Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ITALIJANSKE REPUBLIKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 2/83)

ČLAN 1

Ratifikuje se Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom, potpisan 24. februara 1982. godine u Beogradu, u originalu na engleskom jeziku.

ČLAN 2

Tekst Sporazuma, sa Protokolom, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi:

 

SPORAZUM
IZMEĐU SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ITALIJANSKE REPUBLIKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
i
Italijanska Republika

u želji da zaključe Sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1

Lica na koja se primenjuje Sporazum

Ovaj sporazum se primenjuje na lica koja su rezidenti jedne ili obe države ugovornice.

Član 2

Porezi na koje se primenjuje Sporazum

1. Ovaj sporazum se primenjuje na poreze na dohodak i imovinu koje zavodi država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica, bez obzira na način na koji se ubiraju. Sporazum se primenjuje i na doprinose koji se ubiraju u Jugoslaviji, osim na doprinose za socijalno osiguranje.

2. Porezima na dohodak i imovinu smatraju se svi porezi koji se zavode na ukupan dohodak, ukupnu imovinu ili na delove dohotka ili imovine, uključujući poreze na prihode od otuđenja pokretnosti ili nepokretnosti, poreze na ukupne iznose ličnih dohodaka koje isplaćuju preduzeća, kao i poreze na prirast imovine. Za svrhe ovog sporazuma, porezima se smatraju i doprinosi predviđeni u stavu 1 ovog člana.

3. Porezi na koje se primenjuje ovaj sporazum su prvenstveno:

a) u Jugoslaviji:

1) porez i doprinosi iz dohotka organizacija udruženog rada;

2) porez i doprinos iz ličnog dohotka iz radnog odnosa;

3) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od poljoprivredne delatnosti;

4) porez i doprinosi iz ličnog dohotka od samostalnog obavljanja privrednih i neprivrednih delatnosti;

5) porez i doprinos iz ličnog dohotka od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja;

6) porez na prihod od imovine i imovinskih prava;

7) porez na imovinu;

8) porez iz ukupnog prihoda građana;

9) porez na dobit stranih lica ostvarenu ulaganjem u domaću organizaciju udruženog rada za svrhe zajedničkog poslovanja;

10) porez na dobit stranih lica ostvarenu izvođenjem investicionih radova;

11) porez na prihod stranih lica ostvaren od prevoza putnika i robe.

(dalje u tekstu: "jugoslovenski porez");

b) u Italiji:

1) porez na lični dohodak,

2) korporacijski porez na dohodak,

3) lokalni porez na dohodak

i u slučaju kad se ubira na izvoru (dalje u tekstu: "italijanski porez").

4. Sporazum se primenjuje i na iste ili bitno slične poreze koji su uvedeni posle datuma potpisivanja ovog sporazuma pored, ili umesto, postojećih poreza. Nadležni organi država ugovornica saopštavaju jedni drugima značajne promene izvršene u njihovim poreskim zakonima.

Član 3

OPŠTE DEFINICIJE

1. Za potrebe ovog sporazuma:

a) izraz "Jugoslavija" označava teritoriju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i obuhvata područje izvan teritorijalnog mora Jugoslavije koje je sada, ili može ubuduće, shodno zakonima Jugoslavije i u skladu sa Sporazumom između Jugoslavije i Italije o razgraničenju kontinentalnog platoa između ove dve zemlje, potpisanim u Rimu 8. januara 1968. godine i sa povremenim izmenama, biti označeno kao područje unutar koga mogu biti korišćena prava Jugoslavije na morsko dno i podmorje i njihova prirodna bogatstva;

b) izraz "Italija" označava Republiku Italiju i obuhvata područje izvan teritorijalnih voda Italije koje može, u skladu sa zakonima Italije koji se odnose na istraživanje i korišćenje prirodnih bogatstava i u skladu sa Sporazumom između Jugoslavije i Italije o razgraničenju kontinentalnog platoa između ove dve zemlje, potpisanim u Rimu, 8. januara 1968. godine, i sa povremenim izmenama, biti označeno kao područje unutar koga mogu biti korišćena prava Italije u odnosu na morsko dno i podmorje i njihova prirodna bogatstva;

c) izrazi "država ugovornica" i "druga država ugovornica" označavaju Jugoslaviju ili Italiju, zavisno od smisla ovog sporazuma;

d) izraz "državljanin" označava građanina i drugo fizičko lice koje takav status stiče na osnovu zakona važećeg u svakoj od država ugovornica;

e) izraz "lice" označava:

i) u odnosu na Jugoslaviju, fizičko i pravno lice;

ii) u odnosu na Italiju, fizičko lice, društvo i svaku drugu grupu lica;

f) izraz "društvo" označava:

i) u odnosu na Jugoslaviju, organizaciju udruženog rada i drugo pravno lice podložno oporezivanju;

ii) u odnosu na Italiju, pravno lice ili lice koje se za svrhe oporezivanja smatra kao pravno lice;

g) izrazi "preduzeće države ugovornice" i "preduzeće druge države ugovornice" označavaju u odnosu na Jugoslaviju, organizaciju udruženog rada i drugu samoupravnu organizaciju i zajednicu, radne ljude koji ličnim radom samostalno obavljaju delatnosti i preduzeće osnovano izvan teritorije Jugoslavije kojim rukovodi rezident Jugoslavije, a u odnosu na Italiju, preduzeće kojim rukovodi rezident Italije;

h) izraz "međunarodni saobraćaj" označava svaki prevoz brodom ili vazduhoplovom koji obavlja preduzeće čije se mesto stvarne uprave nalazi u državi ugovornici, osim ako se prevoz brodom ili vazduhoplovom obavlja isključivo između mesta u drugoj državi ugovornici;

i) izraz "nadležan organ" označava:

i) u odnosu na Jugoslaviju, Savezni sekretarijat za finansije, odnosno njegovog ovlašćenog predstavnika;

ii) u odnosu na Italiju, Ministarstvo finansija.

2. Kada država ugovornica primenjuje ovaj sporazum, svaki izraz koji nije definisan u ovom sporazumu ima značenje prema zakonima te države ugovornice koji se odnose na porez na koje se ovaj sporazum primenjuje.

Član 4

PORESKI DOMICIL

1. U smislu ovog sporazuma, izraz "rezident države ugovornice" označava lice koje u državi ugovornici, prema zakonu te države, podleže oporezivanju po osnovu svog prebivališta, boravišta, mesta uprave ili nekog drugog obeležja slične prirode.

2. Ako je, prema odredbama stava 1 ovog člana, fizičko lice rezident obe države ugovornice, njegov se status određuje na sledeći način:

a) smatra se da je rezident države u kojoj ima stalno mesto stanovanja. Ako ima stalno mesto stanovanja u obe države, smatra se da je rezident države sa kojom su njegove lične i ekonomske veze tešnje (središte životnih interesa);

b) ako država u kojoj ono ima svoje središte životnih interesa ne može da se odredi ili ako nema stalno mesto stanovanja ni u jednoj od njih, smatra se da je rezident države u kojoj ima uobičajeno mesto stanovanja;

c) ako lice ima uobičajeno mesto stanovanja u obe države ili nema ni u jednoj od njih, smatra se da je rezident države čiji je državljanin;

d) ako je lice državljanin obe države ili ni jedne od njih, nadležni organi država ugovornica rešiće pitanje sporazumno.

3. Ako je prema odredbama stava 1 ovog člana, lice koje nije fizičko, rezident obe države ugovornice, smatra se da je rezident države u kojoj se nalazi njegovo mesto stvarne uprave.

Član 5

STALNA POSLOVNA JEDINICA

1. U smislu ovog sporazuma, izraz "stalna poslovna jedinica" označava stalno mesto poslovanja preko koga se poslovanje preduzeća obavlja potpuno ili delimično.

2. Pod izrazom "stalna poslovna jedinica" porazumeva se naročito:

a) sedište uprave,

b) filijala,

c) poslovnica,

d) fabrika,

e) radionica,

f) rudnik, kamenolom ili drugo mesto iskorišćavanja prirodnih bogatstava,

g) gradilište, građevinski ili montažni radovi koji traju duže od dvanaest meseci.

3. Pod izrazom "stalna poslovna jedinica" ne podrazumeva se:

a) korišćenje objekata ili opreme isključivo za uskladištenje, izlaganje ili isporuku dobara ili robe koji pripadaju preduzeću;

b) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo za svrhe uskladištenja, izlaganja ili isporuke;

c) održavanje zalihe dobara ili robe koja pripada preduzeću isključivo sa ciljem da je drugo preduzeće preradi;

d) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo za svrhe kupovine dobara ili robe, ili pribavljanja informacija za preduzeće;

e) održavanje stalnog mesta poslovanja isključivo radi reklamiranja, pružanja informacija, naučnog istraživanja ili sličnih aktivnosti koje imaju pripremni ili pomoćni karakter za preduzeće.

4. Lice koje radi u državi ugovornici u ime preduzeća druge države ugovornice, osim zastupnika sa samostalnim statusom na koga se primenjuje stav 5, smatra se da je stalna poslovna jedinica u prvospomenutoj državi ako ima i stalno koristi u toj državi ovlašćenje da zaključuje ugovore u ime preduzeća, osim ako su delatnosti tog lica ograničene na kupovinu dobara ili robe za preduzeće.

5. Ne smatra se da preduzeće države ugovornice ima stalnu poslovnu jedinicu u drugoj državi ugovornici samo zato što svoje poslovanje obavlja u toj drugoj državi preko posrednika, generalnog komisionog zastupnika ili drugog zastupnika sa samostalnim statusom, ako ta lica rade u okviru svoje redovne poslovne delatnosti.

6. Činjenica da društvo koje rezident države ugovornice kontroliše ili je pod kontrolom društva koje je rezident druge države ugovornice, ili koje obavlja poslovanje u toj drugoj državi (bilo preko stalne poslovne jedinice bilo na drugi način), samo po sebi ne pretvara ni jedno društvo u stalnu poslovnu jedinicu drugog društva.

Član 6

DOHODAK OD NEPOKRETNOSTI

1. Dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od nepokretnosti (uključujući dohodak od poljoprivrede ili šumarstva), koja se nalazi u drugoj državi ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Izraz "nepokretnost" određuje se prema zakonu države ugovornice u kojoj se nepokretnost nalazi. Brodovi i vazduhoplovi ne smatraju se nepokretnostima.

3. Odredbe stava 1 ovog člana primenjuju se na dohodak koji potiče od neposrednog korišćenja, od davanja u zakup ili drugog načina korišćenja nepokretnosti.

4. Odredbe st. 1 i 3 primenjuju se i na dohodak od nepokretnosti preduzeća i na dohodak od nepokretnosti koja se koristi u obavljanju samostalnih ličnih delatnosti.

Član 7

DOHOCI OD POSLOVANJA

1. Dohoci preduzeća države ugovornice oporezuju se samo u toj državi, osim ako preduzeće ne obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi. Ako preduzeće obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice, dohoci preduzeća mogu biti oporezovani u drugoj državi, ali samo do iznosa koji se može pripisati toj stalnoj poslovnoj jedinici.

2. U skladu s odredbama stava 3 ovog člana, ako preduzeće države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, onda se u svakoj državi ugovornici pripisuju toj stalnoj poslovnoj jedinici dohoci koje bi mogla ostvariti da je bila odvojeno i posebno preduzeće koje se bavi istim ili sličnim delatnostima pod istim ili sličnim uslovima i da je poslovala potpuno samostalno s preduzećem čija je stalna poslovna jedinica.

3. Prilikom određivanja dohodaka poslovne jedinice priznaju se kao odbici troškovi koji su učinjeni za potrebe stalne poslovne jedinice, uključujući izvršne i opšte administrativne troškove tako učinjene u državi u kojoj se nalazi stalna poslovna jedinica ili u drugom mestu.

4. Dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici određuju se na osnovu posebnih poslovnih knjiga koje vodi stalna poslovna jedinica. Ako te knjige ne daju odgovarajuću osnovu za određivanje dohodaka stalne poslovne jedinice, ti se dohoci mogu odrediti na osnovu raspodele ukupnih dohodaka preduzeća na njegove posebne delove. Usvojeni metod raspodele treba da bude takav da rezultat bude u skladu s principima iz ovog člana.

5. Nikakvi dohoci se ne pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici samo zbog toga što stalna poslovna jedinica kupuje dobra ili robu za preduzeće.

6. Za svrhe prethodnih stavova, dohoci koji se pripisuju stalnoj poslovnoj jedinici određuju se svake godine istim metodom, ako ne postoji valjan i dovoljan razlog da se postupi drukčije.

7. Odredbe ovog člana primenjuju se i na dobit koju rezident Italije ostvari u Jugoslaviji po osnovu učešća u zajedničkom poslovanju s jugoslovenskim preduzećem.

8. Ako dohoci obuhvataju i delove dohotka koji su na poseban način uređeni u drugim članovima ovog sporazuma, odredbe ovog člana ne utiču na odredbe tih članova.

Član 8

POMORSKI I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

1. Dohoci od korišćenja brodova ili vazduhoplova u međunarodnom saobraćaju oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi sedište stvarne uprave preduzeća.

2. Ako se sedište stvarne uprave brodarskog preduzeća koje se bavi međunarodnim saobraćajem nalazi na brodu, smatra se da se nalazi u državi ugovornici u kojoj se nalazi matična luka broda ili, ako nema matične luke, u državi ugovornici čiji je rezident korisnik broda.

3. Odredbe stava 1 ovog člana primenjuju se i na dohotke od učešća u pulu, zajedničkom poslovanju ili međunarodnoj poslovnoj agenciji.

Član 9

UDRUŽENA PREDUZEĆA

Ako:

a) preduzeće države ugovornice učestvuje neposredno ili posredno u upravi, kontroli ili imovini preduzeća druge države ugovornice, ili

b) ista lica učestvuju neposredno ili posredno u upravi, kontroli ili imovini preduzeća države ugovornice i preduzeća druge države ugovornice, i ako su, u oba slučaja, između ta dva preduzeća u njihovim trgovinskim ili finansijskim odnosima određeni ili nametnuti uslovi različiti od onih koji bi bili određeni između samostalnih preduzeća, onda se dohoci koji bi bez tih uslova nastali za jedno od preduzeća, ali zbog tih uslova nisu nastali, mogu uključiti u dohotke tog preduzeća i shodno tome oporezivati.

Član 10

DIVIDENDE

1. Dividende koje plaća društvo koje je rezident države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, mogu se oporezovati u toj drugoj državi.

2. Dividende se mogu oporezivati i u državi ugovornici čiji je rezident društvo koje plaća dividende, saglasno zakonima te države. Međutim, tako razrezan porez ne može biti veći od 10 odsto od bruto-iznosa dividendi.

Nadležni organi država ugovornica zajednički se dogovaraju o načinu primene ovih ograničenja.

Ovaj stav ne utiče na oporezivanje dohodaka društva iz kojih se dividende plaćaju.

3. Izraz "dividende", upotrebljen u ovom članu, označava dohodak od akcija ili drugih prava koje učestvuju u dohocima a nisu potraživanja, kao i dohodak od drugih prava korporacija koji je poreski izjednačen s dohotkom od akcija u poreskim zakonima države čiji je rezident društvo koje vrši raspodelu.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac dividendi koji je rezident države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici čiji je rezident društvo koje plaća dividende, preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a pravo na osnovu koga se dividende plaćaju povezano je sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju, dividende se oporezuju u toj drugoj državi ugovornici saglasno njenim zakonima.

5. Ako društvo koje je rezident države ugovornice ostvaruje dobit ili dohodak u drugoj državi ugovornici, ta druga država ne može da zavede porez na dividende koje plaća društvo, osim ako su te dividende plaćene rezidentu te druge države ili ako je pravo na osnovu koga se dividende plaćaju povezano sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom koja se nalazi u toj drugoj državi, niti da oporezuje neraspodeljenu dobit društva, čak ni u slučaju ako se plaćene dividende ili neraspodeljena dobit u potpunosti ili delimično sastoje od dobiti ili dohotka koji su nastali u toj drugoj državi.

Član 11

KAMATA

1. Kamata nastala u državi ugovornici i isplaćena rezidentu druge države ugovornice može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Kamata iz stava 1 ovog člana može biti oporezivana i u državi ugovornici u kojoj nastaje, saglasno zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može biti veći od 10 odsto od bruto-iznosa kamate. Nadležni organi država ugovornica zajednički se dogovaraju o načinu primene ovog ograničenja.

3. Izraz "kamata", upotrebljen u ovom članu, označava dohodak od državnih hartija od vrednosti, obveznica ili obligacija, nezavisno od toga da li su obezbeđene zalogom i da li se na osnovu njih učestvuje u dobiti, dohodak od potraživanja svake vrste, kao i svaki drugi dohodak koji je izjednačen sa dohotkom od pozajmljenog novca prema poreskom zakonu države u kojoj dohodak nastaje.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac kamate koji je rezident države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj kamata nastaje preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a pravo potraživanja na osnovu koga se plaća kamata je povezano sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju, kamata se oporezuje u toj drugoj državi ugovornici saglasno njenim zakonima.

5. Smatra se da kamata nastaje u državi ugovornici ako je isplatilac sama ta država, njena društveno-politička zajednica, lokalna uprava ili rezident te države.

6. Izuzetno od odredaba stava 5 ovog člana, smatra se da kamata nastaje u državi ugovornici u kojoj isplatilac kamate ima stalnu poslovnu jedinicu ili stalnu bazu na koju se odnosi zajam na koji se plaća kamata i koja snosi tu kamatu, bez obzira na to da li je isplatilac kamate rezident te države ugovornice.

7. Ako zbog posebnog odnosa između platioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos plaćene kamate, imajući u vidu potraživanje za koje se ona plaća, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca da takvog odnosa nema. U tom slučaju, više plaćen iznos oporezuje se saglasno zakonima svake države ugovornice, shodno ostalim odredbama ovog sporazuma.

Član 12

AUTORSKE NAKNADE

1. Autorske naknade nastale u državi ugovornici i isplaćene rezidentu druge države ugovornice mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Autorske naknade iz stava 1 ovog člana mogu se oporezivati i u državi ugovornici u kojoj nastaju, saglasno zakonima te države, ali tako razrezan porez ne može biti veći od 10 odsto od bruto-iznosa autorskih naknada. Nadležni organi država ugovornica zajednički se dogovaraju o načinu primene ovog ograničenja.

3. Izraz "autorske naknade", upotrebljen u ovom članu, označava plaćanja svake vrste koje je primljeno kao naknada za korišćenje ili za pravo korišćenja autorskog prava na književno, umetničko ili naučno delo (uključujući bioskopske filmove i filmove ili trake za televiziju i radio), patenta, žiga, uzorka ili modela, plana, tajne formule ili procesa, ili za korišćenje ili za pravo korišćenja industrijske, komercijalne ili naučne opreme, ili za obaveštenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva.

4. Odredbe st. 1 i 2 ovog člana ne primenjuju se ako primalac autorske naknade koji je rezident države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici u kojoj autorske naknade nastaju preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj državi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se nalazi u toj državi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se autorske naknade plaćaju su povezani sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju, autorske naknade se oporezuju u toj drugoj državi ugovornici saglasno njenim zakonima.

5. Smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici ako je isplatilac sama ta država, njena društveno-politička zajednica, lokalna uprava ili rezident te države.

6. Izuzetno od odredaba stava 5 ovog člana, smatra se da autorske naknade nastaju u državi ugovornici u kojoj isplatilac autorskih naknada ima stalnu poslovnu jedinicu ili stalnu bazu u vezi s kojom je nastala obaveza plaćanja autorskih naknada i koja snosi te autorske naknade, bez obzira na to da li je isplatilac autorskih naknada rezident te države ugovornice.

7. Ako, zbog posebnog odnosa između platioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos plaćenih autorskih naknada, imajući u vidu korišćenje, pravo ili informaciju za koje su one plaćene, prelazi iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom slučaju, više plaćeni iznos oporezuje se saglasno zakonu svake države ugovornice, shodno ostalim odredbama ovog sporazuma.

Član 13

PRIHODI OD IMOVINE

1. Prihodi koje ostvari rezident države ugovornice od otuđenja nepokretnosti koja se nalazi u drugoj državi ugovornici mogu se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Prihodi od otuđenja pokretnosti koja čini deo imovine namenjene za poslovanje stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koju koristi rezident države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, uključujući i prihode od otuđenja te stalne poslovne jedinice (same ili zajedno sa celim preduzećem), kao i prihode od otuđenja stalne baze, mogu biti oporezovani u drugoj državi.

3. Izuzetno od odredaba stava 2 ovog člana, prihodi ostvareni od otuđenja brodova ili vazduhoplova koji se koriste u međunarodnom saobraćaju ili pokretnosti koje služe za korišćenje brodova ili vazduhoplova, oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća.

4. Prihodi od otuđenja imovine, osim imovine navedene u st. 1, 2 i 3 ovog člana, oporezuju se samo u državi ugovornici čiji je rezident lice koje je otuđilo imovinu.

Član 14

SAMOSTALNE LIČNE DELATNOSTI

1. Dohodak koji ostvari rezident države ugovornice od profesionalnih delatnosti ili drugih delatnosti samostalnog karaktera oporezuje se samo u toj državi, osim u slučajevima:

a) kada on ima stalnu bazu koju redovno koristi u drugoj državi ugovornici za obavljanje svojih delatnosti, u kom slučaju se može oporezivati u toj drugoj državi onaj deo dohotka koji se pripisuje toj stalnoj bazi; ili

b) kada boravi u toj drugoj državi ugovornici radi obavljanja svojih delatnosti u periodu ili periodima koji ukupno iznose više od 183 dana u odnosnoj poreskoj godini, u kom slučaju se može oporezivati u toj drugoj državi onaj deo dohotka koji se pripisuje delatnostima obavljenim u toj drugoj državi.

2. Izraz "profesionalne delatnosti" obuhvata posebno samostalne naučne, književne, umetničke, obrazovne ili nastavne delatnosti, kao i samostalne delatnosti lekara, advokata, inženjera, arhitekata, stomatologa i knjigovođa.

Član 15

NESAMOSTALNE LIČNE DELATNOSTI

1. U skladu s odredbama čl. 16, 17, 18, 19 i 20 ovog sporazuma, lični dohoci i druga slična primanja, koja ostvari rezident države ugovornice iz radnog odnosa oporezuju se samo u toj državi, osim ako nije zaposlen u drugoj državi ugovornici. Ako je zaposlen u drugoj državi ugovornici, takva primanja mogu se oporezivati u toj drugoj državi pošto su u njoj ostvarena.

2. Izuzetno od odredaba stava 1 ovog člana primanja koja ostvari rezident države ugovornice iz radnog odnosa u drugoj državi ugovornici oporezuju se samo u prvostepenoj državi:

a) ako primalac boravi u drugoj državi u periodu ili periodima koji ukupno ne prelaze 183 dana u odnosnoj kalendarskoj godini,

b) ako su primanja isplaćena od strane ili u ime lica koje nije rezident druge države, i

c) ako primanja ne snosi stalna poslovna jedinica ili stalna baza koju lice ima u drugoj državi.

3. a) Lični dohoci i druga slična primanja osim penzija, koja fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica ili lokalna uprava oporezuju se samo u toj državi.

b) Lični dohoci i druga slična primanja, osim penzija, koje fizičkom licu isplaćuje država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica, ili lokalna uprava oporezuju se samo u drugoj državi ugovornici ako je primalac, koji je obavio rad u toj drugoj državi, rezident te države ugovornice i pod uslovom;

i) da je državljanin te države, a da nije državljanin prvospomenute države ugovornice ili

ii) da nije postao rezident te države isključivo zbog obavljanja rada.

4. Lični dohoci i druga slična primanja, osim penzija, koje fizičko lice ostvari radom u vezi s privrednom delatnošću države ugovornice ili njene društveno-političke zajednice, ili lokalna uprava oporezuju se u skladu s odredbama st. 1 i 2 ovog člana.

5. Izuzetno od prethodnih odredaba ovog člana, primanja iz radnog odnosa na brodu ili vazduhoplovu u međunarodnom saobraćaju mogu se oporezivati u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća.

Član 16

NAKNADE DIREKTORA I NAKNADE OSTVARENE ZA RAD U ZAJEDNIČKIM POSLOVNIM ODBORIMA

1. Naknade direktora i slična primanja koja ostvari rezident Jugoslavije u svojstvu člana odbora direktora društva koje je rezident Italije mogu se oporezivati u Italiji.

2. Naknade i slična primanja koja ostvari rezident Italije u svojstvu člana zajedničkog poslovnog odbora društva koje je rezident Jugoslavije, mogu se oporezivati u Jugoslaviji.

Član 17

UMETNICI I SPORTISTI

1. Izuzetno od odredaba čl. 14 i 15 ovog sporazuma, dohodak koji ostvare pozorišni, filmski, radio ili televizijski umetnici, muzičari, sportisti i drugi izvođači od ličnih delatnosti u tom svojstvu može se oporezivati u državi ugovornici u kojoj su te delatnosti obavljene.

2. Ako dohodak od delatnosti javnog izvođača iz stava 1 ovog člana ne pritiče izvođaču lično nego drugom licu, taj dohodak, izuzetno od odredaba čl. 7, 14 i 15 ovog sporazuma, može biti oporezivan u državi ugovornici u kojoj su obavljene delatnosti izvođača.

3. Izuzetno od odredaba st. 1 i 2 ovog člana, dohodak ostvaren od delatnosti iz stava 1 ovog člana u okviru programa kulturne ili sportske razmene koji su odobrile obe države ugovornice, izuzima se od oporezivanja u državi ugovornici u kojoj su ove delatnosti obavljene.

Član 18

PENZIJE

1. Penzije i druga slična primanja isplaćena rezidentu države ugovornice po osnovu ranijeg zaposlenja oporezuju se samo u državi ugovornici čiji je rezident primalac penzije.

2. a) Penzija koju fizičkom licu isplati država ugovornica ili njena društveno-politička zajednica, ili lokalna uprava iz svog budžeta ili iz posebnog fonda oporezuje se samo u toj državi;

b) takva penzija oporezuje se samo u drugoj državi ugovornici ako je primalac državljanin i rezident te države.

3. Penzija koju fizičko lice ostvari radom u vezi s privrednom delatnošću jedne od država ugovornica ili njene društveno-političke zajednice, ili lokalna uprava oporezuje se samo u državi ugovornici čiji je rezident fizičko lice.

Član 19

STUDENTI

1. Primanja za izdržavanje, obrazovanje ili obučavanje, koja dobija student, učenik u privredi ili stažist koji je ili je neposredno pre odlaska u državu ugovornicu bio rezident druge države ugovornice i koji boravi u prvospomenutoj državi isključivo radi obrazovanja ili obučavanja, ne oporezuje se u toj državi, pod uslovom da takva primanja dobija iz izvora izvan te druge države.

2. Dohodak koji ostvari student, učenik u privredi ili stažist od delatnosti koje obavlja u državi ugovornici u kojoj boravi isključivo radi obrazovanja ili obučavanja, ne oporezuje se u toj državi u toku razumnog perioda za takvo obrazovanje i obučavanje, osim ako taj dohodak ne prelazi iznos potreban za njegovo izdržavanje, obrazovanje ili obučavanje.

Član 20

PROFESORI

1. Fizičko lice koje boravi u državi ugovornici radi držanja nastave ili angažovanja u istraživačkom radu na univerzitetu, višoj školi ili drugoj priznatoj obrazovnoj instituciji u toj državi ugovornici i koje je ili je neposredno pre tog boravka bilo rezident druge države ugovornice, izuzima se od oporezivanja u prvospomenutoj državi ugovornici za primanje za takvu nastavu ili istraživački rad za period koji nije duži od dve godine, računajući od dana njegovog prvog boravka u tom cilju.

2. Odredba stava 1 ovog člana ne primenjuje se na dohodak od istraživačkog rada ako istraživački rad nije preduzet u javnom interesu nego prvenstveno u ličnom interesu određenog lica ili više lica.

Član 21

OSTALI DOHODAK

1. Delovi dohotka rezidenta države ugovornice bez obzira na to gde nastaju, koji nisu izričito navedeni u prethodnim članovima ovog sporazuma, oporezuju se samo u toj državi.

2. Odredba stava 1 ovog člana ne primenjuje se na dohodak, osim na dohodak od nepokretnosti, ako primalac dohotka koji je rezident države ugovornice obavlja poslovanje u drugoj državi ugovornici preko stalne poslovne jedinice koja se u njoj nalazi, ili obavlja u toj drugoj državi samostalne lične delatnosti iz stalne baze koja se u njoj nalazi, a pravo ili imovina na osnovu kojih se dohodak plaća su povezani sa stalnom poslovnom jedinicom ili stalnom bazom. U tom slučaju, dohodak se oporezuje u toj drugoj državi ugovornici saglasno njenim zakonima.

Član 22

IMOVINA

1. Imovina koja se sastoji od nepokretnosti koju poseduje rezident države ugovornice i koja se nalazi u drugoj državi ugovornici, može se oporezivati u toj drugoj državi.

2. Imovina koja se sastoji od pokretnosti koja predstavlja deo imovine namenjen za poslovanje stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ili od pokretnosti koja pripada stalnoj bazi koja služi rezidentu države ugovornice u drugoj državi ugovornici za obavljanje samostalnih ličnih delatnosti, može se oporezivati u toj drugoj državi.

3. Brodovi i vazduhoplovi koji se koriste u međunarodnom saobraćaju i pokretnosti koje služe za korišćenje brodova i vazduhoplova oporezuju se samo u državi ugovornici u kojoj se nalazi mesto stvarne uprave preduzeća.

4. Sva ostala imovina rezidenta države ugovornice oporezuje se samo u toj državi.

Član 23

METODI ZA OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Dvostruko oporezivanje se izbegava na sledeći način:

1. U slučaju Jugoslavije:

a) Ako rezident Jugoslavije ostvaruje dohodak, odnosno poseduje imovinu koji se prema odredbama ovog sporazuma mogu oporezivati u Italiji, Jugoslavija, u skladu sa odredbama podstava b) i stava 3 ovog člana, izuzima taj dohodak ili imovinu od poreza;

b) Ako rezident Jugoslavije ostvaruje dohodak prema odredbama čl. 10, 11 i 12 ovog sporazuma može biti oporezivan u Italiji, Jugoslavija priznaje kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta iznos jednak porezu koji je plaćen u Italiji. Taj odbitak ne može biti veći od dela poreza koji je obračunat pre tog odbitka, a koji odgovara dohotku ostvarenom u Italiji.

2. U slučaju Italije:

a) Ako rezident Italije poseduje delove dohotka koji su oporezivani u Jugoslaviji, Italija može, prilikom određivanja svog poreza na dohodak, navedenog u članu 2 ovog sporazuma, da obuhvata osnovicom na koju se zavode ovi porezi spomenute delove dohotka, osim ako se određenim odredbama ovog sporazuma ne predviđa drukčije. U tom slučaju, Italija će odbiti od tako obračunatih poreza porez na dohodak plaćen u Jugoslaviji, ali u iznosu koji nije veći od proporcionalnog dela navedenog italijanskog poreza koji nosi taj deo dohotka prema ukupnom dohotku.

b) Odbitak se ne odobrava ako taj deo dohotka, na zahtev primaoca navedenog dohotka, podleže u Italiji konačnom porezu po obustavi saglasno italijanskim zakonima.

3. Ako su, saglasno nekoj odredbi Sporazuma, dohodak koji ostvari, odnosno imovina koju poseduje rezident države ugovornice izuzeti od poreza u toj državi, ta država može prilikom obračunavanja poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta da primeni poresku stopu koja bi se primenila da izuzeti dohodak, odnosno imovina nisu bili tako izuzeti.

4. Ako rezident Italije ostvaruje dohodak u Jugoslaviji po osnovu svog učešća u zajedničkom ulaganju sa jugoslovenskim preduzećem, Italija odobrava tom rezidentu poreski kredit od italijanskog poreza na taj dohodak saglasno stavu 2 ovog člana do iznosa razrezanog poreza čak i ako nije plaćen saglasno jugoslovenskim zakonima. Iznos poreskog kredita neće biti veći od 25 odsto.

Član 24

JEDNAK TRETMAN

1. Državljani države ugovornice, bez obzira na to da li su rezidenti jedne od država ugovornica, ne podležu u drugoj državi ugovornici oporezivanju ili obavezi u vezi s oporezivanjem koje je drukčije ili teže od oporezivanja i obaveze u vezi s oporezivanjem kome državljani te druge države u istim uslovima podležu ili mogu podlegati.

Ovaj stav primenjuje se i na:

a) pravna lica koja ostvaruju takav status prema zakonima koji su na snazi u Jugoslaviji;

b) pravna lica, partnerstva i udruženja koja ostvaruju takav status prema zakonima na snazi u Italiji.

2. Oporezivanje stalne poslovne jedinice koju preduzeće države ugovornice ima u drugoj državi ugovornici ne može biti nepovoljnije u toj drugoj državi od oporezivanja preduzeća te druge države koja obavljaju iste delatnosti. Ova odredba ne znači da je država ugovornica obavezna da rezidentima druge države ugovornice odobrava lična oslobađanja, olakšice i umanjenja za svrhe oporezivanja zbog ličnog statusa ili porodičnih obaveza koje odobrava svojim rezidentima.

3. Kamata, autorske naknade i druge isplate koje plaća preduzeće države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, radi određivanja oporezivih dohodaka takvog preduzeća, odbijaju se pod istim uslovima kao da su isplaćeni rezidentu prvospomenute države, osim u slučajevima predviđenim u odredbama člana 9, člana 11 stav 7 ili člana 12 stav 7 ovog sporazuma. Na isti način, dugovi preduzeća države ugovornice rezidentu druge države ugovornice, radi određivanja oporezivane imovine tog preduzeća, odbijaju se pod istim uslovima kao da su bili utvrđeni sa rezidentom prvospomenute države.

4. Preduzeća države ugovornice, čiju imovinu potpuno ili delimično poseduju ili posredno ili neposredno kontrolišu jedan ili više rezidenata druge države ugovornice, u prvospomenutoj državi ugovornici ne podležu oporezivanju ili obavezi u vezi s oporezivanjem koje je drukčije ili teže od oporezivanja i obaveze u vezi s oporezivanjem kome druga slična preduzeća prvospomenute države podležu ili mogu podlegati.

5. Odredba ovog člana, izuzetno od odredaba člana 2, primenjuju se na poreze svake vrste i opisa.

Član 25

POSTUPAK SPORAZUMEVANJA

1. Ako rezident države ugovornice smatra da mere jedne ili obe države ugovornice dovode ili će dovesti do njegovog oporezivanja koje nije u skladu s ovim sporazumom, on može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonima tih država, izložiti svoj slučaj nadležnom organu države ugovornice čiji je rezident. Slučaj se mora izložiti u roku od dve godine od prvog obaveštenja o meri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Sporazuma.

2. Nadležni organ će, ako prigovor smatra opravdanim i ako nije u mogućnosti da sam dođe do zadovoljavajućeg rešenja, nastojati da slučaj reši sporazumno s nadležnim organom druge države ugovornice radi izbegavanja oporezivanja koje nije u skladu s ovim sporazumom.

3. Nadležni organi država ugovornica nastojaće da sporazumno otklone teškoće ili nejasnoće koje nastaju prilikom tumačenja ili primene ovog sporazuma.

4. Nadležni organi država ugovornica mogu neposredno međusobno opštiti radi postizanja dogovora u smislu st. 1, 2 i 3 ovog člana. Ako je potrebno da se radi postizanja dogovora obavi usmena razmena mišljenja, ta se razmena može obaviti preko komisije sastavljene od predstavnika nadležnih organa država ugovornica.

Član 26

RAZMENA OBAVEŠTENJA

1. Nadležni organi država ugovornica razmenjuju obaveštenja neophodna za primenu ovog sporazuma ili unutrašnjih zakona država ugovornica koji se odnose na poreze obuhvaćene ovim sporazumom ukoliko je oporezivanje u njima regulisano u skladu s ovim sporazumom, kao i radi sprečavanja fiskalne evazije. Svako obaveštenje tako razmenjeno (uključujući sudske odluke) smatra se tajnom i može se saopštavati samo licima i organima koji se bave razrezom ili naplatom poreza koji su predmet sporazuma.

2. Odredbe stava 1 ovog člana ne mogu se ni u kom slučaju tumačiti tako kao da nadležnom organu jedne od država ugovornica nameću obavezu:

a) da preduzima upravne mere suprotne zakonima ili upravnoj praksi te ili druge države ugovornice;

b) da daju podatke koji se ne mogu dobiti po zakonima ili po uobičajenom upravnom postupku te ili druge države ugovornice;

c) da daje obaveštenja kojima se otkrivaju poslovna i službena tajna, ili poslovni postupci, ili obaveštenja čije bi saopštenje bilo u suprotnosti s javnom politikom (javnim poretkom).

Član 27

DIPLOMATSKI I KONZULARNI PREDSTAVNICI

Odredbe ovog sporazuma ne odnose se na poreske povlastice diplomatskih ili konzularnih predstavnika predviđene opštim pravilima međunarodnog prava ili u odredbama posebnih sporazuma.

Član 28

STUPANJE NA SNAGU

1. Ovaj sporazum se ratifikuje i ratifikacioni instrumenti se razmenjuju u Rimu.

2. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od datuma razmene ratifikacionih instrumenata, a njegove odredbe se primenjuju:

a) u Jugoslaviji:

u odnosu na poreze na dohodak i poreze na imovinu za svaku poresku godinu koja počinje na dan ili posle prvog dana januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je izvršena razmena ratifikacionih instrumenata;

b) u Italiji:

u odnosu na poreze na dohodak za svaki poreski period koji počinje na dan ili posle prvog dana januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je izvršena razmena ratifikacionih instrumenata.

Član 29

PRESTANAK VAŽENJA

Ovaj sporazum ostaje na snazi neodređeno vreme, ali svaka država ugovornica može, pre ili na dan 30. juna kalendarske godine posle pete godine koja sledi godinu u kojoj su razmenjeni ratifikacioni instrumenti, da drugoj državi ugovornici dostavi diplomatskim putem pismeno obaveštenje o prestanku važenja u kom slučaju ovaj sporazum prestaje da važi:

a) u Jugoslaviji:

u odnosu na poreze na dohodak i poreze na imovinu za svaku poresku godinu koja počinje na dan ili posle prvog dana januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je izvršena razmena ratifikacionih instrumenata;

b) u Italiji:

u odnosu na poreze na dohodak za svaki poreski period koji počinje na dan ili posle prvog dana januara kalendarske godine koja sledi godinu u kojoj je dato obaveštenje o prestanku važenja.

U potvrdu čega su potpisani, propisno za to ovlašćeni, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno 24. februara 1982. godine u Beogradu, u dva izvorna primerka na engleskom jeziku, pri čemu su oba jednako verodostojna.

Za

 

Socijalističku

Za

Federativnu

Italijansku

Republiku Jugoslaviju,

Republiku

Petar Kostić, s. r.

Pietro Calamia, s. r.

 

PROTOKOL

U momentu potpisivanja Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, potpisani, propisno za to ovlašćeni, dogovorili su se da sledeće odredbe čine sastavni deo Sporazuma:

1. Uz član 2

Ako se u Italiji naknadno zavede porez na imovinu, Sporazum će se primenjivati i na takav porez.

2. Uz član 7 stav 3

Izraz "troškovi koji su učinjeni za potrebe stalne poslovne jedinice" označava troškove koji su neposredno povezani sa delatnošću te stalne poslovne jedinice.

3. Uz član 7 stav 4

Ako je potrebno, nadležni organi država ugovornica nastojaće da se dogovore o metodu raspodele dohotka preduzeća.

4. Uz član 8

Imajući u vidu da Jugoslavija, saglasno svojim republičkim i pokrajinskim zakonima o oporezivanju, nije oporezivala italijanske prevoznike putnika i robe u periodu od 1. januara 1974. godine do stupanja na snagu ovog sporazuma. Italija neće oporezivati jugoslovenske prevoznike putnika i robe za isti period.

5. Uz član 15

a) Lični dohoci i druga slična primanja, osim penzija, koja ostvare fizička lica radom u Zajedničkom privrednom predstavništvu Jugoslavije i Turističkom savezu Jugoslavije oporezuju se samo u Jugoslaviji.

b) Lični dohoci i druga slična primanja, osim penzija, koja ostvare fizička lica radom u Italijanskoj instituciji za spoljnu trgovinu (I.C.E.), i Italijanskom turističkom organu (E.N.I.T.) oporezuju se samo u Italiji.

6. Uz član 23

a) Jugoslovenski porez na imovinu zaveden saglasno ovom sporazumu odgovaraće svakom porezu na imovinu koji se naknadno zavede u Italiji, na način predviđen u ovom članu.

b) U slučaju da Jugoslavija ubuduće izmeni metod izuzeća za otklanjanje dvostrukog oporezivanja na dohotke od poslovanja, dve države ugovornice započeće pregovore radi izmene odredbe stava 4 ovog člana.

7. Uz član 25 stav 1

Izraz "bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonima" ne smatra se da znači da se neće poštovati vremenska ograničenja propisana domaćim zakonima; pregovor shodno članu 25 neće se razmatrati ako poreski obveznik nije preduzeo odgovarajuće mere u skladu s domaćim zakonima kako bi sprečio da istekne ograničeni vremenski rok.

8. Lice koje je rezident jedne od država ugovornica, a zahteva primenu olakšica u vezi sa porezima obustavljenim na izvoru predviđenim ovim sporazumom u drugoj državi ugovornici, dužno je da pribavi svu dokumentaciju potrebnu za ove svrhe saglasno domaćim zakonima te druge države ugovornice.

U potvrdu čega su potpisani, propisno za to ovlašćeni, potpisali ovaj protokol.

Sačinjeno 24. februara 1982. godine, u Beogradu, u dva izvorna primerka na engleskom jeziku, pri čemu su oba jednako verodostojna.

Za

 

Socijalističku

Za

Federativnu

Italijansku

Republiku Jugoslaviju,

Republiku

Petar Kostić, s. r.

Pietro Calamia, s. r.

ČLAN 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SFRJ".