Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O STICANJU PRAVA SVOJINE NA ZEMLJIŠTU, OBJEKTIMA I VODOVIMA RUDARSKO-TOPIONIČARSKOG BASENA RTB BOR D.O.O. BOR

("Sl. glasnik RS", br. 95/2018)

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pod kojima privredno društvo Rudarsko-topioničarski basen RTB Bor d.o.o. Bor (u daljem tekstu: RTB) stiče pravo svojine na objektima i posebnim delovima objekata, definisanim u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja, na zemljištu na kome su ti objekti izgrađeni, na neizgrađenom zemljištu, kao i na drugim vrstama zemljišta.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pod kojima RTB stiče pravo svojine na vodovima.

Član 2

Danom stupanja na snagu ovog zakona, društvena svojina upisana na nepokretnostima iz člana 1. ovog zakona u korist RTB-a pretvara se u privatnu svojinu u korist RTB-a (u daljem tekstu: svojina).

Član 3

Nakon sprovedene promene vrste zemljišta za katastarske parcele iz člana 7. ovog zakona, uspostavlja se pravo svojine u korist RTB-a na građevinskom zemljištu obuhvaćenom katastarskim parcelama u svojini Republike Srbije, na kojima je RTB upisan kao imalac prava korišćenja ili kao korisnik.

Postupak u vezi sa utvrđivanjem postojanja obaveze plaćanja naknade za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine, visine naknade u slučaju da takva obaveza postoji, umanjenja tržišne vrednosti naknade, konačnog iznosa naknade, rokova izmirenja, korisnika naknade, sprovodi se uz shodnu primenu odredaba zakona kojim se uređuje pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu i zakona kojim se uređuje postupak izgradnje objekata.

RTB je u obavezi da podnese zahtev za utvrđivanje postojanja obaveze plaćanja naknade iz stava 2. ovog člana, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupak iz stava 3. ovog člana ne zadržava upis prava iz stava 1. ovog člana.

Član 4

Uspostavlja se pravo svojine u korist RTB-a na zemljištu odnosno katastarskim parcelama u svojini Republike Srbije, na kojima je RTB upisan kao držalac, kao i na zemljištu odnosno katastarskim parcelama na kojima je RTB upisan kao držalac, a koje su upisane kao oblik svojine "društvena" ili "mešovita", na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Uspostavlja se pravo svojine u korist RTB-a na poljoprivrednom, šumskom zemljištu i ostalim vrstama zemljišta obuhvaćenim katastarskim parcelama u svojini Republike Srbije, na kojima je RTB upisan kao imalac prava korišćenja ili kao korisnik, na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 5

Uspostavljanje prava svojine u korist RTB-a, u smislu ovog zakona, ne odnosi se na nepokretnosti iz člana 1. ovog zakona, koje su dobra od opšteg interesa i dobra u opštoj upotrebi u javnoj svojini, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje javna svojina.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog zakona javnim preduzećima ili pravnim licima čiji je osnivač Republika Srbija prestaju upisana prava na katastarskim parcelama na kojima se isključivo nalaze objekti u svojini RTB-a.

Na katastarskim parcelama iz stava 1. ovog člana RTB stiče pravo svojine u celosti, danom stupanja na snagu ovog zakona.

Član 7

Obavezuje se nadležna jedinica lokalne samouprave da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra akte koji sadrže popis katastarskih parcela, na kojima je upisan RTB, a kojima je nakon stupanja na snagu ovog zakona za popisane katastarske parcele utvrđena vrsta zemljišta prema faktičkom stanju na terenu.

Obavezuje se nadležna jedinica lokalne samouprave da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra akte koji sadrže popis katastarskih parcela, na kojima je upisan RTB, a koje služe obavljanju rudarske delatnosti u skladu sa važećim planskim dokumentima, radi promene vrste zemljišta u "ostalo zemljište".

Član 8

Upis promene vrste zemljišta iz člana 7. ovog zakona vrši se na osnovu rešenja, koje ima deklarativan karakter.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra donosi rešenje iz stava 1. ovog člana u roku od sedam dana od dana prijema akta iz člana 7. ovog zakona.

Rešenje iz stava 1. ovog člana uručuje se imaocu prava i državnom pravobraniocu.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi izjavljenoj protiv rešenja iz stava 1. ovog člana odluči u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

Po pravnosnažnosti rešenja iz stava 1. ovog člana, uspostavlja se pravo svojine u korist RTB-a, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 9

Prvostepeni i drugostepeni postupci koji se odnose na promenu upisa u katastru nepokretnosti i vodova na nepokretnostima iz člana 1. ovog zakona na kojima je kao imalac prava upisan RTB, a po kojima nije doneta konačna odluka do dana stupanja na snagu ovog zakona, obustavljaju se rešenjem, a stanje upisa u katastru nepokretnosti i vodova vraća se na stanje pre podnošenja zahteva.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana kojim se obustavlja prvostepeni postupak može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi iz stava 2. ovog člana odluči u roku iz člana 8. stav 5. ovog zakona.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana kojim se obustavlja drugostepeni postupak, nije dopuštena posebna žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra dužan je da istovremeno sa donošenjem rešenja iz stava 1. ovog člana izvrši brisanje zabeležbi podnetih zahteva, odnosno zabeležbi da postoji rešenje koje nije konačno.

Nakon donošenja rešenja iz stava 1. i brisanja zabeležbi iz stava 5. ovog člana, primenjuju se odredbe ovog zakona.

Član 10

Na zemljištu iznad podzemnih vodova, čiji je investitor RTB, RTB ima pravo prolaza i/ili pristupa, uz obavezu sopstvenika, odnosno držaoca tog zemljišta da ne ometa upotrebu i održavanje tog objekta, odnosno voda.

Pravo iz stava 1. ovog člana proizvodi dejstvo danom stupanja na snagu ovog zakona i nije potreban upis ovog prava u katastar nepokretnosti ili bilo koje druge javne knjige.

RTB je dužan da vlasnicima ili držaocima susednog ili okolnog zemljišta nadoknadi štetu koja bude pričinjena prolazom i/ili pristupom, čiju visinu utvrđuju sporazumom.

U slučaju da vlasnik nepokretnosti i RTB ne postignu sporazum u smislu stava 3. ovog člana, odluku o tome donosi nadležni sud.

Član 11

Pravo svojine, u skladu sa ovim zakonom, stiče se na objektima i rudarskim objektima (u daljem tekstu: objekti) koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, objektima koji su izgrađeni na osnovu izdate građevinske dozvole od koje je odstupljeno tokom izgradnje, objekte za koje je izdata građevinska dozvola, ali nije izdata upotrebna dozvola, na vodovima, izgrađenim bez građevinske dozvole, kao i na vodovima izgrađenim na osnovu građevinske dozvole od koje je odstupljeno u toku izgradnje, kao i na vodovima za koje je izdata građevinska dozvola, ali nije izdata upotrebna dozvola.

Upis prava svojine iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu nalaza kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno voda, za upotrebu, a koji predstavljaju ispravu podobnu za upis u smislu odredaba zakona kojim se uređuje državni premer i katastar i zakona kojim se uređuje postupak upisa u katastar nepokretnosti i vodova (u daljem tekstu: nalaz).

Organ nadležan za poslove državnog premera i katastra po prijemu nalaza donosi rešenje o upisu prava svojine na objektima i vodovima u korist RTB-a.

Nalaz kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno voda, za upotrebu predstavlja podobnu ispravu u postupku obezbeđenja dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za dobijanje IPPC dozvole u skladu sa zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, kao i u bilo kom drugom postupku u kome se izdaje odobrenje ili dozvola, a u vezi sa upotrebom objekta odnosno voda.

Član 12

Nalaz o podobnosti objekata, odnosno vodova za upotrebu sačinjava komisija koju, za svaku vrstu objekata, odnosno za sve vodove, obrazuje RTB, sastavljena od lica sa licencama odgovarajuće struke, kada utvrdi da izgrađeni objekti, odnosno vodovi, ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom.

Komisija iz stava 1. ovog člana ima predsednika i šest članova.

Komisija iz stava 1. ovog člana donosi poslovnik o radu kojim se uređuje način, uslovi i postupak utvrđivanja podobnosti objekata, odnosno vodova.

Nalaz sadrži izveštaj članova komisije - lica sa licencama odgovarajuće struke kojim se utvrđuje podobnost jednog ili više objekata iste vrste, odnosno vodova za upotrebu.

Nalaz iz stava 4. ovog člana sadrži podatke iz člana 86. stav 2. tač. 2) i 3) Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - US, 96/15, 47/17 - autentično tumačenje, 113/17 - dr. zakon, 27/18 - dr. zakon i 41/18 - dr. zakon), odnosno naziv opštine, katastarske opštine, broj katastarske parcele, površinu, redni broj objekta, površinu objekta, naziv, sedište i matični broj lica u čiju korist se vrši upis.

Nalaz iz stava 4. ovog člana, kojim se potvrđuje podobnost objekta, odnosno vodova za upotrebu, potpisuju predsednik i svi članovi komisije.

Član 13

Sadržina nalaza iz člana 11. ovog zakona zavisi od vrste objekta.

Za objekte nalaz naročito sadrži:

1) elaborat geodetskih radova ili kopiju plana;

2) izveštaje lica sa licencama odgovarajuće struke;

3) zaključak.

Za vodove nalaz naročito sadrži:

1) elaborat geodetskih radova ili kopiju plana;

2) izveštaje lica sa licencama odgovarajuće struke;

3) zaključak.

Izveštaj o podobnosti objekata, odnosno vodova za upotrebu sadrži opštu dokumentaciju, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju.

Opšta dokumentacija sadrži:

1) naslovnu stranu sa sledećim podacima:

(1) naziv objekta sa lokacijom, brojem katastarske parcele i katastarskom opštinom, odnosno za vodove naziv vodova sa lokacijom, dužinom, brojevima katastarskih parcela i katastarskom opštinom;

(2) naziv vlasnika objekta, odnosno vodova;

(3) vrstu dokumenta (izveštaj o podobnosti objekta za upotrebu);

(4) ime, prezime i broj licence članova komisije;

(5) mesto i datum izrade izveštaja;

2) sadržaj izveštaja.

Tekstualna dokumentacija sadrži:

1) opis objekta odnosno vodova;

2) opis instalacija (hidrotehničke, elektroenergetske, telekomunikacione i signalne, mašinske, sa načinom priključenja na spoljnu mrežu, kao i opis tehnologija);

3) način korišćenja;

4) vreme izgradnje;

5) podatke o materijalima od kojih je izgrađen objekat, odnosno vodovi, sa konstatacijom da se radi o materijalu koji obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta odnosno vodova;

6) podatke o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta, odnosno vodova, sa konstatacijom o vizuelnoj detekciji stabilnosti objekta odnosno vodova;

7) predračunsku vrednost objekta, odnosno vodova.

Numerička dokumentacija za objekat sadrži:

1) tabelarni prikaz površina objekta;

2) bruto građevinsku površinu i korisnu površinu;

3) spratnost i visinu objekta.

Numerička dokumentacija za vodove sadrži osnovne karakteristične podatke vodova.

Grafička dokumentacija sadrži:

1) grafički prikaz osnove objekta odnosno trase vodova, u odgovarajućoj razmeri;

2) najmanje četiri fotografije u boji ili crno bele koje prikazuju sve vidne fasade objekta.

Sastavni deo izveštaja je i izjava lica sa licencama odgovarajuće struke da objekat ispunjava osnovne zahteve za objekat u pogledu nosivosti i stabilnosti, zaštite od požara i bezbednosti i pristupačnosti prilikom upotrebe, prema propisima koji su važili u vreme izgradnje tog objekta.

Član 14

Za objekte, odnosno vodove, koji su izgrađeni bez građevinske dozvole i objekte, odnosno vodove, koji su izgrađeni na osnovu izdate građevinske dozvole od koje je odstupljeno tokom izgradnje, a za koje je sačinjen nalaz o podobnosti za upotrebu, plaća se taksa, na osnovu ovog zakona, u visini iznosa koji bi bio obračunat za ovakvu vrstu i veličinu objekata na osnovu zakona kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

Za objekte, odnosno vodove, za koje je izdata građevinska dozvola, ali nije izdata upotrebna dozvola, a za koje je sačinjen nalaz o podobnosti za upotrebu, plaća se taksa, u iznosu koji je propisan zakonom kojim se uređuje republička administrativna taksa za rešenje republičkog organa kojim se odobrava upotreba objekta, koja se uplaćuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda.

Taksa iz stava 1. ovog člana uplaćuje se u iznosu od 70% u korist jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat iz stava 1. ovog člana i u iznosu od 30% u korist budžeta Republike Srbije.

Dokaz o uplati takse propisane ovim članom nije uslov za upis prava svojine na objektu, odnosno vodu, na osnovu nalaza iz člana 11. stav 2. ovog zakona.

Član 15

Uspostavlja se pravo svojine u korist RTB-a na objektima, posebnim delovima objekata i vodovima na koje se ne primenjuje član 11. stav 1. ovog zakona, a na kojima je RTB upisan kao držalac ili kao korisnik ili kao imalac prava korišćenja, na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Član 16

Nadzor nad primenom ovog zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Član 17

Odredbe drugih zakona kojima se na drugačiji način uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona neće se primenjivati.

Saglasno stavu 1. ovog člana, za objekte i vodove za koje je, u skladu sa ovim zakonom, sačinjen nalaz o podobnosti za upotrebu, ne sprovodi se postupak ozakonjenja, niti postupak pribavljanja građevinske, odnosno upotrebne dozvole, predviđen zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata, odnosno zakonima kojima se uređuje izgradnja objekata.

Član 18

Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nepokretnosti iz člana 1. ovog zakona na kojima su kao imaoci prava u katastru nepokretnosti i drugim javnim knjigama upisana privredna društva RTB BOR GRUPA RBB d.o.o. Bor, RTB BOR GRUPA RBM d.o.o. Majdanpek i Rudarsko-topioničarski basen BOR-GRUPA, topionica i rafinacija bakra Bor društvo sa ograničenom odgovornošću, a koja su nakon okončanog postupka statusne promene pripajanja, kao društva prenosioci, pripojena RTB-u i prestala da postoje.

Član 19

U skladu sa odredbama ovog zakona, organ nadležan za poslove državnog premera i katastra po službenoj dužnosti donosi rešenje o upisu prava svojine u korist RTB-a i sprovodi sve promene u katastru nepokretnosti i vodova.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se RTB-u, prethodnom imaocu prava i državnom pravobraniocu.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Drugostepeni organ je dužan da po žalbi izjavljenoj protiv rešenja iz stava 1. ovog člana odluči u roku iz člana 8. stav 5. ovog zakona.

Član 20

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".