključenje odgovarajućeg ugovora, bez potrebe pribavljanja saglasnosti nadležnog organa.

Odredba stava 1. ovog člana ne isključuje pravo Društva da bez podnošenja zahteva nosiocu javne svojine sprovede postupak eksproprijacije na nepokretnostima u javnoj svojini u skladu sa ovim zakonom.

Član 12

Zemljište na katastarskim parcelama koje je prostornim planom iz člana 2. ovog zakona predviđeno za izgradnju nadzemnih objekata Magistralnog gasovoda GB-GM smatra se građevinskim zemljištem i ne vrši se prenamena uređena posebnim zakonom.

Upis namene zemljišta (građevinsko zemljište) na katastarskim parcelama iz stava 1. ovog člana, u javne knjige o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima sprovodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, po zahtevu Društva, u roku od petnaest dana od dana prijema zahteva, na osnovu Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske - granica Mađarske ("Službeni glasnik RS", br. 119/12, 98/13 i 52/18), sa izmenama i dopunama ove uredbe i ovog zakona.

Upis namene zemljišta iz stava 2. ovog člana ima deklarativno dejstvo.

Član 13

Rok za donošenje prvostepenog rešenja ili drugog upravnog akta u upravnom postupku po zahtevu Društva iznosi osam dana u skraćenom upravnom postupku, odnosno trideset dana u upravnom postupku u kojem se sprovodi poseban ispitni postupak.

Žalba na rešenje iz stava 1. ovog člana može se podneti u roku od osam dana od dana prijema prvostepenog rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi odluči u roku od petnaest dana.

Drugostepeni organ može odlučiti da žalbu odbaci, odbije ili usvoji u kom slučaju je dužan da upravnu stvar sam meritorno reši.

Član 14

Organi uprave, državni i drugi organi, kao i preduzeća i druge organizacije koji, u vršenju javnih ovlašćenja, u upravnom postupku donose akte (rešenja, zaključke, uverenja i dr.), dužni su da po zahtevu Društva bez odlaganja izdaju akte za koje je podnet zahtev, uz određivanje roka u kojem je Društvo dužno da plati propisane takse i naknade.

Član 15

U cilju praćenja realizacije izgradnje Magistralnog gasovoda GB-GM Vlada će, po stupanju na snagu ovog zakona, obrazovati povremeno radno telo koje će činiti predstavnici ministarstava nadležnih za poslove energetike, finansija, građevinarstva i prostornog planiranja, kao i predstavnici univerziteta, naučnih institucija i Inženjerske komore Srbije.

Član 16

U svemu što nije uređeno ovim zakonom primenjivaće se zakoni kojima se uređuju eksproprijacija, prostorno planiranje i izgradnja, državni premer i katastar, postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova i opšti upravni postupak.

Član 17

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Zakona o izmenama i dopunama
Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok"

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 11

Rešenja doneta u skladu sa Zakonom o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok" ("Službeni glasnik RS", broj 17/13) ostaju na snazi i imaju dejstvo prema svakodobnom vlasniku nepokretnosti koje su eksproprisane po osnovu tog zakona i mogu se upotrebiti za realizaciju izgradnje Magistralnog gasovoda GB-GM.

Nadležni organi uskladiće, po službenoj dužnosti, svoje evidencije sa odredbama ovog zakona u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Katastar nepokretnosti vrši upis na osnovu rešenja donetih na osnovu Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok" ("Službeni glasnik RS", broj 17/13) bez obzira da li se rešenje odnosi na upisanog nosioca prava na nepokretnosti, pod uslovom da je u rešenju o eksproprijaciji kao nosilac prava navedeno lice koje je bilo upisano kao nosilac prava u trenutku donošenja rešenja o eksproprijaciji.

U postupcima eksproprijacije u skladu sa ovim zakonom nadležni organi pred kojima se vodi postupak imaju svojstvo obveznika dostave u skladu sa zakonom kojim se uređuje upis u katastar. Predlog za eksproprijaciju i rešenje o eksproprijaciji, doneto u skladu sa odredbama ovog zakona, nadležni organ, po službenoj dužnosti, dostavlja katastru nepokretnosti ili drugom organu koji vodi javnu evidenciju o nepokretnostima i pravima na njima, radi zabeležbe, odnosno radi upisa. Katastar nepokretnosti sprovodi upis zabeležbe pokretanja postupka eksproprijacije i upis prava službenosti, odnosno svojine i na zahtev Društva, u slučaju da nadležni organ ne dostavi isprave za upis po službenoj dužnosti u rokovima propisanim posebnim zakonom.

Rešenja o privremenom zauzimanju doneta na osnovu Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa "Južni tok" ("Službeni glasnik RS", broj 17/13) važe pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Društvo podnosi predlog za eksproprijaciju u skladu sa odredbama ovog zakona u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa ovim zakonom.

Odredbe ovog zakona primenjuju se i u slučaju administrativnog prenosa na nepokretnostima za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju, nepotpunu eksproprijaciju i privremeno zauzimanje.

Član 12

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".