Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PREDMETIMA OD DRAGOCENIH METALA

("Sl. glasnik RS", br. 47/2021)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim zakonom uređuju se zahtevi za stepen finoće predmeta od dragocenih metala, sredstva za lemljenje, prevlake od drugog dragocenog metala, zahtevi za delove predmeta od nedragocenih metala, uređuju se uslovi i način ocenjivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala i priznavanja inostranih žigova, utvrđuje se obaveza plaćanja takse za radnje koje se preduzimaju i akte koji se izdaju u postupku ocenjivanja usaglašenosti, odnosno ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, uređuje se otkup upotrebljavanih predmeta od dragocenih metala, uređuje se vršenje nadzora u oblasti predmeta od dragocenih metala, kao i druga pitanja od značaja za stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metala.

Član 2

Odredbe ovog zakona ne primenjuju se na:

1) predmete od dragocenih metala namenjene izvozu;

2) predmete od dragocenih metala koji su prevučeni emajlom, dragim kamenom, biserom ili drugim nemetalnim materijalom;

3) predmete od dragocenih metala koji se proizvode ili privremeno uvoze kao uzorci za izložbe i sajmove i nisu namenjeni za stavljanje na tržište;

4) predmete od drugih metala prevučeni dragocenim metalom;

5) predmete od dragocenih metala starije proizvodnje koji imaju naučnu, istorijsku ili kulturnu vrednost, kao i perca za naliv-pera;

6) investiciono zlato u smislu zakona kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, kao i investiciono srebro, platinu i paladijum;

7) predmete ili delove predmeta koji se upotrebljavaju za medicinske, stomatološke, veterinarske, naučne i industrijske svrhe.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) dragoceni metali su platina, zlato, paladijum i srebro;

2) legura dragocenog metala je čvrsta homogena smeša koju čini najmanje jedan dragoceni metal i jedan ili više drugih metala;

3) finoća je masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi legure, izražena u hiljaditim delovima;

4) oznaka finoće je brojčana vrednost koja odgovara jednom od propisanih stepena finoće;

5) stepen finoće je najmanja masa dragocenog metala sadržana u ukupnoj masi neke legure, izražena u hiljaditim delovima;

6) državni žig je oznaka stepena finoće kojom se potvrđuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima, kao i to da je predmet od dragocenog metala izrađen u finoći jednakoj ili većoj od propisane za taj stepen finoće, a manjoj od narednog stepena finoće;

7) predmet od dragocenog metala je nakit, kao i bilo koji drugi predmet napravljen od dragocenog metala ili njegovih legura, koji sadrži sve potrebne delove koji ga čine kompletnim;

8) mešoviti predmet je predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od različitih dragocenih metala, njihovih legura, drugih metala ili drugih materijala, kao i predmet čiji su sastavni delovi izrađeni od jednog dragocenog metala različitih finoća;

9) prevlaka od dragocenog metala je sloj dragocenog metala koji se nanosi na predmet ili njegove delove hemijskim, elektrohemijskim, mehaničkim ili nekim drugim postupkom;

10) sredstvo za lemljenje je legura dragocenog metala koja se može koristiti samo kao vezivni materijal;

11) poluproizvod je poluga, odlivak, granula i drugi oblici izrađeni od dragocenog metala ili njegove legure namenjen za izradu gotovog proizvoda;

12) privredni subjekt je privredno društvo ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik koji je registrovan u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, a koji predmete od dragocenih metala stavlja na tržište;

13) proizvođač je privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku proizvođača;

14) otkupljivač je privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata i koji je registrovan u Direkciji za mere i dragocene metale kao otkupljivač predmeta od dragocenih metala i njihovih delova;

15) uvoznik je privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, koji uvozi predmete od dragocenih metala i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku uvoznika;

16) zastupnik je privredni subjekt koji je registrovan u Republici Srbiji u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, koji zastupa proizvođača koji ga je ovlastio da za njegov račun preduzima radnje iz ovlašćenja u vezi sa stavljanjem predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije i kome je Direkcija za mere i dragocene metale izdala rešenje o znaku zastupnika;

17) znak proizvođača je znak kojim proizvođač označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

18) znak uvoznika je znak kojim uvoznik označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

19) znak zastupnika je znak kojim zastupnik označava predmete od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom;

20) označavanje predmeta od dragocenih metala je utiskivanje znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i odgovarajuće oznake finoće;

21) ispitivanje predmeta od dragocenih metala je postupak kojim se ocenjuje usaglašenost predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima;

22) žigosanje predmeta od dragocenih metala je označavanje predmeta od dragocenih metala državnim žigom ili međunarodnim žigom u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumom čiji je potpisnik Republika Srbija;

23) stavljanje na tržište predmeta od dragocenih metala je prva isporuka predmeta od dragocenih metala na tržište Republike Srbije;

24) registar otkupljivača je javni registar koji u pisanoj i elektronskoj formi vodi Direkcija za mere i dragocene metale i objavljuje ga na svojoj internet stranici.

Drugi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i standardizacija.

Član 4

Predmet od dragocenih metala može se staviti na tržište ako je usaglašen sa propisanim zahtevima, ako je njegova usaglašenost ocenjena prema propisanom postupku, ako je označen i žigosan u skladu sa ovim zakonom, odnosno ako ga prati propisana dokumentacija.

Član 5

Direkcija za mere i dragocene metale (u daljem tekstu: Direkcija) obavlja sledeće poslove u oblasti predmeta od dragocenih metala:

1) određuje rešenjem znak proizvođača, uvoznika ili zastupnika;

2) vodi evidenciju znakova proizvođača, uvoznika ili zastupnika, kao i registar otkupljivača;

3) vrši ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocenih metala;

4) vrši ispitivanje dragocenih metala i njihovih legura;

5) vrši nadzor u oblasti predmeta od dragocenih metala;

6) sarađuje sa nadležnim inspekcijskim organima i pruža stručnu pomoć iz oblasti predmeta od dragocenih metala;

7) priprema stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti predmeta od dragocenih metala;

8) odlučuje u upravnim postupcima iz oblasti predmeta od dragocenih metala;

9) predstavlja Republiku Srbiju u međunarodnim i regionalnim organizacijama i uspostavlja saradnju u oblasti predmeta od dragocenih metala;

10) obavlja i druge poslove iz oblasti predmeta od dragocenih metala, u skladu sa ovim zakonom.

Direkcija izdaje glasilo u kome se objavljuju rešenja koja Direkcija donosi u skladu sa ovim zakonom.

II ZAHTEVI ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA

Član 6

Najdragoceniji plemeniti metal je platina, a zatim zlato, pa paladijum, pa srebro.

Predmeti od dragocenih metala (u daljem tekstu: predmeti) koji se stavljaju na tržište moraju ispunjavati tehničke zahteve u pogledu jednog od sledećih stepena finoće:

1) predmeti od platine:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 900 hiljaditih delova (900/1000);

III stepen finoće 850 hiljaditih delova (850/1000);

2) predmeti od zlata:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 840 hiljaditih delova (840/1000);

III stepen finoće 750 hiljaditih delova (750/1000);

IV stepen finoće 585 hiljaditih delova (585/1000);

3) predmeti od paladijuma:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 500 hiljaditih delova (500/1000);

4) predmeti od srebra:

I stepen finoće 950 hiljaditih delova (950/1000);

II stepen finoće 925 hiljaditih delova (925/1000);

III stepen finoće 800 hiljaditih delova (800/1000).

Predmeti, pored propisanih stepena finoće, mogu imati i finoću 999 hiljaditih delova (999/1000).

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, predmeti od zlata (zlatnici, spomen - plakete i sl.) mogu imati finoću 900 hiljaditih delova (900-1000).

Predmeti izrađeni od legure dragocenog metala čija je finoća niža od najmanjeg stepena finoće iz stava 2. ovog člana ne smatraju se predmetima od dragocenog metala u smislu ovog zakona.

Predmeti, pored zahteva za stepen finoće, moraju ispunjavati i zahteve koji se odnose na stepen finoće sredstava za lemljenje, prevlaku od drugog dragocenog metala, zahteve za delove od nedragocenih metala, ukoliko ih predmet sadrži, kao i druge zahteve u pogledu njihove izrade.

Ministar nadležan za predmete od dragocenih metala (u daljem tekstu: ministar) bliže propisuje zahteve iz stava 6. ovog člana.

Član 7

Predmeti koji imaju finoću veću od finoće propisane za određeni stepen u članu 6. ovog zakona, a manju od narednog višeg stepena, smatraju se predmetima koji imaju finoću tog nižeg stepena, bez negativnih odstupanja.

Član 8

Predmeti čiji su sastavni delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala među kojima nisu uočljive granice ili razlike, imaće oznaku finoće dragocenog metala koji je sastavni deo legure i koji je najmanje dragocen.

Predmeti čiji su sastavni delovi izrađeni od legura istog dragocenog metala ali različitih stepena finoće među kojima nisu uočljive granice ili razlike, imaće oznaku finoće sastavnog dela čiji je stepen finoće najniži.

Na predmetima čiji su sastavni delovi izrađeni od legura različitih dragocenih metala među kojima je granica jasno uočljiva, označavanje finoće obavezno je na delu napravljenom od legure dragocenog metala koji je najmanje dragocen, a ostali sastavni delovi tog predmeta ne moraju biti obeleženi, ali ako se obeležavaju, obeležavaju se oznakom finoće koju ima legura dragocenog metala od koga je taj deo napravljen.

Predmeti koji se sastoje od delova dragocenih metala i od delova drugih materijala nosiće oznaku finoće na delu izrađenom od dragocenog metala, a delovi od nedragocenih metala, koji su sastavni deo predmeta, moraju biti označeni oznakom METAL, MET ili M, u zavisnosti od njegove veličine.

III PROIZVOĐAČ, UVOZNIK, ZASTUPNIK I OTKUPLJIVAČ

Član 9

Proizvođač predmeta je dužan da predmete koje proizvede, označi svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

Pored znaka proizvođača i oznake finoće proizvođač predmeta može predmete označiti i znakom koji je zaštićen u skladu sa propisima kojima se uređuju žigovi, o čemu Direkciji prilaže dokaz.

Oznaka finoće iz stava 1. ovog člana mora po brojčanoj vrednosti da odgovara jednom od stepena finoće propisanih u članu 6. ovog zakona.

Proizvođač ne može predmete označavati drugim znacima ili oznakama, osim znakom proizvođača i oznakom finoće koji su određeni u skladu sa ovim zakonom, kao i znakom iz stava 2. ovog člana.

Ministar propisuje sadržinu, oblik i dimenzije znaka proizvođača, uvoznika, odnosno zastupnika i oznake finoće, način na koji se predmeti označavaju, opremu i izgled radnih prostorija koje moraju da poseduju proizvođači predmeta, kao i sadržinu i obrazac zahteva za dobijanje znaka proizvođača.

Član 10

Znak proizvođača određuje se rešenjem koje na zahtev proizvođača donosi Direkcija.

Znak proizvođača mora biti evidentiran kod Direkcije.

Nakon dobijanja rešenja iz stava 1. ovog člana proizvođač je dužan da dostavi Direkciji matricu znaka proizvođača i znak proizvođača radi uzimanja otiska.

Matrice znaka proizvođača i otisak žiga tog znaka čuvaju se u Direkciji.

Proizvođač je dužan da obavesti Direkciju o svim promenama u vezi sa podacima iz evidencije znakova proizvođača koju Direkcija vodi u skladu sa ovim zakonom, kao i o obustavi poslovanja, u roku od 30 dana od dana nastanka promene ili prekida obavljanja delatnosti.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, uz koju se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 11

Rešenje o određivanju znaka proizvođača ukida se rešenjem Direkcije ako:

1) se utvrdi da proizvođač predmeta više ne ispunjava propisane uslove;

2) je proizvođač odnosno odgovorno lice kod proizvođača izvršilo krivično delo falsifikovanja znakova za označavanje predmeta za koje je pravosnažno osuđen;

3) proizvođač predmeta trajno prestane da obavlja registrovanu delatnost ili privremeno duže od šest meseci od dana privremenog prekida obavljanja delatnosti.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, uz koju se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Žalba na rešenje ne odlaže njegovo izvršenje.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Znak proizvođača za koji je ukinuto rešenje o znaku proizvođača ne može se upotrebljavati.

Proizvođač kome je ukinuto rešenje iz razloga iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, ne može podneti novi zahtev za određivanje znaka proizvođača u roku od šest meseci od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Proizvođač je dužan da znak proizvođača iz stava 5. ovog člana dostavi Direkciji radi uništenja u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Član 12

Direkcija može izdati rešenje o znaku proizvođača i članovima udruženja primenjenih umetnika koji izrađuju umetničke predmete, pod uslovima i na način pod kojima se to rešenje izdaje proizvođačima predmeta.

Uz zahtev za izdavanje rešenja iz stava 1. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na proizvođače predmeta primenjuju se i na lica iz stava 1. ovog člana.

Član 13

Uvoznik ili zastupnik, pre stavljanja predmeta na tržište, dužan je da označi predmet stranog proizvođača svojim znakom, odnosno znakom uvoznika ili znakom zastupnika.

Ukoliko predmet iz stava 1. ovog člana nema oznaku finoće ili ta oznaka ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona, uvoznik ili zastupnik je dužan da taj predmet označi oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom.

Predmet iz uvoza koji poseduje jedinstvenu identifikacionu oznaku ne mora biti označen znakom uvoznika ili zastupnika, kao ni oznakom finoće.

Član 14

Odredbe čl. od 8. do 12. ovog zakona shodno se primenjuju i na uvoznika ili zastupnika.

Član 15

Pre stavljanja predmeta na tržište, proizvođač, uvoznik ili zastupnik dužan je da predmet dostavi na ispitivanje i žigosanje, radi utvrđivanja njegove usaglašenosti sa propisanim zahtevima.

Uvoznik ili zastupnik je dužan da uz zahtev za ispitivanje i žigosanje predmeta iz uvoza dostavi Direkciji i carinsku deklaraciju predmeta koja se odnosi na carinski postupak puštanja robe u slobodan promet.

Predmet iz uvoza koji poseduje jedinstvenu identifikacionu oznaku ne mora se žigosati, ali se za takav predmet posle ispitivanja izdaje uverenje o potvrđivanju stepena finoće, koje pored oznake stepena finoće sadrži i podatke o uvozniku ili zastupniku.

Privredni subjekt stavlja na tržište samo predmete od dragocenih metala koji su usaglašeni sa propisanim zahtevima.

U slučaju sumnje u stepen finoće predmeta, zainteresovano lice može tražiti od Direkcije vanredno ispitivanje finoće predmeta od dragocenog metala i izdavanje izveštaja o izvršenom ispitivanju. Troškove vanrednog pregleda stepena finoće snosi podnosilac zahteva.

Ministar bliže propisuje vrste, oblike, izgled i način izrade državnih žigova.

Član 16

Za predmete od platine, zlata i paladijuma mase do 1 g i predmete od srebra mase do 3 g, kao i delove, odnosno nekompletne predmete, ne postoji obaveza ispitivanja i žigosanja, a za predmete od platine, zlata i paladijuma mase do 0,5 g i predmete od srebra mase do 1 g, ne postoji ni obaveza označavanja.

Član 17

Ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta obavlja Direkcija.

Ministar propisuje način ispitivanja i žigosanja predmeta, ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, sadržinu i obrazac zahteva za ispitivanje, odnosno žigosanje predmeta, obrazac izveštaja o rezultatima izvršenog ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura, kao i opremu za ispitivanje i žigosanje predmeta, spisak predmeta koji se žigošu i mesto na koje se državni žig utiskuje.

Član 18

Pri podnošenju predmeta na ispitivanje i žigosanje podnosi se pisani zahtev koji naročito sadrži vrstu, broj i masu predmeta, leguru dragocenog metala od koje je predmet izrađen, kao i njenu finoću.

Kada Direkcija ispitivanjem utvrdi da je predmet u saglasnosti sa oznakom finoće, kao i da ispunjava i druge propisane zahteve izvršiće žigosanje tog predmeta.

Kada Direkcija, ispitivanjem utvrdi da predmet nije u saglasnosti sa oznakom finoće ili da ne ispunjava druge propisane zahteve, doneće rešenje o odbijanju zahteva.

Direkcija će predmete iz stava 3. ovog člana učiniti nepodobnim za stavljanje na tržište.

Kada Direkcija, ne može sa sigurnošću utvrditi da li predmet ispunjava propisane zahteve, ispitaće taj predmet na način koji može zahtevati njegovo oštećenje, odnosno uništenje uz saglasnost podnosioca zahteva.

Ukoliko podnosilac zahteva ne da saglasnost da se predmet ispita na način koji može dovesti do oštećenja, odnosno uništenja tog predmeta, Direkcija će doneti rešenje o odbijanju zahteva.

Ako se prilikom vršenja nadzora nad predmetima od dragocenih metala utvrdi da je podnosilac zahteva iz stava 6. ovog člana, kome je Direkcija izdala rešenje o znaku proizvođača, odnosno rešenje o znaku uvoznika ili zastupnika, stavio na tržište predmete koji ne ispunjavaju zahteve propisane ovim zakonom, Direkcija će doneti rešenje o ukidanju tog rešenja.

Protiv rešenja iz st. 3, 6. i 7. ovog člana proizvođač može izjaviti žalbu ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, uz koju se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 19

Predmeti od dragocenih metala ispituju se i žigošu u službenim prostorijama Direkcije.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, predmeti se mogu, na zahtev proizvođača, uvoznika ili zastupnika, ispitivati i žigosati i u njihovim poslovnim prostorijama ako su ispunjeni propisani uslovi za odgovarajuće radne prostorije i opremu za ispitivanje i žigosanje.

Ispunjenost uslova iz stava 2. ovog člana utvrđuje Direkcija, rešenjem.

Uz zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova iz stava 2. ovog člana podnosi se dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, uz koju se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Ministar propisuje uslove koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje predmeta.

Član 20

Posle izvršenog žigosanja predmetu se ne smeju dodavati delovi od dragocenih ili drugih metala, kao ni drugi materijali koji se ne mogu raspoznati.

Ako žigosani predmet od dragocenog metala bude izmenjen ili prerađen tako da mu se promeni stepen finoće, mora se ponovo podneti na ispitivanje i žigosanje.

Zabranjeno je prenošenje utisnutog žiga na drugi predmet.

Član 21

Obaveza žigosanja predmeta na način iz člana 15. ovog zakona ne odnosi se na proizvođača koji za predmet od dragocenog metala ima propisanu dokumentaciju.

Proizvođač iz stava 1. ovog člana dužan je da od Direkcije, za predmet za koji ima propisanu dokumentaciju pribavi dokaz o stepenu finoće i sastava legure dragocenog metala od koje je izradio predmet.

Usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima proizvođač iz stava 1. ovog člana potvrđuje označavanjem predmeta svojim znakom proizvođača i oznakom finoće.

Proizvođač je dužan da propisanu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana čuva trajno i da vodi evidenciju o izrađenim predmetima od legure za koju ima dokaz o stepenu finoće i sastava.

Usaglašenost predmeta iz stava 1. ovog člana može se utvrđivati i ispitivanjem i žigosanjem tog predmeta.

Ministar propisuje način utvrđivanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, kao i sadržinu te dokumentacije.

Član 22

Otkup upotrebljavanih predmeta ili njihovih delova od dragocenih metala može da vrši samo otkupljivač, na otkupnom mestu, koje mora biti obeleženo tablom (nalepnicom), sa sledećim podacima iz registra otkupljivača:

1) redni broj iz registra otkupljivača;

2) poslovno ime otkupljivača, adresa sedišta i matični broj;

3) broj otkupnog mesta sa adresom.

Otkupljivač je dužan da prilikom otkupa predmeta ili njihovih delova izda ispravu - otkupni list o otkupu predmeta od dragocenih metala, koji sadrži sledeće podatke:

1) poslovno ime otkupljivača, adresu sedišta, broj otkupnog mesta i matični broj;

2) ime i prezime, prebivalište, adresu i JMBG (ili registarski broj iz lične karte ili pasoša) lica koje je prodalo predmet od dragocenog metala;

3) vrstu predmeta od dragocenog metala;

4) vrstu dragocenog metala i stepen finoće;

5) masu otkupljenog predmeta iskazanu u gramima;

6) plaćeni iznos u dinarima za otkupljeni predmet;

7) potpis otkupljivača i potpis lica koje je prodalo predmet od dragocenih metala.

Kopije izdatih isprava - otkupnih listova o otkupu predmeta od dragocenih metala i njihovih delova, moraju se čuvati na otkupnom mestu u skladu sa propisima o računovodstvu.

Evidenciju o izvršenom prometu otkupljivač je dužan da vodi na otkupnom mestu u skladu sa propisima kojima se uređuje evidencija prometa u trgovini.

Član 23

Direkcija vodi evidenciju znakova proizvođača, uvoznika i zastupnika, koja sadrži: poslovno ime proizvođača, uvoznika ili zastupnika i adresu njegovog sedišta, adrese organizacionih jedinica van sedišta, matični broj, podatke o znaku proizvođača, odnosno znaku uvoznika ili zastupnika i podatke o načinu na koji proizvođači, uvoznici ili zastupnici dokazuju usaglašenost predmeta sa propisanim zahtevima.

Direkcija vodi registar otkupljivača, koji sadrži: redni broj, poslovno ime i adresu sedišta otkupljivača, matični broj, adresu otkupnih mesta, broj otkupnog mesta, broj telefona, odnosno elektronsku adresu.

Upis u registar otkupljivača vrši se na zahtev lica koje traži upis u taj registar.

Podnosilac zahteva može da započne obavljanje otkupa danom upisa u registar otkupljivača.

Rešenje o upisu u registar otkupljivača donosi Direkcija.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, uz koju se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Otkupljivač je dužan da obavesti Direkciju o svim promenama podataka iz registra otkupljivača u roku od sedam dana od dana nastanka promene ili prekida obavljanja delatnosti.

Otkupljivač se rešenjem briše iz registra otkupljivača na lični zahtev ili po službenoj dužnosti u slučaju brisanja otkupljivača iz registra u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

IV VAŽENJE I PRIZNAVANJE INOSTRANIH ŽIGOVA

Član 24

U Republici Srbiji važe inostrani žigovi ako su izdati u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Republika Srbija.

Ministar može priznati važenje inostranih žigova na predmetima, ako su izdati pod uslovima koji obezbeđuju ispunjenost zahteva koji su u Republici Srbiji propisani za te predmete.

Ministar bliže propisuje način priznavanja inostranih žigova iz stava 2. ovog člana.

Član 25

Pretpostavlja se da predmet koji je zakonito stavljen na tržište države članice Evropske unije ili Republike Turske ili koji je proizveden i zakonito stavljen na tržište države koja je ugovorna strana Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru i koji je u toj državi na propisan način označen, odnosno žigosan, ispunjava zahteve za stavljanje na tržište u Republici Srbiji.

Za ocenu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana primenjuje se Uredba (EU) br. 2019/515 Evropskog parlamenta i Saveta od 19. marta 2019. godine o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i ukidanju Uredbe (EZ) br. 764/2008.

V TAKSE

Član 26

Za sprovođenje ispitivanja i žigosanja predmeta, vršenje hemijskih analiza dragocenih metala, legura i predmeta, ispitivanja opreme koja služi za ispitivanje predmeta od dragocenih metala, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o znaku proizvođača, uvoznika ili zastupnika, utvrđivanja ispunjenosti uslova za donošenje rešenja o ispitivanju i žigosanju predmeta u poslovnim prostorijama proizvođača ili uvoznika, kao i za izvršavanje drugih poslova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta, koje sprovodi Direkcija u skladu sa ovim zakonom plaćaju se takse.

Visina taksi iz stava 1. ovog člana ista je za strana i domaća lica.

Takse iz stava 1. ovog člana uplaćuju se na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije.

VI POSLOVNI I PRODAJNI PROSTOR

Član 27

U prodajnom prostoru proizvođača, uvoznika, zastupnika ili drugog privrednog subjekta mogu se nalaziti samo predmeti usaglašeni sa odredbama ovog zakona, koji moraju biti grupisani, a taj deo prodajnog prostora obeležen natpisom o vrsti i stepenu finoće dragocenog metala.

U ostalim delovima poslovnog prostora koji se nalaze na istoj adresi kao i prodajni prostor mogu se naći i predmeti koji su označeni u skladu sa odredbama ovog zakona, ali nisu žigosani.

Predmeti iz stava 2. ovog člana moraju biti razvrstani po vrsti, broju i masi predmeta, leguri dragocenog metala od koje je predmet izrađen, kao i njenoj finoći.

Proizvodi izrađeni od drugih metala koji se u prodajnom prostoru drže zajedno sa predmetima, moraju biti posebno grupisani, a taj deo prodajnog prostora obeležen natpisom da ti proizvodi nisu od dragocenog metala.

Član 28

U prodajnom prostoru, na vidnom mestu, moraju se držati:

1) slike državnih žigova;

2) lupa pomoću koje se oznake i žigovi, propisani ovim zakonom, mogu jasno videti i razlikovati i koja se mora staviti na raspolaganje zainteresovanim licima;

3) obaveštenje da predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 1 g i predmeti od srebra mase do 3 g, ne moraju biti žigosani već samo označeni;

4) obaveštenje da predmeti od platine, zlata i paladijuma mase do 0,5 g i predmeti od srebra mase do 1 g, ne moraju biti ni žigosani ni označeni.

Proizvođači, uvoznici ili zastupnici dužni su da u svojim prodajnim prostorima na vidnom mestu drže i rešenje o znaku proizvođača, uvoznika ili zastupnika.

Otkupljivači su dužni da u svim svojim otkupnim mestima na vidnom mestu drže rešenje o upisu u registar otkupljivača koji izdaje Direkcija.

VII NADZOR

Član 29

Nadzor nad primenom zakona i drugih propisa u oblasti predmeta vrši ministarstvo nadležno za predmete od dragocenih metala.

Nadzor nad prometom i otkupom predmeta od dragocenih metala vrše tržišni inspektori u skladu sa ovim zakonom, kao i propisima kojima se uređuje evidencija prometa u trgovini i tržišni nadzor.

Direkcija vrši nadzor nad predmetima od dragocenih metala koji obuhvata nadzor nad:

1) predmetima koji su stavljeni na tržište u smislu ispunjavanja propisanih zahteva;

2) održavanjem propisanih uslova kod privrednih subjekata kojima je izdato rešenje o znaku proizvođača, uvoznika ili zastupnika;

3) održavanjem propisanih uslova u poslovnim prostorijama proizvođača, uvoznika ili zastupnika predmeta u skladu sa članom 19. stav 2. ovog zakona.

Direkcija vrši nadzor iz stava 3. ovog člana, u skladu sa propisima kojima se uređuje tržišni i inspekcijski nadzor.

Član 30

Nadzor iz člana 29. stav 3. ovog zakona Direkcija vrši preko inspektora, odnosno lica ovlašćenih za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala.

Inspektor iz stava 1. ovog člana može biti lice koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Inspektor iz stava 1. ovog člana mora imati službenu legitimaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Službena legitimacija prestaje da važi u slučaju da je:

1) imaocu službene legitimacije prestao radni odnos u Direkciji za mere i dragocene metale;

2) imalac službene legitimacije raspoređen na radno mesto koje ne obuhvata poslove za čije je obavljanje propisano posedovanje službene legitimacije;

3) nastupila smrt imaoca službene legitimacije;

4) izvršena zamena službene legitimacije.

Član 31

U vršenju nadzora nad predmetima od dragocenih metala inspektor, odnosno lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da:

1) ulazi u prostorije u kojima se predmeti proizvode i označavaju, radi provere ispunjenosti propisanih uslova u pogledu opreme i radnih prostorija;

2) ulazi u sve prostorije koje čine poslovni i prodajni prostor proizvođača, uvoznika, zastupnika i privrednog subjekta, u kojima se predmeti stavljaju na tržište, radi proveravanja usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima, kao i ispunjenosti zahteva iz člana 27. i člana 28. st. 1. i 2. ovog zakona;

3) ulazi u prostorije proizvođača, uvoznika ili zastupnika u kojima se vrši ispitivanje i žigosanje predmeta u skladu sa članom 19. stav 2. ovog zakona, radi provere ispunjenosti propisanih uslova;

4) izvrši uvid, odnosno naloži da mu se u određenom roku stavi na uvid dokumentacija od značaja za nadzor, koju nije mogao da pribavi po službenoj dužnosti i uzima pismene i usmene izjave u vezi sa podacima koji su mu potrebni za sastavljanje zapisnika o izvršenom nadzoru i sačinjava zapisnik.

Ako inspektor odnosno lice ovlašćeno za vršenje nadzora utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi iz stava 1. tačka 2) ovog člana, naložiće otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku koji ne može biti duži od 30 dana, unosi to u zapisnik i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Ako inspektor odnosno lice ovlašćeno za vršenje nadzora utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi iz stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana, naložiće otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku koji ne može biti duži od 30 dana i uneti to u zapisnik.

Ako nedostaci iz stava 3. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 1) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača.

Ako nedostaci iz stava 2. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 2) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta.

Ako nedostaci iz stava 3. ovog člana koji se odnose na stav 1. tačku 3) ovog člana ne budu otklonjeni u određenom roku, Direkcija donosi rešenje o ukidanju rešenja iz člana 19. stav 3. ovog zakona.

Protiv rešenja iz st. 4, 5. i 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, uz koju se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 32

Odredbe člana 31. ovog zakona shodno se primenjuju na proizvođače iz člana 21. ovog zakona.

U vršenju nadzora, inspektor odnosno lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima ima pravo i dužnost da proverava da li proizvođač iz člana 21. ovog zakona ispunjava zahteve iz tog člana.

U slučaju da proizvođač iz člana 21. ovog zakona učini više od dva prekršaja u smislu neispunjavanja zahteva iz člana 21. ovog zakona, odnosno odredaba člana 15. ovog zakona, Direkcija donosi rešenje kojim nalaže proizvođaču da potvrđivanje usaglašenosti predmeta sa propisanim zahtevima može izvršiti isključivo ispitivanjem i žigosanjem u prostorijama Direkcije.

Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, uz koju se prilaže dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi.

Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Rešenje ministra je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Član 33

Ukoliko inspektor odnosno lice ovlašćeno za vršenje nadzora nad predmetima u toku vršenja nadzora nad predmetom koji je stavljen na tržište ne može sa sigurnošću utvrditi da li taj predmet ispunjava propisane zahteve nalaže proizvođaču, uvozniku, zastupniku ili drugom privrednom subjektu da predmet dostavi Direkciji radi ispitivanja.

Troškove ispitivanja predmeta iz stava 1. ovog člana snosi Direkcija ako se utvrdi da predmet ispunjava propisane zahteve.

Ministar propisuje način postupanja sa predmetima u okviru nadzora nad predmetima iz stava 1. ovog člana i metode ispitivanja koje se koriste kod nadzora nad tim predmetima.

VIII KAZNENE ODREDBE

Član 34

Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) stavi na tržište predmete koji ne ispunjavaju zahteve u pogledu stepena finoće iz člana 6. ovog zakona;

2) delovi od nedragocenih metala nisu označeni odgovarajućom oznakom (član 8);

3) proizvođač predmeta od dragocenih metala nije označio predmet svojim znakom proizvođača odnosno predmet nije označio oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom, ukoliko taj predmet nema oznaku finoće ili ima oznaku finoće koja ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona, ili je taj predmet označen drugim znacima ili oznakama koji nisu u skladu sa ovim zakonom (član 9);

4) proizvođač ne obavesti Direkciju o svim promenama u vezi sa podacima iz evidencije znakova proizvođača koju Direkcija vodi u skladu sa ovim zakonom, kao i o obustavi poslovanja, u roku od 30 dana od dana nastanka promene ili prekida obavljanja delatnosti (član 10. stav 5);

5) upotrebljava znak proizvođača, znak uvoznika ili zastupnika za koji je doneto rešenje o ukidanju rešenja o znaku proizvođača, znaku uvoznika ili zastupnika i ako taj znak ne dostavi Direkciji radi uništenja (čl. 11. i 14);

6) uvoznik ili zastupnik sa sedištem u Republici Srbiji stavi na tržište predmet koji nije označio svojim dodeljenim znakom, odnosno ako taj predmet nije označio oznakom finoće u skladu sa ovim zakonom, ukoliko taj predmet nema oznaku finoće ili ima oznaku finoće koja ne odgovara brojčanoj vrednosti stepena finoće u smislu člana 6. ovog zakona osim za predmet iz uvoza koji poseduje jedinstvenu identifikacionu oznaku (član 13);

7) stavi na tržište predmet koji nije usaglašen sa propisanim zahtevima, odnosno koji nije žigosan ili ga ne prati uverenje o potvrđivanju stepena finoće (član 15);

8) prenese utisnuti žig na drugi predmet ili posle izvršenog žigosanja predmetu doda deo od dragocenog ili drugog metala, kao i druge materijale koji se ne mogu raspoznati (član 20);

9) pre stavljanja u promet ne podnese na ponovno ispitivanje i žigosanje predmete od dragocenih metala koji su izmenjeni ili prerađeni (član 20. stav 2);

10) stavi na tržište predmete koje ne prati propisana dokumentacija (član 21);

11) obavlja delatnost suprotno ovom zakonu (član 22. i član 23. st. 4. i 8);

12) u delovima poslovnog prostora van prodajnog prostora, koji se nalaze na istoj adresi kao i prodajni prostor drži predmete koji nisu žigosani, a nisu označeni i razvrstani u skladu sa odredbama ovog zakona (član 27. st. 2. i 3);

13) predmeti, odnosno predmeti od drugih metala izloženi u prodajnom prostoru nisu vidno obeleženi natpisom (član 27. stav 4);

14) proizvođač, uvoznik ili zastupnik i drugi privredni subjekat u svom prodajnom prostoru na vidnom mestu ne drži slike državnih žigova, rešenje o znaku proizvođača, znaku uvoznika ili zastupnika, kao i lupu ili je ne stave na raspolaganje zainteresovanim licima (član 28. st. 1. i 2);

15) otkupljivač u svim svojim otkupnim mestima na vidnom mestu ne drži rešenje o upisu u registar otkupljivača (član 28. stav 3);

16) ovlašćenom licu onemogući obavljanje nadzora (čl. 31. i 32);

17) stavi na tržište ili na drugi način otuđi predmete za koje je doneto rešenje o povlačenju predmeta sa tržišta (član 31. stav 5);

18) ne dostavi predmet Direkciji na ispitivanje (član 33. stav 1).

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara preduzetnik.

IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35

Podzakonski akti propisani ovim zakonom biće doneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata propisanih ovim zakonom primenjivaće se propisi doneti na osnovu Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 15/16), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Član 36

Predmeti koji su ispitani i žigosani do dana stupanja na snagu ovog zakona ne podležu ponovnom ispitivanju i žigosanju.

Rešenja o znaku proizvođača, uvoznika i zastupnika izdata do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka važenja rešenja.

Član 37

Privredni subjekti koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju znak proizvođača mogu da nastave da vrše otkup upotrebljavanih predmeta i njihovih delova, ukoliko u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona podnesu zahtev za upis u registar otkupljivača.

Član 38

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", br. 36/11 i 15/16), Pravilnik o načinu vršenja kontrole i stepenu finoće zlatnih polufabrikata za zubno-protetske predmete ("Službeni list SRJ", broj 8/95), Pravilnik o uslovima i načinu davanja ovlašćenja privrednim subjektima i drugim pravnim licima za obavljanje poslova ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, kao i ispitivanja dragocenih metala i njihovih legura ("Službeni glasnik RS", broj 116/13) i Pravilnik o obrascu i sadržini službene legitimacije lica ovlašćenog za vršenje nadzora nad predmetima od dragocenih metala ("Službeni glasnik RS", broj 35/13).

Član 39

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 25. ovog zakona koji se primenjuje danom pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.